Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-10-02
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD OSTGÖTA-POSTEN Egare och förläpsarp: Aktiebolaget Ostgöta Correspondentens Booktrvckeri. Verkställande direktör: Fredr Hammarström [\:r 40. Prenumerationspris: För helt ar kr. It SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft . och ett qvartal SO öre, postbefordriugsafglften iiiberäknacl. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 2 Oktober. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; fräo främmande orter 10 öre. Utländska annonser ire Förlofoings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. , Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. 1896. 1 kr. Svarta Handen. C. F. Kidderstads bekanta histo- riska roman "Svarta Handen" bar sedan årets början lemnats så- som följetong med Östgöta Corre- spondentens veckoupplaga Öst— göta-Posten. Romanen afslöts med utgången af tredje qvartalet. Som åtskilliga af Östgöta-Postens tidningsnummer lör året tagit slut, kan den ifrågavarande romanen ej längre erhållas fullständig genom prenumeration å tidningen. Emellertid ha särskildt tryckts på finare papper än det vanliga tidnings- papperet (alltså på godt bokpapper) ett antal exemplar af romanen för att mot billigt pris tillhandahållas nytillträdande prenumeranter å Öst- göta-Posten. Dessa exemplar lem- nas häftade i ett band (båda delar- ne) och försedda med omslag för ett pris af MT En (1) kr.~9f Hela romanbandet omfattar ej min- dre än inalles 921 boksidor hva- dan priset 1 kr. för en sådan bok ju är oerhor.it billigt Romanen "Svarta Handen" har i bokhandeln i godtköpsupp- laga kostat kr. 2: BO och i van- lig upplaga kr. B. .. Prenumeranter å Ostgöta-Posten, såväl förutvarande som nu tillträdande, kunna & Östgöta Correspondentens kontor erhålla den ifrågavarande ro- manen mot 1 kronas afgift. Utom Linköping boende prenume- ranter kunna reqvirera densamma mot insändande af 1 kr. i postanvisning, då boken iörsändes i paket, hvarfor trakten får betalas vid framkomsten. Reqvtrent bör aagvfva fullstän- dig oeh tydlig adress samt särskildt angifv», huruvida boken skall sändas såsom postpaket eller så- som jernväga-llgoda. I senare fallet blir frakten något billigare. Eeqvisition kan sålunda ske å sjelf- va postanvisningen, då vi för be- qväralighetens skull ej fordra något särskildt intyg om att reqvirenten är prenumerant å tidningen. .. Alltså, insänd i postanvisning till Östgöta Correspondentens kontor 1 kr. samt sknf tydlig adress och boken afsändes i paket med för- sta lägenhet! Tillkännngifvanden. Advokat-Byrån, Lmteping, Storgata* 50 (OfVsr postkontoret), oabwMer itWerihqmn, luilmialn- mar» Inkaaaerinuxar oeh konamto- ■l—lII ■■|l|llll ■!_ hot K. Befallningshaf- Ttnde as. m. Billigaste lnkassotaxa: För irtknnder, vid liqvid efter anmaning, högst en kr. Innehaf vare: v HaradihSfdisg Per Arnander. (8886,13)__________________________ Eommissionären ku Miiitynlui, Hoh-Itt» e. o. notarien K. Antänder, ombesörjer mot lagstadgad taxa hand- lingars inlemnande oeh uttagande. Träffas i landskansliet kl. 10—2. Adress: Landakanellet. (6302.21) Vid Folkhögskolan och Landtmannaskolan å Lunnevad börja nya kurser den 29 Okt. Bostad kan erhållas såväl vid skolan som i granngår- darne. Till mindre bemedlade understöd af statsmedel eUer ur Dals härads sparbanks donation (ur den senare ha elever från spar- banksdistriktet företrade). Fullständigt pro- <%am gratis. H. Odhner, (8829.220) Föreståndare. Adr. Sjögestad. Vid Östergötlands läns Räddningshem för vanartade gossar finnas platser le- diga. Ansökningar, stälda till Direk- tionen, adr. Bankeberg, kunna nu in- sändas. Om vilkor etc. upplyser före- ståndaren på begäran med omgående. (232)_____Direktionen. Ilorrcjpondenten, Canbskroittt (Lioiting — Staben? odj närmaitc lanbebnaDtf nteft fpn&6a mjhet» ad) annonstioimifl utkommer nu 3 gånger och fr. o. i». den 1 December hvarje socken- dag. Prenumerera och annonsera. Jönköpings läns Folkhögskola i Tranås. Tjugondeförsta kursen tager sin början den 2 nästkommande Novem- ber. Undervisning meddelas uti allmänt bildande, medborgerliga och prak- tiska ämnen. Årsatgift lä kronor. Mindre bemedlade lärjungar kunna erhålla friplats samt bidrag af statsmedel. Ansökan om intrade insändes till skolans föreståndare, Doktor V. Öberg, adr. Tranås, som ock lemnar vidare upplysningar om skolan och enligt begäran sänder fullständigt program för densamma. Tranås i Aug. 1896. (S2D _____________ Styrelsen. Folk-Tidningen utgifves från Göteborg en kostar gång i veckan i stort 28 spaltigt format och 45 öre irån 1 Oktober till årets Folk-Tidningens tendenser är ärligt fosterländsk och samhällsbeva- rande, i ett ärligt och frasfritt språk bevakande småfolkets intressen. Innehållet omvexlande och alltid intressant, roande och lärorikt. Upplaga 5,000 exemplar med spridning öfver hela landet. Annonspris 10 öre pr petitrad._________________________________________ Östergötlands 9>ag€lad Frisinnad, folklig, daglig morgon- tidning kostar till årets slut *** kp. 1: 85. *** IV Alla prenumeranter erhålla på köpet en JULTIDNING som i rikbaltighet såväl med hänsyn till Illustrationer som Innebåll till oeh med »tall öfvertrÄffla fjolårets så allmänt omtyckta juluutnmer För redaktionen: (28i)__________JOHAN BERGMAN. Uppbörd af halfårsinbetalningar å lån hos Östgöta Stadsbypoteksfflrening eger rum å vanligt ställe, gården N:o 43 Kungsgatan i Linköping. Måndagen den 5 Okt. 1898 kl. 11—1 på dagen. Lånets n:r bör uppgifvas. Styrelsen. t229) 1 I rTffffoii aVattafe *Va» eet ii sm liTi/rsuru KHlngat. som kan anmälas till för g omedelbart före kaetration. anses i likhet med § 27 i regi. såsom redan försäk- rad, dl handlingarne blifvit af försäkrings tagaren underskrift» oeh tillika med afgiften till veterinären aflemnade. 19" Föl, som vid födelsen haft lif, er- sättas vid dödsfall före kalenderårets slnt med 60 kr. om stoet är försäkradt i Östergötlands Kreaturs-Försäkrings Bolag. _____ (119) Varbergsposten, som utgifves i stort format Tisdagar och Fredagar, utgår i en upplaga af 3,250 ex., deraf ej mindre än 2,300 ex. befordras genom posten. iOntu Ig. 25 r) Utbjudes grisningen på Södra Kinda härads oindelade vägar denna höst och intill dess väg- delningen vunnit laga kraft i distrik- tet ät den minstfordrande på auktion Tisdagen den 6 Oktoboer med början vid Mjellerums vägkors kl. 10 f. m. och vid Vadstugan kl. 1 e. m., Ons- dagen den 7 Okt. med början vid Jätte- mön kl. 9 f. m. åt Locknevids socken, Torsdagen den 13 Okt. med början vid Björndal kl. 8 1. m, vid Örsebo åt Håredal kl. 10 f. m. och vid Örse- bo åt Måla kl. 12 på dagen. Näs bro, som skall göras af sten, utropas samma dag kl. 2 e. m. Arteflod, Tidesrum den 30 Sepf. 1896. (228) __ S. Salomonsson. Jämtlandsposten Redaktör Dr V. Hugo Wickström - ÖSTEKSUNI» - är Läses för närvarande vid 276 postanstalter. Utmärkt annonsorgan I Från l:ste Oktober skrifver Gösta sina visor endast för "Trollhättan» Tid- ning" och "BonnslännlnBen". ■V "Trollhättan» Tidning' utkom mer 2 gånger i veckan och kostar för tre månader endaat 70 öre, postarvodet m- beräknadt. Vänner af G flatas Kläda visor torde Icke föranmma att premi- är ett af Hallands mest spridda blad och läses af alla sam- hällsklasser. Hrr Annonsörer! Varbergsposten» annonspris är endast 10 Ore raden med ovan- ligt Hög rabatt för annon- ser, som insändas direkt till tidningens kontor i Tarberg. Annonsera t Varbergsposten! För annonsörer påpekas att "Trollhättans Tidning" är organ för en af Sveriges Ulligaste Industri- orter. lelsingar I alla landsandar! Bästa och säkraste underrättelser från hem- bygden får Ni genom Söderhamnsknriren. som utkommer 3 ggr i veckan. Den har meddelare i alla socknar och är spridd öfver- allt i bygden. Årspris 5 kronor. (postarvodet inberäknadt.) Bästa annoostidningen för Hälsingland ! Har större npplaga i landsorten än Öfriga orta- tidningar tillsammans! Prenumerera före 24 December! Tidningen dCalmar, som är Kalmar stads äldsta organ, har en betydande stadsupplaga och är syn- nerligen jenint spridd inom södra Kalmar län. Tidningen KcLiIDcLr är derför för denna landsdel en myc- ket fördelaktig annonstidning. Billiga annonspriser. Babatt vid större annonsering efter öfverenskom- melse. Prenumerationspris för helt år endast 5 kronor. Tidningen KUHII utkommur 4 gånger i veckan. En stor, innehållsrik, god tidning två ggr 1 veckan fr. 1 Okt. till arets slnt erhåller den, som med 50 öre nu å posten prenumererar Tidning för j Skaraborgs Län Mariestad, f ct¥Tii*tC t Den utkommer två ggr t/HUrKi i veckan och kostar 1 Okt—31 Dec. endaat SO öre, poätarvodet inberäkuadt. Prenumerare genast! Skrif namnet rätt! Siofius- iäningen Sr Bohusläns främsta, mest lästa och mest spridda tidning samt hat dess- utom en icke obetydlig Jfistekretä & det närliggande Dalsland., Upplaga mellan 3- å 4,000 exemplar. Affärsmän, som vilja skaffa sig nya förbindelser, särskildt i den nu genom sillfiske oeh stenindustri lifliga bohuslänska skärgården, böra annonsera i Bohuslttningen. "Göstas" visor skrif vas numera endast för Bo- husläningen (och Trollhättans Tid- ning). Bohusläningens adress är Udde- valla. Den 2^ Okt. Partiställningen efter valen. Årets riksdagsmannal till andra kammaren äro nu afslutade. Efter St. T. lemna vi följande öfversigt öfver partiställningen efter valen: Landtmannapartiet. Detta parti har förlorat tre ledamö- ter på den grund att de icke längre äro valbara inom den krets, de nu representera: hrr G. F. Östberg, Jo- hansson i Strömsberg och Svensson i Brämhult. En ledamot, ingeniör Z. Larsson, fcar i sin valkrets, Upsala, icke kun- Eafc ifrågakomma till återval, sedan staden förlorat en af sina platser och till den andra återvalts bänkkamra- ten, som också tillhör landtmanna- partiet. Följande nio hade undanbedt sig återval: Norrby, Petersson i Hassel- stad, Persson i Mörarp, Bengtsson i Gullåkra, Nilsson i Tönnersa, Johans- son i Bastholmen, Natt och Dag, Säl- ling i Brånsta och Holm i Norberg. I valstriden ha följande aderton du- kat under: Persson i Norrsund, An- dersson i Skeenda, Eriksson i Norrby, Eklund i Norrköping, Hammarskjöld, Gustafsson i Stålberga, Poignant, Tru- edsson, Wittsell, Gudmundsson, Brunn, Magnusson i Salstad, Fredholm i Sale- by, O. W. Lindh, Jonsson i Hof, An- dersson i Ölsund, Schödén och Musta- parta. De som af en eller annan orsak för- svinna ur kammaren uppgå således till trettioen. Af de nyvalde lära emellertid föl- jande trettioen komma att sluta sig till landtmannapartiet: friti. C. G. R. Cederström, prosten Aug. Pettersson, Lindblad å Närlunda, Olsson i Skif- tinge, juris d:r Hjelmérus, J. P. Zackris- son, Johansson i Aflösa, Petersson i Skurö, Carlsson i Smedstorp, kyrkob. Sundblad i Gärda, Kruse å Göholm, Jönsson i Färeköp, Nilsson i Sorröd, Andersson i Petersborg, Paulsson i Ekeberga, Pehrsson i Åkarp, Bengts- son i Bjernalt. Johnsson i Stensjö, prostarne Norrman och Lamell, fabri- kör Nils Andersson i Lydde, Johans- son i Valared, kyrkoherde Hallquist, major Bergmark, Hedin å Torp, Ols- son i Frössvi, Ersson i Vestlandaholm, Andersson i Olsbenning, Söderberg i Sundborn, Emthén och häradshördmg Kronlund. Vinster och förluster bli således för landtmannapartiet alldeles utjemnade. Nya centern. Af dennas medlemmar var en, hr H. H. Lilliehöök, icke längre valbar till detta val, och följande fem hade undanbedt sig äterval: Vellander, Ekenman, Henriksson i Laholm, Ny- ström i Gefle och Vikström i Söder- hamn. Följande nio ha fallit igenom i val- kampen: Bamstedt, Lagerbring, Die- den, Skytte, Högstedt, Tnestrup, We- ster, Åkerblom och Alsterlund. Det är således inalles femton medlemmar af detta parti, som icke komma att återses vid nästa riksdag. I fråga om de nyvalde stadsrepre- sentanterna utgår St. T. från det anta- gandet, att ingen af dem kommer att sluta sig till landtmannapartiet, en förutsättning som — tidn. medgifver det — torde i fråga om en och annan af dem icke komma att uppfyllas. På grund af uttalanden och antydningar under valstriden har man dåeljes ansett sig böra till nya centern hänföra föl- jande fjorton: landskamrer Ploman, assessor Odencrantz, borgmästare Lind- gren, konsul Meyer, grosshandlaren Faxe, frih. Peyron, handlanden Apel- stam, provinsialläkaren Björck, bryg- garen Sandvall, landshöfding Lotbigius, lektor Dahlgren, häradshöfämg Sehen- ström, landshöfdingarna Crusebjörn och Husberg. Hya centern skulle således nästa riks- dag enligt denna beräkning komma all räkna en röst mindre an nu. Érihandelsvänliga centern. Af dennas medlemmar undanbådo sig fyra återval: hrr Falk,Lilljeqvist, Ahrenberg och Wijkander. Tvä ha fallit igenom vid valet: kronofogde Forsell och rektor Nilsson. Nyvalda äro följande åtta: Hamilton, Loven, Bokström, Pegelow, professor E. Cajlsson, handlanden K.. G. Karls- son, rektor Sjövall i Trelleborg och Brodin från Gefle. Detta parti beräknas sålunda ka vun- nit två platser. Folkpartiet. Af detta partis medlemmar ville tre, hrr Mankell. Hahn och J. Lindgren icke återväljas. Dessutom hade två, hrr Palme och Joh. Johansson i Stock- holm, förlorat valbarhet i den krets, de hittills representerat. I valkampen ha följande fem dukat under: Gustaf Ericsson, Jakob Erik- son, Johannes Svensson, Larsson i Berga och Ericsson i Väsby. A? de nyvalde antagas sju komma att ingå i detta parti: Olof Olsson i Stockholm, Staaf, Byström, Pantzar- hjelm(?), Johan Eriksson i Vallsta, Per Olsson i Åsala och Nydahl. Folkpartiet skulle då ha utgått ur valen med en förlust af tre platser. "Vildar". Af dessa undanbad sig en, hr E. J. Ekman, återval. Tre ha fallit igenom: hrr Schönbeck, Eriksson i Odensvi och Wallbom, hvilken sistnämnde under valrörelsen öfvergick till folk- partiet. De nyvalde, som på grund af sina uttalade åsigter tills vidare torde böra räknas till "vildarne", äro följande åtta: Branting, C. Sandqvist (Norra Roslag}, Hultstein, folkskolläraren A. Thylander, kyrkoherde D. Holmgren, Hultcrantz pä Björnö, lektor E. Sah- lin och rektor J. Centerwall. ■ Vildarnes* antal skulle då ha ökats med fyra. När de olika partiernas vinster och förluster vägas mot hvarandra, upp- står, som man finner, icke jemnvigt, utan vinsterna öfverskjuta förlusterna med två platser. Detta beror derpå, att kammarens medlemstal nu ökas från nuvarande 228 till 230. Beträffande tullfrågan har genom valen en bestämd förskjutning åt det protektionistiska hållet egt rum. De rena protektionisternas röster inom landtmannapartiet, nya centern och "vil- darne" tillsamman har ökats med minst tio. I ofngt är, som man torde finna, partiställningen knappt nämnvärdt förändrad. Stockholms Dagblad och Svenska Dagbladet ha äfven hvar för sig upp- gjort liknande tablåer öfver parti- ställningen, hvilka tablåer dock ej stämma alldeles öfverens, beroende naturligtvis på svårigheten att till ett bestämdt parti hänföra visse repre- sentanter, som ej så noga preciserat sin ställning. Stockholms Dagblad beräknar 98 protektionister och 132 frihandlare, under det att Svenska Dagbladet kom- mer till 100 protektionister och 130 frihandlare. Flertalet af de till "frihandlare" hän- förda riksdagsmännen äro emellertid i båda fallen "status-quo-män". Af kammarens 230 medlemmar till- höra 126 å 130 landtmannapaetiet, hva- dan detta ensamt utgör majoritet inom kammaren. Inom landtmannapartiet åter äro 85 å 90 medlemmar protektionister samt omkring 40 frihandlare. Det af folkpartiet iscensatta, så häf- tiga anloppet mot landtmannapartiet har, som man ser väl minskat de anfallandes styrka, men ej de anfallnes. Länet och stiftet. Den nya tidtabellen med- följer dagens nummer af tidningen till prenumeranter å de orter inom Östergötland, som ej ligga alltför aflägse från jernvägskommanikatio- ner. Den häktade verkmästa- ren. Ransakning med för olofligt tillgrepp häktade och tilltalade f. verk- mästaren vid Sackmannska snickeri- fabriken härstädes Carl Aug. Malm egde i onsdags rum å cellfängelset. Enligt polisrapporten. Malms egen bekännelse och nörda vittnen, bar brottet bestått den, att Malm vid af- löningstillfallena uppgifvit tillgodo- hafvanden för arbetare, nvilkaej längre funnits vid verkstaden, och sjelf till- egnat sig beloppen. Enligt samma rapport vore Malm född i Hallbyboda i Upsala län 1866, gift, hade 3 barn i åldern 4—6 år, vore ej förut för brott tilltalad, hade 5 år varit snickare i Stockholm och sedan tagit värfning vid trängbatal- jonen; varit hos Sackmann i 2 år och haft 22 kr. i veckpenning. Af de tillgripna penningarne, omkr. 190 kr., hade han lemnat en del till hustrun, det öfriga hade gått åt till dryckes- varor, särskildt maltdrycker. Malm hade emellertid sjelf för dis- ponenten yppat sitt förfarande, då han erhöll af sked och uppmanades att resa. Från Norrköping hade M. sedan te- lefonerat och frågat, om han finge komma tillbaka, och då detta ej med- fafs honom, hade han rest till Stook- olm för att söka arbete. Här häk- tades han. Enligt kassörens berättelse och Malms erkännande förbereddes och verkstäldes auoningarne sålunda, att Malm bl. a. hade att, efter kontrolle- ring af arbetarnes motböcker, till av- löningslistan lemna nödiga uppgifter för hvarje arbetare rörande dennes till- godohafvande. Vid aflonmgen lem- nades resp. belopp i bleckaskar till hvarje arbetare. Upprop skedde med namn och nummer eller också blott ettdera. Emellertid hade i Maj en ar- betare slutat, men närmast följande vecka genom något förbiseende, nvar- till dock Malm sade sig ej vara skul- den, likväl blifvit uppförd till aflo- ning. Det var ett tillfälle, som gjorde tjufven: Malm föregaf något skal,hvar- för ej arbetaren vore tillstädes, och | tog dennes afloning. Och sedan upp- förde han honom i 18 veckor på at- löningslistan; penningarne tog M., hvilken använde samma metod i två andra liknande fall. Malm erkände öppet och otvunget hvad som lades honom till last och, på särskild fråga, berättade, att han gjort tillgreppen, emedan han hade att reparera sin ekonomiska ställning sedan Stock- holmstiden, då han på sistone var utan arbete. I sällskaper, der äfven dispo- nenten varit med, hade ock gått åt mycket penningar. Disponenten H. Sackmann fordrade å fabrikens vägnar ingen ersättning af Malm och anhöll att dennes straff, i anseende till förmild- rande omständigheter, måtte blifva så lindrigt som möjligt, sä att han snart åter måtte blifva i tillfälle att försörja sig och familj. Utslag alkunnas i morgon. Återfunnen. Förre nämnde- mannen Johan Andersson i Ödeshög, hvilken alltsedan den 10 Aug. varit försvunnen från hemmet och ifrigt eftersökts, återfans som död i tisdags e. m. hängande i ett träd å Omberg. Liket var starkt förvandladt Antagligen har sjelfmordet blifvit begånget omedelbart efter försvin- nandet från hemmet. Bränvlnakontrollen. Till kontrollörer äro inkallade: vid Södra Freberga bränneri hos ingeniör T. Eklund kaptenen vid första lifgrena- dierregementet T. Gyllencreutz från och med den 1 Oktober samt vid Orrnäs bränneri hos hr A. J. Anders- son landskontoristen M. Petterson från och med den 5 Oktober. Den elektriska belys- ningen. En högst vigtig förbätt- ring i fråga om det elektriska ljuset har gjorts ge joiu iniöraudet af Jandus båglampor, hvilka nu börja tillverkas i Sverige och tillhandahålles genom De Lavals elektriska blockbolag. Genom denna lampa ha kostnaderna för båg- lampebelysning reducerats på ett otro- ligt sätt. Hittills har en vanlig båg- lampa kraft täta ombyten af kolspet- sar, hvadan dessa spetsar och deras ut- bytande kostat omkring 40 kr. 50 öre pr år. Genom den nya lampan ha sam- ma kostnader nedbragts till kr. 1: 95 pr år. Bjerka-Säby landtbruks- skola. Till lärare i skogshushåll- ning vid Bjerka—Säby landtbruks- skola har efter aflidne jägmästare O. Westin antagits jägmästaren Olof Pet- tersson från Åtvidaberg. Motalabanans dåliga lo- komotiv. Vid morgontågets n:o 147 ankomst till Mjölby i lördags morgon befans lokomotivet hafva gått varmt och kunde således icke använ- das i sin tur för tåget från Mjölby till Hallsberg kl. 7 på morgonen, utan fick annat lokomotiv anskaffas från Motala verkstad, hvarigenom tåget blef något öfver 1 timma försenadt. All materiel på den banan är för- öfrigt i mycket dåligt skick, tillägger vår meddelare. Biskopsvlsltation hölls med V. Ryds församling med början på onsdagen den 23 Sept. kl. 10 f. m. Sedan ps. 204: 2, 3 afsjungits för- rättades morgonbön af en af försam- lingens folkskollärare, bvarefter för- hör med skolbarnen, både i tolk- och småskolorna, vidtogos Detta förhör utföll, enligt biskopens uttalande, myc- ket tillfredsställande och gaf tydliga vittnesbörd om lärares och lärarinnors nit, allvar och skicklighet vid utföran- det af sin vigtiga uppgift. Efter nå- gra allvarliga och vänliga ord af bi- skopen till samtliga närvarande slu- tade förhöret, såsom det börjat med bön och sång. Efter förhörets slut förrättades in- ventering af kyrkans arkiv och öfriga tillhörigheter, hvarvid allt befans i ordning. Efter visitationsförrättningens slut voro ett stort antal församlingsbor jemte många andra personer bjudna pä middag i prestgärden. I några bjertevarma ord tackade prosten bi- skopen för besöket, som lemnade ett kärt och varaktigt minne efter sig, särskildt i prostgården. Biskopen tackade prosten och prostinnan för all vänlighet och njertegodhet, som under dessa visitationsdagar blifvit honom bevisad i det kära presttjället och önskade Guds rika välsignelse öfver detsamma. Statsbanornas Inkomster — utom vestkustbanan — under Augu- sti månad uppgingo till 2,519,337 kr. 97 öre eller 24 kr. 94 öre pr dag och bankilom. mot 2,405,826 kr. 31 öre eller 23 kr. 82 öre pr dag och bankilom. sam- ma tid förlidet år. Från årets början uppgingo inkomsterna till 18,823,877 kr. 99 öre eller 23 kr. 68 öre pr dag På förekommen anledning meddelas härmed, att eftertryck af följetongsromaneu "Drabanten" af C. F. Ridderstad förbjudes, med hänvisning till lagen angående egande- rätt till skrift den 10 Ang. 1877. — Blott jag har så mycket liufvud, att det kan försörja min mage, år jag belåten. Jag har ännu al- drig sett någon med geni, som varit rätt lycklig, och ingen med födgeni, som varit olycklig. Men till sa- ken, är du vid kassa eller hur? — Icke utan. Kom! Under det att de tvenne vännerna kröka af ifrån landsvägen och in i aléen, som leder upp till värdshuset, vilja vi som hastigast kasta en blick på dem. Den ene var en liten, undersätsig man med röd- blommigt, något pussigt ansigte. Han var klädd i en frisrock med sammetskrage och stödde sig på en käpp. Utan att han egentligen skrattade eller af- sigtligt log, hvilade dock ett småleende öfver hans ansigte, som vittnade om karaktersgodhet och be- låtenhet med sin verld. Detta var mannen med kassan. Den andre var mager och smal utan att dcrföre vara längre. Hans ansigte var tunt och blekt utan att uttrycka något säreget, öeonen voro matta och små samt lågo mer än vanligt insjunkna under pann- benet. Hans rörelser voro häftiga och oroliga. Detta var mannen med idéer. Inkomna i källarsalen, slogo de sig ned vid ett litet rödmåladt bord och erhöllo snart den begärda sexan. Alla måltider börja gemenligen med tystnad och sluta med glam, infall och skratt. Så gick det äfven till här. Våra tvenne vänner voro hungriga, och hungern tystar munnen. Framför allt grep mannen med idéerna raskt an de framdukade godbitarne. — Hvad kommer ät dig, min snälla Marie? bör- jade slutligen frisrocken, vändande sig till värdshus- flickan, du är så allvarsam i atton. Har fästman öfvergifvit dig? — Möjligt, genmälde hon, uiall ätt dervid ens draga pä munnen. — Vacker är du ändå som en dag, inföll den andre. Den der lilla bindmössan med sin täcka band- ros ser alldeles ut, der den nu sitter, som en fjäril på en mörk blomma. Marie hade mörkt hår. — När du ser dig i spegeln, är jag öfvertygad, att du ej kan låta bli att småle af tillfredsställelse med dig sjelf. — Sällan, svarade hon. — Det kläder icke en sådan der liten mun som din, Marie, att vara fåordig. Du nekar den derige- nom tillfälle att utveckla sina behag. Jag ger mig näcken på att, om du talade mera, så skulle du också le mera, och ett småleende är vanligtvis ett ganska verksamt fOrsköningsmedel. Nå, du ler icke? — Måttligt, genmälte Marie lika kort och godt nu som förut. Dä hon icke syntes vara böjd att inlåta sig i något samtal, vände de tvenne gästerna åter hela sin uppmärksamhet pä sexan, och en stunds tyst- nad uppstod. — Vi talade för en stund sedan om födgeni och geni, biirjade omsider den bleklagde. Jag har mina egna begrepp om den saken. Jag tror nämligen, att allt geni ursprungligen är ett slags födgeni. Behof- vet att draga sig fram här i verlden alstrar ocksä medel dertill. Om jag fj varit hungrig nyss, skulle vi troligtvis ej ha' varit här nu. Icke nog dermed, vår naturs små, rent djuriska behof inge oss ej en- dast fyndighet att uppfylla dem, utan sträcka sina verkningar långt deröfver. Jag har alltid känt mig snillrik, då jag varit hungrig, ocn deremot enfaldig, för att ej säga dum, då jag varit mätt. Hungern och behofvet väcka våra andliga förmögenheter, mana oss till verksamhet, stundom till ytterligheter, och uppmärksam mot ögonblicket, jag är dess ödmjuke tjenare. Jag undrar, hvem fruntimret kunde vara? Det var omöjligt att se hennes ansigte. — För tusan, jag tror förr, att du är tillfällig- heternas ögontjenare. — Alla söka lycka, ehuru med mer eller mindre framgång. Neka ej till, att du äfven gör det. — Jag arbetar inom mitt fack och hoppas att finna en passabel lycka på den vägen. — Du är en simpel hvardagsmenniska, bror, en, en . . . — Som du behagar. Ditt omdöme rör mig ej. — Hör! Nu rullar åter en vagn in på gården. Det är ganska säkert något besynnerligt å fårde här; två vagnar så här dags? Ah, ett rendezvous! — Sköt du dig sjelf och dina egna affärer och låt andra få vara i fred. Det har jag alltid gjort och funnit mig väl deraf. — Fördömda lampsken, som faller på menniskor- nas ryggar och ej i deras anleten. Hör du steg i trappan, han beger sig upp till sin väntande sköna. .; ganska säkert ... det är ett rendezvous ... ett kär- leksmöte ... en tete ä tete . .. en .. . — Skulle de resande ej kunna få vara man och hustru? — Som komma hit i olika vagnar, pah! Nu köra vagnarne åter sin väg. De resande ämna således dröja qvar här. Det är något eget. — Du ölvergår till det löjliga. Jag har knappast kunnat föreställa mig, att en karl skulle kunna vara så narraktig som jag finner dig. — Säg icke det. Jag har sjelf inga affärer, men en brinnande åtrå att /<i affärer. Nåväl, hvar skall jag söka dem? Naturligtvis i andras affärer. Jag är dertör uppmärksam pä h*arje händelse, allrahelst om den innebär den minsta grad af besynnerlighet, för att. . . Ha! nu rullar en tredje vagn in på går- DRABANTEN. ROMAN C. F. RIDDERSTAD. FöKSlA DELEN. LINKÖFINQ 1896, ÖSTGÖTA CORRESPONDENTENS BOKTRYCKERI.