Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-08-06
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ■■ Bengt Kägge OSTGOTÅ-POSTEN Egare och förläggare: Aktiebolaget Östgöta Correspondentens Boktryckeri* Verkställande direktör: ömmar Kiddexvtad. [\:r Prenumerationspris: För helt ir kr. IsSO, fSr tre qvartal kr. 1,15, för balt t är 0,80 och ett qvartal 50 öre, postbefordringsalglften iiilicriikuaU. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 6 Augusti. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösonmmerpris 5 öre. Östgöta Corre.pondenUns Boktryckeri i Linköping. 1807. elfte ååe lande. Vill härmed meddela, att jag denna dag till Herrar Bröderna Lantz öfverlemnat min affär, och får jag till ärade kunder framföra mitt vördsamma tack för allt det förtroende jag under min verksamhet hår åt- njutit, och pä samma gång vill jag till det bästa rekommendera minaetter- trädare. Sömmen den 2 Augusti 1897. E. H. Danielson. Hänvisande till ofvanstående bedja vi vördsamt få innesluta oss i den ärade allmänhetens välvilliga hågkomst, och skall vår sträfvan alltid vara att på-redbaraste sätt tillmötesgå våra kunder. Sömmen den 2 Augusti 1897. <2?9)_____________________Bröderna Lantz. S\rof. Sfesfiiers, Köpenhamn. patenterade Bråckband (för Ljumsk-, Lår- eller Nafvel- bråck), Moderbandager, Maggördlar för korpulenta samt Andtarm»bandager, Hörlurar, Spottkoppar, Inandnings- apparater, Sköljkannor med alla tillbehör, Medicindropp- räknare, Koppsnäppare. Öronsprutor, Nåsduschar, Sjukter- mometrar, Minimitermometrar, Bitringar, Diflaskor och Näbbar hos IV. L. Granbom, Glas, Porslin & LampaffSr, (6727.113) Linköping._________________ C* rönfoder pressar. rallaUodigt beslag dertill, af yppersta konstruktion och Katrineholms Mekaniska Verkatada tillverkning levereras af uaa till pris af kr. SO fraktfrit-, 11'nstrarad beakrifning öfverupp- eåttoiogen medföljer. (7171.828)____________________Kullberg jt C:o, Katrineholm. Kungörelser. Kungörelse. Tdre koanpaalområde Nr 81 till- hörande virnutigtige, bvtlaa i år iro skyl- diga att unders* %a klaasena vapenöfning oeb Iro tilldelade Kongl. Första lifgrenadier- regementet (tcryekningedag den 18 Augusti oas ntryokniogsdag den 10 September) skola för att afgå till vapenöfning samlaa i Rams- »ila des 17 inatnndande Aagnati kl. 3 a. m. Bsviringaman arinraa aåväl om au akyl- dlglet att till vapenöfning medföra sin le- akrifoiogabok eller sedel, som den förplig- talas, han itog sig vid icakrifnlngalörrilt- ningen, att Tid iostiilelae till vapenöfning vara farssdd med nödigs akjortor, atrsmpor oeb två par akor, deral ett par långskaftade stenar aHsr höga enSrklngor. Bevirawaman hvilken erhållit Kongl Maj ta nådiga tillatånd att aflytu från riket, men fortfarande vistai inom landet, åligger att inställs sig till öfninga undergående t likhet ■ed öfriga tjenatgöringsakyldige. Aabyaand. Tångsrp den 34 Juli »97. VlktSH- Da Biets. Befllbarvsrs för Ydra kompaniområde Kr 51. (7«0,227) Tillkånnagifvanden Advokat-Byrån, (O (Bfver postkontoret), oasbsaorjer ■■HaajAilWal, car. taAassasarlBcavr o Hsalnaniiag Ii ■ Kv BefsUningshsf- vsaéa as. ss. Bllllaate inlrassotaxa» For åraknnder, vid liqvid efter anmaning, högst an kr Innebafvare: v Blradsböfdiag Per Antänder jgjMj.____________________________ i.UiiuttrluK.åriuier, KiMDBlsshmäf hos länsstyrelsen. ITrilsa å Lsnssksusllet kl. 10-2. ___Poatodrea» Landskansllet. (6717,6) Lärarinna önskas till I September för mindre folkskola vid Slättnio. Lön ef- ter 300 kronor, slöjdarvode, husrum och ved psr år. Sökande insände skyndsamt sina betyg till Skolrådet i Yxnerum. Öster tagands län._____________________.223) Glasigafl •.Pineeiezer i alla nommer Itven med 1 ma periikopiika Sas. Låkarerecept däri expedierat I ka »te som från Stockholm. Reparationer verkitillaa omsorgsfullt. W. I«. Granbom, (6738,115) Linköping. Länet och stiftet Dödsfall. Vid »/,8-tiden i tisdags afton afled i sitt hem komministern i St. Åby oeb Ödeshög Sven Snettman efter en långvarig sjukdom i sviter af influenza. I slutet af förra veckan kände han sig bättre, och hoppandes att snart nog tillfriskna inlemnade han sin an- sökan till kyrkoherdebeställningen i det pastorat, hvarinom han så länge verkat. Hen så kallades han nu helt oväntadt från detta verkningsfält. Född 1833 i Habo af Skara stift — fadern var soldat — blef S. student i Upsala 1854 och prestvigdes 1858. Efter tjenstgöring som extra ordina- | rie prestman i Gladhammar, St. Åby och Krokek erhöll han 1862 den kom ministerbestallning han ännu vid sin död innehade. I utöfningen at sitt kall, hvilket han fattade med stort allvar oeb hvari han ej lät sig rubbas till höger eller ven ster af tidens kastvindar, utmärkte sig S. ej blott som god predikant utan vann åfven genom sina öfriga goda egenskaper sina församlingsbors stora aktning och tillgifvenbet. Rätt- fram och o förskräckt, blundade han ej för felen, som han märkte, men han förstod att säga sitt ord till deras rättelse så, att det ej samtidigt gaf anstöt. Äfven i sin sockens och hela or- tens kommunala lif deltog S. med stort intresse och duglighet och ett ej obetydligt inflytande. Bl. a. var han under en läng följd af år direk- tör i Ödeshögs sparbank och efter dess ombildning till folkbank i denna, samt revisor i Fogelsta- Vadstena— Ödeshögs jernvågsbolag. Ej heller för politiken var S. främ- mande; han blef till och med uppstäld som nksdagsmannakandidat. I det enskilda umgänget var S. en mycket välvillig och angenäm person- lighet, och derigenom förvärfvade han en talrik krets af tillgifna vänner, som nu deltaga i de anhörigas sorg. Kär- mast Börjes S. af maka i tredje gif- tet, samt en son och två döttrar, bå- da gitta. — Sent i fredags afton afled i Lin- köping. handl-Fr-ans Leonard Ahlanåer i en ålder af något öfver 53 är. För omkring tre veckor sedan lades han Eå sotsängen si den ägghvitesjuka, varat han en längre tid lidit Med L. bortgick en af de mera be- märkte medlemmarna af stadens han- delskär. Ett iniödt Linköpingsbarn har han också bär gjort sin bana. Efter nägra åra stadier vid allmänna läroverket blef han anstäld som bi- träde bos firman J. G. Krouthén, der han qvarstannade till 1872, då han jemte K. Mousquette ooh A. Peterzén ingick som delegare i firman Anders- son, Beckman & Co. Ur denna firma utträdde han dock snart och återgick till J. C. Krouthén. 1880 grundade han härstädes en egen affär, som han allt sedan innehaft. Af ett stilla och tillbakadraget vä- sen samt egnande ett nitiskt intresse åt sin affärs skötsel, deltog A. föga i det kommunala lifvet. Utmärkt af stor välvilja ooh ett sympatiskt um- gängessätt, förvärfvade han här en talrik vänkrets, som nu delar sakna- den efter den bortgångne med de fyra syskon, hvilka närmast sörja vid hans bår. Tingsafslutning. Onsdagen den 18 i denna månad kl. 2 e. m. sammanträder Vifolka häradsrätt å tingsstället Sya för afslutande af nu pågående lagtima ting med Vifolka härad Drunknade under segling å Gamlebyviken gjorde i söndags ynglingarneErnst Petersson och Se- verin Karlsson, den förre son till en skrifvare, den senare till en poliskon- stapel i Gamleby. Om olyckan meddelar Ö. D.: Vä- dret var hårdt och svåra kastvindar rådde. Så länge Erland, den mest segelvane, styrde gick allt bra, men på hemvägen, ungefär midt för Casi- mirsborg, ville Severin sköta rodret. Under tillsägelse att vara försigtig fick han styret om hand. Men några få minuter derefter pressades båten så hårdt af vinden, att den tog in mycket vatten. Kamraterna ropade då åt Severin, att han skulle styra upp mot vinden. Men om han ej för- stod faran eller i hastigheten ej kom sig för att följa rådet, alltnog, han höll samma kurs och i nästa ögon- blick hade båten kantrat. De försökte nu att hålla sig fast i båten och upp- gåfvo derunder förtviflade nödrop. Men som ingen fans i närheten kun- de hjelp från land ej väntas, och hvad värre var sjönk båten inom några minuter. Nu återstod ingen annan utväg än att simmande uppnå stran- den. Severin, den minst simkunnige, ropade: "Erland, hjelp mig!", men denne, som hade svårt att hålla sig sjelf uppe, kunde naturligtvis intet göra för sin kamrat, utan fick åse huru denne kort derpå sjönk. De två qvarvarande följdes åt en stund, men så småningen blef Ernst efter och slutligen hörde Erland ej af ho- nom heller. När han gick till botten såg han ej. Den ende af de tre, den yngste, kämpade nu för sitt lif, men krafterna minskades mer och mer. Han försökte aftaga sig sin ena rock — han hade två, ty han hade lånat en, som Severin hatt med sig — men vid försöken drogs han ned i djupet. Så arbetade han sig åter upp, hade sinnesnärvaro nog att då och då lägga sig på ryggen och sålunda hvila nå- got ehuru våg på våg sköljde öfver honom. Han trodde sjelf att han ej skulle förmå simma i land, men slut- ligen efter, som han sjelf tyckte, en timmes arbete uppnådde han en klip- pa i närheten af stranden. Hans sista krafter voro nu uttömda, han lade sig öfver klippan med halfva kroppen under vattnet och låg der, han vet sjelf ej huru länge. Slutligen, då han hvilat sig, gick han i land, begaf sig till ett båtställe, tog en båt och rod- de i den öfver viken hem. Det an- ses som ett underverk att den ännu ej 15-årige ynglingen förmådde hålla ut. Hällestadsans sänkning. Redan år 1894 började mellan strand- egarne till Hällestadsän allvarligen talas om en reglering och sänkning af vattendraget för att såmedels be- reda sig mera nytta af de ansenliga fälten utefter åstränderna. En konuté tillsattes under ordförandeskap af bruksförvaltaren Ernst Sondén på Sonstorp, och den 18 Juni i fjol upp- drogs åt denna komité att låta verk- ställa förberedande undersökningar i ooh omkring strömmen. I anledning häråt erhöll landtbruksingeniören A. Carlquist länsstyrelsens förordnande att verkställa denna förrättning, hvil- ken skulle omfatta dels undersökning ooh upprättande af kostnadsförslag till en sådan sänkning och vatten- reglering att strandsträckorna skulle blifva odlingsbara, ooh dels, dereat sådan sänkning skulle befinnas blifva outförbar eller alltför kostsam, ett för- slag till en upprensning, som i möj- ligaste måtto skyddade mot över- svämningar. Denna undersökning, som pågått under såväl fjolårets som innevarande års sommar, är nu full- bordad, ooh hade förrättningsmannen, ingeniör Carlquist, inkallat samtliga intressenterna till sammanträde i Häl- lestads sockenstuga sistlidne torsdag. På grund af yrkande från styrelsen för Norra Östergötlands jernvägsak- tiebolag att strandegarne, innan före- taget påbörjades, måtte förbinda sig godtgöra alla kostnader för skador å eller ombyggnad af jernvägsbron vid Borggård, beslöts att kaptenen vid väg- och vattenbyggnadskåren C. A. Ahlbom skulle tillkallas för verkstäl- lande af undersökning öfver ifråga- varande brons läge samt kostnaden för möjligen blifvande ombyggnad m. m. Sedan detta arbete bliivit verk- stäldt, skulle nytt sammanträde hål- las för fattande af definitivt beslut i frågan. Mänga medaljörer. Motala landsförsamlingbestöt d. 2 d:s på stäm- ma att tor sin del förorda bifall till af styrelsen för Motala verkstads nya aktiebolag hos Patriotiska sällskapet tillämnad anhållan om medaljer i guld och silfver till 116 personer, tjenstemän och arbetare, vid bolagets etablissement. Holms gamla såg med vat- tentall och strandvall i Motala inro- pades vid exekutiv auktion å lands- kontoret i Linköping häromdagen tör 2,500 kr. af hr Anton Johansson från Boden. Liljedahlska korffabri- ken 1 Motala. Med anledning al 1.1. l:e provinsialläkaren C. Dahlbergs anmälan om de helsovådiiga förhållan- dena vid grosshandlaren ib. Liljedahls i Motala korffabrik och salteri, har kon. befbde beordrat vedeibörande krono- länsman att förständiga hr Liljedahl att vid 500 kronors vite dels genast stänga fabriken, till dess genom be- hörigt intyg från kommunalnämnd och veterinär styrkts antingen att fullt be- tt yggande åtgärder i helsovårdshän- seentle blifvit vidtagne med nuvarande lokaler eller ock a" ea t.y i sådant hänseende betryggande fabrik uppförts å annan plats, dels att icke verkställa någon försäljning fr&a '»»eliggande la- ger af andra varor än sådana, som, vid på Liljedabls bekostnad förutgången besigtning af veterinär, af denne god- känts, cch dels att inom tid, som af kronoläusmannen i samråd med kom- munalnämnden bestämmes, hafva låtit nedgräfva eller på annat sätt oskadlig- göra afiallet från fabriken. Marknader. Vimmerby krea- tursmarknad d. 28 Juli visade, trots brådskan med bergningen af hö och råg, stor tillförsel. Handeln gick raskt. Stockholmsuppköpare betala- de för större slagtoxar 400 å 425 kr., arbetsoxar betingade 300 å 350 kr. och stutar 200 å 250 kr. paret. För tjurar betaltes 200, för kor 70 å 100 kr. stycket. — Marknadsmötet i Valdemarsvik den 28 Juli visade ringa tillförsel af större djur. Deremot fans detgodt om smådjur, kalfvar m. ra.. För oxar betalades 250-410 kr. paret, tjurar 60-110 kr. st., kor 60-130 kr. st., får 10-15 kr. st, kalfvar 35 öre och svin 50 öre pr kg. lefvande vigt. Åskslag. I tisdags f. m. under då rådande åskväder slog blixten plötsligt ned i Fifvelstads elektriska qvarn, utan att dock förorsaka någon vidare skada, utan kunde arbetet oaf- brutet fortsättas. Sveriges blabandsför- enings årskonferens öpp- nades i fredags i Linköping med 150 ombud närvarande från skilda delar af landet Sedan kl. 8-10 f, m. fullmakts- granskning pågått, öppnades i Lu- therska missionshusets stora sal vid sistnämnda klockslag konferensens förhandlingar med korta hälsningstal af f nh. J. Hermelin å Ulfåsa och red. P. Ollen från Stookholm. Till konferensens ordförande val- des redaktör P. Ollen, vice ordförande blefvo kyrkoherden J. G. Hultgren, Husby-Lyhundra, Upland, och. frih. J. Hermelin, Ulfåsa. Till general- sekreterare utsågs skolläraren G. Gra- nen Motala verkstad, ooh till biträdan- de dito skollärarne A. E. Sahlström, Voxna, ooh Axel Holmberg, Tyss- linge. För de föreliggande frågornas beredning utsagos två komitéer med 5 medlemmar hvardera. Enligt den till konferensen afgifna års- redogörelsen Sto nu till föreningen anslut- na 810 lokalbttbandsforeningar med sam manlagdt 72,996 medlemmar. Dessutom fin- nes ett antal blåbandsföreningar, som icke formligen anslutit sig till hufvudförenin- Sen. Medräknas dessa, anses antalet af em, som anslutit sig till blåbandsrörelsen, uppgå till minst 80000 personer. Under det gångna året ba 40 föreningar ingått i Sveriges blåbandsförenlng, under det 21 föreningar strukits ur matrikeln. Länsvis fördeladt år medlemsantalet störst i Östergötlands lån, 101 bbf. med 11,278 medl Jönköpings lån räknar 20 bbf. med 2 23< medl. och Kalmar lin 19 bbf. med 1,752 medl. Tidningen Blå Bandet nar nu 6,212 pre- numeranter. Fru Eleonora Dickson och fröken Beatrice Dickson ha åfven uuder det nu gångna aret visat sitt intresse för verksamheten bl. a. genom att för 1,000 kr. prenumerera på föreningens tid- ning. Senaste konferensen beslöt att göra in- samling för bidrag till inköp af krogrättig- heterna vid Edsbergs-Sanna i Nerike För detta ändamål har af föreningen under året insamlats 1,600 kr . som under 1897 öfver sändts til) vederbörande i Nerike. Af revisionsberättelsen inhemtas, att för- eningens inkomster under året uppgått till 12,286 kr. 82 öre, deraf bidrag frän lokal- föreningar och kollekter tör resetalare- verksamheten 2,292 kr. 79 öre, prenumera- tionsmedel m. m- 6,166 kr. 69 öre och ge- nom försäljning af förlagsartiklar 2,022 kr. 77 öre. Utgifterna under samma tid ha belöpt sig till kr. 10,781: 32, deraf för tid- ningen Elä Bandet 5.993 kr. !r9 öre och för resetalareverksamheten 1,788 kr. 6 öre. Föreningens tillgångar öfverstiga skul- derna med 4,313 kr. 37 öre. Revisorerna tillstyrkte full och tack- sam ansvarsfrihet, och denna blef af konferensen beviljad. Derefter företogs diskussion öfver åtskilliga uppstälda frågor. Det beslöts, att tidningen "Blå Ban- dets" utgifning skall fortsättas på samma sätt som förut. Om en lokalförening af "Blå ban- det" upplöses, beslöts att den sjelf skall bestämma öfver användningen af sina tillgångar. Vidare behandlades en fråga om en hela landet omfattande petition om förbud mot kringförande och försälj- ning af öl på landsbygden; men an- såg sig konferensen f. n. ej kunna vidtaga några åtgärder i den rikt- ningen. P. Wieselgrens fond (stipendier tör helnyktra studenter i Upsala) beslöt man att ej anlita förr än den upp- gått till 5,000 kr. I stället beslöts och verkstäldes genast en frivillig insamling for samma ändamål, hvil- ken inbragte kr. 117: 19. Efter några sånger togs en timmes rast, hvarpå kl. 8 vidtog en offentlig nykterhetsfest i missionshuset. Vid denna hölls helsningstal af gårds- egaren A. J Holmvall i Linköping samt föredrag af folkskolläraren Eure- nius från D.tnnemora, kyrkoherde Hult- gren från Huiby-Lyhnudra, lektor Berg- min Iråu Norrköping, baptistpastor Kallberg från Örnsköldsvik och pastor Frank. Atslutuir.gstalet hölls af kyrko- herden Flygare iiånSvaashils. Mellan talen säng och musik. Ett stort antal telegram ingingo till konferensen, bland andra från verldsgoodtemlarordens svenska stor- loge, från nationalgoodtemplarorden m. fl. Konferensen aflät å sin sida ett tacksamhetstelegram till fru Eleo- nore och fröken Beatrice Dickson. Konferensen fortsatte i lördags sitt ar- bete, Redan kl. half 8 på morgonen var man i tygen och valde verkstäl- lande utskott, i hvilket insattes re- daktörerna P. Ollen, J. Byström, A. P. Larsson, maskinisten C. Blom, samt- liga från Stockholm, frih. J. Herme- lin, Ulfåsa, godseg. Ax. E. Dickson och fröken Beatrice Dickson, Göte- borg, kyrkoh. J. G. Hultgren, Husby — Lyhundra, hofslagaren C. J. Ham- marström, Köping, komminister J. Lundblad, Neder-Luleå, grossh. Louis Fehn, Götborg, skollär. H. Eurenius, Dannemora, pastor O. Frank, Mön- sterås, doktor H. Selldén, Hedemora, pastor Aug. Källberg, Örnsköldsvik. Till revisorer valdes hrr P. Härner, K. A. Magni och A. Österberg; supp- leanter hrr C. Fredsell och A. G. Jonsson. Derpå diskuterades väldeliga under flera timmar den brännande frågan om förändrad organisation af Sveriges blåbandsförening. Slutet blef att man, i enlighet med beredingskomiténs förslag, beslöt att, med beklagande af slappheten i al- seende på insändandet af afgifter och årsrapporter från filialerna, tillsätta en komité å 5 ledamöter att omarbeta föreningens reglemente och deri göra sådana ändringar som vore egnade att råda bot på missförhållandena. I denna komité insattes hrr skol- läraren H. Eurenius, Dannemora, riks- dagsmännen J. Byström, Stockholm, ooh G. J. Hammarström, Köping, bap- tistpastor A Källberg, Örnsköldsvik, samt skolläraren P. J. Nordqvist från Vermland. Till denna komité hänskötos äfven några särskildt väckta frågor berö- rande reglemente- ooh organisations- förhållanden. Jemväl, efter en rätt liflig diskussion, den' sedan längre tid omstridda om resekostnadsfördel- ning. Kl. V2 2 hölls evangeliskt nykter- hetsföredrag i S:t Lars kyrka af lek- tor A. v. Engeström och derpå ett af f. rektor Aspling. Under middagsrasten besågs dom- kyrkan. Kl. 5 började åter behandlingen af de föreliggande frågorna. Konferen- sen uttalade önskan om att årabidrag till föreningens kassa frän filialerna må utgå detta år med 5 öre för med- lem. Frågan om bildandet af en sjelf- hjelpsföremng hänsköts till verkstäl- lande utskottets förberedande be- handling. Nästa årskonferens hålles i Göte- borg. Kl. 7 e. m. afslötos konferensens för- handlingar. Kl. 8 nollos religiösa föredrag i lu- terska missionshuset, metodistkyrkan och baptistkapellet af flera talare på hvarje ställe. I söndags f. m. höllos åter prediknin- gar i samma lokaler. Kl. half 3 e. m. hölls en stor nyk- terhetsdemorstration, hvari deltagarne kunde räknas i tusental. Med tre musikkårer och 32 fanor (från hela Östergötland) drog tåget från Borg- gården genom Storgatan till Snickare- gatan och derifrån genom Drottning gatan till gamla lasarettsträdgården, der tal höllos af resetalaren L. O. Larsson från Storvik och pastor a. Källberg från Örnsköldsvik. På e. m. höllos åter religiösa fo- redrag i de olika lokalerna. Flera telegram ha under konferen- sens lopp anläudt till den, bl. a. ett från kronolänsman Kjellman i Qvist- bro med underrättelse att den myc- ket omtalade krogen vid Sanna hed från och med i lördags stängts-, hvar- på konferensen aflät ett tacksamhets- telegram till hr K. Fosforförgiftning. En hu- stru vid namn Larsson, boende vid lägenheten Stenbacken iQvarntorps- backarne, Qvillinge socken, har i här- omdagen afltdit af fosfor, som hon in- tagit för att fördnfva foster, medde- lar N. T. Undersökning om tilldra- gelsen har hållits af ortenslänsman. Striden andtligen slut. Den förut i denna tidning omnämnda mer än 100-åriga processen mellan Systertorps och Malghults åboar an- gående sjön Hummerns sänkning har i dessa dagar fått sin afslutning ge- nom förlikning mellan parterna, vid hållen häradssyn tisdagen den 27 Juli ingicks öfverenskommelsen pä sådana grunder, att Systertorps åboar skola till Malghultsborna utbetala 3,100 kr. till flyttning af en del qvarnar vid sjöns utlopp längre ned utmed fallen, att utgräfning af sjön sedan må kun- na ske. Härigenom vinnes omkring 135 tunnland vattensjuk ängsmark till åker. Branvinsförbrukningen har de senare åren äter tilltagit i vårt land. Enligt den nyligen offentliggjor- da bränvinsstatisliken tör 1894—95 och 1895 — 96 utgjorde förbrukningen pr hul'vu-1 af befolkningen 1890 ... 7,0 liter 1894 ... 6,9 liter 1891 ... 6,4 „ 1895 ... 69 „ 1892 ... 6,5 „ 1896 ... 7,2 „ 1893 ... 6,7 „ By. ätteisen offentliggör också den sed- vanliga lilla vältaliga tabellen öfver, hvad svenska folket årligen kostar på sig för bränvin i jemtörelse med andra njutningsmedel. Pr hufvud af befolk- ningen utgåfvos 1893 för bränvin . . kr. 5,18 „ 0 26 n 0,47 » 1,96 0,78 kaffe, té och choklad socker och sirup . . tobak ...... Det är eget att iakttaga, att den sam' maniagda summa, som åtgår till de ha uppräknade njutningsmedlen, un- der de tio senaste å-en vä ent igen för- blitvit sig lika, utgörande kr. 8.66 år 1895 mot kr. 8,63 år 1886. Mera har man tydligen icke råd att för sådant ändamål atvara. Inom denna ram före- komma emellertid vissa förändringar. Tobaksförbrukningen är sig lika. 78 öre mot 77 öre för tio år sedan. Försoc- ker och sirup har u giften urnskats un- der samma tid från 2,42 kr. pr hufvud till 1,96 kr., hvilket dock icke innebär minskning at konsumtion — den har tvärt om under samma tid bevisligen ökats — utan beror på den ansenliga prissänkningen på varan. Sak samma utan tvitvel med kaffe, té och chok- lad, som kostade hvarje individ i vårt land i medeltal 47 öre år 1895 mot 92 öre ett årtionde förut. Det hade varit hugneligt, om konBum tionea af dessa varor både stigit så, alt kostnaden för dem törblifvit den- samma, trots att de blifvit billigare. Men ty värr har man användt eu del at besparingarna på dessa förbruknings- artiklar till ökade utgifter för bränvin och vin. För vin utgafs pr hufvud af befolkningen år 1886 b ott 8 öre mot 27 öre år 1895 Bränvinet tog pr huf- vud kr. 4,44 lörstnämnda år och sist- nämnda år kr. 5 18 Man har dock ej fått i sig jämförelsevis så mycket mera bränvin. Delvis har böjningen orsa- kats af den skatteskärpning från 40 till 50 öre pr liter, som trädde i kraft 1888. Eldsvador. D. 29 sistl. Juli på e. m. nedbrann boningshuset vid gär- den Röf varetorp i Ekeby sooken. El- den utbröt medan gårdsfolket var sysselsatt med skördearbete ooh var- seblefs at en närboende banvakt Svensson, hvilken genom rop till- kallade hjelp samt lyckades rädda en liten del af bohaget. Sannolikt hade elden uppkommit genom någon bristiällighet i murpi- pan. Gården eges af Boxholms Ak- tiebolag. Den nedbrunna byggnaden var försäkrad ooh antagligen också arrendatorns bohag, meddelas till ö. C. — Eldsvåda ödelade i lördags mangårdsbyggnaden vid Höganäs i Mörlunda sooken. Det nedbrunna var värdefullt Anledningen till eldens uppkomst är obekant. — Natten till sistlidne söndag nedbrunno i Vallby, Heda sooken, tvänne ladugårdar, ett svinhus ooh en flygelbyggnad. Två svin mne- brändes. Man förmodar att branden uppkommit genom någon ovarsamhet med belysningen vid en danstillställ- ning å en af logarna samma natt FastighetsatTSr. Tomten n:r 51 Storgatan i Tranås med dera upp- förda byggnader har af skomakaren A. Almqvist försålts till hr G. Karls- son från Norra Noiåsa i Marbäcks sooken för en summa af 15,000 kr. ooh med tiUträdesrätt den 1 April 1898. — Vid auktion den 30 Juli å den O. O. Gombrns konkursmassa tillhö- riga hälften i gården n:r 34 vid Ha- gatorget i Söderköping afgafs högsta anbudet kr. 6,055 af hr C. J. Carls- son i Ring pr Ringstorp. — Egendomen Öjelsbo i Tryse- rums socken, som eges af C. J. Lund- bergs sterbhus i Valdemarsvik, såldes i förra veckan till hr J. Hock, tysk till börden. Egendomen, som har cirka 1,450 tunnlands areal, skall tillträdas den 1 Oktober i år. Östergötlands nya brand stodsbolag hade vid senaste för- säkringsårets oörjan ett ansvarighets- belopp af kr. 41,226,260 och vid dess slut kr. 39,683,450, utvisande alltså en minskning under året af något öfver V2 mill. kr. Inträdesafgiftornas fond uppgår till kr. 99,129:96, utvi- sande en ökning under året af kr. 5,946 16. Bolagets reserverade medel utgöra kr. 27,688: 08, ökning uuder året kr. 6,988: 83. Bolagets utgifter för samma år uppgingo till kr. 10,868:35, deraf brandskadeersättning kr. 1,361:96. Den för året erforderliga utdebite- ringen är 2,45 öre för fast och 2,99 öre lös egendom, allt för 100 kronors ansvarignetsbelopp. Styrelsen före- slår emellertid att uttaxeringen skall sättas till 10 öre för hvardera kate- gorien, hvarigenom skulle uppkomma ett öfverskott af kr. 13,564:37 å fast och kr. 15,250. 75 å lös egendom att öfverföras till reserverade medel. Bolagets uttaxering i medeltal un- der hela dess 21-åriga tillvaro har uppgått till 14 öre för fäst och 7,9 öre för lös egendom för 100 kr. an- svarighetsbelopp. Revisorerna yttra bl. a. "Att eldsvådornas antal under för- säkringsåret endast uppgått till sju, som blifvit ersatta med det ringa be- loppet af 1,361 kr. 98 öre, får väl i första rummet tillskrifvas synnerligen gynsamma yttre omständigheter, men torde äfven kunna räknas verkstäl- lande direktörens oaflåtliga omsorger till godo." Medleinalstaten. Medicinal- styrelsen har beviljat provinoialläka- ren i Boxholms distrikt d:r Fr. Alm- gren semester under en månad från och med den 12 i denna månad och i sammanhang dermed förordnat med. lic. C. P. F. Svensson att under tiden bestrida sjukvården inom nämnda distrikt Förste provinsialläka- rens anmälningar. Såsom förut meddelats, har t t förste pro- vinsialläkaren C. L. Dahlberg Ull k. bfhde inrapporterat åtskilliga, vid pågående inspektionsresor förefunna sanitära missförhållanden; k. bfhde har med anledning deraf beordrat dels kronofogden J. E. S. Cnattingius, att, beträffande den helsoiarliga be- skaffenheten ti ett af gårdsegaren Zetterberg i Mjölby från iiönahus till menniskobostaa apteradt hos samt dess belägenhet i omedelbar närhet af de mest osunda ooh illaluktande samlingar af slask ooh atskräden m. m. d., efter samråd med kommunal- nämnden oiördröjligen företaga an- stalter för de anmärkta oegentlighe- ternas undanrödjande, hvarjemte k. bfhde förbjudit användandet af huset till menniskobostad i befintligt skiok vid 25 kronors vite-, dels kronolans- mannen Glist Normelli att i samråd med kommunalnämnden vidtaga så- dana åtgärder, att de anmärkta sani- tära missförhållandena vid Granstads mejeri i Tjellmo sooken skyndsam- mast varda undanröjda; ooh dels ma- gistraten i Vadstena att anmoda hälso- vårdsnämnden der i staden att skynd- samt föranstalta derom, att de an- mälda oegentligheterna vid en i sta- dens egor belägen svingård varda afhulpna. T i*n risstaten. Kronolänsman- nen C. Brinkman har beviljats tieast- ledighet till ooh med den 12 i denna månad, ooh har k. bfhde förordnat kronolänsmannen J. u. Johansson att jemte egen tjenst uppehålla hr Brink- mans länsmansbefattning. Vaghinder. Omläggning af en å vägen från Borenshutts kanalsta- tion till Motala verkstads järnvägs- station befintlig bro, belägen strax intill järnvägsspåret till verkstaden, kommer att företagas under 14 da- gars tid från ooh med den 9 dennes. Resande fä dook med iakttagande af försigtighet passera brostallet under tiden. Emigrationen från Sverige till främmande verldsdel under inne- varande års andra qvartal har, som vanligt, varit icke obetydligt större än änder årets första tre månader, men dook betydligt mindre än under motsvarande tid fortidet är. Enligt från vederbörande myndig- heter nu inkomna uppgifter ha un- der detta års andra qvartal från riket emigrerat till främmande verldsdel 3,426 i Sverige hemmahörande per- soner, hvarjemte 1,398 frän annat land härifrån utvandrat Läggas der- till motsvarande siffror tät första qvar- talet, befiunes antalet i Sverige hem- mahörande personer, som under det nu gångna hararet härifrån emigrerat, ha varit 4,889, hvartill komma 2,136 personer från annat land, mot i fjol under samma tid resp. 8,549 ooh 2,940 personer. Från samtliga län, med undantag af Jemtlands, samt från Stockholms stad har emigrationen varit betydligt mindre under andra qvartalet inne- varande år än förra året Som van- ligt har emigrationen under årets för- sta hälft varit störst från Kalmar ooh Elfsborgs län; från det förra ha 532, från det senare 515 personer emigre- rat Lägst på skalan står Norrbottens län med endast 10 emigranter. Från Östergötlands län ha utvandrat 278 personer mot 498 under samma tid i fjol. Från Jönköpings län 280 mot 651. 440 — Droon, ropade han, kasta kappan öfver mina axlar. Droon verkstålde befallningen. Att något vigtigt här passerat, undföll ej Dörings blick. Han hade väntat ett vånägt mottagande af Armfelt och kände sig förolämpad af dennes bemö- tande. Adlerstjernas hån gick förbi honom utan allt intryck. — Herr baron, började han. Armfelt stannade framför honom och fixerade honom stadigt. Om han rått sig sjelf, skulle han genast uppmanat Döring att förklara sig, men äfven om han kunde glömma sina egna intressen, fick han ej förglömma Adlerstjernas, och dessa fordrade att nattens händelser först utan alla företal fingo ut- veckla sig. Han kunde likväl ej helt och hållet binda bin förtrytelse. — Herr löjtnant, yttrade han, då ni vill spela något puts, så akta er att komma i min väg. Utan att yttra något vidare, lemnade han der- efter rummet, åtföljd af Adlerstjerna, som ännu i dörren kastade på den i ogunst fallne en hånleende blick. Döring stod qvar, förvånad öfver tilldragelsen. Han insåg, att man förtalat honom, och begrep allt för väl, hvarifrån förtalet kommit. För ögonblicket kunde han ej göra något dervid, men han hoppadet, att saken snart skalle kunna ställas till rätta, allra helst som han visste med sig sjelf, att han ej beeått något, som förtjenade Armfelts missnöje. . Nyss återkommen från Rom, dit han åtföljt Abbt- Heral och M:r Vignes, hade lian genast aflemnat sin rapport till general Acton, hvarefter han begal sig till baron Armfelt. Döring hade alltid värderat Armfelt högt. Det smärtade honom också djupt att nu finna sig miss kåBd. Han måste emellertid för närvarande undei- 441 kasta sig det. Men han föresatte sig att vid första tillfälle anhålla om en förklaring. Emellertid ville han nu uppsöka öfverhofmästar- mnan i det tysta hopp att möjligtvis träffa Louise. Detta hopp var, ehuru en tår af melankoli glimmade i ögat, hans själs ljufvaste tanke. Dä han utkom i förstugan, föll hans blick ge- nom den öppnade dörren in i rummet midt emot, hvarifrån Vincents bleka anssigte stirrade honom till mötes. En oförklarlig känsla intog Döring vid åsynnen af deme man. Det deltagande, som han visat Döring, jemte den hemlighetsfulla slöja, hvarmed han alltid omgif- vit big, hade fäst honom i Dörings minne. Men här- till kom ännu ett annat skäl. Döring hade lemnat fäderneslandet utan hopp, knappast nog med tanken på att någonsin erhålla underrättelse om hvilka som voro hans föräldrar; icke dess mindre fans det något inom honom, som ständigt påminde honom om dem, så obekanta de än voro för honom. I en och annan stund, dä tjensten ej tog hans uppmärksamhet helt och hållet i anspräk, smekte honom den föreställ- ningen, att han tryckte dem till sitt bröst och att han från deras — sjönk till Louises varma, mot honom flygande hjerta. I dessa stunder framstod ofta Vincent för hans tankar — äfven furstinnan Razanowsky — och slutligen också den lilla hän- delsen, då han af hennes hand emottog det så rikt infattade porträttet. — Skulle Vincent kunna vara min far? tänkte han då någon gång för sig sjelf. Omöjligt, besvarade han sin Iraga. Vincent har visat mig deltagande, men icke nägon faderlig ömhet; ooh, utan att kunna förklara orsaken till sin känsla, var det för honom motbjudande att föreställa sig Vincent såsom sin lär. 444 sin fråga, så vigtig kände han i detta ögonblick att den var. Vincent vände deremot sitt kalla ansigte emot honom, utan att någon rörelse förmärktes deri. — Ni svarar mig icke. Döring hade lutat sig ned öfver Vincent, för att icke förlora något af hans ord, men Vincent för- blef tyst. — Pä mina knän ber jag er, svara mig — hon gaf mig ett porträtt — ni erinrat er det säkert sjelf. Döring märkte en hastig flamma darra till i Vin- cents öga och såg, huru ett radband af små vatten- droppar pressade sig glänsande fram genom huden i kanten af härfästet. Han stred en häftig inre strid, och dock förblef ansigtet kallt och stolt. — Detta porträtt — fortsatte åter Döring. — Har ni det qvar ännu? sporde andtligen Vincent. — Jag har förlorat det, men hvarje dess drag lefver i min själ — der dör det aldrig. Hvem före- stälde detta porträtt? Förestälde det — Dörings röst blef allt mer darrande och mild — förestälde det icke min mor? — Fråga gratvarna. Bedragen af Wanja, hade Vincent lefvat utan kärlek; han ansåg, att medern äfven kunde lefva utan sonen och sonen utan modern. Det var också ett straff. Vincent hade blifvit grym, då han upp- hörde att vara vacklande och passionerad. Starkt och häftigt klappade likväl hans hjerta, ehuru hans ansigte blott visade köld. Hat och kärlek stredo ännu en gång der, men ingendera segrade; likgiltigheten betäckte hädas dödskamp. — Hellre än att här forska i minnets stenhus, der ni ändock aldrig får reda på knotorna af dem, som skänkte er lifvet, talade han slutligen, vill jag gifva er ett råd. 437 för Döring, kunde han dock ej förneka, att det låg någonting möjligt, för att icke såga antagligt, i Adler- stjernas föreställningssätt Kårleken var för honom allt för mycket galanteri, att han i en enlevering för öfrigt skulle se något egentligt brottsligt. — Er föreställning, anmärkte han dock, grundar sig likväl endast på misstankar. — Jag kan ej förneka det; men jag vill tillägga något, som är af vigt. För att komma intrigen på spåren har jag de senare dagarne sökt följa Zampa- rellis förehafvanden. — Han dog således icke af det sår, jag gaf honom? — Såret blödde mer, än det var farligt. Jag sade, att jag följt honom i spåren, och jag har lyc- kats upptäcka en ny djerthet, hvarför jag också i sjelfva verket hitkommit. — En ny djerfhet? — Som jag säger; man ämnar nämligen i afton eller i natt, under det fisket fortgår, bortröfva frö- ken Louise, och det midt i hofkretsen. — Hvilken oförsynt djerfhet! Ah, skulle man väga gå derhan? — Jag svär heligt, att åtminstone ett sådant försök kommer att göras. — Ni svär derpå? — Min kränkta heder har bjudit mig att anlita alla medel för att komma det falska spelet på spå- ret, och jag vet, hvad jag säger. Ni måste hjelpa mig, herr baron, att afböja faran. — Vid himmelen, ni har funnit er man! Vi böra ufvertala fröken Posse att blifva hemma? — Nej, herr baron, det duger ej; hon måste finnas der, såvida ni skall kunna tro min uppgitt och intrigen bli afslöjad. Min heder fordrar det. — Vi skola omgifva henne med en säker vakt. C. t\ RMtrilad. Draimlm. II. 66