Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-03-19
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN N:r 12, Fredagen den 19 Mars 1897. Nytt extra provinsial- läkare-distrikt, tiubom vi för- ut omförmält, hafva Misterhults och Hjorteds socknar inom Kalmar län, tillhörande den förra Oskarshamns och den senare Yimmerby provinsial- läkare-distrikt, genom numera laga kraftvunna beslut anslagit till af- löning af en extra provinsialläkare för nämnda socknar tillhopa 1,000 kr., att utgå årligen under fem år. Kommu- nerna hafva nu ock i dessa dagar in- gått till kgl. maj:t med ansökning om tjenstårsberäkning under lika lång tid tör extra provinsialläkaren i nämnda socknars distrikt, med station för lä karen vid det på Hjorteds kommuns område invid Misterhults sockengräns belägna Mörtfors, och hvilken befatt- ning vid inträffande ledighet skulle till- sättas af en styrelse, bestående af 5 å kommunalstämmor valde personer, af hvilka tre utses af Misterhults och två af Hjorteds kommun. Derjemte hafva kommunerna till extra provin- sialläkare valt medicine licentiaten Carl Emil "Wykman samt hos kongl. rnaj:t jemväl anhållit att denna tjenst- årsberäkning måtte d:r Wykman till- godokomma från och med den dag kgl. maj:t i ärendet beslutar. Kom- munerna ega förut ett afstånd af fyra, ja, många personer derinom, af fem mil till närmast boende läkare, pro- vinsialläkarne i Oskarshamns och Yim- merby distrikt. Folkmängden utgör i Misterhults församling 6,711 perso- ner och i Hjorteds församling 4,011 personer, eller inalles 9,722 personer. Vlkbolands sparbanks hufvudmän sammanträdde d. 17 d:s i Norrköping. Insättarnes fond utgör nu kr. 1,047,929: 39 och bankens egen fond kr. 66,815: 24. Till ord- förande iör sparbanken intill nästa ordinarie sammanträde omvaldes kro- nofogden C. Grönlund och till vice ordförande omvaldes likaledes hr A. P. Andersson i Brännestad. Till styrelseledamöter för 2 år om- valdes hrr N. Nilsson, önsätter, C. Bo- ström, St. Gröchög, A. H. Ljungqvist, Lindö, A. P. Andersson. Bråonestad, F. Jonsson, Olofstorp, N. G. Eriksson, Fyr- by, C. Grönlund, Norrköping, och A. V. Bergvall, Sofverstad samt nyvaldes (etter hr E. Fries, som numera såsom kamrer måste ur styrelsen afgå) hr Alfred Wi- den, Björklund, Kuddby s:n, för ett år. Till styrelseeuppleanter omvaldes med acklamation hrr Karl Th, Appelqvist, S:t Johannis, O. Brynolf, Norrköping, och G. Botvidsson, Vittinge. Till verk- ställande direktör omvaldes kronofog- den C, Grönlund och till dennes supple- ant kronolansmannen O. E. Erickson, Till revisorer återvaldes hrr kontrakts- prosten I. Kiunander, Häradshammar, samt godsegaren O. Hagberg, Bröstad, och V. Andersson, Bråborg, och till deras suppleanter omvaldes hr E. Scher- mansäon Broxvik. och nyvaldes krono- länsmannen Hj. Zelleroth Kuddby (ef- ter hr A. Vriden, som, enligt ofvanstå ende, ingått i styrelsen). G&rdsatTärer. Vestra hälften af gården och tomten n:r 75 St. Persqv. (Svanborgska gården vid Humlebergs- gatan) har på auktion försålts till bygg- mästaren N. J. Nilsson, Johannisborg, lör 3,600 kr., med förbehåll att f. hus- hållerskan Kristina Lovisa Andersson får hyresfntt bo qvar der till sin död. Gården är taxerad till 4,800 kr. och brandförsäkrad iör 3,800 kr. — Sergeanten J. A. Linderstam i Norrköping har för 82,000 kr. till fru Emma Charlotta Svensson från Fre- dnksdalsqvarteret, Ö. Eneby socken, försålt sin egande gård N:r 18 vid Norra Kungsgatan. Gården är bevill- ningstaxerad till 83,500 kr. — Vid auktion i lördags försåldes genom hrr Allard och Köhler dispo- nenten O. Göranssons i Norrköping fastighet Vallby å Linköpings stads område till landtbrukaren J. A. Johans- son i Kohlstad, Mjölby s:n, för 9,500 kr. Tillträde d. 1 April. — Goflösa rektorsgård i Normlösa har af Joh. Persson försalts till Aug. Svensson i Nafvestad för 12,000 kr. att tillträdas genast. — Ett hälft mantal Hagelösa i Hä- radshammars socken, Ostkinds härad, är af hr J. U. Elgström försåldt till handlanden F. A. Malmström i Norr- köping för 8,000 kr. Valdemarsviks köping. Kammarkollegium har förklarat sig icke ha något att erinra vid att Val- demarsvik må såsom en kommun för sig bilda en jemväl i fattigvårdshän- seende från Ringarums och Tryse- rums socknar åtskild köping. DOdafail. I lördags morgse af- led efter blott två dagars sjukdom kyrkoherden i Herrestad och Källstads församlingars pastorat, kontraktspro- sten NiU Gustaf Lidren i en ålder af 78 år. Han var född i Rogslösa för- samling den 24 Mars 1819. Fadern var bemmansegare. Efter skolgång i Linköping blef han student 1843 och aflade prestexamen 1845; tjenstgjorde derpå såsom extra ordinarie prestman i Rogslösa, Hagebyhöga, 'Wallerstad och Hof. Han blef komminister i Wal- lerstad 1859 samt koraminister i Wreta Kloster 1869. Till kyrkoherde i Her- restad och Källstad utnämndes han 1876. Han blef kontraktsprost 1885 och ledamot af Vasaorden 1891. Kontraktsprosten Lidren var en fryntlig och vänsåll man, af hållen af sina församlingsbor och af embets- bröder samt för resten af alla, med hvilka han stod i beröring. Han åt- njöt odeladt förtroende i sin ort och utsågs ofta att i ena eller andra af- seendet representera sina församlings- och häradsbor. Lidren intresserade sig lifligt för allmänna angelägenheter. Såsom något ovanligt kan nämnas att han under sin 52 års presttid icke en enda gäng varit afsjukdom hindrad att förrätta sm tjenstgöring. Han var ogift. — Landtbrukaren C A. Tydén, ar- rendator af Sjöbacka egendom under Ljung, afled i lördags etter att en vecka förut ha träffats af slaganfall. Han var 37 år gammal. T. var ansedd såsom en synnerligen duglig och intresserad landtbrukare. Han efterlemnar maka, född Schrö- der och flera barn. Ångbåtsbefälhalvare- tillstånd. Maskinisten J. A. Gu- stafsson i Linköping, egare till gamla Kinda, har fått tillstånd att iöra be- fäl å 4:de kl. passagerareångare. Till byggnadsentrepre- nör för uppförande af en bazar- byggnad å grosshandlaren O. Gyl- lings fastighet vid Stora torget i Motala är antagen hr C. J. Carlsson i Mjölby. Konkursärende. Till gode män i grosshandlaren P. J. Anderssons i Motala konkurs ha inför rätten valts hrr grossh. O. Gylling och förestån- daren för gäldenärens affär i Vad- stena, hr Hj. Ohlsson. Civiltjenster åt f. d. mi- litärer. Genom särskilda remisser af den 27 sist], November infordrade k. m:t utlåtanden från fångvårdsstyrel- sen, jernvägsstyrelsen, generalpoststy- relsen, tullstyrelsen, telegrafstyrelsen och domänstyrelsen deröfver, huruvi- da inom de verk, som lyda under dessa styrelser, tillfälle skulle kunna beredas för en del uttjent manskap af värfvade armén att erhålla s. k. civilförsörjning enligt bestämda grun- der och i större omfattning än sådant hittills egt rum vid åtskilliga af dessa verk. För att gemensamt öfverlägga om detta ämne hafva nyligen chefer- na för de nämnda styrelserna varit samlade hos civilministern, hvarvid äfven krigsministern varit närva- rande. Redan genom en k. förordning af 1752 bestämdes och 1874 fastslogs ånyo att manskap, som med välförhållande tjenat i 9 år, borde vid afskedet bere- das anställning i en del af statens verk samt vid städernas poliskårer m. m, ifall de i öfrigt vore till tjen- sten lämplige. 1881 föreskrefs ytter- ligare i samma anda att f. d. militä- rer borde erhålla företräde till vakt- mästaretjenster vid militära verk o. S. T. Senare har generalmajor H. Gadd — på grund af svårigheten att under nuvarande förhållanden erhålla erfor- derligt antal korpraler — hemstält att möjligheten till civil anställning åt f. d. korpraler skulle ökas och detta ej blott vid de militära verken utan äfven vid statens öfriga institutioner fjernvägar, telegraf, fångvård o. s. v.). Ja, det ansågs, att genom statens för- sorg, anställning af lämpliga personer ur nämnda klass borde kunna ske äf- ven vid enskilda jernvågar, brandkårer o. s. v. De militära myndigheterna, som hörts öfver förslaget instämma i all nufvudsak. T. f. generalstabschefen föreslår att en tredjedel eller fjerde- del af de ifrågavarande sysslorna re- serveras åt väl vitsordade f. d. mili- tärer. Såsom det för! judes —_skrifves ge- nom sv. korr.byiån till Ö. C. -- äro under telegrafstyrelsen och domänsty- relsen icke några platser att tillgå för beredande af civillörsörjning åt f. d. militärer, och hvad angår fångvården post- och tullverken samt statsbanor- na, lära vederbörande vara benägna att såsom hittills och möjligen i än- nu större utsträckning, bereda anställ- ningar åt i. d. militärer, men säges vara obenägna för obligatoriska före- skrifter om reserverande af ett visst antal lediga platser till förmån för f. d. militärer. Sådana obligatoriska före- skrifter skulle ju lätt kunna leda till skada för de resp. verken och orätt- visa mot civile sökande. Sin fastmös mördare. I Chicago har en person, som kallar sig Carl Carlsson, häktats på egen angif- velse för mord å sin fästmö, en mrs Laura Bell Thornton. Carlsson år en mystisk personlighet, säger Hemlan- det, som ogerna lemnar upplysningar om sig sjelf och sina slågtförhållan- den. Så mycket tror man sig emel- lertid veta, att han är af god familj och att han af hänsyn för denna samt för att bevara slägtens anseende för tiger sitt rätta namn. Han lär ha ge- nomgått Tekniska högskolan i Stock- holm" och en tid tjenstgjort som offi- cer. Här i landet har han vistats i fem års tid, hvarunder han uppehål- lit sig i Omaha, Moline och Chicago. Carlsson lär i häktet flera gånger ha sökt att begå sjelfmord och låtit för- stå, att han ej skulle vara bland de lef vandes antal vid tiden för domens af- kunnande. För Åtvidabergs hotell har till föreståndarinna efter fröken Anna Andersson, som afflyttar till Stockholm, antagits fröken Sofia Frö- berg, bördig från Vestervik och se- nast anstäld i Oskarshamn. Inskrifningen af värn- pliktige inom Tjusts kompaniom- råde afslutades, skrifves till Ö. C, sistl. lördag. Godkända och inskrifne blelvo 267 man, deraf 172 tilldelades infanteriet, 50 egentlig trängtjenst, 32 sjukvårdsträng, 11 artilleriet och 2 ka- valleriet (velocipedordonnanser). Der jemte blefvo 62 man, inskrifha å sjö- manshus, rulltörda vid flottan. På bötesförteckningen uppfördes 56 man, 69 frikallades och 45 beviljades upp- skof. Ordförande vid inskrifningen var majoren trih. Kehbinder och landstin- gets ombud hrr 11. Tillberg på Falster- bo och F. M. Gustafsson a Nora. Lag- faret ombud var e. o. lånsnotarien Odencrantz och läkare d:r Vykman Statens skogar beräknas nu mera ega ett värde af i rumlt tal 00 miltoner kr. De lemna en årsinkomst af 3Va å 4 millioner kr. — alltså en rätt vacker afkastning. Död af brännskador. (N T.)- tn ä en vindskammare val Gene- ralsgatan i Norrköping ensam boende bS årig gammal gummi Charlotta La- pier skulle i tYed-igs göra upp eld fler- städes. Huru hon dervid buat sig ät, är icke kändt — alltnog, nägra i huset boende grannar hörde, att dea gamla föll i golfvet, hvarför de skyndade till samt lunno henne liggande på golfvet, kringhvärld af lägor. Man skyndade sig att släcka elden, och den gamla egnades värd, men befans hon vara så svårt skadad, att hon måste afföras till sjukhuset. Der aHed hon i söndags af siua skador. Konferens om mellan- rikslagen. Det har omtalats i tidningarne att för industrien intres- serade svenske riksdagsmän inbjudit norske industriidkare till öfverlägg- ning om hvad som skall göras för att öfvervinna de svårigheter, som skola uppstå, då mellanrikslagen upp- hör, samt att från Norge iabriksega- ren Schou, konsul Lunde och gross- handl. Ellingsen skulle varda under- handlare. Dessa herrar befinna sig f. n. i Stockholm, och lära överläggnin- garna tagit sin början vid samman- träde redan i går atton. De svenske deltagarne i desamma komma att utgöras af konsul A. Svart- Ung, grosshandlaren P. E. Lithander samt disponenten Wilhelm Tham på Husqvarna (tillhör ej numera riks- Norska "Morgonbladet" uttalar sig sympatiskt gentemot det nu skedda uppslaget, men "tror sig emellertid böra förhålla sig rent afvaktande med hänsyn till det möjliga resultatet". Frän Stiftstyrelsen, Prof afläggas för komministerstjensterna i Kristberg och Vreta Kloster den 25 inst. April samt 2 och 9 påföljande Maj. Valförrättare är i Vreta Kloster prosten L. P. Broman med kyrkoher- den C. L. Pihl och i Kristberg kon- traktsprosten m. m. E.#H. T. Sten- hammar med kyrkoherden C. J. Pe- tersson som suppleant. Tjänstledighet är beviljad komministern J. G. Neig- lick från komministerstjensten i Lo- maryd och Bälaryd under inst. April månad. Förordnade äro komministern J. G. Neiglick att fortfarande under inst. April månad tjenstgöra som pastorsadjunkt iVir- serum och Järeda; s. m. adjunkten J. A. Friné att fortfarande under in- stundande April månad vara v. kom- minister i Lomaryd ochBälaryd; pre- dikanten vid Norrköpings stads sjuk- hus samt John och Mathilda Len- nings sjukhem G. A. Krantz att der- jemte vara pastorsadjunkt i St Olai församling från och med den 1 inst. Maj tills vidare. Besvär äro af Waste Luthander, Carl Lars- son, Aug. Eklund och K. P. Anders- son anförda öfver frågo- och valdags- förrättningarne för återbesättande af kyrkoherdetjensten i Hagebyhöga pa- storat. Sökande till kyrkoherdebeställningen i Östra Stenby äro: kyrkoherden A. G. Set- terdahl, komministrarne, teol. kand. H. Ulander, K. O. Ålborg, A. V. An- dersson, K. A. Ankarberg, J. A. Hol- lander, A. A. Johansson, C. V. Lars- son, K. J. Lind, A. P. Risberg, H. A. Tidman, A. N. Lithander, C. J. Ryd- berg och P. G. T. Winell samt v. pastorn C. A. Eckerbom. —■ Hufvudstaden. Svenske frivillige till Grek- land. Åtskilliga unge män, tillhö- rande armén, deribland några office- rare, ämna i dagarne eiter erhållen tjenstledighet begifva sig till Grek- land för att söka inträde i grekiska armén, säger Dag. Nyh. Enligt en uppgift från ett försäkringsbolag bar ett par officerare uttagit s. k. "krigs- försäkring" for att bege sig till Grek- land och kämpa i hellenernas led. Stockholmsutställningen. In- spektören öfver Stockholms stads folk- skolor C. Bergman har af k. m:t fått sig tilldeladt ett belopp af 1,800 kr. för att på svenska och tyska språken utgifva en kortfattad redogörelse för Sveriges undervisningsväsen- — Pä framställning af fiskeriinspek- tören d:r R. Lundberg har k. m:t till landtbruksstyrelsens förfogande anvi- sat 500 kr. för anordnande af en fi- skerikonferens under innevarande års allmänna konst- och industriutställ- ning. 2i'l en grafvärd öfver kapten Julius Mankell har centralstyrelsen för Vermlands rösträttsförbund be- slutit uppmana Sveriges rösträttsför- eningars öfverstyrelse att utfärda ett insamlingsupprop, riktadt till Sveriges rösträttsvänner. Tanken vore, att vår- den skulle bli färdig att aftäckas vid 6:e allmänna svenska rösträttsmötet i Juli. Folkets hus. I torsdags afton voro sarskildt utsedda representanter för Stockholms fackföreningar sam- mankallade till möte för konstitnering af föreningen Folkets hus 40 fack- föreningar voro företrädda af till sam- mans 70 ombud. Fackföreningarnas byggnadskomité, som sammankallat till mötet, framlade ett tryckt förslag till stadgar för en andelsförening, af- sedd att inregistreras i enlighet med den nya lagen om "föreningar för eko- nomisk verksamhet" och med uppgift att inköpa eller bygga ett större for- eningshus för hufvudstadens arbetare- organisationer. Föreningens firmanamn bestämdes till Föreningen Folkets hus. Byggnadskonsten har inledt under- handlingar om inköp af N:o 51 Mä- stersamuelsgatan, det tillförene s. k. Valhalls. Priset lär vara satt till 360,000 kr., hvaraf 50,000 kr. skola kontant vid köpets afslutande erläg gas; det öfriga får innestä mot inteck- ningar. En rättvis tuktan. I torsdags e. m. passade en haltvuxen slyngel pä, under det han sprang Ötorkyrkobnn- ken i Stockholm utför, att slå utaf hatten af en äldre man han sprang förbi. En grofväxt arbetare såg emei lertid tilltaget och då pojken skulle springa förbi honom, högg han fast i honom och ledde henom med orden: "Helt om" tillbaka tiil den gamle herrn, der han fick beqväma 6ig att upptaga och putsa hatten samt bedja om öfver- seende med en bock så djup, att näsan nära nog skrapade mot marken till närståeudes stora nöje. Åskådarna af bestraffningen uttryckte högljudt sitt gillande at densamma. Öfriga landsdelar Vestgotia och Hellas. Löjtnan- ten vid Vestgöta regemente Ewert har i dagaroe mlemuat sin ansökan om afsked ur svensk tjeost Det förljudes att den unge. förtjenstfullc oificern, så snart hans ansökan beviljats, afreser till Grekland för att inträda i detta lands armé. Det förljudes älven, att löjtnant Ewert vid 3:lje srméfördeloingeus regementen har en och annan tapper kamrat, som ämnar följa baus exempel. Men i Grekland mottagas ju ej frivilliga från främmande laud, uppgifves det i tidningarne. Emel- lertid anser man alt löjtnant E. staffat sig ordentligt besked och fått den såsen ordnad efter önskan, innan ban lade in om afsked. Vestgöta. Korr. uppgifver att ännu en ung namngi'Vc'n förtjenst- full o'ficer vid Vestgöta regemente äm- nar ställa sin starka arm och sitt sven- ska svärd i de kristnes leder i kampen mot hallmanens barbari. Belönade täflingsritningar Vid bedömande af täflingsritningarna till nytt sparbankshus i Lund har prisnämnden tilldelat l:sta priset, 1,500 kr., åt stadsarkitekten F. Sund- berg i Jönköping, 2:dra priset, 1,000 kr., åt arkitekten Dahlander i Stock- holm och 3:dje priset, 500 kr., åt ar- kitekten G. A. Lindberg, Charlotten- burg vid Berlin. På förslag af pris- nämnden har bankens styrelse be- slutit att hos två andra af de fal- lande hemställa om köp af deras in- lemnade ritningar med åtföljande En ruskig familjeinteriör Ny- ligen dog i en församling mellan Lund och Landskrona en ung qvinna, som innehade tjenst hos en välmående landtbrukare, under sådana omstän- digheter, som tydde på att losfor här krätt ett nytt offer, ehuru qvinnan i fråga lär halva förnekat att hon in- tagit fosfor eller att hon haft någon särskild anledning att taga ett så fortvifladt steg. Emellertid biel det bestämdt att obduktion skulle förrät- tas å liket och dervid konstaterades, såväl att den döda framfodt ett ofull- gånget foster som att dödsorsaken varit fosforförgiftning. Det egendom- liga var, att fostret icke vid obduk- tionen kunde anträffas. Man började på goda grunder misstänka, att hus- bondefolket och deras son veta mera i denna sak, än hvad som torde vara nyttigt för dem. Senare meddelas, att husbonden numera lär hafva yp- pat, hvar fostret varit gömdt. Salmonibref vens stad synes Land på väg att bli. Man erinre sig den der företagsamme skolgossen som härom- sistens öfvade sig i s\ oiten. Nu skrif- ves i Folk. Tidning.: Enligt i staden gängse rykte lära några lärare vid bår- varande "katedralskola i dagaroe ha fått anonyma bref med hotelser om skanda- liseriDg och till och med öfvervåld. Jem- väl ha i bref gjorts an älningar mot några at läroverkets lärjungar angående mindre sedesamt nppförande. Såvidt bil- tills företagen undersökning ådagalagt, äro anmälningarne mot lärjungarne obe- fogade. Hotelsenia mot lärarne tros icke ha utgått från någon af skolans lärjun- gar och äro för ölrigt utan annan grund än den, pä hvilken en anonym niding ostraftadt anser sig kunna bygga. Bohuslänska sillfisket slut. Till Bohuslänningen meddelas: Med tull säkerhet torde man nu hunna antaga att sillen för innevarande vinter lemnat ku- sten och fiiket dermed nnphört för denna säsong. På en längre tid har ingen sill varit synlig, vare sig närmare kusten eller längre ut till hals. 1 anseende till den långt framskridna årstiden finnes ej heller anledning för antagandet att den skulle återkomma. Det försök till sillfiske i öppna hafvet medels sättgarn, som för kort tid sedan anståides utanför Gullbolmen under led- ning af fiskare från Skottland, utföll pä grund af ogynsamma omständigheter alls icke efter beräkning. Detta synes visa. att sillen »flägsnat sig till andra fiske- vatten. D«t torde sålunda hSraf framgå att man för den närmastj franviden e\ hör göra sig några lörhoppningar i fräga om Sillti ket. Under dörjtiske erhållas i de mindre fjordarna smärre partier stormil!, vanli- gen inmatBsill, hvilket af en och annan trötts utgöra ett bevis för att sillstim- min diagit inåt f]o>darna — detta sär- i-kiidt med tanken fästad på fjolårets fiske, då sill i riklig niängd färgades i de inre delair.e af Ciullnnrsfjarden. under det att endast obetydliga fang-ter erhöl- los läogre ut. Då man emellertid vet, at* storsill älven sommartiden flikas pä ofvaniiämda tätt, är det nog ej löst att här;å bygga uägra förhopinii gar, törrän farliVilaridot genom försök bhfvit kon- s'ateradt. Efter allt att döma är sålunda sill- fisket lör denna vinter aMutadt. Detta är också den allmänna å-igten bland skärgårdsbe'olkningeo. Folk- och ekolbad i Örebro. Med bifall till fjerde beredningsafdel- ningens utlåtande heslöto Örebro fullmäktige i torsdags att teckna 20,000 kr. i ett blifvande aktiebolag för inrättande af varmbadhus för folk- och skolbad äfvensom att kostnads- fritt upplåta tomt för ändamålet i hörnet af Fabriks- och Nikolaigatorna, under vilkor att lämpligt jordbyte kan ega rum och vatten på den före- slagna tomten kan erhållas samt att stadsfullmäktige ega rätt i bolagets styrelse insätta en ledamot äfvensom tillsätta en revisor. Lunds domkyrka. Med anled- ning at en af statsrevisorerna gjord framställning, att samtliga domkyr- korna i riket måtte varda försäkrade mot eldskada, har domkyrkorådet i Lund i afgifvet yttrande anfört, att om domkyrkan i Lund blefve för- säkrad till sitt fulla värde, skulle tu- sentals kr. af dess inkomster årligen åtgå till gäldande af försäkringsaf- gifterna. Och enär kyrkan innehåller endast en obetydlighet af brännbara ämnen, har det ej synts domkyrko- rådet innebära någon nämnvärd fara att lemna kyrkan oförsäkrad. Dertill kommer, att den i kyrkans ena torn under en följd af år befintliga värme- apparaten numera blilvit ersatt med en i en särskild byggnad i kyrkans när- het anbragt värmeapparat, genom hvilken kyrkan medels ångtryck upp- värmes. Dödlig misshandsl. Natten till den 8 dennes blef en hos hemmans- egaren Sven Jönsson i Lycket, His- hults socken, Halland, tjenande dräng, Nils Petter Nilsson, svårt misshand- lad med slag och knifhugg, deraf ett i hufvudet, så att han sanslös dig- nade till marken, der han, sedan han lemnats ensam af de öfverfallande, blef liggande till fram på förmidda- gen nästa dag, då han omhänder- togs af tillkommande personer och intorkades till Laholms sjukstuga. En häftig hjernfeber. orsakad vare sig af misshandeln eller den kalla bädden ute på marken i vinternatten, ändade i onsdags afton den arme mannens lit. För dråpet ha häktats hemmasönerna Carl Bernhard Johans- son, född 1875, Johan Edvard Johans- son, född 1877,- och Johan August Bengtsson, född 1863, alla hemma- hörande i Hishult. De båda först- nämnda äro bröder. Rinnbladska katastrofen. O fi- cielt har nu intendenten G. Kinnblads sjeltmord i Newyork bekräftats. Sam- tid gt meddelas att R. då befans inneha 200 dollars. Förnyad revision af Hallands batal- jons räkenskaper utföres i dessa dagar af tördelningsintendenten cch en fråu intendenturen sänd granskare. Sedan desses redogörelse föreligger, kommer krigsrätt att hållas tör att åstadkomma utredning och belysning om huru för- snillningar ne kunnat ega rum och pröfva ansvarsyrkanden mot dem, som haft sig kontrollen öfver kassan uppdragen. — Tillsvidare har bataljonens chef betäckt den hittills upptäckta bristen. Utländska journalister till ett antal af 30 å 35 komma att mot slu- tet af Juni i sommar gästa Dalarna. Af de 250 främmande publicister, som beräknats komma att besöka den in- ternationella publicistkongressen i Stockholm vid midsommartid, har man nämligen för afsigt att föra en del på en tur till Dalarna, en annan del upp till Indalselfven och en tredje del ändå längre norrut, till Gellivare. Död i ångskåpet Från Upsala meddelas: Fabrikören A. Carlsson af- led i lördags afton, under det han tog ett ångskåpsbad i dervarande badin- rättning. Den aflidne var 73 år gam- mal, lian efterlemnar hustru, men inga barn. Fö< svunnen I Göteborgs H. T. läses: Sistlidne onsdag försvann frö- ken Alice Bratt från sitt hem Lorens- bergsgatan 3 utan att sedermera haf- va återkommit. Fröken B. har på senare tid varit hypokondrisk, och man befarar att hon tagit sig sjelf at daga. I ett efterlemnadt bref tillkän- nagiver hon ett sådant beslut. Hör- dags hittades hennes hatt i vallgraf- ven nedanför synagogan. I tre bref till modern och syskonen beder hon om förlåtelse för hvad hon kommer att göra. Hon kunde och ville ej lärgre lefva. Stor bouppteckning. Eiter sin i tjol afiidna maka, lödd Sahlstiöm, iu- lemnaue den bekante torlpulversnpp- finnaren löjtnant Herman Ekeluad till Jonköpings rådhusrätt i går bouppteck- ning, enligt hvilken behållningen i ma- karnes bo uppgår till kr. 280,113. Sjelfmordaförsök. En 26 år gam- mal frih. Bror Gustaf Herman Ceder- ström, son till framlidne kammarher- ren frih. B. C. Cederström, sökte ti- digt i söndags morgse i Jönköping medels ett mot bröstet riktadt ha- gelskott bcröfva sig lifvet. Efter sjslfmordsförsöket rusade Ce- derström, som något år varit boende hos en sin faster i Jönköping, ut på gatan och ropade på hjelp. Genom polisens försorg affördes han till Jönköpings länslasarett för er- hållande af vård. Skottet, som var laddadt med grofva hagel, hade genmträngt venstra axeln och armen. Cederström har en längre tid lidit af förföljelsemani, och tros detta ha varit anledningen till hans förtvinade beslut. Föga hopp finnes om hans vederfående. En besynnerlig mordbrand. f en stuga under Bergium Nedergård, Bergjums socken, Elfsborgs län, bod- de till för kort tid sedan enkan Ma- ria Gunnarsson, hennes dotter Emma och dennas två minderåriga barn, sedan de der förut ock inneboende sönerna Alfred och Edvard samt Em- mas man Johannes Olsson häktats och dömts för stöld m. m. Sedan Emma och hennes barn afibrslats till Angereds sockens fattiggård och en- kan, nu ensam, uppmanats biträda med bakning i en gärd, fann hon vid återvändande från detta arbete till sin stuga, att denna under hennes frånvaro härjats af eld, tydligen an- lagd, ty innan antändning skett, hade enkans husgeråd utburits, hvarjemte hennes höns och en katt utsläppts. Bergjumsbornas ansträngningar ha sedan länge gått ut på att få bort den stuga, som nu brunnit, väl när- mast derför att man fruktat de för stöld och hemfridsbrott dömde, som der haft tillhåll. De hade ock stämt Maria Gunnarsson med yrkande om aiträdande af stugan och lägenheten men — målet var gjordt hvilande under närmare ett år i afbidan på de häktade svarandeparternas hörande. Detta hade illa upptagits i socknen, och hotelser att "sjelf skipa rättvisa" lära fällts. Misstanke mot viss per- son förefinnes Icke, och den mysti- ska branden torde komma att vålla vederbörande kronobetjening åtskil- ligt besvär. (e. E. 1. t) Olyckshändelse vid Märsta Om en sorglig olyckshändelse i sön- dags e. m vid Märsta ha inkommit följande närmare upplysningar: Kadetten B. Fries hade rest till Upsala med lördagens snälltåg. Eu dervarande bro- der till honom firade på lördags afton i kret- sen af talrik* vänner snaggandet af medi- cine kandidatexamen Det var af denna an- ledning den så sorgligt omkomne hade dit- rest. Hma fader, dr B. Fries i Göteborg, hade älven anländt dit, men ban hade äter- vändt redan med söndagens blandade tåg kl. 2,55 e m. Kadetten Fries var 17 år gammal, glad och lefoadsfrisk. FUn var i alla afseendeo gynnad af lyckan och meoskligt att döma lekte lifvet linst emot honom. A tia som i Upsala varit tillsammans med honom säga enhälligt att det är absolnt omöj- littt att ban kunnat umgås med nägra sorg- liga planer. Han var vid festen monter och glad och detsamma var han ät.en dä han lemnade Upsala. Den å söndagens nedgående snälltåg t jenat- görande konduktören lär ha iakttagit, att Fries under resan, sarskildt vid Märsta, varit stående ute ä vaggonens platform. Datta är dock enligt tågpersonalens utsago intet ovan- lig' åtminstone ej i fråga om yogre perso- ner. Få gmnd at det rådande mörkret lär öfverkondaktören a tåget ba artigt ombedt F. att taga plats inuti vagnen, som ej sak- nade utrymme. Daooa anmodan hade dock af F. afböjts. Vagnens platform var helt och hållet stängd, så att öfvergåog till annan vatrn ej kunde ske. Vid Märsta är det vanligt att resande å de flesta bantåg stiga af för ett ögonblick. Hade F. möjligen stigit af tåget, missräknat sig på afgångBtiden och sedan tåget satt sig i gång hoppat upp på det, men halkat och kommit under det? Härpå tyder allt Omkring kl. i/a8 fanu man Fa kropp ligga i rät vinkel mot jernvägsspåret, med hän- derna under bröstet och bafvudet nästan fullkomligt afskildt från kroppen. En lodjnrsjagt Från Bastuträsk i Stensele meddelas till Umebladet följande skildring af en jagt å lodjur Lappmannen Gustaf Mattson varsnade för kort tid sedan 6n afton ovanliga rof- djursspär, och påföljande morgon begaf han sig på jagt efter odjuret, väl utrustad med matsäck och ej glömmande kaffepannan. Hela dagen fortsattes förföljandet, som gick genom de mest oländiga marker, och skulle lappen som pä e. m. började känna sig trött söka sig ett ställe, hvarest han kunde koka den efterlängtade kaffetåren och tillbringa natten. Under det han funderade härpå, markte han att äfven lodjuret började trött- na. Djuret hade nämligen börjat gå rundt, och bast som det var fick han syn pä det- samma Lappen gensköt dä och satte all den fart på skidorna, som var möjlig. Lo- djuret försökte visserligen med några väl- diga språng komma undan, men minskades afstandet mellan lappen och lodiuret allt mer. Dä lon säg, att den ej skulle kunna undkomma "träade" den i en större tall. Lappen var snart under trädet, men som han ej var försedd med nägot skjutvapen, syntes det som lon skulle reda sig. Först kokade dock lappen kaffe för att släcka sin brännande törst, derefter sökte han att genom rop ådraga sig uppmärksamhet frän nägon, som möjligen passerade den i när- heten varande landsvägen. Dessutom an- tog han, att hjelp skulle kunna tillkallas frän det ej så långt aflägset liggande Bol- Skymningen skred dock allt längre, men lag lon fortfarande stilla. Lappen gick der- under och såg efter, hvarifran hon bäst skulle kunna nedskjutas Hjelp anlände sent omsider, i det att en person vid namn Johan Abrahamsson hört lappens rop och skyndat till stället. Då äfven han ej med- förde någon bössa, återvände han genast till närmast belägna gärd för att låna en sådan, och vid återkomsten medförde han bössa, krut, kulor och knallhattar. Skymningen hade emellertid nu sä till- tagit, att det var alldeles mörkt, men då lappen väl visste, hvarest lon låg, afskötos anda till 7 skott, men nägon lo kom dock ej neddansande. "Spottmngar" och morr ningar hördes dock efter hvarje skott. Lappen böljade snart uttala sitt miss- i oio oiver det dåliga geväret, (en gammal lodbössa), och föreslog Abrahamsson att lådd» dugtigt mod krut och stöta ned tvän- ne kulor. Sa gjordes, men vid skottets af- lossande fick lappen on härd stöt i hufvu- det samt furlorade synen pä ena ögat. och djurot satt fortfarande uppe i tallon. Med Landtmannens Månads blad kostar for helt ar 1 kr. 2H öre blott. Ett enda doror ■ erhållet srodt rad kan tor den mindre jordbrukaren lmndra- l.ildt ersatta don lilla prou.l- meratiorisafgiften. i Närsalt Maltos, i smak och hållbarhet Öfver- lägset andra dietmedel, säl- jea hos välsorterade sppceri- handlande och apotekare. (121) Ett minflre Dagsverkstorp Ärade Damer! Eu nog välbergad laadtbrnkare önskar in- leda bekantskap med en snålt och dugli? flicka. På förmögenhet fästes vederbörligt atseende. Svar, med fotografi som återuau dea, till "Landtbrukare", Linköping p. r. (.2367,124) lc.ilbn^s:in hade det gått siiinat, läs och svaiiskruf voro namligon borta, och omöj- liga att återfinna. Männens tålamod var dock nu slut. och begaf sig Abrahamsson upp i tallen för att skaka ned lon Skakningen gjordes och ett mörkt föremal närmar sig allt mer Abrahamsson, krasch, och kastar sig pa ryggen ä Abrahamsson, men tack vare den dåliga tröjan fick densamma ej nägot sä- kert tag utan föll till marken medtagande stycken af tröjan och äfven af västen Lappen mottog det nedfallande djuret sä väl, att detsamma efter en kort men het- sig strid dukade under af "slag" frän spjut- stafven. Djuret var ett ovanligt stort och vackert exemplar. Skogiaffärar. Ed störrp åog^Sg bar sägverkäeg&ren C E. Johanston i Lk- sjö låtit npplöra i vinter vid Möllefors i Aoderstorps socken, Sågen står nu kom- plett färdig att med sina ramar tillreda plank och bräder utaf den skog nämnde Johansson och Andersson i Möllefors ne. fl. för 50,000 kr. inköpt från Aoderstorps och Gnosjö socknar. Riktdagsmannavalet efter Pa terston i Buntorp. K. m:t har, en- ligt i andra kammaren uppläst be- slut, underkänt besvären över hr Alfred Peterssons i Paboda val till re- presentant för Södra M>re domsigas östra valkrets. Hord af mindre vetande En mindre vettig son till nämnlemaDtien Adolf Andersson i Virlebo (nära Mön- sterås) har i tisdags afton, då han var sysselsatt med vedhuggning med en yxa mördat sin tillstädeskomna 4-årig* halfsyster. Kärlek ooh tro I Tidningen Halland läses: Sven på Sjötorpet hade varit änkeman i sex långa månader, och som han icke hade några småttingar, som delade lyc- kan med honom, börjale han tveka dit vara kasligt att icke hafva någon ledstgarinna, som delade Ijuft och ledt med honom. Han friade derför till Petters-Lotta i granntorpet, en rask jänta på 19 vårar, och fic-c ja. Detta hade till fö'jd, att en ungersven, gom tjenade dräng i närmaste gård och äivon hade ett godt öga till Lotta, fick litet känning af den bland älskande ofta uppträdande svart jukan Na var hög tid, att han kastade at sina kro- kar för Lotta. Hon fastnade äfven på denna krok ooh gaf sin gamle Sven korgen. Men na var olyckan, att hennes nyforvärfvade Svea var fattig och hade hvarken torp eller ko, som Sven på Sjötorpet hade. Han måaLe der- för till landet, der guld ooh honung flyta, för att forvärfva sig pengar till deras bosättning. Lotta, aom skalle stanna hemma, lorvade att icke bedåra sig af gamle Svens kårleksg iller, utan förblifva sia nye fästman änder hans bortovaro trogen i nöd och last. Hon höll äfven sitt löfte, ooh hennes tankar voro stän- digt riktade vesternt. der hennes kärleks före- mål arbetade och skrapade ihop dollars till ett lyckligt bo. En vacker dag fick hon "aorgbref från vestan*. Han var död, dock endast för henne, ty han hade fastnat på ta annan kärlekskrok der ute i Amerikat Sorg- brefvet var naturligtvis icke annat än ett korgbref. Hvad gjorde na den sörjande Lotta? Jo, hon gick oon hängde sig. Men lyckligt- vis hängde hon sig icke som vanliga, sjelf- mördare i ett rep, utan hon hängde sig — om halsen på sin gamle Sven Na äro de tn ett. Pastor primarievalet. Sytt val kommer att förrättas. Stockholm den 16 Mars. K. m:t bar ogillat de af mössfabnkören O. Olsson anförda besvären öfver Stockholms stads konsistoriums utslag beträffan- de pastor primarievalet, ocb iaststalt konsistorie utslag, t följd hvaraf nytt val kommer att ega rum. (Under sådana förhållanden börjar utnämningen al domprost i Linkö- ping att bliiva oförklarlig. Skulle det verkligen vara så, som man giss- ningsvis hört uttalas, eller att k. m:t — utan tanke på att göra den af Linköpingsförsamlingarne med så stor majoritet i första förslagsrummet upp- satte d:r Ilåhl till pastor primarius — ändock till domprost i Linköping gent emot församlingarnas enhälliga ön- skan utnämnt en extra sökande, då artar sig sannerligen denna utnäm- ningshistoria att bli af mer än van- ligt uppseendeväckande art, och då lär den väl ock komma att på mer än ett sätt låta tala om sig). EU Modist dåd Sundsvall den 17 Mars. Ett blodigt dåd timade enligt Sundsvalls tidning i söndags i By, Hofveröds socken, då 35-årige arbetaren Olsson ihjäl- slog med ett vedträ 35-årige arbeta- ren J. P. Nordin. Närmare omstän- digheter äro ännu okända. Olsson och en tredje arbetare Bengtsson, som var närvarande vid tillfället hafva häktats. Båda voro vid till- fället berusade. 578 andra hjertan. Den dystra spänning, som en stund herskat i rummet, försvann vid hennes inträde, som natten försvinner för den täcka morgonstjernans glans. Endast då det gälde någonting af vigt för hennes hjertas lif, blef hon en modig och stolt flicka; svärmeriet blef tankar och kärleken poesi; men kände hon sig äter igen lycklig i sitt hjerta, då blef hon ett leende och lekande, ett mildt och godt barn, som smekande slöt sig till sina vänner. Det ömma. rikt utrustade, sant jungfruliga hjertat var hos henne allt; men det var icke svagt, detta hjerta, det var rent och starkt i sin renhet. Hennes kind brändes ej mera af nägra feberfan- tasier, hennes bröst hätdes ej mera af några oroande föreställningar, hennes ögon glödde ej mera af svär- miska illusioner, och hennes hy blektes ej heller af smärtsamma, jägtanue lidanden. Hennes ungdom och skönhet blomstrade ostörda pä grundvalen af den i hennes barm för ögonblicket hvilande, endast svärmande kärlekens härd. Hennes far var hos henne — och — och — Sådan hade hon ej uppträdt på länge inom hot- vet. Det var en af hennes lefnads skönaste stunder. — Hvad du har dröjt länge, min vän'.' tilltalade henne prinsessan vänligt. — Min far önskade det, ers höghet. Ack, hvad jag är lycklig, som har honom här. Grefve Posse kunde ej skilja sina ögon från sm dotter. Först nu tycktes han förstå hennes sanna värde. — Korn hit till mig, bad hertiginnan henne. 1 afton är ni charmante, tillade hon hviskande. — Blomman i ert hår, min fröken, inföll Arm- felt, är så vacker, som om den uppvuxit ur ert eget hjerta. — Eller vore en skön fantasi af er egen pensel, anmärkte Franc, hvariill n: sett modellen i er spegel. han trodde sig mägtig att bekämpa hvarje efter hans uppfattning förvändt infäll, som kunde nedsätta dess företräde, och det grclliga sköldemärket var, såsom han säg verlden, vändes det emot de ofrälse stånden, ett annat medusahufvud, inför hvilket allt måste för- vandlas och förintas. Han befarade således icke nä- got från Dörings sida; men desto mer, att Adler- stjerna icke dess mindre för alltid förlorat Louise's hjerta. Fur att i detta fall återknyta de upplösta banden hade han vändt sig till lleuterholm med be- gäran, att Adlerstjerna skulle fä en plats vid prin- sessans hofstat, under hennes tilltänkta utrikes resa. De underrättelser, som Adlerstjerna inhemtat af From, betraktade han såsom af naturliga skäl full- komligt sanningsenliga; ty en icke adlig börd var också en tvetydig börd; men så mycket han än trodde pa dessa underrättelser, var han också öfvertygad oin, att man ej skulle behölva använda dem för att afläjgsna Döring, ehuru han emellertid, för att i nöd- ull begagna sig af dem, ölverenskommit ined Adler- stjerna om sättet derför. Han var eljest förvissad om, att grefve Fosse sjelf, blott han fick tänka på saken, skulle lata frågan dö bort utan nägon erinran ii an annat håll. .Med allvar följde han emellertid hvarje den min- sta omständighet, som tilldrog sig. Da han sag, att den gamle Döring upirträddo, och det sätt, hvarpå grefve Fosse mottog honom, kändo lian sig orolig, emedan han hvarken väntat det ena eller andra; och med anledning af ett utaf prinsessans yttranden gaf han Adlerstjerna en vink om att börja anfallet. lian opererade härvid med samma försigtighet, som dä man börjar en batalj: han lät tiraljörelden först spela. Det var ock med anledning af denna hofmarskalkens vink, som Adlerstjerna börjat sitt anfall. 5b2 dessa ljusglimtar äro så sparsamma i natten, än mera, falla sällan i den stund, då de ännu skulle kunna gagna, och natten förblifver natt. Mauritz upptäckte äfven hertiginnan och prin- sessan, och längre bort — hvem såg han väl — om icke samma fruntimmer, till hvilken Vincent infört honom, då han lemnade receptions- och besvärjelse- scenen hos Böneman; i sanning, ju mera han be- traktade henne, desto mera förvissades han, att ej något misstag egde rum — det var hon — furstin- nan — ^iVanja, som Vincent äfven kallat henne. Men äfven hon sjönk snart bort i bakgrunden, liksom en skugga för en stråle, vid åsynen af Louise. Sådan som nu hade han ej sett henne förut. Glan- sen i hennes ögon hänryckte honom med ett för- trollande behag. Det var i denna stund han flyttade sin hand till sitt hjerta för att stilla dess våld- samma slag. Louise hade rest sig upp och stödde sig emot sin gamle fars arm. Mauritz anade genast, hvem den ståtlige, gamle mannen var, men till ökad för- undran igenkände han i honom samme person, som han vid mötet med Vincent om aftonen före sitt besök hos Boheman först sett vid Gustaf i:s staty, och som slutligen inför de församlade bröderna i be- svärjelserummet anklagat honom tör förräderi. Pä sidan om grefve Fosse märkte han holmar- skalkon. Det var icke harm och ovilja, som denne slungade emot Mauritz, det var snarare en vrede med sin ljungeld. Hofmarskalken hade ej talat vid grefve Fosse om den fräga, som låg honom sa mycket om hjer- tat; men ehuru han anade, att något kunde till för- del för Döring verkligen vara under görning, egde han allt för mycket karaktärsstolthet, för att pä något slags diplomatisk väg vilja bearbeta sm sak. Kn hög börd var lör honom ett vapen nog, hvarmed — Skäm icke bort er artighet, afbröt honom hertiginnan, med något vidare tillägg. Edra yttran- den böra aldrig ha några eftersatser. Louise tog plats vid fröken Rudenskölds sida. . Furstinnan Raszanowsky hade försjunkit inom sig, kall och likgiltig, för hvad som rörde sig omkring henne. Dä hon blef varse Louise, lifvades likväl småningom åter hennes drag af ett deltagande, som var vänligt, man kunde till och med säga hjertligt. — Du är lycklig, hviskade fröken Rudensköld till Louise. — Tyst! — Får jag döma af ditt utseende? — Icke nu! Jag är yr af — men nej, tala icke till mig. Låt mig få lugna mig ett ögonblick. Louise hade sin uppmärksamhet fäst på dörren. — Du liknar årets törsta vackra majdag, fortfor fröken Rudensköld. Men Louise gaf ej akt på, hvad hon sade. — För all del . . . — Den första blomman om våren är icke täc- kare än du. — Jag tror jag hör steg. Tyst, kommer ingen? Som diamanten flammar mot ljusstrålen, flam- made I.ouise's blick. 1 denna stund var hon mera själ än kropp. — Pär jag draga nägon slutsats af din liflighet, sa förmodar jag, att . . . — Att . . . — Att du väntar . . . — Hvem? — Honom! Man hörde verkligen steg nalkas i denna stund, och såg konungen inträda, åtföljd af den gamle Dö- ring. Vid gubbens sida gick en smärt och reslig ung man, enkelt klädd i vanlig drabant-uniform. Hans utseende var blekt och vittnade om, att han