Titel: Östgötaposten
Datum: 1899-09-08
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD OSTGOTA-POgTENJT:r 36, Fredagen den 8 September 1899. Valet föp Vestervik och Eksjö eger rum den 22 d:s, sam- ma dag som Linköpingsvalet. För- beredelserna äro nu i full gång i båda städerna, skriiver Eksjö T., efter avil- ken vi meddela följande: För närvarande har kretsen icke mindre än tre kandidater: den nuva- rande riksdagsmannen rådman A. Petri i Eksjö samt backdirektören K. Ke- tenter och läroverksadjunkten d:r A. Lund, båda från Vestervik. I Vestervik äro valmännen delade bland alla tre. Ungefär med lika an- tal, skulle vi tro, för närvarande. Men sannolikt förena sig hr Petris motståndare der omsider på hr Lund eller hr Keventer, hvilka båda i mot- sats till den förstnämnde synas vara att räkna till den s. k. liberala sidan, och derför väl icke kunna, trots man der söker påverka valet med lokal- patriotiska motiv, erhålla några rö- ster från den konservativa sidan. Denna torde äfven i Vestervik stå ganska enig om hr Petri. I Eksjö tyckes en glädjande enig- het om hr Petris namn råda bland valmännen. På valmöte härom da- gen voro en del personer med om hans uppställande, hvilkas sympatier man i allmänhet har anledning tro ligga åt liberalt håll. Skulle en så- dan hållning bli den allmänna bland våra öfrige liberaler här, en hållning som kan förklaras af deras obenägen- het för en ofruktbar fiaspoiitik och önskan att se en man med praktisk blick och intresse för praktiska (och ej bara storpolitiska) reformer i riks- dagen — så har valkretsen säkerligen god utsikt att få behålla sin nuva- rande allmänt (äfven af liberalerna) aktade och som duglig ansedde re- presentant Men det fordras derför ej blott enig- het bland Eksjövalmännen. Det fordras, att de alla deltaga i valet. Och det fordras verksamt stöd af våra meningsfränder i Vestervik. Almnaekans nya namn. Vetenskapsakademien har nu tillsatt en komite för den ifrågasatta förän- dringen af almanackans namn. Komi- téns medlemmar äro: riksarkivanen C. T. Odhner, ordförande, riksanti- qvarien H. Hildebrand, professor O. Montelius, professor E». Tegnér, Lund, samt bibliotekarien C. Anner stfcdt, Upsala. Sammanträdena taga sin början i Stockholm i denna månad. Komi- téng förslag kommer sedermera att Siverlemnas till k. m:t i ochiörpröf- ning. Nya nämndemän. För Ö:a Skrukeby har efter hr H. Key valts till nämndeman hr S. F. Samuelsson, Värla, och för Lillkyrke efter hr An- dersson i Lundby hr J. A. Earlsson i Rännefjälla. Veloelped-"Blynolap" äro lyckligtvis rätt sällsynta ute å lands bygden. Ett och a mat undantag fin. nes i alla tall, och vi vilja här om- tala ett Två små gossar, respektive 5 och 7 år gamla råkade i lördagseftermid- dag att uppehålla sig ä landsvägen i närheten af Hällestads jernvågssta- tioa. 1 ett nu kommer en velociped- ryttare i vildaste flygt och styrde kurs pä sjuåringen, som naturligtvis öfverkördes och blef liggande på vä- gen afsvimmad. Ryttaren flydde allt nvad tygen höllo, utan att taga minsta notis om den öfverkörde, hvilken af den medföljande femäringen måste omhändertagas och så godt denne för- mådde föras hem. Den skadade be- fanns dä hatva erhållit ett betydande sär vid ena tinningen. Några förmildrande omständigheter uppkomma ej deraf att ryttaren är nära granne till de små gossarne. Då i söndags ryttarens fader frå. gade den skadade gossens fader huru det gick med pojken, svarade den sistnämnde gubben naivt ochpåoför- falskadt Hällestadsmål: "Ä inte dog den här, inte, men hellse hem te' eran sön, att når han kör öfver nå'en här- näst, att han tar å stanner vilsepesen å titter ätter öm han dog, så slipper ni gå sta' ä fråge ätteråta". HM iwiiiaii«wiiiiiii»iiiniMiiiin ma ni Hufvudstaden. Biksdagsmannaskap pä - af- betalning 1 Enl iberal hufvudstads- korrespondent skildrar i ett bref till några landsortstidningar något af den liberala valrörelsens finansiella sida. Det är både intressanta och genanta nyheter han kommer med, då han detta sammanhang yttrar: "Eftersom den liberala valrörelsens kassa varit på tal, torde det måhän- da intressera en och annan att höra. hur mycket ett liberalt val i Stock- holm går till. Enligt upplysningar, som jag har anledning tro vara fullt tillförlitliga, kan kostnaden for den liberala valrörelsen i medeltal an slås till 20- å 25,000 kr. åt gången Dessa medel tecknas dels af de libe- rala Stockholmstidningarne, dels af de enskilda, hvarjemte på de valda riksdagsmännen sedermera uttaxeras — man har sagt mig — 200 eller 250 kr. pr man. Sistnämnda anordning förefaller icke tilltalande. Det är hvarken smakfullt eller ens sundt att låta den valde representanten så att säga betala sitt val. Man kan vis- serligen åberopa utlandets exempel — ej minst Englands, der ju eljest hålles styft på representantens vär- dighet. Det kan också sägas, att hos de valda riksdagsmännen hör knnna påräknas det politiska intresse, att det faller sig helt naturligt, att de likasom frivilligt deltaga i valkost- naden. Men det sker ioke frivilligt. Be- loppet uttaxeras af valledningen. Man lär t. o. m. kunna bli riksdagsman på af betalning! En riksdagsman vet jag som kon- seqvent, på principiella grunder, ne- kat att erlägga denna tribut. Det är samme riksdagsman, son aldrig un- derkastat sig den offentliga kandida- turen. Han blir vald ändå och skall säkert alltid återväljas, så länge han står till förfogande". Så långt korrespondenten. Vi tillå- ta oss dock framkasta den frågan, huruvida denna historia motsvaras af verkligheten. Sär iemvaysstyrelxen gör af- färer. Under denna rubrik erinrar tidningen "Dagen", att jernvägssty- relsen nyligen uppgjorde kontrakt om inköp af 10 lokomotiv från Ame- rika. Tidningen berättar vidare föl- jande: Den fackman, maskindirektör Klem- ming, som begifvit sig öfver till Ame- rika tör att der representera jernvägs- styrelseD, lär ej ha varit med om en enda profkörning af någon af de be- stälda maskinerna. Den 7 sistlidne Augusti hitlände dessa eller rättare deras olika delar och tillbehör, och statens jernvägars reparationsverkstad vid Liljeholmen fick i uppdrag att verkställa hopsätt- ningen. Med den stora arbetspersonal och de betydande resurser i öfrigt, som denna verkstad förfogar öfver, skulle arbetet härmed varit undanstökadt på ett par veckor eller möjligen något deröfver. Nu har emellertid verkstaden un- er snart fyra veckor varit så godt som uteslutande sysselsatt härmed, återstoden af innevarande månad be- räknas ytterligare åtgå för detta än- damål, och måste sålunda samman- lagdt omkring 7 veckors tid egnas åt ett arbete — med åsidosättande af ailt annat — som under normala för- hållanden kunnat fullbordas på 14 dagar! Och orsaken? Enligt hvad vi från fullt tillförlitligt håll inhemtat beror denna på en häpnadsväckande un- dermålighet hos det material, som af den amerikanska fabriken levererats. Bland de hundratals olika delar, som bilda ett lokomotiv, är det svårt att finna dem, som passa i stycke med hvarandra, och athjelpandet af felak- tigheter kräfver ett mycket tidsödan- de och ingalunda lätt arbete från verkstadens sida. Men af ännu svårare kritik drab- bas ängpannorna. Dessa pjeser äro till sina olika delar hopnitade för hand och så vårdslöst, att hela ar- betet af sakkunniga betecknas som ett fullkomligt fuskverk. Vid verk- stäld afprofning ha de också visat sig absolut odugliga, ty både vatten och ånga ha pressat sig ut genom fogarna. Verkstaden måste alltså tum för tum göra om det hela! Vi behöfva ej påpeka hvilka bety- dande förluster som dessa omständig- heter gifvetvis föranleda. Dessa för- luster äro allt för svåra att beräkna för att ens ungefärligen kunna vär- deras. Hvad deremot de direkta ut- gifterna beträffar torde de tryggt kun- na sättas till åtskilliga 10 tusental kronor. iBflngrniwffiiafmii¥f^mT°tTriT,ln'- r*"r*'T"<v Of riga landsdelar. En af gud upptäckt i Lapp marken. Fä ett berg i närheten af Tjämotes, Qvickjokk, ha grosshand- laren Tenger och postmästaren Sun- dén från Boden lyckats upptäcka och öfverkomma en lappatgud eller seite. I nämnda berg finnas tvenne rymliga grottor, den ena mindre än den andra. Vid ett besök på platsen fingo hrr Tenger och Sundén genom sina förare veta att dessa grottor fordom utgjort ofterplats för lapparne och att i den mindre ännu funnes uppstäld en s. k. seite. De inträngde i grottan och på- träffade mycket riktigt den omtalade heliga stenen. En samling ben låg på marken nedanför, häntydande möjligen pä att offer här en gång förrättats. Resenärerna beslöto att taga med sig det intressanta fyndet. De hade all möda i verlden att förmå sina lapp- ska följeslagare att rubba stenbelätet och ombesörja dess bortforsling från platsen. Hos två af lapparne segrade dock snikenheten öfver dessa betänk- ligheter, dock nedlade de tör stenen hvar sin slant som offer till förebyg- gande af ledsamma följder. Stenen väger 43 kg. och utgör en af naturen formad menniskobyst med särdeles tydligt utpräglad ansiktspro- fil. Ej ens ögonen fattas för att göra illusionen tullständig. Anslktstypen lär förete en viss likhet med Earl XIV Johans. Seiten finnes nu hos hr Tenger i Boden, hvilken äfven in- nehar ett af tvenne trovärdiga lapp- man afgifvet intyg att densamma se- dan urminnes tider varit uppstäld på offerplatsen och af lapparne tillsknf- vits öfvernaturlig kraft. Kan ölanda alfvar bllfva skog barand»? Ett jakande svar på frå- gan tyckes vara gifvot genom det lyckade försök, som gjorts på alfva- rét strax vid Borgholms kungsgård, der för omkring 8 år sedan utsattes ett större antal plantor af s. k. Öster- rikisk svarttall. Kalkstenskhppan der täckes helt obetydligt af jord, så att i och för sättningen måste för hvarje planta stora stenar lösbrytas, men det oaktadt ha plantorna vuxit och synas trifvas bra. Under denna sommars svåra torka har knappast någon af de unga tallarna tagit skada, ^vart- tallen lär vara särdeles lämplig för plantering, der tillgång på kalkäm- nen finnes. På ganska stora områden, såsom norr om Halltorp, vid Källa och flera ställen, har kalkstensbryt- ning skett och mindre stenar lenmats qvar, hvilka sedan delvis förvittrat. Troligen skulle dessa områden genom svarttalsplantering kunna i en icke så aflagsen framtid blifva skogbärande till hugnad och nytta för orten och egarne, skrifver en korrespondent till "Barometern". Ett "rart" fynd. En auktions- förrättare i Ervalla i Örebro län skulle häromdagen undersöka innehållet i en chiffonier, som någon tid förut köpts å en offentlig auktion i för- samlingen, och till hvilken nycklarna voro bortkomna. Han finner då i en låda bland åtskilligt skräp Ervalla församlings kyrkoräkenskaper för en tid af icke mindre än 88 år eller från och med år 1780 till och med 1867, således nästan ett helt sekels redo- görelse. De förkomna räkenskaperna blifva naturligtvis återbördade till försam- lingens kyrkoarkiv, meddelar Ö. T. Norden* stOreta joinvagssta tion torde den stora malmtägsran- feringsstationen vid Luossavaara— irunavaara gruffält blifve, skrifver Luleposten. Stationsområdet får en längd af 4,000 meter och ett ytinne- håll af närmare 250 tunnland. Dä sta- tionen en gång får påtänkta bihanor till Svappavara, skulle bangården på en sträcka upptaga icke mindre än 18 spår i bredd. Att sköta vexlarna der utan elektriskt sjelfregleringssy- stem blir naturligtvis en omöjlighet. Om några år blir Luossajärvi förnäm- a dragningspunkten tör alla turi- ster, som komma upp till Norrbotten, och lifvet på denna jättebangård blir det ej minst sevärda deruppe. Stackars Resa--! En fotograf ute pä småländska landsbygden be- rättar för Sm. Alleh.: En ung man kom in i hans ateiiar häromdagen och frågade uppskakad, om han 'kunde fä ett !;tet samtal med honom mellan lyra ögon. Den besökande var pinsamt ful. Efter en mängd obestämda och ta- fatta anspelningar irågad.-: han foto- grafen blossande röd, om han trodde, att det bland hans profkort kunde finnas en fotografi af någon ung man, som liknade honom — besökaren — men . .. men, hrn, såg litot bättre ut. — Hvad menar ni, mm bästa herre? frågade fotografen förbluffad. — Jo, svarade han mod svag och mödosamt frampressad röst, sakenär den, att jag nyss har förlofrat mig. Den unga damen, som jag skall gitta mig med, är bosatt i Jönköping, men är här pä besök för närvarande. Hon skall resa hem i morgon, och hon säger, att hon tycker jag är så god och snäll, att hon inte bryr sig om, att jag är så ful, men hon vill ha med sig ett hyggligt porträtt hem till Jön- köping och visa flickorna der. 800,000 kronor har Trollhättans mek. verkstad nedlagt i enbart ar- betsmaskiner vid sina fabriker. Ett ymnigt snöfall har inträffat i Östersund i lördags. Halländska laxfisket, som af- slutades med ingången af September månad, har, skrifver en korrespondent till Dagens Nyheter, i år varit så klent att man ej i mannaminne kan erinra sig dess motstycke. Detta gäl- ler såväl laxfisket utefter kusten som fisket i elfvarna. För att visa minskningen i fiskets afkastning kan från Ätrans fiskare, denfrån uppgifter äro tillgängliga, meddelas att tångsten, som under de två nästföregående åren afkastat i medeltal 14,400 kr., i år ej inbragt mera än omkring 8,000 kr. Om tpottkoppar höll provinsial läkaren d:r K. von Post vid läkare- mötet i Ronneby ett lärorikt före- drag, hvaraf vi teferera följande: Dä vi i de flesta fall icke kunna veta om en hostande menniska har lungsot eller ej, och då lungsoten är så enormt utbredd, och då det slut- ligen år högst sannolikt, att äfven andra sjukdomar, såsom snufva, bröst- katarr, influensa, lunginflammation, halsfl uss, difteri, skarlakansfeber, mess Ung, kikhosta m. fl. kunna utbreda sig medels utspottadt slem, så blir det högst viktigt att söka förmå alla ho stande och spottande menniskor att begagna spottkopp inomhus. Men för att vi skola kunna nå detta mål år det ock nödvändigt att lämp liga spottkoppar konstrueras. De som nu finnas i handeln äro nämligen ej ändamålsenliga. Föredraganden hade dels uppstält en del fordringar på spottkoppar, dels äfven konstruerat några modeller till dylika, som före- visades. Det är omöjligt att kon struera en spottkopp duglig för alla ändamål; föredraganden hade sökt in skranka sig till trenne. 1) Väggkoppen, afsedd att sitta fast vid väggen och att endast afly ftas vid rengöring, för allmänna inrättningar, skolor och fabriker m. m. samt för vanliga boningsrum. 2) llandkopnen, afsedd att med handen lyftas och föras till munnen, för nattduksbordet samt tör bonings- rum, fabriker och skolor m. m., till individuelt bruk. 3) Fickkoppen. 4) Väggkoppen för rörlig vägg, för jernvägar och ångbåtar, en modifika- tion af n:r 1. Det väsentligt nya i de modeller föredraganden visade, var att de i stället för det bräckliga porslinet eller glaset tillverkats af helpressad me- tallplåt, att de i stället för att stå lösa på golfvet eller bordet, konstru erats att sättas fast vid väggen eller anbringas i hylsor på våggen eller vid nattduksbordet så att de ej lätt kunna slås omkull och alltid finnas till hands pä bestämd plats och slutligen att de blifvit försedda med sjelfstängande lock, så att de ej behöfde sta der öppna och sprida vantrefnad genom att erbjuda den obehagliga åsynen af innehållet, samt utestänga flugor m. fl. som annars skulle kunna komma ned i dem och släpa med sig i rummet af innehållet. Handkoppen var dessutom så in- rättad, att den sängliggande sjuke kan spotta i den utan att såsom vid hituils brukliga koppar behöfva lyfta hufvudet från kudden och resa sig upp i sängen, en som nian måste er- känna icke obetydlig förbättring, om man betänker att rörelser och an- strängning alltid medföra ökad host- retning vare sig det är fråga om lung- sot eller vanlig bröstkatarr. Kopparne tillverkas och försäljas af Eskilstuna stålpressaingsaktiebolag. Militarvägar i Norrland. Se- dan länge tillbaka har i Norrland fun- nits endast en från söder till norr sig sträckande landsväg, som följer ku- sten. Enär denna kan af en fiende afskäras, hvad äfven kan hända norra stambanan, skulle i sådant fall all för- bindelse mellan mellersta och norra Sverige blifva afbruten. Uppenbart är att ett sådant förhål- lande icke kan vara tilliredsställande, och alldenstund man under freden bör bereda sig pä hvad under krig möjli- gen kan komma att inträffa, bar man sedan flera år tillbaka arbetat på yt- terligare en i söder och norr sig sträc- kande landsväg, som, på samma gång den befrämjar landets bebyggande, finge en riktning så långt in i landet, att dess afskärande icke gerna är tänkbar. En sådan år den, som, med en längd af något mera än 500 km., sträcker ig frän Anundsjö järnvägsstation öf- ver Åselo vid Ångermaneltven, Lyck- sele vid Urnan. Ruskträsk vid Vin- deln, (iiommersträsk och Eltsbyn vid Pite elf till det strategiskt vigtiga Boden y.S jeruvägea mellan Luleä och Gellivara. Dai sista länken i denna väg. eller den, som ligger i Vestei bottens län emel.au Glointner?träsk och Rusk- träsk och häller 72 km. i längd, är nu fuiibordad. Den är helt och hål- let byggd pa statens bekostnad af ci- vilingemören W. Lindegren. Dsrå förekomma icke sä fä broar, hvaraf de som leda öfver Malån och Skel- lefte elf äro de största. Den först- nämnda har ett spann med 30 meter och den senare tre spann, äfven de med 30 meter. Bro öfver Vindeln, via Rusktiäsk, finnes ännu icke, hvarlöre man måste, för att kunna komma öfver elfven, begagna färjiodd; men meningen är att oförtöfvadt derstädes bygga en bro, som torde blifva minst lika lång, som den öfver Skellefte elf. En lika vigtig väg är den som vid Årsele ansluter sig från Östersund öf- ver Lit, Hammerdal, Ström och Do- rotea. Denna, som äfven är till större delen nyanlagd under de senare aren, håller omkring 290 km. i längd. Det torde vara kändt att, huru långt bort Östersund än må anses ligga, ligger det dock midt i Sverige. Utefter denna väg blir afståudet mellan Öster- sund och Boden omkring 645 km.; men . sträckningen mellan Östersund och Åiele lär genom nya vägen kom- ma väsentligen att förkortas. Båda dessa vägar leda genom trakter, der ofantligt stora odlingsbara marker fin- nas, erinrar Gefle-P:n. De sorgliga evagåriryktena frän lappmarken besannas nu på ett ytterligare nedslående sätt. Från Sorsele skrifves sålunda, att dåjern- nätterna varit mer än hårda i år är ett svagår af värsta slag oförtydbart förestående. Att allt frusit bort är säkert. För öfrigt var säden så litet mogen att den alldeles saknade motståndskraft. Potatislanden se, alldeles svarta ut. Dessutom är det missväxt på vallama och äfven på rödjningarna. Det är endast myrarna och morasen som lemnat afkastning, 'nen den är af klen beskaffenhet. Dertill är att be- fara att möss och råttor skola äta upp höet i hässjor och lador, ty de förekomma i år talrikt i skog och mark. Fisket är klent, och fågel, såväl sjö- som skogsfågel, synes det för närvarande ovanligt ondt om. Från Wilhelmina heter det, att un- der förra veckan var det så kallt vissa nätter, att potatislanden och kornåkrarne på de allra flesta ställen i grund nedfröso. Det blir derför, hvad korn och potatis beträffar, ett svagår i ordets sanna mening- Höskörden är bättre och man kan säga, att den är medelgod. Sommarens svåra blåst och torka ha ock svedt af barren på tallarna så att furuskogen i lappmarken lik- nar mångenstädes gul löfskog Åter ryska arbetare till Norr- land. Ångfartyget "Uleåborg", kap- ten Herm. Granberg, anlände bil Stockholm i tisdags natt irån Pe- tersburg, Helsingfors, Hangö, Åbo och Mariehamn, medförande last af styckegods, post ocb ett 20-tal pas- sagerare. Bland dessa voro 8 unga ryska arbetare pä genomresa till Norrland, der de fått anställning vid sågverk. Velooipedåkarnei framfart Nar i måndags eftermiddag fyra likkist bärare voro på hemgående Iran en bisättning & Vestra kyrkogarden i Nyköping och hunnit midt rar lasa- rettet, kom en velocipedist åkande och skulle färdas fram emellan de Sående, hvarvid kyrkovaktmästaren indgren, som gick på gatan, blef ikullskuffad och fick ansigtet sönder- skrapadt, åtskilliga sensträckningar samt venstra tummen ur led. Lind- gren erhöll hjelp å lasarettet och velocipedisten undslapp för tillfället med en kullerbytta. Mn 11- årig modermördare. En ohygglig tilldragelse inträffade för ett par dagar sedan i London, i det en 11 års gosse mördade sin egen mor. De närmaste omständigheterna äro följande: Gossen bodde med sin mor i ett af stadens fattigqvarter;fadern varokänd. Hittills hade modern behandlat sin son någorlunda väl, men så fick hon nyligen en "god vän", och från det ögonblicket blef gossen försummad. Modern tillbragte hela dygnet tillsam- mans med sin älskare; ibland var hon borta i flera dagar, och gossen måste då tigga sin föda hos grannar- ne. När hans mor och hennes äl- skare någon enda gång voro hemma, stängdes gossen in och blef dess- utom ofta misshandlad. Dengenom uppspirade hos honom ett dödligt hat icke blott till moderns älskare, utan älven till modern sj elf, och detta gaf sig nyligen ett förfärligt utryck. Då modern när om natten kom hem från en af sina nattliga utflyter lade sig den 11-årige gossen på lur i hen- nes sofrum, och så snart hon somnat kastade han sig öfver henne och — strypte henne. Då man om mor- gonen kom till, fann man gossen sol- vande bredvid sängen, der hans mo- der låg. Han visar intet spår af ån- ger, utan beklagar blott att han icke också kunde komma åt att röja älska- ren ur vägen. Ohyggligt drama på häftet. lottdragning om hvem skall '■offras". Charleslnn den 3 Sept. Ångaren "WoodrufT har medfört hit två sven- skar (norrmän?) Andersen och Toma- sen, som äro de enda qvarlefvande från norska barken "Drotts" förlis- ning den 11 Augusti. Drott var på resa till Buenos Aires. Tomasen beiättade, att kaptenen och 8 man af besättningen genast spolades öfver bord, medan deöfriga räddade sig på en timmerflotte. Åf dessa blef en vansinnig och kastade sig i sjön och två andra spolades öfver bord, då de af trötthet icke längre kunde hålla sig fast. Nu åsterstodo blott 3 man. Då de voro nära att dö af svält, drogo de lott om hvem af dem skulle offra lifvet. Lotten träffade en tysk sjö- man. Han biel genast dödad, och de två andra drucko hans blod. Senare blef Andersen vansinnig och störtade sig öfver Tomasen samt slet köttstycken ur hans bröst och an- sigte. Båda ligga nu på lasarettet här- Städes. Kejsar Wilhelm belönar. Stockholm den 4 Sept. Tyske kej- saren har såsom ett erkännande af tjenster, visade besättningen på tyske ångaren "Nord", utnämnt lasaretts- läkaren i Gefle, d:r A. C Bergh till riddare af preussiska Kronordens 3:dje klass och kaptenen på ångfartyget "Saga", Möller, till riddare af samma ordens 4:de klass, samt tilldelat ång- fartygets styrmän, Rothpfeiffer och H. Nilsson hvardera ett guldur med kejsarens porträtt äfvensom besätt- ningskarlarne L. Höjer och Axel An- dersson 100 kr. hvardera. Stockholm den 4 Sept. Tyske vice konsuln i Gefle O. Flensburg har ut- nämnts till riddare af preussiska Kronordens 4:de klass. Mordbrand? Kreatur innebrända. Trelleborg den 4 Sept. En större eldsvåda har rasat i natt vid Vestra Torp, nära Trelleborg, och lagt nästan hela byn i aska. Elden började kl. half 2 i en halmstack och spred sig derefter med sådan hastighet, att inom ett par timmar tvänne ladugårdar och 7 boningshus nedbrunno. I ladugår- darne ionebrändes alla kreaturen. Det antages att mordbrand föreligger. Pestfaran för Sverige. Stockholm den 5 Sept. Medicinal- styrelsen har i utlåtande anfört, att styrelsen icke kan finna någon om- ständighet för närvarande föreligga, hvilken kunde betinga' behofvet af särskilda föreskrifter till förekomman- de af pestens införande i riket landvä- fen från Norge eller Finland, enär varken i någondera af dessa länder pestfall veterligen förekommit under detta år ej heller pest, såvidt styrel- sen hade sig bekant, ännu uppträdt på sådana orter, att faran för epide- miens öfverförande landvägen från Norge eller Finland kunde med skäl antagas förefinnas. Styrelsen meddelar emellertid, att styrelsen är betänkt på att redan nu utarbeta förslag till åtgärder mot pestens införande i riket öfver land- gränsen, hvilket förslag styrelsen derpå skulle underställa k. m:ts pröf- ning, Fälttjenstöfnlngarne 1 Skåne. Kristianstad den 6 Sept. För fält- tjenstofningarne, hvilka i morgon taga sin början, gälla följande allmänna förutsättningar: En östhär, som med sina hufvud- krafter landstiger å Skånes östra kust vid Åhus, Simrishamn ooh mellan- liggande fisklägen, har dessförinnan landsatt en härafdelnmg på Listers- hallon. En vesthär, hvars hufvudkrafter äro under frammarsch från nordvestra Skåne mot trakten söder om Finja sjön, samlar en härafdelnmg i linien Hessleholm—Hästveda. Det är att vänta, att i morgon ka- vallenstöt förekommer om öfvergån- garne af Helgeån mellan Almaån och Kristianstad. Östhärens kavalleri (Kronprinsens husarregemente ocb Skånska dragonregementet) bivakera vid Gualöf, vesthäiens (Skånska hu- sarregementet och Smålands husar- regemente) vid Attarp, sydost om Hessleholm. Sammanstöten väntas i trakten af Färlöf. Vesthärens infanteri är förlagdt öster om jernvägslinien Hessleholm —Hästveda, Kalmar regemente vid Gumlösa, Östgötaregem:tena vid Sto- by,' östhärens infanteri har endast delvis anländt och dirigeras till trak- ten af Råbelöf. Pesten i Ryssland. Petersburg den 5 September. Kom- missarien till undertryckande af pneu- monien meddelar, att det första miss- tänkta sjukdomsfallet i guvernemen- tet Astrakan konstaterades den 16 Juli och det sista den 9 Augusti. Inalles ha under denna tid inträffat 24 sjuk- domsfall, af hvilka 23 med dödlig ut- tång. Byn, der sjukdomen härjat, ar fullständigt afspärrats. England och Transvaal. Krig väntas. Durban Port Natal den 6 Sept. Hit ha anländ^ 147 personer, som i hast lemnat Transvaal. De frivillige ha exercisöfningar dag och natt. Till Pietermaritzburg ha ankommit 1 million patroner. Öfver- ste Knox har ötvertagit öfverbefälet i Kimberleydistriktel. Flere holländ- ska farmare ha begifvit sig öfver Afsägelser. V. amiralen frih. von Otter har af- sagt sig ledamotskapet af Första kammaren för Blekinge län. Frih. R. M. Klinckowström har i skrifvelse till länsstyrelsen i Veners- borg afsagt sig förtroendet att i För- sta kammaren representera Elfsborgs JOe senaste valen. Upland. 1 Södra Boslags domsaga har bruksegaren G. F. Berndes, kon- servativ landtmannapartist, blifvit återvald med 40 elektorsröster. Landt- brukaren Vesterström på Öfverjärfva erhöll 7 och direktör Ernst Beckman på Djursholm 5 röster. FSr Olands härad har med alla elektorsröster utom 2 återvalts hr K. E Holmgren i Hille- boda, konservativ landtmannapartist. För Stockholms läns vestra domsaga har nyvalts godsegaren Wilh. Lundin på Karby, konservativ landtmanna- partist, med 18 elektorsröster. Grefve Wachtmeister på Thorsåker erhöll 14 röster. Smaland. Sevede och Tunaläns domsaga hra till riksdagsman omvalt landtbru- karen A. B. B. Pettersson i Skurö med 215 röster. Arkitekten H. Hammar- skjöld erhöll 120. Södra Tjusts härad har med alla elektorsröster utom 1 återvalt kontraktsprosten O. W. Be- delius i Hallingeberg, konservativ landtmannapartist. Skåne. För Bara härad ha med samtliga 31 elektorsröster återvalt nuvarande riksdagsmannen P. Pehrsson i Åkarp. Norra Luggude. Riksdagsmannavalet bar utfallit så att nuvarande riksdagsmannen A. Olsson i Väsby, "Bondevilde", återvalts med 601 röster. Närmast kom hem- mansegare O. Olsson i Kullenbäcks- torp, konservativ, med 487 röster. Södra Luggude. Riksdagsmannavalet bar utfallit så att folkskollärare L O. Broomé i Bårs löf, folkpartist, valte med 854 röster. Närmast kom riksdagsman P. Pauls- son i Ekeberga, landtmannapartist, med 687 röster. Detta val betecknar alltså en ny vinst åt venstern. Landskrona. Till riksdagsman har återvalts f. d. kaptenen B. Pantzarhielm, liberal, med 511 röster. Närmast kom råd- man G. Thestrup med 17 röster. Bohuslän. I Nörrvikens domsaga är valet nu kändt. Riksdagsmannen B. Holmlin, liberal landtmannapartist, har erhållit 350, handlanden Nord- blom 279 och komministern Nilsson 72 röster. I Uddevalla—Strömstad har omvalts v. konsul W. Th. Lund- gren, konservativ, som erhöll 332 rö- ster. Närmast kom bandi. Albert Andersson i Uddevalla, den kände annonsören, liberalernas kandidat, som fick 218 röster. Marstrand— Kongelf— Alingsås— Ulricehamn. Nuvarande riksdagsmannen härads- höiding D Q. Restadius, konservativ, har återvalts med 125 röster; härads- böfding Bäärnhielm i Kongelf fick 10 röster. Västergötland. Vadsbo norra domsaga. Nuvarande riksdagsmannen St. Nord- ström, konservativ landtmannapartist, har blifvit omvald med 34 af 35 elek- torsröster. Bedvägs härad bar omvalt nuvarande riksdagsman- nen hr J. Johansson i Valared, kon- servativ landtmannapartist, som er- hållit 322 röster. Landtbrukaren Aug. Johansson i Åsarp erhöll 248. 1 Kinds härad bar nuvarande riksdagsmannen S. O. Nyländer, konservativ landtmanna- partist, blifvit återvald med stor ma joritet. / Vedens och Bollebygds härad har landtbrukaren 6. Odqvist, landt- mannapartist, återvalts med 20 elek- torsröster. Hr F. G. Sandberg er- höll 2. 1 Ase, Viste, Barne och Laske har inom 39 socknar af 44 f. d. riks dagsmannen A. Magnusson i Salstad, konservativ landtmannapartist, erhål- lit 520 röster och nuvarande riksdags- mannen major A. M. Bergmark 349 röster. För Marks härad har efter hr Andersson i Lydde, som afsagt sig, fabrikören Hj. Hallin å Svaneholm, konservativ landtmanna- partist, blifvit nyvald med 28 elek- torsröster. Landtbrukaren A. Lars- son i Halmåkra erhöll 11 röster. I kretsen Lidköping, Skara, Hjo har kronofogden H. Sanden blifvit vald med 341 röster. Hamnbefälhaf- varen A. Hemberg i Lidköping er- höll 208 och nuvarande riksdagsman- nen, rektor Nilsson, 1 röst. Den valde är konservativ. Bara några ord — köp Visit- kort, Kautschukstämplar, Korta Va- ror, Sigill m. m. der de erhållas för- delaktigast, näml. hos John Fröberg, Finspong. illustr. priskur. gratis, ej franco. (172) Som ti alla vota håller elektriciteten gå att blifva tido- varfvets största välsignelse och har allt mer börjat an- vändas till hämman- de af den oundvik ligadödenshärjande framfart. Men lider Ni och sökt hjelp förgafves, så för- derfva icke Eder med medikamenter, när det är krafter som fattas och blodet bör renas, utan köp och profra Pref. GuiMmtt Dorer» towes äkta patenterade Elektriska llf bälte, som är 1 besittolng af en stark Elektrisk -CWraalsk dragalag skrsft, som vid begagnande jemt och angenämt ge- nomströmmar hela kroppen, renar blo- det från giftiga och skadliga syror, skyd dar mot epidemi och andra smittosmma sjudomar. Några timmars begagnande har ofta visat sig nog för att stilla svå- raste plågor och lemnar hjelp för års- långa lidande. Bland elektriskaapparater kunna hvar- ken Tyska. Svenska, Engelska, Ameri kanska bälten jemföras med Prof. Gu- laumit Dovertows lifbälte då det gäller vederqvickelse för den lidande och he- lande för den sjuke, och att de återfört helsan till sådana, som stått vid graf- vens brädd, vittna de många tusentals intyg. De sjukdomar, mot hvilka Prof. Gu- laumit Dovertows lifbälte med stor f ram- gång anvandts och hvarigenomtusent.ds menniskor återfått helsan äro: Nervsvaghet, gikt och rheumatiska plågor, astma, kramp, fallandesot, lam- het, svaghet i köns- och matsmältnings- organerna, svimning, huf vud- och tand värk, suaning för öronen, ögonsjukdo- mar, ofrivillig urinuttömning. hemmo- roider, .bleksot kolik, sömnlöshet, hud- utslag, lefver- och njurlidande, hysteri och melankoli, ryggvärk, influensa,kalla lemmar, tröga organer, qvinlig svaghet, nattliga polutioner. Låkaremtyg medföljer hvarje bälte. Öfver 8,000 Intyg flaaaa frän perso- aer sam genom uvlnduiet af dessa blltea blBrit fillkorallgt återställda fria sina lidaade. Pris pr bälte Ni 1 Kr 5:—. Bältet N r 2 är på grund af sin nya konstruk- tion den sjuke menniskans läkare, och häfver fullkomligt menniskans plågor vid ofvannämda sjukdomar Personer som förlorat helsa och kroppskrafter, böra begagna detta bälte, för att deri- Senom komma i åtnjutande af helBa och fslust. Pris Kr. 10: -. Bältena äro så tillverkade att de passa till hvarje person. Expediering sker mot efterkraf och förut sänd liqvid fraktfritt till närmaste postkontor Svenska Imiortaffären, Malmö. Eikst 1312. Telegr adr Edikson Då f handeln förekomma värdelösa ef terapningar torde ärade förbrukare nog- samt observera att denna inregistrerade firma är den enda i Skandinavien som i parti och minut försäljer äkta Elek- triska lifbälte. Återförsäljare antagas pä de platser vi ej förut äro represen- terade. Katalog gratis och franco. Vid rekvisition nämn denna tidning. (STM 42438) (174) Dalsland. 7 Nordal, Sundals och Valbo domsaga har valet utfallit så att riksdagsman- nen Bengt Dahlgren, konservativ landt- mannapartist, fått 229 röster, under det att apotekaren Axel Estelle, libe- ralernas kandidat, erhållit 90 och f. riksdagsmannen A. Larsson i Flick- säter 54 röster. Nerike I Örebro och Glanshammars härad har nuvarande riksdagsmannen hr A. P. Gustafsson i Sjögesta, konservativ landtmannapartist, blifvit återvald med 142 röster. Endast 3 stänkröster afgåivos. Deltagandet i valet var yt- iterat ringa. SkSttersta och Askers härad har återvalt nuvarande riksdagsman- nen Folke Andersson i Helgesta, landt- mannapartist, som erhållit 155 röster. Åfven bär afgåfvos iör öfrigt endast några stinkröster och deltagandef i valet var ringa. I Edsbergs, Qrimstens och Barderna härad har nuvarande riksdagsmannen M. Hedin, landtmannapartist, blifvit om- vald med 448 röster. F. d. riksdags- mannen O. G. Eriksson i Odensvi, folkpartist, fick 303 röster. I Kumla och Sundbo härad bär deremot folkpartiets kandidat hr G. Olofsson i Avik segrat med 553 rö- ster, medan nuvaiande riksdagsman- nen C. G. Bäckgren, landtmannapar- tist, erhöll 630 röster. Nenk. AUeh:s store valbuse "krigsdjefvulen" synes här gjort bättre verkan än i Vester- Nerike, fastän segern dock blef så svag, att den med råtta må beteck- nas som en Pyrrhusseger. Värmland. I Jösse domsaga är riksdagsmannavalet nu kändt utom från en obetydlig socken. Hemmane- egaren Guldbrandson har erhållit 350 och riksdagsmannen Olsson i Kyr- kobol 255 röster. Kristinehamn—Filipstad—Askersund. Nuvarande riksdagsmannnn bok- tryckaren A. F. Broström i Kristine- hamn, riberal vilde, har återvalts med 314 röster; komminister Nordenhaag i Kristinehamn, de moderates kan- didat, fick 292 röster. Dalarne. I Ofvan-Siljans domsaga har valet utfallit så att nuvarande riksdagsmannen E. Norman i Östnor blifvit omvald med 465 röster. Hand- landen Fr. Wikman fick 176 och nämndemannen J. A. Johansson i HansjO 137 röster. 50 göra? — Gå upp på däck? Nåja, lady Dolly beslöt att gå dit upp, då hon inte hade nå- got bättre att göra. I detta ögonbliek visade sig Tadeus, liflig och med ögon som lyste af glädtighet — Den friska hafsvinden gjorde honom tydligen godt. — Herr Teddy, herr Teddy, hvar har ni hållit hus hela morgonen? ropade de tre gracerna i korus. En sådan egoist, som inte alls bryr sig om sin bror! — Jag visste att han hade hos sig de if- rigaste och mest förtjusande sjuksköterskor man kan tänka sig. — Smickrare! svarade Stella. Herr Teddy, fortsatte hon, gå till hytten nummer åtta och bed mamma att få min pläd; jag ämnar gå upp pä däck. — Tag på samma gång med er mina hand- skar och min regnkappa, sade lady Dolly. Jag vet inte rigtigt hvar jag lade den; den ligger visst i damsalongen. — Men jag får inte gå dit in; jag blir kanske utkörd, svarade Tadeus i ömklig ton. — Till hvad tjenar det att ha esprit? Be- gagna list. Skynda er, vi vänta. — Och ni, fröken Daisy, hvad vill ni ha? frågade Tadeus och vände sig mot den unga flickan. En ask konfekt; jag har blifvit torr i hal- sen af att läsa högt. 55 en rigtig hjertklämma för den manliga delen af menniskoslägtet. Hon är ett äkta barn af sitt land, en fulländad kokett; ehuru hon ännu ej fyllt sexton år vill hon gälla för att vara lärd. Fröken Daisy har sjeltmant in- stallerat sig som min lektris och hennes re- flektioner roa mig ofantligt. • I morse sade hon helt plötsligt i dyster ton: — Det är sorgliga tider vi lefva i, herr Sawiczl — Verkligen? sade jag. Hvad har ni då egentligen emot vår tid, fröken Daisy? — Det är en fullkomlig dekadans. — Ana! Och i hvad afseende då, om jag får lof att fråga? — Männen bli allt mer och mer obero- ende; de vilja göra oss makten stridig och måhända lyckas de en dag att taga spiran ur våra händer. — Hvad, fröken Daisy, tycker ni inte att ni regera tillräckligt oinskränkt? — Nej ... jag häller på det gamla sy- stemet. Envälde är den enda styrelseform hvarigenom man kan bibehålla makten. Ju mer man lossar på tygeln dess mera spar- kar och stegrar sig hästen. — Mannen är som en vild häst, man må- ste begagna betsel och sporre. — Begagnar ni sporrarne, fröken Daisy? — Enligt min åsigt äro sporrarne inte nog; jag skulle vilja kedja fast dem. 64 Bref från Henrik till Lorka. "Goddag min goda fé! Innan denna helsning når dig, måste den göra en lång resa, ty nu fara vi genom S:t Laurentsundet och för hvarje sekund kom- mer jag längre bort från dig, min älskade Psyke. Vi skulle redan hafva varit framme, om vi ej fördröjts af tjocka i tre dagar; först i morgon få vi stiga i land. Blif ej ledsen öfver att du ej hört af mig på tio dagar. Jag har under sista tiden kfint mig så melankolisk och ville ej att du skulle fä ett dystert intryck af mitt bref. Jag kände mig alldeles förkrossad och för- intad af det töcken som omgaf oss. Men i dag är jag full af energi och goda föresatser; jag känner mig i stånd att segra inom hvilket område som helst. Jag skulle vilja anordna torneringar som man hade un- der medeltiden; ingen skulle då kunna be- segra mig. Apropos medeltiden så hade jag i dag ett egendomligt samtal med fröken Daisy Wight, en liten amerikanska som lofvar att blifva 51 — Ah, det var sant, tag också min hatt, sade Stella. — Om ni finner mina handskar, sade lady Dolly, sä ger jag er medalj; jag har sökt ef- ter dem sedan i gar och har inte kunnat fä reda på dem. Det är mina älsklingshand- skar, ett sådant par får jag aldrig mera. Tadeus satte händerna för öronen; han höll på att blifva lomhörd, ty alla tre talade på samma gång. Låt se, sade Tadeus och räknade på fingrar ne: — En hatt, en pläd, handskar, konfekt, skor, en klädning . . . — Nej, herr Teddy, så var det inte! ut- ropade de unga flickorna. — Hvarför skicka ni inte Henrik med mig? Om vi äro två, går det fortare. — Det är omöjligt, herr Sawicz är sjuk; vi få inte störa honom, sade i korus de tre flickorna och stålde sig beskyddande fram- för honom. Tadeus antog en resignerad min ocb af- lägsnade sig. En qvart derefter kom han tillbaka och fick bannor derför att han i'röjt så länge. I förtreten låste han in sig i sin hytt och lade sig att sot va. i stora salongen sutto nu tndast en och annan passagerare och Henrik och Daisy. Det var nära en vecka sedan "Circassien" lemnade Europa och under två dagar har den måst sakta farten för tjocka. Fartyget