Titel: Östgötaposten
Datum: 1901-07-26
<-- Sida 3 -->
-
+    
<-- Sida 3 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD OSTGOTA-POSTEN N:r 80, Fredagen den 26 Jnli 1901. Maine, där "Louise Adelaide" repa- rerades och fick det förlorade ersatt. Sedan vi ånyo kommit i vag, råkade vi i Engelska kanalen ut för vind- stilla och stark ström, så att vi där- ifrån till Stookholm hållit på öfver fyra veckor. Och så det här på slutet!" Huru stor fara den förfärliga ex- plosionen i själtva verket innebar, forstår man, då man betänker, att stränderna rundt omkring lågo nära inpå och att såväl Gäddvikens fabrik for gödningsämnen, som än värre Krooks petroleumsaktiebolags stora upplag låg i omedelbar närhet. Dess- utom ha vi här Finnboda slip med dess många brännbara ämnen samt den storartade kvarnanläggningenTre Kronor. Ehuru till all lycka nästan vindstilla rådde, var den möjlighe- ten icke utesluten att genom hetta och kringflygande gnistor skogen å stränderna kunde antändas. Ombord å flodsprutan Phoenix hade man också insett detta och tog sina mått och 8teg därefter, sedan det blifvit klart att själfva fartyget var räddningslöst tillspillogifvet. Från flodångsprutan drogs en slang uppför berget, som stupar nästan lodrätt ned i viken vid Hästholmens strand, hvarefter skogen och strandsluttningen öfversprutades, tills de erhållit lagom fuktighet. Från Tre Kronor, Gäddvikens fa bnk och Finnboda slip hade äiven manskap med sprutor utsändts för att hålla vakt. Beväpnade med löf- raskor sågos de också flitigt ströfva omkring i backarne, noga aktgiivan- de på nvarje tecken, hvarat Kunde misstänkas att elden ville fatta tag. Dessa försiktighetsmått voro ej heller öfveiflödiga. Ett par_gånger fick man anledning att rikta vattenstrålen från en mindre spruta upp i trädtopparne och piska marken med löfruskorna, ehuru dess bättre dessa tillbud ej voro af allvarsammare art. Dock — ännu en fara återstod. "Louise Adelaide" låg lyckligtvis för ankar och dess kätting hade hittills hållit fast, men man frågade sig huru rfet skulle gå om kättingen lossnade eller bruste ooh vraket därigenom komme i drift mot ena eller andra stranden. Utom flodångsprutan lågo emeller- tid två bogseringare inne i viken med ångan uppe för att föra bort det brinnande vraket, om så skulle på- fordras. Till all lycka inträffade dook ej nå- gon dylik olycka. Kättingarae höllo. Grannländerna. En kula genom bröstet fick en sergeant A. Lie under pågående skjut- öfmngar vid Lillehammar för några dagar sedan. Han missförstod en signal och reste sig upp ur mar- korgropen just i samma ögonblick aom skotten aflossades. Genast träf- fades han af en kula, som gick ge- nom venstra längan strax olvaniör hjärtat ooh ut genom ryggen. Det märkvärdiga med denna hän- delse var emellertid, att mannen ioke visste af, att han träffats. Han tyokte visserligen, att han fått en stöt, och tog därför af sig rocken, men då han ioke kunde ae något, klädde han åter på sig ooh gick ned i markör- gropen. Nu upptäckte en af soldaterna, att det var nål hans vapenrock, ooh då sergeanten strax därefter började blö- da näsblod, hemtades läkare, som upp- täckte, att han träffats af en kula så som of van sagts. Han blef så små- niDgom allt sämre ooh sämre, men man tror, att lifvet kan räddas. Uppfinningar och rön. Blåbär äro ett förträffligt läke- medel mot magsjukdomar af alla slag, som bekant torde vara. En brefskrit- vare till en norsk tidning berättar nu följande fall: Jag hade praktiserat som läkare i 19 år, då jag fick en hårdnackad magsjukdom (magkatarr). Under det jag använde alla af mig kända medi- kament och sedan i sexmånader låg under behandling af två professorer, blef jag allt sämre. Men då kom hjälpen. En gammal Bergenbo, vedhuggare och gårdskarl, frågade mig en dag, om han icke kunde få göra mig frisk igen. Han fick två daler och kom tillbaka sent på aftonen med två fla- skor blåbärssaft. Drick nu ur dessa, sade han, och jag ansvarar med mitt lif för, att ni skall blifva bra. Sedan kan ni köpa bär af samma slag för att torka och ha till hands, och ni skall aldrig få igen denna sjukdom. Då jag druckit ur halfva flaskan, var jag alldeles kurerad och har sedan icke känt spår af maglidande. Med samma medel har jag lyckats hel- bregdagöra tusende. Det är äkta blå- bärssaft, som har en sådan verkan. Man bör aldrig försumma att un- der hösten skaffa sig ett förråd af de så ioke blott helsosamma ntan äfven välsmakande bären. En smula trollkarl. I tidskriften Helsovännen medde- lar provinsialläkaren i Malmköping doktor Simon följande ganska lustiga bevis på, hur mången ännu vill att läkaren skall vara liksom en smula trollkarl. Jag minnes min vördade lärare prof. Glas vid en lektion. Vi sut.to8unge medicine kandidater högtidligt i half- cirkel kring professorn, och en patient efter den andra släpptes in. Sä kom en tydligt ganska tät, men äfven tyd- ligen ganska sjuk gumma in. P,o lessorn lät efter sm vana en af oss taga reda pä gummans sjukiom och därefter ordinerade han medicin (det var fråga om en gammal magkatarr). Gumman fick ett recept, tackade, neg och höll på att gå, dä professorn ro- pade henne tillbaka. "Vänta lite", sade han, "Ni har ju får hemma 1" t "Ja dä, Ett årslam. Ja, bevars svarta? Ja, jag tror väl." "Då skall gumman söka ut ett svart lamm ntan hvit fläck; detta slaktas i nedan före soluppgången, men tyrde- las först, sedan solen gått upp". Därpå korcmo ytterligare underrät- telser om anrättande af kött ocb soppa o. s. v. Gumman stirrade noga på professorn, ocb man såg, huru hon ansträngde sin stackars hjärna för att icke glömma en enda detalj. När hon gått, snusade gubben Glas. "Ja, nu lär hon både färskt kött ocb soppa i 14 dagar. Det hade bon aldrig fatt på annat vis, ty både hon och hennes man äro värre noga, men hennes mage kan ej fördraga ström mingen, fläsket och potatisen, därföre var jag tvungen att nyttja litet hum- bug, annars hade jag inte lått henne att göra, som jag ville.1' Gubben Glas var en hederman så långt från humbug, som solen från jorden, och hans ord den gången gjor- de det skarpaste intryck; de äro sä- kert inbrända i hans åhörares min- nen. — Verlden vill bedragas och blir därföre bedragen, men den som vill veta sanningen och sätter värde där- på, han bör vara förvissad om, att han, såvidt möjligt, lår veta den hos sin läkare. ?å tetd}i böxid&$tti. Mel. Sv. Psb. 113. Sä vidt som solens bana går och jorden eger gränser, din tron, o Jesu, upprest står, ditt namn i ara glänser, den rymd, som ingen nämna vet, bestrålas af din härlighet. Men ännu ha bland Adams släkt otaliga ej skådat den salighetens morgonväkt, som du oss alla bådat, ja, tusende», som fått ditt namn, gå fjärran från din kärleks famn. O. kristne, när du lof och tack för hvad dig gifvits säger, förgät ej andras brist, nej gai:k och skänk dem hvad du eger, att sist en gång af Herrens ord all verlden blir delaktiggjord I Sprid lifvets ljus, att det till slut må skingra dödens skugga, och öfver fält, som torkat ut, låt himmelskt majregn dugga, från land till land frän pol till pol drag folken till Gud» nådastol: I kylig verld ditt bjärta låt af helig ifver glöda, förtröttas ej, men drag framåt trots hån och vedermöda och minns, att pa din smärtas stig den Helige gått före digl Hvad mer om af hvad bär du sår du ringa skörd ser spira! Du har dock lottet, att du får den stora segern fira en gäng i lefvande Guds stad bland millioner frälstas rad. Strö ut ditt sädo, såningsman, och trygg därpå förtrösta, ätt mer än hvad du tänka kan skall Gud dig låta hösta och att i hvarje lifvets frö det bor en kraft, som ej skall dö. (Örebro D.) E. N. Söderberg- En mycket uppseende- väckande upptäckt anser sig den tyske vetenskapsman- nen professor Sobert Koch ha gjort, i det han genom talrika experiment efter nya metoder tror sig ha ådaga lagt, att tuberkulos hos menmakor och djur äro olika sjukdomar och att tuberkulosen hos nötkreatur icke kan öfverföras på menniskor. Underrättelsen om denna upptäckt måste komma som en stor öfverrask aiog för en mensklighet, som i mjölk efter tuberkulösa djur hittills sett en af sina största faror. Den lärde pro- fessorns forskningsresultat pröfvas f. n. af en tysk kommission af sakkun- niga, men i afvaktan på dennas ut- slag har man att hålla sig till den debatt, som utspunnit sig om frågan vid den nu pågående tuberkuloskon- gressen i London, i hvilken äiven prof. Koch deltager. Sedan han här hållit ett föredrag i ämnet, uppstod en mycket liflig dis- kussion. Lord Lister yttrade, att prot K:s bevis för att tuberkulos* icke kunde ölverlöras från djur till menniskor icke stöddes af tillräckliga skäl. Han påyrkade vidare undersökningar, i det han menade, att den omständigheten, att tuberkulus hos menniskor icke kunde utvecklas hos nötboskap, ioke med nödvändighet bevisade att tu- berkulos från nötboskap icke kunde utvecklas hos menniskor. Andra talare ytttrade sig likaledes för nödvändigheten af ytterligare ex- periment och många påyrkade, att staten skulle föranstalta detta. Prof. Bång anmärkte, att prof. Eocb gått något för långt, då han förkla- rade det onödigt att vidtaga åtgärder mot tuberkulos hos nötkreatur. Det vore bevisadt, att man uian vidare fara kunde inympa tuberkulos från menniskor på nötkreatur men in- ympning af baciller från nötkreatur på menniskor, det vore en annan sak. Sedan professor B. Eoch hållit sitt bebådade föredrag om, att tuberkulosen hos menniskor och djur är af olika slag, uppstod en mycket liflig diskussion. Lord Li- ster yttrade, att Eochs bevis för, att djurtuberkulosen ej kunde öfverföras till menniskor, ej stöddes af tillräck- liga skäl. Han påyrkade vidare undersöknin- gar, i det att han menade, att den omständigheten, att tuberkulos hos menniskor icke kunde utvecklas hos nötboskap, ej måste nödvändigt be- visa, att tuberkulos fråu nötboskap inte kunde utvecklas menniskor. Andra talare yttrade sig äfvenledes för nödvändigheten af ytterligare för- sök, ocb några påyrkade, att staten skulle föranstalta dessa. Professor Bång anmärkte, att prof. Eoch gått något för långt, då han förklarat det onödigt att vidtaga åtgärder mot tu- berkulosen hos nötkreaturen. Det vore bevisadt, att man ej utan vidare kunde inympa tuberkebaciller från menniskor på nötkreatur, men inympning af baciller från nötkreatur till menniskor var en annan sak. Gudhems kvarn ned- brunnen. Kvarndrängen inncbränd. Tidigt i torsdags morgon f. v. vars- nade eu piga i boningshuset till Gud- hems under Solberga fideikommiss hörande egendom, arrenderad af herr J. Eriksson, att den strax nedanför i tre våningar uppförda kvarnen brann. Hon allarmera.de genast gårdsfolket och några minuter efteråt befann sig en af arrendatorns söner på bicykel på väg till Veta kyrka för att genom klockring tillkalla hjälp. Under vägen mötte nan folk med hä- star och spruta från egendomen Lilla Ljunga, där man i ottan varit ute på slätter och märkt eldskenet, hvarefter man med beundransvärd raskhet ge- nom hängslen, repstumpar och dyl. in- fångat hästarne i en närbelägen betes- hage och i sporrsträck ilade till brand- stället. Därifrån hade man också pr telefon från olika håll påkallat hjälp, så att om en stund ej mindre än åtta sprutor voro i verksamhet, af hvilka ett par måste placeras ute i själfva Svartån. Hettan och den redan öfverhandta- gande elden omöjliggjorde alla släck- ningsförsök, utan nedbrann den stora, delvis nya och i allo tidsenligt inrät- tade kvarnen till grunden. Till och med trävirket till vattenbyggnaden kolade. Intet af den ganska dyrbara inredningen, däribland generator uu den elektriska belysningen, kunde räddas. Ett kvarnstall nedbrann dess- utom, liksom äfven dragkraften och transmissioner till sågverket. Ofriga närbelägna byggader voro starkt ho- tade och skyddades endast genom planteringar och ihärdig vattenbegjut- ning. Kvarndrängen C. A. Andersson, 34 år gammal, nykter och ordentlig samt sedan sex år tillbaka här anstäld, hade kl. 6 föregående afton stängt verket och något senare begifvit sig till hvila. Hans förkolnade lik återfanns efter eldens dampande vid ett öppet fönster, som låg endast fem fot öfver marken, hvaraf man kan sluta, att Andersson märkt elden och lemnat sängen för avi rädda sig ut, men där blifvit kväfd. Elden synes uppkommit i den delen af kvarnen, som låg utåt strömmen, jbvadan här sannolikt föreligger an- tingen mordbrand eller själfantänd- ning. Kl. 2 hade en annan af gårdens drängar hemkommit utan att han märkt något ovanligt. hågen med inventiric r, värd minst 12,000 kr., var försäkrad i länets gaai- lo liclng til. endast o,000 kr., hvai.au egaren gor en anserlig firlust. ■■—»»ixnmniti iihimhii i i Om årets skörd ha rapporter nu ingått till Göteborgs köpmannaförening. Vi meddela här nedan de uppgifter, hvilka beröra Östergötland och närmast angrän- sande trakter. MorrfcSplnoa distrikt Årets höskörd är nu under ovanligt gyn- sam väderlek till största delen mbergad. Resultatet är en riklig skörd af bästa beskaffenhet. Ehuru en torr och kall v&r samt en reg- nig väderlek under blomningstiden bort menligt inverka på höstsädesskörden, haf- va dock nästan öfver allt både råg och hvete nu ett lofvande utseende och kan förhoppning hysas om en fullgod skörd. Med undantag af ärter, däraf skörden flerstädes kommer att misslyckas, är vår- säden i allmänhet vacker, dock i följd af vårens stränga torka ojämt uppkommen. hvarför skörden, ehuru riklig, torde blifva ojämnt mogen ech ej fullviktig. Sockerbetor, som på försök och med an- slag af länets hushållningssällskap på åt- skilliga ställen inom distriktet i år odlas, synas komma att lemna ett godt ocb i allo uppmuntrande skörderesultat. Potatisskörden ännu väl tidigt att be- döma. På lättjord ser den lofvande ut, på den styfvare jorden något sämre. Skeninga distrikt. Gråsskörden utmärkt, nära inbergad un- der högst gynsam väderlek. Hvete full skörd. Båg medelskörd. Ärter, potatis, rotfrukter medelskörd. Fortfar torkan bli sämre utsikter. Linköping* distrikt. Grässkörden är under de gynsammaste väderleksförhållanden till fullo inbergad. Resultatet anses blifva ungefär medel- måttigt. Hvete. Goda utsikter. Råg. Ojämn växt samt i närbeten af Linköping svårt angripen af rost. Korn och hafre. 1 anseende till den långvariga torkan under Maj ocb början af Juni månader har den lidit ooh ojämnt uppkommit, hvarför är att förutse att vår- säden kommer att blifva ganska ojämn. Ärter. Skörden anses helt och hållet felslagen Potatis. Skörden anses blifva god om regn snart inträffar. ■otals dUtrikt Hfibergningen pågår under gynsamma väderleksförhållanden; resultatet är godt Hvete. God. Råg. God. Korn god. Hafre. God; regn önskas. Ärter. God. Petatis God, men regn önskas. Rotfrukter. God, men regn önskas. Sodarkopbias distrikt. Grässkörden är under de gynsammaste väderleksförhållanden inbergad och har gifvit mer än medelmåttig afkastning af bästa beskaffenhet. Hvete lof var god skörd. Råg lika med hvete. Rorn och hafre som under våren ledo af kylan ocb torkan ha efter regnet i Juni repat sig och synes nu dessa sädesslag komma att lemna fullt medelmåttig skörd. Arter å flere ställen alldeles utgångna komma i sin helhet att lemna dålig. Sockerbetor finnes ej. Potatis och rotfrukter se nu lofvande ut, men behsfva regn efter den långvariga hettan och torkan aom nu är rådande. Grässkörden i det närmaste fullbordad och under särdeles goda väderleksförhål- landen. l:a årets vallar lemna klent re- sultat men i Strigt Sr skörden fullt me- delmåttig. Hvete odlas obetydligt, men år vackert dir det förekommer. Rågen står i allmänhet mycket vacker och lofvar god skörd. Korn odlas icke. Hafren som för ett par veckor sedan visade sig särdeles vacker har nog genom torkan stannat i växten — men snar ne- derbörd kan hjälpa. Ärter odlas obetydligt. Sockerbetor odlas icke. Potatis vacker, men fordrar regn. Ofriga rotfrukter odlas obetydligt Jönköpings distrikt. Inbergningen af höet. som egt rum un- der idealiskt gynsamma väderleksförhål- landen, är nu i det allra närmaste full- bordad och anses gifva ett resultat, som i kvalitativt hänseende är det yppersta möjliga och kvantitativt med 15—25 proc, Bfverstiger vanlig god skörd Återväxten å både vallar och beten har hämmats genom den långvariga torkan och intensiva värmen, så att regn snart är af nöden, om ej svår skada för kom- mande växtperiod skall uppstå. Hvete. Detta sädesslag odlas obetyd- ligt här på orten, men står mycket vac- kert, där det förekommer. Rågen lofvar äfvenledes en präktig skörd. Axen äro väl matade och halmen hög. Skörden anses kunna påbörjas om en vecka. Korn odlas föga, men ser lofvande ut. Hafre står alldeles ovanligt vacker. På lättare och i lägre kultur varande jord har den dock lidit af torkan. Ärter odlas icke nämnvärdt och hafva lidit af torkan. Sockerbetor odlas icke. Potatisen har haft gynsamt växtväder, men tarfyar nu regn. På lättare jord är blasten på sina ställen gulnad. Rotfrukterna i allmänhet behöfva lika- ledes regn inom kort Inbergningen af årets grässkörd är nu- mera i det närmaste fullbordad och har hittills fortgått under synnerligen gynsam- ma väderleksförhållanden samt anses re- sultatet häraf till såväl kvalitet som kvan- titet utfalla mycket godt. Hvete odlas obetydligt i orten. Ser lof- vande ut Råg anses komma att gifva en medel- måttig skörd. Korn ser jämväl lofvande ut Hafre. I följd af den pä senare tiden rådande intensiva vårmen och torkan haf- va skördeutsikterna för detta sädesstag Arter odlas obetydligt. Synes gifva en god skörd. Sockerbetor odlas ej. Potatis. Ser ännu lofvande ut, men regn är med första behöfligt för att skörden ej skall blifva förfelad. Rotfrukter. Se ännu lofvande ut och torde lemna en god skörd. Inbergningen fullbordad atom å naturli- ga ängar under de mest gynsamma väder- leksförhållanden. Resultatet till kvalitet och kvantitet mycket godt Hvete odlas ringa; goda utsikter. Råg. Delvis, isynnerhet vid kusten, ut- gången och föga gifvande, beroende på otjänlig väderlek under hösten ooh våren, men visar sig i allmänhet god och riklig samt nästan mogen. Skördeutsikterna sy- nas lofvande. Korn. God och riklig på mossar, på hög- länd jord i stort behof af rägn. Hafre. Gles till följd af torka och frost under våren; till beskaffenhet synnerligen lofvande. Arter odlas ej Potatis. God och riklig på lågland jord, i öfngt i stort behof af rägn. Rotfrukter. Lika med potatis. Vastarvlks distrikt. Inbergningen af årets grässkörd är i det närmaste fullbordad och har kunnat oaf- brntet verkställas under de mest gynsam- ma väderleksförhållanden samt lämnar ett mycket godt resultat I allmänhet är skörden riklig. Hvete. Skörden däraf anses blifva god; omkring medelskörd. Råg. Efter hvad som synes har man skål för det antagandet att skörder däraf blif- ver god. Den tidigt sådda synes dock vara klenare än den som såddes senare. Korn. År något ojämt synnerligaat på styfvare jord, men det kommer troligen att i allmänhet lämna ganska god skörd. Hafre. Hitintills ser den ganska lofvan- de ut, men om vi ej snart erhålla regn, kan den lätt taga skada isynnerhet på högland mark. _ rter odlas mycket litet och komma tro- ligen att i allmänhet lemna skörd under medelmåttan. Sockerbetor odlas ej. Potatisen ser i allmänhet lofvande nt men tager nu lätt skada om torkan kom- mer att fortfara. Hotfrukter. Till någon del skadade utaf Handelsunderrättelser. Torgpris I IJnkSplna. Den 24 Jnli. Hvete U: 50 å 15 kr.. Båg kr. 11 ä 11: 35, Korn 11 kr., Blandsäd kr. 9 a 9-. 25, Hafre kr. 9 å 9: 25, pr 100 kg.; Potatis 2: 50 å 3 kr. pr hl.: Kött 70 å 75 ore, Fårkött (färskt) 85 A 90 öre. Fårkött (saltadt) kr. 1:10, Fläsk (färskt) 83 a 88 öre, Fläsk (saltadt) kr. 1:10 a 1:20, Talg 50 å 55 öre, Ister 75 å 80 öre, Ost (sötmjolks-) kr. 1:20 ä 1:25, Ost (skum- mjölks-f35 å 45 öre, Smör kr. 1:35 a 1:40, allt pr kg.; Agg 75 å 80 öre tjog. Torgpriser 1 KorrkSpinc. Norrköping den 20 Jnli. Torg- och hamnpriserna i dag hafva varit: Hvete 14:50 å 15 kronor. Båg kr. 11:50, Korn kr. 11: 50 ä 11: 75, Hafre 10 kronor. Ärter (gula) 12 å 13 kronor, Ärter (gröna) 14 å 15 kr., pr 100 kilogr.: Ägg 1 krona pr tjog; Smör kr. 1:60 a 1:80, Ost (tryck- ooh sötmjolks-) kr. 1: 20 å 1:50, Ost (skum- mjölka-) 50 öra, Fläsk (saltadt) kr. 1:30 a 1:40, Fläsk (färskt) kr. 1: 30 å 1. 40, Oxkött (färskt) 75 å 80 öre, Fårkött (saltadt) kr. 1 ä 1:25, Fårkött (färskt) kr. 1 ä 1:25, Kalf- kött 90 öre å 1 krona, allt pr kilogram; Höns kr. 1 å 1:25 ooh Kycklingar 80 öre ä I kr. nr st Trådgårdsalster: Rödlök 4 öre och Morötter 5 öre pr knippa, Rödbetor ooh Palsternackor 25 öre pr 5-liter, Rabarber 5 öre. Gurkor 50 öre och Spenat 10 öre pr kg, Rädisor 5 öre pr knippa, Krusbår 10 öre. Smultron 60 öre. Jordgubbar 60 öre. Blåbår 20 öre, Ärter (färska) 25 öre och Sockerarter 15 öre pr liter. Potatis 4: 50 och Kålrötter 3 kr. pr tunna, Potatis (färskj 35 öre pr 5- liter, Blomkål 15 å 20 ore pr hufvud, Bi- garråer 50 öre ooh Hallon 40 öre pr liter. Fisk: Gäddor 80 ä 90 öre, Aborrar 40 å 60 öre, Strömming 40 öre. Rödjpottor 60 öre, Mört 25 öre, Ål 1:50 å 2 kr, Braxen&O öre, Id 50 öre, Sik 60 öre, Makrill 80 öre, Sätter 80 öre, Lax (färsk) kr. 3 å 3: 50, all t pr kg. Hö: 60 a 70 öre pr 8»/, kg. Ved: Barrved II å 16 kr. och Björkved 23 kr. pr tama. Torgpris I M|Clky. Den 23 Juli. Hvete 14 kronor. Båg 11 kronor. Ärter 13 å 14 kronor. Korn Er. 10:50, Blandsäd 9 å 10 kr. ooh Hafre 8:50 å 9 kr. pr 100 kg; Potatis (färsk) 6 å 8 öre pr liter; Kött 70 öre å 1 kr, Fårkött (färskt) 80 å 85 öre. Fläsk (färskt) 85 å 90 öre, Fläsk (saltadt) kr. 1: 20 a i: 30, Talg 50 a 60 öre, Ister 1 krona, Ost (sötmjölka-) kr. 1:25, Ost (skummjölka-) 35 öre, Smör kr. 1:50 a 1:90, allt pr kilogr.; Ägg 80 å 90 öre pr tjog Den danska svinafrelns nireckling. Ur den danska Exportföreningens tidskrift återgifva vi efterföljande no- tiser, i hopp alt desamma skola in- tressera svenska fosterladsvänner i allmänhet ooh särskildt vårt lands jordbruksidkande befolkning, som af grannlandets föredöme torde hemta den lärdomen, att Sverige med klokt begagnande af sina resurser, skulle kunna på denna väg hemta mycket större vinst än hittills. Svinafveln har under flera århun- draden varit uppmärksammad i Dan- mark, hvilket oland annat bevisas däraf, att under de sista 80 åren af 1700-talet uppgick exportens värde, trota stor förbrukning inomlands, till omkring 220,000 kr. årligen, en på den tiden betydlig summa- För att lemna ett begrepp om svin- afvelns utveckling i Danmark må nämnas, att antalet svinkreatur där utgjorde: år 1838 236,000, år 1888 771,000 „ 1861 301,000, „ 1883 829.000 , 1881 627,000, , 1886 1468,000 hvilka siffror dook ioke angifva den årliga produktionen, som år 1883 uppgick till 1,200,000 ooh år 1888 UU 2,043,000. Huru storartad den danska svinaf- veln är i jämförelse med andra Un- ders, framgår däraf, att antalet svin- kreatur för hvarje tusental invånare — Sa såg då i guds namn ifrån, manade Kerstin, men stjäl bara inte. Det man arbetar sig till sma- kar Tål, det man nödgas tiggs sig till är bittert, det man stjäl — mättar intet, utan bränner i mumien. Minns du ej katekesen, Maja? Der står: du skall icke stjäla. — Jag skämdes att tigga. Majas ödmjukhet var ett af bränvinet förtårdt sinnes slapphet. — Om du också skämdes för att supa, Maja, anmärkte Kerstin, så skulle du ej behöfva tigga. Kerstin var mildare ån någonsin i sitt sinne. Hon både nyss last guds ord, och såsom ett him- melskt sken hvilade intrycket ännu qvar öfver hela hennes inre väsen. Hennes vänlighet var ett af religionen vederkvickt och lifvadt sinnes godhet. — Kom hit in, Maja, sä skall du få se någon- ting. Inkommen i kammaren, slog Kerstin upp Jacobs epistel, törsta kapitlet. — "Ingen säge", låste bon för Maja, "då han frestad var, att han af gud frestad varder; ty gud frestas icke af ondt, han frestar ock ingen." "Utan hvar och en varder frestad, dä han af sin egen begärelse dragen och lockad varder." "Därefter, sedan begärelsen hafver aflat, föder hon synden; men då synden år fullbordad, föder hon döden." Under ruset se de, som hängifvit sig ät fylleriet, icke sin uselhet, men väl sedan de blitvit nyktra. Med samvetsförebråelse och skygg förskräckelse be- trakta de då det lörakt eller den sjuklighet, det elände eller den brottslighet, hvari de sjunkit. Med dyster nedslagenhet insäg Maja äfven nu sin förfallna be- lägenhet; ocb som Kerstin icke hade hjerta att vidare upprifva det sår, som ändock i denna stund sä djupt ocb tydligt tärde på den arma qvinnans lifstråd, sä fullföljde hon icke sina tankar, ntan lät Maja vack- lande begifva sig tillbaka till sin kammare. Kerstin återtog derefter sin afbrutna läsning i bibeln. Men hon tänkte icke mera på sig sjelf, utan på Maja. Det var likväl icke Majas yttre fattigdom, som sä mycket rörde henne, det var hennes inre. Hon läste: •Och han säg till, aktandes på, huru de rike lade sina gåfvor uti offerkistone." "Sä fick han ock se ena fattiga enko, som lade der två skärfvar in." "Och han sade: sannerliga säger jag eder: denna fattiga enkan lade mer in, än alla de andre." "Ty de hafva alle inlagt, till guds offer, af det dem till öfverlopps är; rren hon hafver, af sin fattig- dom, inlagt allt, det hon egde." Kerstin menade att detta gälde äfven den ande- liga fattigdomen. Hon påminde sig sä väl den tid, dl äfven hon var försatt i armod och elände; och hon var fast öfvertygad att det först var ifrån den stund, som bönen rätt allvarligt vaknade i hannes inre, ocb hon i guds sto-a offerkista inlagt allt, det bon egde, som Anders' förbättring började ocb hennes lyckliga dagar vidtogo. Då hon var som olyckligast, hade gud sett som mildast till den svaga rörelsen i hennes bröst. Har icke också Maja nägot, tänkte bon, att lägga i herrans för alla öppna, oändliga offerkista? Kerstin nästan ångrade, att bon så snart hade släppt Maja ifrån sig ocb icke talat sitt hjertaa spräk till henne. 400 Kerstin säg helt förlägen ut. Hon hade någon- ting att säga, som hon ej visste, buru hon skulle kunna komma fram med. — Jag har också någonting, fortfor likväl Ker- stin, att lörtro dig. — Kan tro det? menade Anders. Anser du lik- väl min påse för tom ännu? — Skäms, Anders, har du tänkt på mig med något ännu mera. Anders nickade förnöjd. — Du borde denna gäng nästan fa gissa dig till hvad jag har med mig. — Borde jag? Då borde du också fä gissa, hvad jag har att säga dig. — Vet du, Kerstin, att då jag köpte hvad jag nu har med mig, sä tänkte jag ej ge dig det förrän på julmorgon, ty det är just en ordentlig ottemorgons- present, men det är detsamma med det. Din psalm- bok är ju utsliten; se här har du en ny, en splitter ny, och med taflor uti — se här. Att Anders sä der ständigt tänkte på henne, gick Kerstin djupt till sinnet Men hastigt lade hon äter sin hand pä bjertat, liksom dess oroliga rörelse behöfde ett lugnande stöd. — Men jag tror att du icke är så glad ändå, an- märkte Anders, som jag trodde du skulle bli. Hvad är åt dig, har något ledsamt händt, medan jag varit borta? — Ack nej, intet ledsamt, Anders. — Men du ser inte glad ut. — Jag är egentligen icke glad, Anders, men jag är lycklig. Jag har aldrig varit lyckligare än nu, du. — Hvad har då händt, Kerstin? Det var sant, du sa' verkligen att du hade nägot att förtro mig. — Du har gifvit mig nägot, Anders, som jag icke väntade; kanske kan jag också gitva dig någjon- ting, som icke du väntar. 393 stötte han pä Anders, som talade om gud; ån ville han vända om, för att undvika Andera, men dä tyckte han att alla afgrundsandar grinade honom i ansig- tet. Svordom efter svordom gick ötver hans läppar, liksom utgjorde desse den enda trollformel, ti varmed han kunde besvärja den fasa, som frän båda siderna trängde sig pä honom. Anders tyckte också, att det var litet ruskigt, sedan han sammanträffat med Hans, och de ständiga svordomarne nästan förskräckte honom. Liksom för att värja sig emot det motbjudande den, vaknade hos honom ett sä innerligt ocb oemotståndligt be- hof att sysselsätta sina tankar med de bättre känslor, ät hvilka han nu mera så helt och hållet hängifvit sig. — Det är någonting, Hans, sade han också, som jag icke kan låta bli att tanka på. Da har en son, du, Hans. — Gustaf, den satans odflgan, ja! — Säg icke sä, Hans. Du och hustru din söpo redan då han föddes, om också icke så mycket, som nu; och sä låt ni honom äfven supa, når han var liten. Derför blef han en svag stackare, och alltid skulle han ha blifvit en odåga — det år säkert, det — och kauske äfven en förbannelse för er, hade ej baronens på Edsbro ryckt honom undan eländet! Visst är det så, att jag tackat gud, och det gör jag ännu, för det att hustru min ej skänkte mig någon son, sä långe jag var ett fyilkräk, emedan det blifvit samma elände; men nog skulle jag nu bra gerna vilja ha en son alltid — betänk en son, Hans — som man fick fostra upp till en dugtig karl — hvad jag då skulle arbeta, Hans — min gud, min gud__och då jag blef gammal se'u — att se honom ta vid, du — åb, det vore tör mycken sällhet . . . Hans hörde ej mera på hvad Anders pratade. C. r. Biiimfi. P*r tkitu. I jn 404 Maja fick också genast ett annat sinnelag. — Nå-ä, sade hon, du har stulit, hvar, när, hur bar du dig åt? Hans märkte förändringen hos sin hustru, och den gladde honom. — Hvai ? svarade Hans, med plirande ögon, på landsvägen af postiljonen. När? Nyss. Få hvad sätt? Åb, det gick rätt fiffigt till, du. Jag skulle följa med herr Alfred i afton, för att se efter hans häst. En galant herre, den Alfred, han bjöd mig på allt, hvad jag ville. Men på hemvägen, ser du, sä mötte vi postiljonen, och herr Alfred, som icke tyckte att det just alltid var hans skyldighet att köra i diket tör den der trumpetstötarn, började ett slagsmål med honom. — Nåä? — Jo, sir du, medan de slogos, så tog jag min knif och Bkar upp den stora postväskan ocb knep den hår påsen. Det var ett rigtigt karlatag, du. — Och det gjorde du; det skulle jag ej ha trott dig om. Låtom oss öppna päsen, Hans. — Bäst att dröja dermed till en annan gång, Maja. Men hvar ska vi göra af den? — Ingen fara, Hans. Den hår golftiljan, som sängfoten står på, är lös, och derunder__du — derunder------Men låtom oss lösa upp päsen och se pä'et först, man bör väl ha reda på hvad man rar om, du. Tag dig en styrkdryck, Hans, buteljen räcker till ät oss båda. Hans söp. — Lemna mig påsen, du, sade mor Maja; jag skall lösa upp'en, jag. Hans lemnade henne den, under det att han tog sig en klunk till. Majas händer darrade, då hon motfog päsen. Den innehöll ju lör dem en helt ny framtid — lycka, rikedom, välsignelser ocb allt godt. Hon liknade en 406 af Shakspeares odödligt ryktbara hexor i Macbetb; dessa bexor, som blifvit typen tör all qvinlig atsky- värdhet. Majas ögon glänste, som kol. Håret stod i testar omkring hennes hufvud, ocb en stark, li- delsefull rodnad brann på knotorna af hennes kind- ben. Påsen var snart upplöst, och en otalig massa med bref rann ut pä bordet. Hans blef nästan rädd, då han fick se alls dessa fyrkantiga, hvita lappar, med svarta och röda sigill. — Man kan väl icke se bit in? menade han. Hin håle har goda ögon. — Dumbeter, bara dumheter. Hin håle är ej mera farlig för oss. Låtom oss bryta brefven. — I första brefvet, som hon bröt, fick hon ge- nast se en hundra-banko-sedel. — Ser du, ropade hon, ser du — det här är vimpeln till Amerika. — Vidare. Maja, vidare. Bref bröts elter bref. I många funno de ingen- ting, i andra ganska vackra summor. Hela skörden gick till emellan två och tre tusen riksdaler, den ti- den beräknade i banko, numera emellan fyra och fem tusen kronor. — Tag hit en trasa, menade Hans, att linda in penningarne i, och sedan på elden med allt det der skräpet. Han menade brefven. Under det att Hans bingade tillhopa sediarne och var sysselsatt att gömma dem under golftiljan gjorde Maja upp elden; men då hon skulle taga bref- ven, for att kasta dem derpå, föll hennes blick på ett, och hon hejdade sig, — Den här stilen känner jag igen, mumlade hon; brefvet är ifrån brukspatron — det måste jag läsa . . . 408 des och lysningen uttogs, har du ej varit densamme, som förr. Visst är det sant, att du under hela vårt äktenskap i mänga afseenden iakttagit en viss gåt- fullhet; jag nekar ej heller till att din likgiltighet, eller hvad skall jag säga, den kalla hvardagligbet, bvarmed du behandlat mig, någon gång kommit mig att sucka öfver min ställning och drömma om flydda, glada dagar; men allt det der har på en gäng för- svunnit och, om någonsin, känner jag nu att jag är din hustru — din sons mor. Du påminner dig, att det var du sjelf, som föll på den tanken att nu ge- nast — eller så snart, som möjligt — sätta det till- tänkta partiet med Emma i verket; nåväl, det har lyckats dig, men, i stället att göra dig glad, hvilket jag förmodade att det skulle göra, bar du sedan dess blifvit allt dystrare och dystrare. I går läste du in dig i detta rum, ocb ehuru jag bad dig att tå slippa in till dig, svarade du mig icke en gång. Jag hörde ljudet af dina steg, men erhöll icke ett ord till svar på mina böner. Huru förfärlig har icke ocktå denna natt varit för mig! Förgäfves bar jag sökt sömnen i min bädd. Diua steg hafva ständigt nått mina öron. Var barmnertig, Boijer, och säg mig hvad som så upprör dig. Har någon ny olycka inträffat? Har Alfred begått något nytt dåd? För all del, svara mig. Din tystnad sårar mig djupt och förkrossar mig på samma gång. Tror du icke att jag har mod att bära olyckan ? Betrakta mig dä, Boijer. Såsom tusende mödrar före mig, har jag af svaghet för min son kanske understödt hans fel och laster, utan att ens sjelf ana det, till dess jag, till min förskräckelse, på en gång hos honom upptäcker ett förhärdadt hjerta, ett obändigt sinne och en utbränd karakter. Aldrig kunde olyckan på ett förfärligare sätt slä en mor, än, den slagit mig. Men olyckan skall ej tillintet- göra mig, jag vill i den resa mig starkare än någon- sin för att strida, med försynens tillbjelp, om Alfreds 401 — Lät höra det, Kerstin. Bara det är nägot godt, så . . . — Bättre än du tror, Anders. Jag stod nyss med ljuset der vid dörren. Anders tittade ät dörren. — Du stod der? — Då erfor jag pä en gäng någonting så under- ligt inom mig, någonting, alldeles, som då presten säger någonting, som går mig riktigt djupt till hjer- tat, och som upprör det. — Och det erfor du? Anders antog en rätt fundersam min. — Icke blott en enda gäng, Anders, ut n tvenne gånger, och den tredje gängen erfor jag alldeles det- samma just nyss, då du gaf mig den här vackra psalmboken. — Det der är besynnerligt det, Kerstin. — Det år alldeles icke besjrnneiligt, Anders, emedan jag nu kan såga dig, att jag är mor. Anders betraktade Kerstin med ett uttryck, fullt af obesknflig tillfredsställelse. Det var icke glädje i detta uttryck, det var djup, tacksam, innerlig rö- relse; det var icke ett småleende, som flög öfver hans läppar, men det var en glädjetår, som glänste i hans ögon, en tår af tacksamhet til! gud och af tillgifvenhet för Kerstin. En så stor och oförmodad lycka hade han ej väntat sig. De hade ju varit gifta i mänga, många år och så, som han fördrifvit sin ungdom trodde han sig icke ha varit värdig en sådan lycka. Glädjen stod icke högt i taket hos dem, men sällheten utbredde sig rundt omkring dem. C. F. Biiieriui. Far «cå k». /.