Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-06-04
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VBOKMLAD ■■ Bengt Kagg* OSTGOTA-POSTEN Egare och förläggare: Aktiebolaget Östgöta Correspondentens Boktryekerl. Verkställande direktör: Chmnar H,idd»r»t«cL N:r n Prenumerationapril: För belt är kr. Ii SO, for tre qvartal kr. 1,15, för balft år 0,85 ror r.eit ar Hr. is au, tor tre qvanai Hr. ■,■«>, iur ua ooh ett qvartal BO öre, postbetordringsafglften hiber&knad Utkommer bvarje Fredag Fredagen den 4 Juni, Annoneprls: Pr petitrad 8 Öre; frän främmande orter 10 dre. Utländska annonser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- ooh födelseannonser 75 dre; dödsannons 1: 50. I LÖSnummerpris 5 öre. Östgöta Corrtipondentflni Boktryckeri i Linköping. 1897. S)rof. ffiesfiiers, Köpenhamn, patenterade Bråckband (för Ljumsk-, Lår- eller Nafvel- bråck), Moderbandager, Maggördlar för korpulenta samt Andtarmsbandager, Hörlurar, Spottkoppar, Inandnings- apparater, Sköljkannor ..med alla tillbehör, Medicindropp- räknare, Koppsnäppare, Öronsprutor, Näsduschar, Sjukter- mometrar, Minimitermometrar, Bitringar, Diflaskor och Näbbar hos IV. L. Granbom, Clas, Porslin & Lampaffär, (3470.113) ___Linköping.____________________ Tillkånnagifvanden, Advokat-Byrån, Lmkeping, Storgatan SO (Sfver poetkontoret), ombesörjer rättegångar, boutrednln- RHr,_ lnk»«»erIngår och kommls- Bllllgaste Inkassotaxa: F6r irsknnder, vid liqvid efter anmaniog, höget en kr. Innebif vare v. HiradsbSfding Per Antänder (888,10)_____________________________ e. Li»iBttriuE.Ärna&tier. ombeeSrjer Inregistrering afek.no- llfWrsäftrinflö-HRttebolaflet Worbpolen i $tocfibolm HKööiftu pi fölbtlofUkpKvt* nifftot XtfförsäRring od, XHWrsåftrlng för barn unöer 15 år. •tunb- u|) earontifoaotr: 8» million fironor. Agent i Linköping: A. F. Wiström. (5388181) (G. 46786) ____________ = Ingen = bör numera underlåta att, mot en jemförelsevis ringa afgift genom för- säkring af sina hastar och nötkreatur, vinna skydd mot förlust. Östergötlands Kreetturs-För- atthrimga-Bolag har de fördelakti- gaste försakringsvilkor och de billiga- ste premierna af alla. (4478,165) Prins Carl förlofvad. Köpenhamn den 27 Maj. Till fiit- zaus byrå meddelas officielt frän Bernstorff i afton, att hennes k. hög- het prinsessan Ingeborg, kronprin- sens och kronprinsessans näst äld- sta dotter, i dag på Bernstorfls slott bhfvit förlofvad med h. k. k. prins Carl af Sverige och Norge. 1 morgon e. m. eger en taffel rum å BemstorBi slott, vid hvilket tillfälle torlofmngen skall eklateras. Den furstliga förlofnmg, som i da- garne kungjorts, är egnad atthelsas med liflig fagnad i de tre nordanian den. Det är åter ett band, som kny- tes mellan de båda skandinaviska ko- nungafamiljerna, och till Stockholm återbördas en Karl XV:s och drott- ning Lovisas dotterdotter. Prins Carl är född 27 Febr. 1861, alltså något öfver 36 år gammal, hans fästmö, prinsessan Ingeborg Charlotte Caroline Lonise Fredrikke, är född den 2 Aug. 1878 och har sålunda ännu icke fyllt nitton år. Hon är den femte i ordningen bland kronprmsFre driks och kronprinsessan Lovisas åtta barn och den fjerde i syskonringen, som gifter sig. Hennes äldre syster Louise är sedan i Maj i fjol gift med prins Fredrik af Schaumburg-Lippe. I älskvärdt ooh okonstladt väsende lär den unga prinsessan vara en al- bild af sin mor och sin mormor, den ädla, rättframma drottning Lovisa, liksom hon äfven i yttre måtto lik- nar dem i påfallande grad. I bättre jordmån kunde väl icke heller hen- nes karaktär danas än i den danska konungafamiljens enkla, hjertliga och sunda familj elif. Den ädelsinnaae och godhjertade prinsen är sålunda sä- kert att lyckönska till sitt val. Enligt *N. D. A." lär det vara fråga om att bröllopet skall firas redan i sommar, så att det unga hemmet skall vara grundadt redan till konung Os- cars 25-årsjubileum i höst. Köpenhamn den 1 Juni. Enligt tid- ningen "Dannebrog" kommer prins Carls och prinsessan Ingeborgs bröllop att ega rum i Juli månad. Länet och stiftet Nytt uppslag i "Brox- vikssaken". Enligt hvad Ö. D. vet berätta, har fru Betzy Taube ge- nom sitt ombud häradshöfding James Millar hos vederbörande länsman an- §ifvit den som vittne vid senaste eckerstadstinget hörda fröken Clara Grönqvist för mened samt yrkat att hon måtte inmanas i häkte. Med anledning häraf skall förhör med den angifna anställas af länsmannen. Fröken Grönqvist hade, såsom man minnes, på uppmaning af "en herre i Stockholm" infunnit sig vid tinget och hade att berätta om åtskilligt, hvilket kammarherre T. v. B. skulle ha omtalat för henne — och endast för henne — under de 30 år, hon skulle ha stått i ett intimare förhål- lande till honom. Förhöret inför länsmannen skall redan ha egt rum vid Skogsbergs i Täby församling utanför Stockholm. Häradshöfding Millar gjorde dervid gällande att hon vore saker till menedsbrott, i det hon påstått sig ha sammanträffat med kammarn. Taube i Stockholm 1869, ehuru hon, enligt hvad hr M. sökte visa, ej varit i hul- vudstaden det året. Förhöret kom- mer förmodligen att fortsättas infor detektivs polisen i Stockholm, då fröken G. förklarade sig redo att ge- nom ett par personer styrka sina uppgifter. Hr Millar gal tillkänna, att nan omedelbart ämnade öfver- sända polisprotokollet till kronofog- den Grönlund i Norrköping med yr- kande att han måtte häkta och åtala fröken G. för menedsbrott.1 I telegram från Sv. Telegrambyrån d. 1 ds heter det rörande denna sak: Med anledning häraf kunna vi med- dela, alt Grönqvist, enligt egen upp- fift vid flera ransakningstillfallen, un- er åren 1865-1872 vistats i Finland, att hon från Finland rest åter till Sverige, att hon här är straffad för förskingring och snatteri; att hon fle- ra gånger varit tilltalad och häktad för stöld, en gång af 1,480 kronor, ooh försök till mordbrand, men i brist på bevis irigafs; att hon under en mängd af år tillhört hufvudstadens prostituerade afdelning. Vid förhör, som i går hölls med Grönqvist, har hon visat sig ej kunna igenkänna Taubes fotografi och om hans utseende lemnat sådan beskrif- ning, att all sannolikhet förefinnes, att non aldrig sett och långt mindre varit synnerligen förtrogen med ho- nom. Hon hade visat sig vara all- deles okunnig om kammarherre Tau- bes förnamn, titel och vistelseort un- der lifstiden. De svenska offlcerarne i grekiska armén skulle som d. I d:s från Athen anträda återfärden till hemlandet, telegraferar Späda till Stockholms Dagblad. Hammarkinds hingst- förening har genom veterinär H. Enander inköpt en norsk hingst utaf en bland Vermlands förnämste hingst- uppfödare, landtbrukaren Johannes Andersson i Grytterud, för omkring 1,500 kronor. Hingsten, 6 år, är brun utan alla tecken, 150 cm. bakom sa- deln, vacker och kraftig, med vackra rörelser och god trafrare, är godkänd af statens premieringsnämnd i Verm- land och har förfäder, som premierats i 4 led. Nya bankar åt Tjärstads kyrka har grosshandl. Helge Ehren- borg i Norrköping förklarat sig vilja skänka, ifall reparation af kyrkan be- slutas. Församlingen har med tack- samhet mottagit gåfvan. En svallvåg, hvars like man sällan ser på Vettern under så jem- förelsevis liten blåst som i fredags, hade så när åstadkommit en större olycka. En af Vadstena hospitals lastpråmar som på e. m. låg ute vid en i viken ankrad skuta för att lasta grus och redan fått in en del af la- sten, öfverspolades så plötsligt att den ögonblickligen gick till botten. Ingen förlust af menniskolif egde dock rum. Endast en person var vid till- fället i pråmen och lyckades det denne att komma upp på skutan utan att ens blifva våt, meddelar V. L. T. Penningstölden kos apo- tekare Carlberg. stadsöska- len, v. bäradbböfdingen Per Arnander åtalade vid Linköpings rådhiBiättTbure Bernbard Carlsson i Linköping, för det han fiånstulit apotekaren F. M Carl- berg härstädes en större summa pen- ningar, som funnits förvarade i ett kassaskåp å Carlbergs tekniska fabriks kontor, n:r 46 Drottninggatan. Carls- son nekade, men medgaf, att han några dagar efter stöldens föröfvande under ett oljefat i ett skjul å fabrikens jord påträffat ett cigarrfodral, innehållande en större summa penningar, hvaraf han tillegnat sig 190 kr. Med anledning häraf yrkade Arnander ansvar å Carls son för det han stu it nämnda penninge- summa eller med vetskap om olofliga åtkomsten innehaft den eller åtminstone för underlåtandet att lysa hittegods. I utslag den 28 Januari 1897 förkla- rade rådatufvurätten, att som bevis- ning saknades såväl om att nämnda penningesumma utgjorde en del af de ur kassaskåpet stulna penningarne, som eck om att Carlsson föröfvat sistberörda stöld eller deri varit delaktig och då Carlberg alltså icke vore att anse som målsegande med hänsyn till de af Carls- son funna penningarne, tch ej heller Arnander vore behörig att föra ansvars- talan, frikändes Carlsson från åtalet. Med upphäfvande af rådstufvurät- tens utslag har Göta hofrätt den 1 Juni 1897, då Carlsson måste anses lagligen förvunnen att hafva, med vetskap om den olofliga åtkomsten, tagit brottslig befattning med ifråga- varande från Carlberg stulna 190 kr., dömt Carlsson, jemlikt 20 kapitlet 12 och 14 §§ strafflagen, för stöld till. 4 månaders straffarbete samt förlust af medborgerligt förtroende under 1 år efter frigifvandet. Doktor Hanls utnämning till pastor primarius i Stockholm har af några hufvudstadstidningar helsats i ordalag, som mellan raderna låta tyd- ligt nog läsa, att denna befordran skulle hufvudsakligen ha berott på den sökandes egenskap af hög fri- murare och ingalunda rättfärdigas af hans personlighet och öfriga meriter. Derom yttrar sig nu Norrköpings Tidningar i en annan ton och i orda- lag, som äfven vi för vår del accep- tera. Tidningen skrifver: "Sanningen är emellertid, att d:r Håhl var den mest meriterade af de på förslaget uppförde, och att han under sådana omständigheter icke kunde förbigås, såvida gällande grun- der för presterliga befordringar skulle ega någon giltighet. Såsom person- lighet är han en ärans man, för hvil- ken lycksökeriet är fjerran. Sina egenskaper såsom hofman lärer han väl blott föga haft tillfälle pröfva, och torde de inskränka sig till en medfödd eller i lifvet förvärrvad ur- banitet, hvilken visserligen icke kan göra honom mindre än andra skickad att intaga den främsta platsen bland Stockholms presterskap. Vi vilja för egen del tillägga, att om icke d:r Håhl utnämnts till pastor primarius, så skulle en dubbel orätt- visa i befordringsväg kommit alt för- enas med hans namn, ty då hade det först och främst varit en skriande orättvisa, att han ej blef utnämnd till domprost i Linköping, dit han kalla- des med en så öfverväldigande ma- joritet. Här förstod man dock snart, att hans förbigående vid den utnäm- ningen utgjorde ett bevis på, att han var designerad till en ännu högre post såsom nu ock vissr sig ha varit fallet. Det bör tilläggas, att äfven flera Stockholmstidningar med tillfredsstäl- lelse helsa d:r Håhls utnämning till pastor primarius och deriblana tid- ningar af så skilda färger som Stock- holmstidningen, Sv. Morgonbladet och Fäderneslandet. En lysande affär är numera Norra Östergötlandsjernvägsaktiebo- lag (hvilket eger jernvägame Påls- boda—Finspong samt Finspong— Norsholm). Detta förutsade vi för resten redan vid den tid, då kom- munerna skänkte bort sina aktier i företaget. Af den vid bolagsstäm- man i Stockholm i onsdags föredrag- na styrelse- och revisionsberättel- serna framgick bl. a., att tillgångar- na den 1 Jan. 1896 utgjorde 2,641,047 kr. 20 öre och skulderna 2,603,521 kr. 12 öre. Décharge beviljades. Af årets vinst, 127,269 kr. 95 öre, be- slöt stämman att till aktieegarne ut- dela 6 proc. med 48,000 kr., att till reservfond för Pålsboda - Finspongs jernväg afsätta 40,000 kr., att till re- servfond för Finspong—Norsholms jernväg afsätta 20000 kr. samt att till fond för framtida disposition öf- verföra såväl återstoden af årsvin- sten, 19,269 kr. 95 öre, som ock till- gången vid årets början utöfver skul- der 37,526 kr. 8 öre. Stämman god- kände, att styrelsen låtit verkställa afsättning till pensionsfonden med 8,500 kr. samt till undersökning för jernvägsanläggning mellan Örebro och Pålsboda med 2,158 kr. 78 öre. Till inköp af en bibana mellan Påls- boda-Finspongs jernvägooh Gryts bruk anslog stämman 7,000 kr. samt 2,000 kr. för en tillämnad brobyggnad öfver sundet mellan sjöarna Dofvern och Glan. Till styrelseledamot valdes v. hä- radshöfding Johan Lindby efter bank- direktör B. Söderbaum, som afsagt sig förtroendet. Till revisorer utsagos kammarherre A. v. Arbin och kapten C. W. Lokrantz. Bolaget anslog 1,000 kr. till konun- gens jubileifond. Till landstingsman för Vi- folka härad ha valts: Riksdagsman- nen Gust. Andersson i Himmelsby, nämndemannen C. J. Larsson i Mat- hem och godsegaren A. Danckwardt Lillieström å Solberga; suppleanter: häradsdomaren C. O. Petersson, Stora Ljunga samt landtbrukame Otto 6. Almgren, Hydinge, och Sam. Måns- son i Grönlund. Östgötarne 1 Upsala. Teo- logie kandidatexamen har aflagts af bl. a. fil. kand. E. G. Arnell, östg. Nykterhetsdemonstra- tion var äfven i år anordnad i Norr- köping å Knstihimmelsfärdsdag och syntes deltagandet i densamma vara ännu större än vid föregående till- fällen, förmodligen beroende derpå att de förnämsta nykterhetsordnarne, verlds- och nationsjgoodtemplarne samt templarorden denna gång sam- verkat vid anordnandet af demonstra- tion. Stora skaror af demonstranter an- lände på förmiddagen både pr ban- tåg och ångbåt. Från Linköping var extratåg arrangerad!, medförande 19 vagnar, från Nyköping, Näfveqvarn och Qvarsebo medförde de särskildt förhyrda ångarne "Södermanland" och "Bråviken" full menniskolast. När- liggande orter voro naturligtvis re- presenterade, men äfven så långt af- lägsna som Motala, Mjölby, Boxholm, Ö. Vingåker, Katrineholm, Ringarum, Valdemarsvik m. fl. Kl. 2 e. m. afgick demonstrations- tåget från Nya torget till exercisfäl- tet utanför h. al' ■ läroverket. I tå- get räknade re. ten ett 80-tal fa- nor och standar int 14 musikkårer och torde antalet under fanorna mar- scherande kunna uppskattas till om- kring 3,000, deraf ganska många qvin- nor och barn. Sedan de demonstrerande ordnat sig omkring talarestolen hetsades de välkomna af Vaktmästaren Oscar Eng- ström från Norrköping, hvarpå tal, omvexlande med munk och sång, nollos af den kände nykterhetstalaren A. H. Berg, af nationalordens chef, fabrikör C. J. Svanfeldt från Söder- köping. Én resolution antogs ock af inne- håll, att 15,000 aykterhetsvänner, sam- lade i Norrköping, uttalade som sin önskan att å lagstiftningens väg kraf- tigare åtgärder måtte vidtagas för rus- drycksf örsäfj ningen sinekränkning ooh slutliga borttagande. På aftonen nollos fester i de sär- skilda ordenslokalerna. En lättnad för telefo- nisterna. Genom telegrafkommis- sarien Wennstroms forsorg har i vat- tenledningens maskinhus i Tannefors uppsatts en permanent elektrisk induk- tor, som drifres med vattenkraft och hvilken står i förbindelse med telefon- stationen i Linköping samt verkar der- hän att telefonisterna ej behöfva för hand uppringa de abonnenter, hrilka de skola kalla. Arbetareresor till Stock- holmsutställningen. Från hela Östergötland (utomNorrköping) ha ingått omkring 550 ansökningar af arbetare till erhållande af resebi- drag för att besöka Stockholmsut- ställningen. Af dessa komma 250 att erhålla sådant bidrag, beslående af fribiljett å jern vägen till ooh från Stockholm, tre dagars inträdesbiljett till utställningen, 4 nattlogis i Stock- holm samt dessutom kontant kr. 16: 25. Resan från Östergötland skall fö- retagas i två omgångar, nämligen dels 23—27 Juni och dels 23-27 Aug. Från Linköping ha ingått 86 ansök- ningar, och 24 kunna erhålla resebi- drag. Till länskomiténs förfogande stå 4,800 kr. samt 250 fribiljetter. Medlen ha erhållits sålunda: statsbi- drag 2,000 kr., insamling bland ko- miténs egna medlemmar 1,000 kr., hushållningssällskapets anslag 1,000 kr., anslag från Motala landsförsam- ling 500 kr. och från Linköpings stad 300 kr. Utsträckt giltighetstid för alla tur- och retur- biljetter. Tur- och returbiljetter till vanligt pris för resor till och från Stockholm under Juni—September komma att å såväl statsbanorna som enskilda jern vägar gälla under 14 dagar. Brandskadeersättningar. Styrelsen för länets gamla brandstods- bolag har den 22 Maj utanordnat föl- jande ersättningsbelopp: spåntak 44 kr.; til C. G. fiagelins och Carl Mlsons sterbhus för skada å ett uthus vid I.iden i Mjölby socken 40 kr.; till tor- paren E. A. Granholm i Annelund, Regna socken, för skadade lösören 24 kr.; till Helle- stads församlings fattigvårdsstyrelse för nedbrända byggnader och lösören kr. 1,811: 50; till organisten A. J. Rosén i Hellestad för uppbränd lösegendom 14 kr.; till arren- datorn Aug. Andersson dersammastädes för dito 39 kr.; till snickaren Per Peters- son i Stafhult, Skedevi socken, för ett ned- brändt boningshus 1,688 kr. och för diverse bohag m. m. 1.979 kr.; till fabrikören F. O. Liljedahl i Kisa för nedbrända färgeribygg- nader och dithörande fasta inrättningar 3,170 kr. samt for diverse lösören kr- 302: 25; till färgaren Erik Carlborg derstädes för uppbrändt färg- och spinngods samt öfrige egen och tjenstefolk tillhörig lös- egendom kr. 3,849. 80: till åtskilliga perso nor i Oppeby socken, som förlorat tyg och kläder vid branden i Kisa färgeri, tillhopa kr. 462: 15; till åtskilliga personer i Ulrika, som lidit förlust genom samma brand 118 kr: till åtskilliga personer i Hycklingo s n för d:o 37 kr och till en person i Kettil- stads s:n för do 9 kr., summa kr. 13,587: 70 Belöningar för raskhet vid eldsläckning. Styrelsen för länets gamla brandstodsbolag har vid sammanträde den 22 Maj till- delat dels matvarubandl. C. J. Carls- son i Mjölby en belöning af 20 kr. för den stora rådighet och raskhet, han utvecklade vid dämpandet af obe- räkneligt svåra eldsvådetillbudet vid Mjölby Liden och dels skomakaren Erik Eriksson i Berget en belöning af 10 kr. för hans ifriga deltagande i räddningsarbetet vid branden i Staf- huit, dervid han jemväl fick sina klä- der delvis förstörda. Landstaten. Häradsskrifvaren J. P. Schöldberg åtnjuter tjenstledig- het under nästa Juni månad och är e. o. hofrättsnotarien Seth Ågren för- ordnad att uppehålla tjensten under tiden. — Kronolänsmannen Conrad Palm- gren har beviljats tjenstledighet in- till den 1 nästk. Juli och har e. o. landskanslisten K. Karlsson förord- nats att under tiden uppehålla hr Palmgrens länsmanstjenst i Hammar- kinds östra distrikt Hästpremieringarne inom länet innevarande år äro utsatta att förrättas följande dagar under näst- kommande Augusti: i Vadstena måndagen den 9 kl. 10 f. m.; i Skeninge tisdagen den 10 kl. 1 e. m. med äldre hingstar och fölston; i Skeninge onsdagen den 11 kl. 9 f. m. med unghästar; i Linköping torsdagen den 12 kl. 1 e. m. med äldre hingstar och föl- ston; i Linköping fredagen den 13 kl. 10 f. m. med unghästar; i Rimforsa lördagen den 14 kl. 1 e. m. i Ringarum måndagen den 16 kl. 10 f. m. och i Norrköping tisdagen den 17 kl. 10 f. m. Skeninge sjuksköter- skefond. Af de dertill utsedde revisorerne, hrr skolläraren A. G. Fridström och handlanden C. A. Jo- hansson, hafva fondens räkenskaper nu blifvit vederbörligen granskade. Härvid har befunnits, att af den till fondens förmån den 26 och 27 sistl. Mars anordnade bazaren samt den för samma ändamål den 1 sistl. April gifna soiréen hafva influtit tillsam- mans kronor 1,536: 03. Omkostna- derna dervid uppgingo till kronor 284: 36, hvadan en behållning af kr. 1,251: 67 uppstod. Fondens kassabehållning, oberäk- nadt räntor från den 1 sistl. Januari, utgör nu kr. 3,420: 75 och ar insatt dels i Göstnngs härads ooh Skeninge stads sparbank, dels å deposition. Eldsväda utbröt d. 27 Maj vid 6-tiden på eftermiddagen i Storebro ångsåg. Elden, som man tror leda sitt upphof från pannugnen, spred sig hastigt i och omkring sågen och an- stälde ganska stor skada, innan man lyckades släcka densamma, hvilket dock snart skedde, sedan folk kom- mit till bjelp med sprutor från flere håll. Sågen, som eges af hrr Arfvids- son & Gahn, var brandförsäkrad, med- delas Ö. C. Nytt extra provinsiallä- kare-distrikt. Medicinalstyrel- sen har tillstyrkt en af Misterhults och Hjorteds kommuner inom Kalmar län gjord ansökning om tjenstårsberäk- ning för en extra pro "nsialläkare inom nämnda kommuner och med station för läkaren vid Mörtfors, samt att denna tjenstårsberäkning måtte till godokomma den redan antagne extra provinsialläkaren Carl Emil Wykman från och med den dag, kongl. majti ärendet beslutar. Länsstyrelsen i Kal- mar län och förste provinsialläkaren i länet hafva äfven tillstyrkt ansök ningen, hvaremot densamma afityrkts af provinsialläkarne i Vimmerby och Oscarshamns distrikt. Folkskolan. Till lärarinna i mindre folkskolan vid Rist, Stjernorps socken, valdes å extra kyrkostämma den 23 Maj fröken Cecilia Ljuf från Hult, Jönköpings län. Vackert räddningsar- bete. Från Motala skrifves till Ö. C: Ängaren "Polstjernan", kapten Zetter- berg, har anländt bit med den vid Vi' singö norra udde sjunkna ångaren Öaterns" bergade maskiner och panna, som till större delen är användbara. Pannan, endast begagnad i åtta måna- der, synes alldeles oskadad. Detta berg- niDgsarbete, som utförts af fabrikör Anton Andersson i Motala och bemälde Zetterberg, är enligt fackmäns utsago •ynnerligen vackert. Vikbolandsbanan. Med Norrköping—Söderköping—Vikbolan- dets jern vägsaktiebolag nölls nyligen ordinarie bolagsstämma å rådhuset i Norrköping, och var densamma ovan- ligt talrikt besökt; 3,545 aktier voro representerade. Stämman öppnades af styrelsens ordförande, borgmästa- ren C. A. R. Lothigius, hvilken också utsågs att leda dagens förhandlingar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet Bolagets räkenskaper utvisade: till— fångar den 1 Januari 1896 kronor ,635,160: 90, deraf jern vägsbyggna- den kr. 1,094,395: 29, hamnbyggnaden vid Arkösund kr. 38,465: 35, hotell- byggnaden vid Arkösund kr. 20,000 och inventarier och rullande materiel kr. 294,161: 60. Traffkinkomster och driftkostnader hafva utgjort: persontrafik m. m. kr. 101,941: 68, godstrafiken kr. 49,197:20 och extra inkomster kr. 838:46. Tra- fikinkomsterna öfverstego dnfkostna- derna med kr. 38,250: 34- Tillgångar- ne vid årets slut uppgingo till kr. 1,712,473: 77; öfverskott i tillgångar vid samma tid var kr. 98,048: 89. I styrelseberättelsen framhölls, att trafiken är i tilltagande och att be- hofvet af ökad jernvägsmateriel med anledning derutaf gör sig gällande. För att erhålla medel till täckande af omkostnaderna för ny materiel före- slogs upptagande af ett lån på kr. 175,000 mot inteckning i bolagets jernväg. Den nu erforderliga materi- elen vore: 1 bogievagn, kombinerad 2:dra och 3;dje klass, 3 dito 3:dje klass, 2 g-vagnar, 12 godsvagnar med broms och 12 dito utan, 1 3:dje klass vagn samt ett lokomotiv. Styrelsens förslag förordades af disponen Mo- berg, som påpekade, att bristen på rullande materiel vore alltmänt känd. Till ökande af byggnadsverksam- heten vid Arkösund nade styrelsen föreslagit, att af det område, som bo- laget der eger gravationsfritt, hädan- efter skulle försäljas tomter med full eganderätt Detta blef äfven stäm- mans beslut. För att underlätta re- visorernas arbete beslöts att antaga en siffergranskare. Styrelsearvodet för året bestämdes till 300 kr. för hvarje ledamot och revisionsarvodet till 75 kr., hvarjemte såväl styrelsen som revisorerna skulle hafva fria re- sor å bolagets jemväg. Den nya tra- fikstyrelsen, vald för ett år, beslöts skola bestå af endast 5 ledamöter och 3 suppleanter. Till styrelse omvaldes: borgmästa- ren C. A. R Lothigius, Norrköping, kronof. Carl Grönlund,dito, grosshandl. Anton Oden, dito, häradsskrifvaren O. J. Möller, Söderköping, landtbrn- karen Gustaf Botvidsson. Supplean- ter blefvo de förutvarande: rådman- nen T. Zetterstrand, grosshandlaren Ph. Valentin och direktören C. V. Sjölin g i Söderköping. Till revisorer blefvo likaledes om- valda: kronofogden A. G. Hallin, Sö- derköping, godsegaren Erh. Fnes.Gne- stad, ooh stadskamreraren J. EvLund- Sren, Norrköping, med godsegaren O. lagberg, Brestad, och kollegan E. K. Kastenson-, Söderköping, till supple- anter. (N. t!) Vid komministerval d. 30 Maj i Vreta Kloster erhöll 2:a förslags- rummets innehafvare s. m. adjunk- ten G. A. Krantz 4,842 röster, första rummets komministern C. G:son Man- neberg 1,285 ooh tredje rummets g. m. adjunkten J. A. Setterdahl 669 röster. — Vid samma dag förrättadt komministerval i Krigsbergs försam- ling erhöll s. m. adjunkten C. E. Bii- low betydande röstöfvervigt öfver de båda andra på förslaget uppförda prestmännen. — Komministervalet i Vireda och Haurida den 30 sistl. Maj utföll så- lunda att s. m. adj. J. A. Edström erhöll af 58 röstande 2,703 röster, s. m adj. A. A. Pettersson af 1 röstande 54 röster och 8. m. adj. J. A. Friné af 5 röstande 838 röster. Organistexamen aflades lör- dagen den 29 Maj inför direktör Fr. Thorselius af fröken Leontine Per- sonne samt fröken Gunhild Swebilius, båda från Linköping samt af hr Sa- muel Nelzen från Stenberga. — Kyrkosångareexamen aflades lör- dagen den 29 Maj inför direktör Fr. Thorselius af folkskolläraren E. G. Gustafsson från Bottnaryds försam- ling af Jönköpings län. D:r K. Björke har beviljats afsked från sin bataljonsläkaretjenst vid Jemtlands fältjägareregemente. Boxens vattenreglerings- bolag hade i lördags årsstämma under godseg. \V. Heymans ålding- stad ordförandeskap, hvarvid ansvars- frihet för 1895 och 1896 års förvalt- ning beviljades. Bolagets tillgångar vid 1896 års slut utgjorde kr. 12,379: 81 och hade under åren ökats med kr. 589: 36. Till styrelse återvaldes hrr W. Hey- man, Idingstad (ordf.), A. Hoffstedt, Giflberga, N. J. Nilsson, Gärstad, N. J. Nyander, Ö. Harg, E. Haglund, Åby; suppleanter hrr H. Ridderstad, Sättuna, J Jonsson, Värla, J. Jo- hansson, Mörby. Revisorer blefvo hrr grefve C. G. Spens, Rosendal, N. Andersson, Skru- keby, inspektor Wettergren, Sättuna (den sistnämnde nyvald); suppleanter J. Trosell, Näsby, A. Samuelsson, Al- guvi, P. A. Nilsson, Hageby. Vid Boxholms aktiebo- lags den 24 sisthdne Maj hållna ordinarie bolagsstämma valdes till ledamöter af styrelsen herrar Gu- staf Fris, Albert Starck, Axel Buren ooh Wilhelm Wettergren (tillika dis- ponent); till styrelsesuppleanter ut- sagos hrr A. G. Svedelius och Axel Abramson; till revisorer valdes hrr A. F. Berg och Axel Sjögreen samt såsom deras suppleant hr C. A. Lind- vall. Till kyrkobyggnadsfonden anslogs 7,500 kr. samt till konungens jubi- leumsfond 3,000 kr. Till aktieegarne utdelades 8 proc. å inbetaida aktiekapitalet Medicine licentiatexa- men aflades i lördags vid Karolin- ska institutet i Stockholm af med. kandidaterna H. Engelbreoht, I. Lönn- berg och K, Stålberg, östgötar. Hästskötare-bevärlngs- män. I ändamål att underlätta u t- tagning af hästskötare bland de värn pligtige vid mobilisering har k. m:t tillåtit att till beväringsrekrytmöte kommenderad beriden officer vid in- fanteriet må under tiden för mötet, på frivillighetens väg, åt sig uttaga en lämplig beväringsman såsom häst- skötare, med vilkor att denne erhål- ler någon handledning i ridhästars skötsel och vård. Ooh skall sådan beväringsman för sin militära utbild- ning i allmänhet deltaga i öfningarne i likhet med öfriga, men befrias från en del andra handräckningsarbeten och fälttjenst m. m. Tvenne sådana hästskötareelever äro i allmänhet uttagna på hvarje regemente. Ångaren Trafik. Fråga lär vara om försäljning af ångaren Trafik till ångbåtsbolaget Norden i Norrkö- ping. Ångaren skulle då insättas på traden Stockholm—Norrköping. Besannas denna uppgift, skulle alltså den onödiga konkurrensen (med ånga- ren Esaias Tegnér) å traden Linköping —Stockholm föra derhin, att vi komma att förlora vår enda fullt tidsenliga och i alla afseenden förstklassiga pasaage- rareångbät. Och att något bolag fram- deles skall tänka på att insätta nå- gon ny båt på Linköping—Stockholm- traden är ej värdt att hoppas. Dåliga anlag. En ännu ej kon- firmerad yngling Ullegnade sig i lör- dags från sina föräldrar, ett handels- folk i Vestanå, en portmonnä med inne- liggande 65 kr. Detta lär skett nå in- rådan af en lös arbetare A G. Nilsson, boende i Gustafslund,' till hvilken gos- sen förmåddes öfverlemna penningarne. Efter anmälan till polisen blef Nilsson tagen i förhör. Han hade lör en del af de sålunda åtkomna penningarne köpt sig en hatt; omkring 11 kr. hade han på sig, och 25 kr. funnos gömda i sängen i hans bostad. N. fick förblitva på fri fot mot löfte att återställa de bristande penningarne till rätte ega- ren. Med Gusums bruks- oeh fabrikaaktiebolag hölls d. 31 Maj bolagsstämma, hvarvidl beslöts en utdelning af 50 kr. pr aktie af fjol- årets vinst Till styrelse valdes: bruksegaren E. Westerberg, Gusum, grosshandla- ren S. P. Forsberg, Valdemarsvik, och bruksegaren Axel Westerberg, Gusum, den senare såsom bolagets disponent. Styrelsesuppleanter: gross- handlaren Isaak Hirsch, Stockholm, och ingeniören u. Groll, Gusum. ..Dödlig olyckshändelse- (O. D.) En 5-årig flicka Maria, dotter till arbetaren vid Fiskeby Oskar Carls- son lekte Knstihimmelsfärdsdag i när- heten af den vindmotor, som drager vattenverket vid Eksund, och råkade dervid just som glädjen stod som högst, komma så nära en axelledning, att hon fastnade med kläderna vid densamma. Det lilla barnet slunga- des rundt, kläderna söndertrasades, håret trasslade sig om axeln och ryck- tes från hufvudet och blodet flödade. Förd till sjukhuset i Norrköping afled flickan vid half Il-tiden på aftonen samma dag. 224 — Hr riddare, yttrade han, jag tror icke, att något uppskof lämpar sig för er. Hvem vet, er tid kan vara räknad. Vill ni derför höra vår diplomats påstående förklaradt, torde skäl vara att begagna er af ögonblicket. Men — jag har ett förslag att göra — hör på — då jag anser mig fullkomligt ha fattat frågans beskaffenhet, hemställer jag till er, huruvida det icke skulle kunna tillåtas mig att i stället för vår diplomat belysa det intressanta ämnet. Jag skall för öfrigt icke trötta er med många ord, emedan jag på annat sått vill visa er, huruledes icke allenast qvinnan kan i väsentligt afseende anses ansvarsskyl- dig för revolutionen, utan äfven till mycket annat — dock, lika mycket - om baron Armfelt behagar, torde han med sin ridderliga kännedom om qvinno- könet kunna fortsätta min mening. Blodet steg Armfelt åt ansigtet. Man såg, att en stolt vrede höjde hans gestalt och hufvud; men han beherskade sig ögonblickligt, och hans ansigte strålade åter. Innan damerna hunno att besvara Vincents för- slag, stod på en vink af hans hand den gamle Cazal vid hans sida. — Säg till Zamparelli, att han genast kommoi hit med sitt trollskåp. Ett ögonblick senare befann sig den tillkallade i salongen. Armfelt igenkände i honom samme man, som pä gatan några dagar förut, sjungande, lyst efter Döring. Diplomaten hade dragit sig tyst tillbaka. Lutad mot en af fönsterposterna, iivilade hans blick oaf- låtligt på Vincent. Det var, som om lians blick hade frågat: hvem är du? Vincents bittert öfveilägsna uppträdande hade ingifvit honom ett visst obehag. Han tyckte sig se i honom en dyster gåta, som han ej förmådde att lösa. 225 De lyra damerna betraktade det införda troll- skåpet med tillfredsställelse, undrande hvad de der skulle få se. — Er önskan är ju, sade Vincent, att få den frågan besvarad, i hvad mån qvinnan, hennes infly- tande, lidelser ocli begär kunna anses eller betraktas, äfven de, såsom inverkande orsaker till de omhvält- vande tilldragelser, som i närvarande stund sönder- slita verlden? Det är ju så? Vincent uttryckte sig lidelsefullt och drog de tilltalade med sig såsom en stormil. — Låtom oss, Zamparelli, förevisa ditt stora historiska sceneri. Hvad hafva Eurcpas monarker för sig i närvarande stund? Huru ser det ut inom de magtegandes kretsar? Zamparelli hade med sitt trollskåp tagit plats i den mest aflägsna delen af rummet samt med några dukar afstängt omkring instrumentet en liten teater, i hvars midt det uppstäldes. Genom denna åtgärd hade han, oaktadt det ännu var full dager, lyckats att åstadkomma en viss skymning. Några deréfter tända ljus gåfvo ät det lilla sceneriet en något trollsk eller magisk anstrykning, som icko saknade sin effekt. — Är du färdig, Zamparelli? — Färdig? Hi signore! ja, jal Zamparelli lät täckelset falla, och man säg fram- for sig ett litet tafvelgalleri af artistiskt väl utförda scener från flere af Europas hof rörligt draga förbi ögat. Man skulle nästan kunna ha sagt, att figur- erna lefde, sä mästerligt väl var teckningen utförd, så frisk var koloriten, s>ä talande och naivt var an- sigtsdragens minspel, sä lekande och lätt hade fan- tasien här, från det minsta till det största, tänkt, tecknat och utarbetat det ena med det andra. 1 stället för det djupa allvar, som nyss her- 228 — Och de der bajadererna? Jag har ej vant i Wien. — Det är liofdamerna Poutet, Lichnowsky o. s. v. Charmant! Tillhopa utgöra de den så kallade kama- rillan vid hofvet. Kabinettsministern grefve Colloredo syntes på taflan markera takten till musiken med spiran såsom taktpinne. — Satiren är onekligen .dräpande. Det år verk- ligen så, att Colloredo styr Österrike. Han betrak- tas der såsom den verklige kejsaren. Han har den qvinliga kamarillan helt och hållet i sina händer och kamarillan har kejsarinnan i sina ocb kejsaren för- svinner i kejsarinnans. Det är för tokigt! I alla händelser är han mycket talangfull. Han är bland annat en rigtig mästare också i konsten att göra lack. Den vackra qvartetten skrattade. Zamparelli drog på sin vef, och ett nytt sceneri visade sig. Det var ett blomsterstycke. Det hela utgjorde nämligen en ganska stor ocli vacker bukett, hvaröfver en fjäril fladdrade. — Min sann, hofvet i Berlin, ropade alla på en gång. Blommornas blad i buketten voro så ordnade och färglagda, att da på en och samma gång voro omisskänneliga porträtt. 1 en stor, praktfull lilja, — en verklig raritet, ty den var mörkbrun, — såg man den ryktbara fru Rietz eller den sedermera ej mindre ryktbara grefvinnan af Lichtenau; i en frisk och nyutsprucken törnros såg man mamsell Minette Horst; i en mörk natt-och-dag dansösen Schulsky, i en svällande tulpan fru Baranius och i en sensitiva fröken Julie von Voss. För öfrigt återgofvo små och täcka förgät-mig-ej hvarjehanda ansigten, i buket- ten här och der inflätade. En flammande röd och hvit pion återgaf alldeles omisskänneligt grefvinnan Dönhoff. 221 fortfarande ljöd omkring honom, föreföll honom nä- stan diaboliskt. Sådan se vi honom nu stödd emot dörrposten. Han hade hört, sade vi, slutet af diplomatens utta- lade uppfattning om revolutionen. I den egendom- liga oro, hvari han, af allt hvad han sett i parken, blifvit försatt, erbjöd diplomatens uttalade åsigter alltid en läst punkt äfven för hans tankar att hvila sig vid. Han beslöt att stanna qvar här. — Ni håller er således fortfarande vid den upp- fattning, att man i revolutionen förmärker ett finger af försynens ledande hand, yttrade han. I sanning, förhåller det sig så, så har försynen bra blodiga fingrar. Bortom ett sådant öfvermått af ända till vanvett gränsande raseri är det mig omöjligt att tänka mig en allsmägtig och kärleksfull guds le- dande hand. Armfelts uppträdande var så plötsligt, att till och med den vackra qvartetten icke kom sig för att vänligt välkomna honom. — Jag har icke sagt, genmälde diplomaten, att revolutionen år ett omedelbart verk af försynen; snarare vill jag då säga, att det är ett medelbart. Folket är medlet. Inom menskligheten såväl som inom naturen finnas eviga rättslagar, som ingen ostraffadt trampar under fötterna. Fängsla en lef- vande ande öfver vissa gränser och den skall spränga dessa gränser. Hämma ett haf i sin mägtiga gång, och det skall slutligen störta såsom ett Nigara öfver damluckan. Ladda en mina och lät en gnista falla deri, och palatset deröfver skall störta till ruiner. Jag tior på det borgerliga ordet, såsom ett medel för folket att i frihet få utandas, hvad som hvilar på dess hjerta och i dess sinne. Det fria ordet är det enda medel, som kan rådda slägtena från full- C f. Jtiddtntad. llrabante». II. -29