Titel: Östgötaposten
Datum: 1901-03-22
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD OSTGOTA-POSTEN N:r 12, Fredagen den 22 Mara 1901. Den medborgerliga un- dervisningen vid armén. På tal om den at cheferna lör andra och tredje arméfördelningarna anbe- fallda undervisning i allmänt medbor- gerligt uppfostrande ämnen, som i den min tiden medgifver, bör bibrin- gas de värnpliktige, meddelar "Syd- svenska Dagbladet", att dylika om- växlande aibrott i den rent militära tjänsten alldeles utan några order sedan flera ar rätt flitigt egt rum inom första arméfördelningen, åtminstone vid de skånska infanteriregementena. Det har ook inom dessa regementens olficerskretsar uppfattats såsom en helt naturlig sak och praktiserats utan att därom skrifvits eller ordats. De medel, som stå till förfogande, äro emellertid mycket ring» och ha de därför i regel anskaffats på ofri- cerarnes egen bekostnad, ett sakför- hållande, som tydligt nog bär vi tne om att den nu så myoket omtalade "folkuppfostran vid armén" ingalunda är för befälet främmande. Tranas vattenkuranstalt hade i söndags besök af ett 20 tal läkare från Östergötland ocb Små- land, hvilka togo anstaltens olika af- delningar i att mycket noggrant be- skådande. Sedermera intogo de ge- mensam middag å anstaltens hotell. Enligt nllas vid tillfället gjorda utta- landen synes man funnit anstalten synnerligen väl motsvara det ända- mål, kvarför den blilvit bygd. Det bllfvande riksbanks- huset 1 Linköping Enligt meddelande från Stockholm ha banko- fullmäktige nu ingått till riksdagens bankoutskott med framställning om viljande af 210,000 kr. för att på den nuvarande teatertomten i Linköping, ■om förut blifvit för riksbankens räk- ning förvärfvad, uppföra en byggnad för riksbankens afdelningskontornär- ■tädes. Förslagsntning har uppgjorts af arkitekten Lindström i Stockholm. Den upptager en vacker trevånings stenbyggnad, hvars fasad utåt S:t Lars kyrkoplan skulle helt klädas af kalksten, medan byggnaden åt går- den och delvis åt sidogatorna skulle klädas med tegel. Som bekant är det meningen, att byggnaden utom riksbankskontor äl- ven skull inrymma lokaler för post- kontoret Därstädes. Det ar väl att hoppas, att banko- fullmäktiges framställning understöd- jes af af oankoutskottet och godkän- nes af riksdagen. I så fall kommer det nuvarande teaterhuset i Linkö- ping, Sveriges äldsta teaterbyggnad, att rifvas redan om ett par månader. Nytt frlmurarenus 1 Lin- köping. Det har som bekant länge talats om att för frimuiareordens räk- ning ett nytt ordenshus skulle upp- fSras i Linköping. Enligt hvad det uppgif ves torde frågan månända före- komma till åtgörande, då logen un- der denna vecka samlas till högtids- fest. Som bekant eger frimurarelogen en mycket vacker tomt mellan Kungs- gatan och Vasavägen, och antagligen ar det väl här meningen att uppföra det nya huset. Det kanna vi emel- lertid icke, men då det tvifvelsutan gäller en Btor och verkligt monumen- tal byggnad, är det ju också önsk- ligt att den far en däremot svarande belägenhet. Och därtill erbjuder ju det nya stadsplanaområdet i trakten af järnvägsstationen synnerligen goda möjligheter. Om det nya ordenshusets uppfö- rande skulle under den närmaste framtiden beslutas, torde det kunna blifva färdigt till invigning vid S:t Johannes-logens hundraårsjubileum år 1907, hvilket älven är ett önske- mål hos en stor del af provinsens frimurare. Dödsfall. I söndags f. m. afled å Linköpings lasarett disponenten för Mjölby snickerifabrik Osoar Gustafa- son i ålder af blott 27 år. Den så i blomman af sin ålder skördade unge mannen har sedan ett par år tillbaka eller etter faderns död på ett plikt- troget sätt och med stor duglighet förestått den omfattande fabriksrö- relsens affärer. Den bortgångne, som å lasarettet undergått operation i huf- vudet föranledd af någon öronsjuk- dom, efterlemnar hustru och barn samt moder och flere syskon. En högtidlig begrafning försiggick den 14 d:s i Wallerstads kyrka då stoftelfaf aflidne kyrkoher- den C. L. Pihl vigdes till den sista hvilan. Till begrafhingen voro in- bjudna samtlige sockenmän från Val- lerstads och Järstads socknar samt några intimare vänner till den aflidne. ågra Vid ett-tiden satte sig det långa tåget, bestående af 38 vagnar, i väg tfli kyrkan, som på församlin- gens bekostnad var vackert dekore- rad i svart och grönt Under tonerna af en sorgmarsch inbars den med blommor och grönt höljda kistan fram till koret, hvarest jordfästningen för- rättades af kyrkoherden i Öreberga Hägerström, som höll en längre an- slående dödsbetraktelse med ledning at Davids Ps. 31: 6 saml teoknade den aflidnes lifsgerning, därvid fram- hållande den förlust församlingarna och den aflidnes maka lidit, men ta- lade äfven tröstens och hugsvalelsens ord till de sörj sade. Sedan en psalm afsjungits, fram- trädde kyrkoherden Brolin i Veta och komminister Bergqvist i Järstad till altaret, hvarvid den förstnämnde sjöng begrafningsmessan och den senare afsTöt med välsignelsen. Biter det ytterligare en psalm sjun- gits af församlingen, sjöngs från läk- taren af årets nattvardsbarn samt skolbarnen en af organisten Thörnell inöfvad sång, hvarefter kistan utbärs ur kyrkan och nedsatles i familjs grafven. Till densamma framträdde en den aflidnes brorson, boktryckeri- faktorn J. F. Pihl från Nora, och upp- läste för tillfället författade verser. Frid öfver den aflidnes stoft lystes af kyrkoherden Hägerstiöm och en manskör sjöng "Slutad är striden" etc. och så var den synnerligen hög- tidliga akten slut. Den åskådades af ovanligt mycket folk: man kan nästan säga att hela församlingen ville vara närvarande vid sin herdes jordafärd. Bland den riktiga blomsterskörden märktes: Från Wallerstads försam- ling "Med tack för de 22 åren", från Wallerstads kyrko- och skolråd: "Tack för godt samarbete", från Jär- stads församling, från nattvardsbar- nen samt från den aflidnes tjänare. I lördags voro samtlige hjonen å Wallerstads fattighus inbjudna till middag i prostgården. En banbrytare pä frukt odlingens område förtjänar förvisso gårdsegaren Möllerberg i Tornarps by Österlöfs socken at Kri- stianstads län att kallas. Han har nämligen själf förädlat, och utplan- terat närmare 3,000 trukttiäd af skilda arter hvilka alla tyckas trifvas för- träffligt och lemna den flitige man- nen rik lön för hans möda. Vore våra större specialister verk- samma på samma sätt i stället för att blott arbeta för import af utländ- ska träd, skulle vår fruktodling snart få stort uppsving, menar en medde- lare till Ö. C. En belöning på ÖO kr. erhåller, enligt annons i Östg. Corresp. den person, som kan lemna sådana upplysningar rörande ett nidingsdåd, att de leda till ertappande af brotts- lingen. Natten mellan den 17 och 18 nästlidna Februari antändes och ned- bråndeB nämligen af någon illasinnad person 9 famnar ved å Spellinge skog, V. Hargs socken. Upplysningar skola lemnas till kronolänsman Ljungblom, Mjölby. Ryska sagfllareverktyg. Ett par ryska sågfilare kommo bär- om dagen till en smed vid namn Lindström i Penningeby, Vireda soc- ken, Småland, och erhöllo där något arbete för sina sågfilnings- och klipp- ningsmaskiner Medan ryssarne ar- betade studerade hr Lindström myc- ket noga deras verktyg med resul- tat, att han nu lyckats förfärdiga en sågklippningsmaskin efter rysk mo dell. En sågverksegare, som köpt nämnda maskin, har förklarat att den är alldeles ovärderlig för honom i det att ett arbete, som förut betingat ett pris af mellan 2 och 5 kr. och dessutom dragit lång tid, nu kan ut- föras af hvem som helst på några minuter. Korkfabrik 1 Linköping. Arkitekten Sigurd Schillberg, som för omkring 1 år sedan inköpte tom- ten n:r 18 b Tanneiors kvaiter vid Nygatan i Linköping, håller för när- varande på med att dar uppföra — utom ett boningshus — en fabrik för tillverkning af kork m. m. Fabriken, som blir den första i sitt slag här i trakten, torde blifva färdig om ett par månader. Byggnadsverksamheten i Kisa torde inom närmaste fram tiden bli rätt omfattande. Flera bygg- nadsföretag äro planerade ocb ett större företag är definitivt bestämdt. Gifvet är, att den ökade verksamhe- ten står i samband med Östra cen- tralbanans öppnande, hvilket natur- ligtvis väntas medföra ett uppsving för Kisa samhälle. Nyss berörda beslutade byggnads- företag afser uppförande af en 4-vå- ningarsbyggnad på bryggeritomten i Kisa, hvilken inköpts af br Axel An dersson från Boda. Ritningar till byggnaden ha utförts af arkitekten Sigurd Schillberg i Linköping och upptaga på nedre botten tre butiks lägenheter med lagerrum m. m. jämte bagerilokal. Andra våningen uppta- ges bl. a. af kafé- och festlokaler. För öfrigt omfattar byggnaden re- sanderum och bostadslägenheter. Fabrikör Anderson i Kisa ämnar likaledes uppföra en större byggnad på platsen. Mellersta Östergötlands järnvägs sommartidtabell är nu faslstäld. Enligt denna afgå tåg hån Linköping kl. 6,0 f. m., 10,45 f. m. (direkta förbindelsen till Göte- borg öfver Hästholmen—Hjo), 3,45 e. m. och 7,4 e. m. Tåg ankomma till Linköping resp. kl. 7,46 och 11,58 f. m. samt 2,30 och 10,11 e. m. (det sista direkta förbindelsen från Göte- borg öfver Hjo-Hästholmen). östgöte som samlat mil- lioner i Amerika. Efter 33 års vistelse i Nordamerika har för ett par dagar sedan återkommit till Sverige en östgötason, som under sin långa verksamhet därborta samlat en storartad förmögenhet och nu är på besök hos släktingar i Östergötland. I går gästade han Linköping för att därifrån begifva sig till sin kusin patron A. Månsson i Kungskvarn. Den långväga gästens namn är Da- nielsson. I Minnesota eger han stora kvarnverk, som lemna storartade in- komster. Hr Danielsson är omkring 60 år gammal, men har en ynglings vigör och raskhet. Sitt modersmål har han under den långa vistelsen på andra sidan Atlanten i det närmaste glömt att behandla, men förstår ändå rätt bra svenska. Ryskt uttalande om spion- debatten 1 Första kamma- ren. 1 sitt nummer för den 26 Februari (11 Mars) innehåller tidnin- gen St. Petcrsbuiger Herold, som vid flera tillfällen lagt i dagen ej blott intresse utan äfven sympati för vårt land, en längre redogörelse för de s. k. sågfilareliistorierna samt därpå för motionen om spionlag i Sverige och den debatt som med anledning däraf nyligen hölls i Första kamma- ren. Tidningen har in extenso af- tryckt excellensen Lag- rheims anfö- rande och tillfogar för egen del, att "vi känna så mycket större tillfreds- ställelse häröfver, som vår tidning aldrig upphört att önska det allra bästa förhållande mellan Ryssland och Sverige, hvilka ega så många gemensamma intressen och skola få ännu flera i framtiden till ömsesidig fördel". Till sjuksköterskeelever vid lasarettet i Linköping ha bland 18 sökande följande antagits: Alma Sofia Svensson från Svinstad, Hedvig Kinnander från Östra Skrukeby, Ebba Mathilda Sjöholm från Gistad, Lovisa Josefina Andersson från Slaka och Anna Lovisa Wahlberg från Norrkö- ping. Egendomshandel. Landt- brukaren P. Aug Wilhelmsson i Ris- berga, Fifvelstads socken, har för 7.000 kr. af hemmansegaren Anders Nilsson inköpt % mtl Lagmansberga Hossmansgård i Allhelgona sooken. Tillträdet sker genast.. — Löjtnant Enoch Östlund härför 9,000 kr. sålt sin gård, '/# mil Åby, strax utanför Linköping till slaktare Gottfrid Johansson, Hagadal, Linkö- ping- . Ett ultimatum. Mellan de många fabriksarbetarne och rallarne i Gnosjö socken i Småland har på sista tiden vänskapen icke varit så synnerligen varm. Orsaken till det spända förhållandet lärer här, som annorstädes, vara kvinnan. På sista dagarne synes saken ha tillspetsat sig, ty å en telefonstolpe hade järnvägsarbetames förtroende- man uppspikat följande "ultimatum", som Sm. A. med s. k. diplomatisk noggrannhet sålunda återgifvei: Kunjoralse. Jag far härmed bedja, att en del boliner och en del galnia käringar och en stor del med bonnpryla och sotara, som står i faberiken om dagarne, jag far bedja dem myket snält att dl ä snäla och håller tjäf- ten pä sig och inte hålor på med att älta på di stakes rallarna som går å knoga för var dag ocb inte tala någon menniska till. Jag tänkt att här upe i gnosjö fans inte annat än Gast barn men det ser utt som om di tjäna fanken i stälet, men di som har så förfärliga ontt uttaf de stakes ra- låna di skule lagas imälla Åbo å faberiket så dar blefve en riktig gångati öfver efter mett döma förstånn, men di stakes ralana bar di te frukost, medda å kvftlsmat, men jag beder eder med att di ä snäla å håler tjäften efter denna dagen med sådant pratt, för anas Kan di få ontt imella tän- nera och akta er att inte ögon på eder blir ijänsmetena mä stenkol eder förb. bönner och bonnkoriner o«h bonnprula akta eder »dra Hjälfva." Det här låter inte olikt en medel- tida krigsförklaring. Men det är att hoppas, det alltsammans blir bara — pratt. Frän Stiftsstyrelsen. Kongl. inajt har den 22 sistl. Februari medgifvit, att undervisningen vid allmänna lä- roverket i Söderköping må utan kost- nad för statsverket under läsåret 1901-1902 utstiäokas till det om- fång, som vid rikets allmänna läro- verk är föreskrifvet för fjärde ooh femte klasserna å reallinien. Död den 6 dennes kyrkoherden i Valler- stads och Järstads församlingar Carl Ludvig Pihl i en ålder af 75 år, 3 månader och 2 dagar. Utnämnd till lektor i matematik och fysik vid högre allmänna läroverket i Vester- vik är den 13 dennes adjunkten vid allm. läroverket i Linköping Aron Wilhelm Svensson. Tjänstledighet är beviljad kyrkoherden A. F. Melin ytterligare från den 6 nästk. April. Förordnade äro hospitalspredikanten G. F. Berg- gren att tillsvidare från den 25 sistl. Februari med biträde af stud. H. Lundberg uppehålla en kollegabe- fattning vid allm. läroverket i Vad- stena; s. m. adjunkten sjukhuspre- dikanten A. A. Sanden till pastors- adjunkt i Norrköpings S:t ölai för- samling från den 1 inst. Maj tills vidare. Hufvudstaden. Ostgöta gille gaf på lördagens afton å Grand Hötels festvåning sin sedvanliga årsbal. Vid supén höll ordföranden, grefve L. Douglas, talet för konungen och för hembygden och de resande gästerna Den förra skå- len följdes af kungssången, spelad och sjungen, och den senare af "Du gamla, du friska", sjungen af opera- sångaren Lundmark. Sist utbragte grefve R. De la Gardie å gästernas vägnar ett tack till värdarne. Så vid- tog ånyo balen, och dansen lortgick under angenämaste stämning ännu några timmar. Omkring 200 perso- ner deltogo i festen. Nordiska museets knappsam- Ung. gåsom på sin tid omtalades, erhöll Nordiska museet mot slutet af lörlidet år en knappsamling på öfver 4.000 exemplar. Till denna har Nor- diska museet nu i dagarne såsom gåfva af en onämnd gifvare ånyo fått emottaga en tillökning at ej mindre än 24,054 nummer. Det är den be- kanta Dahlgrenska samlingen, un- der loppet af många år sammanbragt af skådespelaren A. V. Dahlgren, död 1892. Gåfvan, hvars hufvudämne utgöres af jämförelsevis sena knappar af de mest vexlande former, storlekar ooh ämnen, innehåller emellertid åtskil- ligt af 1700-talets och kejsartidens praktknappar af utmärkt arbete. 1 1700-talets dräktutstyrselingingo, som bekant, konstnärligt målade eller gra- verade knappar, af hvilka en besätt- ning ej sällan ensamt betalades lika dyrt, som hela dräkten i öfrigt. Hit höra de ofta mycket stora och ci- selerade metallknapparna, af hvilka samlingen kan uppvisa flere utmärk- ta prof och som för öfrigt intill en jämförelsevis sen tid bibehållits i de skånska böndernas olika häradsdräk- ter, samt emaljerade kopparknappar, prydda med små landskapsbilder, sannolikt af franskt arbete. Vidare kunna anföras knappar af silfver med filigransarbete, däribland en ovanligt stor kulfoimig hacg- knapp, som erinrar om de bjällror, med hvilka 1300-talets eleganta ung- herrar prydde sina bälten och dräk- ter; knappar af porslin med målade porträttbilder; spegelknappar, al hvil- ka 1700 talets spelherrar enligt upp- gift begagnade sig för att få del af hvarandras kort o. s. v. Af den i samlingen ingående mo- derna tillverkningen må anföras dels japanska knappar af metall med syn- nerligt karaktäristiska och om form- sinne och högt uppdrifven arbets- skicklighet vittnande relielbilder, dels svenska; vapen- och uniformsknap- par, som onekligen ofta visa prof på etf smakfullt och solidt arbete och som på grund däraf kunna räkna på. ett varaktigare intresse. Stor fastighetsförsäljning. För- säkringsaktiebolaget Thule har till ett konsortium försålt samtliga sina fastigheter vid Strandvägen för ett pris af 1,965,000 kr. Vikander slutdömd. K. m:t har nu fastställ Svea hofrätf s utslag, hvari- genom apotekseleven Torsten Wikan- der för mordet å hustrun Anna Sten- man Eriksson vid Centralstationen dömdes att undergå 7 års straffarbete. Därjämte har högsta domstolen an- sett Wikanders i sammanhang med klagomålen ingifna nådeansökan ej böra förtjäna afseende. Som bekant, dömde Stockholms rådhusrätt Wtkander till 10 års straff- arbete. Ofri ga landsdelar. På tal om den Begerdahlika rangmotionen berättar N. Verml. T. en rolig historia från en middag på Stockholms slott, den erkebiskop Sundberg bevistade och därvid så- som talman hade sin plats bland ex- cellenserna, medan hans förman, che- fen för ecklesiastikdepartementet ef- ter sin fullmakts ålder var placerad bland statsråden. Efter middagen lär erkebiskopen ha vändt sig till stats- rådet med denna dyrbara replik: "Jag hade så gerna velat dricka med dig, Carlsson, men jag fick al- drig syn på dig. Du måtte hafva suttit bra långt ned." Hvad statsrådet svarade förmäler ej historien, men medan vi hålla på kunna vi så gerna berätta en historia till. Skådeplatsen är denna gång Kri- stianstad, staden med "Sveriges finaste publik" och tillfället en begrafning, där hofrätten enligt rangordningen skulle gå före militärstaten. Sist bland denna förstnämndas ledamöter kom skumpande en liten låghalt e. o. notarie, som kilade förbi öiversten och chefen för Vendes artillerirege- mente, under den friska förklaringen: "Ursäkts, men jag skall gå först. Någorlunda efter rang måste det vara, hr öfversle!" Elektrisk tagdrift på Veit- kuatbanan? Den undersökning för utrönande af Lagans vattenkrafts vid Laholm användande såsom drifkraft för Vestkustbanan, hvilken verkstälts af ingeniör Richert, har nu afslutats. Så mycket kan redan nu sägas, att kraften visat sig vara tillräcklig och att driftkraftsplanen sålunda tillstyr- kes. Tack för god vakt! "Mänga bohuslänska fiskare" ha i G. H.-T. in- fört följande: Kanonbåten Svensksund har nu lem- nat vår kust. I denna svåra, för oss sjöfolk af faror uppfylda vinter bar han som ofta förut varit en god vän ocb hjälpare, som aldrig svikit, då hans bistånd påkallats. Vi veta ej, bura vi skalle kunna undvara "våran båt". För alla som blifvit hjälpta ur svå- righeter eller räddade ur fara göra vi oss till tolk, då vi till Svensksunds befäl och besättning framföra ett från Idefjord ned till Göteborg genljudande "tack för god vakt!" Mota bort lotteriagenterna hvar de visa sig. Två sådana, af hvil- ka den ena uppger sig heta Roth, ha i dagarne uppenbarat sig i nerikes- bygden samt söka med lock och pock truga bort sina afbetalningskontrakt på värdelösa lotter och obligationer. De utge sig resa för svenska statens läkning och samla underskrifter på en "petitionslista" mot spel på ut- ländska lotterier, med hvilka uppgif- ter de söka öfvertyga tviflande. Emellertid är det bäst allmänheten låter bli att underteckna deras kon- trakt eller göra några slags affärer med dem. Mota bort dem! utbrister N. A. En duktig Jordbrukskvinna? Af det i riksstaten anvisade ordina- rie anslaget å 6,000 kr. till understöd åt personer, hvilka egna sig åt landt- brukets vetenskapliga eller praktiska studium och önska att genom resor inom Sverige eller i främmande län- der utvidga sina kunskaper i yrket har, enligt hvad som meddelas i Post- tidningen, icke mindre än 900 kr. tilldelats Gerda Troili-Petersson. De ötriga 11, som erhållit stipendier äro alla män: inspektörer, mejerister, assi- stenter vid kemiska stationer etc, och ha de erhållit mellan 300 och 700 kr. hvardera. ingen antydan finnes om hvilken gren af det teoretiska eller praktiska jordbruket Gerda Troili-Petersson egnar sig åt, men hon bör naturligt- vis vara framstående, eftersom hon fått ett så pass vackert statsanslag. En väldig resenär är, som be- kant, Blekinge läns f. d. höfding, grefve Hans Wachtmeister, sannolikt den svenske man, som vidsträcktast och på samma gång noggrannast sett sig om i jordens olika trakter sedan många år tillbaka Den gamle gref- ven som ju för länge sedan nått den ålder, då flertalet helst stanna vac- kert hemma — han är 73 år gammal — är nu sedan ett par månader till- baka åter ute på långtur, denna gång till Syd- och Nord Amerika, i sin dotter, fröken Sigrid Wachtmeisters sällskap. I medlet af förra månaden intränade resenärerna i Mexico. Stölder af — lik. Haparanda- bladet berättar följande egendomliga händelse: I en by i Öiver-torne dog nyligen en undantagsgumma. Graföl för henne tillreddes ioke endast i går- den, där hon åtnjutit understöd, utan ock af en del släktingar, som ock låtit göra likkista. Gumman instut- vades i likkistan i bondgårdens loge, och meningen var, att liket skulle stjälas bort af släktingarna och af dem begrafvas. Men bonden fioknys om saken och låste igen logen ooh satte in nyckeln i ett skåp, som äf ven lästes igen. i "ihen natten" fingo således släktingarna intet. För åt* ekilliga år sedan däremot hade det i samma by lyckats för släktingar att att stjäla bort ett lik. Orsaken till denna täflan beror på de aflidnas bestämmelse, att kvarlå- tenskapen tillfaller den, som ombe- styr jordfästningen. Bråddöd. I torsdags f. v. be- fann sig arbetaren vid Vexiö tänd- sticksfabrik Peter Svensson, boende i Bogrenska gården, uppe å vinden i fabrikens lokal. "Aj", sade han plöts- ligt till en närstående kamrat, "hjelp mlS> jag mår så illa". Han lutade sig därpl ned mot en fönsternisch och var inom ett par minuter ett lik. Läkare, till hvilken man genast trans- porterade mannen, kunde endast kon- statera dödsfallet. Den så plötsligt bortgångne var enkeman och stod just i begrepp att ånyo träda i äktenskap. Profsbjntolng vid Bofors I tisdags förra veckan profsköts vid Bofors det första leveranspartiet af de stora projektilbeställningar, som under förra sommaren för flottans rak- ning gjordes hos aktiebolaget Bofors- Gullspång. Projektilerna, afsedda för 15 cm. snabbskjutande kanoner ooh de första af sitt slag här i landet, bestodo profvet såväl vid skjutning genom 15 cm. nickelstålplåt som vid sprängning mot tunn fartygsplåt. Fordringarna på dessa nya projek- tiler ha blifvit satta jämförelsevis höga, hvadan resultatet at skjutnin- gen kan anses mycket tillfredsstäl- lande. Han nekade att bära vapen. Till beväringsmönstringarna i Falkö- ping i måndags i förra veckan var hemtad en yngling, som vid mönst- ringarna i Slättäng uteblifvit. Då han nu skulle in till läkareundersök- ning, vägrade han på det bestämda- ste att bära vapen, emedan det strede mot hans religiösa åsikter och bana samvete. Kläderna måste aftagas "med tjänliga medel", och som yng- lingen var stor och stark approbera- des ban. Dä vid mönstringen inskrif- ningssedeln skulle öfverlemnas åt ho- nom, vägrade han att mottaga denna, och papperet mäste tillställas honom genom polisens försorg. Ehuru han nu var tvungen att mottaga sedeln, föikarade han, att ban ämnade fort- sätta sin vägran att bära vapen, ty om han gjorde detta, blefve han ge- nast utesluten från det religiösa sam- fund han tillhör. Ynglingen, som är mjölnardräng från Gustaf Adolfs socken, tillhör hel- gelseförbundet Tilläggas kan, att le- daren af denna församling är en t. d. soldat, sknfver F. P. Torparene råttfånget. Till tid- ningen Upaala sknfves: För någon tid sedan upptäckte en torpare un- der Stora Väsby att en del morötter, som han hade förvarade i sin po- tatiskällare, voro kringspridda och skadade. Han antog att någon större råtta inkommit i källaren, hvarför han utlade en s. k. råttsmörgås där- städes. Redan dagen därpå fann han en "väldig råtta med lurfvig svans" liggande död på platsen. Han ka- stade "råttan' i ett hål ooh öfver- täckte detsamma samt tänkte icke vidare på saken iörrän några dagar därefter, då det plötsligt föll honom in att "råttan" med den luriviga svan- sen kanske kunde vara på ett eller annat sätt märkvärdig, hvarför han uppgräfde och inlemnade henne å gårdskontoret, där hon genast in- köptes. Den förmodade råttan var nämligen en mård, som vid något tillfälle, då källardörren lemnats öp- pen, lörirrat sig in i källaren och blifvit instängd. Bar man kokar tappar i Små- land. Vidare hemma i matlagnings- konsten tyckes man inte var» å en del ställen på landsbygden i Småland, att döma af följande, som nyligen ti- made i Västbo socken i Jönköpings län: En storbonde där i trakten ville, en ligt gammal god sed, en atton se sina bästa vänner hos sig, hvarför han bad sin kära hälft att för en gängs skull "visa sina framtötter" och ådagalägga sin skicklighet i matlagningskonsten. Hon lofvade att göra sitt bästa och gångande sig till den ändan ut i höns- huset för att åt vännerna offra den stora tuppen. Som kära mor emellertid ej till öf- ver flod var hemma i den kulinariska konsten, stod hon till en början råd- lös med sin nackade tupp. Plockas skulle han, det begrep hon, men där- med slutade också hennes visdom. Till slut vandrade ban i grytan. Då tuppen omsorgsfullt var både kokt ocb stekt, fingo gästerna sätta sig till bords. Den fina steken upplades hel i en karott, hvarpå spadet, som den kokt i, bäldes öfver som sas Gä- sterna började skåra för sig af ste- ken. Den förste, som började äta, fick munnen full af hafre och små- sten. Spottande och svärjande sprang han lrån bordet, sägande: "Nu skall ni ha tack för maten". Men ej nöjd härmed företog han en grundligare undersökning af den rara steken. Då fann ban till sin fasa, att det var kråf van ban tuggat på, och så fick han se tuppens inälfvor ligga och flyta i den s. k. såsen. Vår man förlorade aptiten för tuppstek för alltid och de öfnga gästerna för tillfallet Värden fick många glåpord för sin fina stek. Och käia mor lår härnäst lofva sin sämre hälft att aldrig mer fuska i den högre kokkonsten. StWsdagen* Tära kommunala revisioner. Med anledning af motioner af hrr E. Persson i Borrrby ocb N. Anders- son i Pettersborg (Skåne) ha båda kamrarne på lagutskottets hemstäl- lan beslutit en skrifvelse till k. m:t med anhållan, att k. m:t täcktes låta utarbeta och för riksdagen framlägga förslag till sådant tillagg i dels för- ordningen om kommunalstyrelse på landet, dels ock förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd, att de, som enigt dessa för- fattningar handhafva eller handhaft någon förvaltning, icke må kunna val- jas till eller deltaga i val af reviso- rer för granskning af den förvaltning, för hvilken de äro redovisningsskyl- dige. Annonsering om kyrko och kommunalstämmor. Båda kamrarne ha i anledning af motion at hr Spånberg m. fl. beslutit en skrifvelse till k. m:t med anhållan att k. m:t tacktes låta utarbeta ocb för riksdagen framlägga förslag till lampliga lagbestämmelser om befo- genhet för kyrkostämma och kom- munalstämma att besluta, huruvida och i hvilka fall kungörelse om stam- ma skall i en eller flere tidningar inom orten införas. Fädernas upp/ostringsplikt mot oäkta barn. På lagutskottets hemställan ha båda kamrarne i anledning at motion af hr Hedin i Torp i beslutit hos k. m:t anhålla, att k. m:t täcktes taga i öfvervägande, huruledes genom än- dring af gällande fattigvårdsförord- ning må kunna vinnas skärpta och mera effektiva bestämmelser mot så- dana fäder till oäkta barn, som af lätja eller liknöjdhet försumma sin försörjningsplikt, samt för riksdagen framlägga det förslag, hvartill den verkstälda utredningen kan föranleda. Om en ny katekes hade motion blifvit väckt af hr Wal- denström, men di en hr Waldenströms inlaga i samma ämne till k. m:t blif- vit remitterad till läroverkskomitén, tyckte Andra kammarens första till- fälliga utskott att man borde invänta dess utlåtande och afstyrkte motio- nen, som också blifvit af Andra kam- maren afslagen. Frågan går i följd häraf icke tul Första kammaren. En k. proposition framlades i tisdags riksdagen med för- slag till lag angående förlängande af tiden för giltigheten af förordningen af den 6 Juni 1883, rörande de lappar, som flytta mellan de förenade konunga- rikena. Skatten pä hvitbetssocker- tillverkningen utgår med hälften af sookert ullen, hvarvid 100 kg. råbetor beräknas lemna 10'/, proc. I verkligheten har sistnämnda utbytesprocent under se- nare åren utgjort åtskilligt öfver 12 proc. och det är förnämligast på frund häraf de skånska sockerbru- en kunnat lemna en så stor vinst. I sitt anförande till statsrådsproto- kollet om härordningens finansplan yttrade finansministern, att enligt hans mening i händelse af behof den ifrågavarande utbytesprocenten kun- de nöjas till 11 ■/, proc, hvilket be- räknades tillföra statskassan en ökad årsinkomst på 1 mil!, kr. Denna sak togs upp i motion af hr K. 67. Karlsson från Göteborg och nu har bevillningsutskottet tillstyrkt utbytesprocentens höjande från och med den 1 Sept. 1901 från 10'/, till 111/, proc. Af rättning med faUblla. I anledning af motion af hr ton Möller hemställer Första kammarens andra tillfälliga utskott nu en skrif- velse till k. m:t rörande afrättnings verkställande medels fallbila. Tillhörigheter efter i lungsot aflidne. Andra kammaren har som bekant beslutit en skrifvelse till k. m:t rö- rande åtgärder till åstadkommande af lagstadgad desinfektion st tillhörig- heter efter i lungsot aflidne. Första kammarens andra tillfälliga utskott har emellertid afstyrkt motionen, för- modligen af formella skäl, ty redan i Andra kammaren framstäldes i det fallet en del anmärkningar. Elilariebyfalleu atarren- derlng. Stockholm den 15 Mars. Frågan om Elf karleby fallens utarrendering, hvar- till vattenfallskomitén som oekant uppgjort förslag, har varit föremål förväg- och vattenbyggnadsstyrelsens behandling. Styrelsen framhåller i sitt nu till k. m:t afgifna utlåtande i hufvud* sak, att den delar komiténs åsikt därom att hr P. G. Tamms m. fl. ar- rendeanbud icke är af beskaffenhet att inbjud* till ytterligare underhand- ling. Lämpligaste tillvägagångssättet an- ser styrelsen vara att inbjuda såväl Gefle som Stockholms kommuner att genom utsedda ombud ingifva forseg- lade anbud på det af komitérade upp- gjorda programmet med de jämknin- gar styrelsen föreslår och med rätt för anbudsgifvarne att själfva foreslå jämkningar, hvarefter fullständiga underhandlingar kunna öppnas med den, hvars anbud kan anse* bäst främja ändamålet med vattenkraftens tillgodogörande. Kriget i Sydafrita. Misslyckads operationer London den 19 Mars, Till "T mes* telegraferas från B.oemfontein: De operationer, som företogos af engels- mäanen för att omringa kommendant Fourier och hans styrka pä 800 man misslyckades. Inom de närmaste da- garne komma åter omfattande ope- rationer att toretagas för att söka omringa boerna Uppfinningar icn rön. Edison» nya ackumulator - han kallar den Storage Bittery — skalle, skrifres det från N^wyork, lämpligen kanna liknas vid ett stort fat, som bekvämt kan transporteras hvart man vill ooh lika lätt kanan- vandas till kraft- som till ljuskälla. Abonnemang på en dylik ackumu- lator skall stilla sig så billigt, att hvarje familj skall kanna bannlysa gas ooh kol han sitt hos ooh i stu- let ha elektriskt ljus ooh elektrisk värme och aldrig behöfva frakta att rök eller os eller andra med vanlig eldning följande ölägenheter i sina rum. Ångbåtarna skola framdeles i stallet för kol intaga ackumulatorer, hvilka skola npptaga afsevärdt min- dre utrymme In kolförrldet. Spar- vagnar ooh tig skola likaledes komma att drifvas uteslutande med ackumu- latorer. I fabrikerna skall lagerbat- teriet ersätta ångmaskinen. Landt- brukarne skola icke mer behöfva några lokomobiler, hästar eller oxar, utan allt maskineri skall drifvas med elektricitet, hvarmed älven följer den fördelen, att man när som helst för- fogar öfver elektriskt ljus. Si långt reklamen lör Edisonaeku- mulatorn. Huruvida uppfinningen {»raktiskl skall rättfärdiga dessa stora ölten ooh framför allt ioke stilla sig för dyr blir en fråga, som far vänta pi sitt svar till i höst, di de nya ackumulatorerna skola införas i mark- naden i Newyork. Studenthumor. Källarmästaren S. i TJpsala har nyligen böjt priset på kaffe med några ören pr kopp, hvil- ken åtgärd väckt stor förtrytelse bland studenterna. Då S. just i sam- ma vefva låtit bekläda sitt nyupp- förda hus vid Ågatan med koppar- tak, anmärker studenthumorn elakt, att han anvåndt — kaffekoppar. Genomgående fördärfrad. "Hm", sade den irländske poliskonstapeln, som granskade en sönderslagen fön- sterruta, "det är allvarsammare, in jag trodde. Den är sönder bide in- vändigt ooh utvändigt" B96 nor omkrfng sig och dö bort, och hon hörde huru Paul och Frank öfverenskommo att afiägsna sig. — Huru upprörd ni äfven nu är, herr grefve, yttrade Paul; skall ni snart tacka gud för det offer ni gör. — Ni har rätt, ett uppror är förfärligt — Men hvad är det der? — Hvilket? — Se dit — der — det glänser till som en lys- mask. — Hvar? Jag ser ingenting. — Der borta, der ni stod, då jag nyss träffade er, vid hörnet at staketet. Nu erinrade sig Frank, att han hade haft Hvit- sippan med sig. — Jag hade en flicka med mig, låtom oss vända tillbaka. — Eldgnistan ökas, hvad betyder det? Lem- nade ni raketen qvar der? — Skynda på! — Kom, kom! — Flickan . . . Knappast hade de hunnit vexla dessa ord, förr- än den nyss obetydliga gnistan blossade till, och en raket sprang fräsande upp midt framför dem. Paul och Frank bleknade af förskräckelse. Hvit- sippan hade antändt raketen. — Hvad har du gjort? ropade Paul tiil henno, dä ban kom fram. — Men flickan undvek honom och hastade ned till stranden; hon visste att Gourville skulle komma derifrån. Villrådiga om hvad de borde göra, följde likväl Paul och Frank efter henne. 11 detsamma glänste en ny raket på himmelen. Den kom från Tyskbagarbergen. 401 Pauls båt, men icke Paul, som hastat derifrån och till fångelset. Plägad af ängslan ocli oro, stannade Hvitsippan vid stranden, lyssnande om ej någonting skulle hö- ras af; men allting var fortfarande ännu tyst. Allting omkring henne hvilade i denna djupa och fridfulla stillsamhet, som kommer med aftonen och försvinner med morgonen; kommer, då solen gär ned, och flyr, då den går upp. Icke ens en fogel sjöng i trädens toppar, ingen vind suckade i de löfviga kronorna; endast vid stran- den sqvalpade den af båtarnes gång nyss upprörda vattenytan, men snart sjönk äfven den åter tillbaka i lugn stillhet. Huru annorlunda i Mathildas bröst! Under dst hon å ena sidan kände sig förtörnad öfver att Frank låtit af Paul öfvertala sig att ej gifva det för Gourvilles rymning öfveienskomna teck- net, tackade hon gud för det infall hon fått, att åt- följa honom, och hvaiigenom signalen dock blifvit gifven. Visserligen undföll henne icke Pauls afsigt, då han äfven satte sig öfver sundet; men hon hoppa- des att rymningen skulle vara verkstäld innan han framkom. För att undersöka stället, lemnade hon stranden och begaf sig upp till en höjd. Huru mörkt det äf- ven var, förmodade hon att kunna se något bättre der. Redan hade hon bestigit den. Hon lyssnade — hon lyssnade länge — lyss- nade med denna oro, som kommer bjertat att klappa häftigare och förkortar andedrägten. Slutligen tyckte hon sig höra något prasslande — liksom qvistar blifvit afbrutna — hon misstog sig icke — hon hörde verkligen något — det var steg — otvitvelaktigt — någon nalkades. 400 för sig, hvarefter de krökte af åt höger, i riktning emot skeppsbyggerivarfvet, beläget på holmens vestra udde. De hoppades att der finna båtar nog, för att vidare fortskaffa sig. 397 — Hvad var det, jag sade er? yttrade Paul. Der höjer sig nu den tredje signalen. — Jag betviflade aldrig edra ord. — Natten skall blifva förfärlig. Då Frank och Paul på vikens andra sida ned- kommo till stranden, hade Hvitsippan redan skjutit ut en båt och sökte att arbeta sig med en åra öf- ver sundet. Förgäfves ropade de efter henne; men hon tycktes ej vilja höra dem. Sundet är ganska smalt. Hvitsippans raska beslutsamhet ingaf Paul tan- ken att äfven sätta sig öfver, för att på en gång hasta till fängelset och anmäla hvad som tilldrog sig. Tänkt och gjordt. Frank befann sig ett stycke ifrån honom, och Paul ville ej uppehålla sig med att kalla och invänta honom. Ensam sprang han i en der befintlig båt. Lik en skugga i natten, såg han Hvitsippan ar- beta framför sig, för att komma öfver. Paul skötte likväl bättre sina åror, och snart sköt han förbi henne. Frank var en af dessa vanliga karakterer, ut- rustad med hederliga och rättskaffna grundsatser och tänkesätt, och som känna både djupt och varmt, men likväl icke äro skapade att pä något lifskraf- tigt sätt ingripa i händelsernas gäng eller taga några egentliga initiativ. Några båtar, utom de två redan begagnade, funnos ej vid Heleneborg, och han tvingades att för- blifva der han var, qvald af ovisshet, huru äfven- tyret skulle sluta. Huru Hvitsippan stretade med sin enda åra, lyckades det henne slutligen att komma öfver sun- det och till stranden, der hon för sig redan fann Långholmen, hvarest södra korrektionsinrätt- ningen är belägen, är en långsträckt, vacker holme, kringfluten af Mälarens vatten. Långholmssundet, som skiljer holmen från Södermalm, år sommartiden en vacker passage. Också färdas i mängd små bå- tar, dels äng- och vetslupar, dels roddbåtar dagligen der fram med folk, som begifva sig till ocb ifrån omkringliggande förstadsplatser och sommarställen. Emellan Södermalm och holmen år en bro sla- gen. Midt för bron har vakten sin plats. Fängelset är omgifvet af en ringmur, 7 alnar hög och 4 alnar tjock, inom hvilken finnas fyra gårdar, en stor och trenne mindre. Vi begifva oss till det inre af fängelset, der fångarnes sofrum äro belägna. Dessa äro stora och rymliga, med plats för femtio å sextio man i hvar- dera. Fångarne ligga i hängmattor, fästa vid stora stolpar, försedda med svarta taflor, pi hvilka det står skrifvet med hvita, målade bokstäfver: tystnad. I fonden af dessa liggrum finnas äfven dylika taflor, och på dörrarna, så väl som & ena vaggen, äro titt- hål anbragta, sådana som i cellfängelserna, gonom hvilka vaktbetjeningen ar i tillfälle att alltid kunna hafva ett vaksamt öga på fangarne. Hvarje sofrum är försedt med 2:ne så kallade ordningsman, utvalde bland de pålitligaste bland fångarne, hvilka hafva sina liggplatser, en i öfre och en i nedre delen af rummet. Ordningsmännen valjas af fångarne sjelfve och hafva i allmänhet gaoska mycken respekt med sig,