Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-03-19
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTå-PÖSTEN Bengt Hagg-e Ktf&re ocb föriäggarf. Aktiebolaget ÖstfÖta Correspondenteiu Booktrjckerl. Verkställande direktor: Fredr. Hammarström l\:r 11 Prenumerationspris: F8r helt år kr. l:SO, för tre qvartal kr. I,t5. för hälft är 0,85 och ett qvartal SO Sre. postbefordringsafglfteu mberäknail. I Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 19 Mars. Annonsprlt: Pr petitrad 8 Öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annonser Jro Förlofniogs-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Ltisnummerpria 5 Öre- Östgöta CorreapoiidentenB Boktryckeri i Linköping. 1897. Riksbankens Afdelningskontor i Linköping öppnas för allmänheten Torsdagen den 1 nästkom- mande April och hålles tillsvidare öppet hvarje sbcken- dag emellan Klockan 10 till 2 pä dagen. Kontoret diskonterar vexlar, beviljar kassakreditiv, utlemnar lån mot hypotek af obligationer, aktier, inteckningar och vågförda effekter m. ni., beviljar s. k. af betalningslån, emottager penningar påupp-och afskrifnings-. folio- och depositionsräkningar, försäljer postvexlar, och inkasserar vexlar. Kontorets lånedistrikt omfattar Östergötlands län och Kal- mar läns norra landstingsområde med undantag af Aspelands härad. Allmänheten eger att skriftligen och utan annan kostnad än möjligen blifvande assuransafgift hänvända sig direkt till afdelningskontoret. Bref besvaras med omgående. Da inom kontorets distrikt boende personer, som hafva afbetalningslån i hufvudkontoret, förfallande mellan den 23 och 31 i denna månad, biträ den 1 nästa April verkställa sina afbetalningar till afdelningskontoret, der vid möj- ligen upplupen of ver län ta ej fordras, och komma efter den 23 i denna månad ansökningar från distriktet om nya sådana lån att pröfvas endast af afdelningskontoret. Linköping i Mars 1897. ________________Styrelsen.___________gav is, Cunard-Linien, ____ innehafvare af verldnrekordet för snabbaste resan ÖfVer Atlanten, ___ WtT PF B dagar, 7 timmar, 23 minuter, *W ~iM erbjuder snabb ocb beqv&m öfverresa till Amerika mnrl nya dubbelpropaUerangare, hvar- dera om 686 fots lÄugd, 12,950 Reg.-ton ocb 80,000 Hästkrafter, de största och snabbaste på Atlanten. Palats- ocb Expressangarne "Campania", Etruria , "Lucanla11 ocb "Umbria" afgå frän Liverpool till »w-York medtagande i:sta, 2'dra och 3:dje klass passagerare- Utmärkta ångare arga bvarje vecka frän Liverpool till Boston. Frän Goteborg sker afresan Onsdagar och Fredagar, frän Liverpool Tisdagar, Tors- dagar och Lördagar, bvarigennm onödigt uppehåll i England nndvikes. Oba.S Hela resan emellan New-Tork-Göteborg gjord på 8 dagar 1 timme. Mycket förbättrad 3:djekUsn med slotoa bytter för familjer å i $ b 8 puiu timas Vidare meddf lar: OBS. Nedsatta biljettpriser! J. Oscar ILeis, General-Agent, 28 Post^atan, Göteborg;, Agenter önskas! Aktiebolaget Periodens välkända BOMULLSGARN, enkelt och tvinnadt, såväl oblekt som blekt och färgadt rekommenderas. 3*rof. 3ffesHiers9 Köpenhamn, patenterade Bråckband (för Ljamsk-, Lår- eller Nafvel- bråck), Moderbandager, Maggördlar för korpulenta samt Ändtarmsbandager, Hörlurar, Spottkoppar, Inandnings- apparater, Sköljkannor_med alla tillbehör, Medicindropp- räknare, Koppsnäppare, Öronsprutor, Näsduschar, Sjukter- mometrar, Mvmmitermometrar, Ritningar, Diflaskor ocb Näbbar hos W. L. Granbom, Glas, Porslin & LampatYar, (2681,113) Linköping.____________________ Tillkännagivanden, t, LililltUluE. Amandcr, Glasögon o, Pin c ene z er i alla nnmmer Ätven med 1 ma periskopiska glas. Likarerecept dorå expedieras lika jäste som från Stockholm. Reparationer verkställas omsorgsfullt. W. I« Granbom, (2683.T1S) UnkOpjpg. mmmmmmmmmm Sedan bolagets ställning det nu medgifver bar Styrelsen för Östergotlands Kreatnrsförsåk- ringSbOlSg beslutat att från den 14 Mars 1897 yltei ligare nedsätta premierna och äro de bestämda till: för hästar: 2.3 proc. för år, 173 proc. lör 3 qv, 1.15 proc. för halfår och 0 58 proc. för 1 qvartal samt för nötkreatni: 2.5 proc. för år och qvartalspremierna resp. 1.88 proc, 1.25 octi 0.63 proc. Ingen bör numera underlåta att, mot en jemförelsevis ringa afgift, genom försäkring af sina kreatur skydda sig mot förlust. Intet annat bolag försäkrar mot så låga premier som Östergötlands Kreatursförsäkringsbolag, Linköping, Försäkring genom länets Veteri- närer samt bolagets distriktsombud. / (2251,102) mmmmmmmmmm Träffas å laodskansHet kl. 10-2 t Vid öatergötland. Läns Landtbrnksskola p& Bj orka Säby i Vists socken blifva den 24 nästkommande Oktober platser lediga för 10 lärlingar, hvar. ibland 4 betalande och 6 Ina. Sökande bSr före den 1 instundande Jani peifjonllgen anmäla sig bos skolaoa tore- ståndarn, bvilkeo säkrast träffas hemma hvarje Håndag, och skall vid samma tillfälle aflemna en till skolstyrelsen stäld, egenhän- digt sttrifven ansökan jemte prost- och läkare- betyg, intyg af husbonde eller målsman om frejd och aolag för landtbruksyrhet, samt au han nnder minst ett års tid deltagit uti landtmannaarbeten. S'ifcande till frilärlings- plats b6r bifoga intyg om medellöshet, samt sökande till betalande lärlingsplats borgens- förbindelse att vid inträdet i skolan erlägga den bestämda afgiften 20(1 kronor För att såsom lärling blifva antagen erfor- dras af den sökande, att hafva fullgjort sina vapenöfmngar såsom beväriogspligtig, att hafva god frejd ocb kriBtendomaknnskao, sund kroppskonstitution samt erforderlig styrka för landtmannaarbetens utförande, att hafva fullständigt genomgått tolkskolan samt för öfrigt ega den förståndsutveckling, att han må kunna fatta den undervisning, som vid skolan meddelas. Tiden för lärlings vistande vid skolan är två år, och äro de dernnder att betrakta såsom tagligen stadda i föreståndarens tjenst ocb således tjenstebjonsBtadgän underkastade. De erhålla på stal et fri undervisning jemte bostad och kost enligt faststäld stat. 1 medlet af Juni månad utfärdas kallelse till dem bland de sökande, hvilka af skol- styrelsen blitvit antagne såsom lärlingar. 1 ansökan bör tydlig poatadrei» ut sättas, så att svar må nunna lemnas den sökande. Linköping och Bjerka-Säby i Mars 1897. ___________Skolstyrelsen. (2762,118) Advokat-Byrån, Unktpinj/t Storgatan 50 (öfver postkontorot], ombesörjer rättegångar, bontredoln- jjar, inkasseringar ocb koninils- aionärauppdrag bos K. Beiailmngtjbat- vanrle to m. Billigaste inkassotaxat Ffir äräbuuder, vid .iqvid etter auu.;>u.&g, högst en kr. Irjntfhafvare: v- Häradshötdin^ Per Arnander. 1.338,10) Länet och stiftet Kapten Gustaf Bagge, se dan omkring e t tiettiutal at ai boiatt i Paris, bar i dagarne med minnesgod erinran af sin fädernebygd och sin tö delsestad Liuköping som gåiva till Öster- götlands museum hetnsändt tvenne af honom sjelf utlörda taflor, i bilder och grupper framställande Östergötlands båda lilgreuadierregementens uniformer ända från 1600 talet och till härvarande tid. Det är ett vackert, ocb, genom de studier som erfordrats för uttöran det af detsamma, mödosamt arbete, som så!u da kommit museet till godo. En ovanlig vessla. I början af Februari dödades vid Valisnäs egen- dom i Nykils socken en vessla, som tilldragit sig zoologers uppmärksamhet till följd af sin för årstiden ovanliga lärgteckning. Den hade nämligen å öfre kroppsdelar bibehållit sin bruia sommarlärg och endast å de undre klädt sig i den hvita vinterdrägten Konservator Kolthoff i Upsala säger sig aldrig ha selt en vessla vintertiden i Sverige bära en dylik drägt och anser det mycket sällsynt. Några liknande tall finnas dock omnämnda i litlera- luren. Skinnet förvaras nu bland Upsala univ. z)ol musei samlingar. VSgdelnlngen 1 Risinge tingslag. Vid sammanträde med väghållningsskyldige inom Risinge tingslags väghållningsdistrikt den 15 sistlidne Februari upprättades förslag till undantagande från indelning på väghållningsskyldige af åtskilliga broar, hvilka ansågos borde under- hållas på vägkassans bekostnad. Se- dan vägdelningsförrättaren, kommis- sionslandtmätaren A. G. Lövstrand, understfilt detta förslag k. bfhdes pröfning, har nämnda myndighet ocicså meddelat fastställelse. Folkskollärares studie- resor. Den af centralstyrelsen tor Sveriges allmänna folkskoleläraretör- eniag gjorda hemställan att lärare ocb lärarinnor, som undervisa i geografi vid med statsanslag understödda skolor, finge, vid under terierna företagna resor i ändamål att stadera landet, å statens jernvägar åtnjula nedsättning i afgif- ten till hälften at vanliga biljettpriset har k. m:t etter jernvägsstyrelsens hö- rande afslagit. Folkskolan. Till lärarinna vid fasta mindre tolkskolan i Sandsjö inom Txnerums församling h-.r bland 4 sö- kande valts fröken Ellen Maria Karls- son från Norrköping, utexaminerad förra året fi ån Linköping. Schism bland rösträtts- vännerna. Bland rösträtts!orenin- garnes generaler pågår fullt inbördes krig. Hr Johnatan Olsson och David Bergström bombardera hvarandra med broschyrer och insändare. De gräla om "redovisningar". Inom Östergötlands rösträttsför- ening är ock inbördes krig. Den se- nast valde kassaförvaltaren hr L. W. van der Kodde klagar i Östgöten att han ej fått redovisning for förra året, icke ens kassabok, hvadan han "sväf- var i fullständig okunnighet om för- eningens ställning". Härpå svarar förre kassaförvaltaren, red. G. Thorén i Söderköping, att icke alla räkningar för agitationen till förra sommarens riksdagsmanna- val ännu ingått, hvadan han ej kun- nat redovisa. För öfrigt är kassan tom — så att det måtte inte vara så lätt att redovisa. Häradsskrlfvaretjensten i Kinda och Ydre härads fögderi sö- kes af stadsbokhållaren J. Ekvall, Linköping, landskontoristen G. Pet- tersson, Vesterås, t. f. häradsskrifvär- ne: i Upsala läns södra fögderi K. A. E. Johansson, i Jösse fögderi A. O. E. Nelson, i Södra Möre fögderi C. A. Molander, landskontoristerna R Mattsson i Gefle, G. Rendahl i Jön- köping, S. Hellman i Gefle, G. A. Sa- muelsson i Skara, t. f. häradsskrif- varne i södra Ångermanlands fögderi R. V. Engelbrecht, i Kinda och Ydre fögderi O. P. Hedfelt, H. V. Odhelius, Kungsbacka, samt biträdande härads- skrifvaren i Sundals fögderi af Elfs- borgs län J. M. Wistrand. Belöning för raskhet Vid eldsläckning. Styrelsen för länets gamla brandstodsbolag har den 6 dennes utanordnat 25 kronor till Åsbo brandstodskomité för att som belöningar lika fördelas mellan Axel Adolfsson i Freby, Johan An- dersson i Pålackarhemmet, Emil Jo- hansson och Carl Johansson i Släs- torps storgård samt Antonia Friberg i Frebynäs, hvilka genom ett synner- ligen ifrigt räddningsarbete uppgifvits hafva begränsat bolagets utgifter för branden i Frebynäs den 18nästlidne Februari. Mordbrandsanlaggnln- garne 1 Vanga. Styrelsen för länets gamla brandstodsbolag har, efter kronolänsman Rinnanders hö- rande, bestämt, att den utlofvade be- löningen 150 kronor skall fördelas mellan de personer, som vid polisför- höret uppgåfvo så noggrann beskrif- ning på en i brandställets grannskap sedd person, att spaningarne efter den skyldige derigenom leddes åt rätt håll, nämligen arbetarne Karl Melker Kindttrand och Karl Gustaf Pellerstou i Ljusfors. Af dessa erhåller den förstnämnde, som visat sig mest va- ken och i spaningarne tagit verksam del, 100 kronor och den senare 50 kronor. Vidare har samma styrelse beslu- tat dt.ls tilldela ordföranden i Vånga brandstodskomité, organisten Conr. Almrolh i Vånga, som lärer först fram- hållit att Kindstrands och Peterssons beskrilning passade in på den skyl- dige läderhandlaren C. F. Lundahl, en extra belöning al 75 kr. och dels till nämndemannen A. J. Anderwm i Torp, hos hvilken mordbrandsanlägg- ning samtidigt med vid Restad fåfängt gjordes, frambära ett erkänsamt tack för det dessa personer med beröm- värdt nit och mera tidsuppoffring, än som bolaget af dem i deras egen- skap af komitéledamöter kunnat utan vidare sätta i fråga, framgångsrikt underlättat vederbörandes spaningar efter mordbrännaren. B r andskadeersättningar. Styrelsen för länets gamla brand- stodsbolag har den 6 dennes utan- ordnat följande ersättningsbelopp: till Anoa Anderiaon i Roteoland, Gryts s ii (etter atarsg af 20 °0 å fordrade belop- pet tSr för»ummBl»8 au hålla föreaknfvet eldfast askkärl) för fast och lös egendom tillhopa kr. 381: 60; till Johan Samuelsson i UKlebult, Ödeshörs n (äfvenlede» efter af- drag för försummelse alt hålla foreakrifvet askkäri) fSr fast och 10st tillhops kr. SO: 40: till Helmer Weltermark i Råa. Fornas an. för skadade lösören 1C kr; till F. A Johans- son i Presttomta, Ljungs s:n, fSr dito 18 kr; till Jun. Alb. Dlriksson i Fallet, Godegärds in, för dito kr. 66: 16; till C. J Andersson i Milbäck. Grebo s n. tor skada å taket på ett boniogsnus kr 16: 35; till Boxholms ak- tiebolag för en nedbränd staga vid Frebynäs i Åsbo s n £00 kr.; till Alfred Friberg i Fre- bynäs för uppbrändt bohag, som värderats till kr. 1.224; 19, hela derlSr gällande för säkringabeloppet 1,100 kr.; till Anders Eriks- son i Gåsnäset för ett uedbrändt boningsbus vid Halmhnlt i Berna s:n 6,380 kr; till ban- delsföreståndaren Ernst Olsson i Halmhnlt för egen ocb tjänstefolks lösegendom tillhopa kr. 1,376: 90; till Sven Hansson i Gömma, Bisinge i», för sksda i fast ocb löaegendom kr. 188: 50; till Emma Halm k Giatgifvare- gårdens egor i Hjölby s:n för skada å fast egendom kr. 76. 9-2 samt för nppgifven skada å lösören 2d kr. Summa kr. 10.133 Ii. Häktad såsom misstänkt för mordbrand. I onsdags (d. 10 Mars) häktades och införpassades till Ves ter viks- cellfängelse af krono- länsman Valdén på Ekeby soldat- sonen Albin Andersson från Fallbo- torp, Kristdala församling, såsom miss- tänkt att hafva antändt den i Bjälebo uppbrunna ångsågen. Andersson ha- de haft anställning vid ångsågen men blifvit afskedad och skall enligt rykte sedan fällt yttrande, att han skulle bränna sågen samt efter branden ut- talat sin förnöjelse öfver att egaren af sågen ej hade den brandförsäkrad. Vid af kronolänsman Valdén anstäld undersökning befans emellertid, att ingen hade hört honom uttala hotelse om antändning och knappast någon hört honom uttala glädje öfver den timade branden. Häktade Albin Andersson från Fallho- torp har nu frigifvits, enär man ej funnit någon bevisning mot honom, utan flera skäl tala för att han är oskyldig. Elden bar sannolikt upp- kommit af våda. Då arbetarne lem nade sågen, var ugnen eldröd. Nässjö handelsförenings aktiebolag hade den 11 dennes ordinarie bolagsstämma. Enligt före- dragna redogörelser från såväl revi- sorer som styrelsen har den nya af- fären visat öfver förväntan goda re- sultat. Det hittills inbetalta aktie- kapitalet, utgörande 6,000 kr. ellei blott halfva minimiaktiebeloppet, har på den korta tiden af 3Va månader, som den nya affären varit i verksam- het, inbragt en nettovinst af något öfver 1,200 kr. Men så har också affären fått en synnerligen driftig han- delsföreståndare och välbelägen samt tidsenlig lokal. Full och tacksam ansvarsfrihet beviljades styrelsen för dess förvaltning. Som aflöning åt handelsförestånda- ren bestämdes 1,600 kr. jemte fria husrum och vedbrand. Det med slutna sedlar verkstälda styrelsevalet utföll sålunda att följande valdes med högsta röstetalen: sta- tionsskritvaren Ivar Olhson, bokhål- laren J. A. Karlsson, handelsförestån- daren P. Bäcklund, folkskolläraren J. A. Wallerström, verkmästaren J. P. Lönnqvist, fabrikör P. A. Svärd, fabrikör A. M. Willner, telegrafkom missarien G. A. Larsson, muraremä- staren F. Mollin. Till styrelsesupp- leanter valdes förvaltaren Törnqvist, snickaren S. J. Roos, snickaren S. J. Larsson. Till revisorer valdes bok- hållaren Mozart och postiljon Spång- berg. Banbevakningen. Till O. C. sknfves: De föiuc i tidningarne bebådade ändringarne i banbevaknin- gen å statens jernvägar, bl. a. sålunda att banbetjeningen erhåller större sträckor, komma nu inom kort att genomföras, så att det nya systemet kan vara tärdigt till "säsongen" med ökad tåghastighet och en del nya tåg. Å t. ex. linien Hallsberg—Mjölby in- rättas tre banmästaredistrikt eller Hallsberg—Mariedam, Mariedam—Mo- tala Verkstad och Motala Verkstad — Mjölby. Äfven å östra stambanan för- beredas en del nya anordningar å ban- Utrustningsarbetet med de i Motala verkstads torrdocka intagna ångarne har nu tagit sin början, skrif- ves till Ö. C, och så snart ett om- slag i vädret inträffar, torde det ej dröja långe, förrän den vid vårtiden hår vanliga utrustningen är i full gång. Isen ä sjöarne och å kanalen, med un- dantag af Vetter n och sträckan mel- lan Motala och verkstaden, som år fullständigt isfri, är dock ännu myc- ket fast och stark. Isbandet i Mo- talaviken, som forcerades af "Express", lägger inga vidare hinder i vägen för sjöfarten, derest ej köld skulle m träffa; deremot finnes vid Karlsborg ännu svår drills, hvilken dock af en vestlig storm snart kunde skingras. Turisthotellet vid Alva- stra rustar sig nu för den kom- mande säsongen, hvilken man af flera skäl antager skola tillföra den vackra platsen ett större antal gäster och resande än någonsin tillföreno. Till- byggnaden, som varit färdig sedan åtskilliga veckor tillbaka och i hvil- ken endast återstår diverse mälnings- och andra mindre arbeten, förhöjer i hög grad utseendet å den så hänfö- rande vackert belägna byggnaden, som med Linköping—Fogelstabanans öppnande helt säkert kommer att blifva en tilldragande plats för ej minst Linköpingsbor, skrifver en meddelare till ö. C. Ny handelsförening ar f. n. starkt ifrågasatt att bildas i Risinge, egentligen afsedd för de stora bruken Finspong och Lotorp, skrifves till Ö. C. Handelsrättigheten på nämnda platser innehafves för närvarande af herr S. Hagelstein, hvilken genom kontrakt ännu ytterligare i 2 år är berättigad innehafva densamma; men på grund af, att herr H. till följd af sin noga ålder är hågad att redan nu afstå från sin handelsrättighet, har ofvannämnda tanke utgått från disponenten herr Axel Ekman. Me- ningen är, att affären skulle vara grundad på aktier, hvilka skulle egas af bruken och arbetarne. För att utröna arbetarnes intresse för ifråga- varande sak, hafva möten hållits, i Finspong i lördags och i Lotorp i onsdags qväll. Ingeniören herr Saxen- berg, som är varmt intresserad för tankens realiserande, har dervid sökt klargöra arbetarnes stora fördelar af företaget, och att de på grund deraf borde allmänt ansluta sig till det- samma. Intresset bland dem tyckes dock ännu vara skäligen klent att döma af de fåtaligt besökta mötena. För att emellertid arbetarne ej skola hafva anledning säga, att man i denna sak gått dem förbi utan att vilja taga hänsyn till deras intressen och för- delar, har disponenten gifvit dem några dagars betänketid. Slutligt åt- görande skall ske på ett samman- träde med båda brukens arbetare i Finspongs skolhus på dag, som fram- deles kommer att närmare bestäm- mas. Skulle förslaget då stranda, kommer något ytterligare erbjudande i denna sak icke att göras, utan skola sedan bruken sjelfva upprätta handelsrörelse i Finspong och Lotorp. Ångs&gsaniaggnlng. Till Ö. O. meddelas: Vid For;aströui i Norra Tjust bar under vinterns lopp anlagts eu stöire ångsåg, tom nu är sä pass färdig att den i dagarne blitvit afprof- vad. Den utgöres af tveune ramar, men lär komma att UPoias med lakt- såg cci sticksåg. Den är beräknad kun- na såga 4- a 500 timmer pr dag och ar- betsstyrkan uppgår f. n. till 30 man. Sågen har uppförts af brukspatron Luadqiist på Bona, hvilken köpt bety dande afverkningar å Adelsvärdska ba- rouiets skogar att vid densamma försa- gas. Afverkniugen kommer att fortgå i 5 år, och äro redan omkring 30,000 timmerträd framforslade till sågen. Sågverket står medelst särskildt spir i förbindelse m.d järnvägsstationen vid Forsaström, och beräknas i medeltal 0 vagnar dagligen komma att derifrån a säudas. Alle virket gir till Vestervik, att doritrån utskeppas. Hvad statsskogarne in- bringa. Statsskogaroa lemnade 1895 en inkomst af omkring 4 260,000 kr., der- af nettobehållningen omkring 3,150,000 kr. I ikomsterna under 1896 torde vara ungefär lika stora, troligen något öka- de. Deremot gåfvo statsskogarna 1870 en inkomst at endast omkring 340,000 kr. med en nettot) hillnuig at omkring 84,300 kr. Konung Osear oeh skilje domstraktaterna. Från Lon- don telegraferar fät. Dbl s korrespondent: Från högst tillförlitligt hål hirjagin- hemtat, att konung O.icar har stora ut- sigter att qvarsti som skiljedomare i de engelsk amerikanska och veneruel- anska tvistefrågorna. Oppositionens motstånd grundade sig på illvilja mot presidenten C .eveland. Mc Kinley har deremot, som bekant, visat sig ytterst angeläg n om genomförandet at trak- taten, som kommer att underkastas, förnyad behandling. Till löljd deraf hafva ock flere senatorer uppgifvit sina fö ut hysta betänkligheter. Sjukligt bland hästarna. En elakartad sjukdom, ryggslag, har under senaste veckorna yppat sig bland hästarne i Vadstenatrakten. Vid Kngsberga och Elfvestad ha ett par präktiga djur dött knall och fall, och på flere andra ställen har sjuk- domen uppträdt oroväckande. Di- striktsveterinären framhåller nödvän- digheten af någon inknappning på foderransonen och mera arbete eller motion för de vid denna tid på året här i allmänhet allt för välfödda hästarna. Duringska kören i Norr- köping beslöt på sammanträde härom afton att med cirka 30 man deltaga i sångarfesten i Stockholm den 18 nästa September. Både resebidrag oeh frl- blljetter lör resa till Stockholms- utställningen skola utdelas till ett större antal arbetare inom landet Förut hur omnämnts, att riksdagen bifallit regeringens framställning om ett anslag å 56,000 kr. till understöd åt yrkesarbetare tör besök vid årets konst- och industriutställning i hufvud staden K. m t har nu lemnat när mare föreskrifter om understödens för delning och utbetalande. Kammarkollegium skall fördela stats anslaget mellan de 28 lokalkomitéerna. Har en sådan komité icke insamlat tvåtusen kronor, skall så stor del af statsanslaget, som motsvarar skilnaden fördelas mellan de lokalkomitéer, som ha insamlat mer än tvåtusen kronor. Understödet utgår nämligen till ena hälften af statsanslaget och till den andra af medel, som insamlats af de nämnda ortskomitéerna. Lokalkomitéerna skola genom annon- ser i ortens mest spridda tidningar till- kännagiva tiden för ansökning om un- derstöd, mottaga och pröfva ansöknin- garna, hvarvid såvidt möjligt, hänsyn bör tagas till inom området befintliga olika industriplataer och industrigrenar, på grund häraf och med stöd at den kännedom komitéa kan ha oro de so kände fördela bland dem understöden samt utbetala den hälft, som utgår af de insamlade medlen, vid understöds- tagarena af.esa från hemorten. Den andra hälften utbetalas af kommers- kollegium, sedan vederbörande der styrkt sig vara till reseunderstödets ut- bekommande berättigad. Derjemte har k. nr.t medgifvit, att de arbetare, som sålunda beviljats un- derstöd, äfven fä af giftsfritt färdas å staten» jernvägar från hemorten till Stock- holm och tillbaka, hvarvid jernvägssty- relseu eger meddela kontrollföreskrif- ter. När alltså "resestipendiaterna" ifråga erhålla fribiljett å statens banor, kunna de kontanta bidiagen göras mycket små — kanske 5 högst 10 kr. — då näm ligen sjelfva jernvägsbiljetten spelar hutvudrollen i reseutgifterna. På så- dant sätt kunna från hvarje län, om länskomitén har att disponera öfver t. ex 4.000 kr, ej mindre än 800 ar- betare sättas i tillfälle att resa till ut ställningen. Något är begrip rgtvrs den resande sjelf villig att offra. Ett svårt eldsvådetill- bud uppstod i Eksjö på morgonen d. 11 d:s kl. något före 4. i det att i en vid torget belägen gård, en uthus- länga, genom i en trälåda utlagd aska antändes, hvarigenom också granngår- dens uthuslänga, som är sammanhän gande med den förra, fattade eld. Sta- dens lilla raska brandkår (s. k. l:a upp- bådet) anlände efter erhållen brand- signal från polisvakten, nästan ögon- blickligen, och lyckades hejda det ra- sande elementet, till dess stadens in- viiaie genom klämtning och trumpet- stötar väckts och hu nit anlända med ilen större brandattiraljen, di faran snart blef atböjd. Eu ej så liten del handelsvaror såsom garn, frö och väf- nader uppbrändes eller skadades. ÅngbåtsbolagsstSmma. Roxens ångbåtsaktiebolag hade i lör- dags årsstämma under häradshöfdin- gen F. Gustafsons ordförandeskap. Utgifterna tör fjolårets seglation jemte omkostnaderna för bitens ombyggnad hade belöpt sig till kronor 7,125: 19, under det ångaren inseglat kronor 6,163: 37. Några andra inkomster kommo emellertid debet och kredit att gå ihop, och det fans nu till och med ett öfver- skott af kr. 13: 42 att disponera. Det öfverfördes till reservfonden. Sedan ansvarsfrihet beviljats åter- valdes till bolagsstyrelse hrr W. Hal- lin, F. Gustafson, Ax. Karlson och Jonn O. Nilson; suppleanter hrr A. R. Hjelmgren, Flemma, och A. Han- sen, Hogsäter. Till revisorer valde» hrr Conr. Åberg och O. Nyländer; suppleanter hrr G. Sjöstrand och Fr. Carlsson. I anseende till den väntade betyd- liga fraktfarten instundande sommar, uttalades på stämman önskningar om anskaffande af en eller ett par lastpråmar. Benbrott i halkan. Hal- kan i Linköping bar varit svår ett par dagar, och det har velat själs- närvaro och balanseringskonst till att fortskaffa sig på bara de två. An- strängningarne ha ändå nägon går.g misslyckats. I söndags halkade kam- rer A. J. Dahlström omkull på Repsla- garegatan och bröt ena benet samt ligger nu under läkarebehandling. Hvetlandas belysnings- fråga. Sedan Hvetlanda ullspin- neri, som egentligen väckt fråga om elektriskt ljus i Hvetlanda, hvar till kraft skulle tagas från Sjunnafallet, nu ioke lär komma att forverkliga sin härmed förknippade plan till fa- briksanläggning i Hvetlanda, ha in- tresserade derstädes i stället vändt sina blickar till vattenfallen vid Brunnshult i Skede socken för att derifrån taga drifkraft till ett elek- tricitetsverk. Köpeaftal om åtskilliga hemmansdelar vid nämnda vattenfall ha redan träffats. Vigdelningen i Vlfolka. Landtbrukarne A W. Petersson i Uljeberg och And. Joh. Andersson i L:a Skonberga hafva var för sig hor k. befhde anfört besvär öfver vägdel- ningen i Vifolka härads väghållnings- distrikt. Tranerska sjukvårdsln- rftttningen. Utnämnde läkaren vid nämnda sjukvårdsinrättning i Ram- fall (Torpa s:n) d:r H Kiuuse har den 1 innev. Mars tillträd t denna sin be- befattning och mottager dagligen sjukbesök. Rubbningar i postbefor- dringen. sedan Skeppsås post- kontor till följd af de nya jernvfiga- och poststationerna i Fogelsta—Lin- köpingsbanan kommer att indragas, hotas den vid daglig post numer* vana ortbefolkningen med att sjelf fi besörja sin post Med anledning häraf hafva på grund af kommunalstämmo- beslut några inflytelserika personer framlagt ett förslag om kärrpost emel- lan östra stambanan och Fornåsa nya station; hvilken kärrpost skulle pas- sera Veta, Herrberga, Normlösa, Skeppsås och Fornas samt tillbaka samma väg på eftermiddagen. Norm- lösa och Herrberga hafva nu gång- post tisdag, torsdag ooh lördag, hvil- ket efter våra dagars anspråk på ny- heter är för litet Denna skulle na- turligtvis upphöra. Kraftiga skäl för den nämnda an- ordningen framställas i den till k. generaTpostslyrelsen stälda ansökan och då den nya posttraden ej skulle förorsaka nämnda poststyrelse någon nämnvärd kostnad, hoppas vederbö- rande att förslaget skall godkännas. Svenska vagnfabriks- aktiebolaget, (N. T.) Vid i lördags hållen auktion i Ljusfalls- hammar å Svenska vagnfabriksaktie- bolagets fasta och lösa egendom af- gafs högsta anbudet af hrr G. V. Rundström & C:o, Norrköping, 26,000 kr., hvilket anbud at bolagsstämman afslogs med 82 nej mot 33 ja. Efter pröfmngen ökade hrr Randström & C:o anbudet med 1,000 kr., hvadan köpesumman blef 27,000 kr., hvilket anbud enhälligt af bolagsstämman antogs. Bolagets fasta och lösa egen- dom är värderad till närmare 61,000 kr., bolagets skulder denna dag 24,637 kr. 82 öre. Studieresa. Landtbrukssty- relsen har uppdragit åt dr E O. Are- nandér att i utlandet taga kännedom om der upprättade försöksanstalter på utfodringslärans och mejerihand- teringens område. K. m:t har för än- damålet beviljat 1,500 kr. Dr A. kommer att börja denna studiefärd i nästa månad. ej var obekant med lidandet. Hans blickar flögo frågande och förundrade omkring, då han såg hofvet framför sig. För att liksom skingra en oredig dröm- bild i sina tankar strök han tillbaka det mörka hå- ret, som nedföll i mindre väl ordnade, bucklor kring hans breda och välformade panna. Ännu låg han- den qvar pä ena tinningen; men snart flyttade han den derifrån, liksom om den syn han sett gjort ett allt för starkt intryck pä honom, och lade den pä bröstet. Den unge mannen var ingen annan än Mauritz Döring, nyss kallad ur arresten af ett ilbud från konungen. Hans uppträdande gjorde ett ganska olika In- tryck på de flesta närvarande. Sjelf visste han icke, hvarför han blifvit kallad. Dä han uppkom i drabantsalen, bemötte hans kam- rater honom med tystnad, och det syntes icke be- båda särdeles godt. Men snart hemtades han der- ifrån och mottogs slutligen i ett af de inre rummen af sin fars öppnade famn. Detta möte, för honom så högst oväntadt, enär han icke en gång kunnat föreställa sig möjligheten, att den gamle någonsin mera skulle uppkomma till hufvudstaden, var både gladt och bittert: gladt, emedan han visste, att ett deltagande och ömt hjerta nu klappade mot hans, bittert, emedan han nu med desto djupare smärta tänkte på den sorg, som den gamle skulle erfara, då han berättade den misstanke, hvilken beröfvat och ännu beröfvade honom friheten. Men den gamle lemnade honom icke någon tid till lörklaring, utan förde honom vidare. Snart stod han äfven inför konungen. — Ni eger anspråk på rättvisa, yttrade Gustaf ganska kort. Ni skall fä den. Följ mig! Mauritz kände sig upprörd af dessa" iä ord, icke derför att han fruktade för rättvisan, men derför att han allt för väl förstod, hvad hans far måste 5S1 lida vid blotta tanken att se honom af monarken sjelf både misstänkt och anklagad. Kanske hade han kommit till andra slutföljder, hade man lemnat honom tid att närmare öfverväga, hvad som passerade; men det ena steget uttogs så omedelbart efter det andra, att endast hans känsla fick leda och bilda intrycket. Nästa stund stod han, icke som han väntat sig, inför pröfvande allvarliga män, utan inom kretsen af hofvets innersta cirkel. Han erfor något — liksom ett hastigt illamående — vid denna för hans föreställningar så underbara scen- förändring. Hvarken glädje eller hopp intog honom, öfverraskningen bländade honom. Bilderna sväfvade mindre tydliga framför honom. Han såg dem alla och kunde ej rigtigt urskilja nägon. Atbrottet mel- lan arresten, som han nyss lemnat, och den salong, der han nu befann sig, var för stort, att ej för ett ögonblick förvirra honom. Men liksom ur en dimma sköt snart det ena hufvudet upp efter det andra, till dess han slutligen igenkände dem alla, eller åtmin- stone de flesta. De tvänne första, som han märkte, voro Arm- felt och Vincent. Vänligt blickade dessa emot honom, och han kände sig lugnad deraf. All den stund konungen under en längre tid tycktes helt och hället hafva förglömt honom, hade ensamheten födt misstänksamhet och tvifvel i lians själ. Den första tanke, som också uppstod hos ho- nom, då han säg sig inför hofvet, var fruktan, att man ämnade honom en förolämpning. Men denna oådla och sårande tanke försvann vid åsynen af Armfelts vänliga utseende och Vincents deltagande blick. Huru litet behöfves ej stundom för att bota ett sinne, angripet af förbittring och tvifvel, dessa frön till sä mycket ondt! Oftast behöfves ej mera än ett vänskapsfullt ord eller ett hjertligt småleende. Men 584 Med grämelse erfor han dennes nederlag, emedan han deraf fann, att Döring egde flere vänner, än han påräknat. Konungens och de båda Döringarnes in- träde kort derefter öfvertygade honom fullkomligt, att nu mera intet ögonblick var att förlora. Ocksä vände han sig genast till grefve Posse, för att erhålla ett enskildt samtal, men denne var för mycket upp- tagen för att nu kunna lemna honom det. Steg för steg stod han tillbakaträngd, redan förebrående sig att ej hafva handlat i tid. Han fick så mycket mer skäl till denna före- bråelse, som konungen nu tillkännagat sin glädje att hos sig se tvänne af sin aflidne läders utmärktaste krigare, och att han, för att betyga dem sin aktning, erhållit af sin farbror, hertigen-regenten, rättighet att pä ett mer än vanligt lysande sätt visa dem sm tillgifvenhet. Han utnämde grefve Posse till riddare af sera- fimerorden och upphöjde amiral Döring i adligt ständ. Hotmarskalken säg sitt nederlag fullständigt, men det skulle blifva ännu fullständigare. De utnämde hunno ej att framföra till konun- gen sin tacksägelse, innan han åter tog till ordet. — Jag eger ännu en förklaring att afgifva, böl- jade han. Konungen uttryckte sig med osäkerhet, som om han känt sig förlägen. — Henrik IV i Frankrike var en stor konung. Han var rättvis, äfven då han nödgades ogilla sig sjelf. Hun förorättade öully — men skänkte honom också upprättelse. Gustaf sänkte sina ögon till jorden, liksom efter- tänkande, livad han vidare skulle säga. — Fredrik II af Preussen särade äfven djupt Ziethen. Men han belönade honom och bestraffade sig sjelf genom att erkänna sitt fel. 577 Prinsessan tystnade för ett ögonblick, emedan hon, upprörd af hvad som blifvit yttradt, måste an- das ut, innan hon kunde fortsätta. — Det vore orätt handladt af mig, att, då Dö- ring icke är närvarande, lemna herr grefvens beskyll- ningar emot honom obesvarade. Hon uttryckte sig kort och enkelt, men med en säkerhet, som lifvades af ett ädelt hjertas ingifvelser. — Nog af, det var ingen annan än mig, herr grefve, som Döring räddade. Prinsessan sjönk tillbaka i soffan efter denna förklaring. Den fina och intagande qvinnau led, af hvad som Alla iakttogo en så djnp tystnad, att man knap- past hörde ett andedrag. Adlerstjerna drog sig'un- dan. Förkrossad som ban var af det sista slaget, hade löjet försvunnit från hans läppar. De vapen, hvarmed han ansett sig mägtig att bekämpa Döring, hade vändt sig emot honom sjelf, och Döring segrat utan att ens ha varit närvarande. Dold i den djupa fönsternischen, kylde han sin heta panna mot den kalla muren. Förhoppningar- nas sista planka hade sjunkit under honom, och han fann sig störtad ned i djupet af den afgrund, som han sjelf gräft. Ännu hvilade en betydelsefull och qväfvande tyst- nad öfver rummet, då grefve Posse åter inträdde; men denna gång med sin dotter under armen. Louise var mera förtjusande än någonsin, och hennes far var lycklig i hennes lycka. Klädd i hvitt, glänsande siden, med en enkel blomma i sitt lockiga hår, intog hennes sylfidiska gestalt hvar och en. Den glädje, som öfverstrålade hennes ansigte, var naturlig och okonstlad; det var ett af varma och sköna känslor lifvadt hjerta, som deri talade till C. F. Ridderltad. Vrabaultn. I. 73