Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-04-09
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VBCKOBLAD ■■ OSTGO POSTEN Bengt H5.g-g-e Aktiobolaget Ös Verkställande Egare ocb for agirare; tgöta Correspondenteni Booktryckert, direktör: Fredr lammoktitvAM. N:r 15. Prenumerationspris: För balt år kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft är 0,83 ■ -~ ~ " " ' " safgifteu inberäknnd. Fredagen den 9 April. Annonspris: Pr petitrad 8 Öre; fräo trämuiande orter 10 Öre. Utländska annoLaer 15 öre. FörlofniogB-, vigsel- ocb födelseanoonser 75 öre; dödsannons 1: 50. i LÖSDummerpris 5 Öre- Östgöta CorrMpondwitens Boktryckarn i LinköpiDg. j 1807. 3)rof. SfCesfiiers, Köpenhamn, patenterade Bråckband (för Ljumsk-, Lar- eller Nafvel- bråck), Moderbandager, Maggördlar för korpulenta samt Ändtarmsbandager, Hörlurar, Spottkoppar, Inandnings- apparater. Sköljkannor..med alla tillbehör, Medicindropp- räknare, Koppsnäppare, Öronsprutor, Näsduschar, Sjukter- mometrar, Minimitermometrar, Ritningar, Diflaskor och Näbbar hos W. L. Granbom, Glas, Porslin «* Lampaffär, (3470.113)___ Linköping._______ Cunard-Linien, ^^^ hroahafvare af verldsrekordet för snabbaste resan öfver Atlanten, ____ ■V W S dagar, 7 timmar, 23 minuter, ~VC *9fi erbjuder snabb ocb beqväm öfverresa till Amerika med nya dubbelpropellerangare, hvar- dera om 636 fots längd, 13,850 Iteg.-ton ocb 30 000 Hästkrafter du största och snabbaste på Atlanten Palats- ocb Expressängarae "Campanla", Etrnria , "Lucanla" och "Umbria" afgå från Liverpool till >ew-Vork medtagaode 1 sta. 2 dra och 3:dje klass passagerare- Utmärkta ångare algå Lvarje vecka från Liverpool till Doston. Från Göteborg- sker afresan Onsdagar ocb Fredagar- fräo Liverpool Tisdagar, Tors- dagar och Lördagar, livarigenora onödigt uppehåll 1 England nndvikes. Obs.! Hela resan emellan SewTork- Göteborg gjord på 8 dagar 1 timme. Mycket förbättrad 3:djeklaes med slutna hytter för familjer å 2,4, 6. 8 pers. finnes. Vidare madaVar: OBS. Nedsatta biljettpriser! J. Oscar Reis, General-Agent, 28 Poatsatan, Göteborg. Telegrafadr.: "Cunard*. Rikstel. 1533. Agenter önskas!________________________________(Nord. A, B. 151) (371,20) Aktiebolaget Periodens välkända BOMULLSGARN, enkelt och tvinnadt, såväl oblekt som blekt och färgadt rekommenderas. (w,8s. Tillkånnagifvanden Advokat-Byrån, JLintöptnj, Storgatan 50 (öfver postkontoret), ombeaSrjer rättegångar, bontrednln- it«r, inkasseringar ocb konimin- ■lonärsappdrag hos K. Befalloingsbaf- vande m. m. Billigaste Inkassotaxa: För ärskunder, vid liqvid efter anmaoieg, högst en kr. Innobafvare. v Hiradaböfding Per Arnander. (328,10)_____________________________ e.L.n«otarienK.Ainaniler, ombeaSrjer Inregistrering af ekono- miska föreningar. Träffas å landskansliet kl. 10-2 e. m (3555,5)_____________________________ Vid östergotlands Läns Iiandtbrnksskola gift Bjeika Baby i Vists socken hiva den 24 nästkommande Oktober platser lediga för 10 lärlingar, hvar- lbland 4 betalande och 6 fria. Sökande bör före den 1 instundande Juni ståndare, hvilken säkrast träffas hemma hvarje Måndag, och skall vid samma tillfälle anemaa en till skolstyrelsen atäld, egenhän- digt skrifven aneökao jemte preat- och läkare- betyg, intyg af basbonde eller målaman om frejd och anlag för lahdtbrukayrket, samt att han under minst ett åra tid deltagit nti landtmannaarbeten. Sökande till fnlärlings- plata bör bifoga intyg om medellöshet, samt sökande till betalande lärlingsplats borgens- förbindelse att vid utridet i akolan erlägga den bestämda afgiften 200 kronor. För att aåaom lärling blifva antagen erfor- dras af den sökande, att hafva fullgjort Bina vapenöfningar aåsom beväringspligtig, att halva god frejd och kriBtendomsknnskap, snnd kroppskonstitution samt erforderlig Btyrka för landtmaonaarbetens utförande, att hafva fullständigt genomgått folkskolan samt för öfrigt ega den förståndsutveckling, att han må kunna fatta den undervisning som vid skolan meddelas. Tiden för lärlings vistande vid skolan är två &r, och äro de deruoder att betrakta såsom lagligen stadda i föreståndarens tjenst och således tjeostehjocsstadgao underkastade. De erhålla på stället fri undervisning jemte bostad och kost enligt faststäld stat. 1 medlet af Jnni månad utfärdas kallelse till dem bland de Bökande, hvilka af skol- styrelsen blifvit antagne såsom lärlingar. I ansökan bör tydlig postadress ut sättas, så att svar må kunna loinuas den sökande. Linköping och Bjerka-Slby i Härs 1897. __ Skolstyrelsen. tgTggqjg) Glasögon ■.Pinceitezer i alla nummer ätven med 1 ma periakopiska glas. Läkarerecept dera expedieras 1 ka juste, som från Stockholm. Reparationer verkställas omsorgsfullt. W. K» Granbom, (3543,115)_____________Linköping. Färga i hemmen. men köp de bästa Hemfärgningsfärger- na, — de med märket "Hehn" finnes i bleckaskar (nytt) ä 25 öre. Miss- lyckas aldrig, ger klara, vackra färger. Färga Ve k"0 under garanti. Säljes hos JB. H. Danielson, Sömmen. (^126,127) BBJM»MBBJBBJBJBaTjBBaBSB«»a¥»SIII»ll 11 I'I I III Länet och stiftet. Rlkstelefonanläggnin- gar under 1897. Telegrafsty- relsen har begärt och statsutskottet har tillstyrkt beviljande af lån för anläggning under 1897 af bl a. föl- jande linier, som beröra våra orter, nämligen: Linköping - Mjölby för kr. 5,000, Linköping—Motala kr. 12,000, Linköping — Miölby—Skeninge—Vad- stena kr. 8,000, Linköping -Vadstena kr. 3,800, Linköping - Skeninge kr. 2,500, Linköping-Bankeberg (2 led- ningar) kr. 1,400, Motala—Vadstena Ödeshög kr. 8,300, Motala-Skeninge kr. 1,600, Vadstena—Skeninge kr. 2,100. Svenskarne 1 Greklands armé, Enligt till D. N. från Athen ingånget meddelande, ha de oförväg- ne officerarne från vårt land, som be- gifvit sig till Hellas för att låta en- rollera sig i dess armé, lyckats vinna fördelaktiga placeringar. Sålunda har underlöjtnanten frih. C. E. T. von Buxen-Finecke blifvit anstäld i den grekiske kronprinsens stab, löjtnant E. W. af Kléen vid Greklands artilleri- stab samt löjtnant C. A. Evert och underlöjtnant B. H. Boy såsom adju- tanter hos chefer för olika infanteri- regementen. Stockholms Dagblad meddelar: Löjt- nanten vid Norrlands dragonregemente R, Sinclair afreste i tisdags e. m. till Athen för att ingå i grekisk krigs- tjenst efter erhållet afsked ur svensk tjenst. Brandskadeers&ttnlngar. Styrelsen lör Östergötlands läns Brand- stodsbolag har den 31 nästl Mars ut- anordnat följande ersättningsbelopp: Till enkefrn Emma Halm i Mjölby för skada å fast och lösegendom tillhopa 129 kr.; hem macsegareo A. T. Gustafsson i St Herkbnit, Ekeby socker, för do 25 kr; smältsmeden C. G. Holm i Qvarnsbammar, G ödegårds soc- ken, för uppbränd lösegendom 60 kr. 5 öre; statdrängen Johan Forsgren vid Braxstad, Ö Tollstads socken, för do 10 kr. 50 öre; arrendator P. J. Olsson i Alvikeo, Nykils soc- ken, för uppbränd fast- och lösegendom 136 kr. och ti 1 godsegaren S. P. Sveassoj å Jonsbergs säteri- Jonabergs Bocken, för ett växthus med vinrankor ocb diverse växter samt lösören 1,355 kr. Summa 1,715 kl öre. Belöningar för raskhet vid eldsläckning. Siyrelsea för länets gamla brandstodsbolag hal å sista sammantiädet dels tilldelat gos- sen Per Konrad Adolfsson i St. Herk hult en belöning al 10 kr. för det han genom ett modigt och rådigt ingripaude hämmade det svår.* eldsvådetillbudet derstädes den 5 Mars, dels älven ställt ett belopp af 50 kronor till brandstods korintens i Nykil lortogaude för att som belöningar fördebs mellan ladugårds- karlarne Karl Bengtssou och Hjalmar Karlsson, mejerinnan Tekla Karlsson samt tjänsteflickorna Hanna Johansson och Emelia Karlsson, hvilka skola halva mest utmä-kt sig vid släckningen af hotande branden i Alviken den 18 Mars. Gödkreatursutstailnlng med ätlöljande premiering egde d. 6 d:s rum i Skeninge. Omkring 200 djur voro utstälda. Följande pris utdelades: till A. PetterBson, Ullekall. för en oxe 3:Jje pris (15 kr ), A. Jakobsson, SköMstad, för en oxe 3:<Ije pris. .. Andersson, Narfveryd, för tvä oxar två dje pris. O. OöIbmo, B-ogärd, för en oxe 3:1jö pris. F. Lirsson, Higeby. för en oxe 3:dje pris. Omsättningen var särdeles liilig till pris af 30 ä 38 öre pr kg lefvuide vigt, Egna hemsföreningen har af hr Axel Svensson i Haga vid Mjölby inköpt 6 tunnland jord af Lund- by Storgård för 9,000 kr. Den in- köpta at talen skall bebyggas med 24 läget heter om högst tvänne rum och kök i hvarje manbyggnad. Pressen. Enligt livad till o C. meddelas försåldes d. G d:s de d:r G. De Laval tillhoran le aktierna i Svenska Dagbladet (största delen af bolagets ak- tier) till det nybildade tidningsbolaget 'Sverige", för hvilken nya tidning d:r H. Key skall bli redaktör. En del af Svenska Dagbladets medarbetare kom- ma att öfvergå till "Sverige", hvilken skall börja utgifvas fiån den 15 April. Den nya tidningen skall i viss mån få annan politisk färg än Sv. Dagbl. Försäljningen står naturligtvis i sam- band med de De Lavalska affärssvå- righeterna. D:r De Lival lär under flera år bidragit tiil Sv. Dagbladets ut- gifvande med 40- å 50.000 kronor om året. Kanalled Vlmmerby- Horn. I Vimmerby-Kuriren låses följande: Efter hvad vi ur säker källa lått kännedom om, är förslag åbane att i sammanhang mod Stångäns un- der förliden höst påbörjade sänkning och reglering få till stånd en båtled från Vimmerby vid Abro till Åbyboda i Östergötland. I sådant syfte har också entreprenören för sänknings- och regleringsarbetet, ledamoten af riksdagens första kammare hr Axel Fagerholm, nyligen till arbetsbesty- relsen inkommit med en skrifvelse, hvari han anhållit, att bemälda be styrelse ville kalla intressenterna till sammanträde för att höras och yttra sig i frågan. Arbetsbestyrelsen, som i måndags sammanträdde, skall så- som sådan halva ansett sig komma att öfverskrida gränserna för sitt er- hållna uppdrag, om hon åtoge sig att kalla till sammanträde för behandling at förslaget, genom hvars antagande upphåfvande af och rubbningar i träf- fade aftal om sänknings- och regle- ringsarbetets utförande efter faststäld plan skulle blifva följder. Derför an- såg sig arbetsbestyrelsen icke kunna tillmötesgå med att taga initiativ i frågan utan hemstälde, med uttalande af sina varmaste sympatier för för- slagets förverkligande, att hr Fager- holm måtte å annan väg söka åväga- bringa frågans upptagande och verka för.önskvärdt realiserande af förslaget. Åstadkommandet af kanal för båt- trafik tros i sammanhang med sänk- nings och regleringsarbetet icke verka till synnerligt förhöjande af kostna- derna, och eventuella förhöjningen bör under alla forhållanden täckas af det statsanslag, som säkerligen är att på- räkna för såväl undersökning som ar- betets utförande. Såväl inom k. väg och vattenbygg- nadsstyrelsen som inom regeringen skall, efter hvad vi försport, frågan om Stångåns kanalisering den angitna sträckan komma att upptagas och behandlas med allt önskvärdt tillmö tesgående. Och detta så mycket vis sare, om man får sätta tro till sä dana uttalanden, som att de hinder, hvilka på sin tid mötte för erhållande af tillstånd till det nu påbörjade sänk- nings- och regleringsarbetet, till stör- sta delen varit att söka i det förhål- landet, att åns kanalisering för båt- trafik icke på samma gång åsyftats. Höjd sparbanksränta. Sö- derköpings sparbanksstyrelse har från och med den 1 nästa Maj höjt rän- tan & insättningar till 4 proc. Frän Motala verkstad le- vereras i denna vecka ett godstågs- lokomotiv till statsbanorna. östgötarne 1 Lund. Till amanuens å kirurgiska afdelningen af kliniska institutionen vid Lunds universitet är iörordnad med. kand. 6. A. Hassler, östg. Inteckning 1 fideikom- miss. Kammarherren grefve M. H. G. Falkenberg har erhållit tillstånd att såsom innehafvare af fideikom- misset Brokind få inteckna detsam- ma för ett belopp af 150,000 kr., att användas till nybyggnader, reparatio- ner och jordförbättringar å egendo- men. En agrar sockenförening har, meddelar V. V., bildats i Hallin- gobergs socken, södra Tjust. Till ord- förande är vald förvaltaren G. Boréll på Ankaisrum och till vice ordfö- rande landtbrukaren G. M. Augustini å Hjortstad. Sparbankerna. Vestra Ny sparbanks hufvudmän sammanträdde förliden söndag den 28 Mars 1897, under kantor A. Axens ordförande- skap, hvarvid ansvarsfrihet för 1896 års förvaltning beviljades. Till styrelseledamöter återvaldes de afgående: Kamrer Karl Kj eliman vid Medevi och kantor A. Axen samt till styrelsesuppleant handlanden Aug. Adolf Axen i Nykyrke. Till hufvudmän efter aflidne Gustaf Larsson i Järskalleby utsågs landt- brukaren C. J. Carlsson i Järskalleby. Till revisorer återvaldes inspektor Frithiof Larsson t Dansby, landtbru- karen C. V. Broström i Uttersby och nyvaldes patron Arv. Fagergren på Odensberg. Till revisorssuppleanter valdes landtbrukarne C. V. Carlsson i Ryd och C. J. Carlsson i Järskal- leby. Till ordförande i banken omvaldes landstingsman A. P. Larsson i Rust- ninge och till vice ordförande om- valdes kantor A. Axen. Folkskolan. Till lärarinna vid Sandsjö mindre folkskola i Yxnerum har vid hållet nytt val utsetts fröken Betty Maria Carolina Johansson från Rone på Gotland, utexaminerad från Skara sm&koleseminarium förlidet år. Hon tillträder befattningen i me- dio af April — Till lärarinna i småskolan vid Regna kyrka är vald Elin Andersson från Vesterlösa, utexaminerad förlidet år från Linköpings småskolelärarinne- seminarium. Nedbrunnen prostgård. Mangårdsbyggnaden vid Tryserums komministersboställé, som innehafves at pastor O. Bathsman nedbrann i häromdagen, till grunden. Etden upp- kom i en inmurad stock å vindsvå- ningen och varsnades vid 6 tiden på f. m. af en tjensteflicka. Inom två timmar var huset fullständigt nedbrun- net, trots energiska släckningsåtgär- der. Ingen menniskaskadades Idet närmaste allt lösöret blef räddadt. En lycka i olyckan var att elden ut- bröt först vid 6-tiden på morgonen. Hade det skett några timmar förut, hade helt säkert följderna blifvit svå rare. Ehuru flere andra hus äro be- lägna strax intill den nedbrunna bygg- naden, antändes intet af dessa, tack vare gynsamma vindförhållanden, tele- foneras till Ö C. Det nedbrunna buset var försäkradt i Kalmar läns nya brandstodsbolag. FastighetsazTar. Egendorren Viredabolm med underlydande i Vireda, inropad vid exekutiv auktion den 13 Februari af egaren, frih. A. von Otter, har na ofverlåtits på löjtnant J. A. Gyl- lensvaan å Vestaoå "Smartness". För något mer ai ett år sedan hemköpte en landt- handlande, boende i en kyrkoby i södra Östergötland, ett stort lager manufaktur- varor m. m ett lager, som han ej skulle kunnat omsätta på flere år. Vår man kunde naturligtvis ej på kort tid reali- sera de hemtagna varorna. Han lade då till grosshandelshusen ut en jeri- miad om sin klena affärsställning och bjöd 50 procents ackord; blefve det cession, anmärkte han, finge borgenä- rerna nog föga eller ingen utdelning. Ackordet antogs, och var landthand- lande förtjeaade derpå minst 25,000 kr. Derefter sålde han både lager och han delsrättighet till en annan, yngre, men också "smart" man samt lefver nu på sitt "förtjenta" kapital. Så kan det gå till uti det s. k. lilla affärslifvet. Vimmerby marknad d. 31 Mars visade god tillförsel på kreatur. Prisen voro i allmänhet goda. För 12 till 13 qvarters oxar betalades 300—325 kr., för mindre oxar 200—250 kr. paret, för tjurar 75—80 kr. samt för kor 50-75 kr. stycket. I en lönetvist mellan orga- nisten och f. skolläraren C. A. Holm- ström och Höreda församling har kammarkollegium — då H., hvil- ken vid tillträdet till klockare- och organisttjensten med församlingen träffat öfverenskommelse om honom tillkommande löneförmåner så länge han tillika vore folkskollärare i för- samlingen, icke är förbunden att nu- mera sedan han entledigats från sist- nämnda befattning, åtnöjas med sak- naden af organistlön — pröfvat skäligt att med upphäfvande af kyrkostäm- mobeslutet den 27 Maj 1896 visa frå- gan om bestämmande af den klagan- den såsom organist tillkommande lön åter till kyrkostämman för ny lag- likmätig behandling. Parterna få sjelfva vidkännas hvar sina kostnader i målet. Statsbidrag för sinnes Sjuk lärare. Eu församling i Östergötland begärde hos länsstyrelsen att utbekomma statsbidrag med '200 kr. till i.lluuande under 88 dagar af en exa- minerad vikarie lör ordinarie folkskot- lära! ei i församlingen, hvilken enligt af b.trädande läkaren vid Vadstena asyl i April 1896 utlärdadt intyg lede af sinne sjukdom ccb vore ur stånd att fullgöra sina tjenster. Ett af öfverlä- karen utfärdadt intyg i November 1896 innehöll, att läraren fortlarande vore sinnessjuk och på grund hårat oförmö gen att sköta sina befattningar. Linsstyrelsen vägradeutanordnastats- bidrag, enär i ärendet saknades upp- lysning, huruvida läraren på grund af sjukdom vore urståndsatt att vidare återinträda i tjenstgöring. Skolrådet sökte hä-i ändring, dervil i påminnel- serna åberopande ett af öfverläkaren atgilvit nytt intyg at innehåll, att det ännu ej med visshet kunde afgöras, hu uvida läraren kuude tillfriskna och komma att återtaga sin tjenstgöring. E är icke visadt blifvit, att den sjuk dom, på grund hvaraf läraren erhållit ledighet och vikarie för hor.om förord näts, är af sådan beskaffenhet, att den- samma för all framtid hindrar honom återinträda i tjenstgöring, har k. m:t numera med upphäfvande af öfver- kliigade reso1u'.ion^n vi«at ärendet åter tiil länsstyrelsen, som eger att detsam- ma åter till pröfning föietaga ccb der- med vi lare laghen förfara. Det nya folkskolehuset. Till entr-prenör för anläggning i det nya folkskolehuset i Linköping af uppvärmnings- och ventilationsinrätt- ning har af det förstärkta skolrådet antagits ingeniör H. Theorell från Stockholm för en entreprenadsumma af 14,600 kr. Hr T. har förat utfört liknande anläggningar i de flesta nya skolhus i Stockholm och i åtskilliga andra större städer. Linköpings nya rederi- aktiebolag beslöt på fåtaligt be- sökt extra stämma d. 1 d:s att befull- mäktiga styrelsen att träffa aftal om eamtrafik med "Trafiks" nya ångfar- tygsaktiebolag, på sätt styrelsen funne lämpligt. Medevi helsobrunn. Me- dicinalstyrelsen har förordnat medi- cine kandidaten August Lindencrona att under instundande sommar vara biträdande läkare vid Medevi helso- brunn. Ett nytt, tidsenligt ho- tell 1 Tranås torde inom den allra närmaste framtiden komma att uppföras å den för ändamålet lämp- liga, brr Sandberg i Jönköpiug och Holmberg i Sömmen tillhöriga ej be bygda tomten midt iör jernvägsstatio- nen derstädes, skrifver Tr. Tidn. Hotellet kommer att ionehMla, utom vanliga, tidsenliga hotellokaler, salar och samlingsrum för offentliga samman- komster, konserter o. d. Ny befalhafvare a "Carl Johan". Till belalhaivare å ånga- ren "Carl Johan" å Sömmen, den enda ångare, som förmedlar regelbunden tra- fik å sjön i fråga, har från och med detta seglationsår antagits kapten Emil Nordeman, förut befalhafvare å ångf. "Esaias Tegnér" med trade Stockholm —Askersund. För kornodlare. Det lär vara en gammal erfarenhet, att ett utsäde omflyttadt från ett nordligare område till ett sydlidare visar sig på sin nya plats vara härdigare och ha- stigare utvecklas än annat utsäde. Detta gaf en företagsam affärsman i Luleå förra året anledning att anställa försök. Han samlade och ordnade Norrbottenskorn till utsäde samt sålde deraf till sydligare delar af landet. Försöken utföllo öfverraskande väl, efter hvad företedda intyg utvisa. Det uppgifves att Norrbottenskor- net mognar på 70 dagar, Götalands- kornet på 98 dagar och Svealands- kornet pä 107 dagar. Håller denna uppgift streck, så skulle det tydligtvis vara mycket för- månligt — helst under svåra växtår — att använda det härdiga Norrbot- tenskornet, nämligen om det kornet i ö riga afseanden är fullgodt. I alla fall lär det vara skäl för intresserade jordbrukare att åtminstone i mindre skala göra ett försök nu i år med Norr- bottenskornet. För den goda sakens skull vilja vi lemna den upplysning, att Norrbottens utsädeskorn kan er- hällas hos R Nseavall i Luleå. Skulle personer i våra orter, sedan de an- stalt försök med den ifrågavarande utsädessorten, vilja meddela oss sina erfarenheter, så kunde det blifva an- dra till nytta. En svår olyckshändelse inträffade nyligen vid Vadstena bryg- geri, då vid hartzning af en "1,000- kanning" explosion inträffade, så att fatet sprängdes. En närstående ar- betare J. Pettersson blef af den ut- slungade bottnen mycket svårt ska- dad. Ena ögat krossades helt och hållet, några refben bräcktes och inre skador i bröstet torde han äfven hafva erhållit. Han affördes till lasarettet der han nu vårdas. Explosionen var så stark alt åt- skilliga fönsterrutor i en närbelägen byggnad krossades. Vagdelningen 1 Boberg. Besvär hafva aniörts hos kammar- kollegium af landtbrukarne Alfred Wettermark å Bondeby och N. A. Karlsson i Klämesbol m. fl. väghåll- ningsskyldige öfver länsstyrelsens den 31 sistl. December i fråga om ny väg- indelning inom Bobergs härads väg- hållningsdistrikt meddelade utslag. Med sina besvär syfta klagandena på att få vägen från Finsponga läns häradsgräns öfver Bondeby och Elg- myra till torpet Ilingstorp intagen i vägdelningen. Länsstyrelsen ansåg vägen icke vara af den allmänna nytta att den bör till allmänt underhåll in- delas. Vägdelningen i NorraKin- da. Vägdelningsförrättaren har nu vflemnat delningsinstrument angående kägdelningen i Kinda härads Norra väghållningsdistrikt till distriktets aronolänsman, der detsamma för granskning finnes tillgängligt. Den som är missnöjd med delningen far anföra besvär hos k. bef hde inom 30 dagar efter kungörelsen om afslut- ningen upplästs i distriktets kyrkor. För kommun är besvärstiden 45 da- gar efter uppläsandet. Vid komministerval den 4 dä i Kärna och Kaga församlingars pa- storat fördelade sig rösterna på föl- jande sätt å de här i ordning efter förslaget uppräknade profpredikan- terna: Kärna Kaga S:ma. Fängelsepredikan- ten K. Hj. R. Wi- strand .... 1,576 1 1,577 v. Pastorn A. E. Ekberg .... 2,522 273 2,795 Komminister P. J. T. Wernborg . 222 2,527 2,749 hus till bygdevägen mellan Skeppsås kyrka och Tolebo samt från vägkor- set vid Kårstads by till Lönsås kyr- ka skola ur vägdelningen inom Bo- bergs härads väghållningsdistrikt ute- slutas. Östergötlands Ansgarii- förening hade i lördags och i sön- dags s. k. qvartalsmöte i Linköping. På lördagen afgjordes, att börja med, nä „ -a inre föreoingaaogelägeoheter. Års ocb revisionsberättelserna för 18% föredrogoa och ansvarsfrihet beviljades för nämnda ars för- valtning Till inre missionen hade under nämnda år influtit kr. 4,807: 40 och utgifvits kr. 4.695: 24. Ksssabehållniogan till inneva- rande år utgjorda kr. 112: 16. Till yttra mis- sionen, å hvars konto fans en behållning fria 1895 af kr. 2,515: 72 hade influtit kr. 3,024. 96 ocb utgifvits kr. 3.465: 07. Kaaaabehill- ningen till 18 7 var kr. 2075 61. Fru Husa' donationafond, hvara inkomster utgjort kr. 139: 67 ocb utgifter kr. 175, uppgick vid fjol- årets slut tUl kr. 385: 93. Föreningens sjuk- kassa. Bom under fjolåret hade kr. 17: 11 i inkomster ocb ioga ntgifter, uppgick vid dess slut till kr. 254: 58. Predikanten 8 J. Carls- Bon beviljades samma löievilkor som för- eningens öfriga predikanter. Vidare bealöta att en offervecka skall hällas liksom i fjol i Oktober; att ett misaionimöts akall hållas i Gärdslätt, Runa, midsommardagen; och nä- sta qvartalsmöte i österstads missionsbus, Ekehybornn, i Juli. E'ter förenmgsförhandlingarues slut pre- d kade föreningspredikanten Fröding från Hotals På söndagen höllos på förmiddagen offentliga predikningar af skolläraren Meta, Summa 4,320 2,801 7,121 Kapten H. Ridderstad, som begärde att få till protokollet förd sin reser- vation mot godkännandet af en tull- makt, hvilken innehöll annat förnamn än de i längden antecknade, för hvil- ken röster afgafs, förvägrades detta med besvärshänvisning. Valet kommer — efter hvad vi er- farit — att öfverklagas. Till kapellpredikant 1 Blå Vik valdes d. 4 d:s pastorsadjunk- ten Joh. Er. Brodén med 1,484 röster; v. pastor C. G. A. H. Cornelius er- höll 108 och v. komminister Petrus Bergsten 10 röster. Ett jordras har i dagarne in- träffat vid Stångåns östra strand mellan kallbadhuset och Ladugårds- källan. Ett jordområde af omkring 150 fots längd och lika stor bredd har der sjunkit åtskilliga fot, så att t. ex. vägen fram till Ladugårdskäl- lan under ett stycke ligger under vatten. Antagligen har stranden un- derminerats af vattnet ooh af den anledningen glidit ut i ån. Kreatursmötet 1 Gamle- by den 2 dennes hade att uppvisa en god tillförsel af kreatur, ooh han- deln var ganska hflig. Pnsernav oro för oxar 180—410 kr. samt för kor 40— 90 kr. st En större oxe betalades med 240 kr. Från Motala verkstad skrifves till Östg. Corr.: I fredags levererades härifrån ej mindre än 13 Iern vägs vagnar med omkring 80 jern- lalkar m. m. af plåt, en del af svåra dimensioner, till Vesterås elektriska verkstad. Eran. atatsbanorna bar inkommit beställning å 10 st nya lokomotiv af hufvudsakligen samma utmärkta slag som förut härifrån levererats till sta- ten. Andrées polarexpedi- tion. Hr Lachambre kommer ej att denna gång medfölja polarexpeditio- nen till Spetsbergen, men hans nevö, hr Maohuron, som är aeronaut och anstäld i hr Lachambres affär, torde i stället komma att deltaga i resan till Spetsbergen. Vattenledning 1 Vim- merby. Vimmerby sparbanks huf- vudmän ha anslagit 1,500 kr. till un- dersökning och anskaffande af kost- nadsförslag för vattenledning i sta- den. Skolhusfrågan 1 Horn. Hos domkapitlet anfördes besvär dels af Patrik Hansson i Bränstorp m. fl. öfver att Horns församling å kyrko- stämma den 20 Maj 1896, i samman- hang med granskning af förslag till ändradt reglemente för skolorna i för- samlingens skoldistrikt, till platser för skolhus bestämt st&llena Njölhult och Åbyboda, dels ock af Adolf Nilsson i Tborsåkra m. fl. att församlingen å kyrkostämma den 22 September 1896 beslutat ej mindre att med frångåen- de af beslutet den 20 Maj förlägga en ny skolbusbyggnad å den s. k. Gär- desbacken vid Ramma än äfven att göra de beslutade nya skolhusen stör- re än förut varit bestämdt. Domka- pitlet bar emellertid förklarat dessa ärenden icke utgöra föremål för dom- kapitlets pröfning. Vägdelningen i Boberg. Brunneby sockens väghållningsskyl- dige hafva hos kammarkollegium öf- veiklagat k. behdes utslag den 31 December 1896 angående vägdelningen i Bobergs härad med yrkande, att vä- gen från Brunneby—Klockrikevägenå Tororps gärde till kyrkoherdebostället Täcktö, vägen från Ekebyborna kyrka till kyrkoherdebostället iVässja, vägen från landsvägen vid Vallerstads skol- avensk-amerikaDske pastorn Danielason samt predikanten Elint från Norrköping. Sång- ocb musikaällskapet "Liljan" från sistnämnda stad interfolierade med sång och musik. På eftermiddagen höll samma sällskap en kon- sert, hvilken afbröta på midtea af en pre- dikan af predikanten Lundmark från Norr- köping öfver ämnet Men starkes nederlag och den svages oöfvervinoelighet". Ds of- fentliga föredragen och konserten voro ritt talrikt besökta. Vadstena—Ombergs tu- ristförening har af Svenska tu- ristföreningen erhållit antingen ett belopp af 100 kr. eller ock ettränte- fritt lån å 300 kr. med 6-årig af be- talningstid som bidrag till kostnaden för uppbyggandet af utsigtstornet & Ombergs bjessa, SJelfmord. (N. T.) En i hög- sta grad sorglig händelse upprörde i lördags Söderköpings samhälle, i det grosshandlaren Ludvig Johansson, ene innehafvaren af firman A. & L. Jo- hansson, på morgonen fans hängande död å en vind i hans vid norra Åga- tan belägna gärd. Ekonomiskt trång- mål och till en del äfven sjuklighet hafva orsakat den förtviflade bänd- lingen. Hans hastiga frånlälle kom- mer säkert att i vida kretsar väcka mycket bekymmer i följd af hans många affärsförbindelser, hvilka det för honom till sist blef omöjligt att reda. Vid verkstäld inventering i drätsel- kammaren, hvars ordförande han se- dan länge varit (likasom han var mångårig ledamot i stadsfullmäktige, hvarjemte han haft mänga andra kommunala uppdrag), har upptäckts en brist i stadskassan 4 omkring 4,000 kr. Månända stannar det icke vid detta belopp. Den bortgångne lemnar efter sig maka och 8 barn. De "irostknölarne". När i lördags morgon persontåget från Mjölby till Hallsberg hade kommit emellan förstnämnde station och Ske- ninge, förnams i postkupén en svå- rare stöt, och vid ankomsten till Ske- ninge upptäcktes att en fjeder å vagnen hade sprungit, hvarfor kupén afkopplades och postexpeditionen flyt- tades till en 3:dje klass vagn. Som å det sprungna fjederbladet bräokan visade ett friskt orott, är det sanno- likt att missödet, som försenade tå- get omkring en half timme, uppstått i följd af någon "frostknöl" å spåret, skrifves till O. C. Sparbanksbyggnaden i Motala. TUl Ö. C. skrifves: I lör- dags antogs af "komiterade för upp- förandet af sparbankshus i Motala ett af byggmästaren O. Nyländer i Lin- köping ingifvet anbud å kr. 45,100. Närmaste anbudet var byggmästaren F. A. Påhlmans å kr. 45,400. En firma i Upsala hade ingifvit anbud å kr. 58,500, byggmästaren Adonis i Linköping å kr. 47,500 och byggmä- staren Carlsson i Mjölby å kr. 42,000, det lägsta, hvilket emellertid, enär det ej var fullständigt, ej kunde an- tagas. Byggnaden, af sten, blir tvifvels- utan den stilfullaste i Motala. Nytt skolhus 1 Skeda. Skeda församling bar på kyrkostäm- ma beslutit att af hemmansegaren K. A. Nilsson i Orlunda inköpa 65 ar af torpet Kullsäter för uppförande af ett nytt skolhus. Församlingen slipper emellertid er- lägga någon köpeskilling för tomten, ty denna, stor 400 kr., lotvade kyrko- herden O. N. S Nordlander, efter det stämman fattat sitt beslut, att gälda ur sin egen kassa. Åt skolrådet upp- drogs att med S. J. Samuelsson i Asplunds upprätta kontrakt om skol- husets uppförande, enär han inkom- mit med lägsta anbudet, 5,600 kr., I stenarbetetundantaget. magten, att han, vid den tid konungen beslutat sin resa till Italien och för alla händelsers skull upp- gjorde sitt testamente, yttrade: — Må han skrifva — det är ett illa användt papper; efter hans död skall det blifva min affär. Björnram, som sedan 1782 öppet brutit med konungen, synes till en början hafva varit hertigens apostel. På Rosenberg skall han hafva anordnat ett my- stiskt arbete, som naturligtvis ledde till beräknade resultat af god effekt. Arbetet bestod i en slags sållning. Under det man framstälde diverse frågor, vred man ett såll på något eget tätt och lick olika svar allt efter de olika ställningar sället intog. Bland svar vid detta tillfälle erhöll man äfven det, att hertig Carl en dag skulle bli regerande i Sverige, samt alt konungen skulle fä en oförmodad och hastig död. Mot hösten år 178a anlände Ulfweklou till Stockholm. Han föregaf sig till den högsta grad af fullkom- lighet ega i sin magt alla möjliga hemliga vetenskaper och konster. Han blef också genast utmärkt af hertig Carl. Ätven han tillerkändes apo3tlaskapet i sam tu- arium. Hans inflytande öfver hertigen var till en tid allsmägtigt. En dag inkallades hertigen i helgedomen af Ulfweklou, då denne högtidligt smorde honom — liggande pa knä vid altaret — till konung öfver Sverige och Norge. "Sörj icke" — talade Ulfweklou derunder till hertigen — "sörj icke mera löi Gustaf, den nuva- rande konungen, ty jag hafver förkastat honom och 33 hans afföda, efter som han har hållit »ig till det, som af verlden är, och förkastat mig; derför skall jag hämnas uppä honom. Och jag hafver satt ho- nom sitt vissa mål före, deröfver han intet skrida skall; han har gjort sig andra gudar, de honom intet hjelpa kunna, derför skall jag icke mera tänka på honom, utan genom menniskohand skall han utaf verlden gä, såsura den sitt välde genom list, konst uch bedrägerier sökt befästa''*). Det var äfven under Ulfweklous inflytande, som skattgräfningarna egde rum i ett hus på Österläng- gatan, hvarest man trodde att nedgrätda skatter skulle linnas. Sedan huset på hans ifriga yrkande blifvit af hertigen inköpt, fortgick arbetet der flera är. För kontrollen dervid hade man i sanctuarium upprättat ett ordentligt tjenstgörings-reglemente. Så- lunda hade man tillsatt 1:0) ett hemligt råd: Ulhve- •) Ulfweklou var liksom Björnram och Heuterholm från Finland. Mången tordo anse att det Hyuor loya ellor mgon v:^t rlerr-a. För var d.,-1 anse vi likval. att don allra största dervid måste fastas. Betänkor man do revolutionära rörel ser. som vid denna tid bearbetades i Finland t. ex. af det - i kallade "Valhalla" förbundet samt vidare och sarskildt al O. M. Sin-eiigtjiorten. älven som af den gamle presiden ten Keutorliolin, lar till den h.ir förekommande Keuterholm. -amt vidare af Jasrerliorn mod flere, sa torde man utan syn- nerligt misstag kunna antaga, att såväl Ulfweklou öcli Biöruram »om Hcutorliulm hade sig ganska val bekant, livad som der tilldrog sig. och I iljaktligon derefter kunde upp- träda liar samt anlägga och »kota s.ua lufstanger. Att for ofrigt bar närmare inga i migon fullständigare redogörelse for ställningar ocb förhållanden inom Finland voro att allt- för långt allagsna oss ifrån vart ämne, hvadan vi också måste lemna det derbäii. F.i.ur förhållandet i allt fall siar ten \ »s berm-mg med denna dol ,if vart arbete, och läsår'.*!: niiijligtvis »kulle vilja hafva någon närmare kännedom äl- ven om denna politiska invster. sa Ioranledas vi att hänvisa läsaren till ett litet arbote. bonamdt "Aiijalaförbuudet" af -Viaunu Jl-llmauon. trvckt 1848. hörde. Han var magnetisör, andeskådare, illuminat, alehemist o. s. v. Till hela sitt väsende var han fiende till konun- gen, man skulle nästan kunna säga en född fiende. I sitt eget föräldrahem emottog han redan sådana intryck, som skulle göra honom dertill. Vid 1772 ärs revolution var hans far, den gamle presidenten, bo- ende på sin egendom Svidia i Finland, en bland de förste, som Gustaf lät arrestera. Högmod och magt- lystnad regerade honom lika mycket som sonen. Emellan Reuterholm och hertigen hade intima förhållanden redan ganska tidigt uppstått. Andarne förstodo hvarandra och närmade sig hvarann. I samma mån Gustaf den tredjes regering blef impopulär och hans fiender mot honom smidde sina ränker, se vi Reuterholm med några trogna adepter af den s. k. mystiska skolan ur sitt hemlighetsfulla djup framhålla lör hertigen en framtid, hvarunder kronor och välden blefvo honom lofvade. Så finna vi detta besynnerliga ordenssällskap tillbringa hela nätter med hertigen i hans s. k. sanctuarium under magiska arbeten, magnetiseringar och besvärjelser. Under denna mask synes Reuterholm också hafva dolt sin hemliga ärelystnad, att en dag komma till magt och anseende, då hertigen efter profetiornas fullbordan skulle beklädas med Sveriges krona. Vill man blicka in i den tidens politiska inte- riörer, behöfver man blott taga kännedom om den emellan hertigen och Reuterholm vexlade enskilda korrespondensen. I de bref, som Reuterholm skref till hertig C,ni under det ödesdigra året 1788, då Gustaf till följd af den upprorsanda, som visade sig inom finska armén emot honom, och väsentligt inverkade på hans ha- stiga afresa derifrån; i dessa bref tillstyrker R. her- tigen att, sedan stilleståndet med Ryssland blifvit slutet, komma öfver till Sverige, n. b. med den delen I sådan rigtning arbetade man också företrädes- vis inom detta sanctuarium. Frimureri var visserligen den allmänna benäm- ningen man gaf sitt arbete, mea det frimureri, man här idkade, var både vanslägtadt och vanskapadt. Tidsandans öfvervägande vantro och tvifvel hade öppnat alla dörrar för svärmeri och mysticism. Magtlystnad och åregirighet, vinstbegär och fåfänga samt blindhet och vidskepelse gjorde sig det till godo. Sjelfva charlatanismen blef på en och samma gång en slags vetenskaplig yrkesgren och ett medel å ena sidan till ära och utmärkelse och å den andra till löjevåckande förbistring. Frimureriet var i och för sig ingenting annat än liksom en slags allmän förberedande invigning till allt det öfriga. Enär detsamma från århundraden tillbaka egde en stor häfd och högt anseende, b«- höfde man det till täckmantel för sina förehatvan- den. Frimureriet var således väl det törsta steget, men långt ifårn det sista. Då man tillegnadé sig dess namn och insigter. våldförde man det. I otaliga former och förändringar sökte svämeriet också oupphörligt att öfverbjuda detsamma. Bred- vid och öfver de ursprungliga och äkta frimurare- graderna bygde eller bearbetade enskilda lidelser och afsigter den ena bilogen bredvid den andra, hvar och en förkunnande nya hemligheter och ny visdom. Man arbetade i verklig rococostil på Salomos tempel! Ordensvurmeriet har aldrig kunnat få en lämp- ligare adept än hertig Carl. Af naturen var han har man sagt, ovanligt väl disponerad för kommu- nikation med andeverlden. Må vara! Men att vara ovanligt väl disponerad för en sådan kommunikation innebär väl egentligen ingenting annat, än att vara ovanligt väl disponerad för fantastiska och sjukliga föreställningar, och i samma mån brist på sundt om- C. F. Riddentad. Lrabanttn. 11. s