Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-01-29
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ■» OSTGOTA-POSTEN Bengt Iläggs. Ejrare och Jorlägfifare. Aktiebolaget Ostgöta Correspondenteu Booktryckerl. Verkställande direktör: Fredr Eunmkrstrfl» I\:r 5. Prenumerationspris; För helt år kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft är 0,85 och ett qvartal SO Sre, poätbefordringsafslftcu inberäknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 29 Januari. Aano&apris: Pr petitrad 8 öre; fråa främmande orter 10 Öre. Utländska annonser öre. Förlofnings-, vigsel* ocb todelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. LösnummerpriB 5 öre. Östgöta CorresponderUeriB Boktryckeri i Linköping. 1897. Snabb ocb. Beqväm resa till Amerika erbjudes med Cunard-Linien, rivars nja dubbel-propeller-ångare, om 630 svenska fots lungd, 12.950 reg.- tons St 30,000 hästkrafter, innehafva verldnrekordet för Snabba Atlanter■ revor. HT B dagar, 7 timmar & 23 minuter! "^C Resan mellan New York ocb Göteborg gjord på 8 dagar, 1 timme! En af PalatH- A ExDressangaroe: "Campanla", "Etrurla", "Lucania" eller "Umbria" afgår trän Liverpool till New-York bvarje vecka, medtagande första, andra ocb tredje klass passagerare. "irvcn till Boston åtgår hvarje vecka en at Ciinard-Linieus utmärkta åntiar,-! OBS ! Cunard-Llnlms ångare afgå från Ijvgrpoal och passera Icke Engelska kanalen! För köp at biljetter ocn vii år är linjens Generalagent : Kontor i Stockholm: Skeppsbron N:r 8. aud E ler tlil uilJt,rteCKi]<<U J. OSCAR REIS. outor SS Posteatan, Göteborg. (Nord. A. B. 151) 1871,20) Plats- och Reseagenter Bolags» att förtälja Kläde», Korderojer, Kapptjger och Klädnlngstyger m m till jir vftt] er oner i staderna och på lauasbygdeii. De som förut arbetat i deuna bransch ega toretiäde. En driftig och redbar agent kan påräkna en varaktig, stor Inkomst. Än,Ökningar iemte referenser eller betyg åtföljda af porto torde insändas till Svenska Klädesfabriks-Aktiebolaget, '2")________Stockholm.__________83 Drottninggatan. iG. 40557; Tillkännagifvanden Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan 60 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bouirednln- K«r, Inkasseringar och kommu, slonärsappdrag hos K. Befallningshaf- vande tn. m. Billigaste inkassotaxai För ärskuuder, vid liqvid etter aomaning, högst as kr. Innehafvare v. Häradshöfding Per Arnander. (328,10)_____________________________ e. LiiiBotirieiE. Arnander, ombesörjer Inregistrering ar ekono- miska föreningar. Träffas å landskansliet kl. 10-2 e. m IMU) ^/iR6olanés CCusRållnincjsgilUs Kungörelse om prisbelöning åt Mjfilkerskor. Sedan gillet anslagit dels ett belopp af 100 kr. att i fem olika premier utdelas äfven detta är till inom gillets område bosatta, valfrej dade ogifta qvinnor, som nnder en tid, ej understigande b ir, mjölkat minst 10 kor, dels ett belopp af 150 kr. att i premier af högst 20 och lägst 10 kr. utdelas till på lika sätt qvalificerade gifta qvinnor — ega sådana att senast fSre sten 20 töat. Febra- arl ull undertecknad insända egenhändigt nnderskrifna ansökningar för täflan om dessa premier, stälda till styrelsen för hushållnings gillet och försedda med prestbevis samt vita- ord af baibonde och annan trovärdig person, att ofvanstående vilkor uppfylts samt att är- lighet och ett godt uppförande i öfrigt idag*. lasta. Wittinge gärd, Åsvittiege den 21 Jinuari 1897. Gustaf Botwidsson, Husbållningsgiilets ordförande. (742,36) mArsprisen Lit. B. för lH9b' äro faststälda såiunaa: l:o i fiäga om råg. 2 o i fråga om korn. kr. kr. 1. Blekinge län 8 c o Blekinge län 7,48 2. Kristianstads 7 6 Kalmar 7,14 3. Jönköpings 7.73 Malmöhus 7 04 4. Malmöhus 7.oi ; Kristianstads 7 0 5. Göteborgs ocb ' Göteborgs- och Bo- Bohus 6 Kalmar 7. Hallanda 8 Elfsborgs 9. Värmlands 10 Kronobergs 11. Örebro 6,94 12. Stockholms B. 5 13. Södermanland 6,63 14. Östergötlanda 6.63 15. Västmanlands 6.62 16. Skaraborgs 6,60 7,50 7.44 i Vermlands 7,39 Elfsborgs 7,:,7 l Jönköpings 7.35 Östergötlands !•" Örebro Hallands Stockholms Skaraborgs Södermanlands Vestmanlands Kronobergs Våra markegångspris. En författare i Ny Ecklesiastiktid- ning har till undersökning och besva- rande framställ den frågan: 'Borde icke markegångssättningen numera verk- ställas på annat sätt ? Till en början anför förf. följande exempel på senast faststälda marke- gångspris (i dessa exempel ba Öland, Gotland och de nordliga länen ej med- tagits, då för dem ju exceptionella förhållanden gälla): lu) i iråga om råg. 2:o) i fråga om kom kr. kr. 1. Blekinge lin 8, : lönköpings län 7.67 2. Jönköpings 8,49 Elfsborgs - 7.48 3. Elfsborgs 8.44 Blekinge 7,33 4. Vermlands 8,32 Vermlands 7.31 5. Kristianstads 8.27 Malmöhus 7,11 6. Göteborgs- och Örebro 7 o. Bohus f,09 Kristianstads 7,03 7. Kronobergs 8 07 Ä.t-..»,!..,.. 8. Hallands 8.05 "»ergötianas 9. Malmöhus 8 02 10. Kalmar 7,93 11. Östergötlands 7,90 12. Örebro 7 88 13. Vestmanlands 7.84 14. Skaraborgs 7,79 15. Södermanland 7,79 16. Stockholms 7.71 , „. 17. Upsala 7 35 | Upsali allt för 1 hektoliter, Alltså: ehuru Blekinge och Kalmar län gränsa intill hvarandra och hafva förträffliga, förbindelsemedel både till lands och sjös, så utgår dock lösen för r hl. råg med 84 öre mera i det förra än i det senare. Och ehuru Jön- köpings och Kronobergs län likaledes äro grannar med goda kommunika tioner, så betalas 1 hl. korn 1 kr. 2E öre högre i Jönköpings län. Smlna- den mellan detta senare och Upsala län uppgår för 1 hl. korn till icke mindre än 1 kr. 47 öre, motsvarande 2 kr. 42 öre för 1 tunna (63 k:r), bus Hallanda Skaraborgs Södermanlands Stockholms Västmanlands Kronobergs 17. Upsala ~ Sfil | Upsala Vore dessa pris exakta, så skulle ju 1 hl. råg i Upland varit 2 kr. 14 öre billigare än i Blekinge, och 1 hl. korn i sistnämnda landskap 1 kr. 69 öre dyrare än i Kronobergs län och 1 kr. 35 öre dyrare än i Kalmar län. Jemförelsema kunna mångfaldigas, men de anförda, som äro mest i ögonen fallande, må vara nog. Förf. påvisar, att dylika differenser i våra tider — med nu varande lätta kommunikationer — äro alldeles af- vita, och bevisa, att prisen i vissa markegångstaxor äro helt och hållet — fingerade. Sättet lör markegåugs- prisens bestämmande är ock forål- dradt, hvilket visar sig i detotillför- htliga resultatet. Med anledning deraf yttrar förf.: Då man vet, hurusom tusen och åter tusen af våra landtmän erhålla liqvi- den lör en af sina vigtigaste produk- ter, smöret, efter mer eller mindre officiella smörnoteringar, emedan des- sa erkännas vara det mest exakta uttrycket för varans verkliga värde, så kan man väl fråga sig, om det icke vore på tiden att utbyta den nuvarande tungrodda apparaten för markegångssättningen mot en tids- enligare, hvarvid de lika officiella spanm&lsnoteringarne alltför väl kun- de ersätta åtminstone de särskilda nämnderna. Den, som varit bisittare i dessa nämnder, vet äfven ett annat skäl för deras försvinnande. Det är ingen hemlighet, att dessas sammanträden i regeln upptagas af en föga ädel eller angenäm täflan mellan tionde- gvfvare och tiondetagare att — ja, målet kan jag ju slippa att utsknfva. Skulle det icke vara oändligt behag- ligt, om åtgörandet af denna tviste- fråga förflyttades till ett opartiskt område utanför båda parternas krets, d. v. s. med andra ord: om märke- gångsprisen (för spanmål ooh kanske äfven för smör) åtminstone primärt och i det väsentliga grundades på något rent objektivt, t. ex. börsnote- ringar? Är viljan blott god hos ve- derbörande att lä markegångssätt- ningen reformerad derliän, att den angifver, livad den bör angifva, näm- ligen de verkliga spanmålsprisen, så är det nog icke så svårt nu för tiden att finna en lämplig form härför. Det här påpekade missförhållandet borde, synes det oss, vara för tj en t af att tagas under granskning för vin- nande af en högeligen nödig rättelse. kr. 4,776: 27 „ 1,510: — 625: — 400: — 320: _ 300: 40 261: 66 130: — 110: — Länet och stiftet Förbindelsen Östergöt- land— Västergötland öfver Hästholmen—Hjo har utan svårighet kunnat hittills regelbundet upprätt- hållas. Den i en tidning meddelade uppgi'ten, att ångaren "Guldkroken" skulle medverka till att hälla in'opps- rännan öppen vid Hjo, år felaktig, hvilket torde inses redan deraf, att den ångaren under flera veckor varit upplagd i Jönköping. Ångaren Tra- fiks beialliafvare anser, att ingen fara förefinnes, att ej trafiken å Hästhol- men—Hjo-traden skall ännu kunna länge uppehållas, helst som Hästhol- mens hamn och största delen af sjön cleremellan och Hjo äro isfria. Norrköpings folkskol- lärare förening hade i tisdags extra sammanträde hvarvid folk- skoleinspektören d:r I. Lyttkens fun- gerade såsom ordförande. Törsta ärendet som förekom gällde besvarandet af frågan: kan Vide all- männa svenska folkskolläraremötet fur- lägga* till Norrköping ? Frågan hade förut skärskådats af utsedda komiterade, hrr kyrkoherden G. V. Sandberg, d:r I. Lyttkens och folkskollärarne Vennerblad, Hylander och Cederberg samt fröknarne Jänny Olsson och Maria Pettersson. Komi- terade hade dervid tagit hänsyn till, huruvida Norrköping kunde erbjuda lämpliga möteslokaler och bostäder samt huruvida ett så stort antal del- tagere, som väntades, kunde erhålla bespisning, och slutligen hade hän- syn tagits äfven till möjliga förströ- elser under mötet. Komiterade hade kommit till det resultat, att — ehuru mötets lörläg- gande till Norrköping vore förenadt med stora svårigheter och ehuru an- ordningarne ej torde bli så goda som önskligt vore — ville de dock ej lemna ett afstyrkande utlåtande. Vid gårdagens möte uppträdde en mängd talare, af hvilka dock de fle- ste uttalade sig för bifall till koma- tens förslag, hvilket ock enhälligt antogs. Mötet beslöt att i en skrif- velse till centralstyrelsen för Sveriges lärareföreningar foreslå att för anord- nandet af mötet tillsatta 10 personer inom Norrköpings lokalafdelmng samt 5 från centralstyrelsen. Frälsningsarméns för- sakelsevecka under 1896 ln- bragte inalles kr. 102,646: 52, hvaraf från Östergötland kr. 8,433, nämligen Norrköping Linköping . Motala . . Vånga . . Vadstena . Mjölby . . Finspong . Skeninge . Ödeshög . __ _ Kronor 8,433: 33 Högsta siffran kommer på Stock- holms 1 sta kår: kr. 6,500: 20. En 40-ärig "kungaci- garr". Då Durmgska qvintetten, under förra året. besökte Bremen, kom vid en konsert en derstädes bosatt professor J. Richters och anhöll att få presentera sig för qvintettens med- lemmar. Han gjorde detta, derför att han borde att de unga sångerskorna voro svenskor, och han på den grund ville till dem öfverlemna ett minne, som härledde sig från Sverige. Pro- fessorn både 1856 varit ute på sin bröllopsresa ocb demnder på en ång- båtsfärd i Tyskland haft ressällskap med konung Oscar I, som inledt sam- tal med sina medpassagerare och der- lbland prof. R., hvilken han bjudit på en cigarr ur sitt eget förråd. Profes- sorn gömde ifrågavarande "kungaci garr" och har allt sedan haft den så- som ett minne af den älskvärde mo- narken. Då nu de Duringska sångfoglarne anländt till Bremen och deras tjusande sång väckt professorns ungdomsmin- nen, kom han på den tanken att till qvintetten öfverlemna den 40-åriga ci- garren såsom ett "hemlandsminne". Och ännu i dag är denna "historiska cigarr" orökt. Ett Cirkustumult i Norr- köping omtalas 'af "Östgöten". Det var i cirkus Beketow i söndags. Pro- grammets sista nummer var brott- ningskamp mellan sällskapets yrkes- atlet och en stenhuggare från Fiskeby. Publiken vardt missnöjd med att at- leten, enligt deras uppfattning, ej följde brottningsreglerna, och råkade slutligen i raseri. En del personer strömmade ned på arenan lör att få tag i atleten, och denne lär ock, sä- ger tidningen, fått ett grundligt kok stryk. Cirkusdirektören sökte först få ut folket genom att släcka det elektriska ljuset, och då inte detta bjelpte, tog han först sin elefant och derpå en stor bandhund till bjelp samt lät slutligen sina drängar hugga in på massan med grofva påEar. O vä- sendet fortsattes sedan en lång stund utanför cirkus. Inskrlfnlngsförrattnin- garne. Konungens befallningshaf- vande har bestämt följande tider för inskrifningsnämndernas inom länet sammanträden under innevarande år, nämligen: Första Lifgrenadierr egementet. Vreta Klosters kompaniområde N.r 52: Dan lo Febr. a trngsstauet Sjögestad ined de iQ9krilningssky!dige trän Gallbergs härad; den 16 Febr. a tingshuset vid Hoshyfjöl med de inskrifningsskyldige från B-jbergs härad; den 17 Febr. å Tjellmo gästgifvaregård med de inskritningsskyldige från Tjellmo socken. den 18 Fobr. å tingshuset i Hållestad med de inskrifningsskyldige från Hällestads socken. östanstångs kompaniområde Kr 54: Den 19 Febr. i eaolhuset vid B singe kyrka med de inskrifningsskyldige frän Risinge socken; den 20 Febr. å Åndenäs gästgifvaregård med de inskrifningsskyldige från Regna ocb Ske devi socknar; den 22 Febr. å Lilla Åby gäst- gifvaregård med de mskrif ingssk hän Qvil hng". Simonstorps och Krokeks socknar; den 23 Febr i Verldsgoodtemplara lokal, Garfva regatan N:r 22. Norrköping, med de inskiif- uingsskyldige från Styrettads, S:t Juhannis, Dsgsbergs. Tingstads, Foringstads och Östra Eneby socknar; den 24. 25, 26 ocb 27 Febr. i »amma lokal i Norrköpings med de inskrif- ningsskyldige från Norrköping stad, den 27 Febr. i samma lokal med de inskrifningsskyl- dige från Norrköpings sjömanshus. Lifkompaniområdet N.r 48: Den 1 Mars å boteli Göta vid Norsholm med de inskrif- ningsskyldige från Vestra Husby och Drot- hems samt Vånga. Kimstads, Kullerstads ocb Borgs socknar; den 2 Mars å tingshuset vid Kumla med de inskrifningsskyldige Iran Skär- kinds och Åkerbo härad; den 3, 4 ocb 5 Mira å Arbetareföreningens lokal i Linköping med de inskrifningsskyldige från Linköpings stad. Stångebro kompaniområde N:r 49: Den 5 Mirs a tingshuset i 1- h öp ng med de in- skrifningsskyldige från Htnekinds härad samt till Bankekinds härad hörande Askeby. Svin- stads, Vårdsbergs och örtomta socknar samt Bankekiodsdelen af S:t Lars sucker; den 8 Mars å gamla sjukhuset vid Åtvidaberg med de inskrifningsskyldige från Grebo, Värna, Åtvids samt Björsätera socknar. Kinds kompaniområde N:r 50. Den 10 Mars ä Rirurorsa gäsrgitvaregård med de in- skrifningsskyldige från Hägerstads, O.ipeby Keltilstarls, Tjästads och Vårdnäa socknar; den 11 Mara å tingshuset i Kisa med de in- skrifningsskyldige trin Horns, Hycklinge, Tir- serums Vestra Eneby ocb Kisa socknar. Ydre kompaniområde JW 51: Den 13 Mars å tingshusMi i Suud med de inskrifningsskyl- dige från Ydre härad. Andra Li/grenadierregementet. Lifkompaniområdet Nr 55: Den 1 Mars i skolhuset vid östra Dusby med de inskrif- ningsskyldige frän Östkinds härad den 2 Mars i tingshuset vid Böokerstad med de in- skrifningsskyldige från Björkekinds härad; den 3 Mars i Goodtemplarlokalen i Söderkö- ping med de ioskrifnmgsakyldige från Sö- derköpings stad ocb Skönberga socken; den 3 Mars å samma ställe med de inskrifnings- skyldige vid Söderköpings sjömansbus; den 4 Mars ä tingshuset vid Mogata med de in- skrifningsskyldige från Mogata, Börrnm. St Anna och Skällvlka socknar; den 5 Mars f Bryggaren S- O. Svettasons lokal i Valde- marsvik med de inskrifningsskyldige från Gryta och Rtngarurcs socknar samt Valde- marsviks köping. Vifolka kompanwmråde N:r 57: Den 2 Mars å tingshuset i Banfceberg med de in- skrifningsskyldige från Valkebo härad; den 3 Mirs å tingshuset i Sya med de inskritnings- skyldige från Vifolka härad. Skeninge kompaniområde Nr 58: Dan 4 M^rs å värdshuset vid.Boxbolm med de in- skrifningsskyldige fris Ekeby, Rinns och Åsbo samt till Göetriags härad hörande de- lar af B åviks ocb Mahixanders socknar; den 5 Mars å rådbustt i Skeninge med de inskrif ningsskyldige trän Hflgby, Hogstads, Jerstads, Appuna. Bjälbo Väderstads med Harstads, " " " itäMe Carl XIV Johan nämndes till hertig af Östergötland, blef glädjen i hela provinsen stor ochgaf sig luft, bland annat, i en lysande bal med supé vid sittande bord å Linköpings stadshus i Februari månad 1829. Arrangörerna deraf voro lagmannen Pereswetoff- Morath och professor Ekenstam, lek- tor vid läroverket i staden. En — måhända den enda qvarlef- vande — af alla deltagarne i den glada festen, är den numera på Vi- singsö bosatta enkefru Carol. Améen, född Pereswetoff-Morath, som ännu lifligt beiättar huru hon, då en sjut- tonårig tärna, trädde dansen på denna fest, bland hvilkens besökare hon särskildt erinrar sig, utom ofvan- nämnde tillställare med fruar, öfver- sten vid l:sta lifgrenadiererna, Kling- spor, lektorn, sedermera domprosten Laurenius med fru, baron Fleetwood med systrar, löjtnant Gottfried Fei- litzen m. fl. Vadstena kompaniområde N:r 59: Den 6 Mars i tingshuset vid1 ödeshög med de in- skrifningsskyldige fräs Lysings härad; den 8 Mara & hotell Bellevs* i Vadstena med de inskrifningsskyldige fria Vestra Stenby Ha gebyhög?, Fifvelstads, Orlunds, Hvarfs. Styrs ocb Asks socknar; des 9 Msra i ridhuset i Vadstena med de inskritningsskyldige frin Dals härad; den 9 Mars i samma ställe med de inskrifningsskyldige fris Vadstena stad och Vadstena sjömansbis. Motala kompaniområde N:r 53: Usa 10 Mars i Hills gästgifvaregård med de inskrif- ningsskyldige fris Godegårds socken; den 11 Mars i tingshuset I Motala med de in- skrifhingsskydlge fria Motala landsföraam Ung; den 12 Man i tingshuset Tid Motala med de Inskrifningsskyldige frin Vinnerstads socken samt länsdelen sf Vestra Ny soekee; don 12 Mara i tingshuset vid Motala med de inskrifningsskyldige fris Motala stad. Llnköplng-Fogelstaba- nu. Styrelsen för mellersta Öster- götlands jernvägsaktiebolag har vid sitt senaste sammanträde inom sig utsett till ordförande bäradshöfdingen F. Gustafson, till vice ordförande gods- egaren A. Fredbolm, till verkställande direktör trafikchefen G. Asplund och till dennes suppleant handlanden Ax. Karlson samt till kassadirektör grossh. C. Thorngren. Mjölby brandvasen skall nu, i följd af försäkringsbolagens på- tryckningar, blifva bättre ordnadt. Bystämman i onsdags beslöt nämli- gen att anskaffa en ångspruta eller totogénmotorspruta, gilvande omkring 500 liter vatten i minuten, till en be- räknad kostnad af 4,000 kr. samt öi- rig brandmateriel till 2,200 eller till- sammans 6,200 kr. samt anordna 2: ne pumpverk, hvardera gifvande 1,000 liter vatten i minuten, hvarigenom sammanlagda kostnaden torde uppgå till omkring 10,000 kr. Motala Stadspark och Strandgata, GroBstuindlarenJobn Andersson har erbjudit sig skänka sta- den ett belopp af 5,000 kr. för ord- nandet a! Strandgatan i samband med Stadsparken, i den händelse staden för ändamålet anslår ett lika belopp. MlUtariakarestaten. Att under ett års tid från den 1 nästk. Februari bestrida en sjukhusläkare- tjenst vid allmänna garnisonssjuk- huset i Stockholm har medicinalsty- relsen förordnat l:ste bataljonsläkaren Ernst Boman. Dr B. kommer med anledning der- af att under närmaste tiden afflytta från Linköping och afgå från sin stadsläkaretjenst härstädes. Första balen till kung Oscars ära. Då vår nuvarande konung vid sin födelse af konung Äfven drottning Sofias porträtt kommer alldeles oioitol- Vdilt att piyda landets tolkskolesaUr, sknfver en af Östgöta Corresp:* små ländske meddelare, rom omtalar att åt- skilliga, ja sannolikt alla herrar pasto- rer i hans bygd i dagarne fått sig till- sända vackra drottningsporträtt såsom i tjol konungens. Enligt det medföl- jande cirkuläret är det äfven nu "en vän till den svenska folkskolan", som bekostar denna dyrbara skolprydnad. Räcka de emottagna exemplaren ej till, lår skolrådet gratis äfven de fe- lande, ty meningen är, att folkskolorna i riket skola hafva konungaparet. Porträtten, i alla delar motstycken till konuogaporträtten i tjol, äro ut- märkt vackra, det åsatta boklådspriset är 2 kronor pr styck, och tidskriften "Arbetarens Vän" står signerad såsom förläggare. Slöjdutställningen i Lin- köping. Då vid anmälningstidens utgång den 20 dennes endast ett ringa fåtal slöjdalster bhfvit anmälda Ull denna utställning, hvilken jemväl al- ser att delvis representera provinsen vid allra, konst- och industriutställnin- gen i Stockholm instundande sommar, så misstänka vi möjligheten af, att den slöjdidkande allmänheten icke tagit närmare kännedom om programmets lydelse beträffande anmålningstiden, utan förlitande sig på, att, såsom förut varit vanligt, anmälningen kan ske sam- tidigt med utställningsföremålens af- lemnande, dröjt med att i rattan tid insända sina anmälningar. Vi hafva derför med hänvisande till kungörel- sen i dagens tidningsnummer och till förekommande af att tiden för- sittes, härigenom velat erinra om nöd- vändigheten af att /öre den förlängda anmälningstidens utgång den 6 Februari insända anmälningarne, hvartill lor- mulär erhållas kostnadsfritt hos alla bokhandlare i städerna samt på re- qvisition å Hushållningssällskapets arkiv i Linköping, börande utställare, som sådana uttaga, jemväl förse sig med program, samt taga noga känne- dom om hvad det senare i afseende på de resp. afdelningarne bestämmer. Anledningen hvarför anmälnings- ooh inlemningstiderna denna gång bhfvit åtskilda nar varit den, att förtecknin- gen öfver de utställare och deras ut- ställningsföremål som komma att del- taga i industriutställningen i Stock- holm skall, för att kunna intagas i katalogen vara till nämnda utställ- nings förvaltnings-utskott aflemnad före Februari månads utgång, hvil- ket på annat sätt icke Kan med- hinnas. Derför: Förse Eder med pro- gram och anmälningssedlar och påskynda de senares insändande till utställningen. Till rektor vid Linkö- pings folkskollärarese- mlnarium har k. m:t utnämnt och förordnat adjunkten vid samma seminarium fil. d:r Bror Gottfr. Wilh. Westling. Till kyrkoherde i Granna stads- ooh landsförsamlingars pasto- rat har k. m:t utnämnt och förordnat andre stadskomministern i Jönkö- pings pastorat Axel Alfred Holmberg I Mjölby gjuteri, ett verk hvartill grunden lades i höstas, ut- fördes i lördags den första g jutningen och utföll tillfredsställande. Gjute- riets egare äro hrr A. Wiberg och Bergvall. Verksamheten kommer än- nu så länge att drifvas endast i min- dre skala. Mjölby snickerifabrik, Eganderätten till andra hälften af denna fabrik har nu för 27,000 kr. förvärfvats af byggmästaren C. A. Gustafsson, som redan förut egde ena hälften. De kyrkliga förhållan- dena 1 Ringarum. Vi hafva förut omnämnt att hemmansegaren A. G. Svensson i Lilla Norrby hos k. befhde anfört besvär öfver Ringa- rums församlings å ord. kyrkostämma den 27 sistlidne Oktober fattade be- slut att med 700 kr. deraf 425 kr. till Uusums och 275 kr. till Valde- marsviks kyrka - bidraga till kyrko- beljeningens aflöning vid nämnda kyrkor. K. bfhde har meddelat ut- slag af hufvudsakligen följande ly- delse: Som nådiga brefvet af den 12 Maj 1892 ang. ordnande af de kyrkliga förhållandena inom Kingarums för- samling, som numera uteslutande lig- ger till grund for bedömandet at hit- hörande frågor beträffande Gusums kyrka, stadgar, att komministern i Ringarum skall vara vid densamma bosatt, samt härutaf följer, att guds- tjensten derstädes skall på otligt satt uppehållas, ty och enär bland vilko- ren för denna komministerns förflytt- ning icke ingår, att aflöning åt nödig kyrkobetjening vid Gusum skall an- norledes än på i allmänhet lagstad- gadt sätt algoras, samt Ringarums församlings kyrkostämma fördenskull är skyldig och behörig att med detta ärende taga befattning, alltså och då klaganden icke gittat styrka att öf- verklagade beslutet eljes olagligen tillkommit, lianer länsstyrelsen be- svären, såvidt angår anslaget till Gu- sums kyrka, ej iörtjena afseende. Vidkommande deremot Valdemars- vik, så och då köpingen medgifvits förmånen att erhålla egen prest med aflöning från presterskapets lönereg- leringslond endast under förutsätt- ning, att presten försåges med fri bostad och vedbrand i Valdemarsvik äfvensom att öfng kostnad för guds- tjänstens förrättande derstädes veder- börligen utgjordes, samt aflöning åt kyrkobetjenmgen derstädes förty vore en angelägenhet, som icke ålåge Rin- garums socken eller folie under dess kyrkostämmas behandling, varder öf- verklagade beslutet undanröjdt och ogiltigt förklarad! En lång fasanfull natt måste natten till tisdagen hafva va- rit för den vid Korka ullspinneri an- stälde ynglingen Emil Isaksson, som då fick högra armen svårt skadad i en maskin, säger Vimmerby Kuriren. Efter hvad tidningen erfarit hade den skadade redan strax efter kl. 10 på aftonen fått armen så hårdt indragen mellan ett par kardvalsar, att ma- skinen stoppats. Och i denna olyck- liga belägenhet fick han, ensam som han var i spinneriet, med den kros- sade armen mellan valsarne såsom stoppmedel tillbringa natten ooh af- bida morgonväkten, under det att maskinen hela tiden, påverkad af dragremmen från det stora vatten- hjulet, gjorde ansatser att komma i gång. Man kan tänka sig, att mi- nuterna under sådana omständighe- ter måtte hafva förefallit ovanligt långa, och den långa natten såsom en hall evighet. Marknader i Åtvidaberg. Åtvids kommun har hos kommers- kollegium sökt att fä de i April och September vid Åtvidaberg årligen före- kommande kreatursmöten förändrade till marknader. Kreatursmöten i Rim- forsa. Tjärstads, Kettilstads och Vårdnäs kommuner hafva å särskilda kommunalstämmor uttalat sig för och hos k. befhde gjort ansökan om an- ordnande at tvänne årliga kreaturs- marknader i April och September vid Rimforsa i förstnämnda socken, hvil- ken framställning förra året i samma syfte af k. befhde lemnades utan af- seende. Hjulmannen frikänd- På sin tid har i denna tidning omnämnts, hurusom kopparslagaren G. A. Ek- ström i Horn under velocipedåkning kommit att ofrivilligt omkullstöta en minderårig flicka, Helga Emilia Ro- sander, som några dagar efter på- körningen afled, att om medikolegal besiktning ooh obduktion förordnats, samt att Ekström vid Kinda härads- rätt tilltalats för vållande till flickans död. Härtill är nu att foga, det Ek- ström, enligt häradsrättens nyligen afkunnade utslag, då icke visadt bhf- vit, att han genom vårdslöshet, ofor- sigtighet eller försummelse vållat den skada, hvaraf flickan ljutit döden, ioke kunnat till ansvar eller någon er- sättningsskyldighet dömas. Östergötlands distrikts- förening af baptistför- samlingen har via årsmöte i Linköping i lördags och söndags —' hvarvid 102 ombud deltagit — valt till styrelse för innevarande år: hrr Fr. Andersson, Norrköping, A. P. Österlund, do, C. S. Axelsson, do, A. V. Holm, Linköping, A. Ohlson, d:o, Aug. Petterson, d:o, Lundin Mjöl by, C. A. Wessman, d:o, Strutz, d:o, Wiberg, Motala, Bergström do, Hans- son, Boxholm, Andersson, d:o, Mag- nusson, Sömmen, Jakobsson, V. Toll- stad, K. J. Eriksson, Tranås, Malm- qyist, do, K. J. Johansson, Askeryd, K. Pettersson, d:o, O. v. Malmborg, Marbäck, K. Johansson, Torpa, Skepp- stedt, Hellestad, Petrus Larsson, Sö- derköping, T. William, Fifvelstad, K. O. Hagman, St. Åby. Till revisorer valdes hrr Hagberg och Nordeli, Lin- köping. År 1896 års resepredikanter återvaldes med ett årsarvode af 500 kronor. Ett fall af sublimatför- giftnlng inträffade häromaftonen i en familj här i staden. Herrn i hu- set hade for utvärtes bruk mot s. k. skäggsvamp tillagat sig en mycket stark sublimatlösning, som han till- blandat i ett litet glas. Medan han, hastigt utkallad, aflägsnat sig ur rum- met, hade en 10 årig gosse kommit dit in och tog sig en klunk af den giftiga blandningen. Gossen, som ge- nast kände att det var på tok, skaf- fade sig hastigt mjölk att dricka som motgift, och eftersänd läkare verk- stälde sedan magsköljning å honom. Han är nu i det närmaste återstäld. Skogsrörelsen vid öf- verum är till följd af det utmärkta före, som för närvarande råder i. trak- ten, ganska liflig, skrifves till Ö. C. Hela dagen vimla gatorna af timmer- och kolkörare, och extratåg ingå dag- ligen, lastade med kol och timmer. Det mesta af kolen erhålles dook ifrån Dalhems socken ooh der intill liggande skogstrakter, dessa alla lem- na sina koi till Öfverum, emedan de derstädes betalas ganska högt, från 6: 50 till 7 kr. pr ryss. Skogsavverk- ningen är i vinter liflig. Förutom å brukets egna skogar afverkas flere mindre skogsparker, som bliivit af disponenten H. Hassluck inköpta. Så har nämndemannen J. G. Johansson i Löckerum såldt omkring 1,000 träd, till ett pris af 3: 25 kr. stycket, J. A. Johanson i Sniperum cirka 2,000 träd och J. A. Claesson i Löckerum omkring 250 träd till ett pris af 3:75 kr. styck. Omkring 1,000 träd har C. Johansson i Möckelhult sålt till 3 kr. styck. Vid Hägerstad i Hannäs socken, afverkas 4,000 träd, äfven för öfve- rums bruks räkning. Timret köres der till Nelhammars jernvägsstation, hvarifrån det med extratåg fraktas till Öfverum. Åfven vid Gammalsjö i Dalhems socken har köpts omkring 1,500 träd, som köras till närmaste flottled. Apotekshistorien i Tjell- mo. I anledning af provinciaDäka- ren A. P. Gustafssons i Tjellmo af oss förat refererade anmälan, att från apoteket i Tjellmo, som innehafves af apotekaren L J. Bolin, försåldes en mängd s. k. areans (hemlin lä- kemedel) äfvensom att vid afpro- vincialläkaren Gustafsson på grund häraf verkstäld visitation å apoteket prof å hvarje speoies af dessa läke- medel tillvaratagits ooh inpackats i en med d:r Gustafssons ooh apoteka- ren Bolins sigill förseglad trälåds, hvilken hr Bolin emellertid att vitt- nes närvaro sedermera vägrat ut- lemna till d:r Gustafsson för under- sökning, har medicinalstyrelsen in- fordrat Bolins förklaring samt för- ständigat honom, dels att därvid upp- gifva innehållet ooh sammansättnin- gen af de i den gjorda anmälan om- nämnda areans ooh del» att på an- fordran till dr Gustafsson utlemna den förseglade lådan. K;s befhde har beordrat kronoläns- mannen Normelli att delgifva hr B. handlingarne samt att i händelse af behof lemna d:r Gustafsson handräck- ning för lådans uttagande från apo- teket. Göstrings hushållnlngs- Slle hade a. 25 d:s sammanträde i ölby. Dervid beslöts ätt en bergs- ardennerhmgst skulle inköpas ooh placeras hos brukspatron Carl Buren på Flemminge. Derjemte beslöts att fillets kassa skulle användas för in- öp af tjurkalfvar af aynhirerassamt qvigkalfvar af korthornsras, hvilka skulle å auktion försäljas, de förra i häradets skogsbygd, de senare i dess slättbygd. Till kontorsbiträde vid Linköpings jern vägsstation har trans- porterats kontorsbiträdet vid Norr- köpings norra station Otto Walden. Trafikdirektör Tham har erhållit tjenstledighet tillsvidare 1Ör att i tjensteärenden vistas i Stock- holm, och uppehälles under tiden tra- fikdirektörsrjensten i l:sta trafikdi- striktets nedre afdelntng af trafikdi- rektörsassistenten F. Lindskog. Till bränvlnskontroUö- rer äro från den 2 Februari förord- nade vid Hageby underlöjtnanten C. Wennerström och vid Täoktö e. o. landskanslisten Knut Ljungblom. Vid Ullevi bränneri tjenstgör f. n. löjt- nanten K Adlerbjelke. Landstaten. Kronolänsman nen E. Lindeström har beviljats tjenst- ledighet från och med den 24 dennes till och med den 7 nästa Februari. Kon. befhde har förordnat att tjen- sten skall uppehållas af e. o. lands- kanslisten Seth Backström. — Ks befallmngshafvande har be- viljat kronolänsmannen i Norra Vedbo tredje distrikt hr G. Krook en månads ledighet från den 25 dennes och för- ordnat kontorsskrifvaren I. A. Wijk- mark att under tiden bestrida befatt- ningen. Ull underståthållare nyligen utnämde Liljensparre, skred fram emellan dem. Hade man härunder fäst sin uppmärksamhet vid Armtelt, skulle man kunnat läsa den öfverrask- ning eller kanske fastmera den förlägna tvekan, för att icke säga oro, hvari han så olörmodadt tyckteb känna sig försatt. Ett liknande uttryck framträdde alldeles omisskänneligt äfven i grefve Stackelbergs anletsdrag. Ehrenström, Franc och Aminoff slöto sig tätt intill Armfelt. — Baron, yttrade Stackelberg halthögt, jag skall möta och tala vid hertigen. — Tillgif mig, ers excellens, geninålte Armfelt, jag är värd bär. Armfelt vände sig härvid om och gick hertigen till mötes. — Ers höghet "fverraskar mig och oss alla, väl- komnade han honom; men det är en kär öfverrask- nwg. Hertigen syntes något upprörd. Man kunde nästan tro, att han allt för plötsligt blifvit förflyttad från den Reuterholmska andeverlden till verklighe- ten. Förvånad, tviflande och tvekande stirrade han på den talrika omgifningen. Liljensparre kastade deremot en utmanande blick omkring sig. Armfelt förde hertigen fram mot tablån. Vid iless anblick lättade han Liljensparres arm liksom för att erhålla ett stöd. — Hvad betyder det der, Armfelt'.' Rösten var hes uch stråf. Allas blickar stannade i detta ögonblick på Armfelt. — En tableau vivant, ers höghet. Hertigen tuggade sin tobak, fäbttmde en bister blick på tablån. 413 — Onekligen mycket lika både kejsarinnan och min alhdne bror. Hvad säger du, Liljensparre? — Ganska rigtigt, ers höghet. Oeh de unga tu sedan. Hertigen vände sig på en gång emot Armfelt. — Förklara er, Armfelt. Hvad menar ni här- med? Armfelt hade härunder återvunnit hela sitt lugn. Nar i vigtiga stunder ett småleende krusade hans läppar, var han alltid i jemvigt inom sig. — Krs höghet, förklarade han, jag har verkligen ej förr än nu, då ni med er skarpa blick fäster min uppmärksamhet derpa, märkt den iikhet ni angifver. Men — alldeles obestridligt, det förefinnes verkligen någon sådan. Denna omständighet ger i sanning tablån ett högre värde, än jag förut tänkt mig. ötackelberg följde hvarje hans ord med klap- pande hjerta. För att döma af den djupa tystna'1, som herskade i salongen, tycktes alla intagna af ..amma oro. — Tablån skall eljest föreställa sanningen ocii lättvisan, ers höghet, som trycka hvaranJras bänder, lorkiarade Armfelt, trampande på odjuret vid sina fötter, en bild af lögnen och intrigen. Hertigen hostade. — Jag har draperat dem i furstlig skrud, ty al furstligt blod är väl ända alltid såväl sanningen som idttvisan. — Hum - hum. — Det är en tidsbild, ers höghot. — Och de unga två? — Med guds magt, ers höghet, sanningens och rättvisans framtid. Det är' svårt att säga, om hertigen och Liljen- sparre funno denna förklaring tillfredsställande, men i hvilket fäll som helst var den dook alltid en för- klaring. 416 — Ni gör ert folk olyckligt. — Nej! Redan under den tid riksrådet friherre Fredrik Sparre var Gustaf 1V:3 guvernör, eller dä ännu kron- prinsen icke var mera än tre är, vaknade hos honom en "omättlig-- böjelse att leka soldat, grenadier, skyltvakt, officer, att stå på post, exercera, mar- schera och slå på trumma, och denna hos barn van- liga, men för en man temligen simpla böjelse för det mekaniska eller rent handtverksmessiga inom krias- yrket försvann ej hos honom med åren, utan biel' J'ii passion, som beherskade honom hela hans lif. Vid tre är brukade han förvandla en fruntimmers- halsduk till en soldatkappa, ett parasoll till ett ge- vär och en kullerstol till en skyllerkur; vid fram- skridna är var sjelfva tronen för honom intet annat än en sådan der kullerstol, vid hvilken han ännu lekte grenadier, med spiran till musköt. Arméen forblef för honom alltid endast ett viljelöst redskap, en simpil excrcisskula, och fölbättringarna inom den inskränkte sig till ständigt vexlande uniformsförän- dringar och oupphörliga dagordres rörande obetyd- ligheter. Under den tid vi beskrifva, befann ban sig i ynglingaåren. Hofvet underblåste nu mera än förr hans böjelser. Förblindelsen smickrade sig med tan- ken att sålunda uppfostra honom till en lysando liamtid, till en hjeltekouung. Man uppbygde små ■stader oeh fästningar, och han fick storma dem. Ed sådan lek egde till exempel rum den 28 Decem- ber 1792, oin hvilken vi för öfrigt icke hafva oss mera bekant, än att den belägrade staden egde en Boye till borgmästare, en fru Möllersvärd till borg- mästarinna, och att en Borgenstjerna var kommen- dant, med den instruktion att kapitulera, när de be- lagrande ej orkade mera. De belägrande anfördes al En större sooietet är en underlig uppenbarelse. Ju större, desto underligare. Hundratal röra sig inom samma ram, an slutande sig, dragna af inre sympatier, tillhopa i olika grupper, än skiljande sig från hvarandra, ledda af nya intryck. Sceneri och färgspel vexla oupphörligt, alldeles såsom i ett kalej- doskop. I det samma, söm man måhända önskar att hålla fäst en af de vexlande små taflorna, försvinner den och förvandlas till en helt annan. Det större sällskapsliivet eger likväl — äfven det — en annan sida, kanske ännu egendomligare. Betraktar man de om hvarandra vimlande gästerna, stråla alla ansigten af uppmärksamhet och glädje, liksom om de endast lifvades af odelad inbördes kärlek och tillfredsställelse. Egde vi likväl förmåga att blicka derinnantör, huru bedragna skulle vi icke känna oss. Under den vän- liga ytan gnager måhända hatet, bakom det så in- tagande småleendet rufvar måhända fiendtlighet, ooh bortom det glada skrattet täres kanske hjertat af sorg. Sällskapslitvets stora konst torde egentligen ej vara någon annan än att kunna maskera sig. Sådant var åtminstone förhållandet i aftonens säll- skapskrets. Några ögonblick efter det, att Armfelt och frö- ken Rudensköld lemnat Weisenburg, återkommo grefve Stackelberg och Ehrenström från det rum, hvari de enskildt samtalat med hvarandra. Armfelt hastade dem genast till mötes. — Herr grefve, tilltalade han Stackelberg, kan- ske har ni anat en liten societets-öfverraskning, enär ni säkert icke undgått att bemärka det der förhän- get, hvilket naturligtvis ej blifvit utan atsigt upp- satt. Tiden bar skridit fram, kanske .... — Ni gör med mig, hvad ni vill, baron. Orkestern, som förflyttat sig på sidan om för- hänget, gaf på ett tecken af Armfelt en kort signal. C. F. Ri&dirUad. Drabanten. 1 j»