Titel: Dalpilen
Datum: 1915-07-06
<-- Sida 5 -->
-
+    
<-- Sida 5 -->
DALPILEN tisdagen den C juli 1916 Södra Dalarne. Säter och St Skedvi. Säters stads ptnsions- nämnd haller samniauiräJ! ä rådhuset mått- dagen dn 12 juli kl. (i ". in. Alla inom staden boende, till arbete varak- tigt oförmögna och öfver tö är aro numera efter nya lagen berättigade till 1 ensi m. 5Atcrä sockens pensionsnånrml sammanträder i sockenstugan den 19 d:s kl. 10 i. in. Vid Säters rådhusrätt i måndags dömdes trenne perso- ner att bota för fylleri och slagsmål m. m. utanför friluftsteatern i Sä- terdalen under festspelen 30 kr. hvardera. Båda voro från annan ort. — En tredje dlimdes för fylleri till 40 kronor böter. Sälerspelens bruttokassa uppgår i rundt tal till 20,000 kr., hvartill torde komma ytterligare om- kring 2,000 kr., som ännu icke in- flutit. Förlo/ning Sr tillkännagiiveii nullan djklur E. Gnrow&Idt i Kic!, marinunderlukare vid kejserliga tyska fbttan, och frö- ken Sigrid Palmqvist, dotter till pio- \insiallakarcn N. Palmqvist i Tierp, iörut i Säter, oca hans maka, född Adde. Dödsfall i difteri. Ett fall af difteri med dödlig ut- gång har inträffat i Stora Skedvi, i det hemmansägaren K. J. Karlsson i Björänget helt hastigt afled i nämnda sjukdom i onsdags förliden vecka. Han insjuknade på måndar gen och på tisdagen tillkallad lä- kare kunde ej afgöra sjukdomens art. Pä onsdagen anlände en an- nan läkare, som skulle taga honom med i bil till Säter, men på vägen drabbades den sjuke af lett kväf- ningsahfall och afled i bilen. Den aflidne efterlämnar' hustru och 8 barn, af hvilka det äldsta konfirmera i år. Egendomsköp i Sf. Skedvi. Danielshemmanet i Djupdalen har, försålts till bröderna Per Olsson i Backnilsba och A. Olsson i Edsbyn för 20,000 kr. Tillträdet med gröda och inven- tarier sker genast By och Folkärna Taxeringen i By. Enligt öen För granskning utlagda täxeringslängden för By sockan lör in- nevarande år, belöper sig dm af taxc- iing.sn;imiid(.n laxerade inkomsten af kapital till 39,917 kronor, af tjänst el- le;- pension 1,310,773 kronor samt af rörelse eller yrke 87,081 krom-: till- sammans 1,437,731 kr. Den af taxe- ringsnämnden antagna t^skattuhgsba- ra inkomsten utgör 881,958 kron.tr. Ut- räknad bevillning 878: 39. Inkomst- och förmögenhetsskatten uppgår till 9,933. Eet uppskattade värdet af jordbruks- fastigheter utgör 3,047,000 kronor och fö:- annan fastighet 5,397,600 kronor. Dödens skördar. Tvänne unga kvinnor ha på kort tid sköidals at döden inom By församling. Den 18 juni afled i en ålder af 17 år, 4 månader, 19 dagar Vilhelmina Eriks- $on i Grossbo och den 30 sistl. juni insomnade i döden Hilma Kristina E- viks*on fr. Öfre Fornby, 19 år, l må- nad och 26 dagar gammal. Båda ha' haft svårare sjukdomar. Till förbättrande af vägar och gångbanor inom Krylbo mu- nicipalsamhälle har vägstämman an- slagit 2,000 kronor. Förlo/ning har tillkännagifvits mellan folk- skolläraren Einar Strandberg i Fors, Folkärna, och fröken Fanny Lundberg i Kramfors. Ett fatt af barnförlam- ning har under juni månads sista hälft inträffat vid Fors bralfi Folkärna. Hvad frågan om statister beträf- far, så beklagar jag bristen minst lika lifligt som »festbesökarnc»;af- tal hade träffats om 25 extra med- verkande och dir. Gustafsson ha- tfe i sin tur uppgjort ined Hedemora danslag. Fullständig repetition var utsatt till lördag kväll, men på söndag förmiddag erhöll jag med- delande om att danslaget afstod från att medverka, såvida detta ej läte sig göra i deras egna natio- naldräkter! Att på några timmar skaffa fullgod ersättning var natur- ligtvis otänkbart. Att fullständigt utesluta frilufts- teatern ur festspelens program tror jag vore oklokt: risken att få sämre nöjen i stället är för stor. Men trots all den sympati jag hyser för Dalsällskapets idé med historiska skådespel i fortlöpande serier, så undrar jag ändå, om det inte vore förståndigare att lägga hufvudvik- ten pä dels om skådespelet lämpar sig att ges i det fria, dels om det kvarlämnar någon behållning för den stora publiken utöfver stunden Föga förtjänt af premiering synes mig ett upptagande på friltrftssce- nens repertoar af skadespel, hvars handling passerar på ett flertal oli- ka platser, eller som kräfver ett rums intimitet och alltså antingen bli oförståeliga eller förvanskade och beskurna så att handlingens konti- nuitet är förbi. Att jäkta efter be- römda pjäs- eller författarnamn u- tan att ägna en tanke på huruvida skådespelets natur och idé ar eg- nad för förflyttning till det fria — detta bör ej harmoniera med fest- spelens konstnärliga intentioner och ej heller af dem understödas. Ja, det är nu min mening och jag delar den — som en fransk väl- talare brukade säga. Stockholm den 1 juli 1915. Arvid Englind. Krigshändelserna. Ryssarne åtar slagna. berg, Husby. Villkorlig dom. För stöld af en portmonnä med inneliggande omkring 20 kr. döm- des i torsdags af Hedemora råd- husrätt en arbetare från Avesta till 3 månaders fängelse, villkorlig dom. Han hade den 26 juni i G. W.An- derssons kafé vid Asgatan, Hede- mora, ur en låda till disken i af- färslokalen tillägnat sig portmon- nän. Lärarinneval i Hedemora. Till e. o. lärarinna vid stadens folkskola utsågs i förra veckan bl. 60 sökande fröken Elsa Lindberg från Stockholm. Af sökandena ha- de ej mindre än 22 förutom folk- skollärarinneexamen äfven aflagt studentexamen. En del hade tjänst- gjort vid samskola och kommunal mellanskola och ett flertal bedrifvit språkstudier i utlandet. Statsbidrag till U/försäk- ringsbolagens sanatori- um, K. m:t har Beviljat Svenska lif- försäkringsbolagens sanatorieföre- ning u. p. a. 102,000 kr. såsom bi- drag till uppförande af ett tuberku- lossanatorium med 102 sjukplatser vid Tjärnans by i Hedemora lands- församling. Lasarettsfrågan i Södra Dalarne. En delegation af landstingets la- sarettskomité besökte i torsdags Hedemora för att bese anvisade platser för ett lasaretts eventuella förläggning därstädes. Fria ord* Ett observandum f§f Pensions- nämndsordfbrende. Följande fall har inträffat: En man anhöll om understöd för »sin familj», under den tid han var mo- biliserad. I skrifvelsen uppgaf han att han hade en fästekvinna med tvenne barn. Den pensionsnämnds- prdförande, som mottog denna an- sökan, kommunicerade med pas- torsämbetet för att få fullt tillför- litliga uppgifter. Pastorsämbetet svarade: mannen är icke på något sätt bunden vid någon kvinna. Mannen underrättades härom och tillfrågades då ock om han ville lå- ta i kyrkoboken anteckna att han var far till omtalade kvinnas barn; om ett sådant erkännande af ho- nom gjordes, kunde möjligen under- stöd erhållas. Nej, svarade mannen, jag är» ej far till dessa barn, det är en annan. Pensionsnämndsordfö randens beslut blef då att afslå mannens begäran om understöd för »familjen». Relaterandet af detta fall har skett för att fästa Pen- sionsnämndsordförandenas upp- märksamhet på vikten af att kom- municera med pastorsämbetena för att få full klarhet rörande de för- hållanden, hvilka understödssökan- den åberopar. 1\ nsiotunimndsoråfor and* i Bergslagen, Landet rundt. En gasverksanläggning planeras i Söderhamn med en kapa; citct af 3,000 kbm. gas pr dygn. Järnvägen Gellivare—Porjus har på torsdagen öppnat» för provi- sorisk trafik. Avesta och Grytnäs. A/liden åldring. Förre hemmansägaren Isak Follin i Norr Näfde, Grytnäs, afled i tis- dags öfver 91 år gammal. Många som sakna rösträtt. Inom Avesta köping sakna för närvarande icke mindre än 230 per- soner af olika anledning politisk rösträtt. Underrättelse härom ut- sändes i dagarna pr post till hvar och en af valnämndens ordförande. Säterspelen 1915. Genom en tillfällighet har senaste nummer^af Eder v. tidning kommit mig tillhanda, hvarigenom jag bl. a. fått del af »Flere festbesökares» insändare, jag kan i anledning däraf ej undertrycka några reflexio- ner, ehuru jag väl inser risken af att bli beskylld för att tala i egen sak. Att söndagens föreställning af »Engelbrekt Engelbrektsson» läm- nade största delen af publi ken skäligen oberörd var jag mer än tillräckligt i tilllfälle att konstare, men utgjorde del egentligen ingen öfverraskning för mig, ty det kan ju ej för- nekas att skådespelet är i hög grad odramatiskt. Då festkomiterade på våren satte sig i förbindelse med mig för att ordna den teatraliska delen af festspelen förordade jag pä det lifligaste upptagandet af det Peterson-Bergers musikdrama »Arn ljöt», ett representativt verk, som jag af erfarenhet vet fängslar åskå- daren — det bjuder på storvulen kraft, ett högstämdt klangfullt språk, flykt, lyrik, betagande vacker mu- sik — åtminstone den 'del, som med- tages då stycket ges som melodram. Af samma skäl som i fjol ledde mig att införlifva Engelbrekt med mitt ena sällskaps repertoar bestämde sig landstormsföreningens delegera- de för pjesen: genom att handlin- gen är förlagd till Dalarne bör skå- despelet onekligen ha betingelser att intressera festspelens publik. Men jag kan som sagdt förstå, alt del verkar enformigt. Förtonas gunstlingar. Do lyckliga vinnarna af högsta vin sten, 50,000 kr., i senaste dragnings* af Baltiska lotteriet voro två uppasse?' skor få Stadshotellet i Hudiksvall. 'J Civilkommlsslonens sista dag var det på måndagen, då en skrif- velse afl.its till konungen om kommis- sionens upplösning och »en del handlin- gar öfverlämnades till justitieombuds- mannen, -j 1,500 fönsterrutor krossade af ha- Sel. Ett åskväder med hagel och regn drog i fredags middag öfver Linkö- pingstrakten. Särskildt svårt hemsök- tes Tanneforsområdot invid staden, där haglen föllo stora som hasselnötter och slogo in 1,500 rutor i Svenska järn- vägsverkstäderna. De dåliga skördeutsikterna i Skåne. Senaste dagarnas skörderapporter tyda icke på någon förbättrad ställning i Skålla. Situationen är nästan hopp- lös, och missväxt hotar .utom i nord- västra Skåne. Höskörden, som nu är afslutad. har blifvit under haif normal För landtbrukarna i mellersta Sverige ser det ut att blifva verkligt nödår. Ett sorgligt jubileum kan firas i sommar af krusbärsmjöl- daggen. Det är nämligen 10 år sedan han började härja bland de svenska krusbären. Mjöldaggen upptäcktes först i Ble- kinge och grasserar nu i hela landet. Den visar ännu inga teckea til! afta- gande. Hemskt slut på sommarfesten. Vid hemfärd i roddbåt från en sommarfest omkommo vid 3-tiden i söndags natt utanför Östersund en flicka, Hedvig Palmgren, o. en yng- ling, Frans Backman, båda i 20-års åldern. Olyckan skedde då flickan skulle lyftas ombord från en bryg- ga. 2 ynglingar räddade sig. Sanndrömmen i Nordmaling börjar reduceras till sina proportio- ner. Det betviflas till och med, att gossen haft don egendomliga drömmen. Den underjordiska kammaren var ic- ke obekant, ty man visste, att Wiero brukade framkalla sina fotografier här. Folk hade äfven varit nere i kamma- ren. Det öfvernaturliga blir sålunda gan- ska naturligt. Modern vådaskjuten af sin son. I tisdags e. m. inträffade en sorg- lig olycka, som på ett hemskt sätt un- derstryk.t den så många gånger gifna varningen att ej låta barn handskas med skjutvapen. En 12-årig son till arrendatorn under Ljusna bolag, Vil- helm Brodin i Tvärån, Skog, råkade då nämligen af våda ihjälskjuta sin moder. Den så sorgligt bortgångna var 44 år gammal. Kolossala förluster under juni. lierlin, torsdag. Stora högkvarteret meddelar: Från sydöstra krigsskåde- platsen rapporteras, att gene- ral von Linsingens trupper i går i en förbittrad strid stormat de ryska ställnin- garna öster om Ctni- la Lipa mellan Kunicze och Luczynce samt norr om Roha- tyn. 3 officerare och 2,328 man togos till fånga och 5 ma- skingevär eröfrades. Öster om Lemberg: ha de öster rikisk-ungerska trupperna lika ledes trängt in i de fientliga ställnin- garna. Generalfältmarskalk von Mac- kensens armé är stadd i framryckning mel- lan Bug: och Weich- sel. Äfven väster om Weichsel vika ryssarna, delvis efter hårdnackade strider. De förbundna arméer- na följa efter pä bå- da sidor om floden Kanxena, Det totalbyte, som de under general von Linsingens, fältmar- skalk von Mackensens och gene- ral von Woyrschs befäl stående förbundna arméerna tagit under juni, uppgår till 409 office- rare ock 140,650 man fångar, 80 ka- noner samt 268 ma- skingevär, • Wien, torsdag. Det byte, som de under öster- rikiskt-ungersk öfverbefäl stå- ende förbundna trupperna tagit änder juni månad uppgår till sammanlagdt B21 office- rare ock 194,000 man i fångar samt 93 kanoner, 364 maskingevär, 78 ammunitionsvagnar och 100 fältjärnvägsvagnar. Tyskarnes krigsbyte i Polen och Kurland. Berlin, torsdag. Stora högkvarteret meddelar: På östra krigsskådeplatsen är ställningen oförändrad. Det af oss under juni månad tagna bytet upp- går till 2 fanor, 25,695 fån- gar, däribland 121 office- rare, 7kanoner, öminkasta- re, 52 maskingevär, 1 flyg- maskin samt en massa ma- terial. Två stora engelska ångare torpederade. London, torsdag. Den stora engelska postångaren Armenian blef i måndags sänkt af en undervattensbåt utanför Corn- walls kust. Några af besättningen saknas. Ångaren var på resa från Newport News. De öfverlefvande, som anländt till Cardiff, berätta att undervat- tensbåten siktades utanför Scilly- öarna. Ångaren försökte undkom- ma, men undervattensbåten upp- hann den snart och aflossadc ett antal granater. Besättningen gick i båtarna, hvarpå undervattensbåten aflossade 2 torpeder mot det sjun- kande fartyget. Besättningen upp- gick till 50 man, af hvilka 11 voro amerikanare. Ångaren Madi landsatte i ons- dags i Dunmorc grefskapet Water- ford på Irlands sydkust, 20 man af besättningen från ångaren S c o t- tish Monark, 7,500 ton, hemma i Glasgow. Ångaren blef i onsdags morgse torpederad 60 miles sydost om Quenstown. Man tror att den öfriga delen af besättningen är räd- dad. Engelsmännens förluster. — Premiärminister Asquith medde- lade i torsdags i underhuset, att to- talförlusterna för marin n bland d i en- gelska stridskrafterna vid Pardan '11 i- na ni pg.i till 1'iii stupade, 1.131 sårade UfJl 22 saknade offkiraj; samt ti.lCT nade m inige. Märkliga engelska uttalanden. England bör ändtligen, skrifver Daily Mail, inse den verkliga betydelsen af det ryska återtåget i Galizien. Allt pratet om ett präk- tigt återtåg af räddade arméer och Lembergs oviktighet är löjligt. För oss är hufvudsaken, att Ryssland denna sommar icke mer kan företa- ga någonting och sannolikt skall ligga lamslaget till våren. 1 fall vi icke fa någon sträng vinter, är def tillräckligt för Tyskland. Frågan om Dardanellerna är alltför smärtsam för att spilla ord därpå. Italien har ännu icke börjat något verkligt krig. Hela artikeln är öfvermåttan pes- simistiskt hållen. Den uttalar öppet, att allt tyder på, att Tyskland vin- ner kriget. Rysk rapport. Petrograd, fredag. Stora generalstaben meddelar: Fiendens offensiv mellan floder- na Vieprz och Bug fortsätter. Här ägde den 29 juni häftiga arriärgar- desstrider rum vid landsvägen mel- lan Tomaszov och Tamosz samt vid vägen mot Sokal. I Galizien företog fienden den 29 och under förra hälften af den 30 juni hårdnackade anfall på olika af- snitt af fronten mellan Kamionka ach Halicz. Alla anfall blefvo till- bakaslagna. Vi tillfogade fienden stora förluster och t o g o om- kring 1,000 fångar. Fienden lyckades endast på några afsnitt hålla sig fast framför våra skytte- grafvar på ett afstånd af flera hun- dra steg. På öfriga delar af fronten råder fullkomligt lugn. Ententens stormakter hålla efter Serbien och Monte- negro. Berlin, fredag. Till Wolffs byrå meddelas från Zii- ricli, att en gemensam not från enten- tens fyra stormakter förbeTedes till Serbien och Montenegro med anledning af aktionen mot Albanien. Den ryska reträtten fortsätter. De allierade taga ånyo en mlngd fångar. Berlin, fredag. Stora högkvarteret meddelar: På östra krigsskådeplatsen ha vi sydost om Kalvaria efter ca häftig strid fråntagit fienden an höjdsträcka. C 0 0 fångar föllo därvid i våra hän- der. På sydöstra krigsskådeplatsen ha ryssarna norr om Halicz på hela fronten från trakten af Mariampol till norr om Firlejov tvungits till återtåg. General von Linsingens armé följer ief- tcr den slagna fienden. Bytet har i går ökats till 7,765 fångar samt 18 maskingevär. Generalfältmarskalk von Mackensens armt' har väster om Samos under stän- diga strider trängt fienden tillbaka öfver f.abur.ka och Porsafsnittet och delvis redan öt\ ergått detta. Mot väs- ter har den fientliga linjen Turobin— Erasnik—Jusslov vid AVeichsel nåtts. De förra ställningarna vid Strosa och Krasnik och själfva staden togos redan i går afton. V ä s t e r om Weich- sel ha ryssarna under situationens tryck måst utrymma brohindret vid Tarlov. Södra Kamienue har ränsati från fiender. Generalöfverste von Woyrschs tiup- ier ha under segerrika strider kastat ryssarna ur deras ställningar sydost Dm Senna och vid Usa samt därvid t a- g i t omkring 7 0 0 f å n g a r. (En i apport från Wien- bekräftar ofvanstående uppgifter). Berlin, söndag. Stora högkvarteret meddelar: På östra krigsskådeplatsen är si- tuationen oförändrad. På sydöstra krigsskådeplatsen be- finner sig von Linsingens armé un- der förföljande på marsch mot Zlota Lipa. 3,000 ryssar ha här fallit i våra händer. Under trycket af dessa trupper vi- ker fienden från sina ställningar från Marajov till Miasao till norr om Przetnyslany. Från Kamionka — Strumilova till Krylov vid Bug är situationen oförändrad. Generalfältmarskalk von Macken- sens arméer rycka under anfall fram. Mellan Weichsel och Pilitza har intet särskildt inträffat. Ett Wientelegram med ungefär samma uppgifter som ofvanstående omnämner dessutom följande: Pä bada sidor om Studzianki trängde vara trupper på en front- bredd af flera kilometer in i fien- dens hnfvudställning och kastade honom tillbaka med stora förluster. Härvid togo vi öfver 1,000 fångar och oröfrade 3 ma- sk i n g e v u r och 5 kanoner. Att välja men välja det bästa ■■> år inte alltid så —---— f^ --■.. imf lätt, men den som köper en sak hvilkcn säljes med ga- ranti under obegränsad tid kan vara säker fa valuta för sina pengar. "Domr- Separatorn sil|» iMd elw- gväniåd garanti. Skarpskum- mandc, stark, enkel, billig. Begår katalog Generalagenter: - A.-B. Rundströms Masklnatfir, Norrköping. Försäljes hos: E. Lindgrens Maskinaffär; A. Johanssons Järnhandel; Eskilstuna- boden, Falun. Isidor Persson, Hodomora. Sunnansjö Järnhandel, Sunnans]6. 3510 Tyskt slagskepp sänkt i Östersjön? Petrograd, söndag. Marinstaben meddelar: En engelsk undervattensbåt anföll den 2 dennes kl. 3 e. m. i Östersjön ett tyskt slagskepp af Deutschland- typ och sprängde det i luften med två torpeder. En tysk officiell rapport uppger att detta meddelande är orik- tigt. Däremot skadade en fient- lig undervattensbåt den 2 juli i Östersjön en äldre tysk pansarkrys- sare med en torped. Fartyget fort- satte sin färd med egen kraft och kommer inom några dagar att vara i fullt brukbart skick. Om nya tyska anfall i Argonne meddelar en officiell rapport från Berlin på söndagen. Däri heter. bl. a.: Våra trupper i Argonne ha fort- satt sin offensiv. Bytet har vuxit betydligt och uppgår under de två första dagarna af juli till 2,556 fångar, däribland 37 offi- cerare, dessutom 25 maskingevär, 72 bombkastare och revolverkanon. Nordväst om Regnieville ha vi tagit de franska ställningarna på en bredd af 600 meter och ha norr om Fayeen-Haye fråntagit fienden ett stycke skog. Fransmännen säga, att oafbruten gevärs- och kanoneld under lör- dags natten pågått i Argonne. I Ärras'samt vid La Haye ha tyska anfall afslagits. Från västfronten. Stora tyska högkvarteret rappor- terade i fredags följande: »I västra delen af Argonne ha delar af kronprinsens armé vunnit en seger. Fiendens skyttegrafvar nordost om Four-de-Paris ha på en bredd af 3 km. och ett djup af 200 till 300 meter stormats af trupper från Wurtemberg och Rhenländer- na. Bytet blef 25 officerare och 1, 7 1 0 m a n i fångar samt 18 maskingevär, HO minkastare och 1 revolverkanon. Fransmän- nens förluster voro betydande. I Vogeserna ha vi på Hilfenfirst tagit två verk. Fienden försökte att återeröfra dem, men afvisades, hvarvid 3 officerare och 110 man föllo som fångar i våra händer». Fransmännen å sin sida säga, att häftiga strider pågått i Argonerna under torsdagsnatten samt att an- fallen (understödda genom utkas- tande af stinkbomber) tillbakasla- gits. Striderna under fredagen ha ej ledt till några egentliga resultat, undantagandes vid Hilfenfirst, där fransmännen först förlorat och se- dan återtagit ställningar. Torpederade fartyg. Tyska undervattensbåtar ha sänkt engelska ångaren Welburgh, 4,000 ton, på resa från Kuba till Queens- town med socker, ångaren Lomas från Buenos Ayres med majs, én- garne Kaukasien och Ingdemoor, samt skonaren Letower. Besättningarna räddades. i Italienarnes krig. Ett telegram från Wien meddelar, att italienarna i torsdags förnyade si- na anfall mot Doberdo-platån. Efter fkre timmars förberedande eld från det g:ofva artilleriet företog! de under e. m. och pi aftonen fljre in- fantciianfall mellan Draussena och Vermigliano, men blefvo ånyo tillbaka- slagna med stora förluster. Ett föregå- ende svagt anfall mot en del af brohuf- vudet vid Görz och ett i Krn-distriktet ha likaledes tillbakavisats. De öster- rikiska trupperna häfda nu som förut sina ursprungliga ställningar. Artille- iistnderna fortsätta rå alla fronter. En italiensk torpedbåt förstörd. Wien, söndag. Ofticiellt meddelas: På italienska krigsskådej latsen ha fiendens angrepp vid Dobjidoplatån, vid Voltscach (väster om Tilmein) och i trakten söderut omintetgjorts. Fien- d°ns förlust r ba varit mycket stora. En italiensk torpedbåt, 18 O. S., har den - (lonnes på aftonen blifvit för- störd i ii irra di len af Adriatiska Jiaf- K'l. ) i r I