Titel: Östgötaposten
Datum: 1910-04-15
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
2 ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTO-ÖTA^POSTEN N:r 15, Fredagen den 15 April 1910. ^teta^soalä \ ttaföplty. Da det torde intressera allmänheten att i bild få se de personer, om hiskopsvalet och hvilka äfven vid profvalet samlat de flesta rösterna, att portrattet å professor E. Billin? gör ett allt för ungdomligt intryck, ai biskop Eklund och kyrkoherde G. Ekström, hvilka på grund af det au t bland de till biskopsstolen, i Linköping påtänkte. om oftast varit nämnda i den i våra spalter sä lifligt förda diskussionen meddela vi bär nedanstående porträtt, hvarvid vi dock böra nämna dels let är taget för Heni år sedan, dels att vi ej hunnit att anskaffa porträtt ister de samlade vid profvalet rätteligen också borde ha upptagits Domprosten J. Personne. Kyrkoherde J. Sjöholm. Professor A. Kolmoriin. }es lugna samhället genom sina bravader på kvällar oeh nätter. Otrefligt har det fornt varit att råka dessa gynnare ute nt, men nu tycks saken anta allvarliga- re proportioner, skrifves till Ö. C. I fredags f. v. öfverföllo de nattpolisen, som blef illa åtgången. Bl. a. slogs hans kontrollur sönder med en påk. Natten därpå arrangerade samma arbetare ett lifligt slagsmål med några plåtslagare, hvilka förut bjudits på brännvin. I mån- dags öfverfölls en handelsresande. Dess- utom hafva bråkmakarna lösbrutit i mar- ken fastsatta bänkar vid kyrkskolan och kastat dem på kyrkogården, utslagit fön- sterrutor etc. Polisförhör om det passe- rade har hållits af t. f. kronolänsman Eric Holmstedt och torde detsamma få rättsligt efterspel för vederbörande. Professor E. Biiling. ■■■■■■■ Domprosten von Engeström. Lektor E. Ekedahl. Kyrkoherde V. Rundgren. Märklig afsägelse. Vid senaste stadsfullmäktigesammanträdet i Sö- derköping anhöll kontraktsprosten H. Ulander att varda befriad frän le- damotskapet af studsfullmäktig-e, ord- förandeskapet i fattigvärdsstyrelsen i SchweiinrHagbergska hamhemsfon- den och medlemskapet af Egna-hems- kornniittcii. Fullmäktiges vice ordförande dok- tor A. Håkansson beklagade pä det lifligaste de gjorda afsägelserna. Pro- sten Flander vore en af fullmäktiges allra bästa förmågor och kåren hade icke råd att förlora honom. Fullmäktige beslöto bordlägga ärendet, men på samma gång ställa' en anhållan till prosten Flander att hau åtminstone tills vidare ville kvar- stå som ordf. i fattigvårdsstyrelsen. Prosten TTlanders afsägelse af sina många kommunala uppdrag, hvilka alla han fullgjort med största nit och skicklighet, äro säkerligen påverkade af det läge, hvaruti järnvägsfrågan Ringstorp—Söderköping—Meni kom- mit, skrifver Söderk. Tidn. Emigrationen. Antalet emigran- ter utgjorde under januari till mars 3,503, mot 2,713 samma tid förra året. Andelsmejeri i Söderköping. A stadshotellet i Söderköping hölls i lördags sammanträde med ett 50-tal af ortens landtbrukare för dryftande af frågan om bildandet af en andels- mejeriförening. Vid sammanträdets början höll mejerikonsulenten Sigge Ljunggren ett utredande föredrag om principen för andelsmejeriföreningar. Han framhöll huru föreningsverk- samheten alltmera utvidgat sig bland, landthrukarnn och huru viktigt det är att de äfven i detta fall sammansluta sig för att kunna kontrollera mjölk- priserna. Efter föredraget uppstod en stunds diskussion, under hvilken samtliga talare betygade sitt varma intresse tö:- säkra. Man uttalade sig i princip för forslaget att bilda den ojnordade föreningen och tillsatte slutligen en kommitté med uppgitt att till ett kommande sammanträde framlägga förslag i frågan. Till kommitterade valdes hrr K. Henning, Tomtahnhn. Axel Odeen, Söderkö- ping, och K. Strömberg, Fnllerstad. •Nytt sammanträde skall hallas den 15 maj. Landstingsmannavalet i Östergöt- land. Domhafvanden i Aska, Dals och Bobergs härad har utsatt sam- manräkningen af rösterna för val af landstingsman för respektive kom- muner i båda kretsarne till tingsstäl- let i Motala den 18 d :s med början kl. 10 f. m. En fornminnesförening bildades i Fornåsa i söndags e. m.. benämnd Fornåsa och Lönsås fornminnesför- ening. Dess ändamål är att efter in- köp af en å egendomen Slottets om- råde liggande, synnerligen vacker och väl bibehållen ryggåsstuga dit sammanföra i orten befintliga fornsa- ker samt att upptaga och från glöm- skan rädda den å orten fornt verk- samma '•"Lasseföreningens'' traditio- ner. Styrelse valdes och består af landtbr. * Alb. Karlson Hyttringe. ordf., folkskoll. (t. Wahlquist. Löns- ås, sekr., landtbr. Rob. Andersson, kassör, hr Axel Peirelius.Linköping. klubbmästare, och landtbr. Julius Karlsson, Slottet. Ett /20-tal med- lemmar ingingo. Föreniugsnfgiflo:. bestämdes till 10 kr. Fornsaker frän Fbriiåsabygden mottagas ai förenin- gen med tacksamhet. Sockerpriset. Östergötlands minut- handlares förbund har höjt sockerpri- set med 1 öre pr kg. på grund af soc- kerbolagets den y d:s företagna pris- förböjning. Dubbelmordet i HeUsstad. Med häktade K. (i. Karlsson Iran. Kvarn- bäcken i Hellestad, anklagad för mord å kronolänsman C. A. Rinnan- der och polisöfverkonstapel X. Hed- man, hölls i mand. rannsakning inför Finsponga Lins häradsrätt. Karlsson såg kry ut och har fetma' under fängelsetiden. Enligt ett ntlå tände af fängelseläkareu. d:r Theo rell, hvilket föredrogs, har Lan dä' under uppfört sig väl och tyckts trif- vas, men har aldrig visat någon än- g-er öfver sina brott Vid samtal om dessa har han svarat oredig! och ofta talat om (le bekanta, gångjärnen, som han aDser sig ha blifvit beröfvad. D:r Theorell säger sig anse att K. vid brottens föröfvande saknat för- ståndets bruk. Medicinalstyrelsens ylfrande, som iiyiehåller samma slutsats, föredrogs äfven. ,, . Åklagaren yrkade ansvar å K. för mord och att hau skulle förpliktas till hvardera ar liinnanderska och Hed- manska sterliuhseu årligen utgifva 600 kr., sa länge någon af sterbhus- delegarne lefver. Därjämte yrkades att K. skulle åläggas betala förskjut- na vittneslöner. Domaren frågade, om K. önskade rjtttegångsbiträde, och då K. iakade härtill, förordnades f. riksdagsman- nen 1'. (>. Pettersson i Brystorp att biträda honom. Denne erinrade om fängelseläkarens och medicinalstyrel- sens utlåtanden framhöll titt K. icke egde några, tillgångar oi-h ej heller hade art att vänta samt yrkade att K. ej måtte straffas. Rätten resolverade, atl K., som visserligen funnits saker till mord. på grand af sin sinnesbeskaffenhet ej kunde -till ansvar fällas, utan skulle han öfverlemnas i k. befhdes värd. Däremot förklarades han skyldig att årligen till hvardera sterbuliuset be- tala 400 kr. Statsverket skulle vid- kännas alla kostnader i målet. Medikamentsförräd i stället för apotek. Apotekaren 0. Forthmeijer, som innehar personligt privilegium på apoteket i Stegeborg, Östergöt- land, hur inkommit till medieialsty- relsen med anhållan om befrielse frän nämnda privilegium. Med anledning häraf föreslår me- dicinalstyrelsen att k. m:t mätte från och med 1 okt i år befria hr Forth- meijer från hans privilegium samt förordna om apotekets upphörande och ersättande med. ett medikaments- förråd. Vidare hemställas att k. m:l måtte ålägga den som åtager sig att upprätta medikamentsförrådét att lö- sa apol ekets i Stegeborg fullgoda va- rulager samt förklara att vederböran- de ortsmyndighet ogcr att i god tid år 1915 inkomma med hemställan om medikamentsförrådets bibehållande, indragning eller förändring till själi- ständigt apotek. En olj/Gkbhändsfse inträffade i ons- dags förra veckan vid fiskare Göran Gustafssons nybyggda lägenhet ett stycke frän Brokinds station. Tvän- ue arbetare, Berglund och Lindholm, voro sysselsatta med sveuspränjöiiug. De höllo pä att ladda ett krutskntt. ila en fiskare Gustafssons omkring lli-årigo son Arvid kon tillstädes samt stälde sig intill för att se pä. \1 någon anledning brann skottet af, innan laddningen hasta fullbordas. \r<-id blef därvid så illa skadad i an- siktet, alt han måste införas till Lin- köpings lasarett, där han nu värdas. Lyckligtvis tros synen kunna räddas, ehuru nog det ena ögat fått med af slaget. Berglund och Lindholm er- uöllo äfven skador, mer. dessa voro ej svårare beskaffenhet, än att de kun- nat återgå till sitt arbete. Konungen reser till Wien. Enligt ett privattelegram till D. N. frän Monfe Carlo kommer konungen, som f. n. behandlas af aflidne furst Bis- mareks läkare prof. Schweningor. att inom S dagar afresa till Wien,där hau skall besöka jaktutställningen. Järnabanan. Medan på andra si- dan Nyköping öfver 600 man äro sys- selsatta med att bygga den blifvande statsbanan .Järna -Norrköping, hvar- igenom våglängden mellan Norrkö- ping och Stockholm förkortas med"17 kilometer, göres f. n. intet vid liuien mellan Norrköping och Nyköping- Denna är visserligen rensfakad men Planen är ännu icke godkäud*af k. m:t. Det är dock så godt som af- gjordt, att Åby station blir flyttad ut på gärdet närmare Björnsnäs och blir gemensam både för Järna- och Ka- trineholmslinierna. hvarefter den för- ra fortsätter utefter landsvägen för- bi Getä och Hammaren till Ftters- berg, där nästa station blir tillfinnan- des. Sedan passeras Kolmården, hvilket icke möter några särskilda svårigheter, alldeustund man där har fastmark och icke såsom t. ex. i Tull- garnstrakten gamla sjöbottnar, dal- man måste påla, för att hindra ban- ken att sjunka allt för mycket. 1 vintras verkställdes i Åbytrakten undersökningar om grnsförhålllande- na, det för en järnvägeanläggning icke minst viktiga. Dessa undersök- ningar skola nu återupptagas i de trakter, som den nya banan skall ge- nomlöpa. Schismen inom Ev. Fosterlands- stiftelsen. Minoritetspartiets med- '•Miimar i Ev. fosterlandsstiftelsen ha nu bildat en förening inom stiftelsen med namnet "Ev. fosterlandsstiftel- sens bibeltrogna vänner". Dess liufvudändamai anses i dess r -kl Inner vara atl verka fjol " vm- nande af enhet och planmessighet i kampen mot den modenia teologien? bibdkritiska och i öfrigt rationalise rande tendenser". Ett verkställande utskott har valt:- och. testår af grossh. E. Jepsson, En- •relholm, dir. G. L. Lagergrchn och pred Axel B. Svensson. Fosterlandsstiftelsens styrelse ha med anledning häraf utsänd! ett cii i-ulär, i hvilket den beklagar splitt •ingen och anser den nya sammai simningen obehöflig.alldenstund stif- telsen är lika bibeltropren och lik: ciyckel motståndare till bibelkriti ken som denna. Don varnar för de nya partibildningen, som icke ka: annat än leda till "sorgliga förveck i ingav". Fc>sta-majblommans segertig. Föi sta majblommans centialkommitt. hade i tisdags sammanträde i Göti borg. Därvid meddelades, att lokal kommittéerna i Jandet i år ökats me •>5. så att nu hela antalet lokalkora mitteer uppgår till 248, hvilka ti!"1 stimulans för innevarande år rekvire lat nära 2 miil. första-majblommor. Direktör Rudolf Abelin till Ämeri ka? Från intresserade trädgårdsod- larckrctsar har meddelats redaktionen af Sv. D., att direktör Rudolf Abelin um gås med planer att öfverflytta sin verk- samhet till Förenta staterna,, där väl af- lönad anställning lär ha blifvit honom, er- bjuden. Med anledning häraf har redak- tionen sökt vinna upplysning om medde- landets tillförlitlighet samt erfarit, att detsamma tyvärr lär vara sant. Djjjektör Abelin närstående personer ha nämligen uppgifvit, att han till följd af de tryckta ekonomiska konjunkturerna här hemma icke ser sig i stånd att fullfölja sin för ett par år sedan eller så grundade verk- samhet med fniktträdgårdsanläggningai vid Bästad. eller det nya Norrviken, som var meningen utgöra en fortsättning å hans mångsidiga, högst beaktansvärda och framgångsrika fruktodlingar nära Åby i Östergötland. Direktör Abelins beslut att lämna fo storlandet lär emellertid ej ännu vara de finitivt afgjordt, och vi må på grund här af. skrifver den citerade tidningen, utta la don förhoppningen, att detsamma skall kunna ändras. Omdömena om direktör Abelins verksamhet ha ju varit rätt väx- lande, men efter do emellanåt mycket he ta strider, till hvilka den gifvit anledning, ha sedan ett eller par år följt lugn oeh ett allt allmännare och vidsträcktare er kännande åt honom såsom en bland våra dugligaste och mest framsynte trädgårds män, hvilka ingalunda minst genom sina u! märkta och populära handböcker fruktodling o. s. v. under de sista decen niern» fört våra pomologiska och horti kulturella intressen väsentligt framåt l)ot vore i hög grad önskligt, att denna direktör Abelins verksamhet allt fram- gent finge fortsättas i hemlandet, och det borde väl i väntan på den ifrågasatta rikspomologisba anstaltens förverkligan de ej var svårt att härför finna någon lämplig form. Bräkmakare i Kisa. De vid K gjliteri oeh mek. verkstad n.vengagerade arbetarna tyckas ännu lerrorisera det el tiåifwdsttikm. En minnesvård öfver Emil Hammar- lund. Centralstyrelsen för Sveriges allmänna folkskollärareförening har i se- naste nummer af Svensk läraretidning of- fentliggjort ett upprop med inbjudning till tecknande af bidrag för resande af en enkel minnesvård på Emil Hammarlunds graf. Afsikten är, att denna vård, sé vidt sig göra låter, skall hinna blifva fär- dig så tidigt, att den kan aftäckas i sam- band med firandet af allmänna förenin- gens trettioårsfest den 8 nästkomande augusti. Det öfverskott, som torde uppstå, se- dan vården oekostats, skall användas för det syfte, kring hvilket den bortgångnes tankar under de sista åren företrädesvis irde sig, nämligen åstadkommandet af ett eget hem åt Sveriges allmänna folk- 'skollärareförening. Stora donationer. Grosshandlaren Fr. G. Althainz, som afted i Stockholm den 6 mars i år har donerat ungefär 400,000 kr. till välgörande ändamål, näm- ligen till Borgerskapets gubbhus 60,000 kr., till borgerskapets änkehus 60.000 kr., till prins Carls uppfostringsanstalt på Gålön 50,000 kr., till frimurarebarnhuset 50,000 kr., till Allmänna barnbördshuset 50,000 kr., till asylen för fattiga barnafö- derskor och deras barn 25,000 kr., till Lilla hemmet 25,000 kr., till Kungsholms barnhem 15,000 kr., till Neptuniordens fattigkassa u,000.kr. samt till par Bri- •olls fattigkassa 5,000 kr. Därjämte haj- till tyska S :t Gertruds församling done- rats en fond af 50,000 kr., hvaraf räntan skall utdelas till i behof stadda försam- lingsbor. Bouppteckningens efter enkefru Anna Wallenberg afslutades på fre- dagen i Stockholm och visade en be hållning af o.:{21.246 kr., af hvilken ramma den aflidna donerat 60,000 kr ;ill olika välgörande stiftelser förut om penninggufvor till åtskilliga un erlydande. De stiftelser, som ihåirkoniinits aed donationer, äro a3vlet för l'auv- res Honteux, 10,000 kr., Fredrika Jreiher-förbuudets stipendiefond 0.000 kr.. Fredrika Bremer-förbun- let 10,000 kr.. Nordiska museets skansfond 10,000 kr.. Tjänarinne- iemme1 K).(IDI) kr. samt Eiofo för- ■amlinjr L0.000 hr. Raosevelts mottagande i Stackholm. Lur exp.residenten Roosevelt skal! oottagas i Stockholm är ännu icke •estämdt, men så mycket kan sägas. ,tt sa väl staten som staden vilja gö- a allt för att bereda honom ett möt- ägande som svarar mot den höga fällning han intagit och den enastå- ude popularitet hau åtnjuter i sitt teniland. Vid förfrågan hos utrikesdeparte mentet har ]). X. erfarit att såväl kron-prihsen-regenten som regeriu gens medlemmar äro lifligt intresse rade af att Roosevelts besök i Stock- holm skall ega rum under så festliga former som möjligt. Anordningarna för mottagandet ha redan diskuterats inom regeringen, men ingenting ännu definitivt bestämdt. Roosevelt inträffar i Stockholm först lördagen den T maj, och man har sålunda god tid. Huruvida konung Gustaf till dess kan hemkomma är ännu omöjligt att siiga. Hvad Stockholms stads myndighe ter beträffar, så komma de också sä kert att göra hvad dem kan åligga för att bidraga till mottagandets fest lighef. Alla kommunala byggnader skola prydas med amerikanska och svenska flaggor. Stadsfullmäktige komma att möta för att hälsa Roose velt välkommen. Det är bekant att expresidenten alldeles särskildt in tresserar sig för skolväsendet. I den mån den korta tiden tillåter — Roose velt stannar endast två Édagar — äi det meningen att man, om han så ön skar, skall visa honom allt det bästa skolväsendet kan prestera. Of riga landsdelar Hudiksvalls folkbanks ordinarie bolagsstämma hölls i onsdags afton. Se- dan styrelsens och revisorernas berättel- ser föredragits uppstod en rätt hetsig de- relsens berättelse. Dechargefrågan för- anledde votering, hvarvid yrkandet om dess omedelbara åtgörande samlade 1,409 röster, medan uppskofsyrkandet samlade 900. Dä majoriteten för afgörande af dechargefrågan emellertid icke var så stor. som lagen föreskrifver. måste frågan upskjutas, och stämman ajourne rades till den 27 april. Till sist beslöts att banken skulle träda i likvidation och utsågas likvid.-itorcr. Tabergs grufvor åter till heders. Tabergs grufvor ha enligt uppgift nu ut- sikt at åter komma till användning, och preliminära köpekontrakt rörande flera af dem lära i dagarna vara upprättade. Det är till följd af gynnsamma, resultat med ett nytt bränsle och en ny smältme- tod, som man anser det lönande, att be- arbeta denna egendomliga malm, som visserligen icke är så rik på järn, men som lämnar ett förstklassigt järn och stål. Revisorerna af Luleå kyrko- och skolråds räkenskaper för är 1909 lära mot domprosten Wester i Luleå riktat en del anmärkningar, hvilka närmast gå ut på att visa, att domprosten förfarit med allt för stor själfrådighet. Revisorerna påyrka emellertid äfven 10 års revision af de båda kassornas rä- kenskaper ; först sedan de af dem fram- ställda många anmärkningarue blifvit nöjaktigt förklarade eller rattadje anse de sig kunna tilltsyrka ansvarsfrihet för kas- saförvaltare och resp. kyrko- och skol- råd. Hembygdsfest och utställning I Kalmar. A Kalmar slott kommer denna sommar, sonl närondt, att anordnas en utställning af alla slags gamla föremål som äro tillverkade eller hafva häfd inom länet, äfvensom af gamla konstverk. Samtidigt skall i Nybro köping ordnas en hemslöjdsutställnang. Dessa utställ- ningar skola sättes i samband med d«o hembygdskurs, som skall, ordnas i Kal- mar under midsommarveckan. För att kunna gifva en mera allsidig bild af kultu- ren i Kalmar län hafva komniittérjrde för Kalmar-slottsutställningen tänkt att där äfven söka ordna en utställning af moder- na taflor och skulptur, där de konstnärer, som utgått från Kalmar län, kunde låta hembygden få se något af deras verk och såmedels visa att de ännu hafva uitve&se för sin födelsebygd. Att denna utställ- ning kommer att blifva en stor insats vid hembygdskursen är gifvet, då kommitte- rade redan fått löfte på bidrag af en hel del konstnärer, såsom herr och fru Kall- stenius, fru Nyström-Stoopendal, Oscar Hullgren, Ragnar Swahn m. fl. Sigrid Blomberg har lofvat sända "bebådelsen" m. m. och flera konstnärer, Döderhulta- ren icke förglöimnandes, äro vidtalade. Utställningen, som omfattas med lifligt intresse af drottningen, torde komma att öppnas omkring pingst. Spritstriden i Sollefteå. Revisio- nen af Skellefteå spirituosabolagis räken- skaper och förvaltning för 1909 är nu verkställd och visar, att bolagets verk- ställande direktör, v. konsul H. T. Sand- ström, utan att därtill vara berättigad, vid olika tillfällen under 1909 påfört sig ett sammanlagdt belopp af kr. 42,603 : 37, för-hvilket belopp han vid revisionens slut häftade i skuld till bolaget. Nämnda belopp inbetalades till bolaget den 29 mars innevarande år af delägarna i bolaget, men revisorerna yrka, att böla- ?et godtgöres en å beloppet tillkommen ränteförlust å kr. 1,655: 55. Med hvilkor att denna ränteförlust godtgöres bolaret. tillstyrka revisorerna ansvarsfrihet för 1909. Torkan. Fpsalavårarna äro illa be- ryktade för sin torka, men sannolikt har aldrig större torka hemsökt orten i april månad Sn för närvarande. Fuktighetsprocenten nedgick den 6 april kl. 4 e. m. till 16, ett värde som säl- lan förekommer utom i ökenländerna. Sedan de fullständiga observationernas början 1865 har blott en gång 17 proc. antecknats, den 23 april 1374. De lägsta värdena pläga förekomma i naj. I denna månad har en fuktighet under 20 proc. iakttagits : 1868 den 15 19, 187-1 den 27 14, 1880 den 13 17, 1881 den 31 14, 1886 den 5 15, 1894 den 22 18, 1904 den — 19 proc. Målet mot dir. Christiernin. Det af likvidatorerna för Aktiebolaget Sunds- valls köpmansbank väckta åtalet mot ban- kens förre verkställande direktör J. G. Christiernin för trolöshet mot hufvud- man förevar i går inför rådhusrätten i Sundsvall. Kärandeombudet meddelade, att en- ligt bankens bokslut häftade Christier- nin vid 1909 års utgång i en skuld till ban- ken af 97,700 kr. Ifrågavarande belopp hade han bemäktigiat sig under åren 1907—09 utan tillstånd af styrelsen och utan densammas kännedom. På den grund yrkas ansvar enligt 22 kap. 11 eller 19 par. i strafflagen samt att C. måtte er- sätta banken nämnda belopp jämte ränta från 1 jan. 1910. Svaiandeombudet medgaf riktigheten af att C. var skyldig banken omkring 97,000 kr. vid 1909 års slut, men detta be- lopp hade täckts i januari i år dels på sätt bankstyrelsen vidgått vid bolags- stämma den 22 sistlidné mars, dels på sätt som framginge af bankens räkenska- per, nämligen af C :s konto för 1910 och bankens reverskonto för innevarande år. Ombudet hemställde, att bankens afräk- ningsbok och i-everskonto måtte framvi- sas nästa rättegångstillfälle. Vidare fram- hölls, att enligt svarandens mening hade styrelsen haft full kännedom om de transaktioner, hvardgenom svar. råkat i skuld till banken. Kar. genmälde, att C. sökt att i början af detta år täcka sin skuld genom att utan styrelsens hörande bevilja tre lån, två stycken å 16,000 kr. hvardera och ett å 65,000 kr. mot värdelösa säkerheter, hvilka lån lagts som säkerhet för hans skuld. Målet uppsköts till den 6 maj, då svar. skall iakttaga personlig inställels* Olycka vid jordschaktning. Vid byggnadsarbeten i Berga för uppförande af Skånska husarregementets kasern in- träffade i lördags en svårare olyckshän- delse. Några arbetare voro sysselsatta med gräfiungsaa-beten i en 4 meter djug