Titel: Östgötaposten
Datum: 1909-03-05
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
HeJaktör och ansvarig utgitvare Gnat. CfostaJsioB. ÖSTERGOTLANDS VECKOBLAD ÖST6ÖTA-P0STEN Egare och törilggare: A.-B. Östgöta, CorrcHooodutens Boktryckeri. Vertart. direktör: Chunar Biddtntad. N:r 10. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: 75, för tre kvartal kr. 1:80, för hälft är 0:95 och ett kyartal 50 öre, postbefordringsafglften inberäknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 5 Mari. Annonspris: Pr millimeter: 4'/i öre före texten, 4 öre efter texten, Förlofnings , vigsel- och födelseannonser 76 öre; dödsannons kr. 1: 50. Losnnmmerpris B öre. fot*, cot,^. Boktryckeri. Linköping. 1909. Mot kosta och halskatarrer vinner originalfabrikatet Salubrin på grund af sin giftfri- het och de gynnsamma verkningar, det medför, oafbrutet ökad använd- ning såsom det värdefullaste behandlingsmedel. Det bör användas pu sätt, som bruksanvisningen angifver, till inandning och gurgling. Mot hals- och bröstkatarrer användas därjämte värmande salubrinomslag, som, då de äro rätt anlagda, medföra gynnsammare verkan än något annat hittills kändt utvärtes medel. Mot förkylning och influensa intages en å två teske- dar Salubrin i ett dricksglas vatten, och de gynsamma verkningame af denna enkla kur framhållas af alla, som försökt den. Varning! Särskildt för invärtes bruk är det af yttersta vikt tillse, att man ej erhåller orena och med gifter uppblandade efterapningar. Såsom exempel på, huru lättsinnigt folk låter inbilla sig, att .allt, som utgifves vara Salubrin, verkligen är det, mä anföras, att lönnkrögare — enligt hvad som nu ledts i bevis — nnvändt salubriuflaskor med mina etiketter för försäljning af stora mängder spirituösa. Erfarenheten visar för öfrigt, att det endast' behöfves bereda underhaltiga efterapningar, tillsätta dem med bakteriegifter och utbjuda dem till högt pris, under förebärande att de äro bättre än Salubrin, för att locka köpare. Salubrin tillhandahålles hos Fru Karin Dahlgren, Borgmästaregatan 6, Linköping.__________________________________(STM 177747) (12) LÖNAR DET SI« att öfvergösla vallar med konstgödsel? Låt oss se hvad de lokala gödslingsförsöken 1907 säga! En gödsling med 800 kg. 20 % superfosfat och 200 kg. 37 % kaligödning lämnande pr hektar följande nettovinster: I Latikberg, Våaterbotten på gammal vall ä lerblandad sandjord Kr. 137.—. Å Sandviken, Gäfleborgs lån pä 3 års vall å mulljord ... 107,85. I Blyberg, Dalarne på Se års vall på Bandmylla „ 101.50 Å Ulfåsa. Östergötland på 2:a årets vall på mossjord „ 138.50. I S. P.an, A'fsborgs län på 3:e årets vall på lerjord „ 66.50. KALI erhålles i: Kfllllll, 12 % kali Kalisalf, 20 % kan (10) (STG 28206) Kåfi2Ö(lllill&, 37 % kali HushällnUnossällskapets kungörelse. Premiering af mindre jordbruk och odiingsföretag anordnas under år 1909 inom Kmda, Yd- re, Göstrings, Dals och Lysings, Aska samt Gullbergs och Bobergs hushåll- ningsgillen, med af Staten och Hushåll- ningssällskapet anslagna medel. Premiering af mindre jordbruk sker i tre klasser. Klass 1 omfattar jordbruk under 3 har äker. Klass 2 omfattar jordbruk med från 3 till och med 6 har åker. Klass 3 omfattar jordbruk med öfver 6 till och med 12 har åker. Mindre odlingsföretag premieras enligt bland annat följande bestämmelser: För att arbetet skall kunna prisbelönas fordras, att det skall hafva utförts af nu- varande innehafvåren tidigast 5 år före anmälningen. , Innehafvare af högst 6 har åker är be- rättigad täfla om pris, som utgår med ett Uelopp af högst 150 kr., dock aldrig hög- re än det, som motsvarar hälften af den för odlingsarbetet beräknade kostnaden. För odlingsflit och trädplantering kan extra pris utdelas. Innehafvare af jordbruk med högst 12 har åker kan erhålla premielån intill ett belopp af 100 kronor för utförande af visst angifvet förbättringsarbete. OBS. ! Premielån kan tilldelas jord- brukare inom alla delar af länet. Anmälan till täflan vid premiering, till extra pris för odlingsflit och trädplante- ring, mindre odlingsföretag eller premie- lån skall insändas — på särskild härför af sedd blankett — före den 25 mars till Gillesordförande eller Hushållningssäll- skapet, hos hvilka blanketter och regle- mente för premieringen efter rekvisition! tillhandahållas. Linköping den 3 mars 1909. ________Jordbrukskommittén. (3441) I Tranås ooh. omnejd mottagas annonser för donna ooh flera tidningar af Herr Carl Prldner, ______M» apotakngirden Mera In hälften af bränslekostnaden inbesparaa genom användande af den utmärkta kakelugnskaminen. "Vulca- nna", pris 12 kr., som försälje» af alla järnhandlare. (15931, 60) Hushållningssällskapets kungörelse. Gödslingsförsök. Under innevarande år komma under centralanstaltens för jordbruksförsök ledning att utföras lokala gödslings- försök inom länet å vårsäd, rotfruk- ter och vallar, och böra de, som önska erhålla sådana försök hos sig utförda hiirom göra anmälan hos Hushåll- ningssällskapet, adr. Linköping, före den 15 Mars. För ett försök erlägges 10 kr., för två lö, för tre försök 20 kr. Anmälningsblanketter tillhanda- hållas å Hushållningssällskapets ar- kivlokal. Linköping den 3 Mars 1908. (3439) Jordbrukskommittén. Billig Lektyr. Genom att vända sig till Östgöta Correspondentens exp., Linköping, ocii därmed samtidigt insända likvid kan enhvar blifva i tillfälle att tiE betydligt nedsatta pris eller endast en bråkdel af förutvarande bokhandelspris erhålla föl- jande: C. F.Rtöilerstatls historiska romaner: "Drabanten" (omkr. 1,000 sidor). Pris: haft. Kr. 1:50. "Fursten" (omkr. 1,000 .ridor). Pris: haft. Kr. 1:50. "Drottning Lovisa Ulrikas hef" (omkr. 1,000 sidor). Pris : haft. Kr. 1: 50. "tamvetet eller Stockholms Mysterier" (öfver 1, 500 sidor). Fris : häftad Kr. 2 : — "Far ocii son" (900 siSdor). Pris : häftad Kr. 1: 50. Annonser iör mottaga» i Kla» af Herr Ad. Stahre. Rikstelefon N:r 72. Ingen bör försumma detta tillfälle att för billigast tänkbara pris erhålla en värdefull samling svenska originalromaner. Presterskapets af Iftniig. K. propositioner afgifna till riks- dagen. På lördagen aflemnade ecklesiastik- ministern till riksdagen k. proposi- tion med förslag till lag om indrag- ning till statsverket och afskrifning af presterskapets tionde samt om er- sättning därför; lag om reglering af ritilöuer tör prester samt lag om ritilöner för prester; samt lagom kyrkofond. Vidare innehåller propo- sitionen grunder för ändringar i lag- stiftningen om ecklesiastika boställs-, skogar. Het är i hufvudsak samma förslag som framlades i fjol: privilegiernas upphäfvaude föreslås sålunda; — eck- lesiastikministern framhåller att det icke finns utsikt att fä någon löne- reglering, om de skola behållas. Olik- heterna mot förslaget, i fjol ligger i upptagandet af under riksdagsjbe- handlingeu gjorda ändringar. För den stora frågan förberedande behandling kommer att tillsättas ett särskildt utskott på 18 ledamöter, 9 från hvardera kammaren. Detta ut- skott tillsättes vid kamramas plenum onsdagen den 3 mars. I den föreslagna lagen om reglering af presterskapets aflöning stadgas, : att hvarje tjänstgörande pre st skall erhålla, jämte fri bostad, aflöning i öfrigt, så be- räknad, att honom därigenom beredes en efter tjänstegrad och embetsåkgganden äfvensom lcfnadskostnaderna i orten el- ler andra särskilda förhållanden lämpad anständig bergnmg, utan att särskild er- sättning för honom på grund af tjänsten åliggande förrättningar må ega rum. Lön må ej fastställas till lägre belopp än 4,000 kr. för kyrkoherde och 2,500 kr. för komminister, ej heller arfvode för. ad- junkt till lägre belopp än 1,000 kr. Hög- sta lönebelopp vare 10,000 kr. For uppgörande af förslag till lönereg- lering för kyrkonerden inom hvarje pa- storat samt för komminister, där sådan bör finnas, skall länsvis tillsättas en nämnd, hvars ordf. k. in :t förordnar, och hvars ledamöter utses af domkapitel, landsting och länets pastorat. Af nämn- den föreslagen lönereglering skall fast- ställas af k. in :t och därefter gälla un- der 20 ecklesiastikår. Ar bostadsboställe upplåtet åt innehaf- vare af viss prästerlig tjänst, skall af- kastningen af sådant boställe beräknas såsom tillgång till bestridande af hans aflöning. För bestridande af prästerlig aflöning skola, om så är erforderligt, för- samlingsafgifter utgöras, likväl icke till sammanlagdt högre belopp än som er- hålles undor antagande, att för hvarje person af pastoratets hela folkmängd utginge 10 öre och däruföfver för hvarje fyrk af hela fyrktalet inom pastoratet 6 öre eller för hvarje bevillningskrona 60 öre. Skulle aflöningen det oaktadlt icke bli betäckt, skall bristen fyllas genom tillskott från kyrkofonden. I låg om emeritilöner för prester stad- gas, att emeritilön skall för ord. tjänste- innehafvare motsvara 80 proc. af hans lön. Emeritilön må ej understiga 3,600 kr. för kyrkoherde och 2,400 kr. för kom- minister, ej heller öfverstiga 5,000 kr. För e. o. prest skall emeritilön utgöra 1,800 kr. Ord. prest vare pliktig att mot åtnjutande af emeritilön afgå från tjän- sten när han fyllt 75 år eller när han fyllt 05 år samt under mer än 3 år varit i följd af obotlig sjukdom eller ålderdomssvag- het urståndsatt att själf fullgöra sina tjänsteåligganden. Till den föreslagna kyrkofonden skola öfverföras presterskapets lönereglerings- fond och de ecklesiostika boställenas skogsfond, statens ersättning för indra- get tionde, medel som inflyta för försåld skog från prestboställen m. m. Af kyr- kofonden skola utgöras vissa löner, arf- voden och kostnadsersättningar, vissa lönetillökningsbelopp till ord. prester samt emeritilöner. Vidare skola från kyrkofonden gäldas utgifter för skogs- indelning å boställen samt kostnader för vålden af boställsskogar. Enligt grunderna för ändringar i lag- stiftningen om ecklesiastika boställssko- gar, skall skog- och hagmark å samtliga åt presterskapet i territoriella församlin- gar upplåtna bostads- och löningsbostäl- len ställas under skogsstatens omedelba- ra vård och förvaltning. Boställshafväre elkr arrendatorer må endast till husbe- hof använda boställsskog vare sig ord- nad hushållning därå ar införd eller icke. Enligt den föreslagna nya ecklesiasti- ka boställsordningen skola å kyrkoher- dars samt komministrars och metf dem likställda prestera bustadsbostälten på landet själfva bostadshusen uppbyggas och underhållas af pastoratet, men ladu gärds- eller jordbrukshusen uppbygga: och underhållas af bosiällshafvaren. Å löningsboställlen åligger jiybyggnads- och underhållsskyldigheten boställshaf- varen. Å bostadsboställen i stad nybyg- gas och underhållas alla hus af pastora- ten. De kostnader, som nybyggnads- och underhållsskyldigheten medför för bo- ställsinnehafvaren, skola ersättas denne från en fond, som inom pastoratet af- säbtes antingen af en del af församlings- afgifterna eller i församlingar, där såda- na afgifter ej utgöras, af boställinnehaf- varna själfva. Länet och stiftet En riksdagsgrupp för jordbruksfrå- gor. Enligt hvad som meddelas från Stockholm bildades pä onsd. f. v. en ny riksdagsgrupp för jordbrukets speciella fackfrågor. Denna grupp skall efter livad vid sammanträdet uttryckligen betonades icke ha någon partipolitisk färg utan i stället vara af samma kategori som riksdagens nykterhetsgrupp samt eg- na speciell uppmärksamhet åt frågor af intresse för vår modernärings ut- öfvare. De närvarande, till antalet ett 50- tal, utsago till styrelse tillsvidare hrr Olsson i Broberg, Ericson i Ofvan- myra, Jönsson i Kvarn berga, OeTvin i Viksta och Karlsson i Mo. Till de- ras suppleanter valdes hrr Lundel). Berggren samt Nilsson-Bosson i Vaunberga. Ett kanalprojekt håller för närva- rande på att arbeta sig fram här uppe i våra bygder skrifves till oss från Regna. Det är nämligen fråga om en förbindelseled mellan Tisnaren och Begnaren. I den förstnämnda sjön från en punkt vid Ö. stambanan mellan Strångsjö och Simonstorp och upp Ull Hälla bruk är kanalen redan beslutad. Intresserade, omkring 20 personer, hade sistlidne lördag ett sammanträ- de, hvarvid frågan Enigt diskutera- des. Hr Gust. Andersson från Eksjö, en af de ledande männen i det sist- nämnda kanalförslaget, bevistade sammanträdet och lemnade sakrika och värdefulla uplysn ingår. Det fram- hölls visserligen, att trafiken i kana- len ej kan hållas öppen mer än 7 å 8 månader af året, men för landtman- nen är det fullt tillräckligt ty han be- hofver väl vintermånaderna till frani- foTsling af sina skogsprodukter till hamnplatserna. Troligtvis kommer kanalen Tisna- ren—Regnaren att ställa sig något dyrare, än den redan beslutade, på grund af att tre slussar måste anläg- gas mellan sjöarna. Men då staten torde bidraga tvä tredjedelar af kost- naden, borde det ej vara omöjligt att genom aktieteckning anskaffa resten. Men först och främst måste pennin- gar skaffas till undersökningen. Mö- tet uppdrog åt hr Alb. Andersson i Stamnietorp och Alfr. Davidsson i Björkö att på utskrifven lista uppta- ga frivilliga bidTag. Redan vid sam- manträdet i fråga tecknades mellan 7- och 800 kr. för ändamålet. Alla de närvarande hyste godt hopp om att förslaget skulle kunna förverk- ligas och det behöfdes nog också i våra på goda kommunikationer så vanlottade bygder, tillägger korre- spondenten. Traden Linköping—Motala—Göte- borg. Till Östg. Corresp. skrifves: Motala verkstads nya aktiebolag lär vara betänkt på, jämväl för titt bere- da sina arbetare arbete under nuva- rande sämre konjunkturer, att bygga en kol- och lastängare för eget be- hof. Ångfartygsaktiebolaget "Mota- la", som trafikera ofvaunämnda trade och därvid befrakta!s äfven af Mota- la verkstad, lär äfven umgås med pla- ner pä att låta bygga en större kol- ångare. Det ser ut som skulle dessa plauer komma att utmynna i ett di- rekt samarbete mellan angbåtsbolaget och verkstaden på sådant sätt att verkstaden till en de], blef intressent i en ny ångare. Åtminstone ha preli- minära underhandlingar därom förts. För köpmän i de af traden berörda rtäderna äfvensom för kolimportörer vore ju önskvärdt om företaget kun- de realiseras. öfverste Oxenstierna anmäld för ju- stitieombudsmannen. V. häradshöf- ding K. Staaff har till justitieombuds- mannen ingifvit följande anmälan: "På sätt en artikel med rubrik "Kap- ten Palmstiorna och underofficerarne" i Stockholms Dagblad för den 21 febr. ut- visar skall sekundchefn för Lifgardet till häst, öfverste E. Oxenstierna, hafva meddelat att han förbjudit underoffice- rarna vid sagda regemente att tillhöra Sveriges underofficersförbund. Då så vid t jag känner intet lagrum fin- nas, som skall kunna åberopas till stöd för öfverstens åtgärd att förbjuda sina underordnade att vara ledamöter i en fullt laglig förening, och vid sådan för- hållande sagda åtgärd torde innebära ett obehörigt ingrepp, tillåter jag mig hem- ställa, att hr justitieombudsmannen be- hagade i laglig ordning beifra öfverste Oxenstiernas förfarande. Ett exemplar af åberopade nummer af Stockholms Dagblad äfvensom af stad- garne för Sveriges underoffioersförbund bifogas. Enligt tillförlitligt meddelan- de lära dessa stadgar vara gillade af statsrådet och chefen för' landtförsvars- departcmentet." Åtta timmars arbetsdag vid stats- banorna. Som bekant ha åtskilliga protester höjts mot järnvägsstyrel- sens order om förlängd arbetstid från den 1 mars vid statsbanorna, speciellt beträffande tjänstgöringen vid ställ- verk och växlar, där äfven vederbö- rande befäl anse 9 timmars tjänstgö- ring för lång. Enligt hvad som ur tillförlitlig källa meddelas, är det emellertid generaldirektör Pegelows afsikt att ändra ifrågavarande order, så att vid denna tjänstgöring endast 8 timmars arbetsdag tillämpas. Pampas-hästar till Sverige. Med Stockholmsångaren Kronprinsessan Victoria ankom i onsd. f. v. tillKristi- ania från Buenos Ayres 22 vilda hä- star, infångade på Painpas. De ut- omordetligt vackra hiistarna skola i Sverige tämjas och måhända korsas med inhemska hästraseT. Det är en f. d. svensk officer Michelsen som för- medlat inköpet hvilket skett för sven- ska artilleriofficerares räkning. Ett "Kellgren Hospital" i London. För ett par år sedan uteändes på ini- tiativ af ett flertal framstående och socialt högt ställda engelska medbor- gare en inbjudan till subskription för åstadkommande af ett "Kellgrenskt sjukhus för manuell behandling af sjukdomar". Det heter härom i nämnda inbjudan bl. a.: Några privata damer och herrar, som själfva erfarit nyttan af direktör Kellgrens system med manuell be- handling af sjukdomar och som äro öfvertygade om önskvärdheten af att göra detta system mera tillgängligt för andni, hafva beslutat att grunda ett sjukhus i London, hvilket är af- sedt att blifva såväl en utbildnings- anstalt för själfva systemet som också en anstalt där medellösa sjuka skola kunna mottagas för behandling under villkor 7iiotsvarande dem som gälla vid öfriga publika sjukhus. I spetsen för denna inbjudan stod lord Tollemache ooh bland de öfriga namnen märkas hertigen och hertig- innan af Hamilton och Brandon, ge- neralmajoren sir A. E. Turner, the right hon., John Sinclair m. fl. För realiserandet af planen tillsattes en exekutiv kommitté som lät utsända upprop öfver hela Ungland. På min- dre än tvä år iuflöto flera tusentals pund och man har för närvarande kommit så långt att man hoppas in- om den allra närmaste framliden kun- na lösa lokalfrågan, så att sjukhuset får ett framstående centralt läge. I dagarna har direktionen för det blif- vande sjukhuset kallat direktör Hen- rik Kellgren till sin president för att därigenom ytterligare markera, att sjukhusets '•liftande är en gärd af aktning och beundran för den beröm- de svenske sjukgymnasten och hans behandlingsmetod. Malmödynamitarden benådad från dödsstraffet. K. m:t har bifallit Malmödyii.iinitaideu Anton Nilssons uådcaiisökau. Högsta domstolen hade med 4 rö- ster mot 3 af styrk t nåd. De 4 voro justirieråden Lillienberg, Boh- man, Grefberg och Quensel: de 3 Tassel, Mareks von AVurtemberg och Skarstedt. Konungen liar vid föredragningen af nådeansökan anfört till protokol- let : "l>eii uppenbarligen allmän farliga be- skaffenheten af ifrågavarande brott har hos mig starkt talat för att låta den meddelade dödsdomen gå i verkställig- het. Då jag det oaktadt beviljar nåd. gör jag det i viss mån med hänsyn där- till, att den dömde till följd af sin ung- dom icke egt förmågan aftTvärja sig för intryck af de samhällsfaiiiga uppmanin- gar, som framkommit från personer, hvil- ka kanske djupast bära ansvaret för ifrå- gavarande brott. Jag har naturligen jämväl fästat afscende vid såväl den sto- ra minoritet, som i högsta domstolen till- styrkt nåd, som ock vid den enhälliga till- styrkan, som gjorts af mina statsråd. Framförallt har jag emellertid tagit hän- syn till. att detta brott är det första i sitt slag i vårt TaixT och att jag därför anser mig ega rätt att hoppas och tro,' att det- samma endast varit en enstaka företeel- se, som icke kommer att följas af flera af samma art. Jag känner mig därför icke viss om att omsorgen om rättsord- ningens upprätthållande kräfver döds- straffets verkställande i detta fall och jag anser mig till följd häraf kunna bi- falla föredragandens hemställan om nåd, en hemställan, som jag emellertid, därest detta brott icke varit det första i sitt slag i landet, skulle hafva af slagit" Utan .tvifvel lärer konungens be- slut i förevarande fall bli föremål för mycket skilda omdömen. För egen del skulle vi ej finna välbetänkt att dödsstraffet borttoges och vi kunna gå ett steg längre och säga, att vi ur samhällets, synpunkt skulle funnit dess tillämpning i nu förevarande. fall väl befogad och påkallad. Men ändå vilja vi ej uttala ett ord till klander öfver konungens beslut, ty vi förstå så väl, att en sak är att ned- skrifva ett omdöme som det nyss ut- talade, en annan att sätta handen till underskrift på en dödsdom. Det enda vi ha att tillägga är en uppriktig önskan, att konungen måt- te förskonas att ännu en gång ställas inför ett val som det nu träffade. Med hans öppet uttalade mening rö- rande dödsstraffet skulle han inför ett sådant nytt fall sannolikt få' lika svårt att benåda som det nu varit ho- nom att vägra nåd. Dä Nilsson meddeladas, konungens be- slut, visade han ingen märkbar rörelse, utan yttrade endast helt resag ne rad t att han vore tacksam, att konun- gen beviljat honom nåd, eftersom han sökt sådan. Nilsson, har, enligt hvad fängelsedirek- tören yttrat, uppfört sig oklanderligt i fängelset. Han hade emellertid gjort upp räkningen med lifvet och emotsåg dödsdomens utförande med lugniresigna- tion. Hvad han gjort, det anser han.sig ha gjort för sin saks skulL Statsministerns svar på interpella- tionen om riksdagsupplösning var — skrifver Söderm. L. T. — fullt kor- rekt : han kunde ej binda sin eller en annan regerings händer halftannat år i förväg. Tidningen fortsätter: • Hr Staaffs genmäle blef nog en miss- räkning för hans vänner; ett med förlof sagdt så klumpigt och obehärskadt upp- trädande stärker sannerligen ej utsikter- na för den som väntar på att få bilda mi- nistär, om det ock kan i någon mån med- föra syndaförlåtelse hos socialisterna. Det märkligaste i debatten var allmo- gemännens bestämda uppträdande på regeringens sida; äfven så moderate och i vissa fall liberalerna närstående män som hrr Jansson i Djursätra och Persson i Stallerhult tillbakavisade lika väl som hr Hans Andersson kraftigt och fyndigt oppositionens otidiga angrepp. Att mär- ka är ock, att den främste bland de i det liberala partiet ännu kvarstående bön- derna, hr Daniel Persson i Tallberg, ej hörde till dem som instämde med' hr Staaff. men det är och kommer att blif- va så: alla hr Staaffs försök att återvinna socialisternas gunst okar afståndet mel- lan honom och de liberala bönderna, och den hjälp, han får af radikala och kurti- santa grefvar och baroner och andra pampar af samma skaplynne i kamma- ren, är honom kanske snarare till skada än till gagn. Att svenske allmogemän, som taga saker och ting praktiskt, ej kunna finna det lämpligt att hålla val både 1910 och 1911, borde hr Staaff kunnat förstå förut. Men han må gärna gå på i ullstrumpor- na. Det kan aldrig skada, att den libe- rala ledningen blottar sig och, som en talare äfven framhöll, så tydligt visar, att dess innersta motiv blott är den okufliga atrån efter statsrådsplatserna. Allmänna valmansförbundets afdel- ning för Kalmar läns norra lands- tingsområde hade förra veckan års- möte i Vestervik under bankdir. K. Petersons ordförandeskap. Sedan styrelsens och revisorernas berättelser föredragits beviljades till- styrkt ansvarsfrihet för sistl. åirs för- valtning. Vid därpå företagna val, återval- des till ordförande bankdir. Peterson och till vice ordf. ryttmästaren frih. Fleetwood. Till öfriga ledamöter af centralstyrelsen återvaldes: för Norra Tjust ingeniör Morsing, kapten Lybeck och landtbr. Hj. An- dersson : för Södra Tjust bruksegaren Bo- réll, frih. Fleetwood och kamrer Öst- berg; för Innaläns härad löjtnant Koch landtbr. A. Johansson i Krakstorp; för Sevede härad godseg. Heden- berg, Hultsfred, och E. Samuelsson i Pelarne; för Aspelands härad landtbr. Roth- steiu och riksdagsman Er. Anders- son; för Vesterviks stad bokhandl. Ed- holm och dir. Westberg; för Timmerby stad disponent P. Olsson. — Revisorerna återvaldes. \t styrelsen uppdrogs att på lämp- ligaste sätt fgenom talare, skrifter och tidningspressen) sprida kunskap om och verka för förbundets syften. "Det var fullständigt teatraliskt". Från iiilerpellatiousdebatten i Andra kammaren i onsdag-s tona veckan rö- rande riksdagsupplösning 1010 berät-