Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-06-19
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ■■ Redaktör ocb i Bengt H&gge. OSTGOTA-POSTEN Effftre och lorlagrttar.. Aktiebolaget Ostgöta Correspoiidentens Booktrickerl. Verkställande direktor: Predr Hammarström. l\:r 25. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,13, för hälft år 0,S5 och ett qvartal SO dre, postbcfoidriugsaurlften iubcrliknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 19 Juni. Annonsprii: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 Öre. Utländska annorser 15 öre. Förlofniogs-, vigsel- och födelaeaoDOoser 75 öre; dödsannons 1; 50. LöanummerpriB 5 öre. Östgöta Correspoadeateaa Boktryckeri i Linköping, j 1890. Bod. Nämndemannen Fritiof Walfrifl Svensson lugnt och stilla afi d ä Hamngatorp V. Tollstad, Måndagen den 15 Juui 1396 kl. 8« e. id., i en Cider af 34 år, 8 må- nader och 3 dagar, djupt sörjd och be- gråten af syskon svåger svägerska, sy sterbarr en trogen vårdarinna, öfriga tjenare, ha vi den sorgliga pligteo att för hans vänkrets och bekanta tillkäooa- gifva- Syskonen. Farväl! O dyra broder. Dm vänskap saknar vi; Men nå den nya jorden Skall inga tårar bli. Sv. P*. 492, v. 11-12. (160) Sammanträden. Delegarne ntl Östergötlands Nya Brandstodsbolag kallas härmed till ordinarie bolags- stämma å bolagets kontor i Linköping Fredagen den 14 nästa Augusti kl. 12 middagen; börande delegare, som å stämman vill föra talan, en timme före stämmans början anmäla sig hos om- budsmannen. Linköping i Juni 1896. (5799,159) Tillkännagifvanden. Advokat-Byrån, Linköpiny, Storgatan 50 (öfver postkontoret), ombesörjer rätteg&DKar, boutredotn- enr. Inkasseringar och komnils- BlonärBnppdraK bos K. Befalloingshaf- vande m m. Billigaste inkassotaxa: För årsknoder, vid liqvid efter aomaniag, högst en kr. Ieophafvare: v Häradshöfding Per Arnander. (3336,13) ________ hos liustynliei, Hofrätts e. o. notarien K* Arnander, ombesörjer mot lagstadffad taxa hand- lingars inlemnande och uttagande. Träffas å landskanaliet k! 10—2. Adres»; LandskanUlet. (3335.21) firar, v. G, sin 26:te årsfest 1 Jonsbergs kyrka Toradacen den 25 denne» från kl. 10,30 r. m. Ull 6 e. m. eoligt program, som atdelaa vid fastea. Mötesbesökande få å Vikbolandsbanaa lösa enkel biljett till Jonabergs station, gillande äfven för hemresan på aftonen till påstig ningsplatseo Flin Jonsbergs station ocb till kyrkan ar V, timmes promenad for klena fotgängare. Mjölk får köpas vid kyrkan. (161)________________Featkomltén. , 8*tiämda dr* »A* qoartabjsnmitn *7eré*la&ttga JSnätiritigaviUtor. aSJT* Hlngsl, som kao anmälas till för- säkring omedelbert före kastratioo, anaea i likhet med % 27 i regi. såsom redan försäk- rad, då handlingarne blifvit af försäkrings- tagaren nnderskiifna oeh tillika med afgiften till veterinären aflemnade. HT* Föl, som vid födelsen haft lif, er- sattas vid dödsfall före kalenderårets siat med 60 kr. om stoet är försäkradt i Östergötlands Kreaturs-Försäkrings-Bolag (3633,119; vid middagstiden, är framme i Malmö kl. 9 55 e. m. Med samma tåg afgå äfven resande från stationer utefter Hallsbergs-banan, hvilka stöta till i Mjölby, samt de resande hvilka, stöta till i Nässjö. Från sistnämnda sta- tion går tåget direkt till M;'.lmö och utställningsbesökare söder om Nässjö få afresa med annat tåg. Återresan sker äfven medextratåg. som afgår från Malmö den 1. 3, 5, 7 och 8 Juli kl. 7 f. m., hvilket täg in- träffar i Stockholm kl. 10 50 e. ni. Det är ganska antagligt att äfven de enskilda banorna komma att för- sälja liknande rabattbiljetter. Hedrade efter döden. I tisdags restes å Fornas kyrkogård en ståtlig grafvård till minne af fram- lidne kyrkoherden Anders Vilh. Staal och hans syster, den vid 102 års ål- der aflidna Anna Kristina Staal. Ste- nen, som har formen af en obelisk, är af svart finpolerad granit samt tillverkad vid J. E. Nelsons välkän- da stenhuggeri härstädes och bär föl- jande inskription: Kyrkoherden Anders Vilhelm Staal I. 17Ö5 t 1863 Mamsell Aona Kristina Staal f. 1788 t 1890. Af tacksamhet reste stiftets presterBkap stenen. Syskonparet Staal har, som bekant, gjort frikostiga donationer till prester- skapets enke- och pupillkassa. Ett större kronobageri, utrustadt med alla nyare tidens upp- finningar på detta område, lär vara ifrågasatt att anläggas i Mjölby. Åt- minstone har saken varit på tal hos vederbörande och gjorts till föremål för bei åkningar och förberedande un- dersökningar. Meningen skulle då vara att indraga bagerierna vid de olika lägerplatserna och från detta central bageri pr jernväg leverera bröd till samtliga regementen och militärsko lor inom ett större område (vi antaga hela 2:dra arméfördelningen). Om ba- geriets storlek kan man göra sig en föreställning deraf att detsamma, ehu- ru försedt med alla möjliga använd- bara maskiner, skulle kräfva en ar betsstyrka af omkring 80 personer. Med bageriet skulle naturligtvis för- enas äfven stora magasiner för mjöl eller spanmål. En lämpligare plats än Mjölby skulle väl svårligen kunna erhållas för en dylik anläggning. Här finnas på plat- sen, belägen i en sädesrik provins, flera tidsenliga qvarnar, som leverera mer än tillräckligt med mjöl för be- hofvet, och dessutom äro kommunika tionerna åt alla håll synnerligen lätta, hvartill kommer att platsen ligger till- räckligt långt inne i landet ocb alltså skyddad för fiendtligt öfverfall. Måhända är meningen att äfven i andra provinser anlägga dylika cen- tralbagerier (förenade med egna eller förhyrda qvarnar?) samt spanmåls- Länet och stiftet Billighetsresor till Malmö komma att af jernvägssty- relsen anordnas i och för landtbruks- mötet derstädes. Resande få med statsbanorna fär- das fram och åter på enkel biljett, hvarvid dock måste iakttagas att re- san får företagas endast med de sär- skildt anordnade extratågen. Resan- de från våra orter skola afgå med extratåg, som afgår från Stockholm kl. 6,10 f. m. under dagarne den 29 och 30 Juni samt 2, 4 ..och 6 Juli. Detta tåg, som passerar Östergötland En sådan tankes förverkligande skulle kunna föranleda ej blott bety- dande besparingar för staten utan skulle kunna bli af betydelse äfven för vår jordbruksnäring, ty om sta- ten skulle inköpa spanmål för trup- pernas underhåll, så kan väl antagas att inköpen skulle gälla svensk span- mål, hvarigenom vår inhemska sades- produktion skulle fä en god kund. För närvarande torde väl våra trup- per till största del förplägas med bröd at ryskt mjöl. Den hår antydda tanken bör derför, synes oss, på allt sätt undei stödjas och befrämjas. Inspektör för elektri- ska ledningar. K. m:t har för- ordnat t. f. distriktsingeniören vid telegrafverket Karl Erik Landström, att till slutet af &r 1898 vara inspek- tör öfver elektriska anläggningarne vid Reijmyre. Lan till fattiggårdar. Krist bergs församling söker tillstånd att få låna 15,000 kr. till gäldande af till fattiggård inköpta 1 mtl Högby Österg&rd. För samma ändamål söker Kaga församling, som till fattiggård inköpt 3 4 mtl Mellanbränninge Norrg. och 7/48 mtl Mellanbränninge Mellang., tillstånd att få upptaga ett amorte- ringslån å 16,500 kr. Ett hastigt dödsfall, eg nadt att väcka djupt deltagande för den aflidnes familj, inträffade i Jönköping i tisdags på förmiddagen, i det att en ung son till borgmästaren V. Egnell i Grenna plötsligen afled utan någon föregående sjukdom, skrifver Smal. Alleh. Valdemar Egnell, så hette den afiidne, lemnade för ett år sedan Jön- köpings läroverks sjette klass för att egna sig åt apotekareyrket och er- höll dä anställning som elev å ett apotek i Norrköping. Det vita? ge- nus, han valt, tilltalade honom emel- lertid ej, hvarför han lemnade det- samma för att fortsätta de afbrutna skolstudierna. I detta syftemål vista- des han i Jönköping sedan mnev. års ingång och åtnjöt under denna tid privat undervisning af flera bland allm. läroverkets lärare. Tvänne af dessa besökte han i måndags i deras till- fälliga sommarhem i Mullsjö för att tentera, hvilket lyckades väl, och be- vistade vid återkomsten till staden studentkonserten. Efter densammas slut tillbringade han i sällskap med en jemnårig an höiig nägra timmar i hotelltrådgår- den. Då han kom hem tog han, som tidtals plågades af sömnlöshet, 2:ne morfinpulver och insomnade en stund deretter. Vid 7-tiden på morgonen i tisdags vaknade hans kamrat, hvilken lör natten delade rum med honom, af högljudda rosslingar och märkte då att Egnell var svårt sjuk. Läkare efter- sändes genast och inom en kort stund infann sig lasarettslåkaren A Thorén. Alla försök att väcka och bringa till sans den sjuke visade sig emellertid fruktlösa och vid 10-tiden utandades han sin sista suck. På telegrafisk väg underrättades borgmästaren Egnell om sonens sjukdom och reste genast dit, men när han anlände hade sonen redan aflidit. Dödsorsaken var enligt den af d:r Thorell utfärdade läkareattesten hjert- förlamning. Egnell hade någon tid lidit af hjertlidande och luugödem. Förutom af föräldrar och syskon sörjes den i sin ungdoms blomma skördade ynglingen — han var ännu ej fyld 18 år - af en stor kamrat- krets, inom htilken han var högt uppburen. Näktergalen lår äfven uppe- hålla sig i Mörlunda, der han slår sina underbara drillar i närheten af jern vägsstationen, meddelar Oskarsh. T. Konkurs. Grosshandelsfirman Sv. O. Holmsten k Comp (innehafvare Sv. O. Holmsten) har af rådhusrätten i Norrköping blifvit försatt i konkurs. Norrköpings kreaturs- möte i onsdags hade temligen ringa tillförsel. Priserna å oxar vexlade fr&n 225 till 275 och 300 kr. samt 325-375 till 400 och 475 kr. paret och för ett par särdeles stora oxar begärdes till och med 530 kr. Kor gälde från 55 till och med 150 kr. stycket. Afsättningen tycktes gå myc- ket trögt. Köstgrund för prestval i Motala. K m t har lemnat utan afseende L E. Erikssons cch H. R Olssons m. ti. Motala pastoratsboars besvär i fråga om det vid gemensam kyrkostämma med Motala stad och Motala sockeu den 30 Sep'ember 1895 au tagna förslag till röstgrund vid prest- val inom pastoratet. Hélsov&rdsordning för Karna. K. bfhde har till efterrät- telse faststält kommunalnämndens i Kärna förslag till helsovårdsordning för kommunen. Denna ordning gäl- ler särskildt den s. k. Malmsroten, omfattande Malmslättens lägenheter och Sjövalla med dertill hörande lä- genheter samt lägenheterna å kyrko- jorden med Sållarebo, Håradsjorden och Segeltorps utjord. alla torp och lägenheter å den s. k. Kärna backe, samt inom kommunen befintlige slag- tener, mejerier och platser, der näring idkas. För öfverträdelse af stadgan i allmänhet är stadgadt ett vite af fem kr., som höjes med 10—15 kr. för den, som icke inom lämplig at kommunalnämnden eller tillsynings- man förlagd tid — ej understigande 12 och i vanliga fall ej öfverstigande 48 timmar — verkställer, hvad i sa- nitärt hänseende föreskrifves. Sveriges iernvägsindu- stri under 1894 oeh 1895. Det är i flera afseenden intressanta uppgifter som kunna hemtas ur den af jernvägsstyrelsen i dagarna publi- cerade "allmän svensk jernvägsstati- stik för år 1894 jemte några uppgif- ter om jernvägstrafiken år 1895". Beträffande det svenska jernvägs- nätets utsträckning finner man så- lunda att nätet under 1895 ökats med 521 kilometer eller den största hit- tillsvarande utvidgning, om man un- dantager "jernvägsåren" 1874 och 1876, under hvilka spårnätet ökades med resp. 1,045 och 620 kilometer. Hela det vid 1895 års slut befint- liga jernvägsnätet utgjorde 9,755 ki- lometer, deraf 3,269 kilometer stats- bana, och hela det sammanhängande spårnätet 9,646 km. Det stora Kom plexet enskilda banor är fördeladt på icke mindre än 122 egare. De svenska jernvägarnes byggnads- kostnad vid 1895 års slut angifves till det för våra förhållanden bety- dande kapitalet af 626 millioner kr., deraf omkring 300 millioner i stats- banor. Den rörliga materielen utgjordes vid 1894 års slut af 965 lokomotiv och 25,355 vagnar, deraf cirka 2,000 per- sonvagnar. Bland vagnarne före- komma 2 restaurationsvagnar (Upsala —Geflebanan), 219 bogievagnar och 610 treaxliga godsvagnar (hufvudsak- ligen använda vid de stora malm- transporterna från Gellivare till Luleå och Grängesberg till Oxelösund). Nära 17 (16,83) millioner resande och nära 13 (12,7 7) millioner tons gods befordrades under 1894 å de svenska jernvägarne. Af intresse är det att erfara att största intensiteten i afseende å persontrafik uppnåddes af Stockholm—Saltsjöbanan, hvilken också uppvisar den största tågfre- qvensen (26,1 tåg om dagen), under det att samma bana är den näst sista i afseende å intensiteten af godstrafik. Trafikinkomsterna uppgingo under 1894 å samtliga Sveriges banor till 54,08 millioner kr., deraf 23,0 millio- ner å statsbanan. Efter totalinkomst pr bankilometer står Gefle—Dala först med 20,300 kr., Wittsjö-Markaryd sist med 1,000 kr. Likasom statsba- norna i trafikintensitet befinnas stå framför de enskilda banorna i me- deltal, så är förhållandet detsamma i afseende på inkomsterna. Statsba- norna intjenade nämligen 7,900 kr. pr bankilometer, de enskilda banorna i medeltal allenast 5,200 kr. Med hänsyn till utgiftsprocenten äro de enskilda banorna i fördelak- tigare läge än statsbanorna eller alle- nast 54,2 mot 67,9 procent, under det att, derest man undersöker driftkost- nadens förhållande till det utförda transportarbetet, det visar sig att statsbanans läge är gynsammare. Granskas nämligen pr truttoton-ki- lometer visar det sig, att denna å de enskilda banorna utgjort 0,H öre mot 0,80 öre å statsbanorna.Regeln är också att kostnaden för transportar- betet utfaller relativt lägre i samma mån som trafikrörelsen erhållit mer vidsträckt omfattning. Angående reversförfalsk ningarna i Östgötabanken af F. F. Jonsson i Nyholm och C. J. Gran i Hvilebo hölls nyligen inför Linköpings rådhusrätt förnyad ransakning med nämnde personer samt Grans dotter Jenny Matilda. — I målet mot Jons- son yrkades nu jemväl ansvar mot Gran för delaktighet i J:s reversför- falskningar, emedan Gran å reverser- na tecknat sig som vittne med vet- skap om borgensnamnens oäkthet. — I målet mot Gran förnekade dot- tern att hon skrifvit mer än sjelfva borgens- och vittnesmeningen å re- verserna, några namn hade hon ej undertecknat. Gran sade sig då sjelf ha skrifvit dessa namn. Åklaga- ren af stod på grund häraf från ansvar- syrkande mot flickan Gran blef förklarad saker till an- svar för två särskilda förfalsknings- brott, jemlikt 12 kap. 4, 6 och 21 §8 strafflagen, jemfördt med 4 kap. 2 § samma lag, men som han å Åtvida- bergs poststation ofligen uttagit avis- bref från Östergötlands enskilda bank angående reverserna i fråga, så för- visades han i och iör berörda brott till ransakning inför Åkerbo, Banke- kinds och Hanekinds häradsrätt Jonsson förklarades saker till fyra särskilda förfalsknmgsbrott jemlikt 12 kap. 4 och 21 §§ strafflagen jem- fördt med 4 kap. 2 § samma lag, men som äfven han har å Åtvida- bergs poststation uttagit avisbref från Östergötlands enskilda bank, angå- ende reverserna i fråga, så förvisa- des han också i och för berörda brott till ransakning inför ofvannämnda häradsrätt. Beträffande härefter Gran så och då han erkände att han med vet- skap om att löftesmännens namn un- der de af Jonsson förfalskade rever- serna ej varit äkta ändock bevittnat desamma, så dömdes han jemlikt 12 kap. 4 8 strafflagen jemfördt med 3 kap. 4 § och 4 kap. 2 § samma lag att för hvardera af dess delaktig- helsbrott hållas till fängelse i en må- nad eller tillsammans fängelse i 4 månader. Församlingens tacksam- het. A extra kyrkostämma den 7 d:s beslöt Askeryds församling att inköpa en grafvård att resa å fram- lidne prosten P. J. Egneils graf å församlingens kyrkogård, och be- stämdes grafvårdens aftäckande till midsommardagen den 24 strax efter gudstjenstens slut. Militära kockars utbild- ning. Vid hvaije icke garnibone- radt infanteri- och kavalleriregemente uivä'jes trån och med i år, helst på fri- villighefous väg, 6 beväringsmäu lör att bibringas utbildning såsom kcckar. Utväljandet sker af beväringsbelälbaf- varen 4 veckor etter inryckningen på lörslag af vederbörande kompanikou- tingents belälhafvare, och tillses härvid noggrant att å :örslagen ej uppöras n ti 11 a än de. som ådagalagt ett godt uppförande oeh varit sina kamrater ett föredöme i puts och snygghet samt vi- sat sig ega god uppfattning i förening med ett praktiskt bandlag i allmänhet, och betecknas i en nyligen utkommen generalorder 6åsom särskildt lämpliga härtill, riör såvidt de motsvara ofvan- nämnde anspråk i afseende å godt upp- förande och vård om sin person", ky- pare, vaktmästare, betjenter, biträden i viktualie- oeh hökarebodar, bagare o. s. v. Undervisningen, som ledes af en kap ten och en undorofficer omfattar "all män militär utbilduing och särskild fackutbildning". Fackutbildningen om- fattar dels teoretisk och dels praktisk undervisning. I den senare inbegripes närvaro vid slagt, proviantering och proi :ntutdelning. kännedom om köttets beskaffenhet, dess styckning och utmät- ning, ö'niugar i kokkittlarnes och sol- dat-kokkärlens användning, kännedom om officerskantinen och dess använd- ning och öfningar mel densammas till- behör, förrättande af lä npliga sysslor uti officers- cch underofhcersköken, så som rengöring af glas, porslin och ölrig bordsservis samt diskning, rengöring och tillredning af rotfrukter och grön saker, skärning ocb uppläggning af kött samt tillredning af ägg- och mjölrätter m. m. S:>m man häraf finner är ut- bildningen både lärorik och mängs dig och har ove^ersägligen sin stora nytta i det praktiska hfvet. Af de yrken, som uuder nu pågående möte å Malmen representeras bland kockarne förekomma: stevard, socker- bagare, karamellkokare, hotellvaktmä- stare och kypare. Frågan om Tåkerns sänk- ning. Nyligen har till kon. befhde inlemnats en skrifvelse från fru Anna von Redtz, Hofgården, godsegaren Nils Rosenqvist, Kyleberg, och leda- moten af k. konstakademien skulp- tören Alfr. Nyström, hvari nämnde personer före den utgångna fatalie- tiden begärt tå sin talan öppen hållen för möjliga åtgärders vidtagande emot sjön Tåkerns sänkning Krutattentatet i Motala. Barberaren Hammarstrand härstädes, skrifver vår Motalakorrespondent, hade, på angifvelse af åklagaren, till- talats och sedermera af rätten förkla- rats häktad för försök till mordbrand. Han skulle nämligen den 28 Maj i en jernspisel i sin bostad, der eld varit uppgjord, ha velat lägga 2 kg. sprängkrut, i afsigt att dermed åstad- komma skada till lil och egendom. Vid extra sammanträde d. 15 ds med Motala rådhusrätt, dervid den häk- tade biträddes af v. häradshöfding J. Hultgren från Örebro, förekom under den 2 timmar långa ransakningen ingenting, som gaf stöd för anklagel- sens verklighet. Hammarstrand, hvil- ken en tid varit mycket begifven på starka drycker, hade sagda 28 Maj i Flodins handelsbod köpt 2 kg. krut jemte stubintråd, som han ämnade till sprängning vid en honom tillhö- rig lägenhet i Vestergötland. Hem- kommen till sin bostad i Motala hade han och hustrun råkat i ordvexling, dervid den senare tillkallat bjelp, under rop att mannen ville med i spiseln lagd dynamit spränga huset i luften. Fem vittnen hördes, af hvilka 4 visserligen hört hustruns rop, men hvarken sett eld i spiseln eller att krutet varit der placeradt eller hört H. fälla några hotande uttryck. Tvärt- om syntes vittnesmålen ådagalägga att här förelåg på sin höjd ett under rusets inflytelse väl långt gånget skämt eller försök att skrämma. För åstadkommande af ytterligare bevisning uppsköts målet till den 30 dennes, då Hammarstrand, som nu frigafs, skall vid hemtnings påföljd inställa sig. Östergötlands folkhög- skoleförening hade i lördags sitt årsmöte i Linköping under lands höldingen grefve R De la Gardies ord- iöiandeskap Dervid föredrogs först berättelsen om folkhögskolans i Lunne- vad verksamhet under det gångna året af föreståndaren H. Odhner. Sedan derpå revisionsberättelsen upplästs be- viljades ansvarsfrihet åt direktionen och räkenskapslöraren för fjolårets förvalt- ning. Inkomsterna både utgjort lör manliga folkhögskolan kr. 6,084 och lemnat ett ötverskott öfver utgifterna af kr. 211: 19; för qvinliga folkhögsko- lan kr. 1 942: 50, ötverskott kr. 39: 78; lör landtmannaskolan kr. 3,932: 50, öf verskott kr. 137: 54. Föreningens till- gångar voro vid senaste årsskiftet bok- törda till kr. 23,632: 11. ' Till ledamot i föreningens styrelse återvaldes den åtgående, riksdagsman- nen A. Henricson i Ctrlslund och till suppleant byggmästaren F. A Påhlman. Till revisorer utsagos hrr K. Magni i Rakered, G. B. Dickman i Sjögestad och Da v. Nilsson i Bankeberg; supple anter hrr G Rudebeck i St. Tollstad och A. Lunding i Nybble. Aktiebolaget Lunnevad hide i lördags årsstämma i Linköping under godsegaren K Gustafssons å Djur- källa ordförandeskap Bulagets till gäigar voro vid fjolarets slut bokförda till kr. 71,850: 40 Till Valkebo härads fparbank sto.l bolaget i skuld för 4 500 kr. och till länets hypoteksförening för kr. 12,748: 57, till aktieegaroekr. 50,100 Grundfonden kr. 2,505. Tillgångar ut- öfver skulderna kr. 4 115: 76. Ansvars- frihet för förra årets förvaltning be- viljades, och beslöts en utdelning af 3 kr. pr aktie. Till styrelseledamöter återvaldes hrr Aug. Andersson i Sjögestad och Dav. Nilsson i Bankberg; suppleanter hrr Alb. Månson i Kung qvarn. F. A Påhl- man i Linköping och (J. J. Wallerstedt i Bankeberg. Till revisorer: hrr G. B. Dickman i Sjögestad och G. O Petters son i Ljungy; suppleanter: hrr H Olh- ner och P. J. Regnér, Lunnevad. .. Vagdelningen i Krokek. Öfver k. bfhdes utslag angående hvil- ka vägar, som skola i vägdelning ingå, har Stafsjö aktiebolag anfört besvär. Ihjälklämd i qvarnen. Mellan vexellagren i ett grynverk blef häromdagen en sexårig son till O. Karlsson i Kierydsqvarn iWireda socken ihjälklämd. Fadern, som stod alldeles intill, lösgjorde genast den lille ur hans farliga läge. Gossen afled dock efter några minuters för- lopp. Åskslag och rådighet. I lördags 8 dagar sedan vid middags- tiden slog åskan ned å egendomen Qvarn i Kristbergs socken, antände ladugårdstaket vid ryggåsen, splittra- de bjelkar och takstolar, luckor och porten till inkörsbron, gick sedan till- baka till midten af huset och derifrån till en större halmdos i närheten, följde stången ned till marken och antände dosen i botten. Genom rå- dighet hos tjuguårige ynglingen Adolf Johansson från Åkerhult under Olive- hult, hvilken med stor fara klättrade upp på takåsen och strax intill eld- härden samt utöste på denna upp- langadt vatten och sålunda inom kort hämmade elden, förekoms en annars gitven svår eldsolycka bland de i närheten af hvarandra liggande större uthusen. Äfven branden i halmdosen lyckades man släcka. (Ö. Kur.) Gripenbergsbanans bo- lagsstämma. Den trän den 29 sist! M. j ajournerade ordinarie bolags- stämman med delegarne i Jönköping— Gripenbergs jernvägsaktiebolag fortsat- tes och afslutades i lördags i Jönkö- ping under ordförandeskap af bruks- patron \V. Tham i Husqvarna. Som våra läsare torde minnas, slu- tade stämman den 29 Maj med att de närvarande, på grund af vissa mot slu- tet af densamma af friherre von Otter på Stora Hultrum lemnade upplysnin- gar, gående ut på att grefve Bamilton lör att möjliggöra jernvägens fortsät- tande ämnade taga ytterligare aktier i bolaget för sin fordran af detsamma å c:a 200,000 kr., beslöto att vid den i lördags fortsatta stämman taga under förnyad ompröfning sitt beslut att vägra decharge åt styrelsen för 1894 års för- valtning af bolagets angelägenheter be- träffande vissa vid Lyckas och Drättinge utlagda stickspår. Underhandlingar ha under tiden forts mellan de stridande parterna och re- sulterat i ett fredsslut. Nu beviljades utan diskussion ens, ansvarsfrihet för såväl 1894 som 1895 års förvaltning. Koncessionen å banbyggnadeu är för- längd till 1897 års slut, och man gör sig nu förhoppningar om kraftiga an- strängningar för jernvägens färdigbyg- gande. Skogsmedel. Domänstyrel- sen, som anmodat k:s befhde i Öster- fötlands län att till domkapitlet i Lin- öping utbetala kr. 1,031: 48 skogs- medel från Malexanders kyrkoherde- boställe, har anhållit att beloppet måtte tillställas den eller dem, som innehaft samma boställe under eckle- siastikåren från 1 Maj 1893 till sam- ma dag 1895. Norrköpings nyaste folk- park. Då för några år sedan frå- fan om lämpligaste platsen för den lifvande folkparken man och man emellan och i tidningarna ifrigt di- skuterades, uttalades af mer än en den åsigten, att Oxelbergen just vore det ställe, som man sökte. Platsen för folkparken blef emellertid Åbac- karna och fältet närmast derintill, och ingen finnes, som ej skänkt sitt bifall till det valet — härligare plats står ej att finna — om ej en och annan österbo, som menat, att vägen upp till folkparken tvärs igenom staden är för honom med barn och blomma och matsäckskorg alldeles för lång. Nu äro emellertid af myn- digheterna åtgärder vidtagna, som i en snar framtid komma att tillfreds- ställa östra traktens invånare: Oxel- bergen hålla på att planeras. Ett 30- tal åkare äro sedan några dagar sys- selsatta med att från platsen för det blifvande östra torget hem ta matjord, hvilken sedan pårylles Oxelbergen. Cirka 12,000 lass skola dit praktise- ras. Detta väl utfördt, skola bergen planteras med träd och buskar, gräs- mattor anläggas — ett försök till parkanläggning deruppe har redan en gång förut gjorts, men misslycka- des, dels på grund af den magra, tunna jordbetäckningen, dels på grund af klåfingriga individers åverkan — gångar skola upptagas, hviloplatser och utsigtsställen anordnas. Man har för öfrigt från nästan hvilken punkt som helst på bergen en vacker utsigt, dels åt Vikbolandshållet, öfver ängar och sädesfält, dels utåt Motala ström, från hvars stränder Ståthöga, Marie- borg, Udden samt Strand skymta fram. Oxelbergen ha ett friskt, fritt läge i utkanten af Norrköpings östra stads- del, alldeles invid östra jernvägssta- tionen. Östra promenadens tilläm- nade fortsättning åt Sylten kommer att gå strax nedanför. Emellan ber- gen och Sylten ligger nu ett staden tillhörigt fält. Kunde promenadsty- relsen förvärfva sig detsamma och göra det till en del af den blifvande östra folkparken — ja, då skulle denna ej komma att bli långt efter den nu så mycket och med rätta prisade "norra folkparken". Linköpings postkontor. Sjmoster åtnjuter t. f. postmästaren E Lindh under tiden 21 Juli-20 Au- gusti, och är t. 1. kontrollören K. E. T. Lundgren förordnad att under tiden förestå postkontoret i Linköping, hvar- jemte posttxpeditiören K. M. Berg och e. o. postexpedi iören A. R. Banck un- der samma tid uppehålla: Berg kon- trollörsijensten samt Banck Bergs post- expeditörsbefattning. Under semester för ofvannämde post- expsdit or Barg från och med den 21 Ju ii 30 Ju i bestrides hans tjenst af o. o. postexpedi tioren O. H. Ericson. Tjänstledighet. K. befhde har förordnat e. kronolänsmannen Knut Ljungblom att från och med den 14 till och med den 21 dennes, under hvilken tid kronolånsmannen A. W. Bohlin beviljats tjenstledighet, uppehålla länsmanstjensten i Gull bergs härad. — Kronolänsmannen C. Brinkman har beviljats tjenstledighet från och med den 15 till och med den 24 den- nes; ocb uppehälles länsmanstjensten i Ydre härads norra distrikt under tiden af kronolänsmannen J. O. Jo- hansson. För stationsinspektor Neuman i Ljusdal hölls härom da- gen afskedstest af dervarande jernvägs- personal med anledning af hans snara afnyttmng till Sundsvall. Vid festtill- fället öfverlemnades till hr N som tack- samhetsgärder af trahkafdelmngen eu dryckeskanna af silfver samt af maskin- afdelningen ett dryckeshorn med beslag. Såldt telefonnät. Motala telefonförening, hvars upplösning be- slutats, har nu på auktion till sluss- inspektören, ingeniör V. Kjellberg i Motala försålt sina inventarier, så- som vexelbord och ledningar m. m. för 200 kr. Meningen är att söka åstadkomma en ny förening, som skulle förmedla åtminstone den lokala telefonkorrespondensen. Kontraktsprost-visita- tion hölls den 13 ocb. 14 dennes i Ö. Ryd af kontraktsprosten Ax. Bro- man i Skärkind. På lördagen förhör- des skolbarnen ocb. hölls inventering samt pä e. m. kyrko- och skolråds- sammanträde. På söndagen efter hög- messopredikan af kyrkoherden i för- samlingen höll visitator till försam- lingen från altaret ett anslående tal öfver 2 Pet 1, 2, hvarefter det på- bjudna kristendomsförhöret hölls, der- vid assisterade botpredikanten Julin, prosten Bergvall och kyrkoherdarne Vezén oeh A. Eriokson. Sedan hölls visitationsstämma med uppläsandet at pastors embetsberättelse m. m. och det hela afslöts med bön och säng. Såväl skolbarnens som nattvards- ungdomens knstendomskunskap be- fans tillfredsställande och allt var för öfrigt i bästa ordning. Efter förrätt- ningens slut i kyrkan samlades man i prostgården, dit kyrkoherde Frie- berg med fru inbjudit till middag, utom assistenterna, en stor del af för- samlingens medlemmar ochdersam- qvämet fortsattes en god stund på den vackra sommaraftonen. Vadstena slotts repa- rering. Vid entreprenadauktion å åtskilliga reparationsarbeten stan- nade muraren Joh. Magn. Peter- son för arbete med påläggning af ny jernplåt å de båda trapptornen på dertill stötande snedtaken samt tj ar- strykning å valltornens spåntak för tillsammans 1,225 kr.; åkaren J, E. Löf för påförning af grus & borggår- den 125 kr. och kyrkobyggmästaren G. E. Pettersson för fogstrykning och rengörning af pilastrarne vid hufvud- ingången, anbringande af ny plåt å kolonnen och oljemålning deraf m. m. för 315 kr. JagtsSsongen lofvar i år ett rikligt byte, sknfves till ö. C. Andungs- kullarne äro både många och innehålls- rika, ocb å de skogsmarker der man hittills vårdat sig om jigten riktigt myllrar det af fogel- och harkullar, en följd at den lämpliga väderlek som rådde under Maj månad. På högdjur lärer ej heller i år vara brist inom 124 ena, skall man alltid, förr eller senare, nödgas för- akta det andra. Ett ljust förstånd och ett godt hjerta, utbildade i harmoni med hvarandra, utgöra vär inre sanna lycka och storhet; men dessa utbil- dades under blott en solcirkel: under religionens. Vauvenard värj en hårdnackad materialist; och den enda punkt utom materien, som hans själ er- känle, var hämdkänslans stereotyperade öfvermod, denna känsla, som smekte hans passioner och be- herskade hans inre. Det var också på denna till is frusna punkt inom honom, som han stödde sina planers häfstäng. Skulle han med denna häfstäng lyckas att ka- sta sin motstänilare ur deras bana, eller skulle han sjelf kastas ur sin? Ange hade liksom flyttat hafbtången under hans eget hjerta: lian erfor att det rörde sig. men ville ej erkänna det. Ett ögonblick inträffade, da en känsla af svag- het, lik en lätt yrsel skakande for genom hans lem- mar. Men han pressade läppanie Ullsammans och hän- derna knöto sig. Han beväpnade sig emot sig sjelf. — Bort, ropade han till Ange, bort! Hon lemnade honom. Inskränkte hennes plan sig endast till hvad hon nu gjort? Vi skola snart fa se det. Aftonen kom, natten kom. Vi vilja ej beskrifva de tankar, som flögo ge- nom Vauvenards själ, icke de begiundningar, som sysselsatte Ange. Men Vauvenard ateitog ej vidare sin plats vid skrifbordet. Oroligt vandrade han fram och tillbaka 125 i rummet. Ej heller Ange var numera så öppen och glad som vanligt; hon instängde sig i sin kam- mare och förblef ensam. Klockan slog 10, 11, 12 på natten; allt var tyst och stilla i huset. Ännu satt Ange i sin hvilstol, lutande den mjuka kinden i sin täcka, icke mindre mjuka hand, blickande ned framför sig. Framför henne pä ett litet bord låg en bok. Det var samma bok som hon vid ett föregående besök i sin färs arbetsrum bemägtigat sig, en svart- konstnärsbok, af handlande olika, mer eller mindre giftiga drogers beskaffenhet, kraft och verkan. Efter besöket pä Alfinalund, der hon erfarit del underbara drömspel, hvari Forsen blifvit försatt, och hört sin far fälla ett och annat omdöme, hade hon af nyfikenhet börjat sysselsätta sig med denna bok och funnit, livad hon tyckte, rätt underliga saker deruti. Boken låg uppslagen framför henne. Åter slog hon upp ögonen och grep efter boken. Ifrigt bläddrande deri, läste hon äter en sida. — Så måste det vara. hviskade hon för sig sjelf. Ja, det kan ej vara annorlunda. Da klockan slog halt' 1, reste hon sig beslutsamt upp. På bordet stod en liten nattlampa. Hon tände ett ljus. Med ljuset i sin hand, lörsigtigt blickande om- kring sig, lätt och luftig nästan som en ljusalt, ha- stade hon ut i de yttre rummen. Hon närmar sig Vauvenards dörr — hon lägger örat till nyckelhålet - hon lyssnar. Hon hör in- genting; allt är sä tyst som hjertat i grafven. För- sigtigt vrider hon om nyckeln - ■ dörren går upp. Ohörbart, som en skön synvilla, sväfvar hon fram till sin fars bädd. Hon lutar sig nod öfver honom 128 drömma, drömma om mig? Min gud, skulle min berättelse om min mor uppjagat hans inbillning, an- slagit någon sträng i hans hjerta? Då har jag till hälften lyckats. Stunden är inne att fullfölja se- gern. Hon begaf sig åter till dörren och blickade ut; hon ville se efter, huru det förhöll sig. Hon hade ej misstagit sig: Vauvenard sof, oio- hgt kastande sig under sömnen. Glad, oförskräck- tare än förut, Återvände bon. Ännu en gång öppnade hon boken. Hon läste: K. Saft ur frön af Datura åstadkommer en sanslöshet, som räcker minst tjugofyra timmar och åtföljes af ett oupphörligt skratt. De, som häraf intagit, märka ej något, som tilldrager sig under deras ögon; och då de uppvakna, ha de ej den rin- gaste hågkomst af hvad som passerat. Vill man att paroxysmc-n skall upphöra, doppas fötterna i varmt vatten, hvilket då verkar såsom vomitiv. — Duger icke! anmärkte Ange. F. Solanum — Ange kunde ej här läsa ett par rader, emedan de voro tecknade på ett för henne obekant språk — hvars rot, läste hon vidare, tagen till en drachma vin, uppfyller inbillningskraften med de angenämaste foreställningar. Man kan begagna denna dryck o. s. v. Ange runkade på hufvudet och förkastade äfven den. L. Apium, ingifvet till en viss dosis, framkal- lar i den sömn, den åstadkommer, sä ljufva dröm- mar, att ingen verklighet kan uppnå deras behag. — Nej, nej, sade Ange, det är icke det jag sö- ker. Ji. Potamantis eller Thalassegle, hvars hemland är stränderna af Induufloden, åstadkommer fanighet, underbara drömmar. S, Gelatofyllis, dito, dito, förenadt med skratt. 121 menniskans handlingar, äro alltid ett obehagligt non- sens för män med hufvud. — Kära du, sade han också, låt de döda få vara i fred och sysselsätt ditt förstånd med någonting klokare än med spökhistorier. Jag har icke tid med dig. Hans uttryck voro kalla och hårda; men Ange var beredd derpå. Hon svarade honom icke, men fäste på honom en blick så talande, sä full af ett sörjande hjertas djupaste känsla. Vi känna redan förut, hvilken magt Ange kunde utöfva med sina ögon, endast hon ville; äfven Vauvenard hade en och annan gång blifvit besegrad af dem. — Nä väl, yttrade han, berätta, berätta; men var så kort som möjligt. — Får jag? Och ett leende, liksom skimret af en liflig glädjeT glänste till i hennes blick. — Ja, ja — men till saken! Han var otålig. — Min mor var klädd i sin svepning, vidtog Ange åter. — Godt. — i'ä armen bar hon ett litet lindebarn. Vauvenard bleknade. Då hans hustru skulle skänka honom den första panten af deras äktenskap, födde hon honom en son, men dödfödd. Ange hade erinrat sig detta. — Ett barn? anmärkte han. Hans röst darrade. — Sade din mor något? — Ack, ja — det är det, som oroar mig. — Låt mig höra. — Hon klagade, klagade bittert öfver hvad hon lider i den andra verlden. C. F. Jiidderstad. Scarla Handen. 11. is