Titel: Östgötaposten
Datum: 1905-12-01
<-- Sida 3 -->
-
+    
<-- Sida 3 -->
ÖSTEROÖTLANDS! VFOKTOBT.An ÖSTGÖTA-POSTEN N:r 48 FrMa<?en den 1 D^.^mbw 1905. 3 Pastor primarlus d:r J. Fr. Håhl, i som på sondagen fyllde 70 år, blef af denna anledning föremål för myc- ken hyllning. En mängd lyckönsk- •ningstelegTam anlände oeh blomfiter- slcörtlen blef riklig. Under dagens lopp uppvaktades den' raske åldringen af en stor skara vänner, som personligen önskade betyga honom sin vördnad. Dess- ufcoan uppvaktades han af Stockholms |-reste,rskap och Stockholms stads konsistorium, anförda af kyrkoher- den taol. d:r Axel Strandell, vidare deputatioueir för Storkyrkoiörsamlin- gents kommunalfärenitng, sångför- ening- beh kyrkotjänaTe m. fl. I går gåfvo Storkyrkoförsamlin- gens kyriso- ooli skolråd jämte förra och nuvarande hyrkovärdarna. f. d. öfverståthäTlareu fril). G. Tamm och öfvercstäthälLsjren IL Dickson middag för pastor primarius ä Grand Hotel. De mest trafikerade gatorna i Stcskholm. Resultatet af fjolarets räkning gifver vid handen bl. a. föl- jande : Största trafiken har Norrbro visar, som på räkningsdagen passerades af ej mindre än 6,029 åkdon. Därnäst kommer vestra slussbron med 4,75-') åkdon, medan den östra ej kom hö- gre än till 3.088. Vasa-bron passera- des af 4.-303 åkdon, och Kungsbron af 3,726. Den mest trafikerade gafa i huf- viitfefadéh har Vasagatan visat sig vara. En sträcka af densamma trafi- kerades nämligen af 4,940 åkdon, däraf nära 25 proc. personvagnar. Därefter kommer södra delen af Skeppsbron med 4,554. Götgatan med 4.510 och Strandvägen med 4.019 åkdon. Det trånga pa.sset vid Södercualms- torg, hvilken utgör den enda förbin- delseleden såväl till Maria som Kata- rina församlingar, passerades af till- sammans 6,610 åkdon, däraf uppåt Götgataai 3,403 och uppåt 'Hornsga- tan 3,213. Dufjakt i huvudstaden St. D. uppgiver, att man flera dagar sett en ruajl drifva en formlig jakt på dufvor på Xorfmalmstorg i Stock- holm. Jakten tillgår så, att mannen, som förefaller vara en yngling på 18 å 20 år, lockar till sig nägra af dufvorna genom att mata dem. Därpå kastar han sig i lämpligt ögonblick öfver en dufva och infångar den. Dufvan stop- pas under rocken och får i sitt 'obe- kväma fängelse vänta på att blifva aflifvad. Tidningens sagesman har sjääf två gånger iakttagit, hur duffångsten gått till och har dessutom hört andra personer uppgifva, att de flera gi går sett jägaren i verksamhet. I ett par fall hat man sett mannen för- säkra sig om flera dufvor, som sam- tidigt förvarats under rockera. Haai har vanligtvis assisterats af en per- son, som på lämplig plats hållit ut ■kik. naturligtvis för att förhindra störande inblandning från vederhö- rå.hde^polisniiins' elfeir annan persons sida i utöfvandet af dufjiakteai. Of riga landsdelar Inga kommunalmede! till försvars- andamål. K. befhde i VestemoiT- lands län har upphäft och förbjudit verkställandet af Sundsvalls stads- fullmäktiges beislut af den 15 april i år att till föreningen för Sundsvalls ■ined omnejd förevar mot sjösidan un- der vissa villkor af stadens medel an- slå 100,000 kr. Ett bref till konungen af Sverige. Vid semitiska föreningens i Upsala sammanträde den 22 d.-s höll profes- sor Zetterstéen ett -intressant före- drag oah "ett bref från sultanen af Mftroeko till konungen af Sverige från år 1791". Dokumentet finnes bland , universitetsbibliotekets kata- logiserade- orientaliska handskrifter och handla.r om den tribut, .som Sve- rige liksom andra europeiska state.r på den tiden betalade till Marocko ■ och de öfriga nordafrikanska sjöröf- vardömena. "Herrens tjänare, den på • skapare förtröstande" etc. Sidi Muhammed al-Mahdi al-Ja/id meddo-j 'den förnämste bland Sveriges folk" att han '"bestämt en tid af tre för edert sandebud, .som kommer j till oss med ed ra gäfvor" : han efter- känker på samma gäng. livad som fattades i den förra "gafvuu", med hänsyn till den svenska härskarens "tjänstaktighet mot var herre, den turkiske sultanen". -Karaktäristiskt för skrifvelserj är dess ytterligt oköf- liga_ ton. Muhammedanerna vilja i allmänhet ej tillerkänna Kristna re- gféntér de- arabiska regcnttit]a.rii:i imalik, .-ultan) : i ivge.l använda de det spanska rev och det latijiska im- perator: men här kallas den svenske konungen kort och godt "den för- nämste bland Sveriges folk", och sultanen aktar ej ens nödigt att sätta ut hans namn. I vara dagar utmär- ker sig den marockanska diplomatien tvärt om för dan mest utsökta orien- taliska höfiighet. Efterföljansvärdt exempsl. För att uppmuntra ungdomen till sparsamhet redan från barnaåren har. berättar F. L. T., en af intressenterna i Falu elektriska hidys.ningsbolag insatt i Falu stads sparbank ett belopp af.5 ki for illa bno tillhöriga irbet tre vid bolaget i Falun samt vid kraft- ista.t'o?iein i Suhdborn. Härigenom ii tr hvarje barn erhållit, hem till sig en af sparbankens prydliga hem-spar- bössor. Skogsvärden i v&rt skegrikasta län. Vewternorrl.uuls läns skogs- våadsstvrelse haj på möte härom da- gen bl. a. beslutit att i Sollefteå låta uppföra en fröklängningsugn — för klängning af barrträdsfrö —, att ver- ka för införande af teoretisk och praktisk skogsvårdsundervisning i folkskolorna samt att hos k. an :t söka utverka polismans befogenhet at skogsvårdsstyre-Isens tjänste- och till- syningsmäT;. Om Olle Högberg, den nyupptäck- te Nc-rrlan-dtd ktaren. berätta,- att han under sin Upsalatid höll på att förfasa .'ig. Som, andra genier var han därför mycket tankspridd. Det hände mer än e<n gäng. säges det. att lian hälsade en mötande profc.ssor.ge- nom att taga af sis* pincenezen i ntällct för hatten. Men profc-sorn var :b!a-nd också dJÄtradt och gjorde en lika sirlig ha/eningtälba-ka med sin pinecnez. Det är hr Högberg själf fcoin berättat detta, så man får väl tro <tet. En springbrunn på 300,090 liter pr dygn. Ä Trelleborgs linneväfveri- aktiebolags tomt vid Trädgardsga- tans norra ända företogs härom da- gen en omfattande brunnsgräfning för anskaffande af den stora vatten- tillgång, som behöfves yid linnefa- brikationen. Män var beredd på att tränga ned till ett större djup, men redan då man kommit ned i eit sandlager på 8 alnar under jordytan, påträffades en ym- nigt 'lödande källåder, som nu i föran af springbrunn ofvan jordytan leve- rerar ej mindre än cirka 300JD00 liter pr dygn eller en vattenmängd, som för .närvarande kan anses räcka till för hela stadens behof. Om det oväntade vättenfyndet hål- ler livad det synes lofva, kan detsam- ma möjligen ge uppslag till en lyck- lig lösning' af Trelleborgs vattenfrå- ga. 8tora herregods i Skåne. Fastän Skåne anses vara "egma-heins-ian- det", det vill säga de mindre landt- brukarnes Land, så finnas dock där- städes mycket stora heirregods, som i areal och värde söka sin like. Skå- nets största herregods är numera Öf- ved.skloster. som eges af h of jägmä- staren O. Ramel. Detta godsNmifat- tar cirka 20.000 tunnland jord och är taxeringsvärderadt till flera millioner kronor. Trolleholms gods omfattar en areal af cirka 15,000 tunnland. Vanas, Knutstorp och IIöge.ilad-Bal- di-inge livardera 12.000 tunnland, Skabersjö och Söfdeborg hvardera 11.01)0 tunnland, Häckebe.rga, Trol-1 lenas och Börringe hvardera 10.000 tunnland, Snogeholm 8.000 tu-nn- land. Fulltofta. Ujörnstorp och Xäs- byh.olm hvardera (i,000 tunnland fin- nas et! stort antal gods. Med de jordvä.iden. som öro rådande i Skåne. kan man första att des.s;i stora gods i.ro värdefulla. Stor donation af underofficer. Framlidne f. d. styrkjuakairen E. Wahlqvist och ankefra Chr Andahl i Göteborg hafva i efterhimnadt ge- mensamt testamente erbjudit staden fastighet.-a u:r 14 vid Östra Larmga- tan att utgöra en stiftelse med ända- mal a$ at oiiemedlade ])ersoner ut medelkiass<-:i mot billig hyresersätt- n.in.g upplåta lägenheter i fastighe- ten. Fastigheten är taxeriaigsvärdc- i-.iä til! 166.800 kr. Med afdrag föl- skuld och tillägg af kontanter utgör hela. det donerade beloppet kr. 111,051: F». En kardan med sex hustrur. I ett höm af Äppelbo kyrkogård i Dalarn-e finnes al litet järnkon. Härunder hvi- lar kaplan Uppström, hvilken uppnådde en mycket hög ålder. Detta var dock ieke det märkvärdigaste, men att denn<? Uppström ic!:c mindre än nex gång-er ftiitt bradgiun torde höra ti'l det mera sällsynta. S:.--ta hustrun var en -enka ef- ter fa ii jun ka ren Berggren. Hon var SO år. och det bcrärtn.s, att den ändå äldre giifjaren, kaplan-en, bars till sin utkoradc på sonens starka rygg. Under det- lilla järnkorset lära cek alla sex hustrurna hvila bredvid sin man. Ett offer för den magnetiska stor- men? l'a fredagen afgafs inför Viiäby rådhusrätt <?jöforklainng af befäl- hafvaren å den vid Liekershamn den 16 dis fi-trnndade ångaren "Aldéba-ran", kapten Komad Horjgen. Sedan denne beekriflvit, hnru vid (-•trandninigen tcll- g:ck. tillade lian, att det utan tvifvol va- nt den magnetiska storm, hvilken just vid denna tid gick öfver Sverige och som skar "Aldcbarans" kurs, so-in föirorsa- kat- rubbning af kompassen. Det vore tör honom eljest oförklarligt, hur farty- get kunnat komma mer än tre streck ur sin ursprungliga kurs. "Aldebaran" skulle således ha varit ett offer för den- na märkliga naturföreteelse. Karpcdlingen i Skåne. Till Skån- ska Attonb!. skriives : På initiativ af hus- häi!ni:ng.ssäli.^kapc-:- inom länet utplan- terades fö:- tvärine år sedan karpyngel ; ett flertal nu-rgelgrafvar inom länet. Denna karp är nu fufrVäxt och har bör- jat fångas, och det har visat sig, a)tt den trifves mycket bra i dammar och mer- gelgrafvar. Växer fort och blir fet. Föl någon t d sedan fångades i en mergel- giaf vid TrolImVs ett tjugotal stora kar par, och äfven på ilera andra plaftsea- h< /;oda fångster gjonis. Växtämnena mcrgclgrafvarne ä:o tillräckliga Höt kar pene behof, och de behöfva ickeeärfkJld- fodras. Till nästa år kommer karpod l:ng att bedrifvas i bätydiigt större ska la än hittills. . , Skolgossen, kungen och salongs. geväret. En skolgosse i en socken i södra Vcrndand, som ej visste, hur han skulle erhålla penningar til! ett salongs- gevär, beslöt därför att skrifva tiCl kun- gen för att erhålia hjälp. Han begärde e-nda-t .0 kr... och 'ör att kungen ej skul- le neka honom det begärda, skref han att lian var så fattig, att han gick omkring och tiggde. Kungen var deck en smula klentrogen och tyckte väl. att en tiggar- pojke ej behöfde något gevär. Han l'ää därför genom sin adjutant göra förfrå- gan hos församlingens pastor, hur eaken förhöll tig. Pastorn upplyste om att gos-sens far är heromansegare och är i rätt goda ekonomiska förhållanden, hvaiför gossens begäran ej kund? föror- das, sfcrifves U! Karlst-Tm. Nn går gocis-cn och väntar förgäferes på sina 20 kronor. Kraft från Lagan till Danmark? Då i fredags Urasräu om elektricitetsverk behandlades i Lundö stodsfulkuäiktigc begärdes orde; af bl. a. konsul W. West- rup. som und r yrkande om bifall tili elektricitetsverkets anläggning instäm- de i förslaget om bordläggning af frå- gorna angäenede elektrisk spårväg och mottaganda af anbudet af elsJatrisk kraft frän Lagaån. Dock ville han därvid er- inra o-m att, dåre »t staden icke inom årets utgång bestämde s<"g för ar.-t ania anbudet ean kraft från Lagaån, (-å v-ore det troligt att denna kraft icke mera .■.!lh!-o a-fct J.t, e-när den möjligen Ico.miHC att- eäljas till Danmark! Det hade le- dan pfancrats för att med kabel till! Hel- singör föra kraften till Köpenhamn. Detta ytt-ande uppkallade v. härads höfoing Alb. Breooné til! en mycket <-nerg'sk protes! mot den fosterkmdelösa idé åt Ii vilken föregående ta'are gifvit offentlighet. Hvaw-l! hr Westrop er- inrade om att det eke var han och inte- rim-'i*tyre-lsen f-om hyste denna plan, dä de tvärtom viile öfveoiåta hela Lagaa- företaget på de skånska städerna. Men det var egarna af vattenfallen som möj- ligen skulle sälja dcRsac elektriska ener- gi tiM Dannutrk. En radikal reform af spirituosaut- skänkningen vill man ha till stånd i Karlstad. Stadsföi-samlingens bar- navårdsnämnd har nämligen linför de många bedröfiiga fall af kroppsligt. själsligt och ekonomiskt förfall som mött den under d"sS verksamhet s;itt sig i spetsen för en opinionsyttring till färmån för vissa efter <h^s me- ning absolut nödiga förbättringar af öl- och spirituosahandiel-n. På ett tal- rikt besökt möte i Karlstads domkyr- ka framlades i söndags dess nykter- iietsprogra.ni. som där vann allmän tillsliitning. och meningen är nu alt afenom samlandet af namnunderskrif- ter öfver hela -amliiillet ytterligaTte Eöffstarka denna opinionsyttring. Hvad anan vill är. att öhitskäaknJen- "•en -iå vidt möjligt inskriinkes. a! t iåväl dessa soln ölafliemtningssiälle- na och brihinvinsuiskänkniiigssfiille- na endast fa hållas öppna från kl. t) lörda torgdagar och stängas redan i-h dagen t^tter g först öppnas ■rest-auranteriifl af mat) skola f m. til! T « lielgdaK-saftiiar s;!; dagen före torgdagi kl. 2 -och måndagar helgdag eller fora kl. 12, att de bätt (utom för severin stängas redan kl. 10 och slutligen att det nuvarande krogsy.stemet refor- meras inom den närmaste tiden pä så sätt, att brännvin ej utskänkes an- nat än till mat, d. v. .s. att dåsksup- ningen borttages (såsom redan nu är brukligt under torgdagar) samt att åtminstone ett matställe af spritbola- get inrättas, där arbetaivne kunna er- hålla mat utan spirituösa och öl. «>9> Motsatser. En d/ikt. skrifven af konung Oscar i ifa.nstrand. (Ur K. F. U. M» julpublikation "God jul"). Klippan, bestormad af bölja pä bölja. ser1 dem förvandlas -till skummande snö. Hård är graniten, hvars marwel eio.skölja, hjärtlös den barm, där de sucka och dö. Men bakom krönet, väl skyddad mot vmd:n, breder en spegelblänk vattendamm eig. ^åliad ined liljor, snöhvita om kinden, skylande haiftfcina kalkar för dig. O. märk hur nägra alnars mått allena kan skilja brämtungen från dammen blid och hindra båda att i kamp sig ena! Sätt så till värn en klippfast sköld i tid, när lifyetfi stormar hota -dig fcmeaa din .andes jämnvikt och ditt hjärtas frid ! "Krigsbefälets" förhand- lingar. STOCKHOLM den -29 nov. Det .--. k. krigsbefälet, tom varit samladt i hufvud- .staden sedan den G nov.. har nu afelu- tat sina förhandlingar. Bland de be- slut, krigsbefälet fattat och hvilka k'un- ma att und:'r-3tä!la.- k. ni :ts pj öf.ning. märires en förMjning af enikepens oner- na med 30— 10 procent aJ den !.;■:.!:<>■.:•- rande storleken. Vidare boyöts att af en tillgänglig 700.000 kr. .-tor fond <-k<At utgå s. k. pupillwllägg med 50 kr. • .n året for hvarje barn efter officer cch 20 kr. om äiet for af underofficer efterläm- nad; caijndigt barn. Angående valrätt och valbarhet ti'l det s. k. krigsbefälet besSöt mötet för .-in del! d-pn viktiga för- ändringen. a»tt dylika rättighetar hädan- efter skola tillkoraima fåmtli.ga ej pen- sionerade officerare och underofficexare sanrt deras vederlSfcaj-. Hörande förhöj- da afgfifter till pen-iom-ikasf-an fattade knigsbefälet i hnfvudsak samma beslut som förut aiinén.i fuimäktge. Vid mö- tet förekom äfven frågan o.n> att krigs- befäl -institiuionen såsom förälcl-.ad -ki:l- ■ie »fekaffas cch beslöts att ingå til] k. m it med begäran därom cch en sasnenan- slagning af denna imtitutron cch ar- méns fullmäktige mätte företagas. Den nyn institutionen skulle bära namnet "Arméns fullmäktige . Afslaeei framställ deg från Bohusläns fiskare. GÖTEBORG d. 29 nov. På initiativ och genom förmedling af två för fiskarena och fi-kerinärsngen intresserade perso- ner hade ett flertal firkare i Bohusläni- .-kärgärd hos k. mit gjort fr-ani.stäUnin.': om att väiTnpiiktige från Bohuslän inåt te fa fullgöra sm värnplikt vid flottan och pä ett är. K. in :t har emellertid efter hörandet af vederbörande militära myndigheter som afftyrkt franistä-llmngen, ej hellei fiuuiit äkäl bifalla den.-nunra. Ffån Norge. Konung Håkon aflägger ed, KKlSTfAMA den 27 nov. Konungen har i dag aflagt cd på konstitutionen i stortinget kl. Ii. f .-teirtingsby.frgnad-mt trappor och ingångspaviljong paradera- de ingeniöivkårens undercfficens^kola. i Lövebakken artilleriet.? underr.Jtieers skola och på Kar! Joha-nsgade andra bri- gad< ns underofficer-.skola. Pä gatorna hade ramlats en mängd människor, som häl-ade konungen och drottningen med stormande hurrarop, dä de kommo åkande, eskorterade af en skoitkvadron. I ingångspaviljongen mottogs kenun- gaparet af en ~torting.-deputat:e;n. Ko- nungen var iklädd ge ne ra Is uniform med Olav.-orden.s sitonkors. Prins He-n- rich hade fåt-t sm plats an-virad i diplo- matlogen, medan diplomaterna tc-h "consules mk-ioi'' syntes i salen* rotun- da. På galleriet såg man en fe^lkladd .-.ka ra af damer och herrar. Strax efter kl. 12 anlände konungen och drottn-ngen och togo plats under tronhimi.en. Före konungens afiäggande af eden höll pre sidenlen Iierncr ett tal. Efter edsafläggandet gafs salut från Akershus' fiistn>ing. Sedan konungen efter anmodan af .storting.-presidenten aflagt den före- skrifna eden och presidenten därefter yttras, att konungen nu inträdt i de rät- tigheter, som grundloven tillerkänner honom, yttrade konung Håkon följande : "innan jag lämnar denna platts efter denna högtidliga handling, liäli-ar jag stortingets medlemmar, repre.-emtanter för Xorgcrf fria folk. Vi veta aia, hvil- ken hög och ärofull ställning stortinget rårtager i Norges författning och i a.lia norrmäns hjärtan. Det skall blifva min största glädje att i samarbete med stor- tinget och i öfveren-s-stäniniciee med grundloven sätta in hela min vilja och ali'a mina krafter på att tjäna fosterlan- det, dess fred cch lycka I" Lefve fäder- aeslandet"!" I detta lefve instämde stortinget. Där- efter lämnade Jtonungaparet stortings- byggnaden och åkte upp till slottet, där statsråd hölls. Här ställde stab-m:ni- sfcer Mithels.-n ministärens portföljer till disnoeition, Michelsen stannar kvar vid stats- rodret. IQtlSTIANIA den 27 nov. På state- ministernis afskedsamsökan för det sam- lade kabinettet svaraoe konungen: Hr Statsminister.' Allmän-I erkä.nncs att Mdcr regering nir-il klokhet och duglighet styrt Uorge-3 rike under de gångna månaderna på ett .-ätt som förvärfvat Ed-cr norska folkets tacksamhet och beundran. Det vore omöjlig- för mig att bilda en annan rege- ring, som i i i ka hög grad egde stortin- gets och folkets förtroende. Därföre riktar jag till Eder ocii edra. i-:>i egar den enträgna uppffiähmgein att fortfarande •afaa landet och mig edra utmärkta tjan- iter. Jag anmodan- eder, in- •taremini- ►ter, cch edra koll-g-:r at: k.rr.-.;.i som eitfc för ita statÄriäd i en tid. då jag i ■äi-.-ki (i grad behöfver pröfvade cch an- •< dda iiiaiiis biständ cch ptöd." Statsministern besvarade tillmStesgä.- :nt!e denna hetni-tällan. N3rass aniformsväsen in- skräakes KRISTANIA de, 24 nov. Genom -.'i norska regeringen fattad resolu- tioh i dag bär unifoErnema för iv.;t- riugens medlemmar, statasélcratera- ren. expeditionschefen och k. full- mäktÉge afskaffats. I öfrigt skall frägtKi om ytterligare inskränkning af uuiformej-iia upptagas till beuaud- ILng af de olika departementen. &ejsar Wilhelms trontal BEBJålN den 23 nov. I det trontal, livarmed kejsaren i dag öppnada r.k«da- gen, uttalar kejsaren sia tillfredsstäl- lelse öfver att ha kunnat vara presideiru R-ooscvelt behjälplig vid åvägabringan- det af den ry-k-japanska freden. Om förhållandena i Ryssiland säger kejsaren sig kunna hoppas att tsaren sikall lycka- vinna :-'tc folks kärlek och tacksamhet som banbrytare för en lyck- lig framtid åt Byssland. "Jag lyckönskar'', heter det vidare, "nor-ka regeringen och ner.-ka folket til valet af det upphöjda .konungapar, tili hvilket jag står i vänskapligt sinne- Till slut erinrade han om "t:dens tec- ken". 5,0111 göra det till hvarje nation.s plikt att stärka sitt försvarsvapen mot orättfärdiga angrepp. Oe socialdemokratiska röst- rältsdemonstrationerna i Österrike. WIEN den 2.0 nov. Såsom afslut- ning på rösträttsdemonslrationema i dag hölls här en del talrikt besökta, socialdemokratiska möten. Talarne axlade rapport angående demonstra- tionernas förlapp samt erinrade om. ministerpresidentens förklaring i de- puteradekammaren, hvarvid n.ui ui- lofvatle en rösträtts-reform, nied i det närmaste allmän rösträtt. De so- cialdemokratiska tala.rne förklarade sig nöjda med detta uttalande. Ar- bet a rne måste dock sörja för, s-tt för- slaget rraiulägges snarast möjligt och. om sa vore nödvändigt, med våld tillkämpa sig sin rii.it på öppen gata. I alla större städer i landsorten hafva i dag liknande niöten hållits. Irisea i Ryssland. Mordanslag mot kejsarhusst. BERU-ST den 21 nov. Till "Beri. Ta- .geblatt" telegrafera; från PetersbuTg : Polisen har I>ckals beslagtaga en kor- respondens iiiell.au några hänarande incdlcinni u af revolutionskommittén och migm medienimar i utlandet. 1 denna korrespondens rådslås om utförande af en nian, enligt hvilken i första hand samtliga medlemmar af ry- ska kejsnrhuscl skola mördas på en be- stämd dag. Hvarken afcändare eller adressater äro k.iniht. Brefven äro af- fattade med ehÉffieiskrift. Myteri i Sevastopol. PÉTÉESBTJEG <!en 26 nov. Ami- ralitet meddelart Händelserna i Kronstadt har fun* nit motsvarighet på Svarta hafs-Rot- tan. Amiral Tsenknim berättar att matroserna under påverkan af socia- listiska agitatorer har anställt en rad demonstrationer i Sevastopol. Rörel- har spridt sig till flere af hären af» delningar. På ett möte blef en ami- ral öfverfallen och svårt sårad. Si- tuationen är allvarsam. SÉYÄSTOPÖL den 26 nov. Ma- troserna pä Svarta hats-flottan ha gjort myteri och arbetarns på örlogs- varfvet ha slutit sig till dem. De ha ha beslutit att själfva sörja för ord- ningens upprätthållande och att ej — 380 — inet och gästgifvaren gick frän) till disken för att gifva dem hvad de begärde. Jag steg fram till det bord, vid hvilket postiljonen satt Han hade tömt sitt kaffe och beredde sig att lemna salen. Jag gaf honom ett tecken att jemte mig gå ut på gården. Något obeslutsam och öfverraskad såg han på mig. — Hvad vill ni? frågade han. — Tal» vid er om Carl Brun3 bane- inän. Kom, jag har vigtiga saker att med- dela er. Postiljonen» ansigte blef eldrödt, hans händer darrade och tänderna slogo emot hvarandra. Han följde mig, och då vi utkom- mit på gården drog jag honom afsides i ett hörn, hvarest vi kunde tala med hvarandra utan vittnen. — Mycket känner jag till angående denna hemska sak, svarade jag; men här är ej 'rätta stället för meddelanden. Säg, hvar skall jag träffa er, för att gifva er de upp- lysningar jag inhemtat rörande hans bane- raän? Ni måste hjelp* mig med råd och dåd, ty så mycket kan jag säga eiyatt Carl Bruns mördare äro svåra att åtkomma, och en af dem är, hvad list, bofaktighet och nedriga försåt beträffar, värre än hin onde sjelf. — Hora hv rå, tom blott Sr ea ycg- — 381 — Iing, kunnat få reda på denna mörka, in- vecklade sak? sporde mig postiljonen miss- tänksamt. Måhända vill ni endast bedraga mig och af orsaker, hvilka jag ej känner, narra er till mitt förtroende. — Hvnrtiil skulle vfd detta tjena? sportio jag. Just derför, att jag är ung och oer- faren, måste jag hafva en vän och hjelpare vid min sida. Ni, sonen till Carl Brun, med hvilken jag så underligt sammanträffat är väl den lämpligaste personen att biträda mig och stå vid min sida; eller har jag misstagit mig på de känslor ni hyser för er faders mördare? Vill ni måhända, att de skola gå ostraffadc genom lifvet? — Hade jag dem här inför mina ögon, de skulle dö, så visst som en Gud finnes, menade han, knytande händerna i vanmäk- tig vrede. Satte de än på en tron, min arm skulle nå dom. Hvar ni ktm träffa mig? jo, det låter sig lätt göra. Om fyra dagar återvänder jag till mitt hem, en stuga liggande på egorna under godset Sköldvik, hvilket eges af en baron Carl Stålhjelm. Uppsök mig derstädes, cm äro edra ord sanning, så 6kall jag bistå er mod lif och blod. Käkna på mig och min eviga tack- samhet — Sköldvik, baron Stålhjelm! utropade jag. Till denne man gäliei just uu luiu — 3di — hchs dagbok hade jag ej heller tagit någon del; måhända innehöll den upplysningar, som kunde vara mig till nytta för mitt framtida handlingssätt När allt kom om- kring, ville måhända ej den rike egaren till Sköldvik inblanda sin person och sitt namn i det vidtutseetide företag jag med kapte- nen oeh hans stallbröder åsyftade. Snart, så hoppades jag, skulle mitt möte med ba- ronen eg» rum, och jag erhålla visshet huru- vida Julia Horners make var den man jag ansåg honom vara. Vi fortsatte resan hela natten. Min fruktan och ångest lemmide mig ingen rast eller ro. Hörde jag rasslct, af en vagn bak- om oss, genast tog jag det för att vara .Tosua Keventer som iagade efter oss. Blott Marie vore i säkerhet hos sin slägting och jag således infriat mitt löfte till hennes far, skulle jag få mera fria händer och enda-t hafva min egen person att vaka öfver. Ändtligen randades dagen. I samma ögonblick solen uppgick anlände vi till den gästgifvaregård, som låg närmast intill Sköid- vik. Knappast en mil skilde oss från detta stäile. Efter en kort rast. hvarunder vi egnade någon omsorg åt vår klädsel, för att så fördelaktigt som möjligt visa oss inför .baronen, fortsatte vi resan. Jag såg på min — 377 — Jag begaf mig åter ner i krogrummet för att betala värden och få skjutsen i ord- ning. Medan jag var sysselsatt härmed, hörde jag ett posthora blåsa signal ute på gården. l»et var posten som anlände oeh här skuiie göra ombyte af häst Strax derjiå öppna- des dörren oeh postiljonen inträdde i krog- rummet. Han begärde en kopp kaffe oeh slog sig ned vid ett af småborden* vid fön- stret. Det var en vacker karl af mellan trettiofem å fyratio års ålder. Jag var just på väg att lemna krogsalen, när ett ytt- rande af gästgifvaren kom mig att stanna, liksom hado en bomb oförmodadt slagit ned vid mina fötter. Gästgifvaren h»de gått fr.am till det bord, vid hvilket postiljonen satt, för att servera honom det begärda kaffet. — Ett vackert väder för höbergningen, yttrade gästgifvaren, en liten Ijusltårig, rör- lig karl. Hvad nytt annars, postiljon Brun? Soldaterna, som skola till mötet, passerade här förbi i går morse. Det är allt hvad jag har att berätta. Det var namnet Brun, som kom nig att lyssnande stanna vid dörren. Det var in samma namn, som bars af den postiljon, hvilken nedsköts af Julias fyr:; älskare? SVout^o Tjin Prödet is