Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-09-04
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Bengt Hågg». ■■ SS OSTGO STEN Aktiebolaget Östgöta Correspoudontens Booktrfckeii. Verkställande direktor: Fredr Haramaritröm N:r 36. Prenu meratiou spris: Tiir helt år kr. 1: 50, för tre qvartal kr. 1,13, för hälft är 0,85 och ett qvartal SO öre, postbcf<ir<lrinjsa%irtcu inlieräkimd. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 4 September. Annonspris: Pr petitrad 8 Öre; från främmande orter 10 öre. ire. Förlo fa inga-, vigsel- ocb födeUeannonser 75 öi Losnumuierpris 5 öre. Östgöta Csrreipowieateaa Utländska annoi.Bcr 3; dödsannons te 50. 3oklryikeri i Linköping. 18JWJ. Sammanträden. Östergötlands läns landsting sammanträder å Stora Hotellet i Lin- köping Måndagen den 21 Septem- ber kl. 10 f. m.; och anmodas de, som till tinget hafva några motioner, för- slag eller framställningar att göra eller uppgifter att ingilva, att till tin- gets sekreterare, under adress Linkö- ping, skriftligen aflemna dessa senast fjorton dagar före tingets början, på det handlingarne, tryckta, må kunna, jemhkt beslut af fjolårets landsting, afsändas till dess ledamöter fem da- gar före tinget. Linköping i Augusti 1896. För Östergötlands läns landsting: John Örwall. (211) Pehr Orre. Tillkånnagifvanden, Advokat-Byrån, Lmköpiny, Storgatan 50 (öfver postkontoret) ombesörjer rättegångar, bontredntn- gar. Inkasseringar ocb kommls- Blonarftnppdrag hos K- BefallmDgahaf- vande ta. m. Billigaste inkassotaxa: För ärskuoder, vid liqvid efter anmaoiug, högst ea kr. Innebafvare: v- Häradahöfding Fer Arnauder. (333U3)_________________ Kommissioiiäreii hos limtyreliei, Eofrätu e. o. notarien K* Arnander, ombesörjer mot lagatadgad taxa hand- lingars in [em ds ode och uttagande. Träffas ä landskaosliet kl. 10-2. Adress: l.andftkannllet, (6302,21) I K&tfliga, Stt/Småa in- eeff ijvtrhhfitéakt- tförbttaSRga JSrtåRrbigueUSvr ■•"■ Hingst, Bom kan anmälas till för- säkring omedelbvrt före kastration, aoses i likhet med 9 27 i regi- såsom redan försäk- rad, da handlingarne blifvit af försäkrings- tagaren nnderskiifoa och tillika med afgifteo till veterinären aflemnade. W Föl, som vid födelsen haft lif, er sittas vid dödsfall före kalenderårets siat med 60 frr. om stoet Sr försäkradt i Länet och stiftet. Jernvagen Eksjö—Kisa. Förslag och ritningar till nämnda jern- väg, upprättade af kaptenen i väg- och vattenbyggnadskåren L. Broomé, föreligger nu, och har kapten B. vid deras upprättande begagnat ettafci- vilingemören W. Lindegren tidigare upprättadt förslag för delen Eksjö— Sunds Tiruk, hvaremot delen Sunds bruk—Kisa af kapten B. blifvit ny- s tak ad. Hvad sistnämnda linie angår, fram- går don genom synnerligen svår ter- räng, dervid flera sjöar såsom När- lången, Östersjön, Narfven och Föl- lingen oundvikligen måste å längre eller kortare sträckor öfvergås, och har i anledning häraf det Lindegren- ska förslaget mellan Sunds bruk och Kisa erhållit en från det nu fram- lagda fullkomligt afvikande riktning. Med anknytning till Nässjö—Oskars- hamns jernvägsstation i Eksjö fram- går limen i närheten af Eksjöholm, Kolshester, Stensgöl, Salebo och Mal- ma, hvarifrån ett sidospår utgår till sjön Östra Lägarn nära Vestra Ryds kyrka; vidare förbi Kamarp, Buhlsjö, Sunds bruk, söder om Norra Vi kyrka till Wissqvarn, hvarifrån ett sidospår utgår till Sömmen; linien framgår sedan i riktning öster om sjön Narf- ven och Bölesjönsamt vester om Tir- serums-sjön och Tirserums kyrka, hvarifrån den i hufvudsak följer ett mindre vattendrag förbi sjön Wälen och Björndal tillsjön Föllingen,hvil- kens norra strand och af lopp följes förbi Sundsnäs, Föllingsö, Forsa pap- persbruk och Mjlelerum till Kisa, hvarest stationen förlagts söder om Årteflod—Kisa-vägen. Utom rangeringsstationen vid Ek- sjö äro stationer föreslagna vid Ka- tebo, Vestra Ryd, Buhlsjö, Norra Vi, Tirserum och Kisa, hvarjemte två vexelplatser till sidolinicrna och sex hållplatser upptagits i kostnadsför- slaget, ehuru deras lägen ej blifvit å planerna inlagda. Skenvigten är föreslagen till 15, eventuelt 17,2 kilogr. pr meter. Stationernas husbyggnader och öf- riga anordningar äro föreslagna att göras i öfverensstämmelse med dem vid Hvetlanda Säfsjö jernväg. Spår- vidden 0,800 meter. Hufvudliniens längd är 88,705 ki- lometer, sidoliniernas längder 8,670 kilom. Kostnadsförslaget slutar på en sum- ma af 1,733,000 kr. eller 24.8H5 kr. pr kilom. med rullande materiel. Intresset för denna jernväg är stort och alltjemt i stigande bland Ydres befolkning - skrifves till Ö. C. — något som också helt visst kommer att bekräftas vid det möte, som in- om kort af interimsstyrelsens ordfö- rande, regementspastor Hans Nilsson, kommer att utlysas. De af kapten Broomé gjorda rit- ningarna äro synnerligen väl och om- sorgsfullt utförda och de svåra hin- der, som på flera ställen mött honom, lyckligen öfvervunna, så att kost- nadsförslaget kunnat sluta på en jem- förelsevis så låg summa, som nu blif- vit händelsen. En högtidligare begraf- ning försiggick i Gärdserums kyrka torsdagen den 27 sistl. Aug., skrifves till Ö. C., då stoftet af aflidne inspek- tören Joh. Andersson från Forsaström invigdes till sista hvilan. Sällan, om någonsin, har en så storartad begraf- ning här förekommit, i det att utom den aflidnes anhöriga en stor del för- samlingsbor följde honom till graf- ven. Huru afhållen den döde varit be- visas äfven deraf, att såväl gården vid sorgehuset som delvis vägen, der processionen framskred, samt kyrkan, hvarest jordfästningen skedde, blifvit på det smakfullaste sätt smyckade med ståtliga enar och andra växter. Bland de många kransar, som prydde kistan, märktes särskildt en prakt- full sådan, å hvars band lästes föl- jande inskription: "Tack och farväl från Gärdsrums församling." Sedan kistan under orgelns toner nedsatts å katafalken, framträdde för- samlingens kyrkoherde och höll ett kort, men gripande griftetal, hvari den aflidnes lifsgerning på ett förtjenst- fullt sätt tolkades. Särskildt påpekades hans ömhet mot fattiga och lidande samt hans ni- tiska arbete i folkupplysningens tj enst, hvilket arbete säkerligen skall bära välsignelserika frukter inom försam- lingen. Derför önskas: Frid öfver den bortgångnes minne! Hans många arbetare, hvilka alla voro inbjudna till begrafningen, bedja härmed iå frambära sitt hjertliga tack till den aflidnes anförvandter. Tillika torde få meddelas, att samt- liga hjonen i fattigstugan vid sam- ma tillfälle blefvo undfägnade. Tvist om kungsådra. Uti den af oss förut omförmälda, vid Gö strings häradsrätt sedan början af år 1893 pågående rättegång emellan gods egaren Ax. Danckwardt Lilliestrom El Solberga samt Boxholms aktiebo- ig, deri den förre yrkat åläggande för bolaget att för återställande till sex alnars bredd af kungsådran i Svartån förändra af bolaget deri upp- förda dammar, hölls i förra veckan syn af häradsrätten för att å stället ut- röna beskaffenheten af ifrågavarande dambyggnader och vattendrag. Vid denna förrättning, dervid tillstädes- voro för käranden v. häradshöfdingen A. Nordström från Norrköping och för bolaget hr disponenten V. Vet- tergren och v. häradshöfdingen P. Arnander, lät bolaget såsom sak- kunnige afhöra disponenten C. Da- nielsson från Uddeholm, yrkesinspek- tören Larsson från Örebro samt in- feniörerna Qvist från Arboga och andahl från Boxholm, hvilka alla in- tygade, att de verk, som bruksegarne vid Boxholm genom särskilda under 1700-talet utfärdade privilegier fått tillstånd anlägga, icke kunnat drifvas med mindre än att vattendraget till hela dess bredd tagits i anspråk och att Svartån af sådan anledning måst helt och hållet öfverbyggas. Med denna utredning ville bolaget styrka sitt påstående, att nämnde privilegier måste anses innefatta tillstånd till öf- verbyggande af ån, äfven om kungs- ådra skall finnas i detta vattendrag, hvilket bolaget dock bestrider såsom obevisadt och outredt. S.imtlige sak- kunnige intygade derjemte, att de nu- varande verken icke kunna drifvas, derest dambyggnaderna skulle så för- ändras, som käranden påfordrade. Från bolagets sida framhölls äfven, att käranden icke kunde påvisa någon annan olägenhet af dambyggnaderna, än att fiskens gång till någon del möjligen hindrades, men att bolaget vidtagit de anstalter, som fiskernn- spektören, d:r Lundberg, ansett er- forderliga för undanrödjande af all olägenhet i nämnde afseende. Kä- randen, som är boende på omkring två mils afstånd nedanför Boxholm, lede sålunda icke något som helst men af dambyggnaderna, desto min- dre som vattendraget mellan Boxholm och Solberga fiunes öfverbygdt på flere ställen. På parternas begäran blef målet ånyo uppskjutet att förekomma vid första tingssammantiädet nästa år. Läkarefrågan i Valde- marsvik. Å extra kommunal- stämma n.e.1 Ringarums lör-auiling löre låg nyligen att besluta med anledning al frän landsnöfdingeenibjtot ankom- men resolution angående läkarefrågau i Yiddemarsvik. Som svaromål å nämn- da resolution Iramlemnade ordiöranden brukspatron Ax. Westerberg ett af ho- nom utarbetadt aktstycke ä åtskilliga aik. Uti ingressen anfördes, hurusom läkare varit inom köpingen anstäld se dan {ch i enlighet med kungl. brefvet 1850. Vidare att det är nödvändigt att han är tillsatt så att han lår åt- njuta tj.nstcår^beräkning, hvilket hit- tills vant lallet, enär han varit garan- terad en ärlig bestämd inkomst, hvil ken utgått genom s. k. pekord från åt- skilliga p^jrsouer inom församlingen. Enligt medicinalstyrelsens bestäm- mel-.e måste en läkare för att 'å rä!tua tjousteår såsom extia provincialläkare vara af församlingen eller distriktet tillförsäkrad minst en årlig bestämd inkomst af 1,000 kr. Denna inkomst skulle nu enl. förslagsställarens mening utgå från ttmgarum, Oryt och Tryse- rums socknar med livar sina 300 kr, samt från Valdemarsvik med 100 kr. O.vanskrifna socknar utgöra näml. di- striktet. Augåeudo låkarestyrelsen så skulle den bestå al 7 ledamöter, hvaral 2 valdes af Ringarums, 2 af Gryts och 2 af Tryserums kommunalstämma samt 1 trån Valdemarsv.k o. s. v. Under diskussionen lramlemnades af byggm Svensson, Vammarsmåla, ett stammnprotokoll. tillkommet å ett sam- manträde med intresserade från Valde- inarsvik, Tryseium och Gryt, hvilket äfven lades tiil handlingarne. Enligt detta skulle distriktet bestå af Valde- marsvik, södra Ringai um, Gryt och Tryserum. Styrelsen består af 0 perso- ner, valda 3 af hvardera församlingen. Någon garanti för bestämd inkomst åt iäkare fans ej upptaget deri, * när de ej vilja utlästa sig för någon utgift i nämnda syfte. Styrelseu skulle ha sitt säte i Valdemarsvik o. s. v. Stämman beslöt att antiga det förslag som af ordiöranden framlagts. Vikbolandsbanar». Trafik- chefsbefattningen å Norrköpiug—Söder- köping— Vikbolandets jernväg uppehäl- les från den 1 September till den 31 uästk. Mars af stationsiuspektoren vid norra jernvägsstationen i Norrköping C. G. af Geijerstam. Förutvarande t. f. trafikchefen vid ofvannämnda jirnväg A. äiwersoa har tillträdt trafikchefs- befattningen vid Lidköping—Skara— S enstorps och Lidköping—Håkan torps jernvägar. Hammarkindebanan. Ko miterade, som tätt i uppdrag att ut- föra preliminärarbetena i och för nämn- da bana, hade d. 1 ds sammanträde å ho tellet i Söderköping och togo känne- dom om major Vesterbergs utstakning af linien från Söderköping till Valde- marsvik. Neie i Ringarums södra del halva stakats två alternativa linier, af hvilka den östra följer utmed sjön Byn- garns vestra strand, den andra berör Gusum och tangerar Aketorpaviken af sjön Yxuingen Komiterade beslöto att låta under- söka en linie tian Söderköping öfver Hälla förbi Mogata kyrka och till Nare- bro, en sträcka af omkring 15 km, derest Mogata socken höjer sittuuder- sökningsanslag å 250 kr. med ytterli gare 350 kr. till kr. öOO, hvilkeu sum- ma för arbetet ifråga anses erforderlig, meddelar Söderköpings Tidnig. Stöld föröfvades natten till den 27 Aug. i J. W. Johanssons i Hyck- linge handelslokal. Tjufven eller tjufvarne hade beredt sig inträde ge- genom falska nycklar och tillgrepo vexelkassan utgörande omkring 40 kronor samt byxor, västar, blusar, kalsonger, 1 portmonä och 1 kapp- säck, äfvensom så många smånyck- lar, som beqvämt kunde öfverkom- mas, hvilket tyder på rustning till nya bragder. Värdet af det stulna uppskattas till minst 100 kr. Saken är anmäld för länsman. Samma natt har en visthusbod hos hemmansegaren A. Stolt i Ekhult, Hycklinge socken inventerats, hvar- est påträffadea och anammades smör, bröd, korf, fläsk och ost. Åfven der har falsk nyckel användts, men på begge ställena har man väl stängt efter sig, hvilket tyder på ordentlig- het hos tjufvarne. Månadsmötet i Söder- köping d. 2 d:s var mycket talrikt besökt och tillförseln af kreatur rik- lig. Prisen voro oxar 225 - 400 kr. paret, kor 60-100, qvigor 50-100 oeh tjurar 50 -175 kr. st. Tillförseln af frukt var ovanligt stor. Grenna pastorat. Vid frå- godagsförrättning i Grenna sistl. sön- dag kallades kyrkoherden F. N. Hag- ström i Lenhofda till fjorde profpre- dikant. Kyrkoherde Hagström har förr va- rit kommiuister i Grenna. Gårdsköp. Bagare O. L. Jöns- son har för 9,000 kr. köpt bagare P. Anderssons sterbhusdelegares gård i Vadstena med tomtnummer 173 i Skeningeqvarteret. Tillträdet sker d. 1 nästinstundande Oktober. - Gården n:ris 24-25 vid Sjöga- tan i Vadstena har å auktion försålts till snickaren A. V. Jansson och sko- makaren T. E. Nordström för 5,025 kr. med tillträdesrätt den 1 nästk. Ok- tober. Brand- oeh askskade- ersättningar. Styrelsen för Östergötlands läns Brandstodsbolag har den 22 Aug. utanordnat följan- de belopp: Till W. Danielsson å Tillsjö i Bjv.rsaters socken för en af åskan dödad ko ki. 14" Si. till G A. Wiklander i Tornby och Gust Larsson i Maspelösa for en nedbrnniiun ladugård v ti Tokorp i Stjornorps socken kr 7.000: till Emil Petersson i Tokorp och A. AmlHsson i Saidekan-, för lösöre, som mr- lurats vid Tokorp kr 7; till Oskar Samu- elsson i Suttuna, Kaga sockon, for en ä 1'ors'uo allmänning af aska dndad qviga ki 8J: 3": till direktör Hj. Hazelius a Klako- borg, Jerstads sockon for brandskadaåen flygelbyggnad kr. 45; till O. W. Gomhr i a i.MTtsholm i Drothems socken för äsk- skada a fast och lös egendom kr. 100: till Adolf Kilsson i Askareby, Motala sn.-ken, för en nedbrunnen stugubyggnad kr. M. Summa kr. 7.öi'5: 10. Militära meddelanden. K. m.t har befallt att bland andra skall såsom elev vid k. gymnastiska cen- tralinstitutet beordras till sjukgym- nastiska kursen den 15 inst. Septem- ber, dock utan att derför åtnjuta nå- fon ersättning, underlöjtnantengrefve . VV. Hamilton. — Regementchefen har uppå derom gjord ansökan beviljat fanjunkaren och svärdsmannen C. W. Wenner- strom afsked med tillstånd att såsom fanjunkare qvarstå i Första lifgrena- dierregementets reserv, och är fan- junkaren Wennerström enligt k. ar- méns pensionskassas direktions skrif- velse berättigad att från och med nästa månad tillträda pension och fyllnadspension. — Till den instruktörskurs, som vid kongl. gymnastiska centralinstitutet tager sin början den 15 inst. Septem- ber är bordrad 3:dje regementsadju- tanlen underlöjtn. C. O. Ahnström. — På grund af volontärvicekorpra- len vid Östanstings kompani n:r 157 Widells begärda afsked är i hans ställe till infanterivolontärskolan i Hernösand beordrad volontärvicekorp ralen vid Kinds kompani n:r 157 Andersson. — Vid generalmönstringen den 25 Aug. godkändes samtligt nyantaget manskap, hvarjemte regementschefen berättigades att på grund af styrkt sjuklighet afskeda följande manskap, derest synnerlig förbättring ej inträdt inom 8 månader, nämligen vid Lifkompaniet n:ns 80 Hag och 112 Bod; vid Stångebro komp. n:ris 54 Sköld och 127 Blink; vid Ydre komp. n:r 94 Säf; vid Ombergs komp. mris 9 Stål, 41 Kall, 62 Brax och 75 Lack; vid Vreta Klosters komp. n:ris 23 Kall, 62 Daneli, 121 BylofToch 136 Allard; vid Motala komp. n:ris 4 Hvass, 22 Rehn, 51 Eng och 143 Jarl; vid Östanstångs komp. n:ris 76 Dahl och 138 Cassar. Af generalmönsterherren afskeda- des vid nämnda mönstring på grund af läkares intyg om oduglighet till fortsatt krigstjenst genom ådragen kroppsskada utan rätt till underhåll, frenadieren vid Motala kompani n:r 1 Wallqvist, hvaremot 1 Allvars och 93 Hildings vid Kinds samt 52 Eks vid Östanstångs komp. begäran om af- sked afslogs. — Att i ordinarie gymnastiklärarens ställe leda de militära öfningarne vid h. allmänna läroverket i Linköping fr. o. m. den 3 t. o. m. den 12 inst. Sep tember är beordrad löjtnant C. Rid- derborg, och till ledarens af förenämn- de militäröfningar biträde äro beor- drade fr. o. m. den 3 inst. September t. o. m. den 7 derpå följande Oktober volontärkorpralen vid Stångebro kom- pani n:o 158 Landers samt volontår- vicekorpralen vid Vreta Klosters kom- pani n:o 156 Göransson och vid Mo- tala kompani n:o 76 Sjögren. Petition från tullver- kets e. o. tjenstemän. Från tullveikets e. o. tjenstemän öfverlem- nades i onsdags af en deputation till generaltulldirektören Lönegren en pe- tition, hvari framhålles, hurusom den ursprungliga proportionen mellan ver- kets ordinarie och extra personal for- ryckts pä ett sått, som är menligt för den e. o. tjenstemannens ekonomi och intresse för sitt kall. Petitionen utmynnar i en anhållan om åtgärder för upprätthållande af nya ordinarie tjenstemannabefattningar. Funnet lik. Häromdagen ilaiidflöt vid Öninge strax söder om Hästholmen liket af en mansperson, iklädd snygga kläder, i hvars fickor fuonos förvarade 5S kr. 69 öre. Ge- nom kronobetjeningens lörsoig fördes liket till Ödeshög, tior det identifiera- des säsom i lifsliden varande skep- paren ä en i Juli månad söder om StafVe förlist slup, tillhörig hr P. J. Andersson i Båtstad. Liket omhän- dertogs af den aflidnes anhöriga, med- delas Ö. C. Sjelfmord. Från Vimmerby meddelas i d. 31 Aug.: Brefbäraren Joh. Magnus Alm begick i dag, troligen under ett anfall af sinnesförvirring, sjelfmord genom att dränka sig i Lillan, utanför Vimmerby. Alm, som var 53 år gammal, har i30årtjenst- gjort som brefbärare, var gift och hade flera barn. Dömd för knifskärning. Gatuläggaren Karl August Nilsson härifrån staden har af Linköpings råd- stufvurätt, jemlikt 14 kap. 12 och 15 88 strafflagen, jemförda med 11 kap. 15 § samma lag, dömts att för mot målsegaren, drängen Karlsson från Egeby i Vesterlösa socken den 22 Aug. å allmän plats här i staden med lifs- farligt vapen föröfvad misshandel, livaraf ej framtida men utan endast lindrigare sjukdom följt, hållas till straffarbete i 2 månader, hvarjemte Nilsson förpligtats att till målsegaren utgifva skadestånd med tillhopa 27 kr. 50 öre. Det svenska betsockret torde fä en fruktansvärd konkurrent från Kalifornien. Med anledning af do låga sädesprisen samt förstöringen af en mängd sockerplantager pä Cuba ha ameiikanska kapitalister börjat bet- odling i stor skala i Kalifornien och skola ha lyckats åstadkomma hos betorna en sockerhalt, som betydligt öfverstiger de franska och tyska be- tornas. Kapitalister i Newyork ha för ändamålet anslagit 10 mill. dollars och tusentals acres land äro redan inköpta. I främsta rummet ämnar man producera större delen af det socker, som Förenta Staterna behöf- ver och hvarför årligen till Europa gå 60 millioner dollars. En stor egen- domsegare, mr Sprekelsen, som är själen i företaget, har redan rest till Europa för att lära känna de bästa odlings- och afverkningsmetoderna för betorna. Folkskolan. Till vikarierande lärare vid Degersfors i Nerike för innevarande hösttermin har antagits hr Q. R. Nylund från Motala. öfverkörda kreatur. I onsdags öfverkördes mellan Motala och Fogelsta två qvigor, tillhöriga landlbrukaren Gustaf Karlsson i Nyc- kelby, V. Stenby. Djuren, som slä- pades med tåget några hundra fot, dödades. Händelsen inträffade å snörrät bana och vid fullt dagsljus. Dramat vid Medhamra. I torsdags morgse anträdde under bevakning f. trädgårdsmästaren A. T. Lindberg, som af Aska häradsrätt dömts till 4 års straffarbete för dråp å arbetaren Elf, sin dystra färd till Malmö centralfängelse, der straffet skall af tj enas. Ångaren "Trafiks" å Vet- tern befalhafvare, kapten Geintschein, som förde konungen öfver sjön mel- lan Hjo och Hästholmen, erhöll som minne af färden en kråsnål af guld, hvarjemte besättningen till fördelning fick 50 kr. Återigen fosforförgift- ning. Såsom vi förut omnämnt afled pigan Hulda Brandström från Cederdalen i Östra Eneby socken un- der omständigheter, som gåfvo anled- ning misstänka att förgiftning förelåg, ehuru Biandström på tillfrågan derom af läkare, som besökte henne under hennes sjukdom, energiskt förnekade att hon intagit gift. Genom af d:r J. Hintze verkstäld obduktion och rätts- kemisk undersökning har konstaterats att Brandströms död varit orsakad af förgiftning med fosfor, som hon inta- git i afsigt att fördrifva foster. Rymd grenadier. Grena- dieren vid Skeninge kompani Carl Wilhelm Norling i Ullevid, Järstads socken, hvilken rymde från samlingen till årets regementsmöte och seder- mera icke låtit sig afhöra, efterlyses. Norling har antagligen medtagit åt- skilliga vid förrättad undersökning felande, kronan tillhöriga persedlar. Djurens skydd mot brom- sar och flugor. I en fransk facktidning bekantgör en jordbi ukare, grefve de Saint-Marsault ett af ho- nonr; enligt uppgift, sedan länge an- vändt sådant skyddsmedel, hvilket visat sig fullständigt uppfylla det åsyftade ändamålet. Då medlet är enkelt och billigt, må det ju gerna kunna försökas. Grefve do S.-M. sä- ger härom följande: Under heta sommardagar och nu före hösten bor det kanske icke vara utan sin nytta att påminna jordbru- karen om ett enkelt medel att skydda djuren mot bromsar och andra flu- gors styng. Medlet bcredes sålunda: man kokar under 5 minuter en god näfve lagerblad i 1 kg. svinister, och dermed är saken klar. Det är nog att häiuti doppa en klädeslapp och gnida djurens hela kropp med smörjan strax innan de skola ut på arbete. Mina länge så behandlade djur gä sedan i detta ar- bete utan att på minsta sätt plågas af insekterna, och då vagnshästarne på detta sätt blifvit bestrukna före päseiningen, har aldrig en broms eller fluga sökt sticka dem. Djurskydds- vännerna borde arbeta för att sprida detta "mycket gamla, men icke nog kända medel". Det berättas att i Strassbuig slag- tarne sålunda hvarje morgon insmörja väggarne rundt och fönstren och dör- rarne i sina butiker, och att derefter icke en enda fluga vågar sig in. Det kan, som sagdt, i alla händel- ser icke vara svårt eller dyrbart att göra ett försök med detta skydds- medel. En storartad elgjagt kom- mer i början af denna månad att an- ordnas å Näfveqvarns bruks egor, hvarvid omkring 200 man komma att tjenstgöra såsom drefkarlar. Problemet löst? Under den- na rubrik skrifver Sm. Alleh.: Allt- sedan det första offentliga försöket med torfkols framställande medförde en viss missräkning, har metodens uppfinnare, löjtnant II. Ekelund, varit ifrigt sysselsatt med att fullkomna metoden. Men han har på samma gång varit rädd för att ge en kanske förtidig offentlighet åt sina rön. Be- kant har dock varit, att det Sahl- strömska spinneriet ute på öster redan länge drifvits, icke med torfkol, utan med en vida förbättrad produkt af våra mossars bränsleförråd, torfpulver. Den erfarenhet, som der vunnits, måtte ha varit gynnsam. Ty sedan några dagar drifves Sahlströmska väfveriet inne i staden med samma bränsle. Torfpulvret är till utseendet ett ljus- brunt, finmalet mjöl. För att använ- das kräfver det en slags förställare, som här har kubisk form, och som är uppstäld framför den vanliga ång- panneeldstaden. I denna förställare — eller hvad den nu på det tekniska språket må kallas, inmatas pulvret ofvanifrån. Innan det kommer ned på ugnens botten har det redan itändts af lågan från en liten stenkolseld och drifves sedan af en stark bläster un- der stark värmeutveckling in genom den vanliga eldstaden under pannan. Pulvret förbrinner i "det allra när- maste fullständigt, så att ingen rök förmärkes och nästan ingen aska bil- das. Till två ångpannor om 60 häst- krafter hvardera åtgå tillsammans 50 —53 säckar torfpulver om dagen. Då priset är 60 öre pr säck eller 12 kr. pr ton utgör således dagskostnaden för 120 hästkrafter cirka 30 kr. Till de två ångpanne-eldstaderna vid väfveriet sker inmatningen auto- matiskt genom ett gemensamt pater- nosterverk, så att eldarens arbete här är alldeles öfverflödigt. Vi böra måhända tillägga, att dessa upplysningar icke meddelats af löjt- nant Ekelund sjelf, hvarför vi icke våga säga, om han ännu anser pro- blemet löst. Industriverksamheten 1 Tranås. Till Ö.C. skrifves: Tranås måleri- och träförädlings-aktiebolag samt Tranås nya stolfabrik beslöto i går vid sammanträde med vederbö- rande ombud för de olika fabrikerna att sammanslå nämnda fabriker. Enligt den sålunda fattade över- enskommelsen ingår Tranås nya stol- fabrik såsom delegare i det nämnda bolaget under vilkor att dess del- egare, 4 till antalet, inlösa 2 aktier pr man till pari i det nya aktiebola- get, hvarjemte bolaget inköper nya stolfabrikens maskiner och lager efter särskild värdering. Måleribolaget sys- selsätter f. n. ett 80-tal arbetare samt nya stolfabriken ett 20-tal. Fjerde pr of predikant. Från Lönneberga meddelas till Ö. C: Vid i söndags förrättad s. k. frågo- dag begärdes domkyrkoadjunkten i Linköping G. Eklund, till 4:de prof- predikant. OmröstniDgen härom ut- föll dock så, att af 167 röstberät- tigade afgåfvos för pastor Eklund blott 23 röster, hvadan frågan för- föll. Jordfrågan 1 Vadstena. I denna segslitna process afkunnade i lördags den t. f. rådhusrätten efter två dagars session i 12 mål följande utslag: "För att med ledning af äldre kar- tor, jordeböcker och jorderansakniu- gar närmare utröna gränserna förde områden, som ursprungligen varit till staden donerade samt för att vinna erforderlig utredning rörande den do- nationsjoid, hvilken vid enskiftet 1824 —26 i dess förra läge oförändrad bi- behållits och dels blifvit mot annan jord utbytt, finner rätten nödigt upp- skjuta målet till den tredje helgfria fredagen i April 1897 kl. 10 f. m., då parterna vid förut stadgad påföljd skola sig infinna, kärandena försedda med de ytterligare kartor och öfriga handlingar, som kunna tjena till upp- lysning i saken." Jernvägsmöte. Lördagen den 3 Okt. kl- lu f. m. kommer ett jern- vägsmöte att hållas i Kisa tingshus in- lör länsstyrelsens ombud med innevå- nare i de kommuner, bvilka skola be- röras af en tänkt jernväg dels från Lin- köping öfver Nykil till Kisa, dels ock från nämnda stad öfver Bjerka-Säby till Kisa cch vidare till Vimmerby med bibana fråu Bjerka-Säby till Åtvida- berg, för hvilka linier koncession be- gärts af regeringen. Och skola å sagda möte löreträdesvis Linköpings stad samt sockuai ue S: t Lars, Slaka, Skeda, Nykil, Ulrika, Kisa, Vårdsberg, Landeryd, Vist, Vårdnäs, Tjärstad, Kettilstad, Hä- geratad, Vestra Eneby, Tidersrum, Horn, Hycklinge, Åtvid och Grebo höras med afseende på den nytta nämnda jernvä- gar möjligen skola tillskynda resp. orter. Äfven ö riga för frågan intresserade — vare sig kommuner eller enskilda — ega att vid sammantiädet personli- gen eller genom ombud tillstädeskom- ma för att afgi'va yttranden, som jem- väl kunna skriftligen mlemnas antin- gen vid sammanträdet eller också dess- förinnan tiil länsstyrelsen, dock ej se- nare ao. den förste Oktober. Farväl- Från Skeninga skrifves till O. G: Den 1 dennes vid bantågets afgång kl. 12.24 hade en del af stadens herrar och damer samlats vid jernvägs- stationen härstädes för att bjuda den från staden och verksamhetskretsen af- flyttande käre "stinsen" P. J. Nord- holm sitt farväl, när han, efter ett långt och troget arbete i statens tienst, nu går att njuta sitt otium der nere i Smålands furuskogar, i barndomshem- mets nejder. Eu rik blomsterskörd egnades honom af vänner och trafikanter, hvilka, när omsider tåget blåste afgångssignal, för den gamle, blide jernvägsmanneu höjde ett kraftigt lefverop, åtföljdt af ett 4- faldigt hurra. Ny skola 1 Skeninge. Den 1 dennes öppnades i Skeninge det ny- uppiä'tade privata läroverket för flickor, vid hvilket fröken Bergonstrom från Linköping kommer att jemte två andra erkända lärarekrafter sköta undervis- ningen. Skolan, der möjligen ännu en lär- jungeplats kan beredas, förtjenar att på allt sätt omhuldas af staden och orten, der man, med undantag af folk- skola, numera ej egor en enda läro anstalt med något högre kurser. Häktad för Inbrottsstöld biet d. 1 ds af polisen i Norrköping 19- åriga Blida Wilh. Andersson, boende vid L:a gjuteriet; misstankar finnas att hon begått äfven andra stölder. Elgjagten blef från ocb med d. 1 d:s tillåten till och med den 15 Sep- tember i hela riket med undantaf af dels kronoparkerna Halle- och Hunne- berg, der elgjagt är tillåten hela Sep- tember, dels ock Kronobergs, Jönkö- pings och Vesterbottens lån, hvarest elgjagt är förbjuden under hela året. Fångands eller dödande af årskaltvar efter elg år förbjudet i de norrländ- ska länen samt i Kopparbergs, Öster- götlands och Elfsborgs län, undan- tagandes kronoparkerna Halle- och Hunneberg samt Edsmåren, hvilket förbud i det sistnämnda länet jemväl omfattar elgkor. Det torde ej vara ur vägen att upp- mana elgskyttarne att fara varliga tram med de ståtliga högdjuren, så att ej kor och kalfvar i fåvitsko ned- skjutas. Söderköpings brunn. Brunns- och badanstaltens säsong för året tog i måndags officielt slut. Källsalen stängdes på afton, men bad- anstalten hålles t. v. öppen till dess "vinterbadet" hinner iordningställas. Af badgästerna äro nu endast ett ringa fåtal qvar. Lasarettspatienter- na ha rest och salar och attiralj hålla på att vädras, berättar Söderk. Tidn. D:r Wallgren reste i söndags, d:r Lindskog i går. De öfriga biträdande läkare och gymnaster ha också lem- nat staden. Åldrig tillförene har badgästantalet uppgått till en så hög siffra som i år eller 1,088. Af dessa ha 411 tillhört l:sta, 440 2:dra och 237 3:dje klassen. Under de senaste åren har badgäst- antalet varit följande: 1888 715 1892 687 1889 774 1893 854 1890 706 1894 945 1891 712 1895 1,032 — D:r Sven Wallgren har för ytter- ligare 3 år antagits till intendent vid Söderköpings brunns- och badinrätt- ning. 3S8 förbannar jag, emedan det skjuter bort ifian sig hvad det icke rår om: menniskan! Ormar tjusa någon gång, brottet gör det åfven. Ofrivilligt dragés man ned i afgrunden, blott man kommit inom dess hvirfvel. Ange bortrycktes lik- som af en oförklarlig magnetisk kraft; hennes fot närmade henne intill Vauvenard, ehuru hennes hjerta bäfvade tillbaka af obehag och afsky. Men Vauve- nard utsträckte sin hand afvisande emot henne. — Tillbaka! ropade han. Det är nu min ord- ning att tillbakavisa dig. I min afklädda förnedring, i min nakna, ohöljda uselhet, känner jag mig likväl lör stolt att smekas af din medömkan. Mellan oss måste allt blifva klart. Kanske bar jag, genom att förtiga hvem och hvad jag är, alltför länge under- låtit att kedja last dig vid min sida. Du är stolt öfver din dygd; men jag skall visa dig, att en stark ande, äfven med kainsmärket på sin panna, kan be- falla. Låt oss se, huru mycket som återstår af ditt mod, då du känner vidden af din fars brottslighet; lät oss se, huruvida du eller jag skall ligga bedjande på knä inför hvarandra! Anges mod var förbi. Hvad hon fatt veta, hade redan fullkomligt nedgjort henne. Tanken, alt hen- nes (ar var en galérslaf, 'iväfde på en gäng hvarje gnista af egon fåfänga och eget sjelfförtroende. Deremot svalde Vauvenaids mod ännu högre. — Vid den barmhertige guden, tyst, tyst! bad Ange. Jag ber er, sluta! — Bed hellre forsen stanna i sin gång! Nej, jag skall tala! Talet öppnar min lefnads pulsåder, och dess svarta blod skall strömma ölver din själs snöhvita drägt, och du skall förfäras för dig, för mig, för verlden! Trotsande ville du trampa mig i stoftet; men ou visste icke, pä hvilken jordmån du stod. Barn, reta icke din far! Du tror att en en- gel skall möta dig ur hans bröst, men en demon 3S9 spiitiger dig i stället till mötes. Jag har icke for- mått att med godhet binda dig vid mig, min lefnads blodiga händelser skola nu slå sig omkring dig, så- som ormen slog sig omkring l.aokoon, och trycka ned dig till mina fötter. 1 den tanken att förödmjuka dottern med fa- derns laster låg någonting nytt infernaliskt, som be- hagade Vauvenard; det syntes af den förfärliga de- moniska glädje, som strålade från hans stolta panna och hans djerfva öga. Den arma Ange kände, huru hennes själ sön- derslets; men det fans ej något vapen till hennes försvar. Darrande böjde hon sitt hufvud för det omutliga ödet, som vältade sig öfver henne. — Min far var född korsikanare, återtog Vau- venard. Ännu medan jag var barn, lemnado han sin födelseort; jag känner ej orsaken dertill. Han slog sig ned i trakten af S:t Menehould och förde on ganska lysande stat. Huru han sattes i tillfälle att göra det, vet jag alltför väl. Vissa tider pa året, då holvet var samladt i Paris, inflyttade vi dit. — I S:t Menehould kallade sig min far Drouel; i Paris Duioit. I S:t Menehould egde min far ett högt. anseonde, ty der var han from, religiös, välgö- rande och ärlig emot alla; i Paris var han ingen- dera delen. I S.t Menehould var han ett verkligt dygdemönster, berömde alla goda seder och förban- nade alla laster, men framför allt spelarens; i Fans hade han sjelf organiserat ett spelhus, det ryktba- raste på sin tid. Så uppväxte jag. Marie Antoi- nette älskade si .el. Min far biel tillkallad för att ordna en spelklubb. Jag blef anstäld som bankör vid den. Befattningen var iudrägtig, visste man att sköta sig. Jag hade lärt mig det af min tar. — Vid denna tid blef jag kär; min kärlek var brinnande. Under mina besök på slottet upptäckte ning emot nationalföl samlingen. Han blef upptäckt och skulle ha bliivit dömd till döden, om det ej lyc- kats mig att låta honom undkomma ocb Hy öfver gränsen. Då vi skildes åt, lemnade han mig ett kö- pebref på sina egendomar, för att förekomma kon- fiskation. Meningen var, att jag blott skulle för- valta dem. Han erhöll min motförbiudelse, hvar- lgcnom hans eganderätt under vanliga förhållanden var tryggad. Ifrån den första stund, då min fot be- trädde de vauvenardska arfgodsen, var likväl mitt beslut fattadt att aldrig fianträda dem. Jag trallade din mor. Det var din lärs önskan att hon skulle följa efter honom. Ännu var jag icke betänkt att genom någon förening mellan henne och mig för- skaffa mig eganderätten till godsen; men då hennes lärs flykt blef bekant, grep man henne såsom miss- tänkt. Vid samma tid blef jag vald till folkombud för Marne departementet. Mitt inflytande ökades, min röst betydde något: hennes lif och död berodde icke obetydligt af mig. Hon valde lifvet och skänkte mig sin hand. Verlden visste dock icke ännu, att Drouets hustru var en fröken de la Vauvenard; vi ville afvakta tiden. Ännu fortfor jag att sköta post- tnästarebefattningen, emedan den lade orten i mina händer. Förhållandet emellan din mor och mic var icke fullkomligt godt. Hennes aristokratiska "sym- patier föredrogo icke mina demokratiska, lika litet som mina föredrogo hennes; för öfrigt hade jag äl- skat redan en gång och kunde ej älska mera. Emel- leitid bar hon snart en pant al vårt äktenskap un- der sitt hjerta, och tanken att hon skulle skänka mig en son lifvade och gladde mig. Ynglingahjer- tats käilek hade slocknat, faderskärleken uppväxte på dess utbrända tomt. Mina enskilda lefnadspla- ner flögo högt, säsom alla dristiga sinnens under re- voluUoiisepukeii; målet för mina stiätvanden egde 385 samhällets lagar, kärlekens dyrbaraste bud, mensk- lighetens heligaste pligter under edra fötter; men om ni hitintills lyckats att obesegrad och okufvad fylla måttet af er blodiga bana, så har det häi flutit deraf, att ni stått emot personer, som ni känt, men hvilka icke känt er. Kom dock nu ihåg, att äfven jag är en Vauvenard, och från detta ögonblick skall ni finna er egen dotter i ledet midt emot er, i det led, der ni plägar räkna edra fiender. Låt se, om ni också dä, öga mot öga med mig, har lika myc- ken köld, lika mycken ihärdighet, lika okufligt mod som hitintills. Ni vill gifta mig med Ros — er plan är lika förkastlig som föraktlig! Ange förvånade på det högsta Vauvenard; hen- nes yttrande var en djerfhet, som var oväntad. Sla- gen af öfverraskning, fattades han af en vrede, som endast väntade ett lägligt tillfälle att utbryta. Med förtrytelse nalkades han henne. — Kom mig ej närmare! befalde hon. Ni är en brottslig, i blod sölad man, hvars åsyn kommer mitt eget blod att sjuda, och hvars beröring befläc- kar mig. Tillbaka! Vauvonards ansigtsmuskler skälfdo för påtryc- ket af den uppbrusande förbittring, som kokade i hans bröst. — Viker ni icke tillbaka ifrån mig, vill ni tvinga mig att längre följa edra fjät, vill ni förmå mig att ens fördraga er skyddsling, Ros, svär jag, med min hand lagd på de dödande sår, med hvilka ni ned- stött en ädel man, att jag skall vädja emot er till samhällets forsvarande, värnande arm, och söka skydd emot edra förföljelser bakom lagarnes sköld! Ni har sagt att korsikanskt blod flyter i edra ådror — hvad flyter da i mina? I min förlust i den jag högt älskade, i mina qval öfver att ega en sådan far som ni, känner jag mig modig som en lejoninna. Det C. /'. Riddtntmd. äiarla lltmdtn. 11. 43