Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-06-05
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Redaktör och ansvarig irgifva Bengt H&gg«. OSTGÖTA-POSTEN Aktiebolaget Östgöta Correspoudcntens Booktrjckerl, Verkställande direktör: Fredr HammaratrBm N:r 23. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: 50, för tre qvartal kr. 1.15, för hälft år 0,85 och ett qvartal SO öre, postbefordriugsnfgifteu iiibrrukund. Fredagen den 5 Juni. Utko ■ bvarje Fredag. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska annorser lö öre. Förlofnings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Correspondentens Boktrvtkeri i Linköping. 1890. Tillkånnagifvanden. Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan 50 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bontrednln- gar, inkasseringar och kommla- elonfireappdrag bos K. Befallningshaf- vande m. m Billigaste inkassotaxa: För årBkuoder, vid liqvid efter aninaniog, högst en kr. Ionehafvare: v. HäradBböfding Per Aruauder. (3336.13) hos länsstyrelsen, Hofratta e o. notarien K. Arnander, ombesörjer mot lagstadjsad taxa hand Högars mlemnaride och uttagande- Träffas å landska&Bliet kl. 10—2. Adress: Landskanaltet. (3335,21) I éBiiäfa, B*itam6a in. ee/t qtartaltprimbt. <?ifråtla/tfjjja JcrtäfomguiUter. WW Hingst, som kan anmälas till för- Bäbring omedelbart före kastration. ansea i likhet med % 27 i regi. såsom redan föraäk rad, dä handlingarna blifvit af försäkrings- tagaren uoderskiifna och tillika med afgiiteo till veterinären a6emnade. W FÖI, som vid födelsen haft lif, er- sättas vid dödsfall före kalenderårets siat med 50 kr. om stoet är försatt rad t i Östergötlands Kreaturs-Försäkrings-Bolag. Inga fräknar mer! Fräkenpomada. Elda absolut säkra medel, att utan obehag borttaga frähuar, solbrän- na och letVerllackar. Ofelbar ver- kao garanteras. Personer, bvilka varit svarta af fräknar, bafva erhållit deo renaste, bvitaste by. Beqvireras emot postförskott eller poataovisning. Pris kr. 3 pr bark. Återförsäljare antagas. Tekniska General-Depoten, Grefgatan 17, Stockholm. Afskrift Pä begäran får jag härmed intyga, att mig förevisats flere intyg och bref, h vilkas ut. tallare betygat sin tacksam- het för att de genom användandet af F Tranbsrgs Fräkenpomada blifvit be- friade från fräknar och hvilka derföre på det varmaste rekommenderat den- samma. Stockholm deo 3 Jani 1893. Ex cfficio J. Killar, NoUrins publicus. (4537,125) (G. 29094) Länet och stiftet. Östgöta nations student- •ingkÖP är nu sedan den 1 Juni till fulla 25 man sammandragen i Up- sala, och öfningarna pågå morgon och afton med lif och lust under direktör L. Siegbahns ledning. Tillgången på de hasta sångkrafter har också på sista tiden varit mycket god, sedan O. D.-kören måste inhibera sin be- ramade sång-turné till Berlin. Man kan derför hoppas, att den nya öst- götakören icke skall gifva O. D.-sån- garne i något afseende efter, och re- petitionerna lofva redan det bästa. Den 6 dennes gifves den första kon- serten i Upsala, hvarpå kosan ställes direkt till Norrköping och Linköping. Andre stadsläkaretjen- Sten. Sedan magistraten härstädes beviljat andre stadsläkaren i Linköping Ernst Boman, för fullgörande af mili- tärkominenderiog cch med cmska stu- diers idkande i Stockholm, tjenstledig- het från den 10 dennes till den 12 September, har medicinalstyrelsen för- ordnat medicine licentiaten Carl Seder- blad att under tiden bestrida andre stadsläkaretjensten härstädes. Afgående nämndeman. Hemmansegaren Alfrid Eriksson i Tölingsnäs, som i nära tre år tjenst- gjort i Pinsponga läns häradsrätt såsom nämndeman för Skedevi soc- ken, ingaf vid senaste tinget ansökan om entledigande. Konkursärende. Skoma- karen August Wilhelm Björling i Re stad Norrgård, Vånga socken, och hans hustru Anna Lovisa Johansson äro sedan den 28 sistl. Maj vid Fin- sponga läns häradsrätt, på egen be- gäran, försatta i konkurs. Första för- höret hålles den 22 dennes kl. 10 f. m. å tingsstället Hällestad. Instäl- lelsedag är kl. 12 p. d. den 7 nästa September å samma ställe. Folkskollärarinneexa- men har vid Skara seminarium af- lagts af Ellen Larsson från Vadstena och Maria Lindahl frän Norrköping. — Vid Kalmar seminarium utexami- nerades i tisdags 25 folkskollärarinnor, deribland Kerstin Ahlstrand från Lin- köpings stift. På fondbörsauktion i Stock- holm d. 8 d:s försåldes 3 lotter i Öster- götlands enskilda bank å 500 kr. till 760 kr. stycket samt 2 aktier i R. "Wahrens aktiebolag å 1,000 kr. till 2,055 kr. stycket. Kreatursmarknader, Må- nadsmötet i Skeninge d. 3 d:s var tem- ligen talrikt besökt. Tillförseln af boskap var jemförelsevis rält god, synnerligast af tjurar, af oxar deremot mindre. Priserna ansågos vara något i stigande och voro: å tjurar 60 till 320, kor 60 till 120 kr.'pr st., oxar 200—400 kr. paret. Från jernvägs- stationen afgingo 30 vagnar med 316 djur. På möbler var tillgången något mindre än vanligt, men på laggkärl och andra trävaror deremot riklig och omsättningen god. — Månadsmötet i Söderköping i får var talrikt besökt. Tillförseln af reatur var medelmåftig och omsätt- ningen föga liflig. Priserna voro för: oxar 200-400 kr. pr par, kor 50 till 180 kr. (en betingade till och med 230 kr.), tjurar 60 till ltiOoch qvigor 50 till 90 kr. pr st. Tillförseln af skodon var stor. Storstrejk i Tranås. Om- kring 125 träarbetare, anstälda hos Tranås Måleriaktiebolag, Tranås norra stolfabrik, Tranås nya stolfabrik samt J. A. Carlssons stolfabrik, strejka se- dan i onsdags middag. Egarne at dessa fabriker hade för några dagar sedan nedsatt arbetslö- nerna för en del slags arbeten, mest för tillverkningen af finare stol-sorter. Arbetarne gjorde sig under sådana förhållanden solidariska med hvaran- dra och sammanträdde till ett möte i tisdags då deputerade från de olika fabrikerna utsagos för att underhandla med arbetsgifvarne. Denna underhandling försiggick i går utan att något resultat dervid upp- nåddes. Såväl arbetsgifvarne som arbetar- nes förtroendemän vidhöllo sina ford- ringar. Senare på e. m. tågade samtlige de strejkande i samlad trupp ut till Än- garydsskogen, der det under den mest fridsamma stämning i ötrigt rådgjorde om de uppkomna tvistigbeterna. De strejkande beslöto dervid en- hälligt att vidhålla sin fordran om arbetslönernas bibehållande vid deras förra belopp men att en hvar enskild arbetare skulle ega återgå till sitt arbete utan trakasserier från kamra- ters sida, ett medgifvande, som ingen af de närvarande syntes hågad att begagna sig af. Vidare beslöt man, att om så nöd- vändiggjordes, och innan man sökte sig arbete på annan plats uthärda med strejk ett par vecksr och att de arbetare, som deraf möjligen kunde vara i behof, skulle erhålla under- stöd af kamrater. Skulle en arbets- givare ingå på arbetarnes fordringar, så skulle arbetet å dessas sida ej upptagas förrän samtlige andra ar- betgifvare gjort samma erbjudande. Tillika beslöts att alla derutinnan skulle vara solidariska cch se till att alla och en hvar skulle uuder strejken uppföra sig skickligt, nyktert och på bästa sätt 6Öka ö'vertyga arbetsgifvar- ne om lönenedsättuingens otillböi lighet Efter Tranåsförhållanden är detta den ojemuförligt största strejk, som in- träffat här. En stor del at de strej- kande äro äldre personer med den här sä allmänna frireligösa anstrykningen och derjemte absolutister. Svår torde vara att för den utom- stående döma om, hvilkendera parten är i sin fulla rätt, hvariör vi ej heller tillåta oss något omdöme liärutinnan. Troligt är emellertid att tvisten snart nog skall komma att biläggas, enär begge pai terna helt visst och at upp- riktigt hjerta besjälas af önskan att åter komma till samförstånd med hvar- andra. Linköpings sparbanks hufvudmän hade nyligen årsstämma under laudshöfdingen grefve R. De la Gardies ordförandeskap. Dervid beviljades af revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för 1895 års förvaltning. Ur revisionsberättelsen må följande siffror meddelas: Insättninijsfonden.. Behållning frän 1694 2986.711: 1», insättningar i 12.104 poster 4S2.817: 88, under året betäknarie lantor 12X8ö5 93, mmma kronor 3.598 335. Härifrån afgä i 4,096 poster uttagna 401,316: 09. med beräknade räntor 9.584: C2, kr. 41i, 900: 71: behållning till 1896, kapital 3068.212: 93, med beräknade räntor 119,221: 31, summa kn.nor 3.187,434: 29. Reservfonden. Behå!lmog från 1894 kronor 310 206 U2; behållning till 1890 kr. 316 003: 22. Sparbankens skulder. Ineatlarnes tilgodo haltande kr 3.187,431: 29: reservfonden kr. 316 064:22. Summa kr. 3,553,497: 51 Sparbanhen^ hllijtoxjat Mo hvpotekul ende fordringar till k »7,313 62, ■ 437,76-' 36 ranta 3,277 88: mot säkerhet af borgen 502 865! 70: ranta 4 052 65 S a kr. 2 367.787 .2 Finspong, brukwgares4ö:«krili.ingar 97.000: aktier i Linköpings vattenledning.-b dag, ka- pitnl OS.200: riuta 4 092. Summa kr. 7-',292 Obligationer. Allmänna hypotek-bankens 33 , i.om '.Ii 000 8SI.744: allmänna bypoteks- liankens for Sveriges släder 31 ., proc nom. 119?'Hl 136 115 (i u-borgi Martyr, proc nom. 150,400 130,120: ränta 3 760: 20: deposition i I) !e:gotlands rask. bank 500 000: upp- och j':.isr fning i ö turgot lands etisk, bank 37 600, gård n n:r 104 i S:t Lars qvarter i Linkopn g 10 S61 iii'. inven'arier 8"2: 25: kassabehålluing 48,33.j: 28. Summa kr. 3.533,497: 51 Utgiftsstaten för nästa år taststäl- des överensstämmande med detta årets, utom att ombudsmannens ar- vode höjdes med 500 kr. och vakt- mästarens med 250 kr. Räntan å insatta medel bestämdes till 4 procent från den 1 nästa Jan., med rättighet dock för styrelsen att om konjunkturerna så rr.edgåfve ned- sätta den till 3 6 proc. Till hufvudmän (eiter all. major E. Fornell) valdes landssekreteraren C. u. de Frese med 13 röster (närmast i röstetal kom färgaren O. Andersson med 4 röster). Till ordförande i styrelsen återval- des enhälligt laudshöfdingen grefve R. de la Gardie, till vice ordförande landskamrer N. H. Joachimsson, till styrelseledamöter (för 4 år) de ut- lottade f. handlanden C. O. Fornan der (11 röster) och apotekaren F. G. Lundgren (21) (närmast kom frili U. C:son Sparre med 7 röster). Till sty- relseledamot efter aflidne major E. Fornell valdes frih. U. C:son Sparre med 17 röster (närmast kom kamrer J. M. Feuk med 4 röster). Till sty- relsesuppleant omvaldes enhälligt den utlottade handlanden J, Almqvist och nyvaldes efter frih. U. C:son Sparre handlanden K. Mousquette med 4 rö- ster (uärmast kom v. häradshöfding P. Orre med 3 röster). Till revisorer återvaldes enhälligt auditören A. F. Olson, handlanden a. Neuman och läroverksadjunkten a. Malmstedt. Till deras suppleanter likaledes bankdirektören B. Söder- baum, kamrer B. Arre och auditören E. Schreiber. Från styrelsen för Linköpings ele- mentarläroverk för flickor hade in- kommit en framställning om ett un- derstöd i form af gåfva eller ränte- fritt lån å 6,000 kr. Sparbankssty- relsen hade atstyrkt lramställningen. Ordföranden, som ej deltagit i styrel- sens behandling al ärendet, förordade nu, på anförda skäl, att något belopp matte lemnas skolan. Framställningen förordades vidare af hrr H. Petri, som (då återstående årsvinst, 5,800 kr., och öfverflödande reservfond dertill lemnade tillfälle, föreslog ett understöd af 7,500 kr., och M. Wallinder (som instämde i samma förslag). Å andra sidan förordades styrelsens förslag af hrr Thorngren (at årsvin- sten återstode efter beslutad afskrif- ning å sparbankens egen nybyggnad blott omkring 2,000 kr. och reserv- fondens ställning vore mera skenbart äu verkligt öfverflödande), A. Neu- man, P. urre och A. Lundblad. Framställningen afslogs med 17 rö- ster mot 10 (som voro för det be- gärda anslaget å 6,0(0 kr.) Från Linköpings soppkokningsan- stalts styrelse hade också inkommit en anhållan om ett understöd till ej uppgifvet belopp. Sparbanksstyrelsen hade tillstyrkt en gåfva af 1,000 kr. Ordföranden ansåg att detta belopp, då bidragen torde blifva årliga, borde sättas nägot lägre. Ett anslag å 1,000 kr. beviljades enligt styrelsens förslag. Sommar färder för skol- ungdomen är något, som ej kan nog varmt rekommenderas. Den far, som har råd, bör skänka en flitig son en sommarutflykt såsom belöning. En synnerligen lärorik och billig så- dan färd härifrån Östergötland är en utflykt till det i botaniskt och histo- riskt afseende så intressanta Gotland. Om 10 skolynglingar slå sig tillsam- man i ett sällskap få de göra fram- och återresan med ångbåt från Norr- köping för enkel biljett. En annan ej mindre lärorik färd är en jernvägs- och ångbåtsresa öfver Fogelsta Hjo Kinnekulle. Äfven bär beviljas för sällskap på — om vi minnas rätt — 5 personer fram- och återresa på enkel biljett. Under denna färd kunna både Omberg och Kinne- kulle grundligt studeras. Den sistnämnda färden kan göras på rabattbiljett äfven af andra än skolynglingar. Arkösunds hamn. På kaj- anläggningen vid Arkösund arbetas nu med all kraft, så att densamma må blifva färdig på försommaren, skrifves till S. T. Kajbyggnaden är af solid beskaffenhet och kommer nog att kosta cirka 30 000 kr. Början till en park i Norrköping har gjorts med en genom hamnstyrelsens försorg utförd plantering utmed strandvägen ä norra sidan af strömmen frän stadsgiänsen ut till Alholmarne. N. T. hoppas, att man inom en ej så långt atlägsen framtid gör en fortsättning af anlägg- ningen ut i Gåstgifvarehagen, då, se- dan marken blifvit mera torrlagd, här torde med tiden kunna göras något storslaget i planteringsväg. Östgöte med tur i kär- lek. Trän Förenta Staterna ingår till M. P. underrättelse om att opera- sångaren Arthur Donalson nyligen in- gått äktenskap med primadonnan vid det operasällskap han tillhör. Arthur Donaldson ar bördig från Söder- köping lian betor egentligen Ijum-l.-.': och är son (ill -lokaptt-uen ' Dann-U-n som fiirr foide ångaren "Roxen" m>-n mi lär vara bosatt l Gotoborg. Han- farbror kapton A. Damolsen, fm do för några o sodan ångaren Gustaf aiTggbs' aK.ndi kanal lo.ien. När ung Arthur kom till Amerika for- indrado ann-iik-u erna lians namn till Do- irlldson. unäi louuulst-n fot dom .irki.uig ligt att uttala. Arthur '-upptäoktes" anan af s.inglaravou llioodur Ilmiksim: , v« vork. hvilkon fäste sig vid lians utomor- dentligt präktiga baryton o. b bm i:ub- gil'\ -i luiMii undervisning Sodan dess lun lian ,tudur:0 vid fleiu kousor» atoi lur och ar i dag en utmärkt sångare -om naai -jm nn-iKili-k begatumj; »i a lis ,-1 imma oeb — last not least — ett af do grannasto ut- s, ondeii nian kan .se förenar en sällsynt skådespelaretalang Primadonnan vid s.dl-kapet ar emeller- tid ioko mindre v» ker oeh härvid kan i i in i-alunda saga att kaka sökt maka1'- Säll- skapet, ar ett oj.oreu-jll-ka), u, h bestal il er.da-t fianistaendo artister. En prima donna vid ett dylikt amerikanskt s.diskap åtnjuter storartade lönevilkor N. Solberga kyrkobygg- nad kommer ännu en tid att anstå, ty å kyrkostämma den 27 Maj beslöts att helt förkasta den af arkitekten Sundberg i Jönköping uppgjorda rit- ningen. Med erkännande af ifrågava- rande ritnings förträfflighet och stil, blefve dock uppförandet för dyrbart, hvadan en ny ritning skall anskaffas, så att församlingen kunde få ett pryd- ligt tempel för de medel - 51,000 kr. — hon har att förfoga öfver. Den förkastade ritningen är redan af k. m:t faststäld, ehuru med förbe- håll från församlingens sida att kost- naden icke finge öfverstiga 45,000 kr. Lägsta anbudet vid hållen entrepre. nadsauktion lydde på 52,000 kr. Tranås hästförsäkrings- bolag. Under la hälften af Maj månad har vid ^styrelsesammanträde den 15 dennes intagits 116 hästar för 39,280 kr. samt under månaden be- viljats ersättningar med tillsammans kr. 2,156: 50. Ångbåtsaktiebolaget Sömmen hade i förra veckan om- bord å bolagets ångare vid Asby bryg- ga extra bolagsstämma under ordtö- randeskap af katnmarjunkare L. Rääf. Till direktionsmedlemmar för inneva- rande år utsagos kammarjunkare Rääf, Buhlsjö, (korrespondentredare), Carl Länder, Sömmen, samt kamrer Jons- son i Sund. Förutvarande styrelse- suppleanter och revisorer omvaldes. Kortspel i jernvägsvagn. Ar det förbjudet att spela kort i jern- vägsknpéerna? Denna fråga bar fram- ställts med anled ung deraf att en kon- duktör förbjudit tre med ett nattåg resande berrar att i kupén spela vira, så länge andra resenärer funnos der inne. Så vidt man har sig bekant existerar intet från jernvägsstyrelsen, eller högre myndighet utgånget för- bud, som lägger hinder i vägen för att med kortspel förkorta en lång och enformig jernvägsresa, hvarför kon- duktörens förbud förmodligen grun- dade sig på förmåns order. Östgötabevärlngar på krigsstigen. I Ner. Alleh. lä- ses: Med nedgående persontåget i tis- dags passerades Hallsberg af tre vagns- laster beväringsmän från Östergötland, hvilka voro på väg till Göteborg der de vid Första Göta artilleriregemente skola fullgöra första årets värnpligt. Åtskilliga af dem voro nyktra och uppförde sig oklanderligt, men en stor del, som vanligt af norrköpingskontin genten, utmärkte sig likasom alla fö- regående år för fylleri, oljud och hvar- jehanda råhet i uppträdandet och detta ehuru befäl, två underofficerare och ett par förste konstaplar, medföljde, men dessa syntes icke ingifva veder- börande nödig respekt. En bland bul- lerbasarne uppförde sig så pass oskick- ligt att polismannen vid Hallsberg måste tillkallas och konduktören väg- rade att låta honom få medfölja tå- get, men nu uppträdde den ene sergean - ten och bönföll för syndaren, så att han tilläts fortsätta färden. Att döma af de beväringsrokryter, hvilka Norr- köping årligen sänder denna väg, vill det synas som om det skulle finnas nästan väl mycket "shoddy" bland befolkningen i hr Ullströms stad, till- lägger tidningen. Sparbanksräntan. (V T.) Räntan å de medel, som äro eller varda i Östra Eneby sparbank insatta, kommer från och med den 1 Septem- ber 1896 att utgå med 4 procent. — Söderköpings sparbank har be- slutat att från den 1 nästinstundande Juli nedsätta inlåningsräntan till 3,0 procent lör belopp öfver 500 kr. Af skedshyllning. Den 26 Maj bereddes nyutnämnde provinsial- läkaren d:r Patrik Johansson en hjertlig hyllning vid Reijmyre, der han under senaste åren tjenstgjort. Vid 6-tiden på aftonen tågade liera hundra personer af brukets befolk- ning under musik ned till hufvud- gården, der d:r J. för tillfället befann sig. Här höll brukspredikanten J. Fries ett anslående tal till den af- flyttande, så högt uppburne läkaren och framförde till honom befolknin- gens tack för allt godt han verkat under sin 5-åriga vistelse vid bruket. Derefter öfverlemnades till d:r J. å bruksbefolkningens vägnar en syn nerligen fint arbetad guldkedja med inskription. Senare var anordnad supé för d:r J. af ett 20-tal vänner, hvarvid till honom framburos många tacksam- hetsbetygelser. Vid åfresan d. 28 d:s på aftonen hade hela Reijmyre skyttegille — hvars v. ordförande d:r J. varit — infunnit sig. Samtliga medlemmarne liksom gillets musik voro iförda full uniform. Lefve- och hurrarop följde den afresande genom hela bruksom- rådet. Till slut bildade gillesmed- lemmarne häck, och en folkmassa af omkring 1,000 personer följde vag- nen. Den hjertliga hyllningen visade till fullo,' huru afhållen d:r J. varit vid Reijmyre. Han tillträder nu provinsialläkare- tjenst i Dalby distrikt (Vermland) och allas välönskningar följa honom. Slottsbyggnaden i Lin- köping. Af de något mer än 2,000 kr., som anvisats till arbeten å denna byggnad under innevarande sommar, komma 1,355 kr. att tagas i anspråk för anordnande af gaslysning i läns- styrelsens embetslokaler samt dit hö- rande trappuppgång och korridor. Vadstenabanans års- stämma. Bolagsstämma bolls nyli- gen å rådhuset i Vadstena med Fogelsta — Vadstena—Ödeshögs jernvägsbolag uu- der öfverstelöjtnauten K. v. Wernstedts ordförandeskap. Dervid beviljades bo- lagsstyrelsen ansvarsfrihet för 1895 års fötvaltning, deribland äfven åtgärden att övertaga 27 aktier i ångbåtsbola get Hjo - Hästholmeu till halfva nomi- nella värdet, och beslöts ötvertaga 10 aktier till på samma vilkor. Till bidrag lör uppresande af en ärestod åt jern- vägsbyggaren grefve Adolf Eugen v. Rosen anslog stämman 50 kr. Vidare beslöts inköpa en bogievagn lör sam- tratiken med den blifvande Linköping — Fogelstabanan. Styrelsen bemyndigades anordna belysning och uppvärmning i personvagnarna enligt det system som kommer att användas på Bistnämnda jernväg. Stämman godkände vidare styrelsens inköp af 23 aktier i Häst holmens hamn* och magasinsbolag. Till reserv- och förnyelsefonden afsattes 100 kr.; fonden uppgår nu till kr. 1,463:75. Till styrelseledamöter återvaldes enhälligt överstelöjtnanten K. von Waernstedt, trafikchefen G. Asplund, direktör Rich. Pettersson i Ödeshög, bankkamrer C. A. Lindberg, Vadstena, och godsegaren K. Gustafsson i Djur- källa; med mejeristen A. L. Hultgren, dr A. Wallin och apotekaren O. Eu- ström i Vadstena samt possessionaten A. Larsson i Broby och A. Andersson i Arneberga till suppleanter. Till re- visorer utsagos komministrarne S. Snellman i Ödeshög och E. Tillström i Vadstena samt handl. L. J. Sjun- nesson i Vadstena; med boktrycka- ren J. Norén och handl. P. Alexan- dersson i Vadstena samt direktör L. A. Thörnvall i Hedagården till supple- anter. östgötarne i Upsala. För- sta afdelningen af filosofie licentiat- examen har vid Upsala universitet aflagts af S. Lönberg och A. V. Ny- berg; andra afdelningen af filosofie kan- didatexamen af L. E. Larsson; första afdelningen af filosofie kan- didatexamen af K G. Westman; efterpröfning i filosofie Kandidat- examen af fil. lic. E. Hylén och fil kand. G. Daneli; medicine licentiatexamen af amanu- ensen J. H. AUard; teoretisk teologisk examen af B. O Aurelius. Landsstaten. Pä derom gjord ansökan har k. befhde beviljat härads- skrifvaren i Gullbergs, Bobergs och Valkebo härads tögderi J. P. Schöld- berg tjenstledighet under en månad från den 3 Juni samt förordnat e. o. hofi ättsnotarien Osk. P. Hedfeldt att under tiden bestrida häradsskrifvare- tjensten i nämnda fögderi. Afgångsexamcn till sjette klassen egde rum i onsdags med fyra af Motala enskilda läroverks elever.näm- ligen Åke Andersson, Bengt Söder- Ström. Arvid Arvidson och Torsten Larsson. Censorer voro läroverksadjunkterna E. Planck och L. A. Björklund frän Linköpiug. Folkskolan. Till ordinarie folkskollärare vid Bäcks fasta folk- skola inom Nykils församling har en- hälligt blifvit vald folkskolläraren E. T. Levin från Linköping. (I fjol ut- examinerad från Linköpings semina- rium.) — Till ordinarie folkskollärare, kloc- kare och organist i Vätö församling, Stockholms län, valdes pingstd-gen eu- hälligt K A. Ingman från Ki»a. Palmsers stipendium har tilldelats fil. kand. E. Broman, i Öst- göta i Upsala studerande nation. Mogenhetsexamen har vid Upsala h. allm. läroverk aflagts af A. G. von Arbin, östg. Motala telefonförening beslöt på extra sammanträde i går afton enhälligt föreningens upplös- ning. Styrelsen bemyndigades att gå i författning om försäljning af för- eningens tillhörigheter, och erhöllo rådman Nordsten och redaktör Möl- ler i uppdrag att granska slutredo- visningen. Föreningens tillgångar uppgå i rundt tal till kr. 2,07o. Funnet Hk. Liket af den Kristi- himmelsfärdsdag vid Vadstena hamn- pir drunknade målarelärlingen V. Lundström uppflöt i går morgse vid hamnpiren. Högst taxerade i Vester Vik äro, enligt bevillningsberednin- gens förslag, följande personer och firmor: Kalmar ensk. banks afdel- ningskentor 33,100, Vesterviks spar- bank 28,180, Spritbolaget 25,840, Al- bert Tengers sterbhus (för kapital) 25,000, grosshandl. G Ideström 20,000, apotekaren A. Viberg 10,000, firman Ad. Jern & Co 10,000, valsqvarnen 10,000, polismästaren C. G. Östlund 8,500, doktor L. Fredelius 7,500 ång- fartygsboiaget Gamleby 8,420, kapten a. G. Ståhle 7,800, firman C. O. Ek- blad & Co 7,000, handl. S. F. Sjögren 7,000, firman Falerj & Boman 7,000, doktor M. von Friesen 7,000, rektor R. Kajerdt 6,420, borgmästaren S. V. Ahlmark 6,250, grefve Ch. Lewen- haupt 6,000, stenhuggerifirman J. Schannong 6,000, bryggare Ch. Piehl 6,000, v. konsul R. Fogelmarck 5,800, lektor N. Svensson 5,800, Tjusts ång- båtsbolag 5 750, tullförvaltaren Iv. Ljunggren 5,500, grosshandl. J. Tenger 5,300, handl. C. P. Holmström 5,000, G. R. Norrman 5,000, S. J. Enander 5,000, A. Jonsson 5,000, fröken A Magnell 5,000 kr. Gripenbergsbanans bo- lagsstämma. Med delegarne i Jönköping Gripenbergs jernvägsaktie- bolag hölls nyligen ordinarie bolags stämma i Jönköping. Dervid behand- lades den från föregående årsstäm- man uppskjutna frågan om decharge ät styrelsen för 1894 års förvaltning beträffande en del sidospår. Efter en ytterst stormig, delvis personlig de- batt vägrades genom votering an- svarsfrihet, hvarpå bolagets verkstäl- lande direktör grefve J. Hamilton å Lyckas, till bvilken bolaget är skyl- digt omkring 200,000 kr., förklarade sig ämna försätta bolaget i konkurs och aflågsnade sig från stämman. Frih. von Otter å St Hultrum om- nämnde nu att grefve H. vid styrelse- sammanträde förut på dagen för jern- vägens färdigbyggande förklarat sig villig teckna aktier för hela sin for- dran, om ingen dechargevägran skett. Detta meddelande hade den verkan, att man beslöt ajournera stämman till den 13 Juni, för att taga under förnyad ompröfning de nu fattade be- sluten, i och lör deras eventuella upp- rivande. Nässjö vill ha folkhög- skolan. Vid sammanträde i tors- dags i Nässjö beslöts att hos landstin- get göra en hemställan om att folk- högskolan i Tranås från och med 1897 måtte förflyttas till Nässjö under de fem följande åren, meddelar Sm. A. La komité tillsattes lör att utreda frå- gan. Bråkiga artister". (N. T ) Härom dagen ankom till Söder- köping ett mindre cirkussällskap, hvil- ket senast uppträdt i Ringarum och som nu hade för afsigt att gifva nå- gra representationer i Söderköping. I och för detta ändamål skulle en tomt hyras af smeden P. M. Anderson, men då denne härför begärde 30 kronor, fick han till svar ett knytnäfslag midt för munnen, hvarvid ymnigt blodflöde uppkom. Polis tillkallades, som skulle taga hand om siagskämparna, hvilket dock ej blef något lätt göra, då dessa satte sig till motvärn. Emellertid lyc- kades polisen häkta sällskapets båda atleter, medan de öfriga medlemmarne skyndsamt lemnade staden. Organist- och kyrko- sångareexamen aflades lörda- gen den 30 Maj inför direktör Fr. Thorselius i Linköping af Berta Ve- länder, Rinna, och folkskollärarne J. A. Rvlander, Hjorted, och E. C. Nil- sén, Döderhult; samt organistexamen af Stefani Bursell, Hjefmseryd, Anna Lindblom, Kettilstad, Martin G. Rodin, Hjorted och Nils O. Baumgardt, Linköping. Till simlärare har Linkö- pings simsällskap antagit studeran- den Uno Nyman. . De högst beskattade i Linköping äro följande, hvilkas be- skattningsbara inkomst af inneva- rande års bevillningsberedning upp- tagits till nedanstående belopp: Linköpings spritbolag 145,176 Östergötlands enskilda bank 132,832 Linköpings vattenledningsbolag 25 926 Fru Jette Behrendt 20000 Östgöta Correspondentens boktr. 16,189 Lasarettsläkaren "W. Hallin 16.000 Handlanden Axel Karlson 15.000 D:o C. A. Lundborg 15.000 Travaruhandl. J. A. Samuelsson 15.000 Landsliöfd. grefve R. De la Gardie 14.650 Fabrikör E. Asklund 13 300 Landskamrer N. H. Joaclunissoii 12.616 John Brobeck & C:o 12,000 Enkefru Hilda Krouthén 12.000 Bankdirektör B. Söderhamn 11.000 Grosshandlanden C Thorngren 11,000 Pedaktör F. Kjellberg 10.739 Handlanden Leon. Abrahamsson 10,000 D:o Axel Peterzén 10,000 Apotekaren C. Pettersson 10,000 Kste Stadsläkaren O. Segoidahi loooo Vard-husidkerskan Amalia Carlsson 10,000 v. llaradshöfdingen P. Orre 9800 Generalmajor C. B Munck 9500 (ifvorstelöjtnant C A. Gr, Almström 9,002 Stadsläkaren E. Boman 9,000 Firman Edv. Andersson 9,000 Disponenten H. Hertzman 9,000 Landssekreteraren C. O. de Frese 9 000 Enkefru Emilia Jönsson 8 500 Kadmannen E. Schreiber 8,320 Biskop C. V. Charleville 8,302 Handlanden Jonn O Nilson 8155 Bokhandlaren C. W. Zickerman 8,000 Jernhandlanden G. A. "VVeutzell 8,000 Tekniska fabriken Gripen 8.000 Handlanden M. Hydén 8,000 D:o K. Mousquette 8,000 Med. lic. Hj. Suber 8,000 öfverste W. Eeutersvärd 7,985 Apotekaren J. H. Liedbergius 7,956 Handlanden J- Almqvist 7,500 Garfvaren G. Linde 7,500 Länsveterinären A. Bergstrand 7,500 Borgmästaren F. Stånggren 7,500 Öfversten F. Loven 7,387 Bryggaren J. W. Svensson 7,300 Häraäshöfdingen F. Gustafson 7,250 Radmannen A. F. Olson 7,075 Med. lic C. Sederblad 7,000 Larssons bryggeriaktiebolag 7,000 Kammarherre A. v. Arbin 7 000 Handlanden Jon. O. Andersson 7,000 Enkefru Sara Banck 7,000 Kronofogden H. Ygberg 6,915 Kamrer A. Lundblad 6,848 Teol. d:r J. H. W. Steinnordli fi.489 Handlanden F. O. Petersson 6,380 Frih. G. Falkengren 6,036 Handlanden C. Sjöberg 6.000 D:o E. J. Eriksson 6,000 D:o J. W. Peterzén 6,000 D o Fr. Björnson 6,000 dshusidkerskorna Hulda ouh Alma Åkerblom Fabriksidkaren H. Sackman Garfvaren C. E. Segerdahl Förgyllaren G. J. A. Bergström Med. lic. K. Bjerke Majoren A. F. Lindersköld Tandläkaren C. O Koch Handlanden Ernst Andersson Meieriegaren J. P. Hjorth Rektor A. Romdahl Landtrantmästaren G. Eländer Kaptenen frih. U C son Sparre 6,000 6000 6000 6,000 6.000 6000 6000 6.001 6,000 5,885 5,800 5 704 5,514 5500 5.477 5,430 5,380 Postmästaren C. Westman Bankkamreraren A. Arvedsson Majoren L. G. Jegerhjelm f. Läroverksadjunkten H. G. Calén Seminarioadjunkten B. G. Westling Seminarierektorn C. L. Anjou 5,360 Öfverjägmästaren C. F. Baör 5.274 f. Kanslirådet K. G. Metzén 5,225 Länsbokhållaren J. Lindby 5,149 l:ste Landtmätaren A. T. Calén 5,095 Traflkdirektören W. Tham 5,083 Seminarieadjunkten A. Cronvall 5,050 Kamrer J. M. Feuk 5,000 Bröderna Österberg 5,000 Garfvaren C, Bergman 5,000 Juridiska byrån 5,000 Enkefru Marianne Segersteen 5.000 Bokhandlaren G. Johansson 5,000 Frimuraresamhället 5,000 Grosshandlanden A. F. Wiström 5,000 Guldsmeden Sam. Pettersson 5,000 Läroverksadjunkten G. Sjöstrand 5,000 f. Fanjunkaren G. V. Gustavi 5.000 Tandläkaren F. Kjellstrand 5,000 Fröken Maria Tesen 5.000 Hela den beskattade inkomsten af kapital och arbete utgör 3,188,288 kr. mot 3,164,028 kr., enligt bevillnings- beredningens förslag, förra aret Bevillnrngsberedmngens förslag till taxering af fastighet slutar på en sum- ma af för jordbruksfastighet 532,900 kr. mot 534,900 kr. förra året samt för annan fastighet 13.564,600 kr. mot 13,281,700 kronor föregående år. Hyllad kommunalord- förande. För gästgifvaren Carl Johan Andersson i Kisa, som i tjugo år varit ordförande i Kisa sockens kommunalnämnd och dessutom un- der en följd af år innehaft en mängd kommunala och andra allmänna be- styr inom sin ort, gafs den 28 Maj å Kisa hotell en storartad fest af en mängd personer, hvilka ville egna honom sin hyllning och uttala sitt erkännande. Ordföranden i Kisa kom- munalstämma häradshöfding H. He- denstierna tolkade för hedersgästen de närvarandes och Kisa kommuns tacksamhet för allt det uppoffrande nit han alltid ådagalagt i ortens an- gelägenheter och Föreslog hans skål, nvarjemte han ofverlemnade en syn- nerligen vacker och dyrbar stor min- nesbägare, som tillkommit genom ett fanska allmänt sammanskott inom ommunen. Festen bevistades af så många personer från Kisa och an- Uppskrämd af dessa föreställningar, vandrade hon fram och åter på golfvet. Oförmodadt stannade hon. — För att bota en sjuk, måste man taga hans egen sjukdom till hjelp, erinrade Ankarsparre. — Förklara dig tydligare. — För att förbättra en brottslig, måste man stödja sig på det egendomliga, det särskilda i lians brottslighet; man måste uppsöka nägot förhållande, som väcker hans egen fasa för brottet. — Du har säkert ratt: vi måste uppsöka bote- medlet inom honom sjolf. Om man t. ex. pä nägot sått skulle kunna uppskaka lians själ, komma det liämdbegär, som hvilar pä botten af hans hjerta, att framstå i alla sina möjliga, fasansvärda följder för för hans inbillning — om man ... Hon hade ej hunnit uttala meningen, förrän hon afbröts af ett häftigt samtal i rummet. Lyssnande till den talandes atbrutna, skarpa sätt att uttrycka sig, smög hon sig tätt intill Ankarsparre. Men han hade redan igenkänt rösten odi gick för att efterhöra, hvarom frågan var. Utkommen, fann han Gustaf Kyhlc, pä det hög sta upprörd, meddela sig ät Falk. — Det är uppskakande, det är förfärligt! yttra de han. — Sansa dig, min vän, bad Ankarsparre, och låt oss få höra, hvari din olycka består. — Jag kommer frän landshöfding Ros. Du vet, huru högt jag älskade Hildegard, vet hvilka förhopp- ningar jag egde, och huru jag i sista stunden blef sviken, livad jag lidit sedan dess, dermed må jag tiga. 1 dag beslöt jag att ännu en gäng besöka landshöfdingen. Jag tiåffade den gamle, gråharige mannen mer svag och vacklande, fm jag någonsin sett honom. Snart erfor jag, att han.bortlofvat Hil- ät Robert emof sin vilja; att "han icke sjelf gillade, utan tvärtom lilligt beklagade detta parti, men att han blifvit tvingad dertill. — Tvingad? upprepade Ankarsparre. — At: han, för att rädda sin heder, nödgats gifva efter; att han icke egde något val; att . . . — Men huru kan det förklaras? Han, den red- ligaste bland de redlige, behöfva gifva bort sin dot- ter emot sin vilja, för att rädda sin heder? Det lå- ter orimligt. — Älven jag bad att bli ujiplyst derom: men han skakade pä sitt hutvud och vägrade att för- klara sig. Hänförd af min känsla, talade jag ord af eld till den gamle och visade honom, att hans heder aldrig behölt göra ett offer på hjertats, på faders- hjertats bekostnad; jag talade varmt, talade af hela min själ. — Nåå? — Han förtrodde mig da, att en person, — som han, ehuru han icke numera kunde erinra sig det, lärer ha varit bekant med förr. — att en person, säger jag, i dessa dagar upplrädt, försedd med ett dokument af sådan beskaffenhet, att han, för att undgå vanära, nödgats inyä på mannens vilkor, saml att Hildegard efter en fortvillad inre strid dertill äfven gifvit sitt bifall, da ingen annan möjlighet fans att rädda fadren från en föl" hans heder oeh anseende kränkande skandal. — Hvilken var denne inan? — I skolen fa höra. Gustaf Kyhle berättade härefter i sammandrag den scen, som hos landshöfdingen föregick hans och dotterns bilall till förbindelsen med Robert. Han omtalade, att dokumentet var en omkring tjugoårig gammal förbindelse å en spelskuld, som den gamle Ros utfärdat för att rädda sonen till en af sina vän- ner, under löfte af dem. att den skulle infrias: att 80 blek och affallen; sorgen har tärt djupt i hennes bröst, frostnätter hafva flugit öfver hennes förr så leende ungdomslif. Jag vände mig bort. — Hvad ämnar du nu göra? sporde Falk. - Hvad jag ämnar göra? upptog Gustaf Falks fråga. Jag hade icke hunnit långt pä gatan, förrän jag hörde en rost bakom mig sakta ropa mitt namn. Da jag \ände mig om, fann jag den der vansinniga Hickan Rikissa vinkande mig med handen. Vill du se någonting vackert, frågade hon, sä kom i morgon vid solupj.gangen till mig, huset n:o 14 Glasbruksgatan. —■ Hvad är det väl för vackert, sporde jag, som jag dä får se? — livad du får se? Blomman i ditt eget hjerta naturligtvis, hviskade hon och hoppade åter bort ifrån mig. Hon kunde dermed ej mena något an- nat'än Hildegard, och jag skall inlinna mig Träffar jag Hildegard, skall jag höra hennes tankar och der- efter fatta mitt beslut. Ange hade bort nog. Med hufvudel fullt af löt vuiade tankar försvann ett ögonblick at hennes lif. Men snart sprang hon äter upp. Med snöhvit han 1 strök hon de ringlande, svarta lockarne ur sin panna. Hon tycktes ha funnit en tanke, hvari hon med be- hag och begrundning fördjupade sig. Så stod hon en stund, man skulle kunna säga lyssnande till sm egen själs rörelser. Dä Ankarsparre åter sökte henne, var hon borta. enkla uttryck besjälade naturen, var det dock för litet. Det var ett glittrande filigramsarbete allt detta; han älskade mera hvarje parti, ån det hela. Ankarsparre förde honom till spegelramen fram- för ingången. Midt för spegelinfattningen stod på en hvit mar- morfot en trefårgad vinda — convolvulus tricolor__ med klocklika, i öfre kanten vackert blå, på midten hvita, mot fästet gula blommor. Ankarsparre böjde åt sidan en klase af dem, och Falk märkte der bakom en öppning eller en ge- nomskinlig, klar fläck på spegelglaset. Han lutade sig ned. Ankarsparre hade sina ögon fästa på honom, för att iakttaga, hvad intryck synen skulle göra; men det är omöjligt att beskrifva den glada öfver- raskning, som ögonblickligt afspeglade sig i Falks drag. Ett utrop var nära att klinga från luns half- • ■ppnade läppar. — Tyst, hviskade Ankarsparre och aflägsnado sig ifrån honom åt korridoren, bokant för läsaren sedan Ange drog sig tillbaka genom den, då Vau- venard vid ett föregående tillfälle var nära att öf- verraska henne. Den syn, som Falk såg. var i högsta grad in- tagande. Ange var nyss anländ; men hon hade redan kastat utaf sig sitt lätta sidensarge-öfverplagg och frigjort lockarne från den fängslande hufvudbonaden, samt aftagit sina ytterkängor. Nittonårig skönhet, blomstrande af oskuld och behag, mötte hans blick. Hennes hufvud hvilade liksom tänkande i den alabasterhvita, mjuka han- den: det var en yppig ros, som tänkte, en stjerna af hänförande glans, som drömde, lutad mot en lil. C. F. Riddirstad. Svarta Hafidcn. II. io