Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-06-18
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDSVECKOILAD Bengt Hägge ÖSTGÖTA POSTEN Egare och förläggare: Aktiebolaget Ostgöta Correspoodeutens Boktryckeri. Verkställande direktör; Gunnar Ridderstad. N:r 25. Prenumerationspris: För helt år kr. l:SO, för tre qvartal Ur. 1,15, lur hällt är 0,8» och ett qvartal SO öre, postbcrorilriugsiilglftcii liibciiikuail. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 18 Juni. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annorser 15 öre. Förlofniogs-, vigsel- och födelseannonser 75 öro; dödsannons 1; 50. Lösnummerpris 5 öre- Östgöta Correinundentsns Boktryckeri i Linköping. 1807. Sunhults Brunn och Badinrättning öppnas den 19 Juni för allmänheten och serveras alla sortera bad i det nyuppförda och treHiga badhuset. (6058,194)_____________________________________STYRELSEN. Köp svenska Slåttermaskiner! Da stå i intet hänseende efter do utländska. Da äro fullt så lättgående och oftast af segare och bättre materiel. Vid behof af reservdelar kunna sådana alltid genast erhål- las och endast den sveneko försäljarens garanti kan för den svenske jordbtukaren ha nå- got verkligt värde. Band de svenska slåttermaskinfabrikerna finnes ingen, som så snabbt utvecklat sig och gått framåt som Arvika Mekaniska Verkstad, som för närvaiande är den största i hela Skandinavien med en års-tillverkning af cirka 3,000 maskiner. Arvika Slå 11 er maskiner utmärka sig framför andra genom Bitt i hvarie detalj fulländad t förstklassiga arbete, lätt ocb tyst gäng samt exempellöst billigt pris. Reservdelar kosta blott hälften af vanliga pri- set. Si t. ex. kostar fullständig skärapparat till Arvika maskinerna kr. 34 — till de ut- ländska vanligen kr 75, knifven kr. 7 - till de utländska kr. 15 o. s. v Ar vi k a-maski- nerna tillverkas af två typer, ""Thor" ntan vefstake och "Herkalea" rced vefatake. Maskinerna levereras fraktfritt vid alla jernvägs- och ängbåtsstationer till laga men be- stämda nettopriser. Priskuraoter jemte hundratals intyg Öfver maskinernas Öfverlägsenbet fiån kända jordbrukare sändas på begäran. Arvika-maskinerna försäljas i Linköping af Axel Wen'zi!!, Norrköping : Anton (Mén, Söderköping: C. Hedman, Skeninge: S. Forsbeck, Vadstena: Jernhanoels-Aktie-Bolaget. Motala: Aug Pettersson, TjeUmo. A. Hellstraod, Bankeberg P. 6. Pdtcemon, Skeppsås: Gast. Cirlsöon Regna: Arvid Pettersson, Åtvidaberg: S. L. Svensson, m. fl. Bamt at gene- ralagenterna : (5H8M901 Kullberg & Co, Katrineholm. TillkånnagUvanden Advokat»Byrån, Lmkiping, Storgatan SO (öfver postkontoret). ombesörjer rättegångar, boatrednin- Kar, Infc a«erlmr,ar och kommls- ■lonBraappdraK hos K. Bcfallningsnaf- vanda m. na. Billigaste inkassotaxat För årskunder, vid liqvid efter snmaoing, högst on kr. Innehafvare. v. Häradshöfdiog Per Arnander 1328.10) e.L.iinourle.E. Arnander, Kommissionär hos länsstyrelsen, ombesörjer Inregistrering af ekono- misk a föreningar. Träffas ä landskansliet kl. 10-2 e. m. (8555,5) = Ingen = bör numera underlåta att, mot en jemlörelsevis ringa afgift genom för- säkring af sina hästar och nötkreatur, vinna skydd mot förlust. Östergötlands Kreaturs-För- säkrings-Bolag har de fördelakti- gaste lörsäkringsvilkor och de billiga ste premierna af alla. (4478,165) Länet och stiftet Skolungdom pä utstttU- nlngsbesök. Sexton lärjungar från Linköpings högre allmänna läro- verk ba under ledning af läroverks- adjunkten E. Flanck gjort ett 6 da- gars besök vid utställningen i Stock- holm, dervid de begagnat sig af den för dylika utställningsresor medgifna prisnedsättningen å jernväg (till 1 öre pr km.). Sällskapet återvände till Linköping i tisdags afton. Till landstingsinan för Aska härad valdes i måndags: riksdags- mannen C. J Jakobsson, J. G. Bengts- son i Byckorp och A. P. Larsson i Rustninge (omvalda) samt Filip Eriks- son i Marieberg, nyvald elter C. J. Johansson i Ängsnäs Ersättare blef- vo hrr C. a. Johansson i Sund, Walfr. Larsson i Skärstad, Gust. Pettersson i Kalfsjö samt Henr. Andersson i Fo gelsta. — Till landstingsmän för Norra Vedbo härad ha återvalts landtbru- karen G. A. Ericsson i Oberga och handlanden M. Théel i Hullaryd. Till suppleant efter K A. Karlsson i Kno hult valdes David Petersson i Ro- manäs. Östergötlands rösträtts- förenings årsmöte skall i år hållas i Linköping, och dagen har bestämts till Söndagen d. 8 Augusti. Vagdelningen i Kinda. A. J. Johansson i Herna m. fl. väg- hållningsskyldige inom Horn och Hjcklinge samt G. A. Andersson i Mulstad m. fl Odensviboar hafva hos k. m:t fullföljt sina besvär öfver k. befhdes och kammarkollegii utslag i fråga om ny vägdelning inom Kinda härads södra väghållningsdistrikt Be- svären halva emellertid icke till pröf- uing upptagits, enär klagandena icke slält sig för besvärs anförande med delade föreskrifter till efterrättelse. Tillbud till eldsvada. För- liden fredagsmorgon den 11 d:s kl. 6 varsnades rök framtränga i en käl- lare vid lägenheten Ådala i Kisa by. Ölver nämnda källare är en målare- verkstad belägen, förhyrd af målare Nyländer. I ett hörn af verkstaden var placeradt ett fat linolja. Under detta fat yppade sig elden från käl- laren i trossningen, som bestod af sågspån. Vatten uppkastades från källaren och en planka uppbröts i verkstaden, och elden dämpades och hade till all lycka icke hunnit utbryta i full låga. Det visade sig att olja spilts vid aftappning af fatet och run- nit ned i sågspånen. I verkstaden har icke eld användts på lång tid och icke lyse i källaren heller. Huru el- den uppstått är ännu en gala. Mån- gen tror alt det skett genom sjelf- antändning, då oljan kommit samman med sågspånen. Hade detta eids- vådetillbud börjat 2 eller 3 timmar tidigare, då alla lågo i sin goda sömn, hade en förfärlig olycka kunnat in- träffa, der två stora boningshus, qvarn, mejeri, kopparslageri-, snickeri- och målareverkstäder med flera hus ligga alldeles intill hvarandra. Återfunnen efter två ar. Den 29 Juni 1895 försvann från sitt arbete vid Skördefall skolhus, Kisa socken, muraren Sven August Kind- man utan att någon kunde ana på hvad sätt. Till slut uppstod miss- tankar om sjelfmord, derigenom att ett stycke garnlina saknades, som an- vändes vid mureriarbetet, folk upp- bådades för att söka honom i den när- belägna skogen och draggning före- togs i den närbelägna sjön allt utan resultat. Händelsen föll i glömska till förtiden onsdag den 9 dennes, då en yngling var i skogen cirka 2 kilo- meter från ofvannämnda skolbus för att uppsöka hökbon, då han på en mycket otillgängligt belägen plats, under en gran, finner en del men- niskoben och halfförrultnade klädes- Eersedlar, och i granen det vid skol- usbyggnaden saknade repet, och an- togs med visshet att detta var qvar- lefvorna af den försvunne. Kindman var under lifstiden boende i ett torp under Fagerhult, Kisa s:n, och efterlemnade der enka och 4 barn i ytterst knappa omständigheter. Han var vid sin död 40 år gammal. Postkontoret 1 Vingåker förestås under tiden 17 Jani—16 Juli af e. o. postexpeditören J. E. Sätter då postmästaren M. A. Lövgren har semester. För Sätter vikarierar re- servpostexpeditören J. A. Aldén. En vinst på 10,000 kr. bar en arbetare hos byggmästaren J. A. Gustafsson i Mjölby vunnit vid senaste dragningen i utställnings- lotteriet, meddelar Mjölby-Posten. Jerna Norrköpingsba- nan. Som bekant sökes af grefve F. C:son Wachtmeister m. fl. kon- cession å en jernvägsanläggning från Jerna öfver Nyköping och Lunda till Norrköping, bvarjemte alternativt hemställes om åtgärd för byggande genom statens försorg af jernväg mel- lan dessa orter. Väg- ocb vattenbyggnadsstyrelsen har nu afgifvit sitt utlåtande i denna fråga. Hvad beträffar frågan om ba- nans byggande af staten anses att det ej bör ifrågakomma förr än genom fullständig undersökning utrönts om och till bvilken kostnad en sådan jernväg genast kan byggas. Skulle anläggningen kunna komma till stånd såsom enskildt företag tillstyrkes den- samma, dock under en del vilkor och förbehåll. Stångåns transportaktie- bolag hade d.lOdrs fortsatt årsstäm- ma, hvarvid vederbörlig ansvarsfrihet beviljades och 5 proc. utdelning å aktierna beslöts. Till landstingsman för G ull- bergs hårad har återvalts godsegaren G. Bergman, Bonnorp; till supplean ter ha utsetts landtbrukaren Joel An- dersson, Transäter, Stjertorp, och K. A. Karlsson i Kulla, Flistad. Kontraktskonvent med Aska, Dals, Göstrings och Lysings kontrakt hålles i Skeninge torsdagen den 1 instundande Juli, hvarvid of- fentlig gudstjenst förrättas i stadens kyrka klockan 10 f. m. med predi- kan af komministern i Appuna J. F. Holmberg, hvarefter enskilda öfver- läggningar och samtal förekomma. JOnköplngs låns folk- högskola. Vid sammanträde med skolans styrelse i Nässjö den 9 d:s återvaldes till lärare för Dästa 5-års- period skolans nuvarande förestån- dare fil. d:r V. Öberg och till andre lärare löjtnant Claes Filén. Snöfall, försäkrar Motala Tidning :'iullt sanningsenligt", egde den 8 d:s rum i Ask, så att marken vardt hvit. Folkskolan. För Juni månad eller till ferierna under Juli är till vi- karie i folkskolan vid Ringarums kyr- ka förordnad läraren vid Sverkers- holm, hr F- O. Söderström, och i hans ställe skall hustrun, examinerad lä- rarinna, handhafva undervisningen i Sverkersholms skola. — Med första augusti inträder en annan vikarie vid kyrkskolan nämligen i vår utexami- nerade F. G. Linde från Törnvalla. — Skolrådet i Ekebyborna har an- tagit orgelnisten och skolläraren K. A. Flack till vikarie vid dervarande folkskola. — Till lärare vid Norrköpings folk- skolor äro antagna K. O. Värnström från Tjärstad och C. A. W. Rydman från Adelöt, båda i år utexaminerade från Linköpings folkskolläraresemi- narium. — På förslag till ledigvarande orgel- nist-, klockare- och folkskollärarebe- fattningen i Kimstad ha uppförts: P. G. Hall fi än Börrum, J. A. Nilsson från S. Vi och C. V. Bertel från Skärkind i nu nämnd ordning. Kommunallån. K. .m:t lur meddelat Horns församling i Östergöt- lands län ti lståod att i och för skol- busbyggnad upptaga ett lån till ett be lopp al 4 000 kr. att amorteras uudei 8 är. Qvlnnodråp? Den 3 dennes på förmiddagen uppstod 'gräl mellan tvenoe å östra Tollstads fattighus in- tagna gummorna, 86-åriga Katarina He- lena Jönsdotter. enka, och 74-åriga Jo hanna Andeis.lottor, båda boende i sam- ma iirn å fattighuse*, hvarvid Jons- dotter erhöll en knuff så att hou föll omkull, urs'åudsatt att resi sig. Den 6 dennes arled gumman och ryktet vet uu berä'ta att hon ljutit dödeu till följd al våldet. Polisundersökning har också hållits, och länsstyrelsen har fdrordnat dr Hj. Suber att verkställa rättsmedi- cinsk liköppning lör uti öuande af döds- orsaken. Vid polisundersökniDgen upp lystes att de båda gummorna städse grälat och förgripit sig på hvarandra. Jjnsdotter, som före våldet var frisk Och k-y, kunde efter våldet ej lemna Medaljutdelning. Efter hög- messogudstjenstens slut annandag pingst utdelades i Orlunda kyi ka pa- triotiska sällskapets mindre medalj till följande personer, som under en lång följd af år varit tjenst hos domän- intendenten Jacob Berzelius: rättaren Karl Johan Pettersson (21 års tjenst); kusken Sven Andersson (25 år); stat- drängen Karl Johan Pehrsson (26 år); fodermarsken Gustaf Bom (27 år); statdrängen Otto Jansson (24 år) och statdrängen Anders Bengtsson (28 år). Medaljutdelningen föregicks af ett kort tal af pastor Cassel. Medaljörerna voro efter aktens slut inbiudna att intaga middag hos sitt afhållna husbondefolk, och på efter middagen blefvo samtliga arbetare vid Borstad bjudna på kaffe m. m. Konungens jubileum. Ec- klesiastikministern har till samtliga biskopar och hufvudstadens konsisto- rium aflåtit en skrifvelse, hvari hem- ställes, att de måtte anmoda det dem underlydande presterskapet att vid högmessogudstjensten söndagen den 19 September i sammanhang med den allmänna kyrkobönen eller på annat sått påminna om konungens 25 åriga regeringsjubileum. Drunknad. (Östg.) Vid Brå borg i Dagsberg voro nyligen fem personer sysselsatta med att medels pråmar forsla nötkreatur ut till en närbelägen holme. Detta lyckades dock icke bättre än att en af arbe- tarne och tre kreatur omkommo ge- nom drunkning. E.i vid tillfället när- varande person berättar om olyckan, att sedan alla åtta kreaturen förts ombord på roddpråmen och karlarne intagit sina platser, sköts ut från land. Männen ville taga en räddnings- båt på släp, men det förslaget öfver- gafs. Då pråmen kommit ett stycke ut till sjös, föll ett af kreaturen om kull och trampades af de andra. Ge nom det buller, som häraf uppstod, blefvo de öfriga djuren oroliga, och ett af dem — en ko — kom öfver relingen med bakkroppen. En af karlarne, Carl A. Dan! från Kårholmen, kapade då genast linan, med hvilken djuret vid hufvudet var fästadt i pråmen. Sedan kon kom- mit lös, sam hon ramande bredvid och omkring pråmen. Häraf blefvo de andra djuren rådda och vräkte sig åt sidan, så att pråmen började inta- ga vatten. Snart nog var den full och kantrade, och såväl karlarne som djuren kommo i sjön. Fyra af männen lyckades med hjelp af den flytande pråmen hålla sig up- pe, men den femte, ofvannämde Dahl, försvann i djupet. En ankommande fiskarebåt upptog de nödstälde. Dahls lik anträffades först följande dags af- ton. Den omkomne var omkring 20 år gammal. Fyra af djuren lyckades man ytter- ligare kapa loss från pråmen, och de summo i land, men de tre öfriga om- kommo. Rekognitionsskogarne. Såsom bekant hade advokat fiskalen i kammarrätten anhängiggjort en mängd rättegångar om återvinnande till kronan af skatteköpta rekogni- tionshemman. I ett stort antal af dessa rättegångar har nu högsta dom- stolens dom fallit, hvilken liksom i lägre instanser helt gått kronan emot. För statsverket har denna utgång blifvit så mycket ogynnsammare, som kronan blifvit ådömd utgifva rätte- gångskostnader till ett jämförelsevis betydligt belopp. De presterliga lönekon- ventionernas oefterrätt- lighet. En insändare skrifver till Ö. C: För ungefär fjorton dagar se- dan omnämndes i Östgöta Correspon- denten hurusom kammarkollegium "ogillat" besvär, som anförts öfver landshöf dingeembetets i Östergötlands län utslag den 20 nästlidne Februari angående pastoralier af glasblåsare m. fl. vid Reijmyre glasbruk i Skedevi socken. Besvären hade visserligen icke "ogillats", utan "klaganden hade icke anfört skäl, som kunnat åstad- komma ändring" i landshöfdingeem- betets resolution. Härigenom har emellertid fastslagits, att t. ex. en glasstiparemästare med 50 inkomst- fyrk till presterskapets aflönmg bar att erlägga endast 1. (en) kr., under det hansihandtlangare med 5 inkomst- fyrk måste betala 2 (två) kr.! Pre- sterskapets lönekonventioner, dessa F. F. Carlsons värdiga minnesvårdar, hvilka tvinga vederbörande myndig- heter till dylika utslag, låta det vackra ordet rättsskipning nedsjunka till en karrikatyr. Kyrkosångens vänners ngKör gat den 10 dennes konsert å allm. låroverkets stora sal i Vester- vik. Konserten bevistades af omkring 200 personer och var synnerligen upp- bvgglig, meddelas oss. Kören utgjor- des af 25 personer, på ett par undan- tag när prester från stiftet. Besigtningsresa å Kinda kanal nar d. 11 <l:s eg t rum med ånga- ren "Brokind". Deltagarue utgjordes af styrelsens ledamöter ocb hrr reviso- rer, grefve B De la Gardie och grefve M. Falkenberg, generalmajoren friherre Lager fel t. öfverste Almström, ledamo- ten af riksdagens andra kammare hr Johansson i Norasbog (ör riksgälds kontoret), majoren frib. J. Mareks von Wiirtembe-g (för väg- och vattetbygg- nadskåren) f. d. bankdirektören R Westman, kaptenen H. Westman och f. d. ledamoten af riksdagens andra kammare Aug Petersson på Tuna. Åter- komsten skedde redan på aftonen. GrefAe De la Gardie gifver i dag mid- dag å slottet för de i 'besigtnrngsresan Vimmerby Hultfreds jernvägsbolag omvalde på bo- lagsstämma den 10 ds till styrelse- ledamöter ryttmästare A. F. Tillberg, häradshöfding C. O. Björkman och apotekare C. A. Rosvall. Då bolaget, hvars skulder ölverstiga tillgångarne, enligt lag bör ställas under liqvida- tion, kommer extra bolagsstämma att derlör hållasom två månader. Olyckshändelse med död- lig Utgång. Häromdagen k intrade ä Vadstenaviken i Vettern en pråm, tillhörig hospitalet och lastad med ved, och å hvilken tre patienter och en vakt- karl befunno sig Vid kantringen höllo sig tre at dessa personer fast vid prå men, men den fjerde, patienten Carl Otto Lundqvist från Qvillirge, försökte simma i land. Räddningsbåtar utsattes Iran fl re håll, men Lundqvist brydde sig ej om att invänta dem utau lort- satte simningen och träffades antagli- gen al ett slag- eller krampanfall och sjönk icke långt från land. Ännu i går alton hade haiis lik ej anträffats. Dödligt ormbett. Till Ö. C. meddelas: Pingstafton blef en 8-ärig gosse, son till arbetaren O. Karlsson under Kasinge i Ukna socken biten af en orm i stortån, med den följd att gossen efter tre dygns svåra plå gor afled. Läkare anlitades, men för ;ent. Giftet hade då redan hunnit sprida sig i blodet, så att hjelp ej stod att finna. ö- Hargs fattigvård. Med ogillande af de besvär hrr a. J. An- dersson och Oskar Jonsson i Bjursby, den förre såsom egare och den senare såsom arrendator af tre mantal Mo- genas med underlydande, anfört öf- ver Östra Hargs sockens beslut å or- dinarie kommunalstämmor den 21 De- cember 1896 ocli den 8 Mars inneva rande år att med afseende å fattig- vården fördela sig i rotar, har kon. befhde fastställt nämda beslut, hvari- genom Östra Hargs kommun kom- mer att utgöra tvenne fattigvårdsro- tar, hvaraf Mogenäs med underlydan- de utgör ena roten och den öfriga de- len af socknen den andra roten, Dödsfall. I lördags afton, den 12 dennes, afled possessionaten C. it. Boflund å Stora Nybble i Qvillinge socken 731/i år gammal. Med honom gick ur tiden en man, hvars like ej står allestädes att finna. Bland de många förtroendeuppdrag, hvarmed han i sin krafts dagar hed- rats, må nämnas: ledamotskap af Östergötlands landsting, vidare har han intagit en framstående plats i Qvillinge kyrko- och skoltal och det var med saknad man för någon tid sedan erfor hans afgång från skolrå- det, der han städse visat sig som en stödjepelare och vän af skolan och lårarepersonalen. Förutom detta har den aflidne varit en intresserad kom- muualman och lifligt deltagit i fcrsam- lingens angelägenheter. Han sörjes närmast af maka, född Törnbom, samt en dotter, gift med skriftställaren Ernst Lundqvist i Stockholm, tillika med slägtingar och många vänner. Aktiebolaget Lunnevad hade i lördags årsstämma i Linkö- ping under hr Aug. Anderssons i Sjögesta Bro ordförandeskap. Enligt revisionsberättelsen hade bo- lagets öfverskjutande kapitalbehåll- ning under 1896 ökats från kr. 4,115:76 till kr. 5,854: 72. Grundfonden utgör 2,505 kr. och aktiekapitalet 50,100 kr. Egendomen Lunnevad är bok- förd till kr. 73,200. Ansvarsfrihet för Ijolårets förvaltning beviljades, och beslöts att af nämnda års vinst ut- dela 3 kr. pr aktie. Till styrelseledamöter återvaldes de i tur att afgå varande hrr P. R. Wi- doff, Forssa, C. J. Carlsson, Rappe- stad, och E. T. Ernander, St. Harg; till suppleanter hrr Alb. Månsson, Kungsqvarn, C. J. Wallerstedt, Ban- keberg, och F. A. Påhlman, Motala. Till revisorer omvaldes hrr C. O. Pe- tersson, St. Ljunga och G. B. Dick- man, Sjögestad; suppleanter hrr H. Odhner och P. J. Regnér, Lunnevad. Östergötlands folkhög- skoleförenlng hade i lördags årssammanträde i Linköping under landshöfdingen gretve R. de la Gar- dies ordförandeskap. Af den föredragna revisionsberät- telsen framgick, att föreningens netto- förmögenhet under 1896 växt från kr. 22,678:53 till kr. 24,670:34 (genom Dals härads sparbanks stipendiedona- tion å kr. 2,057). önder året hade föreningen inköpt 5 aktier i bolaget Lunnevad, så att den nu eger 155 aktier i detsamma. Ansvarsfrihet för fjolårets förvalt- ning beviljades, och den åtgående sty- resledamoten d:r M. v. Feilitzen å Åkerstad återvaldes; till styrelsesup- pleant nyvaldes hr J. A. Petersson, Q visberg. Till revisorer omvaldes hrr G. B. Dickman, Sjögestad, C. Magni, Rakered, och D. Nilsson, Bankeberg; suppleanter hrr G. Rudebeck, St. Toll- stad, och A. Lunding, Nybble. Till ledamöter i föreningen inval- des landtbrukaren P. A. Andersson, Sjögestad Bro, kyrkoh. M. Landström, Åsbo, landtbr. O. Bengtsson och J. Nilsson, Vånga, A. Pettersson, Net- testad, A. Andersson, Bjålbo Block- husgård, K. A. Sjöberg, Nykil, A. Lunding, Nybble, kyrkoh. A. Häger, Vikingstad, och domprosten J. Per- sonne. Slutad vagdelning. Vag delningeu i Bjorkekiuds härads östra distrikt bar nu afslutats och delnings- instrument öfverlemnats till kronoläns- maunen Zelleroth, hos hvilken detsam- ma ör granskning hålles tillgängligt. Med delningen missnöjd väghållnings- skyldig lår aiiföra besvär bos k:s befhde inom 30 dagar efter det kungörelse om förrättningens afslutuing uppfästs kyrkorna. Menighet har I längre besvätstid. Nekad koncession. Å det på omsesrdighet grundade brandför- säkringsföretag, som bragts å bane i Göteborg och hvilket skulle begränsa sina risker endast till stenhus, har koncession vägrats. Försäkringsin- spektören lär ha fäst sig vid den här tillämnade sammanslagningen af fa- stighets- och lösöreförsäkring och hå lit på, att de båda grenarne skulle öfvertagas af hvar sitt bolag med skilda förvaltningar. Kreatursmötet i Valde- marsvik innevarande månad kom- mer i anseende till midsommarafto- nens inträffande onsdagen den 23 den- nes, att i stället atbållas på onsda- gen derpå eller den oO ini.evarande månad. Ännu en vräkningsåt- gttrd. Bokhållaren vid Råby cho- koladläbrik, E. Indebetou, har pä an- sökning af friherrinnan Helene von Mecklenburg af kon. befhde ålagts att vid vräkningspäföljd genast at- flytta från hans iboende lägenheter vid Råby. Disponenten derstädes, G. Svens- son, har förut på grund af Göta Hof- rätts på friherrinnans ansökning grun- dade utslag af hysts från nämda egen- dom. .. Sorgligt slut på gille. I Ö. D. läses: Under natten mellan pingstdagen och annandagen hölls vid Råda i Konungssunds socken ett s. k. dansgille. Som vanligt vid dessa landtarbetarnes nöjestillställningar vankades dervid dryckjom i långa banor. En af deltagarne, smeden V. Andersson-Rolander från Konungsund — för öfrigl en i ordningsmaktens annaler rätt illa anskrifven person — råkade snart i berserkaraseri. Under vägen från Boda blef detta så häftigt, att han bl. a. med dragen knif ru- sade mot personer och hotade att hugga dessa i stycken. Just som han tycktes vilja sälta detta hot i ver- ket, trädde en vid Skårby i Furing- stad senast ansläld arbetare vid namn Joh. Aug. Larsson fram, lyfte en trinnstump och ämnade att med denna förlama den arm, som böjde knifven. Men just som slaget föll, vred Ro- tänder på sig med påföljd att till- bygget träffade midt på hans hufvud. I nästa ögonblick låg den nyss så vildsinte bedöfvad å vägen. Han blef sedermera införd till Söderköpings la- sarett, der man snart utrönte att buf- vudskålen var spräckt ocb hvaresl han ännu i fredags sväfvade mellan lif och död. Sedan anmälan om tilldragelsen skett hos kommissarien Hj. Zeller- rotli anstälde han förhör, hvarvid of- vanstående framställning bekräftades. Då följden af det i sjelfförsvar tydli- gen tillkomna slaget blifvit så svår- artad och då Larsson vid förhör er- kände hvad som anförts mot honom, blef han af kommissarien Ljungblom, som tillkallats, i fredags afton förkla- rad skyldig att träda i häkte. Den sålunda häktade är skrifven i Drot- hem. Dyr tjäder. Eu hemmansegare- son lrän Mosshult i Gärdserums suc ken företog sig att påskdagen skjuta tjäder å spel å baroniet Adelsvärds egos men som dervarande skogsbetje- ning länge anat oråd, och då vissa Gärd- sel umsboar att döma ef'er de talrika skott, som vårtiden böras tidigt om morgnarna, icke äro välkända, voro lyckligtvis 2ne skogvaktare på sin post ocb grepo sagde dag yoghngm i fråga å bar geroing med tjädern i hand. Vederbörande jägmästare åtalade tjuf- skytton vid sistl. ting i Maj med på följd, att ban i rättegångskostnader och böter dömdes betala 55 kr. Den gamla historien. Den 9 dennes hutades liket etter 24 åriga pigan Hedvig Olivia Vester från Ny- bygget å Göstrings bärads allmäaniug u:e å en till Brokulla gård hörande mosse. Vester både den 4 dennes ti- digt på morgonen aflagsnat sig från hemmet cch sedermera icke låtit sig afhöra. Al polisan lersökningen om dödsfallet synes framgå att detsamma föranledts af i syfte att antingen för- driva foster eller för att förkorta sitt lit intaget gitt. Länsstyrelsen bar for- ordnat om rättsmedicinsk undersökning å liket till utrönande af dödsorsaken. Ärliga rlksskyttetänin- gar. Stockholms skyitetörbund har uttalat sig för önskvärdheten af att riksskyttetäfling årligen måtte kom- ma till stånd i en eller annan del af riket ocb uppdrog samtidigt åt för- bundsstyrelsen att för det allmänna representantmötet i år framlägga för- slag dertill. Meningen är naturligtvis ej att des- sa riksskyttetåthngar skola eller kun- na blifva af det storartade slag som den nu förestående riksskyttefesten, men säkert är att de nu ifrågasatta årliga gemensamma tättingarna äro och bli det säkraste medlet att föra den frivilliga skytterörelsen framåt. Llfränte- oeh kapital- försäkringsanstalten lör Linköpings fän och stift hade i. 14 d:s sammanträde under landshöfdingen, gretve R. De la Gardies ordförande skåp. Efter föredragandet af revisions- berättelsen — hvars hufvudinnehåll förut af oss meddelats — beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för 18i>6 års läkenskaper och förvaltning. För beräkning af delegarnes behåll- ning vid innevarande års slut bestäm- des procenten till 3,6 och lifräntan till 8 proc. lör mankön och 7 proc för q vinkön å innestående behållning. Till ordförande i direktionen omval- des landshöfdingen, grefve R. De la Gardie samt till direktionsledamöter fii. doktorn H. Calén och fabrikören N. A. Friedleiffer, hvilka voro i tur att åtgå. Till suppleanter i styrelsen återval- des likaledes herrar M. Wallinder, Fr. Stänggren, F. O. Petersson, J. Lindby cch R. Schoug samt nyvaldes läns- notarien K. Lindvall i stället för a'- lidne handl. C. O. Fornander. Revi- sorer blefvo herrar d:r E. W. Planck, Gust. Sjöstrand och J. M. Feuk, åter- valda, samt revisorssuppleanter hrr B. Hägge, P. Tolltn och B. Arre. Biskopsvlsitatlon med Hö- reda och Mellby pastorat hSlls sist- lidne fredag, lördag och söndag. Allt betans af visitator i godt skick. Folk- skolorna arbetade väl och under niti- ska lärare och lärarinnor. 1 söndags afslutades förrättningen med sedvanlig gudstjenst i det till trängsel fylda templet. Den högtidli- ga gudstjensten började med att ett barn döptes vid altaret af biskopen, som dervid uttalade sin önskan att kyrkliga förrättningar böra mera än hvad nu är vanligt ske i kyrkan. Kyr- koh. Gustafson höll en god predikan. För altaret tjenstgjorde d:r Stark och pastor Lundin. Messan utfördes efter nya anbefalda messmusiken. Efter predikan trädde biskopon för altaret och höll ett bjertligt och gri- pande tal till församltngarne med led- ning 2 Kor. 12: 13. Nattvardsbarnen förhördes och befunnos hafva goda kunskaper och assistenternas samtal med de äldre församlingsmedlemmar- ne visade folkets lifliga intresse för Guds ord. Assistenter voro: prosten, doktor Stark, regementspastor Nilson och pastorerna Lundin och Dahl. Vid visitationsstämman framstäldes inga anmärkningar. Församlingarna vitsordades pä det allra bästa i sed- ligt och kyrkligt afseende. I det gåstvänliga och kärleksfulla herdetjäilet gafs sedan middag för om- kring 150 personer. Det torde icke vara ur vågen att i sammanhang härmed något omnäm- na de religiösa föi hållandena i den- na trakt af Linköpings stift. Såsom säreget må påpekas, att inom Höreda församling intet s. k. missionshus fin- nes. Man anser derför på många hr II, att Höreda tillhör "det mörkast} Små- land". Så är dock icke förhalandet. Tvärtom. Här göres mera för både in- och utländska missionen samt nyk- terhetsarbetet än i många församlin gar med missionshus, skrifver vår korrespondent. Konkursärenden. Vid in- ställelse d. 15 d:s i firman A. k L. Jo- hanssons i Söderköping konkurs samt i urarfvakonkursen efter afl grosBh. L. Johansson mlemnades i den förra 83 bevakningshandlingar, och 76 i den senare.. Af godemansberättelsen framgick att intet ordentligt bokslut öfver firmans affärer på flera år egt rum, men något till last för den ef ter- lefvande firmadelegaren A. Johansson anfördes icke. Till syssloman i båda konkurserna valdes rådman G. Gref- berg, Söderköping,, v. häradshöfding H. Nordström, Norrköping, och hr C. Andersson i Fullerstad. — Boet efter afl. 1. nämndemannen J. F. Larsson i Stora Berga i Gårdeby socken har afträdts till urarfvakon- kursv — F. nämndemannen J. Petters- son i Stockeby har blifvit försatt i konkurs. Vid Noraholm Vester- vlk- Hultsfreds jernvä- gar uppgiogo trafikinkomsterna un- der sistl. April månad till 62,069:36 kr. eller pr dag och bankilometer 11:24 kr. mot 48.290:25 kr. samma månad förra året; från årets början uppgå trafikinkomsterna till 200,062:49 kr., pr dag och bankilometer 9:09 kr., mot 166.665:01 kr. samma tid förra året. Trafikinkomsterna för årets 4 första månader ba således ökats med cirka 34,000 kr. Vid Norsholm - Bersbo jernväg upp- gingo trafikinkomsterna under April till 9,640:58 kr. eller pr dag och ban- kilometer 9:74 kr. och under Jan.— April till 30,484:94 kr. Ökning un- der årets 4 första månader cirka 3,500 kr. Utdömda grindar. Kon. befhde bar törordnat att följande vid 1896 års vlgayn inom Dils hårad bortsvnade grin- dar skola inom fjorton dagar efter det ut slaget vannit laga kraft genom vederbörande grlndegares försorg borttagas vil åtventyr att sådant e j at på deras bekostnad mot lega verkställes nämligen: en grind i Otn- barg mellan Dankvald oeh Våfversunda Las- sagårds skog, 3:oe grindar inom Erlunda bya- lag, en grind mellan Bårstad oeb Vesterlöss, 2 ne grindar vid Yesterlösa ladugård, en grina vid Åsberga Öiter* och Vestergird, en grind vid Aroeberga och en vid Stybbet, en grind i Arneberga och Örberga egogrän*, en gr.nd vid Örberga prästgård, 2 qb grindar vid Ny- torp, en grind vid Kattaletorp, en grind vid Jernvik. en grind vid Nissja, en grind vid Kasta, 2 ne grindar vid Ullevid, 6 st. grindar vid ocb å Eaeby egor. en grind vid Nåssja Herrgård, en grind vid Kalfvestad oeh en grind ?id Strå. Oeremot kunde en grind tillhörig G. Pd- tersson i Fjerdingsmansgården, en grind vid Herrestads fjerdingsmansgård, en grind vid Hdrrestads klockaregård och 2 ne grindar vid Åaberga såsom intagna uti gällande bäg- nadsdelning icke utdömas. Hon känner värdet af sin qvinliga gratie, begriper hjertats välde, är en frukt, som vet, hvartill den duger. Den nordiska qvinnan deremot är en dröm om skönheten, en aning om sin qvinliga gratie, en fantasi om hjertets välde, en blommas svärmiska och vårfriska lifsyttring. Idealet är poesi i norden, det är verklighet i södern; men hvar är det skönast? Med en orolig, lång och längtande blick följer han den bortilande jakten Omsider tyckes han återkomma till sig sjelf. Hans ögon flamma, hans kind lifvas, och hans ögonbryn draga sig beslutsamt tillhopa. — Årorna upp! kommenderar han, seglen för full vind! Vänd! Besättuingen verkstäkie ögonblick- ligt hans befallning. — Förföljen jakten! tillägger han. Och bäten kilade åstad med en fart, som om den förstått sin herres vilja. Speljakten styrde emot ön Capri, men vinden tvingade den att göra en och annan vändning, och antingen nu den engelska slupen var bättre seglare eller bättre lord, nog at, efter en kort stund upp- hann den jakten. — Ladda nickhakarne! kommenderade vår en- gelsman. Och under det jakten gjorde en ny vändning, gick slupen i en haltcirkel omkring den. — Fyr, befalde engelsmannen. Saluten verkstäldes under det manövern fort- sattes. Om bord pl jakten misstog man sig icke om afsigten härmed. Under det att en neapohtansk marsch spelades af musiken, tillkänuagaf sällskapet med lifliga bifallsyttringar sin tacksamhet för den artiga saluten. Men detta bifall tycktes ej bekomma var engels- 273 man någonting. Med ansigtet hvilande i den ena handen, sköt han med den andra sin hatt djupare ned öfver pannan. Kappan hade skridit af axlarne, och den vackra unitormen klädde väl hans smärta och manliga gestalt. Under det han passerade tätt förbi jakten, tjenade honom handen till mask, och ehuru ingen kunde se hans ansigte, var han i till— lälle att på ganska nära håll betrakta, hvad som till drog sig omkring honom. — Det är hon, murrTade han för sig sjelf, min gud, det är verkligen hon! — Han saluterade oss med sina nickhakar, pra- tade man om bord pä speljakten, men tar ej af sig sm hufvudbonad. Det var en besynnerlig artighut. — Alla engelsmän äro besynnerliga. rtan att bry sig vidare om jakten, återtog slu- pen nu sin förra kurs. Närmare emot altonen pas- serade den förbi Molo och lade i land vid Tonte Nuovo. Midt i denna slösande och praktfulla verld af öfverllödande sydländsk rikedom hade den unge engelsmannen upptäckt en Hicka frän norden, en blyg -törgät mig ej" ifrån en svalare hemisfer. Endast upptagen at hennes bild, hade han ej gilvit akt pä det sällskap, hvari hon befann sig. — Det är hon! hade han utropat. Neapels sköna natur kröntes i hans hjerta med i n enkel blå blomma nordan ifrån. Då lian hoppade i land vid 1'onte Nuovo, ut- ropade lian: — Bella Napoli! 276 karaktär, ledde han ärendena i monarkisk anda. Gunstling hos drottningen, Maria Carolina, kejsarin- nan Maria Theresias detter och syster till Frankri- kes olyckligt ryktbara drottning, Marie Antoinette, lierskade han oinskränkt i hennes intressen. Den svage Ferdinand den fjerde är icke mycket att säga om. Men allt detta känner läsaren redan förut. Man måste förlåta Maria Carolina, om hon icke kunde hysa benägenhet för Frankrike och de revolu- tionära grundsatser, som der störtade tronen och dermed älven hennes syster. Hjertat har sin röst säväl som folken, naturen sina lagar lika väl som politiken. Den politik, som beherskade de båda Sicilierna, var äfven österrikisk engelsk, eller med andra ord, vänskap med alla, som voro fiender mot Frankrike. Sedan Acton emottagit och granskat depescherna, som vår engelsman medtört, fäste lian en allvarlig och pröfvande blick pä den unge mannen. För att tlraga en slutsats af det vänliga lugn, som dervid återspeglade sig i generalens ansigle, titlöll helt sä- kert omdömet om honom till hans stora fördel. — Ert namn är Williams? Williams svarade intet, men blickade generalen öppet och oförskräckt till mötes. — Ni känner icke, hvarför ni blifvit hitsäud? fortfor äter Acton. — I går afton biet jag inbetald till amiralen. Han förkunnade mig, att jag i dag vid soluppgången skulle lemna eskadern och begifva mig till Neapel; att logis redan var betingadt nära hamnen pä Mori- conis värdshus, och att välden skulle känna igen mig pä några uppgifna ord; vidare, att jag skulle begifva mig till J.irgo del Casteilo och stanna vid tjugonde trädet frän alléens början, samt att jag der skulle tilltalas med några vissa ord af en person, klädd i brun kappa och spetsig hatt, hvilken jag — 269 Detta år myten om Neapel, som i äldre tider äfven kallades Parthenope. Ånnu i dag är Neapel en ljusande siren bland veridens städer, en dotter af den oroliga, nyckfulla, ständigt föränderliga vågen och den hånförande, lätta ocb luftiga sången. Ännu i dag är Neapel en qvinna med mörka, eldiga ögon, med rika, intagande, jungfruligt blom- strande former, men med vingar både vid skuldran och vid foten. Ännu i dag lockar hon de förbifarande med det tjusande behaget i sitt väsende och med ljufheten och harmonien i sin sång. Det är också mera eld i ådrorna af Neapels natur än annorstädes. Det är eld i dess vatten, eld i dess luft, eld i dass jord. I Monte Vesuvio andas naturen ut öfvermåttet af sin glödande flamma, liksom genom ett svalg eller genom en strupe. Om dagen sväfvar en lätt, grå- aktig rök upp i skyarne, om natten leker en gnist- rande och röd låga der. Alltjemt ser man himmels- högt ett vittnesmål om, huru elden arbetar i jordens innersta djup och utandas sin feberbrinnande glöd. Vår rosande njöt med vällukt behaget af de sy- ner som den oingilvande naturen skänkte honom. ' Det föreföll honom, som om elementen här hade stämt ett furstiigt möte, icke för att fiendtligt be- kämpa hvarandra, utan lör att, under det de slösande ötveibjödo hvarandra i utvecklandet af prakt och rikedom, öfverlemna sig ät en evig sommars festliga nöje och m gång för alla visa verlden, att naturen, dä den blott vill, äfven förmår öfverträftä den mest lefvande inbillnings skönaste di ömmar. Här har den rikast utrustade fantasi funnit sin mästare i verklig- heten. C. F. RMirtlad. Urabantm. II. 35