Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-07-02
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDSVKCKOBLAD ■a Bedaktör och ansvarig n'gifvare: Bengt Hågge OSTGOTA-POSTEN Bgare och förläggare: aktiebolaget Östgöta Correspondenteoa Boktryckeri. Verkställande direktör: Gunnar Bidderstad. N:r 27. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: »O, för tre qvartal kr. 1,15, För hälft i och ett qvartal BO öre, postbefordriugsafglften inbci likriud. Utkommer bvarje Fredag. Fredagen den 2 Juli. Annontprii: Pr petitrad 8 öre; fräa främmande orter 10 (tre. Utländska anno- aer 15 öre. Förlofniogs-, vigsel- ocb födelseaononser 75 Öre; dödsannooB 1: 50. Lösoummerpria 5 Öre- Östgöta CorreapondenteDa Boktryckeri i Linköping. 1807. Sammanträden. Delyine itl öiteriitluli Nfi Bniiitilililai kallas liermtd till ordinaiie bolags- slamma å bolagets kontor i Linkö- ping Tisdagen den 10 nSsta Augusti kl 3 e. m ; börande delegare, som å stimman vill föra talan, en timme före stämmans början anmäla sig hos ombudsmannen. Linköping i Juni 1897. (6377,203) Styrelsen. 3*rof. SffesRiers, Köpenhamn, patenterade Bråckband (för Ljumsk-, Lår- eller Nafvel- bråck), Moderbandager, Maggördlar för korpulenta samt Andtarmsbandager, Hörlurar, Spottkoppar, Inandnings- apparater, Sköljkannor,.med alla tillbehör, Medicindropp- räknare, Koppsnäppare, Öronsprutor, Näsduschar, Sjukter- mometrar, Minimitermometrar, Bitringar, Diflaskor och Näbbar hos IV. L. Granbom, Glas, Porslin & Lampafflr, (3470.113) Linköping._____________________ Köp svenska Slätter maskiner! Da sta i iDtet häoseende efter de utländska. Dj äro fällt så lättgäeode ocb oftast af aegare och bättre materiel. Vid bebof af reservdelar kunna sådana alltid genast eihäl- las och endast den svenske försal]arens garanti kan för den sveoske jordbrnkaren ba nå- got verkligt värde. Bland de svenska alltter maskinfabrik erna finnes ingen, som aå snabbt utvecklat alg och gått t ramat aom Arvika Mekaniska Verkstad, som för när vai ande är den störata i hela Skandinavien med en åra-tillverkning af cirka 8,000 maskiner. Arvika Slattermaakiner ntmirka sig framför andra genom sitt i hvarie detalj folliodadt förstklassiga arbete, lätt oeb tyst gång samt exempellöst billigt pria. Reservdelar kosta blott b&lften af vanliga pri- set. Si t. ex. kostar fullständig skärapparat till Arvika maskinerna kr. 34 — till de ut- ländska vanligen kr 75, knifven kr. 7 — till de utländska kr. 15 o. s. v Arvika maski- nerna tillverkas af tvä typer, "Thor" utan vefstake oeb "Herksilcs" Eod vefstake. Htskinerna levereras fraktfritt vid alla jernvägs- och ängbitsstationer till låga men be stämda nettopriser. Priskuranter jemte hundratals intyg öfver maskinernas öfverlägsenhet fiån kända jordbrukare sändas på. begäran. Arvika maskinerna försäljas i Linköping af Axel Wentzell, Norrköping. Anton O^éa Söderköping: G- Hedman, Skeninge: 8. Forsbeck. Vadstena Jen»! aouels Akt ie Bolaget Motala Ang Pettersson, Tjellmo A. Hellstraod. fymkeoerg: P G. Pcttersaor, Skeppsås: Qast. Carlsson, Segna: Arvid Pettersson, Åtvidaberg: S. L. Svensson, m fl. samt af gene- ralagenterna ; (5S31.19Q)_______Kallberg & Co, Katrineholm. ner, rektor Rudvall, kyrkv. Petterson i Langarum m. fl., hvarpå mötet af- slöts med bön och sång. — Valkebokretsen af Sveriges Allm, Folkskollärareiöreniog hade i fredags sam man U äde äBankebergs gästgit vare- gård, dervid ansvarsfrihet beviljades för såväl kretsens som allmänna för- eningens förvaltning under nåstlidet år. Till revisor i den senare erhöll hr Franzén i Lund de flesta rösterna. Kretsstyrelsens ordförande, kantor E. F. Ahlquist i Rappestad, nedlade nu sitt mandat, och valdes efter ho- nom till ordförande skolläraren G. B. Dickman i Sjögestad. Till ombud vid representantmötet i Stockholm i sommar utsagos skol- lärarns Elias Furustam i Rappestad och J. £. Butvidsson i Gammalkil. 1 nationaldagsfrågan ville kretsen ej göra något bestämdt uttalande. Ett stOrre nykterhets- möte med "demonstration'' egde i söndags rum i Eksjö. Klockan balf tre på middagen ordnade sig demon- strationståget på torget, med två musikkårer ocb flera standar. Efter uppställningen hölls ett kort tal af reseombudet Per Sjö, slutande med ett utbringadt lefve iör nykterheten, hvilket åtföljdes af fanfarer från mu- siken. Sedan satte sig den långa processionen i rörelse och lågade först UU norra änden al staden och derefter tillbaka mot söder och ut ur staden till en furuskog bortom lasa- rettsparken, der sedan eftermiddagen tiltbragtes under omvexlande före- drag, tal, sång- af en blandad kör, musik och kaffcdrickning. Bland de uppträdande talarne märktes länsför- bundets sekreterare hr Pedro Anders- son samt länsförbundets båda rese- ombud hrr P. Sjö och John Lilje- fren, vidare redaktionssekreteraren Omberg från Jönköping och tele- grafkommissarien Larsson från Näs- sjö. Missionsmöte. Vikbolands ev. luth. missionsförenings 27:de års- högtid firades i Kuddby kyrka tre- dagen den 26 Juni med början kl. 0,30 f. m., dervid en hel rad tal och foredrag höilos, nämligen af kommi- nister K. Sahlin, Skeda, komm. N. Häger, Risinge, skolL C. Löfdahl; samt på eftermiddagen, sedan års- och revisionsberättelser föredragits, af kyrkoh. F. Hjelm, Ny kil, och kyrko- herde A. Gustafsson, Tingstad, hvarpå afslutning skedde med bön från alta- ret och messning af kyrkoh. I. Blom- berg, Å. Åbörareskaran uppgick till bortåt 2000 personer. Broxvlksdramat. Ö. D. med- delar, att det varit kronofogden Grön- lund omöjligt att på grund af den föreliggande bevisningen efterkomma yrkandet på det vid senaste ransak- ningen i Broxviksmålet hörda vittnet Glara Gröoqvists häktning för mened. Deremot har han, sin pligt likmätigt, med anledning af angifvelsen uttagit stämning på Grönqvist med yrkande om ansvar för att hon skulle ha fram- kommit med oriktiga uppgifter. Må- let är utsatt att förekomma i Höcker- stad vid nästa ting, den 4 Oktober. Ett öfverglfvet Bethesda. Till Sm P. Bknives Ungefär en och -en fjerdedels mil norr om Eksjö, i Flisby socken, ligger vid en mindre byväg ett oansenligt bondhemman, hvars namn är kändt i hvarje stuga inom en stor del af Jönköpings län. Dess namn är Erkelstorp, och det har erhållit sin rykt- barhet genom en a dess egor befintlig kalla, hvilken under den mystiska midsom. Tillkännagivanden Advokat-Byrån, LinUpmg, SUrgaUi (0 (öfver postkontoret), ombesörjer I il t «>■»««•. fcasjlmlsslsj. tcmr, Irtssswliiir oeb kaaails- ■I—ssnsspsssllsn hos K. Befallnlngnbaf- nnde ». sm. Billigaste lnkassotaxa: Kr årsfonder, vid liqvid efter anmaniur, högst t» kr. Innebafvare: t- Häradahöfding Per Arnander IMBJO)_____________________________ e. LiuiitarieiE.Äriaoder. Kommlsslonår hos lånsstplsen. Träflks å LandskansUet kl. 10-2. Putaärem: Landskansliet. (6458,5) = Ingen = bör numera underlåta att, mot en jemförelsevis ringa afgift genom för- säkring af sina hästar och nötkreatur, vinna skydd mot förlust. Östergötlands Kreaturs-JFör- säkrings-Bolag har de fördelakti- gaste försäkringsvilkor och de billiga- ste .premierna af alla. (4478,165) Länet och stiftet Skollararemöten. Nässjö- kretseu af Folkskolans vänner hade i söndags ett ganska talrikt besökt sammanträde i Breviks natursköna park på höjderna utmed sjön. Hötet inleddes af ordföranden, pastor G. Lundin, med några ord till de försam- lade med ledning af I Kor. i: 2. Der- etter höll kyrkoherde V. Villner före- drag om kristendomskunskapens ställ- ning till folkskolans öfriga läroämnen. Han ansåg, att kristendomsundervis- ningen borde grundläggas med bibli- ska historien; ocb katekesen tillkom- ma först i de två högsta klasserna och afslutas i konfirmationsskolan. För öfrigt borde kristlig tro genom- syra undervisningen i samtliga under- visningsämnen. Seminarieförestånda- ren Rudvall höll derefter föredrag öf- ver frågan: "Hvilka förenklingar af vår rättskrifning äro frän skolans synpunkt behöfligast, och bvad böra vi göra för deras genomtörande?" Svaret utmynnade i detta: Bort med "dt" och skrif alltid "ock" intill dess vi bli mogna för "åkk". Derefter inledde ordföranden ett samtal om uppfostran till lydnad. I detsamma deltogo kyrkoherden Vill- martiden troddes, liksom fordom vattnet i Bethesda dam, ega en underbar förmåga att bota åtskilliga sjukdomar, isynnerhet den s- k. skerfvan eller engelska sjukan hos barn Upptäckten af källan säges ha skett i midten af 1700-talet. Egaren af gården hade da ett spetälskt barn, som en gäng blifvit tegat pa en åkerren, medan föräldrarne voro sysseUatta i muhoten med att skära hafre. Barnet råkade dä falla ned frän re- nen och komma uti den alldeles nedanför varande källan. Och se. den del af barnets kropp, som kommit i beröring med vatt- net, hade blifvit ren, hvaremot den andra delen var likadan som förut. Föräldrarne badade da hela barnet med den påföljd att dot blef alldeles friskt. Ryktet om denna händelse spred sig snart, källan upprensades, och frän den ti- den ha sjuka barn årligen dittörts och ba dats. Ännu för blott ett tiotal år sedan var stallet midsommarnatten besökt af en stor mängd menniskor frän når och fjer ran, alla medförande sjuka barn. Deläng- väga kommo dä rjvållen förut och pä går- den blef ett brokigt lif af menniskor och åkdon Något före soluppgången började badningen, hvarvid en gammal man, fader till gårdens egare, utdelade vatten till ett pris af 4 skilling badet. Vatten till afhemt- ning kostade 3 skilling kannan. Denna in- komst utgjorde en del af mannens undan- tag, som han betingat sig dä sonen öfver- tog gården. På de senare åren ha emellertid de be- sökandes antal märkbart aftagit, och högst fä torde numera tro pä källans kraft. Jn nehafvaren klagade högljudt sistlidne mid- sommarafton öfver "dåliga tider". Förr offrades penningar i sjelfva källan, men numera är en sparbössa inrättad i hvilken de besökande nedlägga sina skärf- var, hvilka lära tillfalla någon kyrkoherde i närheten. I Tunelds geografi heter det härom: "Till Bredeslads kyrka, som fordom varit en offerkyrka, skänkes alltid en skärf af dem, hvilka under midsommaren besöka Erkelstorps helsobrunn i Flisby socken, hvarförutan vattnet icke tros ega någon helsogifvande kraft." öfverkörd & järnvägen blef i onsdags lörra veckan stations- karlen J. Torell i Linköping. Han höll just på med något arbete mel- lan spåren och märkte der un der icke ett framkommande vexellokomotiv med ett par vagnar iörr än han rå- kade i kollision med detsamma och slungades öfver spåret. Stortån å högra foten blef afklippt och venstra benet ett stycke nedan knäet. Den skadade fördes genast till lasarettet, der han erhöll vård. Hr T. har för icke länge sedan gift sig. Ett kamratmöte egde mid- sommaraftonen rum i Eksjö, der 5 af de 18 lärjungar som 1882 afgingo från läroverket då sammanträffade och äfven hade nöjet en stund bland sig se två af sina forna lärare. En- dast tre al dessa finnas ännu qvar i Eksjö, och en, rektor Sohultz, var af sin vacklande helsa hindrad att del- taga i samqvämet. Folkskolan. Till vikarierande lärare vid folkskolan i Vestra Harg bar antagits utexaminerade folkskol- läraren A. H. Lindeberg från Linkö- ping, — Till skollärarinna i A, i ledig- heten etter fröken Hanna Sand, som ingått äktenskap och åtgår, har an- tagits fröken Elisabeth Petersson från Rönö. — Vid val till orgelnist, klockare och folkskolelärare i Kimstad erhöllo: P. G. Hall från Börrum 12,186, J. A. Nilsson från S. Vi 50 och C. V. Ber- tel trån Skärkind 96 röster. Konkursärenden. I Johan Petterssons i Stockeby konkurs ut- visar bouppteckningen skulder kronor 18,355: 87, borgensförbindelser kronor 45,950 och tillgångar kr. 34,346: 90. Till gode män ha förordnats rådman Gust. Grefberg och hr Karl Anders- son i Fullerstad. — I urarfvakonkursen efter aflidne J. F. Larsson i St. Berga utvisar bo- uppteckningen: skulder kr. 33,817:67, borgensförbindelser kr. 19,050 och till- f ångar kr. 21,943: 05. Till gode män a utsetts rådman..Gust Grefberg, nämndeman Sven Ostenson i Gum- metorp och inspektor Karl Johnson i St. Berga. Kronologden A. G. Hallin har ut- setts till rättens ombudsman i båda konkurserna. GodkBnde rekryter. Vid rekrytering den 22 Juni med vakanta n:r vid l:sta lifgrenadierregementet har godkänts: för roten n:r 76 Gär- stad vid Lifkompaniet P. G. O. Gu- stafsson, för roten n:r 91 Broby vid samma kompani O. W. Nilsson, för roten n:r 56 Slora Folåsa vid Stån- gebro kompani G. E. Frisk Bertel, för roten n:r 18 Väsby vid Ydre kom- pani A. G. Wadell, för roten n:r 92 Smedstorp vid Östanstångs kompani J. F. Ling, för roten n:r 138 Hörstorp vid samma kompani C. A. Ceesar och för roten n:r 142 Olstad vid nyss- nämnda kompani V. Johansson Krön. Försvunnen. Tisdagen den 31 Maj aflägsnade sig sinnessvaga hustrun Kristina Karlsdotter trån sitt hem i Kapela, Linderås socken, utan att sedermera ha afhörts. Qvinupn, tom är af roedellärgl och mörk- lagd med b å ögon, var vid eitt aäsganaude ik>add röd kofta, mö:kbron kjol ocb med näsduk å hufvudet eami troligen baifo a Upp- lysningar om henue torde lenmas till krono- läniman Krook, Tranåa. Statsrådet v. Krusen- Btjerna, som jemte familj under de senare åren haft sommarbostad vid Källviks badanstalt i Loftaham- mars skärgård, bor innev. sommar, enl. meddelande till oss, å säteriet Åsvik i Östra Eds socken, Norra Tjust. Asvik eges af godsegaren och riksdagsmannen C. Lybeck på Vindö. Funnet lik. En dag i förra veckan påträffades liket efter en i Oktober i fjol spårlöst försvunnen hemmansegareson, Hjalmar Anders- son i Olskeppetorp, Vånga. Den döda kroppen hade flutit upp i en ej långt från hemmet belägen sjö. Vid An- derssons försvinnande anstäldes ifriga efterforskningar efter honom, men utan resultat. Han var på sistone sinnesrubbad. Tingsalslutnlng. Lördagen den 10 nästa Juli månad kl. 2,30 e. m. sammanträder Walkebo härads- rätt å tingsstället Bankeberg för af slutande af nu pågående lagtima ting med Walkebo härad. Strolangens ajösänk- nlngsbolags delegare samman- trädde sistlidne måndag i sockenstu- gan vid Ringarums kyrka. Ansvars- frihet beviljades den åtgående styrel- sen. Af den föredragna revisionsbe- rättelsen framgick bl. a., att bolagets skuld vid förra räkenskapsårets bör- jan utgjorde kr. 18,535: 40 ooh vid årets slut kr. 14,567: 50. För betäc- kande al nästkommande räkenskaps- års utgifter beslöts en uttaxering at 6 kr. pr engradigt tunnland. Till bolagsstyrelse för innevarande år valdes hrr Ax. Petterson, St. Norr- by, Gust Svensson, L:a Norrby, Sv. Andersson, Höokerum, Alb. Johanson, Varsten, och Edv. Andersson, Höcke rum. Till deras suppleanter: hrr K. F. Wickström, Höokerum, A. Moberg, Åskog, och J. F. Johanson i St. Norr- by. Till revisorer utsagos: hrr A. G. Andersson, Gremsum, V. Jonson, Sör- by, ocb A F. Johanson, La Norrby, samt till deras ersättare hrr Sv. Ax. Hållertz, Bråta, H. Larson, Sörby, och N. A. Svenson, Fårsum. Vådeld utbröt den 24 Juni vid 11 tiden f. m. uti en flygelbyggnad vid Heda prostgård, som användes till boningshus för arrendatorn der- städes Karl Österberg. Det mesta af möbler och busgeråd räddades. Elden tros ha uppkommit genom gnistor på taket. En mycket vacker släckning utfördes, enär bufvud byggnaden, som stod på två meters afstånd, räddades från all skada Mycket stark blåst rådde, men till räddningens tördel. Gudstjensten i den närbelägna kyr- kan af bröts, emedan folket strömmade Ull brandstället. Svensk sjömansstrejk? Sjömans- ocb eldarefackföreningen i Stockholm bar till redarne för sven- ska fartyg inlemnat en framställning om förhöjning i månadsbyrorna för svenskt sjöfolk, ocb meningen bar bland en del af skeppsbesättningarne varit att i samband med en tilläm- nad internationell transportarbetare- strejk, som skulle omfatta såväl hamn- arbetare som sjömän i flera länder, söka genomdrifva en förhöjning i hy- rorna. Nu har emellertid den i dessa da- gar hållna internationella transport- arbetarekongressen i London förka- stat förslaget om en internationell transportarbetarestrejk, bvadan nå- gon sådan ej kommer till stånd. Deremot har kongressen förbundit sig att understödja de svenska far- tygsarbetarne i daras sträfvan att för- bättra sina vilkor och "i de åtgäider de vidtaga för att ernå de vilkor, som de fordra". Kyrkovlsltatlon hölls, som foiut nämndt, i Styrestad under mid- sommardagen af biskop C V. Charle- sille, biträdd af kyrkoherden Karl Th Appeqvist som notarie och af tillkal- lade assistenter, kyrkoberdarue v. kon- traktsprosten G. V. S indberg. te: t O ai, J. VVi éj. Dagsberg, J P. c. Engstrand, Borg, och C J. A Gustafsson, Ting- stad. Derom Iri-es i N T. närmate: Enligt vedertagen sed löregicks denna under midsommaraftonen af en mera speciel del, nämligen sko barustörh r, inventering af kyrkans arkiv och o riga tillnöngheter. sammantiäle med kyrko- ccli skolråd samt lärarepersonal. hvar- vid pastors embetsberättelse upplästes och vitsordades granskuiug af miiii- eterialböcker samt resp. kassors räken- skaper och Bäkerbetshandlicgar. Midsommardagen hölls gudsljenst med altartjenst af kyrkoherdarne Eng- strand och Appelqvist ocb predikan af kyrkoherden Laweson. Efter pre- dikan och sedan psalmen 122: 3—4 afsj ungils, trädde biskopen för altaret och talade till församlingen öfver Koll. 1: 12-14. Sedan anstäldes kri- stendomstörhör med den senast kon- firmerade ungdomen och religions- samtal med de äldre. Efter några erinringar och maningsord till såväl yngre som äldre afslöt biskopen guds- tjensten i vanlig ordning. Vid derefter hållen visitationsstäm- ma redogjorde biskopen för hvad un- der föregående dags förrättning före- kommit, meddelade utdrag ur pastors embetsberätlelse, som till alla delar vitsordades, sam tframstälde deraf på- kallade erinringar. Då på framstäld förfrågan förkla- rades, att ingen anmärkning vore att pöra mot kyrkoherden, folkskol- läraren, lärarinnan och kyrkobetje- ningen och att i öfrigt intet vore att anmäla eller andraga, afslöts stäm- man med nedkallande af Herrens nåd och frid öfver församlingen och dess kyrkoherde. Kl. 3 e. m., då allt var slut, voro biskopen, assistenter och en stor mängd församlingsbor, äfven frun- timmer, inbjudna till middag i den vackra prostgården. Efter måltidens slut stälde kyrkoherden Laveson till biskopen några tacksamhetens ord derför att han till sina många visi- tationer under året täckts lägga älven denna. Biskopen svarade härpå bl. a. med den förklaring, att han med det allra bästa intryck lemnade Sty- restads herdetjäll och församling, samt gaf i sista stund, liksom förut flsre gånger under visitationsakten, en vink om den alla förestående sista visitationen och mötet i det rätta, stora fadershemmet deruppe. Med Norsholm Ristens kommunikationsaktiebo- lag (Norsholm—Bersbo jernvåg) hölls nyligen bolagsstämma å hotell Göta i Norsholm. Af den upplästa revisionsberättelsen framgick, att bolagets inkomster under året utgjorts af: trafikinkomster 102 256 kr., hvarifrän afgår driftkostnaden 55,123 kr.; behållen trankinkomst alltså kr. 47,131 Vi dåre: försålda gamla skenor 5 986 kr., till trafiken öfverlemnade inventarier och ma- kr., räntor m m. samt behållning från fö- regående är cirka 2UO0 kr,: summa inkom- ster 74£00 kronor. Utgifterna ha utgjort: obligationslånet amortering och ränta) 45,651 kr., inköp af 15U ton stälräler 15 583 kr sliprar och stäng- selvirke 5,845 kr, till sjukkassan samt rän- tor 346 kr., fond för inköp af rörlig mate- riel och stälräler 7 395 kr.; summa 74,800 kronor. Ställningen vid årsskiftet var: Tillgån- gar: jernvägen med rullande materiel T,075.490 kr, förlagskapital 6000 kr, sjuk- och understödskassa 2,2 0 kr, fond förin- kop af rullande material m. m. 7,395 kr., ej uttagen obligationsränta 125 kr.; summa 1,091,230 kronor Skulder: obligationslänet 645,000 kr., aktie- egarnes räkning 4,000 kr., fond för inköp af rullande materiel m. m. 7,395 kr., sjuk- kassa 2,220 kr ej inlöst räntekupong 125 kr.; summa 1,051,740 kronor. Tillgångar utöfver skulderna 36,489 kr ; summal 091,229 kronor. Nettobebållningen af årets röreiso hade utgjort 4,01 proc. å anläggnings- kapitalet jemte ränta ocb förlag. Decbarge beviljades. Den förutvarande styrelsen, hrr bruksegaren C. Ekman, grefve Ph. KliDgspor, landskamrer Joachimason, friherre G. Baner och bruksegare N. Fosser, omvaldes. Till revisorer valdes godsegare Tb. Lybeck ocb slussinspektör C. N. Gäss länder (den senare nyvald efter kam- marherre A. v. Arbin). Sparbanksr&ntan. På in- bjudning af ordförandena i styrelser- na för Valkebo ocb Göstrings med Skeninge stads sparbanker hade i lör- dags medlemmar dels af nämnda spar- banker, dels äfven at Vifolka och Gullbergs sparbankers styrelser sam- mankommit ä Stora hotellet i Linkö- ping för att öfverlägga om en gemen- sam inlåningsränta, för att allmänbe- ten ej, vid af en eller annan sparbank företagna ränteförändringar, skulle "rusa" från eller till och dymedels vålla administrationen allt för stora svårigheter. Det var för tillfallet frå- ga om att sänka inlåningsräntan (der detta ej redan skett) till 3,6 proc. Dir. Hj. Hazelius å Klakeborg in- ledde diskussionen med ett längre an- förande, deri han sökte påvisa både det för bankernas egen säkerhet nöd- vändiga och gent emot insättarne be- rättigade i en dylik lörändring, hvil- ken af otvannämnda skal borde vid- tagas samtidigt af af al a länets spar- banker, åtminstone på landsbygden. De flesta af de sedermera uppträdan- de talarne yttrade sig i samma rikt ning. Som skäl anfördes, att, om sparbankerna fortfarande skulle gifva 4 proc. å insatta penningar, de finge så mycket inströmmande kapital, att de svårligen kunde utlåna detsamma, helst de, för att få affären att gå i hop, måste hålla utläningsräntan ganska hög. Ddtta sistnämnda åter gjorde, att de finge nöja sig med mindre god säkerhet lör lånen. — Endast krono- fogden Hj. Petersson (Gullbergs spar- bank) både en annan mening och ville i det längsta bibehålla räntan vid 4 proc, hvarjemte han ansåg, att hvar sparbank härutinnan helst borde hand la för sig sjelt efter råd och lägen- het. Slutet blef, att de närvarande be- slöto förena sig om att föreslå samt- liga spaibanksstyrelser åtminstone på länets landsbygd att nedsätta inlå- ningsräntan till 3,6 proc, hvilken rän- tefot borde bli gällande tills ny öfver- enskommelse om förändring deraf på enahanda sätt ttäffddes. Hr Hazelius tillkännagaf att Vad- stena, Dals och Skärkinds sparbanks- styrelser (hvilka för öfrigt i likhet med flera andra redan sänkt räntan) i bref till honom meddelat sm anslut- ning till en sådan här "förening". Protokoll öfver mötesbeslutet skall delgifvas äfven de andra sparbankerna för att vinna deras ansluti.ing. Svensk-amerikanska sångkören (American Union of Swedish Singern) gaf i söndags kon- sert i vår iör musikaliska prestatio- ner så utomordentligt tacksamma Landskyrka. Konserten blef alltige- nom en succéi - vi kunna gerna säga pyramidal, ty den till minst 1200 per- soner uppgående publiken (och nä- stan lika många gratisåhörare hade samlat sig utanför kyrkan) applåde- rade frenetiskt etter hvarje nummer, af hvilka fiere omtogos eller ock sjöngs extranummer. Liksom kören och dess anförare, f. operasångaren J. R. Örtengren, redan vid sitt första framträdande hetsades med en dun- drande applåd, så fick också vår po- puläre operasångare C. F. Lundqvist sin dryga an part ai bifallsstormen både vid sin entré och efter de sär- skilda sågerna. ehuru han var njug- gare på extranummer. Programmet iör körsången upptog ju nästan uteslutande väl kända och rätt ofta börda kompositioner, men utförandet var i de flesta fall så bril- jant och rösterna — främst de klock- klingande tenorerna, som röjde sin svenska malm — så välljudande, att njutningen för åhörarne blef oblan- dadt angenäm. I en och annan af dessa sånger, såsom i Vårsången och i den som extranummer gifna Björneborgames marsch, hade ledaren gått sin egen väg i aiseende på det traditionella utförandet, något som väckte musik- vännernas intresse och visst icke skämde bort intrycket Tvenne mindre körer, utbrutna de- lar af den stora gemensamma, näm- ligen "Svithiods sångarklubb" och "Svenska Gleeklubben", båda från Chi- cago, utförde ytterst fint och beher- skadt samt med de yppersta resurser i 8olo8tämmorna Kuhos "Aflonfrid" och Witts "I natten", hvilka båda bisserades af den förtjusta publiken. Mindre förstådda, samt äfven för svenska öron "Sankey-Moody-artade ljödo de amerikanska körer, som till sist presterades; i den ena af dem glänste kören dock med ett utmärkt *brum". Etter konsertens slut förfogade sig sångarena till Trädgårdsföreningens restsurant, der de intogo gemensam sexa ooh der sedermera vid bålarne stadsbor slöto sig till sångarskaran. Konsistorienotarien H. Petri, böjde i högstämda ordalag sitt glas för dessa Sveriges söner, de svensk-amerikan- ska sångarne, hvilken skål åtföljdes af fyrfalaigt hurra. Med ett kort, bjertligt svarstal böjde hr Örtengren sin bägare för gamla Sverige, hvil- ket de samlade sängarne beledsagade med ett kraftigt, likaledes fyrfalaigt hurra. Festen pågick sedan gemyt- ligt en god stund. — Amer. Union oi Sw. Singers gaf i lördags konsert i Motala kyrka, som var till trängsel tyld af en tacksam publik. I Motala mottog kören telegram från konung Oscar, som på sitt kända vänliga ooh gästfria sätt bjöd kören välkommen till sig i Stockholm. Östergötlands skytteför- bund hade i lör ags sammanträde i Linköping under ölverste C. A. G. Almströms ordförandeskap. Till ombud vid allmänna represen- tantmötet iör skyttetörbunden i Stock- holm den 2 nästk. Augusti valdes öfverste Almström, löjtn. A Grewell ocb serg. E. Ekbolm; suppleanter vaktm. C. M. Sjösvärd, skolL O. Wil- lén, Normlösa, och bokhåll. A. B. Andersson, Åtvidaberg. Vaidssm styrman. I sön- dags blef i Norrköping styrmannen å i Norrköping hemmahörande skeppet "Minnet" O. A. Forsell häktad för vid flera tillfällen under resa från Eng- land utötvadt våld mot fartygets kap- ten hr Stenström. Godkända sparbanks- beslut. Länsstyrelsen har fast- ställt hufvudmännens för Linköpings sparbank beslut den 31 sistlidne Maj att af bankens grund- och reservfond, som vid 1896 års slut uppgick till 352,399 kr., utbetala dels 500 kr. till fättiga skolbarns inom staden bespis- ning och dels 2,000 kr. till konungens jubileumsfond. Borgmästareförordnan- de. Göta hofrätt har forordnat råd- mannen vioe häradshöfdingen Axel Rune att från och med den 2 till och med den 31 inst. Juli förvalta borg- mästareembetet i Vestervik. Kyrkovlsltatlon kommer att af biskop Charleville förrättas i Mo- tala pastorat lördagen den 3:dje och söndagen den 4:de Juli. Vlnnerstads kyrkas re- staurering. Vinnerstads försam- lings anhållan att utan hinder af vid pågående reparation af församlingens kyrka funna medeltidsmålningar, få fullfölja reparatonen enligt lörut fast- stäld ritning har af k. m:t pä fram- ställning af vitterhets-, historia- och antiqvitetsakademien bifallits. Medaljutdelning. I Hälle- stads kyrkaegdeisöndags en anslående högtid rum etter gudstjenstens slut, i det att ej mindre än 8 stycken af Grytgöls aktiebolags arbetare då till- delades de Patriotiska sällskapets medaljer, som — enligt hvad vi för kort tid sedan omtalade — tillerkänts dem iör långvarig och trogen tjenst. Medaljerna öfverlemnades af kom- minister Lindqvist, som efter ett myc- ket anslående och väl tramfördt tal vände sig till de utanför altarringen stående medaljörerna. I sitt tal bo- rörde pastor L. sktlnaden mot förr och nu, då i våra tider vore sällsynt att finna arbetare qvarstanna i så lång tjenst hos en och samme ar- be tsgifvare. Efter den högtidliga aktens slut afsjöngs ps. 272 v. 3, under det att medaljörerna qvarstodo i koret Etter aktens slut reste samtlige medaljörer och deras hustrur jemte en stor del andra inbjudna till Gryt- gol bvarest middag sats för dem af brukseg. Buren med fru. Under mid- dagen föreslogs medaljörernas skål i bjertevarma ordalag at hr Buren. Derefter öfverlemnades till jordbruks- arbetaren Gustaf Jansson lör 45-årig trogen tjenst 25 kr. Jansson hade undanbedt sig medaljen och tog hellre pengarne. Efter middagen serverades kaffe i parken, hvarvid Grytgöls musikkår utförde åtskilliga nummer till säll- skapets trefnad. Stadsnskalen i Skenin- ge, hr K Alméo, hir beviljats tjenst- ledighet under Juli månad. E. o. lands- kanslisten C. G. Gustafsson bar för- ordnats att under tiden uppehålla tjensten. Tsek från Indien. Såsom vi förut meddelat, insände länsstyrel- sen den 3 sistlidne April till utrikes- departementet för de nödlidandes i Indien rakning 170 kr. 25 öre härstä- des insamlade medel. De förenade rikenas generalkonsul i Calcutta bar af nödbjelpskomiténs derstades ord- förande anmodats att till länsstyrel- sen och gifvarne framföra komitéos tacksägelser för det praktiska bevis pä sympati ocb ädelmod, som sålun- da gifvits under de i Indien tör när- varande rådande bekymmersamma förhållanden. Gripen svensk mördare. För någon tid sedan begick en svensk vid namn August Norrman i Norra Dakota ett hemskt brott — dubbel- mord ooh våldtägt. Mördaren har nu efter en ifrig jagt blifvit gripen af en norrman vid namn Charles Thuen, till hvilken han vändt sig med anhållan att tå litet frukost. Sedan N. ätit tvang honom Thuen med tillhjelp af ett Winchester-gevär att gifva 8ig fången. Norrman har nu bekant sitt brott, och trots den rådande förbittringen mot honom, ser det ut, som skulle man låta lagen ha sin gång. Inbrottsstöld föröfvades nat- ten till midsommardagen i stugan Lundtorp under Kristineberg i Gård- veda sooken, då från två der boende gamla och fattiga qvinnor bortstals deras hela matförråd, som de till midsommar dels inköpt af egna spa- rade slantar ooh dels erhållit ai hjelp- samma medmenniskor. Tillträde hade tjufven bered t sig genom fönstret till köket Misstankarne äro riktale mot en ej alltför väl känd qvinsperson. P* Ränneslätt vid Eksjö var midsommardagen en fosterländsk fest anordnad. Smålands husarregemen- tes och Smålands grenadierkårs der förlagda manskap med befäl samnian- drogos under sina standar till fyrkant framför grenadierkårens läger. En stor massa civile omgaf trupperna. Sedan båda musikkårerna under dir. Lundins beiäl intonerat psalmen "Vår Gud är oss en väldig borg", i hvilken de närvarande instämde, höll rege- mentspastor Hans Nilson ett foster- ländskt föredrag. Härpå sjöngs psalm- versen: "Oss välsigna ooh bevara!" Till det kraftiga föredraget anknöt major Stedt derefter några vackra ord om försvarspligten och slöt med: "Gud bevare konungen!", hvarpå trup- perna höjde ett fyrfaldigt hurra och tolksången uppstämdes. Äfven idrottsläflingar egde samma dag rum vid Smålands husarrege- mente och Smålands grenadierkår å slätten. satt håll, eller från det, åt hvilket de okände, tve- tydigt klädda karlarne aflägsnat sig. — Det var han, hviskades det från vagnen. — Kände ni igen honom? — Man stängde porten. Skola vi vänta tills han återkommer? — Ack nej, låtom oss lemna det här stället. Kör, kusk! Ekipaget satte sig derna i rörelse och försvann snart åt St. Luigi. I detsamma fann sig Williams omgilven af flere personer, och en grof hand lade sig bakiirån pä hans axel. "Williams qvarstod ännu på nedre trappsteget. Då han erfor handens tryckning på sin axel, gjorde han en bastig vändning mot angriparen, på samma gång han med ett snabbt språng förflyttade sig högre upp på trappan. Rörelsen var så kraftig, att den okände släppte sitt tag. Williams värja glänste i samma ögonblick i hans hand. — Corraggio, animo! ropade en röst från de anfallande. Den först angripande utstiäckte ånyo sin hand för att återtaga sitt förlorade tag i Williams. Men Williams slog till den utsträckta handen med llatan af sin klinga, så att den lika hastigt sjönk dom- nande till hans sida. — Diavolo! mumlade den slagne. — Gripen honom! manade nu en röst. Haskt, gossar! Nu eller aldrig! Williams drog sig tillbaka till öfversta trapp- steget, i hörnet emellan dörrposten och sjelfva dör- ren, hvarigenom han betäckte icke blott sin rygg, utan äfven sidorna. — Aflägsna er! b3falde han. — Framåt, framåt! svarade man honom. 321 — Den förste, som nalkas, dödar jag. — Corpo di Bacco! mumlade man emellan tän- derna. — Såra honom, men döda honom ej. — Tillbaka! — Lefvande måste ni lemna mig honom. Williams ställning var förträfflig, och han fruk- tade ingenting. Diistigt föll han ut och kände att värjspetsen inträngde i något mjukt. Svärjande en grof ed, rullade också en af banditerna ned utför trappan, dragande med sig ett par andra i fallet. Denna Williams' framgång ökade likväl endast de andres raseri. — Corraggio, ammo! ljöd det ånyo kring honom. Vapenbullret klingade, uppblandadt med en och annan svordom. Om mörkret ej hindrat Williams att se deras rörelser och använda sin värja rätt, skulle han ej ha fruktat någonting. Nu trängde man in på honom, och han nödgades nästan blindt svänga sin värja. Hans lyssnande öra hörde likväl snabba steg närma sig och ljudet af några engelska ord. Det var lians tvänne utposter, som, ledda af vapenbullret, anlände. Striden blef ocksä nu skarpare. Vapnen klingade, svordomar och uppmaningar hördes om hvarandia. — Soccorso, soccorso! skrek man, hjelp! hjelp! — Hvad beryder detta oväsen? Hvad denna strid? ljöd i detsamma en barsk stämma ifrån ett af fönstren öfver dem. — Stilla, betaide en annan på gatan. Fäktandet upphörde lör ett ögonblick. — Bort med er! upprepade rösten frän fönstret. En stunds tystnad uppstod, man lyssnade. — Corpo di Bacco! Vi ha misstagit oss — an- gripit en annan — bort härifrän! Afsigten synes ha varit, att den till palatset väntade först skulle anlända, sedan portarne blifvit — Hvem vågar här befalla i drottningens namn? anmärkte segeanten. Lys hit, befalde han en fackel- bärare. — Jag! Med en behaglig rörelse kastade fruntimret der- vid tillbaka sin slöja. — Bort med er! Gendarmerna sänkte gevären. Sergeanten tog ett steg tillbaka. Efter en stund var platsen fri. Vakten hade endast borttört de under striden stu- pide såsom valfånget rof. Williams hade i fruntimret igenkåut det vackra porträtt, föreställande en badande svinna, som han sett hos öfverhofmästarinnan. Ansigtet var eröfrande och intagande. Håret föll i täcka, blonda lockar ned mot halsen och gat åt hennes utseende ett nästan obeskrifligt tjusande behag. — Följen mig, mina herrar, tillsade hon Arm- felt och Williams. Williams gaf ett tecken åt sina karlar att be- donistolarne företagit. Att riraiiesi be^tridei general Actons 'ippgift, faller naturligtvis at sig sjelft. I sitt tryckta bref till .Vton yttrar han emellertid toljande: "Af de inånga bref. jag skrifvit till mördaretuifviKlniaiiiien Benedict Mon i Nea- jel. bafva tre fallit uti edra händer. Oh hvad innehålla de livad saga do? 1 sig s.ielf blott ott onda ting, nämligen att Benedict ar on törträfllig karl, emedan han ständigt al- underrättad om allt, hvad baron (Armfolt gör; de säga att han mä använda penningar och använda dem utan att be- kvmra sig. ej för att mörda baronen, utan för att till pricka veta alla hans företag, ej för att lossa ett pistolskott pä honom, utan låta följa honom, ifall han tagor till flykten, ej för att sticka on dolk i hans hjerta. utan för att upp- täcka hans gynnares konstgrepp." Angifvaren i mälot Stophan Sotola uppgal emollortM att han. under don tid han umgicks med Mori och Pasquini, upptäckt deras afsigt att mörda Aimfelt. Såsom delaktig i förföljelserna mot Aimfelt namnes afven Anton Zamparolli m. 11. 317 ut, förlän potten slogs dånande igen, och all förbin- delse från denna sida med det inre af palatset var afskuren. — Ah, vi ha försummat tiden, pratade man åter i vagnen. — Jag brinner af otålighet, hvad skola vi göra? Utan att sjelf veta det, hörde Williams deras samtal. Möjligtvis var det lör att hindra den med- förda betjemngen att förstå dem, som det fördes på engelska spiäket. De anade ej att en engelsman, som, om han älven velat aflägsna sig, likväl icke egde rättighet att göra det, fans i grannskapet så nära intill dem Når Williams erinrade sig den vigt, som general Acton och öfverhofmästarinnan lagt på det uppdrag, som man lemnat honom, och jemförde deras yttran- den med de okända fruntimrens samtal, kände han en viss förtrytelse, emedan han började tro sig an- vänd endast som en sauve garde lör en simpel kärleksintrig. Det är lör oss omöjligt att afgöra, i hvad mån åsynen af det redan inpasserade fruntimret och de öfrigas yttranden om henne kunnat bidraga att öka hans förtrytelse. Hans "bröst hälde tig emellertid högre än förut. Kastar man en blick inom honom, skall man ocks-å finna starka lidelser storma der, likväl utan inflytande på hans handlingssätt. Liksom upproriska vågor krossas och tillbakatvingas i sin hafsbädd af den orubbliga strandklippan, tillbakatvingades och stäfja- des ocksä hans lidelser, under det oe bröto sig mot hans pligtkänsla. Hade han fått följa sin egen böjelse, skulle han genast hafva återvändt till den eskader, som han pä morgonen lemnat. Ute på hafvet är verlden sä öppen, sä klar och C. F. Bidderstad. llrabnnten. 11. 41