Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-08-27
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
ÖSTERGOTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN N:r ji5, Fredagen don 27 Augusti 1897. Ingen jernväg Norrkö- ping Kimstad. Kongl. maj:t liar ej funnit skäl bilalla eu af hrr G A. It. Lotbigius, C Grönlund ra. 11 gjord ansökan om tillstånd att anlägga cch för allmän trafik upplåta jernväg af 0 891 meters spårvidd från Noirkö pings östia station öfver Eksund till Kimstads station på Öatra st&mbauan. Kyrkosångens vänner hade sammanträde efttr stiftskonven- tets slut d. 25 d:shvarvidtill ordförande omvaldes kyrkoherden i S:t Olai. Norrköping G. V. Sandberg. Till sångaranförare utsågs ånyo kommi- nister Axel Jakobsson i Oppeby och till kassaförvaltare och sekreterare nyvaldes komminister Gustaf Berg- kvist i Jerstad efter komminister Otterström, som undanbad sig åter- val. Medlemmar i förvaltningsnäm- den blefvo komministrarna K. Peter- son i Skärkind och O. Lindhé i Gu- sum samt kyrkoherde Landström i Åsbo. Derjemte beslöts en föränd- ring i stadgarna i den riktning, att herrar organister och skollärare äf- ven kunna inbjudas till medlemmar i sällskapet. Östergötlands elektri- ska kraftaktiebolag. I Post tidningen läses följande notis: Detta bilag, som bildades i slutet af förra året, är det första i sitt slag i Sverige, som kommer att med an vändande af större vattenfall frambringa elek- trisk kraft till uthyrning för olika ändamål. Särskildt för den mindre industrien och kommunikationsväsen- det i det folkrika Östergötland torde det blifva af största betydelse, att tillfälle sålunda beredes för tillgodo- görande af de senaste viktiga upp- finningarna på elektroteknikens om- råde. De af bolaget inköpta vattenfallen i Motala ström vid Jacobslund i Östergötland hafva vid lägsta vatten- stånd omkring 3,700 effektiva häst- krafter. Meningen är att till en bör- jan deraf taga 2,500 hästkrafter, som medelst elektrisk ledning föras till Borgs tomtaktiebolags nya villa- och fabriks-stadsdel, belägen i utkanten af Norrköping, för att såväl der som i sjolfva staden Norrköping uthyras till fabriksdrift och belysning. Äfven- ledes komma de orter, som lednin- gen på sin väg berör, bland andra Linköpings stad, utt förses med drif- kraft och belysning, liksom kraft torde komma att tagas i anspråk för jern- vägar och sp&rvägsdrift. Vattenfallen äro på grund af sin belägenhet särdeles lätta att tillgodo- göra samt hafva beqväma kommuni- kationer, såsom belägna alldeles in- vid Göta kanal och endast 3 kilome- ter från Linköping -Fogclsta jernväg. Den kraft, som vid dem utvinnes, torde sålunda äfven med fördel kunna användas af fabriker, som framdeles anläggas vid nämnda trafikleder. Intresserade erhålla närmare upp- lysningar å Sveriges allmänna han- dels- och industriförenings kontor Stockholm, Birger Jarls Passage. Vara vattenfall och ut- ländingarne. När man i en icke aflägsen framtid lärt att använda elek- triciteten i jern- och stålindustriens tjenst, komma de resurser vi egauti våra vattenfall att få en ännu större betydelse för oss än för närvarande, påpekar generalkonsuln i Hamburg uti sin nyligen afgifna årsberättelse. En tendens att sälja dessa till ut- ländingar gör sig som bekant nu gällande och man hör städse det resonnemanget, att försäljningarna indirekt gagna vårt land derigenom, att befolkningen erhåller sysselsätt- ning vid de fabriker, hvilkas anläg- gande vattenfallen föranleda: Man förbiser härvid, att den vanligtvis i utlandet bosatte fabriksegaren, hvil- ken icke kan väntas ega något större intresse för vårt lands framåtgående, är den, som afgår med den hufvud- sakliga vinsten i förhållande till hvil- ken de fördelar arbetarne skörda af företaget äro försvinnande små. kerligen skulle arbetarne i allmänhet kunna finna lika lönande anställning i andra företag. Om vi för närva- rande icke sjelfva kunna draga nytta af våra vattenfall, är det derför bättre att de tillsvidare förblifva obegagnade än att de afhändas till utländingar. Många skäl fala också för, att staten borde inköpa dem. Med man och allt. (O. P.) Enligt sknfvelse från svensk-norska konsulatet i Boston förlorades totalt skeppet "Nahum Chapin" genom grundstötning natten till den 21 sist- lidne Januari. Ifrågavarande skepp var på resa från Baltimore till Bo- ston och öfverraskades under färden af en orkanartad storm, hvars mot- stycke icke förekommit sedan nio år tillbaka, hvarvid både skeppet och dess besättning gingo under. Besätt- ningen utgjordes af nio man, hvilka samtlige funno sin död i de vildt skummande vågorna. En bland dessa nio var svenske sjömannen Victor Stevenson (Viktor Svensson) från Espö invid Figeholm i Misterhults församling. Sedan vädret lugnat sig uppsöktes och återfunnos liken af alla de omkomna, hvilka blefvo be- gråtna i Boston. VHgdelningen i Norra Kinda. Åtskilliga besvär hafva hos k. bfhde anförts öfver vägt" ningen inom Norra Kinda härads vägbållningsdistrikt; men hafva dessa besvär icke föranledt till annan än- dring i förrättningen än att k. bfhde förklarat, att den i Kettilstads socken belägna lägenheten Smedstorp orik- tigt tillagda väglott skall tilldelas den Hanna Kjellander och Karl Kjellan- ders barn tillhöriga andelen i Gårde- by by. Ny linbana- Reijmyre bruks aktiebolag har eihållit k. bfhdes till- stånd att i enlighet med företedda ritningar inrätta och öfver allmän väg draga en s. k. linbana mellan Bremyra såg och Reijmyre glasbruk i Skedevi socken. Vimmerby kreaturs- marknad d. 25 d:s visade stor till- försel och handeln gick raskt undan. Uppköpare betaide för större oxar 400—450 kr., för 13 avarters oxar 300- 325 paret. Kor och ovigor i stigande pris. De betingade 80- 120 kr. st. Flådd lefvande. Ett upp- rörande nidingsdåd föröfvades i mån- dags afton eller natten till i tisdags mot ett hundkreatur, tillhörigt en tunnbindare Villhardsson-Sköld i Jön- köping. I tisdags f. m. återkom hun- den, som på måndeg afton försvun- nit, till hemmet. En stor del af det ryggen betäckande skinnet var då bortflådt å det arma djuret, som en- dast med möda förmått släpa sig hem. Att egaren genast lät befria det från dess oerhörda lidanden är ju naturligt. På nidingen har hit- tills ingen spaning vunnits. Drunknade. (N. T.) Under en segeltur i söndags utanför Oxelösund kullseglade en skeppsbåt, tillhörig engelske ångaren "S:t Gotthard", hem- mahörande i South-Shields. I båten befunno sig andre och tredje maski- nisten samt andre styrmannen, af hvilka andre maskinisten och andre styrmannen drunknade. Tredje ma- skinisten räddades i sista stunden. De omkomne voro gifta. En falsk profet. Till Grenna anlände i lördags från Jönköping en några och trettio år gammal vandrare. Vägen till den lilla staden hade man- nen, som var ytterligt kraftlös och hvars kläder bestodo af idel lump, tillryggalagt till fots. Det beklagans- värda tillstånd hvan mannen befann sig, föranledde stadens polis att taga hand om honom. Tillfrågad om sitt namn och hemvist uppgaf han sig vara "Kristus" samt "kommen från himmelen". Den mat, maa gaf ho- nom, vägrade han till en början för- tära samt fortfor att gifva förvirrande svar på de frågor, som stäldes till honom. Med anledning häraf och då han helt och hållet saknade medel till sitt uppehälle, införpassades mannen till Jönköpings länsfängelse. Här har mannen, som befunnits vara skomakeriarbetaren Adolf Fre- drik Lexin, född 1864 i Stegtomta af Nyköpings län samt skrifven i Öre- bro, nu återfått sina sinnens fulla bruk. Att han i Grenna om sig lemnat så egendomliga uppgifter anser han hafva skett under tillfällig sinnesför- virring förorsakad af hunger. Har han förut vägrat att förtära någon föda, äter han nu med så mycket bättre aptit. Konkursärende. Till sysslo- män i Vadstena boktryckeriaktiebo- lags ("Östgöta-Kuriren") konkurs ha valts de förutvarande gode männen bankkamrer C. Lindberg och bok- handl. V. Jansson. I godemansbe- rättelsen uppgifves, att obeståndet härledt sig af en allt för långt drif- ven konkurrens, som gjort att såväl prenumerations- som annonspriset måst nedsättas hvarförutom prenu- meranternas antal minskats i bety- dande grad. Folkskolan. Folkskolläraren Gottfrid Nilsson i Folkström i Helle stad kommer att öfver taga Ljusfalls folkskola efter hr Sv. P. Ängkvist, som i år afgår med pension efter att hafva tjenstgiort i 30 år, de senaste 23 åren i Hellestad. — Vid skollärarevalet i Väfversunda fick herr Rosén från Yxnevalla, Elfs- borgs län 1,584 röster och Axelson från Ask 277 röster. — Till folkskollärare, klockare och organist i Köping. Kalmar län, bar valts A. F. Ahlmark i R^gna — Besvär och klagomål öfver såväl det senast upprättade förslaget till le- diga folkskollärarebefattningen i Tranås som ölver sjellva valföriättningen hafva ingifvits till Linköpings domkapitel. — Till vikarierande folkskollärare i Östra Eneby antogs i onsdags Bror Hilmer Palmgren från Lidköping. Fastighetsköp. Vid i lördags förrättad auktion försåldes af sterb- husdelegarne efter landtbr. J. Anders- son 1 mtl Elmtomta Norrgård, Ask s:n, till landtbr. P. A. Andersson, Lönsås, för ett pris af 23.000 kr., med- delar M. T. — Gustaf Cato och Oskar Gustaf- son hafva till And. Joh. Johansson försålt %s mtl Misterfall, Kisa socken för 5,850 kr. Tillträde den 14 Mars 1898. Olycksfall. En 5-årig dotter till landibiukat-en A V. Johanson i Toge- torp i Ö. Harg biel nyligen slagen i ai sigtet a1 en folunge, eå a't ett 7 cm. långt sår upp- stod i pannan anda iniiii benet. Hon vårdas af fälUkär Jerndabl i Linköping Från Stiftstyrelsen Utnämnd till brukspredikant vid Reijmyre är den 18 innev. Augusti vik. brukspre- dikanten C. A. Carlstedt. Tjenstledighet är beviljad konsistorienotarien H. Petri från och med den 26 innev. Augusti till och med den ti inst. September; s. m. adjunkten teol. och fil. kand. J. F. II. T. Flodman från och med den 25 dennes tills vidare, dock ej för längre tid Un ti månader, för mottagande af förordnande som vik. adjunkt vid folkskolelärarinne- seminariet i Kalmar: s. m. adjunkten teol. och fil. kand. A. M. Magnusson tills vidare, dock ej för längre tid än sex månader från och mod den 1 inst. September, för bestridande af ett adjunktsvikariat vid folkskolelärare- seminariet i Göteborg: utn. kyrko- herden komminister C. G. Hasselberg från och med den 1 inst. September till och med den 15 påföljande De- cember på grund af genom läkare- betyg styrkt sjukdom. Förordnade äro konsistorieamanuensen O. Holm- ström alt under konsistorienotarien Petris tjenstledighet bestrida notarie- befattningen vid Domkapitlet; kyrko- herden F. Hammarsten att under kom- minister Hasselbergs tjenstledighet jemte egen befattning som vikarie uppehålla komministerstjensten i Ör- tomta: s. m. adjunkten A. G. Vitten- crona till v. pastor i Tjellmo från och med den 25 innev. Augusti tills vidare; s. m. adjunkten C. II. Sörbin till v. pastor i Hagebyhöga, Fifvel- stad och Orlunda från och med sam- ma dag tills vidare; utn. kyrkoherden, komminister C. A. Carlsson att från och med samma dag tills vidare jemte egen tjenst som vikarie uppehålla kyrkoherdeembetet i Kristberg; kol- lega A. W. Rydberg till inspektor vid Vadstena elementarskola för flickor; samt för nästk. hösttermin vid all- männa läroverket i Vimmerby: fru Ingeborg Frössberg till vik. lära- rinna i teckning och fil. kand. J. A. Sterner till vik. kollega och vik. gymnastiklärare; organisten J. P. Jo- hansson till vik. musiklärare; vid allmänna läroverket i Eksjö agronomen C. A. Suneson till vik. lärare i teckning tillsvidare. Fullmakter äro utfärdade för kyrkoherden A. G. Setterdahl å kyrkoherdetjensten i Östra Stenby och för komministern O. Eriksson å kyrkoherdetjensten i Hagebyhöga, Fifvalstad och Orlunda. Ansökningstiden utgår till kyrkoherdetjensten i Gryt och komministerstjensten i Stjernorp den 19 nästkommande Oktober samt till teckningsläraretjensten vid all- männa läroverket i Eksjö samma dag. Hufvudstaden, Konungen har blifvit utnämnd till hedersledamot af såvälVetenskaps- akademien som Konstakademien i Ber- lin, en utmärkelse, som ännu ej till- fallit någon. En deputation lär kom- ma till Stockholm för att öfverlemna diplomet. Denna vetenskapens och konstens hyllning, som hembäres vår konung vid hans jubileum, är något alldeles enastående, skrifver G. H. T. Nordisk-lutherska missions- mötet det femte i ordningen, öppna- des i torsdags med offentlig guds- tjenst i Jakobs kyrka iStockholm, hvarvid predikan hölls af biskopen von Schéele. Derefter fortsatte mötet i Blasieholmskyrkan och pågår äfven i dag samt på lördag och söndag, då afslutningsmöte eger rum. På lörda- gen anordnas utfärd till Johannelunds missionsinstitut, och samma dag in- taga mötesmedlemmarne gemensam middag å Mosebacke. Till mötet har i Köpenhamn utgif vits en skrift om Nordiske Mission eb rer 1897. Denna afslutas med en ta- bell, af hvilken inhemtas, att antalet nordiska missionärer utgör: i Sverige 313, i Norge 146, i Danmark 54 och i Finland 13, samtliga fördelade på utländska stationer. De döpta hed- ningarnes antal utgjorde vid förra årets slut 58,407. Samtliga nordiska missionssällskaps inkomster för förra året äro upptagna till 1,449,725 kr. 49 öre, deraf Svenska Fosterlandsstiftel- sens mission 217,225 kr. 61 öre, Sven- ska kyrkans mission 60,143 kr. 44 öre, Svenska missionsförbundet 205,159 kr. 79 öre, Svenska missionen i Kina 31,484 kr. 20 öre, Svenska qvinnans misson i Afrika i,047 kr. 60 öre och Helgelseförbundet 20,838 kr. 9 öre. Norsk äfventyrerska häktad på utställningen. Al alla de mån- ga fickstölder, som under sommaren föröfvats å utställningsområdet, har polisen särskildt lagt märke till att tjufven eller tjufvarna mycket behän- digt kunna feta upp hvar damers klädningsfickor funnos och utan att väcka uppmärksamhet ur dem plocka upp portmonnäer m. m. Detta gaf an- ledning till misstanken att tjufven måtte vara en qvinna, ty kallar äro enligt amerikanska humoristers på- ståenden kända för alt bära sig drum- ligt åt, när de skola leta efter en fic- ka i en klädning. Den ena stölden anmäldes emeller- tid efter den andra, flere damer blef- vo bestulna utanför tombolan i "Gam- la Stockholm", framför montrer och i restaurationerna. De kunde icke uppgifva någon misstänkt person. Ålen så lyckades detektivkonsta- peln A. Adolfsson den 11 dennes gri- pa en yngre qvinna just som hon ransakade en dams kiädningsficka. Hon fördes till polisstationen å ut- ställningsområdet och underkastades kroppsvisitation, hvarvid anträffades två portmonnäer med 47 kr. - dagens recett. Tjufven befanns vara ogifta Emma Constance Waade, född 1S78 och norsk undersåte. Hon har inför detektiva polisen er- känt en del stölder: förhör om andra pågå. I porten till n:r (> Arsenals- gatan ha nu anträffats två portmon- näer, hvilka hon erkänner sig ha stu- lit och sedan tömt. Svårligen skulle man i denna unga, eleganta norska kunnat ana en farlig förbryterska, och hon hade nog en längre tid kunnat hålla på med sin industri, såvida hon icke blifvit ta- gen på bar gerning. Waade har bott på flera ställen i Stockholm och oftast uppgifvit sig vara norsk studentska eller lärarinna, senast har hon bott å ett hotell i Klara, der ingen kunnat ana att hon var en för allmänna säkerheten våd- lig person. Hon är i Norge tre gånger straffad för lickstöld och flera gånger för be- drägeribrott. Sistlidne nyårsafton fri- gafs hon från det sista straffet i Trondhjem. Vid förhör har hon bestämdt för- nekat att hon kommit hit i aisigt att stjäla, hon påstår att hon blott "af intresse för utställningen" gjort resan till Stockholm. Att hon sedan kom- mit att stjäla beror blott på - - till- fälligheter. Den häktade är dotter till en för- mögen norsk skeppare och har åt- njutit en god undervisning. Konungens regeringsjubileum. Förutom medlemmar af den danska konungafamiljen, som komma att när- vara vid konungens regeringsjubileum, hafva hittills följande kungliga per- soner låtit tillkännagiva sin bitkomst, nämligen: såsom representanter för storherti- gen och storhertiginnan af Baden ai f- storheitigen af Biden_och gemål; så- som representanter för storhertigen och storhertiginnan af Luxemburg arfstorhertigen af Luxemburg och ge- må!: såsom representant för tyske kejsaren prins Frediik Leopold al Preussen; såsom representant för drottningen af Bng'and h. m:ts niåg prins Christian af Sehleswig-Holstein samt såsom representant för konungen af Siam h. m:ts son prins Cnira. Vid stadens verkstäder, Gamla Kungsbolmsbrogatan 56, arbetas nu ifrigt på de dekorationer, hvilka för stadens räkning skola anbringas under kungajubileets dagar. Norrbro skall få en lysande testskrud, i det elfva äreportar skola der anbringas, bestå- ende af ett stort hvalf öfver körba- nan och lägre hvalf öfver trottoarerna. Äreportarna äro klädda medeklöfoch fanor samt rikligt försedda med gas- ramper, hvilka gå i brons längdrikt- ning och genom hvilka alltså en präk- tig illumination kan åstadkommas. Dessutom skola på bron uppställas fyra obelisker, öfver 50 fot höga; de- ras utsmyckning med målning och grönt samt rader af elektriska lampor blir smakfull, och öfverst skola de prydas med starkt upplysta, stora kungliga kronor. Gaslyktorna på bron komma att utbytas mot stora gas- bloss. På slottsbacken framför obelisken uppreses en präktig dekoration i form af en öfver 30 fot hög äreport, som dock icke är afsedd som genomfarts- väg. Midtelpartiet erhåller nämligen en fond af grönt och lefvande växter, och framför denna uppställas konun- gens bröstbild samt en Sveastaty, som öfver konungens hufvud håller en kolossal lagerkran' i sin utsträckta hand. Hela dekorationen lofvar att bli synnerligen verkningsfull samt torde om qvällarne bli elektriskt upp- lyst. Konungens jubileumsfond. I hufvudstaden batvi hittills till jubi- leumsfonden insamlats omkring 700.001) kronor. — Till fonden batva inom Vermlands län insamlats 44,532 kr. — Inom Göteborgs och Bohus läns landstingsområde (således icke Göte- borgs stad medräknad) utgör insamlin- gen till fonden 29.600 kr. — Inom Malmöhus lan hafva till fonden insamlats 129 969 kr. 52 öre. Pastor primarius Håhls in stallation förrättades i söndags hög- tidligen i Storkyrkans kor af Kyrko- herden A. Strandell, assisterad af Stockholms kyrkoherdar, utom dr Landquist, samt al pastorsadjunkten Rietz. Då preludiet till psalmen 315 to- nade i templet, trädde pastor prima- rius Håhl, iklädd full presterlig ornat, fram utanför altarrunden, under det olficianten, kyrkoherden Strandeli, trädde inför altaret. Derpå höll' han till den nye församlingsherden ett tal öfver texten: Gud har icke gifvit oss försagdhetens ande, utan kraftens och kärlekens och tuktens. Blygs derför icke för vår Herres vittnesbörd. (2 Tim. 1: 7). Pastorsadjunkten Rietz uppläste derefter det kungliga kallelsebrefvet, och de vid akten assisterande kyrko- herdarne stälde till dr Håhl enligt ritualen hvar sitt bibliska tänkespråk. Sedan denne framsagt sin trosbekän nelse, gjordes de öfliga frågorna och svaren, fullmakten öfverlemnades och handpåläggningen förrättades. Efter aktens afslutande med "Fader vår" och "Välsignelsen" utfördes från orgelläktaren en psalm af Wenner- berg med manssolo och blandad kör, och ps. 324 v. 4 afsjöngs af försam- lingen. Den ordinarie gudstjensten förrät- tades derpå med altartjenst af pasto- rerna Fries och Rogberg, hvilken se- nare messade från altaret; predikan öfver dagens högmessotext hölls af den nyinstallerade pastor primarius. En stor mängd menniskor bevitt- nade den högtidliga akten; bland de närvarande märktes ecklesiastikmini- stern Gilljam och överståthållaren frih. Tamm. Efter gudstjensten hade kyrkorådet inom Storkyrkoförsamlingen inbjudit till middag på Stora Börssalen. Sjelfmord eller ej? Pansarbåten O Jen tjekes ba. otu.- med sitt Tolk un- der den expedition, den lör närvarande öretager, Som redan meddelats, drunk- nade i lördags qväll en af fartygets besättning Nu meddelas, att då 'Oden" natten mellan söndag och måndag i torra veckan belaur. sig vid Saltsjöba- den, drunknade eu af tartygeis eldare Man har anledning misstänka att sjeli- rnord föreligger. 'OJen", som skul'e afgä redau tidigt måndags morgon, qvatlåg vid Saltsjö- baden iör att dragga etter den om- komne, men utan resultat. Antagligen hade lian förts bort af undervattens- ströui. Riksdagsman . Fjällbäck och hyresgästerna. Å totnteu 7 och 5 vid D.ivid Ii gares gata i Stockholm håller man f. n. på med att lägga grun- den till ett nytt stort hus i de tvä gamla kåkarues städe. Under giäl- uingsai betets fortgång har det å tom- ton intill belägna huset blifvit stöttadt. Invåuarue här ha icke ordentligt er- lagt sin hyra, hvarför i måndags på f. m. tomtens egare, riksdagsman J. A Fjällbäck, tog bort stöttorna. Härvid störtade huset sä hastigt ned, att in- vånarne med knapp nöd kunde rädda sig. Eu del al bohaget krossades. Hy- resgästerna påstå att de ha kontrakt till 1 Okt, men hr F. uppger att detta kontrakt är förstucket. Att döma af en skildring i Soc Dem. af Aug. Palm i måndags på morgonen, alltså före katastrofen, har det varit lifiiga uppträden med slagsmål mel- lan värden och hyiesgästerna. Hur mycket folk sysselsätta hufvudstadsrestaurantema? En statistik öfver hulvudstadens restaurant- personal förekommer i Sveriges Kestaurant- tidning. Deraf framgår bl. a- att i Stock- hoim finnas 1,074 manliga och 1,4715 rivin- liga personer sysselsatta vid restauranter. Kestauratöi ernås antal är 4" och restaura- trisernas 17: 574 kypare finnas oeh 247 uppasserski Öfriga landsdeJat Vådaskott I måndags kommo Carl Am. Björk, ättling af den ryktbara halländska tattareslägten, hans fäste- qvinna Wilhelmina Ahlqvist och hans broder Wilhelm Björk på besök hos Janne Svensson i Högalt af Hishults socken. Dervid inledde snart Wil- helm Björk underhandling med Svens- son om inköp af dennes revolver. Man skulle härför afprofva skjutvap- net, men detta gick icke bättre än att ett skott träffade Wilhelmina Ahl- qvist i venstra sidan af bröstet, der en 9 mihmeters kula djupt inträngde. Den svårt sårade qvinnan fördes ge- nast till Laholms sjukstuga, der ku- lan uttogs. Den hade gått nästan tvärs igenom kroppen. Qvinnans tillstånd var ganska betänkligt. Stor egendomssffär. Vid ordi- narie bolagsstämma ha delegarue i Gammalkroppa bolag beslutib att till Storfors aktiebolag försälja Gammal- kroppa bruks- och landtegendomar samt grufvor i Vermland. Försälj- ningspriset var en half million kr. hvar- utftf 450,000 kr. lör egendomarna och 50,000 kr. lör giufvorna. Dödlig otyckihändelie Den 17 dennes återvände organisten i Okome i Halland, A. J. Kjellerstedt från be- sök hos sin broder i Mark, hvarvid hästarne kommo i sken och vagnen välte. Hr K kastades mot en gärdes- gård, och en gärdesgårdsstör inträng- de ofvan ögat i hjärnan. Dagen där- efter infördes K. till Varbergs lasarett, där han förbands, men den 20 dennes på morgonen afled han, sörjd af ma- ka och son. Två personer innebrända. En eldsvåda utbröt i Gefle vid 3-tiden natten till lördagen i ett hus, tillhö- rande en bagare Fernström. Elden uppkom i öfre våningen, som bebod- des af cirkusdirektör Madigan med familj samt 3 qvinliga sujetter. Fru Madigän och en dotter räddades ge- nom ett fönster, de öfriga lyckades komma ned för trapporna. Direktör Madigan blef dervid svårt skadad och har måst intagas pä lasarettet. Hela hans rygg är alldeles full af bränn- sår. Det torde enligt läkarens ut- sago dröja 5 å 6 veckor innan han blir återstäld. Olyckligtvis kräfde eldsvådan äfven två menniskolif. I ett vindsrum bodde nämligen Fernströms 4 drängar. Två af dem kunde af någon anledning ej rädda sig utan blefvo innebrända. Huset qvarstår, men är illa rampo- neradf. De båda innebrända arbetarne hette F. Pettersson och K Andersson. Den förstnämnde, som förut haft plats hos Fernström men en tid tjenstgjort som stadsbud i Gefle, hade för ett par da- gar sedan återvändt till sin gamla tjenst. Andersson hade likaledes en- dast ett par dagar haft anställning hos Fernström. Båda voro unga per- soner. De två andre arbetarne lycka- des rädda sig genom att hoppa ut genom fönstret, hvarvid den ene ska- dade sig i ryggen. Det brunna hu- set var lågt brandförsäkradt i Stä- dernas Allmänna. Direktör Madigan gör en stor för- lust, derigenom att en del af hans kostymförråd blef lågornas rof. Kon- tanta penningar och värdepapper till ett belopp af 15,000 kr. räddades af brandmästaren vid brandcorpsen, som trängde in i det brinnande huset och I -. ekades hitta plånboken der den låg i ett hörn. En gosse hittade ett smycke värdt 2,000 kr. Direktör M. har sedan aflidit af brännskadorna En stormby af allra våldsamma- ste slag drog i måndags f. v. vid 5- tiden på e. m. fram öfver trakten mellan Dalbergså och Sunnanå på Dalsland. På flera ställen lyftades halmtaken från uthusen och bortför- des långa sträckor, på andra ställen togos sädesskylarna från åkrarna och söndersletos i luften samt spredos åt alla håll och kanter. Äkdon kull- kastades och sönderbrötos, och per- soner, som händelsevis befunno sig ute på vägar eller gärden, kunde endast med största möda hålla sig vid marken. Asyna vittnen berätta att vinden stundom hvirflade omkring och bildade höga skypelare, hvarvid det dånado och brakade i luften som kanonskott. Bland ställen der storm- byn rasade som våldsammast nam- nes hemmanet Höga i Bolstad socken i närheten af Dalbergså. Man lär ej i mannaminne ha sett en så häftig cyklon. Ett blodsdåd, som måhända kom- mer att kosta en menniska lifvet, för- öfvades vid Rockneby marknad den 17 dennes, meddelar Smålands Posten. Handlanden Hjalmar Karlsson från Kåremo station biel nämligen af mjöl- naredrängen Axel Johansson från Karlsfors i Tuna socken illa miss- handlad metl en blydagg och måste afforas till länslasarettet i Kalmar. Våldsverkaren, som genast häktades, är endast 19 år gammal. Han nekade för brottet och förklarade sig vid till- fället ha varit så berusad, att han ej kunde minnas något. 3.600 kr. bortstulna. Bestulen på sin plånbok, innehållande omkr. 3,600 kr„ blef nyligen på resa mellan Falkenberg och Helsingborg engelske generalen Stracy, som för någon tid i sällskap med ett par andra engels- män idkade laxmetning i Falkenberg. Man misstänker, att det är de ny- ligen i Göteborg häktade internatio- nella tjufvarna, som här gjort ett bättre kap. Ett dygn i en talltopp. Då nägra qvinliga patienter vid Upsala hospi- tal härom aftonen vistades pa en prome- nadplats, lyckades en af dem att i ett obe- vakadt ögonblick klättra upp nägra alnar på stammen af en jättelik tall. Hennes tilltag upptäcktes omedelbart, men inom några ögonblick var hon utom räckhåll för bevakningen och äntrade snabbt frän gren till gren ända upp till toppen Alla tank- bara medel att fa henne ned frän den svind- lande höjden anlitades utan framgång. Lä karne försökte tala reson med henne, alla möjliga läckerheter framsattes o. s. v., men forgäTres. Stutligen upprestesskarfstegar mot trädet, men de undansparkades af den vansinniga, som anses vara en af hospita lets våldsammaste patienter. Några be- hjertade män erbjödo sig att klättra efter henne, men måste afsta från försöket, då qvinnan hotade att kasta sig ned på mar ken. För att minska vådorna af ett fall utbreddes ett väldigt halmlager rundt om trädet. Försöken att rädda den vansinniga fortgingo ända till midnatt. Man hoppades nu att hon omsider, då det blef tvst och lugnt i närheten, skulle begifva sig ned, livadan vakter utstäldes på något afstånd frän trädet. Men äfven detta hopp gäcka- des; likaså de åtgärder, som under dagens lopp vidtogos. Vid sjutiden på aftonen lyckades man slutligen att bringa henne oskadad ned frän trädkronan. En af hospi- talets sjukvaktare och en köksdräng klätt- rade nämligen upp i trädet och lyckades efter stora ansträngningar att föra den van- sinniga ned till marken. Hon gjorde der- vid icke svårare motstånd, utan hjelpte ofta nog sjelf till med att underlätta ned stigningen. Sedan hon väl nått marken, bröt hon ut f raseri, och det fordrades sex starka karlar för att öfvermanna henne. Köfvarelif 1 Göteborg. I fre- dags qväll sammanträffade arbetskarlarna Charles Edv Pettersson och Frans Alb. Svensson samt qvinspersor.erna. hustrun Josefina Lundell och ogifta Emma Elvira Petterson, allesammans mindre väl kända individer, i hustru I.undells bostad i huset uo 124 i Majornas 3,e rote i Göteborg. Här började nu ett vilJt lif. Ur medhaft brän- vins- och ölförräd, drucko sig alla fyra rusiga och snart var det slut med sämjan. Hustru Lundell slog Svensson i ansigtet och fick ett slag tillbaka. Pettersson skulle som artig kavaljer, hjelpa hustru Lundell och slog till Svensson, men fick svar pä tal, fortare än han beräknat. Svensson dref nämligen till Pettersson mellan ögonen, så att denne ramlade öfver- ända pä golfvet, och när så beserkalynnet i detsamma kom pä Svensson, spräng han upp och trampade den pä golfvet liggande Pettersson i ansigtet och sparkade honom med sin jernskodda klack a sidan af huf- vudet. Sämjan återstäldes dock så tem ligen och sällskapet började åter dricka bränvin. Pettersson blef dock snart sä tung i hufvudet, att han somnade pä en soffa, hvarifran han dock ramlade ned i golfvet. och de andre tre lade sig strax derpå också till hvila, dels på golfvet och dels på en säng. Andra dagen vaknade de men Pettersson Rrtsatte att sofva och kunde icke väcka--. Man blef nu orolig och skickade efter läkare, som remitterade den sofvande eller snarare sanslöse Petters- son till sjukhuset, der han i söndags afled utan att na återfått sansen. Backfisket och dess faror. Från Mollösund skrifves till Göteborgs H.-T.: Större delen af Bohusläns storsjöfiskare idka sitt fiske etter länga med backa, ute- slutande i närheten af Shetlandsöarna. Backarna utsättas från storsjöbåten under sakta segling och uppdragas från en min- dre bat. som då är bemannad med hälften af manskapet tian riskskutan, hvilken se- nare haller sig i närheten af backebäten under sakta fart och sma segeli förväntan pä arbetets afslutande. Under här hemma hörande fiskebåten "Nordsi jernas" resa nästlidne månad in- träffade att en hvalfisk kom upp under backebäten vid ofvan beskrifna arbete, slog sönder den sä att den fyldes med vatten, hvarvid de indragne backarna och denderi fångade fisken jemte all öfrig redskap gingo förlorade. Manskapet höll sig uppe rundt omkring den sjunkna båten ett par tim- mars tid, da deras belägenhet under tiden observerades frän riskeskutan, som i sista stund hann komma dem tiil hjelp och lycka- des rädda alla sina i sjön för lifvet kam- pande kamrater. En annan fiskeskuta, 'Vikingen' frän Rim-holmen, har nvligen hemkommit som likaiede- na samma satt lätt sin hackena- sönderslagen af en hvallisk. d-iviJ tis.. red.ik-ipen orh den fångade fisken gingo förlorade. Ki af manskapet kom vid till- fallet under haten, som kantrade, o-:h om- kom, de (.frige borgades i medtaget till- stådd sedan do blifvit obsorvcrade frän fiskeskutan. Fisket har under sommaren varit för de flesta skutorna ganska gifvando Oa for det mesta god vind uitralt.it vid hemresorna har fisken bibehållits god. Hela tiden na l.oga priser betingats föl fångsterna. Rirkfisket for denna sommar ar här af- si itadl Makrill.löpning i .Nordsjön under denna och mista manad ar derefter hut- vudsakliga fisket. D:r Sven Hedin är sedan sm hemkomst sysselsatt med utarbetan- det at en skildring öfver sin resa ge- nom Asien. Arbetet, som utkommer i Stockholm under loppet 1898, blir rikt illustreradt med författarens egn.i fotografier och skisser till ett antal at ett par hundra samt med flere kartor. Icke mindre än fyra engelska och en amerikansk förläggare hafva anhållit att af d:r Hedin få köpa rät- ten att på engelska utgilva hans bok. En af dem sänder t. o. m. en sårskild interviewafe för att underhandla med d:r Hedin om vilkoren och erhålla en öfverblick öfver det stora materialet. De vetenskapliga resultaten af färden komma icke att offentliggöras förr än den populära skildringen är färdig. Prof. Supan, redaktör af "Petermanns Mittheilungen", har erbjudit sig att på för d:r Hedin fördelaktiga vilkor utgifva hela dt tta material i s. k. Ergäczungshefl, af Pet. Mitth., hvaraf åtskilliga häften torde komma att ta- gas i anspråk. De meteorologiska och hypsometriska iakttagelserna äro re- dan under beaibetning vid Meteorolo- giska centralanstalten under d:r Ek- holms ledning. De astronomiska orts- bestämningarnas bearbetning sker vid Observatorium under prof. Bohlins öfverinseende. Att bearbeta de bota- niska samlingarna har prof. Wille i Kristiania ei bjudit sig. Den fysiska geograflen och geologien samt typo- grafisk terrängbeskrifning och ling- vistiska studier inom de turkiska och mongoliska språkområdena behandlar d:r Hedin sjelf. Dan topografiska marschrouten, som omfattar inemot 500 blad eller 350 fot i längd, kom- mer att utarbetas vid Perthes geogra- fiska anstalt i Golha. Slutligen torde de arkeologiska fynden och manu- skripten från Gobiöknen blifva före- mål för en särskild afhandling. Un- der ett par års tid torde d:r Hedin blifva sysselsatt med utarbetandet af resultaten från sin färd. D:r Hedin är inbjuden att i 15 stä- der hålla föredrag öfver sin resa, af bvilka städer tolf hafva geografiska sällskap: bland dem märkas Stock- holm, Petersburg, Berlin, Leipzig, Hamburg, Frankfurt am Main, Halte, London och Kristiania, för hvilka föreläsningsdagarna redan äro defini- tivt faststälda. Turnén börjas i Stock- holm och går öfver Ryssland, Tysk- land, England och Norge. D:r Hedii hoppas att hafva den undangjord på tvä månader, eller till midten af De- cember, omtalar St. D. G. F. Ridderstads klftoriika röra SVARTA HANDEN m hvilken medföljde Östgöta-Posten så- som följetong under 1886 kan — så långt tillgången räcker — ai pre- numeranter erhållas mot insändande till redaktionen af HT En (1) krona. ^H Romanen, som behandlar de tilldra- gelser, hvilka stodo i samband med mordet & Axel v. Fersen 1810, omfattar två delar i ett band (821 sidor). Boken expedieras äfven mot efter- kraf. Frakten får i båda fallen betalas af reqvirenten vid bokens framkomst. Fullständig adress bör uppgifvas. Obs.T Romanen, som lemnas häf- tad (två delar i ett band, omfattande inalles 921 sidor) bar i bokhandeln kostat mångdubbelt mera. KU fotogénhaf i lågor. Btku fotogénstaden vid Kaspiska hafret, exportorten för största delen af all petroleum och benzin, som utföres från Ryssland, bar hemsökts af en förfarlig eldsvåda: Vid Baku finnas enorma distrikt, fullständigt fylda med nattaetiblisse- ment, der fotogenen fylles på de tunnor, som sedan föras ut i verlden. 1 dessa etiblissement uppstod en eldsvåda, hvartill Ryssland ej skådat maken se- dan Moskwas brand. Det var natten till den 16 Juli. Elden uppkom i det största nätta- etablissementet, von Mussa Nagijeff, som ligger i "Svarta staden". I eta- blissementets påfyllningsstation hade ett rör sprungit läck, och på ännu oförklarligt sätt Dörjade det brinna i Ö10 — Arresteringen skall veikställas utan allt upp- seende. — Så mycket bättre, all den stund jag är bju- den på brölloppet. — Bra, min vän, bi a! Det ar något att göra af dig. Således kl. 10 i afton och utan allt uppseende, .lag skall tillsäga polismästaren, att han gar dig till- handa med erforderligt folk. Forsters lycka hade varit en nagel i Alins öga. Då Alm jemförde sig personligen med Forster, utlöll omdömet alltid till hans egen fördel; men deremot, hvilken skilnad emellan deras ställning i verlden. Forster var redan sm egen, oberoende man, da Alm ännu blott var en taitlig ocli illa aflönad, af andra htändigt beroende skntvare. Men ej nog dermed. Forster ämnade kröna sin lycka med att nu inga ett parti med den älskvärda och täcka Marie, hvil- ken Alm aldrig kunde förglömma att han en afton sjelf kurtiserat pä Liljeholmen. — Och ända, mumlade Alm mellan sina tänder, då han aflägsnade sig ifrån Reuterholm, gör den goddagspilten ingenting annat än smöijer kråseL och sofver sig till sin lycka, under det jag deremot med den mest uppmäiksamma ihärdighet oupphörligt, planerar och funderar lör att göra lycka. Det är ett majestätsbrott emot naturens ordning, det der. ilen iindtligin får jag draga ett streck i lians räkning — skönt — präktigt — hvilka stora ögon han skall göra! Besinna, om jag kunde knipa lilla Marie ifrån t.onoiii och värdshusrörelsen med. — Gudomligt! — Hvem kunde likväl tro, att hans olycka möjligtvis skulle kunna bliva ett trappsteg för min lycka. Nu skall lyckan likval icke undgä mig — framåt. Alm, framåt blott! Så snart Reuterholm blifvit ensam, böljade han äter gran. !.a papperen; men dessa hade redan ho» honom uppväckt allt för mänga hvarandra korsande 515 hjertat frossade vreden bland de förhoppningar, som nyss frodats der. I denna stund inträdde Reuterholm. Aldrig hade Reuterholm inträdt till hertigen i sma egna ögon inagtigare än i denna stund. Det syntes pä hans yttre, han kände det i sitt inre. — Ers höghet, började han, jag lielsar er frän brödernas osynlige stormästare inom den nordiska cirkeln. Hertigen vände sig hastigt om, liksom han pä ett obehagligt sätt blifvit störd i sina betraktelser. — Han arbetar för oss, ers höghet, arbetar out- tröttligt: han ber mig säga er, att ert öde snart skall gå i fullbordan. — Mitt öde? — Försynen har biand stjernorna tecknat en krona öfver ert hutVud. Hertigen blickade endast med kall likgiltighet pä Reuterholm. livad betydde väl i detta ögonblick en krona tor honom? Hans tankar voro upptagna al andra föremal. Reuterholm märk le också, att hans ord ej anslogo, och han kastade en forskande blick pä hertigen samt anade, livad som försiggick inom honom. — Jag har förfärliga saker att berätta er, bör- jade han äter, i afsigt att upptaga hertigens egna tankar; ni har lätt, ers höghet, att vara bekymrad, att klaga öfver otacksamhet. Man sviker ers höghet. Hertigens utseende fick vid dessa ord mera lif- lighet. D t var något, som nu sympatiserade med hans känslor i Reuterholms talesätt, och den an- slagna känslan afspeglade sig genast i hans ansigte. — Otacksamheten, ers höghet, står helt nära er. Akta er! — Min gud, säger du det? Mitt bjerta tror dig. Du har rätt; det är otacksamt. Reuterholm var van alt blicka in i hertigens inro. 614 hoppades han. Hans föreställningar lekte med hans hjerta. Någon gång målade de ett perspektiv af löitestulla och ljufva framgångar för honom; vid an- di a tillfällen omgafs han at ett mörker, fullt af tvif- vel och misströstan. Då hoppet lifvades, var det dager i hans själ, dä det flydde, var det natt der. Han hade skrifvit sitt bref i en modig stund. Det hade också blifvit ett afskedsbref. Alla tro sig förstå, hvad kärlek är; hos ingen är den likväl densamma, emedan den tager väsende efter hvars och ens olika karaktär. Hos hertigen var kärleken svaghet. Hade fröken Rudensköld be- svarat hans böjelse, skulle hon ha lc-dt honom som ett barn. Det var detta, som det gustavianska partiet in- såg, och hvarför det fordrade, att hon skulle göra ett orter af sin kärlek på politikens altare. Det var också detta, tom Reuterholm insåg, och hvarför han fruktade for utgången. Han hade gjort mer än ett försök att binda henne vid sitt parti, men misslyckats. Han måste alltså slöita henne. Det återstod ingenting annat. Tankfull hvilade hertigen ännu sin panna mot fönsterposten, da dörren öppnades och en trotjenare inträdda — Redan tillbaka! yttrade hertigen. — Jag har fullgjort ers höghets befallning. — Läste hon brefveU' — Nej, ers höghet. — Hon mottog det likväl? — Hon mottog det och . . . — Och . . . — Jag vet ej, om jag vågar säga . . . — Sag ut, säg ut! — Hon mottog det och kastade det ouppbrutet på sitt sybord. Hertigens hufvud sjönk ned pä bröstet; men i 511 planer och tankar, att han skulle ega ro att länge sysselsätta sig dermed. De vimlande planerna be- höfde ett aflopp. - Till hertigen! utropade han således och reste sig upp. Hertigen-regenten stod stödd emot fönsterkarmen och blickade ut öfver hufvudstaden; men hans tan- kar tlögo åt belt andra håll än hans blickar. — Huru bedragas vi ej oupphörligt af vår egen natur, talade han för sig sjelf; man tror sig älska, och man älskar verkligen, men dem man älskar äro ändå blott porslinsbilder i våra hjertan. Den afgud, som det ena ögonblicket uppställes på altaret der, och i hvars tjenst vi tro oss till och med vilja gå i döden, slår likgiltigheten snart i kras, på samma gång som en ny bild uppträder der. Sålunda få vi en hel olymp af små nickande, blott nickande porslinsgudin- nor att dyrka. Förunderligt! Men hvarför skulle dock menniskohjertat icke också få liksom naturen sjelf uppblommstra i en mångfaliaf olika blommor? Utan ett mord dämpar man icke naturens växtkraft, och likväl huru ofta blifva icke vi sjelfva offret, då vi lemna denna växtlighet sin frihet. På samma gång man o!t'rar åt kärleken, offras man äfven sjelf. Kärle- ken njuter af sin vår, under det att våren oupphörligt försvinner för kärlekens njutning. Nöjet och förderf- vet bära olika frukter, men suga sin must ur samma torfva, intill dess torfvan är utsugen. Böjelserna rasa genom våra hjertan. För deras andedrägt uppväxa lustgårdar der, för deras vingslag falla dessa plun- drade och vissnade ned. Någon gång, hvilken obe- kantskap med naturens eviga lagar, någon gång tror man, att man lefvat ut i hjertat, och nästa stund, hvilket under likväl, kommer en ny böjelse med en