Titel: Östgötaposten
Datum: 1901-07-26
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
08TBRG0TLANDB VECKOBLAD OSTGOTA-POBTEN N:r 80, Fredagen ém S6 Juli 1901. _Kunjj Oaear på tyska fältmanövrer i höst? St. T:s Berlinkorrespondent telegraferar, att det, enligt hvad som från Danzig meddelas tyska tidningar, icke anses omöjligt, att konung Oscar och kej- saren af Österrike som kejsar Wil- helms gäster komma att närvara vid arets kejsarmanövrer i närheten al Danzig. Den nya oekerlagen, som nu utfärdats, har följande innehall: 1 § Hvar som vid försträck ning af pen- ningar eller beviljande af anstånd med gälda betalning begagnar sig af någons trångmål, oförstånd eller lättsinne till att taga eller för sig eller annan betinga förmögenhets- förmåner, hvilka mårkligen öfverstiga hvad som eiter omständigheterna kunde anses ut- föra skälig ranta, varde, ändå att öfverens- ommelsen har ■sken ax aftal om unnat ån forstrickmng eller anstånd med betalning, för ocker straffad med böter från och med tjugofem till och med ett tusen kronor eller med fängelse i högst ett år, där ej å för- brytelsen straff år i allmänna strafflagen utsatt. Lag samma vare, där någon, som förvärf- vat fordran, den han visste vara tillkommen genom ocker, uppbär eller utsöker eller till annan öfverlåter större del af fordringen än efter lag skall ut^å. 2 §. Har vid försträekning eller bevil- jande af anstånd med gälda betalning öfvats oeker efter ty i 1 § sägs, vare gäldenären, ebvad utfäst blifvit, ej pliktig att betala mera än försträckt år eller fordringen utgjorde dvi anståndets beviljande. 3 §. Är af gäldenären annat eller mera utgitvet än enligt 2 § honom ålåg att gälda; det gåoge åter. Har förskritning, som å fordringen utfärdats, öfvergått till någon, i hvars hand den gäller, ändå att fordringen genom ocker tillkommit, ooh varder för- skrift» beloppet till honom guldet, söke gäldenären sitt åter hos den, som ockret ofvat. Har egendom, hvartill gäldenären eger återvinningsrätt, kommit i annan mans hand genom sådant fång, att denne ej år pliktig att annorledes ån mot lö»en utlemna egendomen, eller är den sä förskingrad eller forstörd, att den ej kan återställas, njute gäldenären ersättning för sia förlust efter egendomens värde. Ära flera, som i ockret tagit del, svarade en för alla ooh alla för en lör hvad enligt denna paragraf skall gäldas. 4 § Böter, som enligt denna lagådömas, tillfalla kronan. Sakna* tillgång till böter- nas falla gäldande, skola de förvandlas efter allmän strafflag. Viktiga uppfinningar pa mejerinandteringens om- råde synes d:r O. F. E chstadt i Göteborg haffa gjort Inom mejerilektionen å landtbruks- mötet i Geflr, redogjorde nämhngen d:r E. för en af honom uppfunnen metod att konservera grädde genom att hälla den i kärl, som hermetiskt tillslutas genom därför konstruerade look till gräddkärlen, som sedan ned- sättas i kokande vatten, tills grädden bringas till kokning. På st sätt kon- serverad grädde häller sig frisk under en lång tid. Det är lätt att inse hvil- ket värde denna metod kan få för mejerihandteringen i Norrland, där de otillfredsställande kommunikationer- na lägga hinder i vägen för insam- ling at mjölken till mejerierna på vanlig våg. Dar Eiohstädt hade vidare experi- menterat med att på ett enkelt sätt rena mjölk medels tillsättande af ett särskildt beredt träkolspulver, -som hvarken svärtar eller orenar mjölken, men fullkomligt borttager koknings-, ladugårds- ooh rotfruktssmak. Här- igenom skulle alltså bl a. pasteuri- serad mjölk kunna återgifvas dess naturliga smak. Visserligen hade experimentet blott uppförts på ett laboratorium, men d:r E. hoppades, att det skalle finnas för saken intres- serade personer, som i större skala ville utföra praktiska försök, i hvil- ket han förklarade sig villig till- handagå med alla nödiga råd ooh upplysningar. »' Bn atåtUg akolhuabygg- nad låter Säby kommun denna sommar uppföra vid Stallberga strax söder om Bommens järnvägsstation. Egentligen är det en komplett om- ooh tillbyggnad af ett redan där förut befintligt, men på grand af stations- samhällets snabba utveckling alldeles för litet varande skolhus. Huset, be- läget i en täok löfdunge med vacker utsikt mot sjön Sömmen ooh det ne- danför liggande statitonssamhäUet är af etter landsortsforhållanden stor- slagna dimensioner ooh inrymmer präktiga lärosalar med därtill höran- de rymliga afklädningsrum, slöjdsal ooh tidsenliga bostadslägenheter för lärarepersonaW Inredning ooh skol- möbler komma att bli af bästa be- skaffenhet Huset skall vara färdigt för användande redan den 16 näst- kommande Augusti. Kostnaden för om- ooh tillbyggnaden uppgår till aa 11,000 kr., hvartill komma diverse kostnader för uthus, betydande schakt- nings- ooh planteringsarbeten. Arbe- tet verkställes af byggmästaren Frans Larsson i Tranås. Bn ovanligt högtidlig Jordfästning egde i söndags rum. på Herreatads kyrkogård, da kyrkoherden Petrés aflidna maka, Ly- dia Petré, f. Egnell, kl. 6 e. m. där vigdes till den sista hvilan. Samlingen skedde i herdetjallet kl. 4, där trak- tering bjöds. Innan man lenmede sorgehuset uttalade kontraktsprosten R. Fjetterström ett tack till Herren lör hvad don aflidna fått vara och gif- va såsom maka, moder, syster och van. Sedan satte sig den långa processio- nen under klockringning i gång till kyrkan och kyrkogården, foretraud af en vagn, bokstafligen packad me', blommor och kransar. Uppe på kyrkogården i en fridlull vrå var den dödes sista hvilostad redd och dar skedde ock jordfästningen. Denna förrättades af församlingens kommi- nister Sörbin, som därvid talade trö- stefuilt öfver orden af Herren, då han han kom till de på Genesarets sjö kämpande lärjungarne: "Våren vid godt mod, det är jag!" Efter jord- fästningen bänktes de inånga kra"- sarne ned i grafven och snart sagdt fvlde densamma. Dessa kransar voro här i mer än vanlig grad verkliga ut- tryck af kärlek. Nu tonade orgeln i den åldriga lilla kyrkan och manade till aftonbön, som afslutning på den enkla men i sin en- kelhet gripande begrafningen. Pa- stor Söibin talade åter och visade pa, hur Kristus helgat våra hvilokamrar och gjort dem ljusa. Så en psalmvers och en sorgmarsch frän orgeln och man skildes åt. Pa östra eentralbanan arbetas för närvarande med en ar- betsstyrka på omkring 700 man. De stora gräfningsarbetena vid Vist, där man i samband med bron öfver den kanaliserade Stång&n gif- vit segelleden en ändrad och förbätt- rad riktning, afsynades i förra veckan af major E Westerberg och kanal- byggmästaren S. Christoflersson. Se- dan åtskilliga af dessa påpekade smärre arbeten blifvit utförda, kom- mer den nya segelleden att — an- tagligen i slutet af denna vecka — tagas i anspråk, Den stora Landerydsbron nalkas nu sin fullbordan. Etter det attVist- och Landerydsbroarne sålunda äro färdiga, kunna arbetena med själfva indragningslinien till Linköping taga sin början. I slutet af Augusti hop- pas arbetschefen löjtnant Lagergren vara inne vid Linköping med räls- läggningen. Badstuga pa landet. Landt- brukaren G. Andersson i Sjökumla Vestra Stenby socken har i dagarne därstädes låtit iordningställa en bad- Stuga för så väl varma som kalla bad. Det är oss en glädje hvarje gång vi kunna meddela om nya bad- anstalters, större eller mindre, upp- rättande, öfvertygade som vi är» om badets stora värde för helsa och kraf- ter; och detta så mycket hellre som vi väl känna till att badandet i våra bygder liksom i hela vårt land, är i hög grad lörsummadt. Vi an3e där- för att en hvar som tager initiativ i denna sak och lyckas åvägabringa en badanstalt, låt vara äfven en gan- ska enkel sådan, också otvivel- aktigt gjort en allmängagnlig gerning af ganska stort värde. Den starka hettan börjar verkligen bli olidlig skriiver en med- delare från gränstrakterna mellan Östergötland ooh Nerike. Kreaturen, som börja sakna både vatten och bett*, samt ansättas af oräkneliga blodsugare ute i det fria, lida förfär- ligt Följderna häraf börja också visa sig i liten mjölkafkastning samt, hvad värre är, i sjukdomar, förnäm- ligast den s. k. "sommarsjukan". I denna dogo förra veckan vid Marie- dams gård två kor. Termometern, som de senaste dagarna vanligen visat 30 till 31 grader i skuggan, påstås halva nått upp ända till 35 grader i skuggan vid Könnesbytta i lördags. Hatren, som på de flesta platser är ganska frodig, börjar dock gulna, där den är mindre försigkom- men ooh potatisblasten slokar betyd- ligt Öfver allt i naturen höjas tyd- ligt en bön om regn. Förut okända runlskrlf- ter ba i ovanlig mängd anträffats i vart land sedan något mer ån ett år tillbaka, I slutet af Juni 1900 gjor- des början med det märkligaste fyn- det af alls, då 6 särdeles vackra run- stenar jämte en större bildsten utan runor hittades under golf vet i Ardre kyrka på Gotland, Senare på året fann man på samma ställe en sjunde runsten, och ännu ett par andra förut obeaktade runskrifter uppdagades samma sommar på den fornminnes- rika ön. Samtidigt upptäcktes i Vä- stergötland dels en sten med runor af den allra äldsta formen i Flistads socken, dels en runsten från kristen tid vid restaurering af Husaby kyrka. Upland, vårt på ruininskrifter ri- kaste landskap, bar åfven gifvit åt- skilliga nyheter. Så hittades somma- ren 1900 vid grafgråfning på Husby- Lyhundra kyrkogärd bitar af tre run- stenar af sandsten. Vid en arkeolo- gisk exkursion, som i våras företogos af några upsaliensare till Skånela soc- ken, hvarest redan förut ett stort an- tal runinskrifter äro kända, erhöll man genom ett par pojkar anvisning på två runristningar i fasta berghäl- lar, hvilka befunnos vara hittills okända för forskningen. Vid Frötuna i Rasbo socken hittades ungefär sam- tidigt vid ritning af -en uthusbyggnad en del ranstensfragmenter, som varit inlagda i grunden; och i en skog un- der samma egendom har man obser- verat en hel runsten, som också sy- nes vara förut okänd. Vidare ha från intresserade perso- ner ingått anmälningar om tvenne andra utländska runstenar, hvilka re- dan tidigare hittats, men hittills und- gått sakkunniges uppmärksamhet, den ena vid Orta-Lund i Väddö socken, den andra så nära Stockholm som vid Jerfva. Få den allra sista tiden ha tidningarna innehållit meddelanden om två nya runstensfynd från änru andra landskap: från Vena kyrka och från Mörkön, båda i Södermanland. Och kauske år denna förteckning ändå ej fullständig. Alltså mellan 20 och 30 nya run- inskrifter på ungefär ett år — en ganska afsevård tillökning till de om- kring 2,000 förut kända, skrifver U. N. T. Drunknad under bad. I lördags gick landtbrnkaren Hugo Karlsson i Kårtorp i Tjällmo med tre sina drängar att bada i Rödsjön, som ligger p& gränsen mellan Tjäll- mo och Hällestads socknar. Efter badet och sedan alla klä It sig skulle två af drangarne i en eka ro öfver sjön för att hem ta en b&< från andra landet. De dröjde rätt länge borta, så att de båda kvarvarande, husbon- den och 23 årige drängen Emil An- dersson, hunno känna s:g varma och svettiga på nytt, hvadan de beslöto taga sig ett andra bad. Dat gjorde de, men därunder kom drängen Emil Andersson ut på djupt vaiten och sjönk. Husbonden skyndade till och blef af den sjunkande neddragen i djupet och skulle förmodligen älven han omkommit, därest han ej lör mått lösgöra sig. Han undgick allt- så döden, medan däremot ynglingen ej stod att rädda. Missionsföreningars rättsliga ställning. Lektor P. P. Waldenström har till konungen inlemnat en skrifvelse, däri han på pekar den ovissa rättsliga ställning missionsföreningar och andra förenin- gar med ideella syften, som ega fa- stigheter (bönehus, predikobostäder, samlingslokaler o. 8. v. intaga, där- igenom att en del domare bevilja lagfart och andra vägra sådan. Att i det senare fallet gå till högre rätt är för föreningarna kostsamt och motbjudande, helst som utgången alltid är oviss. Då dessa fastigheter nu äro värda många mi lioner kr. och alltjämt ökas i antal och värde, hemställer hr Waldenström, att nå- fot måtte göras till afhjälpande af etta ovisshetstilistånd. Busdryeker oeh groft Okynne kostade i söndags en men- niskas ht i Mjölby. Svartvaren Axel Nilsson och sadelmakeriarbetaren Lindberg, båda an3tälda vid Johan- nes Ohlsons möbelfabriks aktiebolag, samt ett par andra ynglingar hade firat sin söndagsförmiddag vid bränn vinsglaset, hvarefter de vid 1 tiden skulle taga sig ett bad i Svartån ett stycke nedanför Norrgårds holme. De togo därför en eka vid östra stranden för att ro öfver till badstället vid motsatta sidan af ån. Då de kom- mit ut på strömmen, började Lind- berg på det häftigaste vagga båten i det han utropade: "Nu skall jag dränka dig din dj—a Nisse". I samma ögon- blick stjälpte ekan öfver ända. Kam- raterna simmade till den närbelägna stranden, men Nilsson, som ej var simkunnig, sjönk genast, utan att någon gång komma upp till vatten- ytan. Hans hastiga död berodde an- tagligen på att han var öiverlastad af starka drycker. Genom draggning lyckades man snart nog få tag i den omkomne och d:r Hjertstedt vidtog kraftiga åtgärder för att återkalla lif- vet, men utan resultat. Den ofvannämnde Lindberg, som nyligen kommit till Mjölby, hade emellertid sökt smita undan, men faattogs vid Prestgårdsbron och an- hölls kommissarien Ljungblom, som efterskickats. Lindberg hade strax innan olyckshändelsen skedde roat sig med att taga tvenne gossar med sig i båten, ro ut med dem på ström- men och där kasta dem i vattnet. Lyokligtvis voro dessa simkuniga och kunde därigenom rädda sig från döden. Det var i mycket starka ordalag, som de tillskyndande folkskarorna uttalade sin harm och förbittring öf- ver Lindbergs beteende. Den omkomne Nilsson, som lär ha sina föräldrar Öjebro, var i yngre år intagen på Idiotanstalten i Söderkö- ping. Utskrifven därifrån fick han lära sig svarfvareyrket och har under ett par års tid varit anställd vid olika verkstäder i Mjölby. Hans abnormi- tet visar sig särskildt, då han förtärt starka drycker, då hans sinnelag är myoket vildt. Han hade de senaste veckorna varit nykter och ordentlig, men nu råkat i dåliga kamraters säll- skap. Godt om ormar är det i år såsom vanligt under torra och varma somrar. Bärplockare ooh bärplocker- skor böra därför iakttaga all försik- tighet under vandring i skog och mark. Sveriges äldsta passage- rarefartyg. Med anledning af en uppgift i tidningania, att ångaren Motala Ström, byggd 1855 och apte- rad till passagerareångare 1869, skulle vara Sveriges äldsta passagerarefar- tyg, upplyser dockmästaren F. Wer- ner i Stockholm, att nedanstående som passagerarefartyg välbekanta ångare äro alla byggda före 1855: Arboga II och Linköping byggda 1848, Hudiksvall och Thule „ 1849, Lennart Torstenson „ 1851, Bore „ 1863, SundsvtU „ 1854, hvarjämte dessutom 6 stycken passa- gerareångare, hemmahörande i Stock- holm, äro byggda 1855. Att den utmärkta materielen med- verkat mycket till att fartygsskrof- ven ännu äro i tjänstbart skick, må- ste framhållas, men en till stor del bidragande orsak är äfven den om- sorg, med hvilken rederier och befal- hafvare underhållit dem, utan hvil- ken ingen ångare skulle vara duglig några och femtio år gammal. Btt godt hufvud hade en främmande person, som i onsdags å Linköpings kallbadhus vågade ett huf- vudhopp från trampolinen men körde hufvudet mot en i bassängen flytande stor stock som ditskaffats till ung- domens förlustelse under badningen. Mannen sjönk ögonblickligen till botten och både utan tvifvel drunknat inom några ögonblick om ej simlära- ren Biiicher, som bekant lä.-junge i en at läroverkets högsta klasser, ge- nast kastat sig i vattnet och upp- hämtat den förolyckade, som vid sitt uPPtagande var medvetslös. Genom lämplig behandling lycka- des man snart återväcka honom till medvetande hvarefter han hade kraf- ter nog att utan hjälp aflägsna sg. Vattna f&renT är en uppma- ning, som man kan hafva skäl att stäl- la till en del egare af dylika djur. Flere personer anse nämligen, att lä- ren vid sommartiden, då de befinna sig pä bete, ej beköfva dricka och vatt- na dem därför ej. Att detta förfaran- de med djur under dessa heta sommar- dagar, är ett grymt djurplågeri, torde falla af sig själf, då erfarenheten vi- sar, att äfven faren med begärlighet förtära dem erbjudet vatten, åtmin- stone en gång hvarannan dag. Skeninge ligger pa slät- ten heter det i geografien ocb det är nu sannare än någonsin. Den för sitt rika vattenflöde på vårtn och i synnerhet under islossningen be- kanta Skenaån har under den torra högsommaren totalt försvunnit. En- dast några smärre, med gräs öfver - växta stående vattensumpar å de lägsta platserna af åbottnen äro an- språkslösa lemningar af den ystra "skenan". Befolkningen i Skenicge och närliggande byar hafva måst resa till den närbelägna Skogssjö- sjön för att lönat a sina bykar m. m. En präktig läskedryck 1 hettan, och billig dessutom, är kallt té. Vill man till samma äfven tillsätta litet citronsaft, direkt utkra- mad ur citronen, blir det så mycket bättre. Engelsmän, amerikanare, rys- sar, för att icke tala om Kinas och Japans befolkning veta att sätta värde på denna dryck. Från Stiftsstyrelsen. Fullmakt är utfärdad å kyrkoherdetjänsten i Björkeberg och Ledberg lör kommi- nistern J. A. Ekedahl. Tjänstledighet år beviljad kyrkoherden V. Åberg yt- terligare under högst txx månader; kyrkoherden O. Björling uuder nästk. Augusti månad; komminister K J. Sahlin från och med den 21 dennes till och med den 1 nästk. September; v. pastorn G. A. Dahl frän och med den 8 aennes tilis vidart;konsistorie- notarien H. Petii under inst. Augusti mänac; kyrkoherden J. A. Wester- lutid frän och med den 5 dennes till den 1 inst. Augusti; gymnastikläraren kapten N. B. Mannerhjerta frän bör- jan af nästa hösttermin till och med den 21 September på grund af mili- tärkommendering. Förordnade äro komminister A. A Johansson att fortfarande tills vidare jämte egen be- fattning som vikarie uppehålla kyrko- herdeämbetet i Ukna; komminister C. A Högländer att unaer kyrkoherden Björlings ledighet jämte egen befatt- ning bestrida kyrkoherdetjänsten i Misterhult; kyrkoherden O. N S. Nord- lander att under komminister Sahlins ledighet jämte egen befattning uppe hålla komministeretjäoiten i Skeda; kyrkoherden E A. T. Bergström att med predikoburäde tills vidare från och med den 8 dennes jämte egen tjänst uppehålla kyrkofieraeembetet i Odensvi; amanuensen O. Holmström att unaer konsistorienotarien Petris ledighet jämte innebafvande befatt- ning uppehålla notarietjänsten vid domkapitlet; komministern A A. Pet- tersson att under kyrkoherden Wester- lunds ledighet jämte egen tjänst som vikarie uppehålla kyrkoherdeem betet i Vårdnät-; komminister G. R. R. Au* dersson att fortfarande tills vidare jämte egen befattning som vikarie uppehålla kyrkoherdeembetet i Hult och Edshult; samt för nästkommande hösttermin fil. kand. O. F. Schelin att tills vidare som vikarie uppehålla rek- tor S. F. G. Lundqvists adjunktsbe- fattning vid härvarande folkskolelä rareseminarium. Ansökningstiden utgår till kyrkoherdebetattningen i östra Tollstad och Sya samt kommi- nisterstjänsten i Björkeberg och Led- berg den 17 nästkommande Septem- ber. Hufvudstaden. Mjölkbrist bar med anledning af torkan och hettan börjat göra sig gällande i Stockholm. I måndags höjde Stockholms mjölkförsäljnings- aktiebolag priset med 1 öre pr liter till .återförsäljare, och det är att för- moda, att dessa skola göra motsva- rande höjning i minutprisen. Mycket värre är det understundom på torgen, där prisen under trycket af stark ef- terfrågan på en kort stund kunna springa upp till en hardt när otrolig höjd. Så fanns det t. ex. i måndags de som betalade 20 öre pr liter för söt och 10 å 11 öre för skummad mjölk. Sådana pris förekomma dock blott undantagsvis, och på mjölkför- säljningsställena torde det ordinarie priset för söt mjölk än så länge vara 15 å 16 öre. Gitvetvis följer priset på grädde med i den sålunda inträd- da stegringen. Stora donationer. Aflidne hand- landen M- F. Wallins enka, Emma Sophia Carolia Wallin, född Wass- berg, som aflidit den 18 d:s, har ge- nom testamente förordnat, att, sedan åtskilliga belopp utgått till makarne Wallins släktingar, nedanstående an- stalter skola erhålla följande dona- tioner: Frimurarebarnhuset i Stockholm 10,000 kr., Stockholms borgerskaps gubbhusinrättning 20,000 kr., Stoca- holms borgerskaps enkehus 10,000 kr., Malmqvistska barnuppfostringsanstal- ten 10,000, Drottninghuset 20,000 kr., Stcckholms sjukhem för upprättande af en frisäng 15,000 kr. och Adolf Fredriks församling till årliga pen- sioner åt fattiga, företrädesvis blinda, personer inom församlingen 40,000 kronor. Återstoden af kvarlåtenskapen i boet, hvilken återstod antages uppgå till minst 250,000 kr., skall öfverlem- nas till Stockholms borgerskaps be- medlingskommission, att förvaltas såsom en stående fond under namn af "M. F. och Emma Wallins pen- sionsfond", och af kastningen af denna fond skall till en början användas till årliga pensioner åt i testamentet uppgifna personer, men sedermera till årliga pensioner, hvar om 300 kr., till fattiga borgare i Stockholm, deras enkor ocb otorsörjda barn. IAlbecks köpmansförehing på besök. Enligt ingånget meddelande företager ett 60 tal medlemmar af köpmannaföreningen i Liibeck i bör- jan af nästa månad en lustresa till Stockholm. Nära en million is i veckan. Fyra af hutvudsladens största lsaffä- rer ha under förra veckans lopp med dess ovanligt starka värme atsatt icke mindre än sammanlagdt 965,000 kilo is, hvilket är det största parti, som hittills på en veoka afyttrats. Mit barn öfverkördt och dö- dadt. En synnerligen upprörande olycka inträffade härom dagen vid 12- tiden i hörnet af Långholmsgatan och Brännkyrkogatan å Söder i Stockholm. En utkörare från Rey- mersholms spritfabrik kom körande ned åt staden med ett lass sprit- varor. Bredvid honom på kusk- bocken satt hans 10-årige son. När fadern ett ögonblick vände sig åt sidan för att helsa på en bekant, råka- de gossen falla af kuskbocken och komma under vagnen. Innan denna kunde stannas, hade båda hjulen gått öfver den lilles hufvud, som blef yt- terst illa tilltygadt. Den stackars fa- dern hade nu intet annat att göra än att bara sitt barn till närmaste fälskär där det konstaterades, att hufvudskå- len intryckts på ena sidan. tiossen fördes sedan till Maria sjuk- hus, uar han afled på e. m. till följd af skadorna. Hans namn var Johan An- dersson. Mattar åt hastarne. När man utmattad och förbi af värmen släpar sig fram på Stockholms gator, hän- der det, skiifver D. N. att ens min ljusnar ett ögonblick vid den lustiga åsynen af en häst, som kommer skum- pande med en nätt liten halmhatt på hufvudet. Åtminstone väckte de där battarnu till att borja'med en viss upp- märksamhet. Na äro de så vanliga att ingen mer gitter vända sig om ef- ter dem. Till och med bastarne själfva ha vant sig vid dem, fastån man tyc- ker sig läsa i deras blickar att de äro en liten smula generade öfver det nya modet. Kanske bidrager det också att hatten hindrar dem att fullt obe- bindradt klippa med öronen. Komi- ska ta sig i alla fall de nya hästpryd- naderna ut med sina band, som kny- tas under "Lakan", ocb öronen, hvilka sticka upp likt vingarne på Merkurius' natt. lien om de också ta sig litet löjliga ut, göra de otvifvelaktigt stor nytta för de trogna dragarne, som nog plågas dubbelt så mycket som vi af värmen. Utan detta skydd träffas båsten lätt af solstyng. Senast var detta fallet på lördagen på Strandvä- gen, där en hast stupade. Som sagdt, håstbattarne ha blifvit så pass talrika att man inte längre kan räkna upp alla Stockholmsfirmor som skaffat sina hästar sådana. Brand till döds. Tdl Stock- holms-T. meddelas, att i lördags kväll en synnerligen beklaglig händelse in- träffat vid lågenheten Norrby i Brom- ma socken. Vid 10 tiden pä kvällen skulle tvä flickor där, 35 årigaEmma Eriksson och 25 åriga Otilia Nilson, tända ett primuskök. Under försö- ken härmed exploderade plötsligen, troligen till följd af ovarsamhet från flickornas sida, köket, ocb eld fattade i flickornas kläder, äfvensom i gardi- ner och rummets öfriga innanrede. Trots skyndsamma släckningsåtgär- der blef isynnerhet den ena flickan, Emma Eriksson förfärligt biand å kroppen. Man skyndade att från Stockholm rekvirera ångslup, som förde den skadade till Serafimerlasa- rettet. Hennes skador voro dock så svåra, stt hon i går morse afled. Ofri ga landsdelar. En blabaudtkonferen* 1 Or näntugan. Vid Sveriges Blåbands- törenings årskonferens i Borlänge förra veckan af bröts en af konferens- dagarne förhandlingarne, förattsam- fäldt företaga en utflykt till Ornäs och bese Ornässtugan samt i den förvarade fornminnen, sknfves till Sv. M. Orr.äastugans nye väktare, den kän- de försvarstalaren korpral Blom, höll vid tillfället ett med hfligt bifall mot- taget tal, hvan han skildrade Gustaf Wasas äfventyr på platsen, hvarefter han tjänstgjorde som de besökandes ciceron, då de besågo den minnes- rika stugans inre. Det gjorde ett på visst sätt rörande intryck, då efter korpral Bloms fram- hållande af Barbro Stigdotters bragd rivangenom hon gjort sig förtjänt af en plats i Sveriges historia, en af konferensens kvinnliga deltagare träd- de fram och förklarade, att det väl månde förlåtas henne, om hon med åsidosättande af det gamla goda or- det: "Yfs ej af fädrena ära, en hvar har dock blott sin", kände sig en smula stolt öfver att på denna plats kunna för de samlade representan- terna för Sveriges blåbandshär pre- sentera sig som en ättling af den be- prisade fru Barbro. Sfcytteväsendet Inom Jönkö- pings län. Skytteföreningar, skyt- tegillen och skyttesällskap inom Jön köpings län ha af k. m:t den 19 April 1901 tilldelats 6,072 kr. såsom årsunderstöd och bidrag till fri am- munition. Trettiosju föreningar hafva kommit i åtnjutande af statsbidraget, Eksjö skyttegille med högsta beloppet, 705 kr., och Jönköpings stads skytteför- ening och Tabergs skyttegille med lägsta beloppet, 42 kr., till hvarje. Dessutom har länets skytteförbund erhållit 819 kr. bidrag till omkostna- der fcr täflingsskjutningar och 614 kr. till förhöjande af prisen vid de- samma. Barnet lekta med ormen. Till Sk. Aftonbl. sknfves: En ganska säll- sam händelse voro flera personer i tillfälle att häromdagen åse å Rödde bygata, vid hvars ena sida invid en fammal mossbelupen stengärdesgård land blommor och grönt en väldig huggorm gassade sig i solbaddet, un- der det ett tre års gammalt gosse- barn tillhörigt en torpare därintill, med sin lilla han sakta smekte rep tilen, som, synbarligen belåten, ej tycktes vara hågad för att skada sm lekkamrat. En del arbetare passera le stället, och en af dem ryckte ögonblickligen barnet bort från sin farlige kamrat, som resande sig på stjärten och vi- sande sin klufna tunga gjorde sig redo (ill anfa'1. Barnets moder fattade en spade, med hvilken ormen dödades. lagan "iaugeam marton" mor i Brödmönstring i Backamo verkstäldes den 12 d:s af generalmajor Ericson, som därvid fann allt i godt skiok. Angående marschfärdigheten framhöll han, att den mycken tidsödande öf- ning fordrande marsohen med laka knän ooh tåansättning i marken vore onaturlig. Huru länge har det icke slösats tid och krafter å våra exercisheder för innötandet af slik marsch. Och nu ändtligen förklaras den vara onatur- lig! Huru avagdrioka kan il* åt hut vadat Då en gumma vid Brog- torp i St Malm, Södermanland härom dagen skulle "slå bål" på en svag- droksankare, for sprundproppen, som var at trä, ut med en väldig fart, träffade gumman i ansiktet, så hon så nära stupat på fläcken och måste resa in till Katrineholm för att söka läkarehjälp. Nittonde allmanna svenska landtbtnkemoteto inkomster be- löpa sig till öfvor 100,000 kr., i det att dagbiljetter sålts för kr. 90,107: 50 ooh ledamotskort för i rundt tal 12.000 kr. Industriutställningen i Gefle, hvil- ken ännu pågår, har oafsedt tombo- lan redan fått in 130 tusen kr. Ut- gifterna beräknas till 180,000 kr., en- lipt Norri. P. En göknnge 1 ett imåfagelbo fina för närvarande ute vid Tynas på Hammarön, berättar Karlstads Tidn. Det är ju egentligen ingenting så märkvärdigt, men de flesta torde val ändå blott ha läst ooh hört om, men aldrig själfva sett någon af dessa glupska bortbytingar, som intet ondt anande axlepar plötsligen hemsökas med i stället för den väntade föräldra- lyckan. Det gjorde närmast ett ko- miskt intryck att i det lilla redet un- der en på ena sidan något upplyft sten se den stora grå brun-hvitspråok- liga fogeln, som ensam alldeles ut- fytde nästet ooh tvingade föräldrarne att anordna en bibosiad strax utan- för detsamma. Den låg där ooh då- sade i solhettan, orkade sällan se opp, men satte i stället vid minsta lind upp ett väldigt tegelrödt gap, i hvilket da stackars båda ariorna snopna sågo alla maskar ooh insekter, som de med ifrig möda lyckats plocka ihop, för- svinna som i ett bottenlöst djup. Till lycka för sig ha de fått hjälp af ett par intresserade småttingar, som äro bosatta i närheten: dessa leta maskar och fånga flugor — lefvande, ty an- nars smaka de inte den kräsna herm — och atioka till honom. Ibland roa de sig också med att lura honom på konfekten genom att räcka honom pinnen utan att ha något på den; men då blir unga hr Caculus, som redan anser sin värdighet höjd öfver vanvördigt gyckel, spntar opp sina hvittoppiga fjädrar och gapar så för- färlig, så man kunde tro att han skall vränga ut ooh in på hufvudet. På senaste dagarne tycks åfven boet ba blifvit honom för trångt; han har lagt sig vid sidan af det ooh ett tu tre försöker han väl sina vingar. Innan han försvinner, skall han väl också hacka ihjäl sina små uppfo- strare — det hör ju till gökungarnes lifsuppgifter, både i fågel- ooh men- niskoverlden. Om god kamratanda vittnar det, s>krifver Sm. A., att bland be- tjäningen vid Nässjö station har, ge- nom extra stationskarl Otto Vik, in- samlats cirka 40 kr. till hjälp åt en- kan efter å banan i Malmö öfver- körde extra stationskarlen Friberg, hvilkens enka befinner sig i fattiga omständigheter med tre barn. 1 skaldar ooh lnnebranda krea- tur. E.t häftigt askväder drog i tis- dags förra veckan öfver trakten af Herrljunga i Vestergötland och för- orsakade på sina ställen stor skada. Så antände blixten en ladugård, till- hörig A. P. Pettersson, Larstorp, Östergärd n. h varvid innebrändes en ko, ett ungnöt och sex får. Vidare ödelades at åskeld en ladugård, till- hörig Albert Pettersson, Herrljunga Håkansgärdeo, hvarvid innebrändes en bäst, två svin ocb några fjäder- fän. E.i ko tillhörig P. Pettersson i Herrljunga V stergården dödades lika- ledes af blixten. FmktansFärd explosion vid Stockholm. nere ceaslskor dödade. I tisdags vid 8-tiden på morgonen inträffade en fruktansvärd explosion å Gäddviken invid Stockholm, hvar- vid tremastade fartyget "Louise Ade- laide", som kom från Amerika ooh var lastadt med petroliumolja, spräng- des ooh gick i lågor. Den rundtorn fartyget strömmande oljan, som fick nya tillflöden från ur djupet uppdy- kande fat, gaf näring åt elden, som i vilda flammor fortsatte ända tills på onsdags morgonen kl. 4 f. m., (trots de mest energiska släcknings- försök, hvarvid särskildt Stockholms flodspruta "Phcenix" öste strömmar af vatten. Vid explosionen omkommo 12 män- niskor, bland hvilka åtskilliga tull- tjänsteman i Stockholm. Sannolikt är att tullbåten "Argus" orsakat ex- plosionen, då han lade till vid farty- get Tullbåten hade nämligen lagt sig på lovartsidan om skonerten. Då luckorna öfver dennas lastrum togoa bort, fördes de under färden bildade gaserna, enligt hvad man antager, bort mot tullbåten, där de antändes, så att explosionen inträffade. E. o. tullvaktmästaren E. fikberg från Sandhamo, hvilken därstädes tillsammans med sin kamrat K. Wiok- berg gått ombord å Louise Adelaide för bevakningstjänst ooh som vid katastrofen var ombord, har iör D. N:s redaktion relaterat tilldragelsen på följande sätt: Ekberg hade kl. half 9 på måndag afton gått ombord på fartyget i Band- hamn, hvilket inkommit ooh förankrat i Gäddviken kl. vid 3 tiden på mor- gonen. Vid 8:tiden på morgonen hade tullverkets ångslup Argus lagt till vid fartyget ooh tullmän vid S ockholms tullbevakning kommit ombord för verkställande af visitation. Tallöfver- uppsyningsmannen hade tillsammans med kaptenen omedelbart efter an- komsten gått ned i kajutan för att granska papperen, medan de tre Stock- holmsvaktmästarne gått föröfver lör att börja sitt arbete. Under tiden gingo Sandhamns- vaktmästarne samspråkande på ba- bords sida, ungefär mittskepps, då de plötsligt kände en skakning i farty- get, hvarpå följde en knall ooh en eldslåga som syntes slå öfver farty- fet från för till akter. Omedelbart ärefter slungades de i löften lada opp till första salningen, det villaäga till höjden af ett två å tre våningen hus, under hvilken förskräckliga luft. färd de tydligt kunde ae hverandra. De kommo ned bredvid hvarandra strax intill det ställe dar de stått in- vid relingen ooh dar dioket ännu var helt. De voro, underbart nog, alldeles oskadade. De sprungo na öfver relingen, då de ej hade tid att tanka på ett kom- ma fram till trappan, ooh lyckade* komma ned i Argus som låg nästan strax nedanför. Båten blef rått illa ramponerad af spillror från det sön- dersprängda dioket, men märkvärdigt nog skadades hvarken de båda räd- dade eller de tre personer som befunno sig i tallbåten. Denne stötte genast ifrån det nn brinnande akeppet ooh begaf sig i land vid Ryssbacken för att alarmera brandkåren ooh underätt* tullen. Un- der vägen mot land såg man i vatt- net en man, hvilken befanns värnen af besättningen på det förolyckade fartyget, en dansk matros, som upp- togs. Sedan man angjort Byssbaoken giok Argus åter at ooh mötte därvid en ingående skärgårdsångare, med hvilken den räddade matrosen infora- lades till hufvudstaden, dit äfven Argus, sedan de där ombordvarande funno att ingenting kunde uträttas på platsen, äfven återvände. En af D. N:s medarbetare har äfven haft ett samtal med en af de båda räddade besättningsmännen, styrman- nen Andersson, hvilken för närva- rande vårdas å Serafimerlesarettet, hvarvid denne, sedan han först om- nämnt själfva explosionen, omtalade huru hela "Louise Adelaides" resa varit full at olyokor. "Den4 Juni", hette det,"gingo vi från Filadelfia, men hade ej tillryggalagt mer ån ett par dagars färd, då vi rå- kade at för en östlig storm som tog vår fookmast och en del segel med sig, så att vi måste länsa andan vin- den, hvarvid vi kommo in tiUDntch Island Harbour, Rhode Island. Där- ifrån togo vi bogsering till Portland, sande sinnesretning icke ens visste hvar; men öfver- tygeisen derom var redan tillräcklig, för att hos ho- nom framkalla hämndbegäret, och han störtade med törnyadt raseri på sin motståndare. Men han gick honom nu ända in på litvet, så att sabeln tjenade till ingenting. Den eljest starke och beslutsamme postiljonen, var allt för väl klädd, för att kunna föra sig med erforderlig lätthet. Utan att Alired för- mådde rycka vapnet ur hans hand, kastade han ho- nom likväl ur släden, och karlen föll, som en kapp- säck, pladask i snön. Med piskskaftet i sin hand och ledd af den blinda vedergällningsrättens hetsiga naturdrift, lät Alfred nu en hel störtskur af slag hagla pä postiljonen. Troligtvis verkade de icke sa mycket, emedan karlens beklädnad var ett sköld- paddskal, hvarpå icke småsaker beto. Men med käppen ville Alfred äfven förena något slags mentorlig undervisniog om bästa sättet att på ett anständigt och hyggligt sätt umgås med sin nä- sta. Hvarje nytt slag förenade han derför med en lårdom, och i detta atseende liknade han icke sä li- tet dem af våra gamla folkskolelärare, som tro att lårarens värdighet består i ferlans rigtiga använ- dande och att långkatekesen läres bäst, då man trumfar in den. Men allting tager slut, åfven kate- keslexor, och lika tvärt, som anfallet skett, upp- hörde det äfven. Alfred kastade sig i sin släde, och dat bar af med ilande fart derifrån. Först då han kom hem, säg han sig om efter Hans — men Hans saknades. De långsamt gungande nattmolnen delade sig åt, och ett svagt sken at den bortom dem dolda månen gled fram. Det var en ljusare skymning, som aflöste en mörkare. Liksom skogen hade er- Sal Våra bjertan och vill oss väl, och ju mera jag beder och sjunger hans lof, desto bättre ser jag att det går mig. Också beder jag morgnar och aftnar för alla menniskor, du: beder gud att de må i sina bjer- tan kunna kämpa emot alla frestelser, och med hvarje dag blifva båttre och bättre. I presten ser jag guds tjenare, som predikar och lärer sitt hela lit igenom, ständigt arbetande för vårt bästa. Ja, Hans, det är mycket annat hos mig nu, än det var förr. Mitt husbondelolk håller af mig, och jag håller också af dem. Och min gumma sedan, huru god och rar tycker jag ej att hon blifvit. Inte tyckte jag det förr, inte. Hon grät och pep ständigt öfver att jag var ett svin, som hon sade; och fast hon hade rätt, så kunde jag icke tåla det. Nu är hon fryntlig och vänlig, och med hvar dag så blir hon mig kärare och kärare. Huru har jag det icke också nu hemma? Snyggt, du, som i ett herrskapsrum; allting är sä ordentligt och på sitt ställe, som om det blifvit må- ladt på sin plats. Du kan icke tro, Hans, huru glad jag är, när jag sparat tillsammans några riksdaler och kan köpa hustru min någonting nytt, något, som jag vet att hon länge önskat sig. Kan du gissa. Hans, hvad jag har i min lilla påse? — Tjufgods, kan jag, tjufgods. — Du är galen, Hans. Tjufgods är tungt att bära, du, och aldrig har någon börda varit mig lättare, än den jag nu bär. Du skall veta att min hustru länge önskat tig . . . Hans var i högsta grad upprörd. Lyckligtvis var det tillräckligt mörkt, så att Anders icke kunda at hans förvridna anletsdrag se hvad som försiggick inom honom. — Är tjufgods tungt? af b röt han misstänksamt sin pratsamme granne. Hvad vill du säga med det, du? säger ändå, jag, att jag ser hur det är med dig; helt kort och godt — du är full Hans, åtminstone halt- full. Jag vet att du varit vid Kråknästet, och der- ifrån kommer man ej helskinnad. Låt oss gå på nu och det i fred och ro. Hur kan du vara sä enfaldig och tro att jag skulle ha ett horn i sidan till dig? Det enda jag vet är, att jag tycker att det är synd om dig, Hans. — Tyck hvad du vill, du; jag tycker åtskilligt, jag ocksä. Och det är lika mycket hvad vi tycka; det blir ändock som det är. — Du talar ogudaktigt, Hans; ingenting blir som det år, endast man icke tycker hvad man vill, men hvad man bör. Ack, Hans, om jag ändå finge säga dig hvad jag tycker. När jag ser dig full, Hans, sä gär det mig rigtigt till sinnes. Den tiden jag var en sup-ut, så var du skäligen nykter, Hans. Du hade det dä, som jag har det nu; och nu, Hans, så har du det, som jag hade det dä. När fylleriet kom- mer in i en stuga, så går välsignelsen ut; men nyk- terheten har välsignelsen med sig. Ser du, Hans, förnöjsamheten i sinnet och arbetsförmågan öfver- gifva oss, då vi börja att supa, och med hvarje dag blifva vi sämre och sämre; men nykterheten ökar vår förnöjsamhet och vår aibetskratt, och allt som de ökas, så ökas ock.så vår tillit till gud, och så blir det alldeles, som om han blefve allt godare och go- dare emot oss. Se'n jag upphörde att supa, du, sä har jag biifvit nöjdare med allting; lörr tälde jag in- gen meuniska; jag var arg pä gud och hela verlden. Jag svor öfver milt husbondfolk, svor öfver inspek- tören, svor öfver presten, svor öfver länsman, svor öfver mina jemlikar, svor öfver min hustru och svor slutligen öfver mig sjelf. Vecka ut och vecka in lefde jag ordentligt i ett fortsatt rus af förbannelser. Det är annat nu, du. Nu lofsjunger jag gud, ty han har ända gjort allting så tia. och ta ser han till 887 farit rörelsen i skyarne, susade en djupare ton ge- nom den. Ea ensam person syntes brådskande ragla fram på bivägen till den stattorparestuga, men hvilken vi redan i ett föregående kapitel gjort läsaren bekant På ryggen har karlen en påse, och ehuru den icke var stor, knekade han under den, dernnder allt emellanåt skyggt blickande omkring sig. Då ljöd en manlig och klar stämma djupare in "Vid en torp i en skog, Med en häst för sin plog. En fattig bonde körde och log; Bäst han körde en stund. Stack han pipan i mund, Belåten af njertans grund. Köjd med sin tufva, liten, klen och knapp. Vände han sin lilla å erlapp Han vår så lugn i sin själ, Tänkte ärligt och val. Och gick ständigt sin väg utan larm eller gräl". Vår ensamme vandrare stannade redan vid lju- det af första strofen i denna så enkla sång, som ljöd så malmren och frisk genom natten. Huru mycken helsa och belåtenhet med verlden uttrycktes icke deri. Det var också ett skuldfritt hjärta, som uttömde sig i den, liksom i en hornlåt i skogen. Sängen kom närmare och närmare. Hans, ty vandraren var ingen annan an Hans, stod ännu stilla. Han hade stålt ifrån sig påsen och säg sig skygg omkring. I den halfbelysning, som töll ur molnen på honom, såg man oro och förvir- ring i hans anletsdrag. På en gång fattar han på- sen, kastar den upp på ryggen och börjar att sprin- ga; men benen svigtade under honom, han snafvar och faller. Ansigtet förvreds derunder ocb nalfqvåfdt jemmerrop gick öfver hans läppar.