Titel: Gotlands tidning
Datum: 1867-11-14
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
'■'".-■ ..-*■' ■.'!-•!» GOTLANDS TIDNING. N:r 46. Torsdagen den 14 November ^rciimncrntioii ö Softrörfcrict: 4 Ätt för ör. 2 rbr för hälft är. 1 rdr för ficrdedcIS ar. A poMontorcn tillkommer poft- fönoiiItiirearfiooN:. Tidningen »tgifiveS tiUSirodare en gång i iverfan. LijsNllNlMtr o 8 l« förfallas a Boktryckeriet. Wtuaktor: W:,n Btiströtn. lltöclniiiji^ftiiflcn i Staben: l:o å ^oftrrptfcriloiitorct wib S:t "önns plats, 2:o i ör 8. Bllclirs bod wid Söderport; 3:o i Hr SI- SjÖftrÖinO bod wid Citerport; 4» i Hr ^vh. SötnDcllJ l-od Bd Nordcrport, ."-.o Iios hr C j- Mllrcliuö 1 npotiictct och 6:0 i 92t)btrt|fia bnfbanMn. lltöclntiifi^ftäUeit på l'anbct: I Wcftcrssllrn bos Handl. Nyman. å ttliutcbninn hos $an.el Catfnttbetfl. . VurqSwil . , Stomdalil. . NohncllllMN . . *|örfniibcr. . iMlipru. , „ l'nttenian, . Cftcraaru , . Bahr, , Slilcdllmn . . Ciiequist. . ÄpUrt) . . ftolmotun. , Ivaröfunb . . »rubb, . Kllpvclelillmn. . Hoöl. SlMifet a -i öre för hwar>e rad, beräknad till 10 boffrafwer fin stil. emoitagaS a Boktryckeriet fanit i alla utdelnings- stallen. >— För annonser rncd större stilar betalas i pro» portion efter deras utnjrnine. Ingen annons intages under 25 öre. Alla annonfei böra wara inlemnadc före kl. 12 £n». i-SiSbu. Aktiebolaget? trucken. 1807.) Redaktionen får härmed erinra om nödvändiglieten, att alla korrespondensuppgifter, annonser eller andra skrifvelser af livad beskaffenhet som heldst, hvilka aro äm- nade till denna tidnings Redaktion, måtte blifva, för undvikande af alla förvexlingar, ordentligt adresserade till Redaktionen af Gotlands Tidning. Meteorologiska Observationer. 7 8 10 s 11 12 B I 13 b :>0,0 4-S 49 U7,i 03 7(53... roi.j + 3. + 6. + G + ö. ■+- 3 4- 3,0 -t- 4- 4- 4- 4- -*- 4- 4- + + — 4.4 N. 2 Klart d:o H.ilfkl. d:o NV\ 2 Mulet. NXV > Klart. V 3 M .let N. 3 Klart. do d:o. do do. mro 2 llalfkl. N. 2 V XV. 2 Mulet. XXV. 3 Halkl XNO 3 N. 3 M.inljnst. XXV I Halfklmttfr V. 1 do 2 Kolet d:o 1 do d:o llalfk. XV 3 j T>c llllnillniill Viiefölhiilcii i Wisby 2tttb för iimei». ar förrättas a fallande dagar och i följande ord,»!,.!,: d:Sined SIintc-3iotanS qo. DÖDE. Tillkännagifves i d. Tullinspektören och Lotsildermannen Herr DAVID AXTOX UERL1TZ stille alled pä Kvlley Måndagen den 11 Xoveml er 1887, kl 2 e. m i en ålder af 73 år. Dj,.pt sörjd af Maka och barn varder härmed slägt och vännner tillkännagifvet Sv Ps JM 473: v 4. Tillkännagifves att min ömt älskade Maka Catharina Christina Franzén fidd T ho in »dotter, efter en långvarig sjukdom stilla afled vid KyrkljUfves i Gammalgarn den 23 sistl Ok- tober, i en ålder af 3!! år. B mån och 15 dagar, sörjd och saknad af Make 2:ne barn syskon och slägtingar Gammalgarn den ,'> Not. 1867. Petter Franzén. 3 q,v. M 1—51 ..52—114 4 .. , 1—lid 4 ,. „G1 —13(1 4 .. „131—1*4 Mi»«3list» för XsMeabrt ^J?oftFontorct liäUeö öppet alla föefenbagat ftun fl. 8 till 1 f. 111., 3 till 7 c. m.; föB* och helg» dagar frän fl. 8 till 10 f. in.. 3 till 7 c. ni. Rekommenderade b ref emottagaS fednast till kl. 12 f. m. ock till kl. t! e. in. Srcflooonia tömma*: alla förfeitdngar kl. S f. ra. 12 midd. fri) 7 c. !I1„ och dei-inoni Sändarna och onsdagar, kl. 5 e. in. ori) Torsdagar kl. 4 e. in, g Ö n ö a Q : kl. 7 c m. afgär "hiSbi)" till Stockbolnt. — ref- bref uilnniinS till kl. 4. c. m, ont till kl. •> c. ni., — i ofria,! ankomma och afgä famina poster som på Torsdag iCllJöag: f- ni. an kommer 'ViSbn' ined poft från fasta landet; c, ni. ankomma landtposlerna;— kl. 7. c. m. aigär "SiSbB* till Siorfliolni, — ref. brej inburna.) t,II fl. 4 c. ni., uret. till kl. 5 c. in. Jorfaag: f. in. ankomma "Fran-éii" och "Store* med poft från fiina landet; fl. G c. ni. afga famna angjartiig till Ftoribolm ori> Xafanar, — ref. bref i llMBHlltl till fl. ' ;,4. eref. till 4 c. m.; — fl. 7 c. ni. f^natte uiltiiinniijc-tib for orck. bref och »dimigar mod lan' tposterna. LVrDass: f. ni. ankommcr *i\'ivbn" med poft irä» fasta landet, na aftonen anlomma laiidtooslerna, men fa sent att brepven irfc nilemiias förr ca paföliande morgon JrcDogc" den I&t. k!. 10 f, m.: Auktion a nfl.ftäl- lannaitarm O^t» giutmantfOlrt laSörcba. — ?cnna bag börjas Mantals» ori, Tkaitflrifninacn i fodra häradet. — Titta dagen för inbillning af stnldcr till l,andl. 3. Lindgren i SSSsbt}. yörDcrjCH bett lG:c, ti. 10 f. ni.: Ertra balagSäainina med ångf.ityaSbolaget ''(5ol<and', a ^indbtiS!>atel. — Hl. 12 inidd. anmälas ori> beioakoS, infor dom» bafitvinden i t?at'.ands Södra H.nad, fordringar nti landthandlandeii Äng. Romdabls nti Garde konkurs. TisNlliirn len 19:C, N U t. m. försäljas u aitk- tionskanimareii ftenliiiggaren P. Holmijioists och f. stadsfogden M. .J. W. gricS" fastigbeier. — ?m> na dag borfaS Mantal? och 2!attstrifiinigcn i norra baradct. £ti?Dnn,cii ben iinbc ori, ^rcdanen ben 22:a, kl. 10 f. ni. förfalls, forsla dagen a Htibe i Ttenkiimla och andra dagen ä ÄdolfSberg wid'''.'isbi!. ^ia>oren A. o. Posts konknrSmasfaS fastigbeier och loscgendeni. <iaroltnu Nidrlii i Snffoit^ länbibliothck hålles öp> ;>et alla daaar. ^yrkotidniuftar. 22 Tönd. efter ircf.=2bnbag predika: ^ Höamaeflli!. Etadskapl. Nyberg. I Äftiinfllngcn, Los. 9M Gustafsson. 3 CttcfängeuS ställe CristendomSföihor ined Kurder- RotanS 1 awarter. Bilielförklaring i kyrkan Tisdag c. m. k! 4. fredagen den 15 lördagen den IG Måndagen ben 18 ludagcn den !!> Ontbaga den 20 Torsdagen den 21 ftttoagat den 22 lördagen den 23 med de titoni staden boende. ".'vid brtfa iörfjöt forn komma att tjäuaS t fnrfaii frän kl. i' f. in. inttlldt:; jalnituins reparation Uifunl afjlntad, men derefter i den sistnämnda, åligger det, wid i lig stadga! ute, Ivoarjc liifbondt att antingen s>e!f komma unnades eller ori anaifwa noggram, f^rieckmng pä de i banS !>iiS boende personer till namn, ålder och befat ning. Äfmen torde, for i !>.nst komna perfoner nppgifwaS luv.intr.iti ori) föt afslyttade fedan sista mantalsskrifningen, l>!i',irib',i de st»:!a!. e^n mlemiian^et af instnttniiigSbeioifen fcOliaft illCU! bcu !> JiOincrnlJcr ctinraj. 9$i»bt) i Ctt. 1SG7. % H. 9!i)bcrn- Kallelser. Abserwera! Pä uppdrag as uarwarciude ulttelecknarue w;d del fainniantiabe, smit ntcö [5ranicbaat)( af utfärdad tiidjiidiitna, till tcckltlitg t ^i?iutill Zicppsliiisisicfi-Atliclioltig bennn dag egi nutt, fac iiito.inti} stij.clseu tjänticituin luöibfaiitUgeu ainitoda de perfoner, som i dcröide torfiitng deltagit, dclo alt ttll injtt fanttiianträdc till- slä>eotoi!tt!ta ltäfttomiiuuibe Tiodag fl. 5 c. ni. i källariitastar l'uibU)J lokal, dcfwid be i dag distnterade bolagareglorna komma att ju- fteras, mal af styrelse cga mm famt beslut sall.io om det tillämuade sarty.iet,? storlek och dels äsioeu att ttll handl. ^>. v^. WickllUlN des: finnuitan inbetala 10 procent as tecknade ak- ttebeloppen Wisiy den 1 3 '.icouxinber 1SG7. ^litcriiiiv^tijrclicii. Äungörelser. S d T1 r ät f c 1 f ani ni a r c a-3 fammniitriiDc de» '_'2 mnemarande Äoioember, kl. 4 e. in,, koiiinier a^iltion f.'r nti), i.i!i'e af >n i llthnebyggnaben a Rad- lii.Sgardeii >irl.igeu \lw.t cpillimiilemiilb. al! iorr.ulaS. Srrtlottn bli|i'..i io.d auttvmMiUfdllet tilluinnagilu.i. S£4*bn ben U Soveauxt lö67. i~raifclfammarcn. Tillkunttagifwalldeu. fiasitialifilia Sullsicapel firar s>in högtidsdag nästa Måndiig den 18 d:s kl. G e. m. i Oscarssalen, till hvilken fest sällskapets ledamöter och deras hmiljei vördsamt inbjudas. Ordföranden. Post-.\ngf. "FRANZÉN" förd t af Kapten O. A Öberg, afgår från Stockholm till Wisby hvarje Onsdags middag kl. 1, från Wisby till Borg- holm och Caluiar hvarje Torsdagsafton kl. G, från Calmar till Borgholm och Wisby hvarje Lördags e. m kl. 4, samt frän Wisby till Stockholm hvarje Söndagsafton kl. G. Medtagande passagerare och fraktgods. Biljetter säljes hos fartvgets kommissio- när K. LILJEWALCIi. Passagerare- afgifter emellan Stock- holm och Wisby med ^Franzén'' & "Nore"' aro: Hyttplats G Rdr, Hyttplats tour & retour !J Rdr, Fördäcksplats '2 J\dr. Föniä-ksplats tour iv. retour 3 Rdr Försitt inzö Attie»N»l»get meddelar genom nnderiectnad, Bolagets Agent pä Gotland, ftrsatringar ä \.'tf och Vcand^ skador till billt^a pcemier. (s. LiljcMllch. Brand- och Liöorsäkrings-Aktiebolaget S VE! A. i tmiiti'f/oå'g. Kapital: TIO MILLIONER RIKS- DALER, afslntar genom underteckna!,, Bolagets Agent på Gotland, i&vaHilftifsäliriiiijtir och lemnar försäkringar å Mjif på billiga och fördelaktiga vilkor. Rrospekter och nödiga upplysningar er- hållas hos CARL L. EKMAN. 'Slurliljoniis SMyM.AMebolag meddelar genant undertecknad, des; antagne agent för Gotland, so.salctng mot Sz2»oly<la sawäl ä Godo som Fartyg, hwarom rnedcr- do /ande tra^>,,'aude n>örd>amltgen Mtdm-ii: tas; närmare underrättelse eihalle ö ä »itt kontor. Viöbt) i september ldG7. Rudolf Lramer. Uästii Vlitiidiis, dcn l8 Ur ». 9 f. 111. börjat jag atcr, ont (*nb niill, att iindcrmia barn. Boboen ät: «oppaiflagarc NilsfonS f. d. hus wid 2piirm». 3 samma lokal har Hniiutwcito TäilfffölTlliligcil allmänt jnmnianträde, nästa Tendag den 17, för al! nul|ii direktion och bcstainimi stadgar, 'hisbiji i'ioit>. 18G7. (£. U. (iitOcrbcrn. 1'ropellcr-angfartvget Wisby, som f.ires af l'rernier-1. >jtn. T. Xordvall. afgår frän Stockholm till Wisby, hvarje Tisdags och Fredags e. ni. kl- 1, och frän Wisby till Stockholm hvarje Söndags och Onsdags afton #«f. *. medtagande passa- gerare och fraktgods. Passagerarebiljetter erhållas och vidare upplysningar meddelas hos fartygets Commissionär C. A. ENG BOM. 3*JtT~ Dagen efter fartygets afgäng frän Wisby finnes telegram om ankomsten till Södertelje, till- gängligt hos kommissionären. An/iälles att fralitgods tinitte ftiintlas omftoitl en timme före fartygets af- gäag-_____________________ Post-Ångf. NORE , fördt af Kapten Wm Bratt. afgår från Stockholm till Wisby hvarje Lör- dags middag kl. 1, från Wisby till Borgholm och Calmar hvarje Söndags afton kl. G, från Calmar till Borgholm och Wisby hvarje Onsdags e. m. kl. 4, samt från Wisby till Stockholm hvarje Torsdags afton kl. G. Medtagande passagerare och fraktgods. Bil- jetter säljas hos fartygets kommissionär E. LILJEWALCII. IO^Xji arrangeras nästkommande Lördag den IG d:s å Hotel Gotlands stora sal. Balen börjas kl. 8 e. m. Entrée f>0 öre. Ijiqvitl. U« uoiiVJlitctfuiiifi efter fljlibiic Ijciuiituii*: ägaren Petter elasjan Vuot i Stanjcta f.:r,:t;as .ir- dagen fen :ti' i denna manad underrätta? h.irmedclst ben cllcr de foi» i Sterblinfct äga fordringar eller aro stlildige, at! fadant nämnde dag behor.geu anmäla, ettnfurfa dm 7 Nom. 1&87. 23 Klick- anmodad iilrcdiiingsman. Auktioner. Kiillilimästillcu ^ttr> 2'.iifi* rnaiifn-nS sterbliiiS laicr genom en litlerli. gare aiiltion. foni blir förrailad i Lindmans. >oii>!a warcehns.okale» fredagen den 15 Nomcmber fr. n kl. 10 f, m., sticforst.l>a ^o^orlboct. Uam att bchöfiwi Icinna nägon utförligare uppgift pä h>i>>!d sen, girar» ftitiies, bar n,a» anseit de! >oara tillräckligt att iiämna, det c» hel mängd crscctcr annn stnmiS att afutlra, faml atl^dera alla aro i el! f.irdelcS god! ssiri och af god be» slaffenbet; — e bollande säkre, redbare köpare anstånd med belalnin^en till den -1 3anuari 1868. lijöoncii ben 19 ?iouciiibcr fl. 11 f. ni föisäliaS ä Stabens Au k» tionskammare, genom offentlig Auktion, for iknld utmätta: ;teill)Uflqdrcit P. HolntYWif!^ »ÖuS och Gärd N:r 14 i Nordcr^atanS ^:dra gwariér, iamt ssörrc Stabeiogiie!! Tvrtce5' Fastigheter under N.S 58, 59 ori) 00 i Hliiitc-SiatanS 3:d|c gmartér, med betaliiingssflildigbet ori) tilltradesrat! enligt Laz ori> Foiiatiningar: — och falpis c,'.endomarna denna gan> gen ouiillurltgcn. eller »tan afseende pa högsta anbii' Pii bcflnrnii af 6||baio> nm i fn% Stofera vid. to» i:ofts .Hon- __________ fnrsmaefa. konimer offentlig Auktion a!! forrältas for nämnde ma>aS rakning ^nSdageii den 20 ori) Fredagen to» 22 i denna n,anade», Inoarje dag från fl. 10 f- in. Förrättningarne kommer att forfi.iga pä 2:»c ställen, nemligen f ö r 11 a BaflCII. eller Onsdagen, pä flubc i clcifiimla, dä till den IjögltbniMndc försalps: Mrcatlir. fasom 5 st. västar, 9 Mur, A C.iuigor fri) 17 fl. Fär, flfcr« erfivtörrcOfTal). InvartMrnO Plogar, »Xirfiunr ined jerntander, É uttar, atoji. iiingSmastiii, Fo> derhiriar, ^Vagnskarmar. Tiff. Arbets»agnar och .Kal- kar, en Soiifflcttiuigii i godt stånd unb tillbaraiCe Se- lar, en mängd annat Seldon, för par ori) en bet, en stor del ny:!, en Tjensteridsatel med iillbehor, en Gmgk.^ria, 2:ne mindre ?l!n>ngnar sam! Jttsfja»», 2f'. Jröifmrtt med jeniwrrlar, di mer se SnirJarc» Dttj ~inioit»rrf;t)g bmaribland nfwrn Hhfwclbänkar. Tmedb <g. Städ- och Sknifityit med buk, 1 st. 5,'rllN- xn - n. SOattcu- fllgblllli, 2 st. 5tnrfinaar. en (»8;i)^=;}{iiiQfiotfa med |tallit;iig, aifttlliga Jriifarl och iiarar- « Velpll' riiiaafatfcl. 2 ne Vrnaghnessrytllr en StDrmangel, iiigot Möbler ori! aniiat Huegerlli!. lr,fanbla,id H>n- gar, Soffor. Stolar, Bord »i. m. ni. m,; — fam! an» orll Daqcit, eller Fredagen, pa Adolfoberg wid '^'.'isba, ori) : tb>ndaS och ijrf..t^is da åtskilliga faker af Silfller, fasan Ma!-. Tccrt-. SaS-, Stigan:-. grtd« ori) XIji- liebar, Wafflat, Fniftfnifmar, Socker! ng Oii) Iliénl. d,» itric xoMparfätl, haaraf taffepannot. andra Pannor, Mittlar, .vuitttiillcr. Formar. 3RJÖU aftor ori) ^.'attentanna. Rata, deraf tScota, Ihétöt t rf) tifnsstotae, Sen* och VlNlinltt af alla stag. bkaf.i {$\M och Porölt», iaiigkiaOCr. [äfota Madra?;er och Muffar till 2:n: diibtels, »gar, ?>to till 12 cnlla fängar, dc':iitom an'ra. fpberjnlira Polstrar och kuddar, famt ^'öStärien Stopr» tariin ori) Filtar, Vilinc. dtnlianb L'(ifaii. CrotigottS- ivar. Hauddukar, Porddukar och Ser.icttet, Nöblcr, hwaribland 2:»e Dnbbelfangar af alm, 12 st. CumaiiS» fanaar, Soffor. Stolar, stera farters Vord. Bpraar, St.ip, Speglat och magi-nr. ejinrDiittr. WarDiiitiallarc och R ull ii, »ruiner ull '-'4 lutier Fenst^r. dioene lam- por. 3 st. v\crilipt>!la.r, med ojuttii hill.ir och dieer'« Imtor, en '»amin, af >ern, eu 3tll>lngn. med jern. 2:ne Wllfftular med tillbehör. 2». Hlltlelfc-mafliticr, cu hop Tralllil, di.ctfe Stcitlärl ^llmiiiclur, ittstil» lig! ^iiitlrcbilcin, kablar «tz Pistnlcr. e» samling lisOttcr faml ctt parti torrt Wltle af ef, alm ori) lönn. Gadt.nde inropare pä bada ställena erbälla betalnings, anuaiid !>11 den 1 Piars 1 ttjb; aittra deremot och okande toede förete antaglig borgen, om annaobniden will begagnas, Mida Änk.ions.agarna ti. 12 middagi» tiden. iitb|»daS MasjaiiS Fastigiicier, iienil.: första fa- gen egendomen SllbC. den atlOta IHDOtje-bcrg. Med aifttnto pS betja Fastigäeler har inan »clat nämn..: att Snbe ar 3 M:"clS mantal fton.if.aite bel.-.get i Slen- tumla fallen as Gotlands fodra hatad, l1 , ..de.i n.il frän WiOdy, och tätt mull fotenens karta, n.ua ollina;- na laiideaoagen. Egciidouie» [om ar 'ärdelcs wal b > bi,ggd fa i.ll Ma,,., sam ^adngardS. och andra iiödw.i, > lnaa diiggnader, par i Äkcr, Äng, Odiin^^^n.irk, Betes» mark och Slog, i» areal af 247 ^»nnlaiid, '^0^ ,,ide!S Kappland» faml »iiiier» ach fominarfoder '■< st. häftar, 4 g. Oiar, 10 Hor ori) 4 Ungnöt, eller littfammans 23 stortrealnr icmte 10 st. gamla Fär, Vredwid karak» iarsbi)gg»a'e» <i. ger ett st.rre, walioärdad !r,idgärd med eu mängd frnttb.uaiiN: träd tch bätbnffar, [cmtc prydnadstrad, fri) iimiic- i jtoat- och oeiekiiarkerna till» röMigt bi.nslc fam! bhggitads» ori) ba.tnadsmnke för gardens behof, — fann att lagenheten A'olfsberg. foni jom ligger [Uajt fö.er am staden, widf. k. awarnmäaen Har fölMi» a. pggnader. »einl.i l:n,o BllltlilNillue af dlls taikfte» ori) dels korewirke med fteufiilluad 'am! ined kalibrulsre. tltring pa utfidorna och br.idfodring va i»,idorua; bestående detta Hus af Hufwudbugg, ad eller midtelparti mull deiine> 'am,„a»öyggda fltiglar ä! norr och foder, med niforang framom midtelpartiel ät öitcr G och a! i oester 3 fot. Niifwnbbhigiiadeii är nppflrd till ^-.»e oä) ftiglariia ull 3:»e manin gar, »»der pttcnak af jpi.ti pa bruoboröiug lam! ined tappar waimirännor och ftiwror af zink, ori> mneballer bela bnf t 3 förstugor, 2 eorridorer. 1 tambnr, 22 bouingsriim, .'< garderober, 2 fök. 3 lonidar ori, 4 kallare. 2:do (vfoiiuniibtlija, = nad af totsantte med steiiiiallnmg ori) kaltörnlöraoomng, under httertat af fpa» pa bradntidetlag. fornt, medelst till troppaftn gående brandmiir. twadclad; och »IgöreS denna byggnads ena andelag af foritnga. 3 bonmgSnim 2 fot, 2 kontor, ett bnjgglin? sa,»! flera smärre för» ivariiigsrui», del andra af 1> ,sts!all, kostall, h.'iiSh»s, af» lradesi)»S, ivagnbod och iced^od fam! foderstiille. Wid Poiinigslmfels nordöstra hörn finne* brunn med jemn loatientlllg.ing. Äa^e boningshiife! orfi elonoiinbiiggnaden aro braiidfor', trade. — Närmare uppläsningar o,n ifråga» »anmdl Fastightter famt om ko-eioilkorui in. in. er» hallas hos ferumamnde Makans Sir-loiifi», tzere '?ia. jorc» ori) INiddaren C nf Klint orfi >>a»dli»de\ Herr c., ö. Wallét, fam! siullige» wid auklioiisiillf.illet. '^. ic-bi) den •> StotBembet 18g7. Aullioiielaiiiiilllrcii. i;iirbngcn dcu 2:}:c iime- marande månad frät: kl. 1" f. ni. läier _ hnsdandtn och zturkowaiden P. "agltind ^rrartwe i Putile i ans ende till hemn.anelS ffnerla» tände me'elit offentlig och fr mllig outiion till den l egnbjudande förfälia Guld, Silfwer safom e» större Pokal, Pia! ori, Il'é'fediir. «oppar iifom större fch mindre Jtittlai. -leinnor, !>'iy! r. Tenn Malm och lernfaker. Mobl>r. goda fja>erit!l'a S. ngllädir, Lmnt fåforn Vaka» Porddukiir, »>a»dd»tar, Sermetter, kreatur der,b!a»d Hastar, i7rar, vor. Lrnmn och Swi». Ätet» och Kör» ledskapii, såsom -''.-agnar, »,.<kar, w.ind och f.-etSrlogar, H.trfmar, Pinllsösa,' Norn.ialt. Sl,p'!en.ir. Irstenar. Sigdar famt Siiirfatcioc:f'lig ori) Sa:ed,eredstaper fafoin Slab. Vclg, Tänger, »danirar. Träkärl ni. ni. Samma dag kommer stogen i den f. k- 3ih»l!ag^t, belägen inlill "Ablstog branden", att pa wiSfa ars tid till afivcrkiiing far äljas; knnnaiide foekiilantertia iä bese fawäl skogen to,it ofnge egendomen 2:ne dagar före auktionen. An» stiiud med betalningen lennias a t godkände förare i 3 m.iiiader. Tiengwide i Heaflrngbo de» 12 Korn. 1867. (5arl »JIotDafcl T^diisscn Den 19 iimewaronde ma- nad frän kl. 10 f. in. lätet undertecknad för wederbö» rändes ralning, medels! offentlig Äiittion, wid '>»!,«. iiiks Magai!» förfal>a, i niindee ntroo, et! större parti fpistadad stremtiiiiig ntaf strandade sitip n 'FnthiotS', liiipten 3. G. Berg, last. Belalnmgen stall crl tzMU koiilaiil. — Närmare »ppliiSiiiiigar meddelas af Herr tionsnl C. 3. B.rtfström a stallet, eller a mitt fontor. Wiebt, den 13 No». 1>07. i.'. 'JJ. (fiicqutft. För wedelliölnuoeö rufiiiiui litet im> dertecknab Iiedage» den 12 iiiiteaara»de manad fr.-.u ti. 10 f. i», medelst offeiillg Auktion wid Pn-gsiikS magasin f.-rf-l;a. i »»»dre »Irou. et! större paru l")ö» ssndad Spanmal af Ltiög och Sorn nuf stranda, e 3ak» ten Slnna 0CN*A kapten ii. Anderssons la i. Betat» niage» stal! erläggas lontau!. — Varmare i^plpsiiiti. aar meddelas af Herr L. 3. Bieckströli a Bnrgswit cller a mitt koiiicr. WiSby den 13 ■Ronicmber 1^07. i! N. E eqnist.