Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-04-16
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLAND» VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN __ Egare och förläggare: Aktiebolaget Östgöta Correspoudenten» Boktrjckeri. T. f. Verkställande direktor: Gunnar Hiddaratad. i\:r 10. Prenumerationspris: För helt är kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,13, för hälft och ett qvartal 50 öre, uostbefoidringsafglftiu inberäknnd. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 16 April. Annonspris: Pr petitrad 8 Ore; frin främmande orter 10 öre. Utländska annonser 3re. FörlofniDgs-, vigsel- och födelseannonaer 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Correspondantens Boktryckeri i Linköping. 1897. Aktiebolaget Periodens välkända BOMULLSGARN, enkelt och tvinnadt, såväl oblekt som blekt och färgadt rekommenderas. (tmss Tillkännagifvanden. Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan 50 (öfver postkontoret) ombesörjer rättes&iigar, boatrednln* gar, InkaaserlnKar och kommta- Hlonaraappdrag bos K. Befallningsbaf- vande m. m Billigaste inkassotaxa: För ärekunder, vid liqvid efter anmauiog. högst en kr. lonehaf vare: v. HäradBhöfdiog Per Amander. (328,10)_____________________________ Minsnotarien K. Amander, ombesörjer Inregistrering af ekono- mlstf a f9rentngar. Träffas ä ländskansHet kl. 10-2 e. m. (8655,6) Vid Öitergötlandi Laos Landtbrnksskola p& Bjetka Säby i Vists Bocken blifva den 24 nästkommande Oktober platser lediga för 10 lärlingar, hvar- lbland 4 betalande och 6 rna. Sökande bör före den 1 instundande Juni peraonllgen anmäla sig bos skolans före- stäudarf, bVilken aäkraBt träffas hemma brarje Haodag, och skall vid samma tillfälle sflemna en till skolstyrelsen sUld, egethän- d gt skrifven ansökan jemte prest- ocb läkare- betyg, intyg af husbonde eller målsman om frejd och anlag för landtbrubsyrket, samt att. han änder minst ett års tid deltagit uti landtmar.naarbeten. Sikande till frilärlings- plata bör bifoga intyg om medellöshet, samt sökande till betalande lärlingsplats borgens- förbindelse att vid inträdet i skolan erlägga den bestämda afgilten 200 kronor För att såsom lärling blifva antagen erfor- dras af den sökande, att hafva fullgjort sina vapenöfningar såsom beväringspligtig, att hafva god frejd och kriatendomakunskap, sond kroppskonstitution samt erforderlig styrka för landtmannaarbetena utförande, att hafva fo liitäiid gt genomgått folkskolan samt för öfrigt ega den törståndntveekfing, att han må kunna fatta den undervisning som vid skolan meddelas. Tiden för lärlings vistaode vid skolan är två i>, ocb Äro de dernnder att betrakta såsom laglige n stadda i föreståndarens tjenst ocb således tjensterjonsstadgan underkastade. De erhålla på stället fri undervisning jemte bostad och bott enligt fastståld stat. I medlet af Jan! månad utfärdas kallelse till dem bland de sökande, hvilka af skol- styrelseo blifvit antagne såsom lärlingar. I ansökan bör tydlig po* t ad rena ut sättas, aå att svar må kunna lemnas den sökande. Linköping och Bjerka-Slbj i Mara 1897. Skolstyrelsen. (2762.118) Linköping, rektorsbos.aden i Folk-kolrläri- reseminarium, kl. 10 f. m. fortsatt auk- tion ä lösegendom, hvaribland en värde- full boksamling och musikal i er. rrkoping. auktionskammaren, kl. 9 f. ni. auktipn \ pantsatt gods. <tads s:n, Gibtads Klockaregård. M.2C m, 1 soreauktion. .deritads s:n. ValUbergs Skaitegird. kl. 10 f. m. lösöreauktion. Gladhammars s:n, FtVrhult. kreatursmöte. nås köping, marknad. Fredagen den '23 April. deby 831, Kronsäter, kl. 2 e. m. lösöre- Nykils s:n, lägenheten Krontorp, kl. 1 e. m. auktion å lägenheten. Lillkyrke s:n, Fröö, kl. 2 e. m. auktion å nya manskläder och annan lösegendom samt å lägenheten Solbaeka p& Eggeby egor i Skurkinds s:n. Mjölby s:n, Lärketorp, kl. 3 e. m. lösöre- auktion. Tjärstads s:n, Täfvelsiad, invid Rimforsa, kreatursmöte. Grenna, marknad. Hjo, marknad. Lördagen den 24 April. Motala, auktionssalen, kl. 1 •?. m. lösöreauk- tion. Mjölby s:n, Hadelöf, kl. 2 e.m. lösöreauktion. ■iiSMsi rauaisasisnaisnaisiai iiiisiiiii Minneslista* Lördagen den 17 April. Skeninge, fattig- och. arbetsinrättningen, upphandiiugsauktion å lifamedelartiklar for fattigvårdens behof. Flisby s:n, lägenheten Fridbem vid Flisby station, kl. 10 f. m auktion & lägenheten. Motala, pantlåneinrättningen, kl. 1 e. m. auk- tion å förfallna panter. Skeninge, gården N:o 125 (Hollmanska går- den) kl? 10 f. m. stor lösöreauktion. Valdemarsvik, hos C. G- Hultgren, kl. 12 p. d. lösoreauktion. Tisdagen den 20 April. Kuddby s:n, Gnestad, kl. 10 f. m. stor krea- turs- och lösöreauktion. Södra Vi s:n, Dabbetorp. kl. 2 e. m. fastig- hetsauktion. Lomaryds s:n, Lillekulla, kl. 1 e. m. lösöre- auktion. Elfvestads s:n, Försjö, kl. 12 p. d. lösöre- auktion. Drothems s:n, Augustborg, kl. 12 p. d. lös- öreauktion. Nässjö, kreatursmarknad. Åtvidaberg, kreatursmöte. Östra Husby s:n, Torget, kreatursmöte. Onsdagen den 21 April. Norrköping, kreatursmöte. Hagebyhöga s:n, kyrkoherdebostållet Brus- torp, El. 10 f. m. lösöreauktion. Kuddby a:n, Gnestad, kl. 10 f. m. fortsatt lösöreauktion. Vestra Eds s:n, Stora Helleberg, kl. 10 f. ra. stor lösöreauktion. Linköping, rektorsbostaden i Folkskolelärare- seminarium, kl. 10 f in stor lösöreauk- tion. Tjellmo s:n, Lemneå, kl. 1 e. m. lösöreauk- tion. Normlösa s:n. Normlösa Biskopsgårds egor hos snickaren Wåhlander, kl. 1 e. m. auktion å lägenheten och kl. 2 e. m. auktion å nya möbler m. m. Söderköping, kanalmagasinet, kl. 11,80 f. m. auktion å hvete, hvetemjöl, rågsikt och Stettinsocker. Vestra Tollstads s:n, Haningetorp, kl. 3 e. m. halmatik t lon. Torsdagen den 22 April. Linköping, landskansliet, kl. 12 p. d. exeku- tiv auktion å lägenheten Persbo, afsön- drad från Vi dela mantal kr.-sk. augment Tannefors jN:o 1 Hejdegåxden i S:t Lars socken. Landeryds komministersboställe, kl. 2 e. m. lösoreauktion. Krokeks s:n. Timmergata, kl. 11 f. na. lös- öreauktion. Knöeen, kl. 1 e. m. lösöre- Riksdagen. Lördagens förhandlingar. Riksdagens kamrar sammanträdde i lördags, första kammaren kl. 11— Va 12, andra kammaren kl. 11-2,15. Båda kamrarne behandlade dervid följande frigör: Tullfrågor. Bevillningsutskottets betänkande n:r 12, omfattande ej min- dre än tio punkter rörande tullsatser å sju olika artiklar, behandlades i bada kamrarne. Den enda af någon större betydelse var sitkestullen Med anledning af hr O. Olssons i Stock- holm motion hade bevillningsutskot- tet hemstält, att silke, rått, ofargadt, skall vara tullfritt, att tullen för silke, färgadt eller blekt skall nedsättas från tre till en krona pr kg. samt att tullrestitutionen vid export af helsi- denväfhad skall upphäfvas. Häremot hade reservationer anförts af hr Fredholm, som yrkat afslag å motionen samt hr G. Jansson i Kra- kerud utan särskildt yrkande. Första kammaren biföll utan dis- kussion utskottets hemställan. I andra kammaren talade hrr Fred- holm, vice talmannen, Nilsson i Skär- hus och Olsson i Kyrkebol för bifall till reservationen, medan hrr Collan- der och O. Olsson från Stockholm förordade utskottets hemställan. Utan votering bifölls reservationen. I ölrigt betlöto båda kamrarne, i enlighet med utskottets hemställan, utan diskussion: med anledning af hr Ljungmans motion att kryddad skarpsill i tunnor samt saltad torskrom, oarbetad, i tun- nor skola vara tullfria samt att, un- der förutsättning af k. m:t bifall, tull- friheten skall inträda den 13 Juli detta år; med anledning af hr Boethius mo tion alt kemiskt-tekniska preparat af de sällsynta jordarterna cerium, lan- tan, didym, yttrium, erbium, torium, titan, zirkonium och beryllium skola åtnjuta tullfrihet; att afslå hr Stephens' motion om tull å majsolja; att afslå hrr Perssons i Stallerhult och Nylanders motion om höjning eller åsättande af tull å vissa för slip- ning och polering åsatta artiklar; att afslå hr Lithanders motion om höjning i tullen för pressduk, ändlös maskinfilt för fabriksbehof, mattor, alla slag, samt stampad (icke väfd) filt, äfvensom åsättande af tull å stam- pad nöthårsfilt; samt att likaledes afslå hr Nilssons mo- tion om tull å ättikssyrade salter. Vestra Ny i auktion. Vårdsbergs l auktion. , Jeppestad, kl. lur-uR- Lagfrågor, Ersättning åt oskyldigt häktad. Hr Staaf hade motionerat om sådan ändring i strafflagen, att den tid, hvar- under en tilltalad person suttit häk- tad, må kunna tillgodoräknas honom vid utmätande af straff. Denna mo- tion var af lagutskottet afstyrkt Hr Leman yrkade i första kamma- ren afslag å utskottets förslag och bifall till hr Staafs motion. Erinrande om, att man i de flesta länder ge- nomfört en dylik åtgärd som en åt- gärd af humanitet och rättvisa. Hrr Öländer och Rudebeck talade för ut- skottets förslag. Hr Ljungberg för- ordade motionen. Utskottets hemställan antogs utan votering. I andra kammaren talade för bifall motionären, hrr Hedin från Stock- holm, Lindhagen och Kronlund samt för afslag hrr Bruselius, Ohlsson från Vexiö, A. P. Danielsson, Bedelius, Pet- tersson i Brystorp och fl. Andersson. Motionen afslogs med 119 röster mot 61. Afslagua motioner. Hr Dahlgrens motion om tillägg till 22 kap. 11 § strafflagen; hr Brodins motion om tillägg till §§ 16 och CO i Sjölagen; hr Ljungmans motion om ändrad lydelse af 11 kap. 15 g Strafflagen; ' hr Kronlunds af lagutskottet af- styrkta motion om ändringar i In- teckningsförordningen den 10 Juni 1875; hr Walters motion om ändring af § 89 R.-F. afslogs i enlighet med kon- stitutionsutskottets förslag; hr Perssons i Rinkaby motion rö- rande införande af bestämmelser att statsrådsledamot ej må vara riksdags- man, hvilka samtlige af vederbörande utskott afstyrkts, G. F. Ridderstads historiska roman SVARTA HANDEN hvilken medföljde Östgöta-Posten så- som följetong under 1896 kan — så långt tillgången räcker — af pre- numeranter erhållas mot insändande till redaktionen af SJBT* En (1) krona. "TaS Romanen, som behandlar de tilldra- gelser, hvilka stodo i samband med mordet å Axel v. Fersen 1810, omfattar två delar i ett band (921 sidor). Boken expedieras äfven mot efter- kraf. Frakten får i båda fallen betalas af reqvirenten vid bokens framkomst. Fullständig adress bör uppgifvas. Obs.! Romanen, som lemnas häftad (två delar i ett band, om- fattande inalles 921 sidor) har i bokhandeln kostat mångdubbelt mera. För biskötare att beakta. Då nu våren nalkas, är det of största vigt för biskötaren att noga undersöka sina bisamhällen en vacker ocb solig dag samt rengöra alla bottnarne väl och tillse, att bina ba tillräckligt med foder och åi o väl ombonade, t; värme och mat äro bvad de nu i främsta rummet behöfva, då redin yrgrtansättmngeu är i full gäng. De kuior, i hvilka bina nnder vintern ha dött ut, flyttas inom hus eller till- täppas väl, sä att ej andra bin komma in i dem. Fä kupor med vaxbygge ocb möjligen någon honung slå ute öppna, si uppammas derigenom hela grannskapets bin till att blifva lättjefulla och sålunda tj vitji skiffi sig honung på ärligt vis utan flyga sedan omkrii g i frakten och uppträda såcom tjufvar till mycken skada för de der varande samhällena. H la samhällen kunna lörstöras genom tjufbin. Bin kunna äfven uppfostras till tjufvar, om m&n är nog olörståndig att sätta bi- foder utom kupan eller spilla honung i bigården, t; till detta lätt åtkomliga foder anse sig alla samhällenas bin hafva m stor rättighet och komma härigenom ej att respektera eganderälteo. Egaren till ett tjufbisamhslle skördar heller ingeu glädje eller vinst af sina bin, ty dessa likna ganska mycket mensk- lighetens tjufvar, som, huru mycket de än stjäla, till slut dock äro fattiga som kytkrättor. Bin, som lått den fula ova- nan att stjäla frän andra, samla nämli- gen aldrig nzgot nämnvärdt förräd ntan le:va blott för dagen. Skulle någon låta kupor med utdö la bin stå ute öppna i den afsigten att dy- medelst under sommaren förskiffi sig svärmar fiån andra9 bigärdar, sä erinras denne om, att tian handlar i hög grad oärligt, ocb att lagen stadgar straff för dylika brott. Dessutom erinns om det förhällandet, att kakbygget vanligen för- derfvas af vaxmal, så att den »varur, sora sökt sig en sådan utestående med vax fyld kupa till boning, i de flesta fall kommer att vantrifvas ocb sålunda ej ge den tvifvelaktige egaren någon behåll- ning. Stängen derför noga till alla öppnin- gar på utestående toaiku;or och sä:ten aldrig ut eller spillen aldrig något bi- foder i eller i närheten af bigården, ty tjufbin är nått upp det svåraste en bi- skötare har att göra med! Länet och stiftet Östergötlands kreaturs- försäkringsbolags styrelse beslöt vid tisdagens sammanträde utanordna ersättning för följande skador: Till kyrkoherden J. T. Julin, Ebaby, för en häst kr. 120, till da U. J Em. Haglund, Son k picg, för 1 d:o W kr, tillGust.Ohon Goedbv, lör 1 d:0 B12 kr., till A & N. Nil- son, Srr'imsforp, för 1 d:0 345 kr., till C O Nilson, Erutorp, lör 1 d:o 390 kr., till A. J. Larsoo, Mörby. lör 1 do 245 kr, till O. V. Svensons sterbb , Haningetorp, för 1 nötkrea- tur 188 kr., 111 G. Andersons sterbb., Kslf vestad, fö- ett iöl kr. 48: EO, till J. A. Pe- terson. Qrasberg, för 1 d:o kr. 48: 60, till Edv. Nj zéi, S!efrin«e för 1 d:o 48 50, till f Andmson, Kapperstad. lör 1 d:okr.48:50, till J F. Lndén, Sörby, for 1 d:o kr. 48: 50, till P. G. AndeiBOD, Tråstad, tör 1 d:o kr. 48: 50. Tillsammans 1,961 kr. Samtidigt antogos omkring 200 för- säkringsansökningar. Död af arsenikförglft- nlng? Den 7 dennes afled i Rap- pestads sockens fattiggård 88-årige fattighjonet Anders Samuelsson, Sa- muelsson har till följd af ålderdoms- skröplighet varit sängliggande sedan i November månad 1895, men som rykte utsprids derom att ett annat fattighjon gifvit S. arsenik för att kurera honom har kronolänsmannen Leffler om dödsfallet anstalt polisun- dersökning och Bom denne gifvit stöd för sanningsenligheten af nämn- da rykte har k. befhde förordnat bitr. provinsialläkaren Hj. Suber att å li- ket efter Samuelson till utrönande af dödsorsaken företaga rättsmedici- nisk undersökning. Vid gödboskapsutstall- nlngen i Linköping öT 13 d:s utdela- des följande pris: Andra priset (bronsmedalj och 30 kr.): G. Westman, Tolefors, för en oxe. Tredje priset (15 kr.): A. Lunding, Nybble; Albert Andersson, Linghem; Hugo Key, Förråd; kapten H. West- man, Walla; hvardera för en ko. Med beröm omnämnda: fröknar- ne Kugelberg, Spellinge, för en oxe; hr Hugo Key, Förråd, för 2 kor; A. Lunding, Nybble, för 1 dito. Saluprisen voro pr kilo lefvande vigt: för oxar 35—40 öre och för kor ocn tjurar 33—35 öre. Tillförseln var obetydlig och af sättningen, medelmåttig. Elektriska qvarnen 1 Fif- velstad är nu fullständigt i ord- ning och afprofvades d. 13 d:s med ut- märkt resultat. Den elektriska spän- ningen är i regeln 3,600 volt men kan gå upp till 5,000 volt. Kraften tages, som bekant från vattenfall i Motala och öfverföres genom en om- kring 1 mil lång ledning till Fiivel- stad. Anläggningen som är den för- sta i sitt slag i landet, eges af gross- handlaren John Anderson i Motala. Första Ufgrenadlerre- gementets manskap egde vid 1896 års början i sparbank insatt ett kapital af kr. 219,955: 74, hvilken summa vid årets slut stigit till kr. 220,365: 25. Denna behållning förde- lades på de olika kompanierna så- lunda: Lifkompaniet kr. 25,754: 31; Stångebro kompani kr. 25,503: 43; Kinds kompani kr. 31,081: 91: Ydre kompani kr. 22,211:85; Ombergs kom- pani kr. 31,056: 67; Vreta Klosters kompani 33,624: 52; Motala kompani kr. 24,703: 05; Ostanstångs kompani kr. 26,429: 54. Exekutiv försäljning. V. Andersson tillhöriga "/u mantal kro- noskatte Bromhult i Kisa socken för- såldes den 8 dennes på begäran af Östgöta hypoteksförening å tands- kansliet och inropades af Leander Larsson i Långsbo, Vestra Eneby soc- ken för 8,000 kr., till hvilket belopp fastigheten äfven är bevillningstax- erad. Sparbankshuset 1 Vad- stena. Drätselkammaren i Vadstena föreslår stadsfullmäktige att för kr. 15,000 till Vadstena Sparbank sälja Engelbrektshusets tomt med vilkor, som skulle i fastigheten intecknas, att Engelbrektshuset för evärdtiga ti- der uoderhålles. Försäljningen bör dock ske endast under förutsättning att stadsfullmäktige besluta att å an- nan tomt uppföra en mejeribyggnad för omkring 10,000 kr., hvilken bygg- nad godsegaren A. G. Hanström för- bundit sig att hyra i 10 år mot en hyresafgift af Vio:(^e' a' byggnads- summan. Mot detta drätselkammarens till- styrkande har rektor A. W. Lundberg reserverat sig, enär han ej vill att å Engelbrektshusets tomt må uppfö- ras någon som helst byggnad så hög, att den från Storgatan skymmer ut- sigten öfver Klosterkyrkan". Stadsfullmäktige behandlade härom- aftonen ärendet och biträdde drätsel- kammarens förslag. Vilkoret om in- teckning af underhållsskyldigheten skall dock utgå, enligt förslag af kon- traktsprosten Fjetterström. Till komiterade att upprätta köpe- kontrakt m. m. utsagos handlanden L. J. Sjunnesson, bryggaren E. O. Regn- strand och rådman I. H. Nehrman. Segelsällskapet Vettern skall i år utlotta en fullt iordning- stäld, halfdäekad Arendals båt. Till extra rådman i Vad- stena valdes d. 12 d:s efter P. fj. Holl- man målaren I. II. Nehrman med 8 röster. Hamnfogden A. W. Hagsten erhöll 6 röster och tredje sökanden ingen röst. Mordbrand förorsakad af minderårig. Genom elds våda som utbröt på lördags afton den '.i dennes vid 8 tiden på qvällen ödelades ladugårdsbyggnaderna vid Drättinge grenadiertorp i G.immalkil. Vid olyc- kan innebrändes 2:ne kor och några höns, hvarjemte det var med knapp nöd, sam makarne Diatting sluppo un- dan, då de gjorde försök att rälda kreaturen. Byggnaderna nedbrurno på mindre tid än ett par timmar. Som torpet nu är vakant och alla derstädes varande hus skola vara försålda lör 200 kronor, så gör egaren i stället för förlust en ren vinst, då endast den brunna ladu- gårdsbyggnaden var försäkrad för 300 kronor. Deremot torde ställets ärren dator, f. korpral Drätting, göra någon förlust, dels för några mindre oförsäk- rade til byggnader och dels för upp- brunnen lösegendom, som kan hända icke var till sitt fulla värde lörsäkrad. Vid hållet polisförhör har en 9-årig gosse, tillhörig en hos Drätting inne- boende hyresgäst erkänt det han an- lagt elden i foderladan. Olyckshändelse. Torparen Aug. Olsson från Barnhälla tillhörande Finspongs aktiebolag, Risinge, var d. 7 ds sysselsatt med gruskörning i närheten af sitt hem och använde dervid ett par ännu icke fullt tämda stutar. Vid ett ställe, der vägen går i en kurva med en stark lutning ål den sidan, der Olsson gick, stjelpte lasset, hvarvid O. föll framstupa un- der detsamma. Bröstet och hufvudet blefvo dervid svårt skadade. I föry skräckeisen sleto sig stutarna lösa sprungo hem. Hustrun, som varit borta och just nu kom hem, anade någon olycka, då hon ej någonstä- des kunde påträffa mannen och sprang derför ett stycke bortåt vägen och finner då mannen ligga under grus- lasset afsvimmad. Med yttersta an- strängning lyckades hon befria sin man ur den farliga belägenheten, hvarest han, om hjelp icke anländt, inom några minuter skulle hafva gju- tit döden. Olsson, en 50 års gammal man, är nu svårt sjuk, men någon fara för lifvet tros ej förefinnas. Sveriges fabriksindu- stri. Af den' officiella berättelse, som i dagarna publicerats angående Sveriges fabriker och manufakturer år 1895, framgår såsom hufvudsak, att nämnda år varit synnerligen fram- fångsrikt för vår inhemska storin- ustri och med heder fyller sin plats i den uppblomstringsperiod, hvilken tog sin början med året 1893. In- dustriens allmänna utveckling och ställning under ifrågavarande år åskådliggöres i stora drag genom följande sammanställning af siffer- uppgifter för åren 1893-95, hvarvid emellertid är att märka, att hvarken sågverk, qvarnar eller mejerier — dessa tre af vårt lands allra största industrier — ännu ingå i de officiella berättelserna om fabriksväsendet: Antal fa- Antti Tillverk- briker i arbetare ningens to- verkiambet. talvärde. Kr. 1893 .... 4.784 122,031 250,437000 1894, . . . . 4816 130,206 379,745,000 1895 .... 5,083 140,766 413,658,000 Såsom synes har under sistnämnda år fabrikernas antal ökats med 197, de vid dem anstälda arbetarnas an- tal med 10,560 och samt j Ida till- verkningsvärdet med icke mindre än 38,913,000 kr. Till entreprenör för utfö- rande af inväodig reparation af Östra Harg församlings kyrka har kyrkorådet antagit byggmästaren Oscar" Eklund, Ånestad. Linköping. Eldsvåda. Natten ti'. 1 den 7 dennes uppstod eld vid L-'nds boställe i Bjöikebergs socken i ett brygghus, som jen te svin- ocb hönshus nedbrann i grund. At djuren bletvo endast några höns innebrända. Under föregående dag hade eld varit uppgjord i brygg- huset för kokning at potatis. Husen voro brandförsäkrade. Hur lungsot sprldes. Till Ö. C. skrifves från en af provinsens skogssocknar: För ett antal veckor sedan afled här i lungsot en ganska förmögen landtbrukare efterlemnande utom familj och diverse jordagods äfven tuberkelmängda gångkläder. Mannen, hvilken till för en 3 4 4 år sedan var kry och frisk, hade, efter hvad man med säkerhet vet, ådragit sig sjukdomen genom smitta. I stäl- let för att nu antingen bränna upp hvilket i betraktande äf sterbhusets goda ekonomiska ställ- ning hade varit det riktigaste, eller åtminstone gå i författning om de farliga plaggens desinficerande, sål- des eländet på offentlig auktion och spriddes tuberkelsmittan sålunda till alla fyra väder. Inom något år skola helt säkert giftets sorgliga verkningar visa sig och lungsotsfall konstateras, der man kanske har svårt att spåra orsaken, om man inte händelsevis erinrar sig att man i Mars 1897 på auktionen der och der köpt åtskilliga Då man nu vet, att det merendels är mindre bemedladt tolk som pä auktioner köper aflagda gångkläder och dessa inropare i allmänhet ej känna den dödliga fara som lurar i af upphostningar fläckade kläder, äro fall som detta, hvilket visst icke är enastående, rent af upprörande. Och nog borde prest, kommunalnämnd eller annat förstånd i en socken, der slika förgiftningar förberedas, med myndighet och allvar upplysa såväl sterbhus som auktionsförrättare der- om att försäljning af gängkläder ef- ter i lungsot aflidna personer, der nu plaggen ej blifvit tillräckligt oskad- liggjorda, inför den moraliska lagen åtminstone svårligen kan rubriceras annorlunda än som brottslig sniken- het och i vissa fall t. o. m. som med- vetna förgiftningsförsök. Apotekarne protestera. Med anledning af att i Stockholm bil- dats ett bolag med ändamål att in- föra och försälja apoteksvaror, hölls här i Linköping under apotekaren Conr. Petersons ordförandeskap ett af apotekare från Östergötland och grannlänen talrikt besökt möte, och beslöts å detsamma att, då bildan- det af ett sådant bolag står i strid med nu gällande författningar rö- rande rätt till försäljning af läkeme- del och innebär ett hot mot apote- karnes privilegiers bestånd, ingå till k. m-.t med framställning, att fast- ställelse måtte vägras å ordning för bemälda bolag. Det uppdrogs åt apo- tekaren Conr. Peterson att verkställa detta mötesbeslut. Frlh. G. Raabs rlkspen- slonerlng. Efter ett i Norrkö- pings arbetareförenings lokal i fre- dags afton hållet, med bifall motta- get föredrag af kaptenen frih. G. Raab om en rikets samtliga innevånare om- fattande pensionsinrättning, beslöto de församlade tillsätta en 5-manna- komité för att utarbeta detaljeradt förslag till sådan pensionering. Till komitéledamöter utsagos: lä- roverksadjunkten d:r J. Hulting, lek- tor Johan Bergman, rådman Th. Zet- terstrand, bankbokhållaren 0. W. Jarl och skräddaren Linus Edman, med magasinsförmannen B. Häger strand och tullvaktmästaren C. L. Hammarlund som suppleanter. Nekadt kommunallån. Sedan S:t Annas kommunalstämma den 23 Februari 1896 beslutit att un- der visst vilkor teckna aktier dels i en ny ångbåt & leden Skärgården —Söderköping och dels i en ångbåt å leden Vestervik—Stockholm samt att för sagda ändamål för kommunal- kassans räkning upptaga ett lån å 2,000 kr. på 5 års amortering, har k. m:t, vid föredragning af ansökning om fastställelse å nämnda beslut, icke funnit skäl bifalla ansökningen, med- delar Söderköpings Tidning. En bevBrlngsfond, som bär sig, är den i värnpligtslagen omförmälda pensions- och invalid- fonden, som afser att bereda under- stöd åt värnpligtige, som under tjenst- göring erhållit större skada, samt åt enkor och barn efter värnpligtige, som aflidit i krig. Denna fond har, tack vare vår fred, under sin tioåriga tillvaro stigit till något öfver 2 mil- lioner kr. och det årliga tillskottet, omkring 250,000 kr., utgöres af be- väringsmännens böter för försummad inskrifning, vapenöfning och mön- string. Endast en beväringsman åt njuttr f. n. pension ur fonden. Dyrare Amerikabiljetter. De engelska Amerikalinierna och Thingvallabolaget hafva helt nyligen enats om att förhöja prisen på bil- i" etter för mellandäckspassagerare från iuropa till Amerika. Förhöjningen belöper sig i genomsnitt till 15 proc. Landsstaten. Med bifall till kronolänsmannen J. Grahns ansök- ning om tj enstledighet från och med den 15 dennes intill den 1 nästkom- mande Oktober har länsstyrelsen för- ordnat e. o. landskanslisten Edv. Berg- ström att under sagda tid uppehålla länsmanstjensten i Åkerbo härad. För egen hand. En sedan år 1895 å Motala sockens vårdanstalt intagen 79-årig skräddare vid namn Anders Johan Carlsson begick i fre- dags middag sjelfmord genom att i ett af vårdanstaltens uthus med en rakknif afskära sig halsen. Han på- träffades af en gosse, som genast anmälde saken. Doktor Hahn efter- sändes ofördröjligen. Vid doktorns ankomst var Carlsson ännu ej död, men lifvet kunde dock ej räddas, utan afled han vid 4-tiden på e. m. Orsaken till ejelfmordet känner man & Till konungens jubileums fond har Norrköpings Bomullsväf- veriaktiebolag skänkt 10,000 kr. och Bergs aktiebolag i Norrköping 1,000 kronor. FältO fningar inom andra fördelningen. K. m:t har be- talt, att nämnda öfningar skola ega rum i Lösings, Björkekinds och öst- kinds härader af Östergötlands län samt taga sin början i Norrköping den 10 Juni och afslutas den 22 Juni vid Arkösunds jernvägsstation. Ar- méfördelningschefen eger att ur för- delningens stab beordra en officer att före ötningarnas början utföra förbe- redande rekognosceringar af öfnings- trakten och uppgöra om inqvartering. Ur Smålands husarer skola beordras en korpral och 3 man, beridna, att förrätta ordonnanstjenst. Exproprlatlonsarende. I och för utseende af expropriations- nämnd för uppskattning af för Lin- köping— Fogelstabanan behöflig jord hade till Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds häradsrätt den 12 d:s in- stämts några och tjugu jordegare ut- efter banlinien. De närvarande par- terna enades om tillsättandet af en expropriationsnämnd, bestående af hrr C J. Samuelsson i Stafsätter, C. J. Jonsson i Skog, A. Olsson i Slycke, u. B. Almgren i Sya, Joh:s Johans- son, Linköping, N. H Joachimsson, Linköping, och K. A. Liljebäck, Malm- slätt. Tre parter voro frånvarande och utsågs för deras vidkommande en särskild nämnd, bestående af ofvan- bemälde personer samt herrar C. A. Wahlgren i Vårö och J. F. Nilsson, Flistad brunn. Trafiken på Vettern mel- lan Motala och Karlsborg har i sön- dags blifvit öppnad, i det ångaren Motala Express i söndags afton efter ett svårt forceringssurbete framkom till Karlsborg. Handlande emellan. På ansökan af handlanden Anders Svan- berg härstädes har magistraten den 12 d:s förordnat vräkning af handl. C. A. Jansson ur sin innehafda handels- lägenhet i den f. d. Otterströmska gården vid Köttorget. Svanberg är numera egare till går- den ifråga och vid köpet har intet förbehåll om hyresaftalets fortsättand» gjorts. "Reallsatlonsatnr." 1 det under denna rubrik ett par gånger förut refererade mål mot handelsid- kerskan Karolina Ch. Tegnér har Lin- köpings rädsturätt d. 12 d:s afkunnat utslag, enligt hvilket fru T. dömts till 300 kr. böter. Utslaget lyder sålunda: Enär ostridigt är fttt svaranden, tom i Stock- holm idkar handelsrörelse, härstådea for en tid af en manad förhyrt en handelalägenhet, uti hvilken bon, efter hvad derom i staden utdelade och i lapda lägenhet anslagna med- delanden utvisa, "under nlgra dagar* med biträden afyttrar ett större groishandelavaru- lager, samt denna försäljning, hvilken bör- jade den 3 i denna manad, muta anses vara af sidan besksff nhet, tom omförmäles uti 10 § 1 mom i Kongl Förordningen angående utvidgad näringsfrihet den 18 Juni 1864, en- ligt dess lydelse i Kongl. Förorodningen den 30 Juni 1893, men svaranden emellertid ur aktUtit dan henne enligt detta lagrum (lig- gande skyldigheten att till rörelsens drifvande söka tillstånd hos Konungens Befallningabaf- vande i länet, varder hon, utan afseeode å hvad hon mot ätalet invändt, med stöd af nyssberörda lagrum samt 18 § i samma Kongl. Förordning, sist nämnda lagrum sådant det lyder i Kongl. Förordningen den 23 Sept. 1887, dömd att, för hvad hon sålunda litit komma sig till last, bota 309 kr. till stadgad fördelning. Fru Tegnér har meddelat oss, att hon ämnar öfverklaga domen, hvilket emellertid nog icke hindrar att nytt åtal anhftngiggöres, om handeln fort- sättes utan k:s befhdes tillstånd. Falskmyntaren J. A. Skog, hvilken nyligen omtalades såsom häk- tad i Amerika, har, enligt från Chi- cago ingången underrättelse, jemte två stallbröder, James Fooley och Jacob Johnsson, här om natten rymt från Willcounty-fängelset i Joliet, Illinois, hvarest de inhysts i afvaktan på ju- ryns utslag. Två jerngaller med stän- ger af en tams diameter och ett tjockt ståltrådsnät hade genomsågats, hvar- efter trion hoppat ut genom ett fön- ster i andra våningen, 20 fot Öfver marken, samt satt sig i säkerhet. Trots myndigheternas ifriga sökande har man ännu icke kunnat komma de tre männen på spåren. Det miss- tankes att en fjerde man varit med i spelet, en falskmyntare Williams, hvilken nyligen blef frigifven derifrån och som en kort tid före rymningen gjorde sig något ärende ned till fän gelset och fick tillträde samt med all säkerhet då förde vederbörliga "verk- tyg" med sig till sina gamla fängelse- och rumskamrater. Skog lär af myn- digheterna anses vara den farligaste falskmyntaren i landet. 06 Hertigen tog åter till ordet. — Hvari bestå frimurarnes hemligheter? — Det vet jag icke; mfn det är det jag önskar att få veta. — Hvad pläga frimurarne dölja och hålla hemligt? — De dölja konsten att göra under och förut- säga kommande ting*). — Hvad är det ' gamla testamentet för frimu- rarne? — Det är A. — Hvad är uppenbarelseboken? — Den är O. — Läser du dem gerna? — Ja! — Hvilkotdera af dem läser du helst, A eller O? — O. — Du har anlag, jag hör det; men ännu åter- står dig mycket, hvadan det äfven förestår dig en lång resa från öster till yester, från söder till norr. Jag frågar dig likväl ännu en gång, om du fortfarande önskar att inträda i vårt brödraförbund? — Ja! — Betänk dock de stora pligter du ikläder dig; de hårda prof du har att genomgå; de oåterkalleliga, förbindelser och oupplösliga eder, som du måste af- gitva. Betänk dig väl! Ånnu kan du träda tillbaka. — Nej, jag vid ingå i ert förbund. — Är du beredd att redan nu atlägga en förbe- redande tysthetsed? — Ja! På en vink af hertigen ordnade sig bröderna 1 tvänne led, ett pä hvardera sidan om den unge ko- nungen, hvarunder de drogo sina värjor, lyfte otlr utsträckte dera med spetsarne emot hvarandra, sä •) Se Dahlgren. W att de bildade liksom ett hvalf öfver hans hufvud, hvarefter ceremonimästaren förestafvade tysthets- eden, hvilken af Gustaf Adolf med stadig och hög röst eftersades. Hertigen höll derpå till honom ett kort tal att ej förglömma edens vigt. — I morgon, tillade han, skall du erhålla nya böcker och nya frågor att studera och begrunda. Hertigen tystnade här för ett ögonblick. Han tycktes öfverlägga ined sig sjelf. — Den beslutsamhet, som adepten ådagalägger, ätertog han derefter, förtjänar nägot tillmötesgående. Skola vi efter den nu aflagda eden tillåta honom att kasta en flygtig blirk in i Jet innersta af vår hel- gedom? — Ske det! På en gång delade sig också förlåten nu midt itu, hvarje del flygande åt sin sida. Det allra innersta af sanctuarium framträdde dermed. Vi hafva sagt, att detta det allra innersta var ganska enkelt, samt att dess enda egentliga pryd- nad utgjordes af ett altare, hvarölver ett kors höjde sig, utbredande emot församlingen liksom tvänne armar, säsom hade de velat omfamna, hvar och en af de närvarande, alla på en gång. Ötver korset stod allra högst: Segra eller Uti! Och tätt derunder: Brödraskap, Frihet, Jemlikhet. På korset läste man: J. N. R. J. På altaret låg bibeln, omgifven å ena sidan af cirkeln och å den andra af den kubiska stenen — här föreställande den filosofiska — och spaden *). 1 samma ögonblick som förläten delade sig midt ■ 1 So Abbe Barruel. Vi hafva redan tvått \ära handel med häiisvn till iriiiiurcnet. Andra t.der, undra före->ul!- : mgssätt. fur. all !iaD'a mgar 1 hvad villar skildrat mv,;ket Bosencreutzeri, tor att tj saga illumlnatlsm. TREDJE KAPITLET. Åtgärder och följder. Hofvet hade llyttat.ut till Drottningholm. Vid samma tid som hertigen med sin omgifning inflyttade i slottet, detta Nikodemus Tessins arki- tektoniska mästerverk, slog mamsell Slottsberg sig ned i en af de små privata villorna i närheten af det ej långt derifrån belägna lilla lekverk till slott, som Adolf Fredrik lät i kinesisk stil uppbygga åt sin ge- mål, Lovisa Ulrika. Tillfälle skulle således nu kunna vara oss beredt att söka gifva våra läsare, i bästa fallet, en liten vacker naturskildring, tillhörande värt eget härliga, friska och fria fosterland. Mälaren med sina många och vackra nar, Drottningholm, en drottning ibland dem, utgöra väl en bland de praktfullaste taflor man kan önska sig; men för att ej uppehålla våra läsare med allt för mänga episoder, lemna vi det derhän. I stället hasla vi uppför slottstrapporna för att taga kännedom om konungens och hertigens helso- tillstånd. Rykten af ganska oroande och besynnerlig egenskap hafva nämligen spridt sig i hufvudstaden, och hvart man kommer frågar man derom. I biblioteket finna vi genast konungen. 1 san- ning, han ser mycket blek och medtagen ut. Helsan måste verkligen vara ganska angripen. Fördjupad i läsningen af en bok, vilja vi likväl ej störa honom. Latom oss blott titta ofver hans axel och se, hvad det år för arbete, som så tängslat hela hans upp- märksamhet. Johannis uppenbarelsebok? Ja,,verk- ligen! känna sig, de olika statsförfattningar, hvarunder d» lyda, eller de skiftande klimatiska förhållanden, som bilda olika vanor, lynnen och plägseder. Vi se i menniskan endast — menniskan *). Templet, en gång fulländadt och färdigbygdt pä denna grundval, skall icke mera kunna störtas af någon öfverrumpling, hur dristigt den än må vara anlagd. — Då jag inträdde här, visste jag icke, hvad I ämnaden mig; deremot visste jag, hvad jag ämnade eder. * — Äfven jag har insett och inser, att omtanken om framtiden bjuder oss att med samlade krafter beslutsamt börja och oförtröttadt fullfölja tempel- arbetet. — Framtiden, säger man, är förborgad; men i det uppvåxaDde slägtet står icke desto mindre fram- tiden alltjemt vid vär sida. Framtiden beror uppå, huru vi uppfostra den. — Såvidt det i mensklig magt står, skall jag också öfverlåta i edra egna händer att genom upp- fostran och ledning bestämma öfver eder ezen framtid. — Vår unge konung har hos mig anhållit att blifva upptagen i brödraskapet. — Jag har utsatt han reception till början af nästa år. — På det han fullt värdig må inträda i templet, rätt djupt och sant inse vigten af förbundets stora och höga uppgifter, rätt fatta dess mysterier och hemliga vetenskap samt receptionen blifva sådan, att bröderna måtte blifva tillfredsstälda med honom, har jag emellertid låtit honom undergå förberedande studier, utan att derför låta honom blicka in i våra mysterier. — Mina bröder, jag vill i afton ötverlemna ho- ') >ie Carl Dahlgren om svenska frimureriet, C. Ft Riäitrttad. IJrabanttn. 11, fe