Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-03-27
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Redaktör och i OSTGÖTA-POSTEN Bengt Hägge. Eg^re och [örlS^gar*: Aktiebolaget Ostgöta Correspomlentens Booktryckeri. Verkställande direkiör: Treclr. Hammarström i\:r 13. Prenumerationspris: För helt år kr. 1:50, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,85 och ett qvartal SO öre, postueiordringsafglften itiberäknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 27 Mirs. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; fråo främmande orter 10 öre. Utländska annoi ser 15 öre. ForlofniDga-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Corruapondeiitena Boktryikeii i Linköping. 1896. Ofver 3000 äro cu poitprenumeraoterna å Östgöta Gorre- BpoodetiteDB veckoupplaga / Östgöta-Posten, livadan denna tidning alltså är en af länets mest spridda annonsorgan (den bom- mar i epudn dk närmast etter de bada äldre Li&köpingstiduingarna). Öät$öta-PoBten läspa öfver heU länet biand )urdb uknre. handtverkare m. fl och lämpar sig synnerligen väl ffir tllkännaeif- vanden rörande auktioner, lediga platåer, föreningssamnmnträden Bamt tor ana s ags handelsaiiuonser, bokannonser o. b. v. Östgöta-Postens prenumeranter ha vid detta års början okats med öfver 1,200 exemplar. PreramerationBprtset är endast 1: SO pr år och 50 öre pr qvartal postarvodet inbe- räkoadt). Som löljetong pågår C F Ridder- stads bekanta roman "Svarta handen", bvaraf du tredjedelen utkommit. Annonspriset är billigare än t någon annan tidning med ens närtce eevia lika stor sprid- ning eller endast 8 öre pr rad. Sjöfartsannonser. Öster- ocu Vestergötland, Motala—Karteborg. Ångaren örn. Från Motala kl. 5.45 e. m., från Karlsborg kl. 8,20 f. m , i förbiude'se med bantågen pa Östra och Vestra stambanan. Se Sveriges Kommunikationer. (2315,71) Sammanträden. Konknrssammanträde. Ssmtlige borgei.ärer, jemte gäldenären, uti förre B^mmaniegaren Alfr. Löfgreus frän Bro. fa'l konkurs kallas härmed till sammanträde uti Horns Bcckenstuga Måndagen den 30 de i denna månad kl. 3 e. m. för att granska re- dovisning öfver gyBfllomännens förvaltning och uppiäitadt utdelningsförslag Bamt, oro försla- get godkännas, sedan detsamma tagit åt sig laga kraft, uppbäia sina dividender. Tillkännagivanden, Vice Kommisgionslandtmätaren G. W. Muatzing. hos länsstyrelses, Hofrätts e. o. notarien K. Antänder, ombesörjer mot lagatadgad taxa hand- lingars inlemnande och nttagande. Träffa» å landskansliet kl. 10-2. Adress: Landttkantallet.____(1224,21) Vid Folkhögskolan d Lunnevad börjar den l£de kursen för vuxna Flickor den 4 Maj. Undervisning i bokliga ämnen. handarbete med konstvafnad m. m. Full- digt program sätides pa begäran och an- mälningar mottagas af skolans förestå ndare, S. Odhner, adr. Sjögestad. ____________________________12930,94) Vid Östergötlands Länt Iiandtbruhsskola på Bjerka-Säby i Vists socken blifva den 24 nästkommande Oktober platser lediga för 10 lärlingar, hvar- ibland 4 betalande och 6 fria. Sökande bör före den 1 instundande Juni personligen anmäla sig hos skolans före- ståndare, hvilken säkrast träffat, hemma bvarje Håndag, och skall vid samma tillfälle aflemiia en till skolBtyi elsen stäld, egenhän- digt ekrifven ansökan jemte prest- och läkare- betyg, intyg af husbonde eller målsman om frejd och anlag för land tbruk syr ket, Bamt att han nnder minst ett års tid deltagit uti landtmannaarbeten. Sökande till frilärlings plats bör bifoga intyg om medellöshet samt sökande till betalande lärlingsplats borgens- förbindelse att vid inträdet i skolan erlägga den beBtämda af giften 200 kronor. För att såsom lärling blifva antagen erfor- dras af den sökande, att bafva fullgjort sina vapenöfningar såsom beväringspligtig, att hafva god frejd och kristendomskunskap, sund kroppakonstitution samt erforderlig styrka for landtmannaatbetens utföraude, att hafva fullständigt genomgått folkskolan samt för öfrigt ega den förståndsutveckling, att han må kunna fatta den uade \ lan. g som vid skolan meddelas. Ttden för lärlings vistande vid skolan är tvä år, och äro de derunder att betrakta såsom lagligen stadda i föreståndarens tjenst ocb således t jenstebjonBstadgao underkastade- De erhålla på stället fri undervisning jemte bostad och kost enligt fastställt stat. I medlet af Juni månad utfärdas kallelse til) dem bland de Bökande, hvilka at skol- styrelsen blifvit antagne såsom lärlingar. I ansökan bör tydlig postadress ut- sättas, Bä att svar ma kunna lemnas den Bökande. Link* pmg och Bjerka Säby i Mars 1396. Skolstyrelsen. (.2922,931 Den 26 Mars JernvägsUuresset i Östergötland torde väl aldrig förr varit så lifligt oeh så allmänt som just nu. Det finnes numera ingen enda del af pro- vinsen — utom Vikbolandet — der man ej arbetar för att få en jernväg till stånd inom sin ort. Vi erinra om följande mer eller mindre långt avancerade jernvägs- förslag: 1) Linköping—Kisa-Vimmerby(ka- nallinien); 2) Linköping—Kisa-Eksjö (Nykils- linien); 3) Kisa— Gamleby (eller sjön Hjor- ten); 4) Åtvidaberg—Bjerka-Säby; 5) Linköping—Ringstorp—Mem; 6) Söderköping-Valdemarsvik; - 7) Mjölby- Hästholmen; 8) Linköping—Fogelsta; 9) Fornas Motala; 10) Fornas—Tjellmo. Flertalet af dessa banlinier afse att från olika platser af länet förkorta afståndet till residensstaden Linkö- ping, hvadan nämnda stad utgör så att säga samtliga projektens central- punkt (utom hvad beträffar Söderkö- ping—Valdemarsviks jernväg). Nu allra senast ha framkommit ännu ett jernvägsförslag med Norr- köping som utgångspunkt, nämligen en bredspårig jernväg Norrköping-Örebro. Detta * sålunda det elfte i ord- ningen bland de inom länet planera- de jernvägslöretaeen, och hvad be- träffar dess betydelse för provinsen, torde det få ställas bland de allra främsta. Angående detta projekt skrifver till oss en ärad meddelare: Ett jernvägsförslag, länge påtänkt, har nu blifvit på allvar väckt. Me- ningen är att genom en bredspårig jernväg förbinda Norrköping med Öre bro. Jernvägen skulle utgå ifrån Norrköping, genomgå Ö. Eoeby, Ri singe, Skedevi socken, med station vid Reijmyre, Regna samt öfver Bref- vens bruk till Kilsmo och derifrån rätt på Örebro. Om detta jernvägs förslag kunde realiseras, blefve det till stor fordel, icke blott för Norr- köpings stad, utan ätven för hela den trakt, som jernvägen komme att ge- nomlöpa, och mäktiga krafter hafva länge i tysthet arbetat på att förbe- reda detta vigtiga företag. Kastar man en blick på kartan, ser man ge- nast, att saken, så att säga, talar för sig sjelf, och att en sådan jernväg har alla förutsättningar att blitva till och med en god affär. En betydlig gen- väg skulle uppstå mellan Norrköping och Örebro, och då banan bygges bredspårig, kunde den påräkna en stor trafik itrån hela den norra bergs- lagens banor, hvarjemte en icke ringa lokaltrafik bör tillkomma, då banan skulle genomlöpa sådana socknar, som nu äro i total saknad af tidsenliga kommunikationer. Ej underligt sä lunda att intresset for banan är stort i våra bygder! Detta visade sig äfven vid den kommunalstämma, som den 21 dennes hölls med Regna försam- ling. För stämman framlades nämnda jernvägsförslag och begärdes att stäm- man skulle häröfver yttra sig. För- slaget mottogs med det Ulligaste in- tresse och stämmans enhälliga åsigt var, att en sådan jernväg skulle blifva en stor fördel för orten, bvarför stäm- man älven lika enhälligt beslöt att uttala sin önskan, att ett samman- träde med det snaraste måtte utlysas, på det att sådana åtgärder måtte vid- tagas att en undersökning och ut- stakning af jernvägslinien redan un- der instundande sommar kunde före- tagas. Medel härtill ansågs med lätt- het kunna anskaffas af de intressera- de kommunerna och enskilda perso- ner. Ännu är det för tidigt att tala om den ekonomiska sidan af saken eller huru medel till byggnaden skall kunna anskaffas, men efter hvad jag hört sågas, torde det ej möta några oöfver- stigliga hinder, isynnerhet om kom- munerna veta att taga vara på sina intressen och gripa tillfället i flykten. De angränsande rika Nerikessock- narne äro äfven lifligt intresserade för banan, äfvensom mänga inflytelserika enskilda personer, bland hvilka jag t. ex. vill nämna baron Gripenstedt på Bysta, på hvilkens egor banan utan afbrott skulle framgå tre mil (säger tre gamla mil). Hela banan skulle blifva ungefär 105 kilometer läng. L—n. Att en jernväg, sådau som den fö- reslagna, skulle bli af oerhörd bety- delse för Norrköping är lätt att inse. Denna vigtiga handelsplats skulle derefter bli utan jemförelse den när- maste och beqvämaste export- och importorten för hela Örebro-trakten och området mellan Örebro och Norr- köping. Att Norrköping skall vilja göra betydande offer för denna jern- vägs förverkligande må finnas för- klarligt. Detsamma gäller äfven de i kommunikationshänseende illa lot- tade östgötasocknar, som skulle af banan beröras. Skada är, att förslaget ej framkom- mit på allvar något år eller halfår tidigare. Det är nämligen bekant, att Reijmyre bruks egare på senaste tiden påbörjat anläggning för nämn- da bruks räkning af en s. k. luftbana mellan Reijmyre och Simonstorp. Man torde derför på nämnda håll ej nu vara lika villig till stora uppoff- ringar för en jernbana,'som antagli- gen annars skulle varit fallet. Sjöförsvars-anslagen. I går skulle af riksdagens kamrar behandlas anslagen under femte huf- vudtiteln, d. v. s. anslagen till flottan. Såsom förut nämnts, ha i åtskilliga hithörande frågor de båda kamrarnes representanter inom statsutskottet stannat emot hvarandra, så att den förseglade sedeln måst afgöra utskot- tets votum. Först och främst gäller detta an- slaget till flutlam ättlingar. Båda utskottshalfvorna äro eniga om att höja det nuvarande anslaget med de 50,000 kr., k. m:t begärt för att kunna förlänga sommarens eska- deröfningar med två veckor. Der- emot hafva de delade meningar om det ökade anslag 105,000 kr., somaf- ser att kunna hvarje år sända två korvetter ut på aflägsna farvatten i stället för, såsom nu, allenast en. Reservanterna från Andra kammaren anse utsändandet af en expedition "tillräckligt för del flottans ändamål, som dermed afses". Den andra meningsskilnaden gäller det stora fariygsbyggnadsanslaget. K. m:t hade, med hänvisning till de stora statsöfverskotten, äskat för åren 1897 och 1898 ett belopp af 11,780,000 kr., hvaraf förstnämnda år 5,890,000 kr. Härför skulle under de två åren byg- gas två pansarbåtar af Svea-typen, fyra torpedokryssare och sex l:sta- klass torpedobåtar. — Första kam- marens ledamöter i utskottet hafva gått in härpå så när som på en liten jemkning, i det att byggandet af en bland torpedokryssarne fördelats på två år i stället för på ett, och hem- ställa sålunda om ett anslag för nä- sta år af 5,440,000 kr. — Andre kam- marens ledamöter i utskottet åter haf- va "med hänsyn till andra statsbe hot" icke kunnat tillstyrka nämnda belopp. De stanna vid det högsta årliga nybyggnadsanslag, som af k. m t och marinförvaltningen tiilförene varit begärdt, eller 2,500,000 kr. iör hvartdera af åren 1897 och 1898, d. v. s. sammanlagdt 5 mill. kronor i stäl- let för de af k. m:t äskade 11,780,000 Det må sedan .ankomma på k. m:ts pröfning, "hvilka fartyg af de antag- na certerna kunna vara angelägnast att med berörda anslag anskaffa". — Det är att märka, att det anslag, som Andre kammaren sålunda sannolikt kommer att rösta för, dock är en mil- lion högre än det anslag, som beviljats för innevarande år till samma ända- mål och som stannade vid 1"2 mil- lion kronor. Flottan kommer sålun- da under alla förhållanden att få sitt anslag ej oväsentligt höjdt. Den tredje punkten gäller anslag af 45,000 kr. till ett förrådshus för bom- ullskrut m. m. i Karlskrona, rörande hvilket också kammare stannat mot kammare. För jemförelses skull må nämnas att anslagen till sjöförsvaret för inne- varande år utgöra 8,7 millioner kr. Enligt k. m:ts förslag skulle anslaget för 1897 uppgå till 13,8 mill., enligt första kammarens yrkande 12,9 mill. och enligt andra kammaren utskotts- ledamöters yrkande till 9,'J mill. Under alla förhållanden bör alltså flottan få sitt anslag ökadt med 1,2 millioner kr. Då medel nu finnas tillgängliga, skulle man gerna kunna önska att sjöförsvaret finge ett kraftigt handtag på en gång — ty flottans betydelse börjar alltmera inses, och de medel, som anslås till iartygsmateriel, skola ju i yttersta hand komma landets verkstäder och deras arbetare till godo — men då i alla fall nybygg- nadsanslaget ökats med omkr. 1 mill. kr. och dä man bör kunna beräkna, att denna siffra under en följd af år kommer att vidhållas oförminskad, så torde man ej böra knota öf- ver bristande offervillighet hos An- dra kammarens män. Skulle åter i den gemensamma -. o- teringen den högre siffran segra, så vore ej heller detta att beklaga. nirnsT,.! ■jajgjgSÉS5SS*^**ajga»^MsMa Länet och stiftet Epidemirappom för Öster- götlands län för Va-månaden 1—15 Mars 1896 enligt l:ste provinsial- läkarens rapport till k. medicinalsty- relsen : Xervfeber: Endast 1 fall (i Norrköping. Skarlakansfebcr: Staderna: 6 fall (i Norr- köping). Landsbygden: i Linköpings prov läkaredMr. 3, i Åtvidabergs diatr. 2 fall. Difteri: Städerna: i Linköping 1, i Norrkö- ping 17 fall Land-bygden: inom Soderkö pings distr i Qvillinge 1, Krokek 1, ii.om R-ijmyre distr. i Skedevi 1 fall. Influensa: Anmälde fall i städerna 98. å landsbygden 139 fall mot resp 178 och 161 föreg. halfmånad. Messllng: Anmälde fall: 23 i Norrköping, 50 ä landsbygden (inom 4 di,trikt). Vadstena klosterkyrka. Med anledning af en till Vadstena och S:t Pers kyrkoråd från riksantiqva- rien ankommen skrifvelse angående placeringen af de till golf i kloster- kyrkan förut använda gamla graf- stenarne hade kyrkorådet till försam lingarnas gemensamma kyrkostäm- ma i tisdags hemstält om ändring i ett förut fattadt beslut att lägga graf- stenarne utmed kyrkans långväggar en fot öfver det egentliga golfvets yta, hvilken anordning skulle förorsaka ökade arbetsomkostnader och betyd- ligt försena arbetet. Kyrkostämman beslöt nu i enlighet med kyrkorådets förslag alt grafstenarna skola läggas i jemnhöjd med golfvet jemte Tkyr- kans väggar, dock så att medeltids- stenar komma i grupp för sig sjelfva och nyare grafstenar tillsammans för sig. Långvarig hotelltjänst. Till erhållande af belöning från Pa- triotiska sällskapet har kyrkostäm- man i Vadstena förordat Clara Jo- hansson och Emma Danielsson, båda såsom uppasserskor anstälda å ho- tell Larsson derstädes, den förra med en tjenstetid på samma ställe af 30 år och den senare 16, båda vitsor- dade för pligttrohet och godt uppfö- rande. Enkefru Hedvig Larsson, som den 1 April lemnar restaurationen i andra händer och sålunda ej längre behöfver personalen, har velat på nå- got mera offentligt sätt hedra sina trotjenarinnor och begärt det om- skrifna förordet. Samvetspengar. Till riks- bankens afdelmngskontor i Göteborg har genom en prestman i Östergöt- land msändts kr. 150: 80 från en per- son som en gång bedragit hanken på denna summa och hvilkensamvete vakna", såsom han sjelf skrifver i breivet. Reseunderstöd. K. m:t har tilldelat fiskeritillsyningsmannen inom Kalmar läns norra hushållnings- sällskaps område John Rydström ett understöd af 250 kronor för att taga praktisk kännedom om laxfiske i öppna sjön med så kallade laxlinor och laxdnfgarn. Hemskt fynd. Då nyligen några arbetare i skogen vid Äfrö i Mistehults socken voro sysselsatta med timmerfällning, upptäckte demidt i skogen ett stenrös, som tydligen bar märke att vara hopfördt af men- niskohand. Sedan arbetarne rifvit ned roset, påträffades slutligen en hög ben, hvilka af fackmän förkla- rades vara menniskoben. Troligen kommer aldrig saken att kunna brin- gas i klar belysning, skrifver en vår korrespondent. Oskarshamns Postens tryekfrihetsmal,hvilka för nå- gon tid tillbaka af rädstufvurätten förklarades hvilande, beroende på ny anmälan af kärandena, begärdes till återupplagning sistlidne måndag. Rät- ten utsatte målen att ånyo förekom- ma den 13 April, meddelas oss. En lampa för acetylen- gas nuues utstäld hos hrmau Leja i ötockholm. Den är ej blott en lampa i vanlig mening, utan ett litet "gas- verk", då den sjelf producerar den gas som användes. L-tmpan är så konstru- erad, att kalciumksrbiden inlägges i ett tärl af perforerad metall, hvilket omgi'ves af en i lampans reservoar ned- sänkt glascylinder med kouisk och ge- nomborrad botten. Då reservoaren är fyld med vatten, stiger detta genom glascylinderns bottenhål upp till me tallkärlet och bildar vid beröring med kalciumkarbiden acetyltngas, bv..rs eget tryck hindrar en alit tor snabb gas- utvcckling. Acetyleugasljuset är med det nuva- rande piiäet på kalciumkarbid något dyrare än auerljus, men billigare än elektriskt glödljus, samt öfverträff.ir dem båda i ljuskraft. Jernvägsplanen Fornas —Tjellmo har nu mognat så myc- ket, att inom kort ett möte med in- tresserade kommer att utlysas, an- tagligen i Husbyfjöl, för hvilken plats en jernbana blir af allra största be- tydelse. Dervarande rika vattenkraft och andra för ett industrisamhälle mäktiga faktorer, skola, om en jern- väg kommer till stånd genom eller till den gamla qvarnbyn, som allt ifrån hedenhös varit en vigtig sam- lärdselpunkt, helt säkert alldeles om- gestalta det nuvarande Husbyfjöl. Från Fornas och hit är terrängen ett fullkomligt slättland och norr om Husbyfjöl, sedan man öfverstigit bac- karne der, erbjudas heller inga för en jernvägsanläggning tekniska svå- righeter eller ovanliga kostnader. Det är naturligtvis meningen att sedermera sammanbinda Tjellmo med någon punkt på Pålsboda—Finspongs jernväg, ett första stort steg till för- verkligandet af den vigtiga planen: ett smalspårigt jernvägsnät inom och till provinsen, skrifves till N. T. Maskeradbal 1 Mjölby och dertill en riktigt ståtlig och liflig så- dan hade sällskapet N. N. derstädes anordnat häromafton. Mer' äa 100 "masker" rörde sig i holellets balsal under lifligt glam och hviiflande dans. Många stilfulla kostymer och äfven roliga "karaktärsmasker" uppenba- rade sig i den brokiga skaran. Dan- sen pågick till arla morgonstund. Tranas måleribolag hade sin årsstämma i tisdags, då bl. a. revisionsberättelsen föredrogs, och styrelsen beviljades full decharge för det gångna årets förvaltning. Å hvarje lott beslöts en utdelning af 50 kr. (5 proc), hvarjemte 1,700 kronor afsattes till reservfonden och 10 proc. afskrifning å inventarierna m. m. beslufades. Till arbetarepersonalens olycksfalls- försäkringsfond afsattes 300 kronor, samma belopp som bolaget under före- gående år utanordnat för detta ända- mål. Trämassebolag. Trämasse- exportörer i Sverige och Norge erna bilda ett stort bolag, som skall köpa och sälja trämassa iör egen räkning. Bolaget, som skall ha hufvudkontor i Kristiania och filial i Göteborg, af- ser att konkurrera med en utländsk firma, som ofta arbetar för prisfall. Man hoppas få alla trämassefabriker i de förenade rikena med i bolaget. En skandinavisk indu- striutställning i New- york, Bland skandinaverna i New- york pågår för närvarande en liflig rörelse för att åstadkomma en om- fångsrik skandinavisk industriutställ- ning derstädes. Från Sverige hoppas man få en rikhaltig utställning isyn- nerhet på jernindustriens område. Skandinaverna i Newyork äro alla- redan i gång med att samla pengar till utställningen, och troligtvis skall den officiella inbjudningen inom kort Det säges vara utom allt tvifvel, att en sådan utställning blir till stort t agn för de resp. skandinaviska län- erna, och idén vore värd alt här hemma beaktas. Tullförvaltaretjensten 1 LlnkOping sökes af tullförval- taren J. Vleugel, Skellefteå, t. f. tull- förvaltaren R. Odin, Vadstena, kam- marskrifvaren J. M. Berg, Göteborg, samt öfveruppsyningsmännen G. Thunberg, Strömstad P. Ljungberg, Halmstad, K. M. E. Ljungqvist, Lands- krona, och J P. Thurner, Kalmar. Till adjutant hos konun- gen har utnämnts ryttmästaren vid Smålands husarregemente T. de ilaré. AfUden rekryt. Häromdagen kl. 6 f. m. afled efter några få dagars sjukdom å Norrköpings lasarett re- kryten vid Jönköpings regemente och Vista kompani n:r 20 Tengvall. Teng- vall var född i Linderås socken å lä- genheten Friden, der hans föräldrar äro bosatta, tjenade för roten Mic- kelstorp i Adelöfs socken samt var f. n. komenderad till rekrytskolan i Norrköping. Hedersgåfva. Till O. O. med- delas: Till handl. M. Theel i Hulla- ryd öfverlemnades nyligen genom stämmans nuvarande ordf, baron Hummerhjelm, såsom en gärd af sockenbornas tacksamhet och er- känsla en pokal af gediget silfver för hans förljenstfulla 16-ånga verksam- het såsom kommunalstämmans ord- förande i Lomaryd. Fattigvårdsmål. Viking- stads Bocaeu bar tillerkänts ersättning af Rimsjo socken i Oifleborgs län föl' åt sfi.d- na pigan 1 la Anderssons minderåriga dotter Elin Augnsta meditelad fattigvård. Pä ansökning af Herrberga sockens fattig- värdsstyielso bur länsstyrelsen ålagt Jerstad socken att gälda pigan Alma Cbailotta Berg meddeltdt fattigunderstöd. Af länsstyrelsen af gjorda mål. På ansökning af: Firman Hult- ner & SveoBson. Nas. A. Qji éii. Linköping, godsegaron S. P Sveussou, JoLSherg, i Wal- dén, Iibuit slussinspektören Ivar Kratt, Berg, laudtbrukaren G. 0- Hesselman, Lugnsbo, ocb Herrberga Fattigvardsstyrelse, samt pä be- svär af Edvin Jakobsson i Gottlösa m. 6. I konkurs har arrendatorn C V. Olsson i Amantorp af Björkekinds och Östkinds häradsrätt försatts. Tranås bankaktiebolags ordinarie bolagsstämma hölls denAl d:s under ord'örandeskap af grosshandl. R. Burehardt. Af bolagets 1,000 lot ter voro 588 representerade. Efter det styrelsens berättelse med gillande lagts till handlmgarne och full decharge bevijats, uppstod en stunds diskussion angående fördelnin- gen af årets vinst. Nettobehållningen för sistlidet år uppgår till kr. 14,011: 55, hvaraf till reservfonden afsatts kr. 2,102. Till bolagets disposition står följaktligen ett belopp af kr. 11,909: 55 hvartill komma från 1894 till dispositions- fonden afsatta kl. 3,974: 74. Af dis- ponibla medlen, kr. 15,884: 32, föreslog styrelsen att kr. 10,590, motsvarande 5 procent, utdelas till aktieegarne och att det återstående skulle qvarstå å dispositionsräkningen. Revisorerna deremot föreslogo en vinstutdelning af 6 piocent pr aktie med kr. 12,608. Resultatet blef att stämman beslöt en medelväg, eller 5Vj procent. Ett af styrelsen inlemnadt förslag att j-mte verkställande direktören tre ledamöter skulle närvara vid gransk- ning af inkomna låneansökningar af- slogs efter en stunds diskussion, af hvilken emellertid framgick behofvet af en omarbetning af reglementet, äf- ven i andra hänseenden än det nu ifrågavarande. Ett annat styrelsens förslag, att få § i i reglementet i så måtto ändrad att bankens delegare måtte medgifva utsläppandet af nya aktier och der- med få aktie- och rörelsekapital öka- de, bifölls så till vida, att stämman beslöt utsläppa aktier för ytterligare 100,000 kronor, hvadan aktiekapitalet skulle ökas från 2- till 300,000 kr., och beslöts i sammanhang dermed att de nya aktierna skulle säijas till ett pris af 215 kr. löpande med 5 proc. ränta från den 1 Jan. i år. Styrelsevalet skedde genom vote- ring, som utföll sålunda: hrr J. Gustafs- son, Hult, Trehörna, G. A. Ericson i Oberga och C. J. Kastensson i Asby, hvardera med 565 röster, hrr A. J. Andersson i Holma med 557, Aug. Petersson i Klosterås med 472, G. O. Johansson i Tranås med 358 och S. A. Lindblad i Isaryd med 304 röster. De två sistnämnda nyvaldes efter hrr C. A. Andersson och Axel Andersson i Tranås. Suppleanter blefvo hrr a F. Nord- ling och R. Burehardt fr. Tranås samt R. Kastensson i Salfvarp, C. G. An dersson i Ärlekälla (Marbäck), J. An- dersson i Bänarp, J. Bäckdahl i Lin- derås och C. F. Lind i Tranås, den sistnämnde nyvald efter fäbr. M. Jo- hansson, som afflyttat från orten. Till revisorer omvaldes hrr major Hj. von Heland och löjtnant Cl. Filén och till deras suppleanter hrr baron Th. Hermelin och fanjunkare Emil Vetterhall. Verkst. direktörens lön bestämdes till 1,500 kr.; arvodet till styrelse- ledamöterna skall utgå med 5 kr. för dem från Tranås och 6 kr. för dem från landsbygden för hvarje samman- träde. Revisorerna erhålla 100 kr. pr år hvardera. Industri!dkaremötet i Vi by kommer att hållas under dagarne 18 — 20 Juni och öppnas af lokalbestyrel- sens ordförande tabiikör P. A. ilell- gren i Visby. Senast den 15 Ap:il skola alla öfverläggningsämnen till mötet vara insända ti'l centralstyrelsen. Pedagogiskt föredrag. Direktör 0. Salomon från Nääs höll nyligen föredrag i Norrköping (i Salt- ängsskolan) ötver den tyska peda- gogen Friedrich Fröbel, inför så många åhörare lokalen kunde rymma. Det i hög grad intressanta föredra- get inleddes med afsjungandet af ps. 33: v. 1. Sedan föreläsaren derefter inled- ningsvis gifvit åhörarne de yttre konturerna af Fröbels lif och berört olikheten mellan Pestalozzis och Fröbels pedagogik — lefva, uppfatta, ulföra, den Pestalozziska satsen, lefva, utföra, uppfatta, den Fröbelska sat- sen — utvecklade han Fröbels åsig- ter, hvilka i korthet kunna samman- fattas i satserna: man kommer till kunskap genom handling, ej genom ord; låtom oss lefva för barnen. Derefter redogjorde föreläsaren för Fröbels lifsgeming: "Kindergarten" och dennas stora betydelse. Fröbel var född i Ober-Weisbach i Sachsen-Rudolfstadt 1782, dog 1852 af sorg och grämelse öfver att hans "Kindergarten" af såväl regeringen som allmänheten betraktades med misstroende. Stöld. Mellan kl. 8 och 9 på af- tonen i måndags stulos från drängen Alb. Andersson i Slycke Södergård, Rappestads socken, diverse kläder samt en mindre nattsäck. För stöl- den misstankes en "luffare" af me- dellängd och ordinär kroppsbyggnad med ljusa, långa mustascher och kort kindskägg, hvilken hade loge- rat i drängstugan natten till den 7 innevarande månad. (Östg.) En tilltalande högtidlig- het egde i söndags rum i Hvena kyrka, då efter gudstjenstens slut till kusken Nils Erik Johansson öfver- lemnades den medalj, som k. patri- otiska sällskapet tilldelat honom för än 25 års trogen tjenst hos godsega- ren Axel Hedenberg å Hultsfred samt hos dennes numera aflidne fader, skrifves till oss: Sedan först kyrkoherde Andraj hållit ett anslående tal öfver orden 'Mina ögon se efter de trogna i landet, att de må när mig bo, och jag hafver gerna fromma tjenare", tram- tiädde den belönade tienarens husbonde, hvil- ken i egenskap af Sevede husbållningsgilles ordförande blifvit ut-edd att öfverlemna me- daljen- Hr Hedenbarg framhöll förBt, huru- som det vore honom dubbelt kärt att utföra detta upprag, då det gälde att belöna hans egen trotienare, hvilken han visste genom ärlighet, duglighet ocb aldrig svikande pligt- trohet hafva väl gjort sig iörtjeut af utmär- kelsen. S^-dan talaren härpå visat, huru me- daljen kan blifva kär oeh dyrbar för bäraren, om han använder den som en Bpegel för min- net, hvari han, då ålderdom och orkeslöahe- tens dagar komma, kan skåda tillbaka på ett lif, som ingalunda förflutit i gagnlöshet,utan i arbetsamhet och idoghet, fäate han utmär- kel-etecknet å trotjenarens bröst. Dan hög- tidliga akten avlutades med afsjungandet af pa 274 v 4 Medaljören och öfrigt statfolk på Hultsfred voro derefter af hr Heden- berg bjudna på middag. Asklundska tobaksfabri- ken i Linköping har nu, enligt med- delande af dess nuvarande innehaf- vare hr E. Asklund, uppnått 50 års ålder, liksom ock hr Asklnnd sjelf. Den vid fabriken anstälde kassö- ren C. F. Berg fylde samma dag 60 år och har varit anstäld vid fabriken under jemnt ett qvarts sekel. Med anledning af allt detta hade hr Asklund anprdnat en festlighet, hvarvid bl. a. öfverlemnades en he- dersgåfva till hr Berg från hans prin- cipal. Linköping -Ringstorps- banan. T anledning afgrefve Phi- lip Klingspors koncessionsansökan å föreslagna jernvägen mellan Linkö- ping och Ringstorps station, har läns- styrelsen förodnat kronofogden Hugo Ygberg att å för ändamålet utlyst sam- manträde höra invånarne i de orter, genom hvilka jernvägen är afsedd att framdragas, angående ifrågasatta jern vägsföretagets nytta för det allmänna. Vettertraflken. Såsom förut meddelats, skall ångfartygsaktiebola- get "Södra Vetten?, som eger den sjunkna ångaren "Guldkroken", upp- lösas och ångaren säljas. De vid bolagsstämman i fredags närvarande enades emellertid om att ett konsor- tium skall bildas och vid auktionen inköpa "Guldkroken", om ej priset blir för högt, samt derefter inbjuda de nuvarande delegarne att ingå i ett nytt aktiebolag, som skall sälta "Guldkroken" i stånd och återupptaga trafiken & den gamla traden. Skogsaffarer. Trävaruhand- laren J. A. Andersson i Ulrika har köpt den nu alverkmngsbara timmer- skogen vid hemmanen Amundebo, Tolebo, Björksfall och Gillersfall i Ulrika socken. Afverkningen ar re- dan i full gång, och meningen lär vara att senare på våren uppföra ångsåg vid Ulrika kyrka. Sedan hxMauntz Hydén för cirka 20 ar tillbaka flyt- tade sitt sågverk från sjön Drogen, har här icke någon skogsaiverkning i nämnvärd mån egt rum. Om höjd arbetslön ha mu- rare- och handtlangarefackförenin- garna i Norrköping till mur- och bygg mästarne ingått med begäran och af lemnat prislista med anhållan om på- skrift. Murarne fordra 40 öre pr tim- me (erhålla för närvarande 35) och handtlangarne 25 öre (nu 20). För de förstnämnda skulle prisstegringen taga sin början den 1 nästk. April och för handtlangarne den 1 Maj. Svar på dessa prislistor, med bifall till den framstälda begäran, har in- gått från en del arbetsgifvare; en del åter har ännu ej afgifvit något svar. jifven från stadens timmerarbetare har framställning om högre arbetslöner skett. (N. T.) Konungens oeh drott- ningens utländska resor. Deras majestäter afresa från Stock- holm med extratråg måndagen den 30 d:s kl. 12,50 e. m. — de passera sålunda Östergötland på aftonen — samt an- lända till Malmö följande morgon kl. 4,10 f. m. Vagnarne, som de kung- liga använda, öfverföras direkt med ångfärjan, och fortsattes färden öfver Köpenhamn, Korsör, Fredricia till Hamburg, dit ankomsten sker tisdags afton. Här skiljas det kungliga pa- rets vägar. Drottningen fortsätter, fortfarande i egen vagn, färden till Honnef vid Rhen, hennes gamla uppe- hållsort, och konungen, likaledes i egen vagn, tager vägen öfver Frankfurt sm Main och Wurzburg till Miinchen, dit ankomsten sker ons- dag afton och der konungen kommer 292 Drömmar rinna som strömmar. Ett stort rum vidgar sig på en gång för honom. På midten af golfvet står ett bord, vid hvilket ej allenast Marie Antoinette och hennes qvinliga krets, utan äfven Ludvig den sextonde jemte flere af hans närmaste hofpersonal tagit plats. Man var syssel- satt med ett hazardspel. Högar af guld ligga här och der uppstaplade. Den ene etter den andre smälter tillhopa under spelets gång. Drottningen tappar oupphörligt. Bankören drager till sig den ena insatsen efter den andra. Ett uttryck af smärta och lidande färar Marie Antoinettes ansigte, hvar- emot ett hånleende visar sig i bankörens. Fersen står vid sidan om bordet. Bankölen, för honom all- deles obekant, år till yrket en spelare, kallad för att tillhandagå med upplysningar. Fersen riktar sin uppmärksamhet på honom. Omöjligt, han misstager r,ig icke. Mannen spelar falskt. Drömmar rinna som strömmar. Sceneriet har återigen förändrat sig. Hela hofvet, alla som deltagit i spelet, sjeltve bankören, alla hafva försvunnit. I stället för det ljus, som nyss glänste så klart i lummet, herskai ett halfdunkel derinne. I drömmen befinner Fersen sig ensam der. För den syn, som slår hans öga, ryggar han förskräckt tillbaka. En blodig hand är det enda föremål, som ligger framför honom. Under spelet har han med sin dolk fastspikat bankörens hand vid bordet. Blodet strömmar ur såret, och inom kort synes handen helt och hållet svart deraf, men derunder vrider sig handen om, griper lians egen dolk och riktar den med ett bånskratt emot honom sjelf. Drömmar rinna som strömmar. Liksom af en orkan upprörda, skyhöga och bru- sande, stundom klara och genomskinliga, stundom 293 mörka och skummande vågor, börja drömmarne att bölja om hvarandra fram och åter. Han befinner sig i en högtidligt smyckad kyrka. Ludvig den sextondes kröning försiggår. AU den storartade prakt, som var ej mindre den absoluta monarkien än den katolska hierarkien sä egendom- lig under dot adertonde århundradet, utvecklar sig. Ögonblicket var inne för den högtidligaste och vigti- gaste delen, efter den tidens uppfattning, af krö- ningen. "Ut ilominum apostolicum", ljöd det genom de väldiga kyrkhvalfven, "et ornnes gradus ecclesia: in sancta religione conservare digneris*). Härunder öppnades "la sainte ampoulo" eller den flaska, hvari den heliga oljan förvarades, och sjelfva smörjeisen föregick. Det föreföll Fersen, som om den förrättades af en svart hand. Drömmar rinna som strömmar. Fersen förflyttades pa on gång till abbotstiftet Saint-H°my. Da han inträder, står äfven här en furie fram- tör honom. Dess dystia ögon stirra fram öfver hög- altaret. I sin svarta hand höll furien den heliga flaskan. — Kratsch! 1'nder förbannelser krossas den i detsamma mot stengolfvet. Oljan flöt som en svart ström rundt omkring. Drömmar rinna som strömmar. Helgonen i koren fa ht. De korsa sig och höja sina blickar och händer. En bcsvärjelseform stönas ut af furien, och helgonen kasta sig ned frän sina platser. En hemsk akt börjar. Furien störtar in ligioneii värdigas bibehålla 29(1 ej undan sä, som lian ville. Föi tvillan och oro jäsa i hans bröst. Monarkien drogs af krakar till hästar, Tätt efter vagnen följde på sina egna springare några förtrogne. Han tyckte, att allt berodde på framgången. Äfven nu förföljde honom en mörk ande. En furie jagade förbi, ropande inåt vagnen: — 1 aren igenkända. Betagen af lörskiäckelse, ansträngde han spännet. Våldsamt ökas farten, strängare hällas töm- marne, vildt börja krakarne jaga framåt, det knakar i vagnens fogningar. Do hastigt omvExlatide och vilda feberfantasi- erna vecklade sig härefter liksom tillhopa. De upp- gingo nästan säsom strömoln i hvarandra. Försvin- nande aflöste den ena drömbilden den andra. Utan att gifva rum f>">r något verkligt töljdenligt, korsade tilldragelserna hvarandra; man kämpar och strider: man sträcker vapen. Vagnen vänder om samma väg den kon.mit. Furien satt nu på kuskbocken. I ske- nande fart gar det undan. Vagnen försvinner såsom en sky. Han hade drömt om konungafamiljens kända försök att fly. Drömmar rinna som strömmar. Bergshöjder och skogsdungar, palats och bostä- der hägrade här uch der omkring. Festligt klädda rnenniskor sväfva fram och åter. Öfver hela scene- riet utbreder sig det vackraste solsken. Plötsligt tycker han sig se Afrodite i sin char, dragen af tlufvor. 1 Afrodite igenkänner han Marie Antoinette, ännu blott femton ar. Allt log och glänste omkring henne. På en gäng öppnar sig en ^tor lestsal, och hon föres dit in. Väggaina, betackta med brabantska tapeter, äro smyckade med sirater. Marie Antoinette tager plats pa en i fonden befint- 289 dess gigantiska massa, bruten i öfverraskande och praktfulla arkitektoniska former, hår och der upp- burna af rika pelarrader, belystes i drömmen af den klaraste dag. Nedanför slottet utbredde sig parken. Liksom en oändlig skog låg den der, en skog likväl, hvari man kunde säga att civilisationen, om icke gått vilse, dock, dragande åskådaren än hit och än dit, var vilseledande. Alléerna korsade och ringlade om hvarandra. Olympens alla gudar och gudinnor hade nedstigit här. I drömmen stodo de ej såsom marmorbilder på sina piedestaler. Lefvande nedstego de itrån dem. Der stod Jupiter, hållande i sin hand åskviggen öfver verlden, här slog Apollo sin lyra; der log en Baechus, här skymtade en Faun. Fon- tänerna kastade omkring sig sina glänsande kaska- der, och najader och nymfer lekte bland de klara strålarne, säsom i ett skimrande silfverregn. Det var olympisk feeriverld, hvari Fersen befann sig. Drömmar rinna som strömmar. Den vackra synen försvann, och på en gäng tyckte han sig förflyttad till en allägsen del af par- ken. En väg slingrar sig fram. Träd och buskar omgifva den. Han ser en kabriolett, han ser ett ilande, ett skenande förspann, han ser en qvinna deri, ung och tjusande. Tömmarne skötas af en bakom kabnoletten sväfvande furie. In i kabriolet- tc-ii faller en stråle af guld, omkring den är det mörkt. Hejdlöst gar det framåt. En afgrund öppnar sig der framför. Fersen hastar till hjelp. För=pannet stör- tar till hans fötter. Furien försvinner i skyn. Och han tycker att han böjer knä för den okända, som han räddat. Drömmar rinna som strömmar. En nästan oöfverskådligt stor stad omgifver ho- nom på en gång. Det är Paris, som omgifver ho- C. K Ridderttad. Starta Handen. I. 37