Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-11-20
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ■• _______ BB OSTGO STEN Bengt Hägg©. Egare och Jörläpgare. Aktiebolaget Ostgöta Correspondonteua Booktryckerl. Verkställande direktor: Predr Hanunaritr&Ar [\:r 47. Prenumerationipris: För helt ir kr. 1:50, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,85 ch ett qvarul SO öre, po»tbcfonlriiig»af|rlrteM inberäknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 20 November. Annomprii: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska annot ser >re. Förlofoinga-, vigsel- oeh födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 60. Liisnuramerpris 5 öre. Öilgöts Corrmpondentens Bnktryckari i Linköping. ] 1896. Kungöre/ser. Kungörelse. IS vänngsman inom Stångebro Kom- Santområde N:o 4B, hvilka icke under et varit inkallade till tjecstgönner. kallas härmed att inställa sig till den uti varnpligtB- lageD § 32 anbefallda mönstring å nedannämn- da tider och ställen, nä-nlieen: Torgdagen den 3 December kl. 10 f. m. vid Slaka ky ka med Karna, K ga, Siaka och Skeda socknar samt Rtnkekinds- och Hanekindsdelarne af St Lars socken; Fredagen den 4 December kl. lO t. m. vidV.at kyrka med Vist ocb Lande- ryds socknar; Lördagen den 5 December kl. lO r. m. vid Svinstads kyrka med Vårdsberg, A keby, Örtomta och S^instadB socknar: Måndagen den 7 December kl. lO t, n». «d Bjnraäters kyrka med Björ sätera socken; Tisdagen den 8 Decemcer kl. 7,30 t. m. i Arvids hotell med Åtvide socäen, Tisdagen den 8 December kl. 1 e. m. vid Grebo kyrka med G:eb) och Värna socknar. Diaaatom erinras: att boväringsman skall till mönstring med- taga sin inskrifningsbok; att de. som erhållit nådigt tillstånd att frän riket aöytta men fortfarande vistas ioom landet äfvensom de, hvilka fornt Btamanstäl- de men ännu ej fylt 33 år, äro mönstrings skyldige; att beväringsman må undergå mönstring å ort, der han vistas, ätven om han icke är mantalsskriven derstädes, men skall da tdl mönstringen medhafva preatbetyg, samt att den, som från mönstring förfallolöat uteblifver påföres 5 kronor» böter. Linköping den 31 Okt. 1896. Frans Claassen. Befälhatvare for Stångebro Kompaniområde _____ N:o49. (866) Kungörelse. Ydre Kompaniområde N:r 51 och beväringen til hörande varnpligtige, som icke under året varit inkallade till tjenstgöring, kullas härmed att inställa sig till den uti § 32 värnpligtalagen anbefallda mönstring å nedan nämnda tider och ställen: i Malexandera sockensluga Lördagen den »I November kl. 10 f. m med Halexan- ders och Blåviks scckendelar; i Torpa sockenstuga Håndagen den 30 November kl. 9 I. m med Torpa socken; i Asby sockenstuga Måndagen den 30 November kl. 1 e. m. med Asby socken; i Norra VI sockenstuga Tisdagen den 1 December kl. 11 f. m. med Norra vi socken; i Bands tingshus Onsdagen denSD cem- ber k>. 10 f. m. med Sands ocli V Ryds sock- nar: i Svlnbnlte sockenstuga Torsdagen den 3 December kl. 12 middag med Svinhults •oeken. .... I öfiigt erinras om de uti Kongl. Mai:ts Befallningsbafvandeskutgörelserocb de värc- p rgtiges inskrifninisböcker därom utlärdade föreskrifter. Jsbysand. Tångarp den 16 November 1896. Victor Da Beitz, Belilhafvsre för Ydre Komp. Omr. Ha 51 (264)________________ TillkånnagUvanden Advokat-Byrån, Lmtopmg, StorgaUu SO (öfver postkontoret). ombesörjer i gar, Inkl lelsingar I alla landsändar! Bästa och säkraste underrättelsor från be bygden får Ni genom som utkommer 3 ggr i veckan. Dm b. meddelare i ala socknar och är aprind ofve allt i bygden. Årspris 5 kronor. (postarvolet in beräknad t) Bi»ta annonstidoingen för Hö!aing-aud ! Il större u pläga i landsorten än Öfriga o: t tidningar tillsammans! Prenumerera före 24 December! Ödeshög. Undertecknad rekommenderar s:tt atoi lager af finate och eoklare Likkistor samt alla slags begrafningsartiklar, saso lärdigsydda svepningar m. m. (265) A. 1,. Bäck. äBJT" Hingst, aom kan anmälas till för- säkring omedelbart före kastration, a ses i likhet med § 27 i tegj. såsom redan försäk rad, då bandlingarne blifvit af försäkrings- tagaren noderskrifna och tillika med afgiften till veterinären aflemnade. MF~ Föl, som vid födelsen haft lif, er- sättas vid dödsfall före kalenderårets Blnt med 50 kr. om stoet är försäkradt i östergutlands Kreaturs-FöBäirlngs-Bolig. (119, Eksjö-Kisa jernvag. Extra kommunalstämma hölls sistlidne sön- dag med Sunds församling för bevil- jande af 40,000 kr., som af interim- styrelsen för nämnda jernvägsföretag begärts. Framställningen alslog*. Rätta dödsorsaken. Det härom dagen omnämnda dödsfallet i Hofs skola var ej, såsom då uppgafs, orsakadt af att en kamrat sparkat den sedermera aflidne gossen. Verk- stäld undersökning har visat, att dö- den följt af den skada gossen ådra- git sig, då han under lek snafvade omkull och svårt stötte sig på en träribba. Nytt ångbåtsaktiebolag. Sammanträde hölls i måndags i Ve- varnas ■>• m. Billigaste inkassotaxa: for inländer, vid liqvid efter »maning, högst an kr. _ Innehafvare: v. Häradahöfdiog Per Antänder. hos liMstyreliei, Hofrätta e. o. notarien K. Arnandcr, ombesörjer mot lagstadgad taxa band- lingara iolemnacde och uttagande. Träff« å landskanaliet kl. 10-2. Adress: Landskansliet. (63C2.2l)_ Alla nom veta 6ig hafva ä'dre skulder till oss, toide desamma inbetala löre den 1 December, hvarom icke vidtagaslag liga åtgärder. Kisa den 10 Nov. 1896 H0893.W3) BrMwna Ekseli. Bese- och Flatsagenter antagas mot högsta provision för försäljning af Teater-Premie-Obliga- tioner på af betalning, tillsammans med 1897 års utställningslotter. Anmälningar torde sändas till H. Äsch & G:is Hu/vudkontor, Vasagatan 5, Stockholm. tG 87310) «S2) För hett år 50 öre. Prenumerera å närmaste postan- stalt å Helsingborgs-Posten Skå- ne-Hallanas veckoupplaga, som för hela år 1897 kostar endast SO öre. Stort format. Rikhaltigt inne- håll. — Utmärkt följetongj___ Länet och stiftet Domprostvalet i Linkö- ping i söndags utföll sa att kontrakts- prosten teol. och fil. d:r J. F. Håhl erhöll 14,844 i öster och lektor A. v. Engeström 3,436. (Rösternas fördelning i de resp. för- samlingarne stälde sig sålunda: i stads församlingen erhöll d:r Hähl 8,928 rö- ster och lektor v. Engeström 2,192; i S:t Lars erhöll d:r Håhl 5,916 röster och lektor v. Engeström 1,244.) Stadsförsamlingens hela röstetal ut- gjorde 26,535 och landsförsamlingens 15,019. I valet deltogo 447 personer, af hvilka 316 röstade på kontraktspro- sten Häbl (279 i staden ocb 37 i S:t Lars) och 131 på lektori v. Engeström (123 i staden och 8 i S:t Lars). D:r Håhl bar sålunda erhållit en högst betydlig majoritet, och då han i meritväg svårligen lär kunna öfver- träfiäs af någon extra sökande, torde kunna såsom afgjordt få antagas, att han ock bufver af k. m:t utnämnd. Församlingarna ha på ett oförtydbart sätt uttalat sin lifliga önskan att sä måtte ske. Valet, som leddes af kyrkoherden G. W. Sandberg i Norrköping — med kyrkoherden K. Th. Appelqvist såsom valnotarie — pågick frän kl. 12 mid- dagen till omkriDg kl. 1 på natten. Deltagandet i valet var ej synner- ligen lifligt, särski'.dt från de smärre röstegarnes sida. Frikostig g&fva. Till Söder- köpings stads kyrkokassa öfverlem- nades d. 17 d:s såsom bidrag till kost- naden för omgjutning af stadskyr- kans stora klocka af hr C. "W. Sjöling 500 kr., af hr C. F. Sundin 500 kr., af hr J. F. Nyländer 400 kr., af hr Ludv. Johansson 400 kr. och af hr G. Ny- lund 300 kr.; summa kr. 2,100. Skolor stängda för kik- hosta. Båda skolorna vid Lotorp ha nu måst stängas på grund af kik- hosta bland barnen. Missionsauktion eg le rum i Skeninge missionshus den 14 denues på aftonen och inleddes, elter töregåu- gen sång, med ett kortare religiöst löredrag öfver några versar ur Davids 139 Ps. af predikanten Löfgren från Linköping, och med särskild tillämp- ning på de många församlades offer- villighet vid den blifvande 'örsäljuin- gen och det bebjertansvärda ändamålet. Gau ka talrika gåfvor af mångskif- tande art hade inkommit och betin- gade genom lifiiga bud en både rask och för saken fördelaktig omsättning. Efter auktionsförrättningens slut sjöngs en sång, predikanten Palmqvist från Boxholm talade, och det hela af- slöts med sång. Sammanträde strå Ed med de som tecknat aktier i ett nytt bolag för inköp af en ån- gare att trafikera åtskilliga kustham- nar mellan Vestervik och Stockholm. En interimsstyrelse valdes med upp- drag att inköpa båt för i-irka 70,000 kr., och invaldes till ledamöter i den- samma kapten Roy, kassör Dumky, landtbrukare J. E. Andersson i Sten och konsul Iv. Westermark i Vester- vik. Ångarens och bolagets namn skall blifva "Östkusten". Maximikapitalet blifver 90,000 kr. Sjelfmord. Den 13 dennes på morgonen afled hemmansegaren Erik Gustaf Anderssons i Smedkärr i Qvar- sebo socken hustru Anna Christina Andersdotter efter att med en tälj- knif hafva afskurit luftstrupen och halspulsådern. Den aflidna, som var sextio år gammal och legat sjuk se- dan i början af sistl. Juli månad hade sin sängplats i samma rum som sina anhöriga (mannen, en son och en dotter), men märktes icke af dessa, då hon på natten uti skänklådan i köket afhemtat knifvon och derefter begaf sig ut till en vid gården be- fintlig slöjdbod, uti hvilken den hem- ska gerningen utfördes. Då hon af mannen och sonen påträffades var hon icke död, men inburen i stugan afled hon strax derefter utan att haf- va återfått sans. Orsaken till sjelf- mordet tror man vara en nervsjuk- dom, som läkare förklarat obotlig, hvarjemte plågor i bröstet och ma- gen senare bidragit till att väcka leds- nad vid lifvet. Af sina anhöriga har hustrun Andersson åtnjutit den öm- maste omvårdnad och emellan ma- karne har det bästa förhållande städse varit rådande. Afskedsfest. Utnämnde sta- tionsmästaren C. G. Melin, som un- der de senaste 12 åren haft anställ- ning å Sömmens jernvägsstation, men nu står i begrepp att tillträda ny plats såsom föreståndare för Sunder- by station i Norrland, var sistlidne måndag med anledning af sin före- stående flyttning af sina närmare vänner inbjuden till ett festligt sam- qväm å Sömmens hotell. Efter su- pén hölls af sjökaptenen Hugo Ols- son ett anslående tal, hvari han lifligt tolkade de känslor af aktning och tillgifvenhot, hvarmod hr Melin om- fattats, och i samhällets namn tacka- de honom, för hvad han uträttat. Under några timmars angenäm sammanvaro sökte hvar och en af de till ett tjugutal uppgående festdelta- garna att för hr M. lägga i dagen sina sympatier, dervid tillönskande honom all möjlig trefnad i höganor- den. Ansvar för vållande till eldskada. På angifvelse af Axel Karlsson i Gårdspånga yrkade krono- länsmannen Anders Johnsson vid Norra och Södra Tjusts häradsrätt ansvar ä Carl Högner i Kulhult för det han genom oförsigtighet vid mossbränning varit vållande till skogseld å Kulhults skogsmark i Juni måuad 1895, dervid jemväl gröda och skog å Karlssons mark skadats. I utslag den 4 Maj 1896 fälde hä radsrätten Högner jemlikt 19 kapitlet 21 § stralflagen att kota 50 kronor samt godtgöra Karlsson skadan med 255 kronor och rättegångskostnaden med 157 kronor jemte viltnesersätt- ningar. Derjemte fäldes Högner att bota för smädligt skrifsätt mot Johnsson 50 kronor och mot Karlsson 25 kr. Göta hofrätt, der utslag meldelats den 17 i denna månad, har icke gjort annan ändring i häradsrättens utslag än att bötesbeloppet för missfirmel- sen mot Johnsson bestämts till 25 kronor och Högner befriats frän de honom för missfirmelse mot Karls- son ådömda böterna. Slättbornas skogskörs- lo r. Till Ö. C. skrifves: Det klin- gande föret har satt lif i slättbons vinterarbete. Till töijd af fjolårets dåliga vinter måste landtmännen i slättbosocknarne i afvaktan på bättre väglag inskränka sina skogskörslor så mycket som möjligt. De äro nu ifriga att taga igen det försummade,, sedan med ens det utmärktaste väglag med denna vinter inträdt med isbelagda sjöar och kärr. Stort behof af ved och virke började nu inträda, men så får man också se landtmännen. man ur huse, i den tidiga morgonstunden styra kosan till skogarne. I dagnin- gpn är det ett lif och en rörelse å de stora vägarne till Vestra Harg och Gammalkil som det är stor lust att se. Till de platser, drr pålastning plägar ske, ha skogborna full syssel- sättning med att köra ut virket ur skogen, såsom till önnebo och Hadde- bo m fl. ställen i Vestra Harg, Slänt- om, Ånnebo och Björkhult m. fl. i Gammalkil. Älven Uliika- och Ny- kilsbor köra fram sitt virke till dessa platser. D^t är här ttt ständigt plockande i vedtrafvarna, hvilka hvarje förmid- dag få lida en betydlig minskning, men som åter och åter fyllas pä. Fram på eftermiddagarne komma långa karavaner af virke3lass tilljern- vågsstationerna Mantorp, Sya och Bankeberg för vidare befordran. Hun- dratals lass virke passera dagligen dessa platser, och så kommer det säkerligen att så länge föret står fort- sätta. Dödligt olycksfall. En i mejeristen Hjorts gård i Sandbäcken boende omkring 60 ang haudtverkare- hustru Andersson råkade i tisdags, då hon skulle gå ut i ett ärende, falla utför trappan, som ledde till hennes bostad i andra våningen, och spräckte vid sitt fall mot golfvet nedanför, huf- vudskålen, så att döden om några mi- nuter följde När läkaren, som från det närbelägna lasarettet genast till- kallades, infann sig, hade lifvet redan flytt. Sqvaltorna ka stannat. Till följd af den stränga köldon hafva strömmar och bäckar i skogsbygden med ens frusit till. Med anledning häraf får man nu se mycket långväga qvarnfarande vid våra större qvarn- byar såsom Mjölby och andra, ty qvarnarne vid de mindre vattendragen äro otjenstbara. Stadernas utgifter för folkskoleväsendet. Fiån de flesta af Sveriges städer med öfver 5,000 invånare har Sv. Ltng samlat uppgifter rörande utgiftsstaterna för skolväsendet nästa år, sådana dessa blifvit bestämda vid de nyligen hållna kyrkostämmorna. Listan har följan- de utseende: ,188,225 Borås..... 41,764 423,100 Kalmar .... 40.4TO 307 581 Vesteräs . . . 38,948 830,0 8 Falnn..... 38,317 168,668 Ystad..... 36,639 127.101 32,9-6 32,477 83,873 Nyköping. . . 28,884 82,701 Hernosand . 28,685 81.8*5 Uddevalla . 28,213 80.M1 Vexi6 .... 27685 72,735 Södertelge ■ 26,638 69.755 Kristinehamn 26.302 6-5,5» Karlshamn . . 20,500 62.833 Veneraborg. 19.970 62,818 Sala..... 18.349 50,996 Vestervik . . . 17,373 49,663 Lidköping . 16.327 4S804 Oikarahamn 13,012 43,320 Stockholm . 1 Goteborg. . Malmn..... Norrköping . U.fle ..... Helsingborg . Utuala..... Örebro .... Jönköping . . Land...... Sandsvall. ■ . Karlskrona. . Halmstad . . ■ Eskilstuna . . Landskrona . Kristianstad ■ Linköping . . Sbdernamn. . Viaby..... Karlstad . . "Den gamla historien" om fosterfördnfning och död upprepades i lördags vid.,Åleryd i S:t Lars soc- ken. En derstädes tjenande piga in- sjuknade häftigt i lördags och togs om hand först af barnmorska samt sedan af d:r Suber, som efterskickats. Hon erkände, att hon intagit fosfor för att fördrifva foster. Trots vid- tagna åtgärder för hennes vederfå- ende, afled hon på lördags afton. Folkskolorna. På hemstäl- lan af helsovårdsnämnden i Skeninge, att undervisningen i såväl stadens som AUhelgona församlings både fölk- och småskolor måtte, i följd af ut- bruten messlingsepidemi inom båda församlingarne, skyndsamt tillsvidare inställas, för att sålunda söka före- komma sjukdomens vidare spridning, beslöto skolråden på sammanträde den 11 dennes att ställa sig förenämn- da hemställan till efterrättelse och, enär endast några veckor af läsåret återstode, inställa undervisningen för återstående delen at läsåret i alla de otvannämnda skolorna. Dock komma, enligt respektiva skol- råds nu fattade beslut, enuru de sed- vanliga årsexamina at förutnämnda anledning blifva instälda, premier ef- ter vederbörande lärares förslag att tilldelas barnen på vanligt sätt genom insättning i sparbank. Ångaren "Mudirs" last- ning. För någon tid sedan åter- gäfvo vi efter G. H T. några med anledning af Motalaångaren "Mudirs" haveri på Jyllands vestkust den 24 Sept. framstälda, rätt skarpa anmärk- ningar mot befälhafvareu för hans sätt att lasta fartyget. G. H. T. har nu från denne mottagit "Mudirs" i Brake afgifna sjöförklaring jemte in- tyg af stufvare och besättning samt besigtningsattest. Häraf framgår bl. a. att lasten var väl stufvad och att däckslasten var mindre än vid före- gående resor samt att ångaren i för- hållande till andra dylika aldrig haft mycket hög utan snarare läg däcks- last. Herre ock tjenare. Kabi nettskammurlienen fnh G. Lagerfelt å Lager lunda har för innevarande år, utan att någon begäran derom fram- stälts, höjt lönen lör samtliga stat- karlar ä godset - bortåt ett 40-täl - mel 15 kr. for hvar. Flere af dem hafva varit ganska länge i tjensthos trih. L, hviiket ju visar att ett godt lörhållande här råder mellan husbonde och tjenare, meddelar oss en under- hafvande. Döden kar nu följt af den svåra skada kusken Gustatsson från Kallerstad lidit genom det svåra sla- get i hufvudet. En körtur med efterspel. Trll Dagens Nyheter skrifves: En af- ton för någon tid sedan hade skräd- dare Carl Jonsson frän Vimmerby åkt med hemmansegaren Nils Gustaf An- dersson från Klemslorp. Tuna socken, mellan Vimmerby och Tuna. Båda voro vid tillfället berusade. I en backe vid Vasseniäla stjelpte åkdonet, med påföljd att Jonsson satte till lifvet (han dog genast) Såsom utpekad att vara vållande till olyckan får nu An- dersson en efterräkning. Vid Virn- moiby rådhusrätt var han nämligen den 9 November af allmänna åklaga- ren åtalad för det han kört öfverdå- digt ä stadens gator samt varit öfver- lastad och tört oljud den dag då olyc- kan skedde. Tre vittnen hördes, och utslag meddelas den 30 November. Sedermera kommer Andersson att vid Sevede häradsrätt få svara för den olyckliga körturen, ty Jonssons enka och barn göra anspråk på ersättning af Andersson såsom orsak till olycks- händelsen. Andersson är i goda eko- nomiska omständigheter. En plundrad donations- fond. Den stora Brxheska donatio- nen till Visiagsö hrir under tidernas lapp genom ve-lertörandts försumlig- het och planlösa förfarande blifvit på allt sätt skottad och våldförd, och af skolgodsen, hvilka en gång utgjorde ej mindre än 54 hela mantal, återstår nu blott afkastningen af 1 mantal skole- gods- ocb frälsehemnanet Mörhy vid Skeninge. De mänga torparne flngo en extra dusör. Till Dagens Nyheter skrifves: För någon tid se- dan afled i Alstad i Frödinge socuen af Kalmar län hemmansegare Per Jo- han Andersson, efterlemnande en för- mögenhet af öfver 100,000 kr. An- dersson, en äldre man, efterlemnade enka, men inga barn. Sedan enkan fått sin lott i boet, tillfaller det öf- riga en Ande;ssons broder och syskon- barn. Men den aflidnes broder, bosatt i Hults socken af Jönköpings län, tyckte att när "rike morbror", efter- lemnat så mycket egodelar, hans mån- ga torpare (ett 30-tal) också lörtjenat för sitt slit och släp få en smula af rikedomen, om blott som dusör. Han (brodern) skänkte hvarje torpare 50 kr., som för dem var lika kärt som oväntad t. Rusdrycksslaf vid unga ar. Den 25 Sept. häktades 15- årige ynglingen Oskar Ferdinand Lindell lr&n Mossebo i Vestra Ryds socken för inbrottsstölder, som han begått för att åtkomma bränvin. Under ran- sakningen inför Ydre häradsrätt har framgått, att ynglingen är oäkta född den 27 Juni 1881. Fadren är ej nämnd, och modern har senare gift sig med grenadieren Lindell. I hemmet har intet godt varit att lära, och då der- till fattigdom rådde, fick gossen vid 7 å 8 års ålder söka sitt uppehälle hos andra. Bland annat brukade han om qvällarne och sondagarne sjunga för drängarne i gårdarne, då han fick bränvin och snus. Deraf upp- stod hos gossen ett outsläckligt be- gär efter bränvin och snus, och han skydde icke något medel för att kom- ma åt dessa varor. Han var inackor- derad på åtskilliga ställen inom sock- nen, men stannade der icke, ty han kunde icke afhålla sig från att snatta bränvin. Till slut, när han icke på annat sätt kunde åtkomma den be- gärliga varan, begick han inbrott den 22 och 23 Sept., då han tillgrep den ena gången 1 liter och andra gången '/a liter bränvin, hvarför han som nämnts häktades. Han erkände hvad som lades honom till last. Då vid ransakningen upplystes, att den häk- tade ynglingen skulle lida af, som man trodde, fallandesjuka, beslöt hä- radsrätten på åklagarens yrkande, att gossen skulle undersökas af läkare för att få utrönt sjukdomens beskaf- fenhet, hvarför ransakningen upp- sköts tills vidare. Den häktade åter- fördes till Kisa, der fängelsets läkare undersökte och observerade honom och fann att han icke led af fallan- desjuka, utan att de sä kallade svin- delanfallen, som påkommo endast vid och efter förtärande af spirituösa, voro en följd af ofta omåttligt förtärda rus- drycker och snus. hvarjemte och an- dra laster så förslappat hela nervsy- stemet, att han ofta föll och var för en stund medvetslös, utan att han led deraf, vare sig före eller efter anfal- len. Under den tid han varit häk- tad, ha inga anfall förekommit. Me- dicinalstyrelsen har gifvit sitt utlå- tande, och finner att den häktade var vid brottets begående vid sitt för- stånds fulla bruk. Den 10 d:s dömdes gossen till tre månaders straffarbete. Den häktade har — skrifver en korrespondent till Ö. C. — for sin ålder ett ovanligt godt förstånd: han har besökt folk- skolan och kan läsa och skrifva, men är icke konfirmerad. Skeppsbrotten i Sep- tember. Enligt uppgiltor af Ikreau Veritas gingo under sistlidne Septem- ber 82 segelfartyg förlorade, nämligen 4 amerikanska, 11 britiska, 3 chilenska, 5 danska. 1 holländskt, 9 franska, 3 tyska, 6 italienska, 15 norska, 5 ryska och 9 scenska; samt 18 ångare, näm ligen 1 amerikansk, 1 östetrikisk, 11 britiska, 1 fransk, 1 tysk, 1 norsk och 2 svenska. Af se^lurne förliste 40 genom strand- ning. 5 genom sammanslötning. 2 ge- nom eld, 10 genom grundstötning, 11 öfvergåivos på 6jön och 14 blefvo kon- demnerade. Al ångarna förlorades 9 genom stranduing, 4 genom samman- stötning. 2 genom eld och 2 genom grundstötning. 1 blef kondemnerad. Jttgmastaretjensten i Fin- spongs revir sökes af t. t. jäg- mastarue i Kmda revir E Giipenberg, i Malmohus revir i. Fåbrarus, i Daga revir C. E. Anderson ocb extra jäg mästarne C. R Hultström, H Wallmo, H Linnér, O. Willner och E Normelli samt löreståndaren lör Bjurslors skogs- skola extra jägaren A Janse och skogs- ingeniören G Barthelsen. Ett fast skanstygsför- rad skall för 1,000 kr. uppsättas å Malmen. Ytterligare tra dylika —fyra finnas lörut — skola uppsättas, näm- ligen i Kristianstad, Karlsborg och Up sala. Elektriska qvarnar i Fif- velstad. Till ö C. skrifves: Arbe- tet med den i vårt land ännu enastå- ende elektriska kraftofverloni g, från Motala till Ki.velstid, som skall använ- das till en efter stor måttstock beräk- nad qvarnindustri, fortgår med all kraft, och så synnerligen länge torde det ej dröja förrän sjeKva qvamverket är i ordning. Byggnaden v.å Fifvolstad är ett stör- re hus af plank och bräder, som utvän- digt ej företer något så synnerligen märkvärdigt. Den är förhållandevis bred med fyra fönster på hvarje lång- sida samt afdelad i två större bottnar. Den nedre med betongolf inrymmer axelledningar, två på hvarje sida, hvil- ka stå i omedelbar förbindelse med den i liten tillbyggnad å östra gafveln va- rande dynamon. Des-a ledningar, af ansenliga dimensioner, ha hvardera 6 remskitvor, hvilka förbindas med lika många på hvardera sidan om en genom byggnadens midt löpande bred gång aubragta remski'vor, som i sin ordning åter genom utv< xlmgar drifva hvar sin till olre bottnen gående ståndare, om- kring hvilken stenarne äro placerade på vanligt t-ätt. Dessa 12 ståndare med tillbehör äro naturligtvis oberoende af hvarandra, så att en eller flere kunna förmedelst vanliga anordningar genom lösa remskifvor afkopplas. Det bela är ytterst solidt med grofva bjelkar. gjutjerntvärstyckeu tch svåra lörskiuf- mngar m. m Qvarnen är således in- lättud för 12 par stenar, hvilka hafva sin plats på öfre bottnen, men troligen komma ej alla att på en gång använ- das, utan några par tjenstgöra som re serv vid de andras reparationer, förnäm- ligast hvässningar Men en 200 tumör spanmål torde utan svårighet kunna förmalas pr dygn. Qvarnen h rr ett alldeles förträ fligt läge i omedelbar närhet af Fifvelstads kyrka, der landsvägen mellan Skeninge och Vadstena gör en vinkel. Föröfrigt tillstöta här flere andra, mindre vägar, cch u'an svårighet torde ett järnvägs- spår kunna auläggas i den lilla sträc- kau ut till Vadstenabanans grustag, dit spår nu leder från hufvuilinien. Man är vidare sysselsatt med trådar- nas sträckning å sto'parne mellan Fifvelstal och Holms Vattenfall vid Motala, derifr&n den väldiga kraften skall tagas. Ledningen går i snön ät iinie mellan sagda platser, och ärstol- parues inbördes afsiånd kortare än hvad annars plågar vara fallet med elektriska ledningar. Vid vägöfvergångar står en stolpe vid hvardera sidan om vägen, cch vid korsningar af jernväglinier är led- ningen u iderjardisk, allt för åstadkom- mande af största möjliga säkerhet. A-iläggniageu, som redan tagits i be- traktande al mänga landtmän och an- dra intresserade, blir synnerligen väl- kommen för jordbrukare i hela Dal och stora delar af Lyaiug. hvilka hittills, i anseende till de besvärliga vägar som föra till förut anlitade q?arns\ällen, haft, .-ynnerligast höst och vir, stor svårighet att fa sin spanmål förmäld; och det må niknas hr John Anderson i Motala '.il! stor förtjenst att oå'unda ha varit en energisk banbry t ire på det- ta område. Den falske kronofjer- dingsmannen, för fi te resan stöld straffade skrädderiarbetaren Jo- han Gustaf Edvard Roth från Långe- måla, hvilken, som vi förut omnämnt, häktats såsom misstänkt för att ha stulit 40 kronor från torparen Olof Månsson i Lidhem at Tuna socken, ransakades vid urtima ting med Tuna- läns häradsrätt sistl. måndag. Hos Roth, som häktades i Vimmerby, der han troligen för att afleda misstankar ståtade i kronofjerdingsmansmössa, påträffades vid anhållandet en del dyr- kar m. m. Trots alla graverande om- ständigheter nekade Roth fräckt för stölden, hvarför ransakningen upp- sköts, meddelas oss. Albert Tangers sjuk- nielpsfond i Vestervik. Arl. skeppsredaren Alb. Tenger testa- menterade 10,000 kr. till en fond be- nämnd "Albert Tengers sjukhjelps- fond", hvarå räntan skall utgå till understöd åt sjuke inom samhället, företrädesvis obotligt sjuke, och skall fonden förvaltas af tre af stadsfull- mäktige utsedde personer. Sedan utredningsmännen anmält att beloppet inom kort kommer att utbe- talas, utsago stadsfullmäktige vid se- naste sammanträdet de personer som skola förvalta fonden, hvartill valdes hrr kyrkoherden S G. Palén, stadsfullm. ordförande fil. d:r A. W. Lund och stadsläkaren d:r L. Fredelius. Kamratmöte af jernvags- man. På från Linköping utgången inbjudning samlades här i lördags e. m. ett 20-tal jernvägstjenstemän från skilda platser vid linien Katrine- holm-Nässjö till ett kamratligt sam- qväm & Grand hotell. Anledningen till denna sammankomst var bl. a. att derigenom bereda tillfälle till per- sonlig Bekantskap med de nyligen till flere stationer i detta distrikt frän andra håll förflyttade stationsförestån- darne. Vid 7-tiden samlades man å sagda hotell, och det intogs "gås- sexa"; först vid midnattstiden slutade det, af en otvungen kamratlik stäm- ning präglade samqvämet. Till ett länslandtbruks- möte, sådant som med några ars mel- lanrum här plägat förekomma, har hushållningssällskapets förvaltnings- utskott beslutat hos sällskapet hem- ställa om ett anslag å 6,000 kronor. Detta möte skulle hållas 1897 i Lin- köping. Vetterns lsbeläggnlng. Om ett gammalt märke bland de om- kring Vettern boende ej slår fel, kom- mer V ettern ej i år att bli ishelagd; ty det säges, att, om det är mildt nat- ten mellan de s. k. Mårtensdagarne, så blir ej is & Vettern, men nyser det på sagda natt lägger sig sjön. - Linköping—Fogelata- banan. Lokomotivet n:r3 till mel- lersta Östergötlands jernväg har nu anländt till Fogelsta från Trollhättans mekaniska verkstad, derifrån det bär tillverkningsnumret 446. Maskinen är af samma typ som de två förut levererade och kommer i dagarne att monteras å Vadstena-banans spår. Trots vintern och kölden bedrifves fortfarande terrasseringsarbetet vid Fogelsta, der, vid kronodomänen Sund, en djupare skärning måste utgräfvas. Arbetarne ha hittills uppfort sig myc- ket ordentligt, men befolkningen kla- far öfver de s. k. ölvagnarne, som, frän Motala och 1 från Skeninge, troget pläga säga till fredagar och lördagar, skrifver en korrespondent till Ö. C. — Bamngeniören kapten H Lem- ke besökte härom dagen Linköping för att taga närmare kännedom om planen för Linköping—Fogelstabanans inledande till statsbanans station bär- stådes. Banan, för hvars persontrafik stationen här skulle bli gemensam med statsbanans, skulle deremot tå sitt godsmagasin och lastkaj längre åt norr, ungefär midtför Sackmannska snickerifabriken, och måste för den skull det dei befintliga stora diket igenläggas. Statsbanan skulle draga ett spår dit. De af Linköping-Fogelsta-jernvä- gens styrelse föreslagna stationsnam- nen ha ej alla vunnit vederbörandes godkännande; Bommen skulle kunna förvexlas med Sömmen och Fornas med Tranås. Nu föreslås derför i stäl- let att taga namnen Hornstäfve och Fornåsa för nämnda stationer. Skogsatrar. Till 5. C. medde- las: Hemmansegaren C. A. Johansson i Måshult, Gårdsrums socken, har till landtbrukaren C. A. Larsson i Stora Ved och Joh. Svensson i Måshult försålt sin på rot stående skog, cirka 7,000 st tråd. Afverkningstiden är 6 år. Priset obekant. 172 — Har hon dock icke lidit nog? ack jo! jag måste skrifva. Snart satt han framför skrifbordet. "Min vän!" skref han, "jag har funnit, hvad jag så länge sökt. Papperen ligga nu framför mig. De äro uppsatta i fullkomligt ..laglig ordning. Du vet att jag förstår mig derpå. Ännu mera, min vän! Omständigheterna hafva till och med fört din så länge saknade, jag kan nästan såga förlorade son i min väg. Jag har sett honom, talat vid honom. Hans utseende är friskt och manligt, hans hjerta godt och ädelt. Hans åsyn skall glädja dig, ehuru den smärtar mig. Ve mig. att hvad som kan utgöra din åra, endast är min vanära. Beslut nu sjelf, om hvilka mått och steg som böra tagas, och huru man bör inleda hans framtid. Jag skall veta att sä ställa mig här. att jag känner allt, utan att tiägon känner mig, att jag har händelserna i min hand, utan att jag sjelf ligger i någons. I närvarande stund finnas i allmänhet blott tvenne vigtiga personer, Reuter- holm och den, som du väl vet att jag ej gerna näm- ner, åtminstone för dig. Några den förre rörande hemliga papper, som jag älven öfverkommit, binda honom fullkomligt vid mina råd." Så snart han slutat skrifvelsen. förseglade han den jemte några andra handlingar. Hans anletsdrag sammandrogos härunder af ett dystert lidande. En vild höghet flammade ur hans öga. Det var lågan ur vulkanen i hans hjerta, som ett ögonblick flammade till i denna krater. — Nu till toiletten, afbröt han sig hastigt. — Nå, Cazal, tilltalade han den gamle trotjäna- ren, som väntade honom, har du mottagit några bref? — Desia, herre! T Vincent bröt det ena efter det andra, under det deiTgamle aftog honom den svarta peruken och på- 173 satte honom en efter den tidens sed väl pudrad, på hvardera sidan med dubbla upprullade lockar och med sidenpung och rosett försedd peruk. Under tje- narens hand förändrade sig äfven de mörka ögon- brynen i ljusgrå färg; hvaremot det bleka, nästan likbleka ansigtet erhöll en friskare, rödblommigare skiftning. Förvandlingen var så fullständig, att man omöjligt i den vänlige och elegant utstyrde gubbe, som man nu såg framför sig, skulle kunna ens ana Vincent, hvilken, ehuru icke ung, dock egde ett an- sigte fullt af starka uttryck, ur hvilka en bitter och dvster karaktär samt ett lidelsefullt hjerta företrä- desvis framstodo. Då Vincent läste brefven. smålog han. — Dj äro verkligen nästan för fullständiga, dessa rapporter, yttrade han. Men det skadar ej. Har du haft nägra besök? — Endast Ofverjägaren hos öfvei ståthållaren ba- ron Arinfelt har varit här. — Nä å? — Baron tänker sig i afton till fröken Ruden- sköld. — Hertigens kammar tjenare har ej synts till pä länge? — Icke på åtta dagar. Han är ännu litet kru- serlig af sig, den herrn. — Nå, nå! du har ej heller sett dina vänner på länge. Intet för intet. Se till att hjulen komma i gång igen. — En middag kanhända? — Det är din starka sida, jag vet det. En mid- dag således för herrarne, och ett kaffe-rep at dina damer. Magnifikt, Cizal, förstår du! Lita på mig. Vid ett godt middagsbord blir jag ung på nytt, och bland vackra fruntimmer blir jag älskvärd ännu i dag. Er gamle Cazal har lärt sig mycket på senaren åren, hun. 176 ser smidiga. Ds ljusgrå ögonbrynen gåfvo hans eljest mörka ögon ett mildt, nästan fromt uttryck. Denna mildhet öfverensstämde för öfrigt med den gamles hela öfriga väsende. Ansigtet var rödblom- migt och fullt af välvilja. Med ett hjertligt leende gick han Mauritz till mötes. — Ni är öfverraskad att se mig i stället för Vin- cent. Jag förundrar mig ej derötver, men ni skall likväl, hoppas jag, ei blifva missbelåten med bytet. Vincent, min handsekreterare, är upptagen af arbete; men jag skall i hans ställe sjelf föra er omkring i staden. Ni har nyss anlänit hit, har man sagt mig. Det skall bli mig ett nöje att visa er all den artig- het jag förmår. Ni heter Döring och har valt krigs- ståndet. Fast jag är gammal, förstår jag att vär- dera de känslor i en ung mans bröst, som befalla honom att välja en plats bland fäderneslandets för- svarare. An, pardonne/.-moi, min vän, jag har glömt att presentera mig; mitt namn är Philip von Weisen- burg, chargé d'affaires, eller, om ni sä vill, minister- resiaent för hertigdömet Altenburg. I fall ni något känner tyska adelns genealogi, hör ni at mitt namn, att jag härstammar från en af mitt hemlands äldsta familjer. Mauritz tyckte om den gamle pratsjuke gubben och följde honom hellre än den tyste och slutne Vincent. Med en viss känsla af tillfredsstälelse intog han i det piäktiga ekipaget plats vid den åldriges sida, och hans tilliredställelse minskades ej, då det, draget af ett eldigt spann, rullade utföre Regeringsgatan och in på de mera besökta, offentliga platserna. 169 denna person. Han tycktes vilja blifva bemärkt af fruntimren der, men det lyckades ej. Då bröt han hastigt en blomma, lutade sig något framåt och ka- stade blomman ned, men blomman föll ej i vagnen, utan på gatan, och i detsamma rullade vagnshjulet öfver den. Mauritz kunde ej rigtigt redogöra för de tankar, som härvid korsade sig i hans själ; men då han fram- kom till stället, upptog han blomman, ehuru något skadad, sönderslet den och kastade deu sedan ifrån sig. — Vet ni, hvem det är, som står deruppe, lutad mot piedestalen? frågade Vincent. — Nej, min herre. Mannen stod ännu qvar, med en mörk blick fäst på Mauritz. — Hertigen-regenten. Vi hafva omnåmt det sätt, hvarpå Mauritz be- kommit sin drabantfullmagt, men vi böra äfven nåmua, att han ej mer bebodde de två rum, som öppnades åt honom på ett så hemlighetsfullt sätt, och i hvilka han tillbragte första natten. Redan tidigt morgonen derpå hade samma okända perso- ner, som infört honom i huset, infunnit sig. Med dem lemnade han också snart stället, och nu in- flyttade han i ett hus på Regeringsgatan, der rum lör resande funnos. Detta hus kallades då franska värdshuset, och ehuru värdshusrörelsen der nu mera — och långt för detta — upphört, benämnes det af mången ännu med samma namn. Vincent förde Mauritz till samma gata, men längre bort, närmare Ålands gränd. Det hus, hvari de ingingo, var ett bland de större och prydligare. Sedan de passerat en liten knng- C. F. Eiddtrslad, Drabanten. 1. o*