Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-01-31
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Redaktör och ansvarig uigifva Bengt H&gge ÖSTGÖTA-POSTEN N:r 5. Prenumerationspris: För helt år kr. l:SO, f6r tre qvartal Ur. 1,13, för hälft i och ett qvartal SO öre, postbcfordringsafglften inberiikiiail. Utkommer bvarje Fredag. Fredagen den 31 Januari. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska auno-ser jre. Förlofnings-, vigsel- och födelseannoeser 75 öre; dödsannons 1- 50. Lösaumraerpris 5 öre. Östgöta CorrespondentenB Boktryckeri i Linköping. 1800. Holrätts e. o. notarien K.Amander. Eommissionar under tjenstemannaanavar bos Ombesörjer mot lagstadgad taxa handlingars inlemnande och uttagande. Träffas å Landskansliet kl. 10—2. Adress: (81214) Död. Tillkannagifves härmed att vår käre ioi Kul Enelkrekt Nyländer stilla och fridfullt afsomnade i sitt hem i Tranås Lördagen den 25 Januari 1896, 31 år, 1 mån., gammal. J. A. Johansson. Gustava Johansson. (15) Tillkånnagifvanden. Hoträttskommlssarlen 9. 3F€. Strandberg, JOnköping. Ombesörjer bevakning af mål ooh ärenden samt handlingars Inlemnande aoh uttagan- de 1 Konel. Maj ta ooh Rikets ___________Oata Hofrått.________(2)_ Anbud. Sona Veetra Eaeby socken beslutat att upp- föra ett skolbus vid Boit alt. sä ega bugade spekulanter att före den 1 nästa Mars in komma med tilt Hr A Svensson, Ad'erskog Kisa, städa skriftliga anbud & arbetets ut förande i dess helhet bos bvilken ritning och kostnadsföre lag finnes till påseende och när- mare uppmaningar lemuas. Romltemde. (18) ■ mini -HM.», —ii iwiiih .jag» Länet och stiftet. Årets vapenöfningar med lifgienadierregementenaäro - skrifves till Ö. C. — utsatta sålunda: Befälsmöte: 5 dagar, hvilka faststäl- las af fördelningscbefen. Rekrytmöte: rekrytskola i Norrkö- ping i två perioder för stammen; för beväringen (l:sta klassen) 68 dagar, 9 Maj-17 Juli. Regementsmöte: 22 dagar, 20 Aug.— 12 September. Förberedande korpral- och korpral- skola i Norrköping i två perioder. Förvaltningsskola 22 dagar, 20 Aug.- 12 September. Regementsmötet kommer sålunda äfven i ar att förläggas till eftersom- maren — en åtgärd, som så mycket öfverklagats och som håller på att göra den nya arméorganisationen så förhatlig. Ett stipendium pä SOO kr. att uppbäras under vistelse å ut- rikes ort bar tilldelats fil. lic. C. O Lagercrantz, som genomgått Linköpings läroverk. Träkolspriset. Boxholms bo- lag och Flemminge jernverk ha be- talt träkolen i sina kollador vid Söm- men med kr. 4: 75 pr läst. Från den 27 Januari skall priset höjas till 5 kr. och stå fast till våren 1897. — Kolpriset i Simonstorp är t n. kr. 6: 60 pr läst. Forsling af kol, ved, timmer, så- gadt virke, massaved m. m. pågår nu med stor lfver i skogstrakten. Si- monstorps station erbjuder en liflig anblick. Det präktiga föret är dock nästan borta, och djuren få nog slita ondt i barmarken på landena mellan sjöar ooh kärr. I varietéfrågan. 1 likhet med flertalet länsstyrelser, som i detta äm- ne afgifvit yttrande, har Östergötlands länsstyrelse biträdt förslaget till än dring af bränvinsförsäljningsförordnin- gen, afseende förbud mot utskänkning af spirituösa drycker vid varietéf öre - ställningar. Dals härads vägdelning. Godsegaren K. Gustafson i Djurkälla hade anföst besvär öfver vagdelnings- förrättarens i Dals härads vägdistrikt förklaring, att vägdelningen skulle fortgå utan afseende på klagandens invändning om densammas uppskju- tande, till dess utredning egt rum om vägdistriktets gränser. Länsstyrelsen har lemnat besvären utan afseende, enär klaganden icke varit berättigad att i förenämnda ärende föra talan, förrän de i 41 § af våglagen angifna frågor blifvit afgjorda. Föraäkringsföreningen Boro bar af kompromissnämnden ådömts betalningsskyldighet i den be- kanta affären med arbetaren P. G. Glads sterbhus i Hästholmen. Glad, som genom följderna af ett olycksfall un- der jernvägsarbete vid Rogslösa, afled för omkring ett år sedan var försäk- rad i Bore för 1,500 kronor, och hvilken summa nu tilldömts den aflidnes enka och dotter. Dessutom skall Bore be- tala 5 proc. ränta på beloppet från och med fjerde månadsdagen efter det första beslutet i ersättningsfrågan fat- tades inom styrelsen. Kompromiss- nämnden har utgjorts af med. dr. E. Vildner, utsedd af Vadstena magistrat, skolläraren J. N. Bergström, för sterb- huset, och stadsfiskal C. J. Hanson, utsedd af k:s befbde, sedan Bore väg- rat tillsätta skiljoman. Beslutet har fattats fullkomligt enhälligt och med en längre, särskildt bilagcl motivering af d:r Vildner. Af hvad ur| kompromissens hand- lingar framgår har Bores uppträdande i denna sak varit allt än fint, och det synes långt ifrån otroligt, att ett ef- terspel af annan art och med annan kärande kommer till utförande. Kom- promissens arbete försvårades ge- nom nödvändigheten att anskaffa en del handlingar från annat håll än ge- nom Bore. Så t. ex. var d:r Hemmings berättelse om Glads» sjukdom utesluten ur de från Bore sända handlingarna och måste anskaffas genom ny ut- skrifning ur d:r H:s konceptbok. Ar- betet var dock färdigt redan i början af Augusti, men af särskilda skäl har protokollet icke förr än Jnu blifvit utlöst. Veta sjukhjelpsförening firade sin vinterfest i tisdags afton i Veta kyrka, som för tillfället var prydd med grönt samt rikt upplyst Genom kyrkoherde Brolins försorg hade för- eningen erhållit en värderik medver- kan af en afdelning ur "kyrkosångens vänners" kör, som på välkändt ut- märkt sätt sjöng icke mindre än ett dussin nummer. I brist på program uppläste kyrkoh. Brolin törst texten till hvarje sång, innan den sjöngs, något som var af ganska uppbyg- gande art. Efter sångafdelningens slut hölls en uppbyggelsepredikan af komminister Wernborg i Slaka. Den högtidliga festen afsluiades med al- tart] en st af komminister R. Peterson från Skärkind. Ehuru inträdesafgif- tema voro satta jemiörelsevis höga, var kyrkan fyld af tacksamma åhö- rare. Linköpings telegrafsta- tion. Lediga kommissarie tj en sten af andra klass i Linköping sökes vid ansökningstidens utgång i går af kom- missarierna af tredje klass O. E. Wän- ström, Hessleholm, och E. A Getz- -kuli, Kristinehamn, samt assistenterna B. A S. Bergström, Ystad, C. E. V Svenson, Vestervik, J. O. V. Cederholm, Stockholm, O. F. Ekström, Malmö, och A Lignoll, Stockholm. En fredsförening, anslu- tande sig som ett led till svenska freds- ocn skiljedomsföreningen, bil- dades d. 23 d:s i Linköping efter skol- läraren Sundblads fredsföredrag. 33 medlemmar i densamma antecknade sig vid tillfället, och till styrelse ut- sagos garnhandlaren G. F. Petersson, ordförande, sadelmakaren C. J. Jo- hansson, vice ordförande, redaktör E. Kjellberg, kassör, cigarrarbetaren Ax. Sjögren, sekreterare, och muraren J. Lind, vice sekreterare. Under trädfällning råkade häromdagen 9 årige gossenP A.Peters- son från Kolhyttemon i Skeda s:n att träffas af ett fallande träd och fick dervid högra lårbenet afbrutet. Han vårdas å länslasarettet. Om en svensk-ameri- kansk sångerska, miss Nellie TurmcaU, som under ett besök här i Linköping i fjol iörvärfvade sig många vänner (hon är född af sven- ska föräldrar i Amerika och syster- sondotter till direktör J. Fr. Törn- wall härstädes) skrifves i svensk- amerikansk tidning, som recenserar hennes uppträdande på en konsert i Jamestown, N. Y., följande: "När HiSB TornwaH utträdde för att sjunga sitt törsta nummer, sä var det som om folket blifvit vilda med entuaiasm. Men det blef tyst, och en stämma ljud, och det syntes som om alla voro noder det iLflytaude, som en- dast musiken kan frambringa, när den är, som någon sagt, gudomlig. Det var omöjligt att tysta folket förrän ett extra nummer sjöngs, bvar gång bon uppträdde. Jag kan försäkra att ingen trädt fram lör en åhörare- skara här, på mera än ett 1 jugutal af år, som törtjent ocb varit öfverbopad af Bä mycket alltLänt beröm och smickrande lyckönsknin- gar frän folk af vår mest bildade och fram- stående samhällsklass, och jag är förvissad att ingen har på sä kort tid vunnit så mänga vänner------—. Det var en allmän önskan att få höra miss Turnwall äfven andra qväl- len ocb hon möttes då af ännu större entu- siasm. En mycket vacker bukett af finaste rosor förärades henne efter hennes första nummer af församlingen". Under sistl. December manad har den unga svensk-amerikanskan på skilda ställen sjungit på 28 konser- ter — ibland 2 samma dag - och berömmes mycket, liknas än vid Jenny Lind, än vid Kristina Nilson! Ydre skyttegille hade sitt årsmöte den 19 Januari i skolhuset vid Österby, af årsberättelsen fram- gick att medlemsantalet utgjorde 100 st. Under året hade blott ett sextio- tal varit i tillfälle att skjuta det regle- menterade antalet skott. Skjutskick- ligheten hade gått mycket framåt. Främst stod Svinhults afdelning och dernäst kom Norra Vi. Nio skytte- märken af silfver och tio af brons ut- delades. Inkomsterna under året hafva gått till c:a 670 kr. och utgifterna c:a 700. Gillet har under verksamhetsåret full- bordat sin skjutbana med åtföljande materialbod. Vid mötet utanordnades medel för inköp af 21 från statens förråd lånade gevär af 1867 års mo- dell och beslutades att paviljong, om medel dertill kunde erhållas utan vi- dare skuldsättning, skulle uppföras. Till ordförande återvaldes skoll. B. A. Hultgren, Svinhult. I styrelsen återvaldes hrr kammarjunkaren L R. Rääf å Buhlsjö och Axel Johansson, Ramlarp och nyvaldes sergeant C. J. Engstrand, Hakeryd och J. F. Skott, Norra Vi. Kammarjunkaren Rääf mot- tog v. ordförandeskapet, Axel Johans- son utsågs till sekret, och C. J. Eng- strand till kassör. Efter mötets slut intogs kaffe ge- mensamt med inbjudna damer, hvar- efter samqvämet under utförande af folklekar och muntert glam fortgick till kl. S, då uppbrott från skolhuset till den närbelägna Österby gästgit- varegård skedde. Här tråddes dan- sen med lif och lust till frampå små- timmarne, sedan gemensam sexa blif- vit intagen. Skolsalen hade blifvit smakfullt de- kojrerad med flaggor, vimplar, stan- dar och vapen af Sunds afdelning med kammarj. Rääf i spetsen; den fick ock mottaga mötets tack för sin möda, särskildt hr kammarj., som undet året på ett om verkligt intresse vittnande sätt, både med ord och handling un derstödt och uppmuntrat gillets sträf- vande. Festen var i allo lyckad och deltagarne glömma den sent. Beskattningsmål. Taxerings komiten i Gårdeby uppskattade 1894 hr Ookar Petersson i Norrköping till 1,500 kronors inkomst af sågverks- rörelse vid hans egendom Spolstad, Gårdeby socken. Hr Petersson kla- gade häröfver och länets pröfnings- nåmnd upphåtde beskattningen, eme- dan Petersson hufvudsakligen blott försågat timmer från egen skog. Gårdeby församling klagade häröf- ver i kammarrätten, som upphäfde pröfningsnämndens beslut och fast- stälde beskattningen. K. m:t, dit hr Petersson fullföljt målet, har ej fun- nit skäl göra ändring i kammarrät- tens utslag. Ett nytt ångbåtsbolag, som skall underhålla förbindelse mel- lan Helgenäs och Kall vik i Norra Kal- mar lån samt Stockholm är, på ini- tiativ af kapten Aug. Söderholm och bryggeriegaren C. Liedberg i Vester- vik, under bildning. Konstituerande bolagsstämma hålles i V. Eds socken- stuga den 26 dennes. Till lansnotarie i V estman- lands län har extra länsnotarien iÖster- götlands län v. häradshöfdingen B. lendeberg i går blifvit utnämnd. Begrafnlng. Afiidne grossh. C. Af. Curlings jordfästning egde här- omdagen rum åvadstenanyagnftegård under ovanligt stor tillslutning från såväl stad som landsbygd. Grafven höljdes formligen af kransar, bland hvilka märktes sådana från stadsfull- mäktige, "fyrväpplingarna", cigarr- fabriken och från T-förbundet. En messing3sextett från "fyrväpplingar- na" utförde begrafningsmusik. Kyrko- herden Fjetterström höll ett gripande begrafningslal öfver orden "Vi hafva här ingen varaktig stad". Vadstena sångsällskap utförde begrafningspsal- merna samt "Lifvet är kornet (på melodien till "Integer vitae"). * — I söndags fördes till den si- sta hvilan å Linköpings kyrkogård stoftet af den i sin kraftigaste ålder hädankallade folkskollärarinnan Ma- thilda Kristina Zander. En till tusen- tal uppgående menniskomassa bevi- stade denna likbegängelse. I sorge- tåget märktes folkskoleinspektören, ledamöter af skolrådet, samtliga sta- dens folkskollärare och lärarinnor samt skolbarnen i den klass fröken Z. undervisat. Jordfästningen förrät- tades af domkyrkokomministern Sve- noni, som dervid tolkade anhörigas, skolans och samhällets saknad efter den bortgångna. Skolbarnen sjöngo begräfningspsalmerna och en annan sång. Med några tacksamhetens ord för troget arbete nedlade folkskole- inspektören pastor Soderlund en krans på kistan, och skolläraren Ringqvist tolkade, då han å lärarekårens vägnar nedlade en krans, kamraternas tack och farväl. Skolbarnen ökade också med små buketter den rika blomster- gärd, som egnats den afhållna lära- rinnan. Vid grafven utfördes en kör- ■ng. Fär begrafvas i vanlig ordning. Som förut i Ö C. med- delats, afled helt hastigt den 22 sist- lidne Nov. kapptillskärerskan Emma Holmqvist, i tjenst hos handl. Emil Pettersson i Tranas. Någon dag efter dödsfallet hittade man i en hennes byrålåda ett ofull- gånget foster, i anledning hvaraf ob- duktion förrättades å den döda krop- pen, som gaf vid handen, att den aflidna antagligen aflidit till följd at fosterfördrifningsförsök. Likdelar efter den döda uppsändes derpå till medicinalstyrelsen för rätts- kemisk undersökning, och har ut- låtande från rättskemisten nu åter- kommit, innehållande, "att fosfor i de undersökta likdelarne ej kunnat på- visats samt att i likdelarne förefunnits ett spår arsenik, dock ej öfverstigan- de hvad derstädes normalt brukar förekomma". I anledning af detta utlåtande kom- mer liket att i vanlig ordning be- grafvas. Två ligor tjufaktiga pojkar har man nu påträffat i Linköping, ännu tre minderåringar af den i förra numret omnämnda ha inför polisen erkänt sin brottslighet. D3t är så- ledes 11 medlemmar af den man nu fatt tag i. Men dessutom har polisen uppdagat en annan minderårig tjuf- liga, hvaraf den hittills fått kännedom om tre medlemmar. Norrköpingsbankens Motalakontor har fått krono- fogden J. C. E. Arpi till meddirektör, efter afiidne kammarherre C. W. Pe- reswetoff-Morath. AfskedSfest gafs häromda- gen å Hallsbergs gästgjfvaregård för stationsinspektoren A. Blomberg i Sömmen, hvilken i 22 år tjenstgjort vid Hallsbergs jernvägsstation. Hr B. fick vid tillfället mottaga en sub- skriberad minnespokal med inskrift. Platsens musiksällskap, af hvilket hr Blomberg varit en intresserad med- lem, deltog i hyllningen. Marknadsmötet 1 Val- demarsvik onsdagen f. v. var få- taligt besökt. Omsättningen var ringa. För oxar betaltes: 250 å 300 kr. pa- ret; för kor 60 å 100 kr. för tjurar: 70 kr. st. Af slagtfeta djur iunnos får. Tillgången på torgprodukter var ej heller stor. Bäst gingo affärerna i bodarne. Snygg meritlista. For in bvottsstold dömde Knut Albert Anders son, som å härvarande cellfängelse af' tjeoar honom ådomt straffarbete, har för fängelsedirektören lättat sitt sam- vete med bekännelse, att han gjort sig skyldig till en mängd andra stölder, för hvilka han icke blifvit straffad An- dersson, som tyckes hafva "fört bok" öfver sina tilltag, har med största nog- granhet upprättat en förteckning ötver alla de olika platser, der han begått brott, ocb uppgår enligt denna "merit- lista" sammanlagda antalet stölder till 140. Huruvida han verkligen gjort sig skyldig till dessa brott är ovisst. Det är nämligen ett ganska vanligt knep af gamla bofvar att de, då fängelsetiden blir dem något enformig, påtaga sig en mängd förbrytelser, begångna på skilda orter, för att få strafftiden af- bruten med resor till de olika dom- stolarna. Hvad är djurplågeri? Härpå ger Linköpings djurskyddsföre- ning i ett cirkulär, utarbetadt af sta dens veterinärer, och afsedt att till- ställas polismän i länets städer och landsbygd följande svar: Uppenbart och sålunda enligt lag straffbart djurplågeri ut tifvas: 1. O .o till arbete användas djur, be- häftade med sår eller ömmande svullna- der å plats, der seldon eller sadel tryc- ka, eller om såren och svullnaderna eljes åro af den beskaffenhet, att de vid dju- rets rörrdse kunna förorsaka det smärta; 2. O a i arbete användt djur är be håftadt med tydlig halta, d. v. s. på grund af någon åkomma i ett eller fl re ben, vid skridt eller traf, visar bundna, ömmande rökelser; (se nedan.) 3. Om djuren äro allt lö: tungt la- stade; 4. Ojo (le användas till arb-.te i ut- magradt och kraftlöst tillstånd; 5. Om körsven eller andra, som haffa djur under sin vård, slå eller på annat sått misshandla dessa utöfver den aga, som kan synas nödig för att förmå dem till lydnad; 6. Om djur, särskildt får, kalfvar, och grisar, vid transport å fordon eller jernväg btfinnas vara allt för mycket hop- packade eller utsatta för hårda stö1 ar eller skafning; samma förhållande med i burar instängdt fjäderfä under transport eller å saluplatser; 7. Om kfvande fisk vid vigning ska- das, derigenom att man t. ex för bits- manskrokeu genou kikarna. Vid lMltor söker djuret spira den sjaka fot-n genom att sätta den sä försik' igt som möjligt i marken, genom att hvila det angripna benet vid stillastående, dervid hästen vanligen håller den sjuka foten framom don friska Många hä-itar halta på båda frambe- nen till följd al sömtryck, trånga hof- var, stengalla och dylikt och visa dervid ömmande, trippande rörelser, i synnerhet vid väudoingar. Ofta haltar häst på bakbenen tf spätt. En mindre vanlig bälta yttrar sig deri. att hästen liksom släpar eller drar det sjuka benet efter sig. Väfversunda Renstad- vägen. Hos k. btbde hade friherre A. Hermelin på Renstad ocb landtbru- karen P J. Andersson i Svanshals an- fört besvär deröfver att ordföranden i nämnde sockens kommunalstämma af- slagit en al klagandena framstäld be- gäran om utlysande af kommunalstämma lör att höra de väghållningsskyUli^e huruvida de voro villige att anslå medel till upptagande af en bygdeväg mellan Renstad och Väfversunda jernvägssta- tion. Eburu ordföranden i kommunal- stämman saknat giltig anledning för sin vägran att på klagandenas begäran utlysa kommunalstämman, har länssty relsen dock funnit besvären ej för när- varande förtjena afeeeede, enär förord- nande om undersökning af den ifråga- varande vägen redan vore meddeladt samt den i'rägasatta kommunalstämman således vore öfverflödig. Stämd kommun. Till den 15 dennes hade till Kinda häradsrätt P. J. Ström och Viktor Andersson i Lilla Hvcklinge instämt Hycklinge kom- mun med yrkande om ersättning för trampvall utanlör kyrkporten och der omkring och för p'an hvarå kommunen för läugre tid sedan uppfört socken- stuga, skolhus, fattighus m. m Käran- denas talan fördes af v. häradshöfding P. Arnander i Linköping och svarande- nas af stad fiskal O. Söderling i Vim- merby och förre nämndemannen L. M. Petersson i Baguborg, Byckhng , hvilka bestredo stämningspåståendena och in- kallat vittnen för att styrka kommu nens rätt till planen ifråga, skrilves till 0. C. Ett lan å 300,000 kr. har Linköpings drätselkammare upptagit i stadens sparbank mot 4 proc. ränta och med rättighet att af lånet uttaga mindre poster i mån af behof. Lånet skall användas till stadens aktieteck- ning i Fogelstabanan och till nya gasverket. Lånet är endast "tillfäl- ligt". Till kommissionär i läns- styrelsen efter vice häradshöf- ding B. Hendeberg har antagits hof- rätts e. o. notarien Karl Arnander. Landsstaten. Sedan vice hä- radshöfding B. Hendeberg förordnats till länsnotarie i Västmanlands län, har länsstyrelsen tillsvidare forordnat hofrätts e. o. notarien Karl Arnander att förrätta de till extra länsnotarie- tj ens ten hörande göromål samt hof- rätts e. o. notarien C. D. Lilliostierna att uppehålla en landskanslisttjenst i länet. — Länsstyrelsen i Jönköping har beviljat kronolänsmannen M. G. Krook tienstledighet från och med den 26 dennes till och med den 8 nästa Fe- bruari och förordnat kontorsskrifva- ren J. A. Wijkmark att under tiden bestrida kronolänsmanstjensten i Nor- ra Vedbo härads första distrikt Olyckshändelser. Vid trösk- ning med ångtröskverk i Byckorp, Asks socken, den 24 dennes inträf- fade att en dervid biträdande arbetare från Milltorp i Lönsås fick ena foten in i cylinderrummet på den i gång varande maskinen. Cylindern stan- nades genast, men den olyckliges fot och nedre delen af benet hademifvit svårt skadade. Han inforslades för erhållande af vård tiil Vadstena lasa- rett. — Uppasserskan på Grand hotell i Lin- köping Alma Palm, råkade nyligen un- der skridskoåkning å banan i hamnen ut för missödet att bryta högra armen. En i isen befintlig spricka bragte henne på fall med nämnda olycksdigra följd. Armen lades till rätta och förbands å lasarettet. Östgötarne i Upsala. Det akademiska konsistoriet i Upsala har tilldelat iur. stud. C. A. Hård af Se- gerstad, östg., det Helmfeltska sti- pendiet, Vadstena klosterkyrka. Riksantikvarien H Hildebrand besökte i går Vadstena lör att bese den pågå ende kyrkorestaureringen derstädes Besöket torde närmast varit föranledt af kyrkostämmans begäran bos k. m om ändring i restaureringsplanen. Det lär ha beslutats, att de graf>te nar, som ligga i kyrkans golt skola af kompetent person aftecknas innan deras blilvande platser bestämmas. Norrköping spekulerar på Jakobslunds vattenfall. I Östergötlands Dagblad förekommer en notis, som torde vara af ej ringa intresse äfven för Linköping och or- ten häromkring, hvarför viåtergifva densamma, så tydande: Storartade planer äro förbundna m-id den dagarna skedda affären, hvarigenom det stora ch i Norrköpings omedelbara r,ä"h<H belägna herresätet Borg kom i nya bänder. Särskildt för Norrköping Bkulle des9a planers realise- rande bli af allra största bstydelBe. Den stora fabriksstaden, som redan eger god tillgång pa förstäder, kommer, om allt går som man pla- nerat, att få ännu en sådan, denna i alla afse- enden betydligare än någon af de föru: va- ande. Ett jordområde på omkring 80 tunnland strax utanför Vesteriull, bestående dels af bag- mark, Korshsgen, och dels af åker, kommer nämligen att planläggas med tonrer för såväl fabrik-anläggningar som enskilda bostäder. En planläggning har för resten redan utarbe* täts, men som man erfarit, att Norrköpinr— Kimstadsbinan enligt Benaste utstakning skulle dragas midt igenom området, något som vid förs'a planläggningen var vederbörande obe- kant, har ny sådan påbörjats. Dä vi varit i tillfälle att taga närmars del af den nya pla- nen, kunna vi bär jemna en kort redogörelse derför. P!an'äf?gningsn skall bli så tidsenlig ocb praktik som möjligt. Rymlighet öfverallt, dels för trefhaden ocb dels lör tryggheten mot e dfara. Unfvudgatorna b'i 20 meter oeh d-: andra 15 meter breda Hvarje qvadrat sktll innefatta omkring 10,000 qvadratmeter, och bvarje tomt omkring resp. 1,100 och 1500 qvadra'meter. Fabrikstomterna komma na- turligtvis att förläggaB invid strömmen der på ett ställe ett mindre vattenfall finnes disponi- belt, 1 Eorsbagen närmast intill gränsen mot stad ns mark torde nog, då läget är synner ligen vackert, bättre bo-täder uppbyggas. Det är mycket, menar man, som talar till förmån för den storartade planen. 1 Btaden är numera svårt att få välbelågen fabnksplats Invid strömmen, der det är nästan nödvän- digt för ilere fabriker att ligga, är upptaget ända ned till hamnen, och hår ar heller inte lämpligt anlägga större etablissemang. Här- uppe deremot har man strömmen med des, här rena vatten alldeles invid sig Vidare finner man mycket lockande i den blifvande banan till Kimstad. Med all säkerhet kommer en station vid denna att förläggaa å den obe- byggda platsen Btrsx utanför Vestertull. Äfven om man nu icke Bkulle, hvad annars vore mycket lätt, draga ett stickspår ned till fa- bnk qvarteret så både detta betydligt bättre kommunikationer än mången fabrik inom sta- den. Ocb så kommer det bästa till siat. Sedan staden visat sig vilja göra svårigheter mot import af elektrisk kraft, aå har det allvarligt ifrågasatts att söka få användning för all den kratt — omkring 2,000 hästkrafter — som kan erbjudas från Jakobslunds vattenfall i närbe- ten af Roxen. Sedan i våras har det namh gen arbetats ganska mycket för att fä ett b - lag — med ttt aktithjpital af mellan 7- ä 800.000 kr. - Ull tldnd för att lillgod göra Norrköping nämnda vattenfalls betydliga energi Afståndet, omkring 4 mil, mellan Jakobs und ocb Norrköping, Tär icke spela nSgon vidare roll. Intresset för detta företag säges också ha varit ganska stort, och endast fruktan för att staden skulle uppställa svårigheter för elek tri ka ljusets intag lår ha statt hindrande i vägen. Skulle man uu ha utsigt för att vinna afsättning med sin kraft alldeles invid stadens tullar, komme saken naturligtvis i en belt annan ställning. ■ Js, så resonnerar och planerar man. I Norrköping vet man, hvad vat- tenkraft är värd, äfven om den skall öfverföras på flera mils afstånd. Och få de uppgjorda planerna utveckla sig och framträda i verklighet, så skulle Jakobslunds värdefulla vatten- kraft komma att gå vår stad förbi. NorrkOplngs skridsko- sällskap kommer att under in- stundande Februari månad anordna åtskilliga tättingar i figur- och hastig hetsåkning. Så är meningen att sön- dagen den 9 Februari låta sällskapets juniorer pröfva sina krafter. Täflin- gar i hastigbetsåkning ämnar man anställa å Marieborgsfjärden den 16 och figuråkning näst påföljande sön dag. Till de båda senaste tättingarna ha Sveriges förnämsta skridskoklubbar inbjudits, hvadan desamma torde bli mycket intressanta. Baptistmöte. Östergötlands distriktsförening af baptistförsamlin- gar hade i lördags och i söndags sitt årsmöte i Linköping. Vid mö- tet, som leddes af trädgårdsmästa- ren K J. Eriksson från Tranås, voro 46 församlingar representerade genom 76 ombud. Vid tillfället intogs Eksjö nybildade församling i föreningen. Af årsberättelsen inhemtas, att för- eningens inkomster under 1895 ut- gjorde 3,054 kr., och hade utgifterna under samma tid ofverstigit denna summa med omkring 50 kr. Efter predikanterna Aug. Källberg och P. E. Sörbom, som afflyttat ur distriktet, ha i sådan egenskap an- tagits hrr A. V. Holm, O. Hansson och G. Lundin. Utom dessa ha un- der 1895 predikanterna R. V. Pihl, O. Thim, A. Kollen, P. Nilsson och F. Selander verkat inom distrikts- området. Ansvarsfrihet för förra årets för- valtning beviljades. Till ordförande utsågs hr K. J. Eriksson, Tranås, till vice ordförande hr Fredrik Anders- son, Norrköping, till sekreterare hr A. P. Österlund, Norrköping, och till kassaförvaltaie hr C. S. Axelsson, Norrköping. Föreningen beslöt lemna begärdt bidrag till uppförande af ett baptist- kapell i Regna. Nästa qvartalsmöte hålles i Tranås den 11 och 12 nästa April. I samband med mötet höllos såväl på lördagen som på söndagen upp- byggelseföredrag af flere talare. En försäkringsfond mot o för vållad arbetslöshet, at sedd att om åtta hela Njrr köpings arbe- tarebefolkning, bildades i söndags i nämnda stad. idén till denna fond fram- slälles. såsom förut nämnts, af gravören vid lithografiska bolaget Alb. Petersson vid ett talrikt besökt möte i arbetare- föreningens salong i början af förlidet år (efter den stora branden iWahrens fnbrik) Sedan den tillsatta interim- styrelsen fullgjort sitt uppdrag, utsa- gos på sammanträ le i söndags e. m. till styrelsemedlemmar i den nya fonden: gravören Alb. Petersson, fabriksarbeta- ren Kindlund, verkmästaren A. T. Carls- son, snällpresstryckaren R. Johansson, väfvaren P. A Carlström, kakelugns- makaren O F. Roök, typografen Axel Andersson, pressaren F. C. Gyllander och öfvertryckaren P. A. Thollin. Till revisorer af den tillsatta in- terimskomitéus räkenskaper utsagos typografen Johan Johansson, jemsvarf- varen O. Westlandt samt snickaren Sundstedt. Att revidera den konstitu- erade fondens räkenskaper valdes maga- sinsförmannen O. V. Andersson, jern- svarfvaren O Westlandt samt plåtsla- garen C. G. Löfgren; suppleanter hrr C A Rosengren och P. A. Frisell. I den nybildade fonden ha redan tecknat sig omkr. 300 personer. Angående fondens verksamhetssätt må ur stadgarne anföras följande: 14 Denna försäkringsverksamhet härtill upp- gift att medels afpassade premier åstadkom- ma ett kapital tillräekligt stort att skydda delegarne från förlaster vid möjligen upp- kommande arbetslöshet, förorsakar! genom eldsolycka, kockars eller arbetsnedliggelse. t 2 Inträde i fonden beviljas såväl man- lig som qvinlig person med anställning inom bandtverks- eller fabriksindustri i Norrkö- ping eller dess förstäder. i 3. Hvarje medlem skall till fonden erläg- ga en årlig premie, m itsvarande 0,2 proe. af den årliga inkomsten, beräknad efter upp- gifven veckoinkomst, omfattande från och med 1 kr. till och med 30 kr. pr vecka. t 4. Hvarje ledamot betalar vid inakrifnin- gfln en mträdesafgift motsvarande 50 proc. af årspremiebeloppet i 11. Hedlen iosättaa i fondens namn pä af styrelsen bestämd bankiorättning ocb | 5.----------Delegare. som drabbats af arbetslöshet, erhåller, så långt fondens till- gångar medgifva, ett understöd motsvarande 75 proo. af den uppgifoa veckoaflöniugen, tills arbete erl.å !ea. dock under högst 3 må- nader. Understöd erhållas från och med Kds dagen efter den då arbetet upphörde. Delegare måste ha tillhört fonden minst ett är, innau understöd erhållas. Första llfgr enadierrege- ntentet. Att tjenstgöra i regemen- tets inskrifningsområdesexpedition i och för upprättande af årets msknlnings- längder äro beordrade bataljonsadju- tanterna P. E llultänder samt sergean- terna A. V. Stark och J. E. Samuelsson. Regementschefen har till volontär för n:r 66 vid Motala kompani antagit yng- lingen Carl Sigurd Blomberg tråu Lin- köping samt på ansökan entledigat vice- korpralen vid Kinds kompani n-.r 98 Gunnar trån inuehaf vande vicekorprals- befattning ocb i hans ställe dertill for- ordnat gienadioren vid samma kompani n-.r 93 Hilding. Länets "folkrlksdags- ~ ha blifvit hrr G. Thorén, Söderköping, K Gullers, Fmspong, E. Andersson, Höckerum, C. J. Johans- son, Linköping, J. N. Bergström, Vad- stena, A Andersson, Nartorp, ocb Hugo Andersson, Bispmotala. Inalles 10,622 östgötar ha deltagit i valet RlsingemOrdaren, lägen- hetsegaren Nils Andersson från Östra Lund i Risinge s: n, hvilken för ett år sedan mördade lifgrenadieren Gustaf Säfs från Össby hustru, Charlotta Säf under omständigheter, som tydde på sinnesförvirring — vi redogjorde pä sin tid för mordgerningen — har å länsfängelset undergått af Finsponga läns häradsrätt föresknfven observa- tion och undersökning till utrönande af hans sinnesbeskaffenhet nu och vid brottets begående. Doktor V. Hallin, som i egenskap at fängelse- läkare verkstält undersökningen, har afgifvit det utlåtande, att Andersson lider af sinnessjukdom och vid hand- lingens begående saknat sitt förstånds bruk. Äfven medicinalstyrelsen kom- mer att afgifva utlåtande i frågan. Konkursärenden. Vagnma- karen Aug. Lindskog i Lauritzberg har på egeu begäran af Linköpings rådhus- rätt försatts i konkurs, den 31 nästk. Mars. — Staten i firman Ernst Jansons i Vestervik konkurs upptager i tillgån- gar kr. 45,792 och i skulder kr. 67,687; således brist kr. 21,895. Till gode män valdes sakföraren F. E. Hallen och stadsfogden A. Phalén. Rättens ombudsman är rådman A. Randel. Trädgårdsutställning för Norra Kalmar län skall år 1897 an- ordnas i Vestervik, meddelas till Ö. C. "När olyckan kr fram- me." (N. T.) 1 torsdags f. v. skulle källarmästare P. J. Borg i Stadshu- set i Norrköping springa uppför en NIONDE KAPITLET. Porträtten. Familjepapperens gömställe. Vi hafva tagit i ögonsigte några af Ankarspar- res rum, icke alla. Ett blommigt sidendraperi skilde det blå förmaket från de inre smårummen. I det första af dem fans oidnadt ett litet nätt bibliotek. Midt på golfvet stod ett arbetsbord. På väggen midt emot fönstren hängde tvenne stora, välmålade porträtt. Dessa voro ytterst lika hvarandra, nära nog såsom tvenne kopior af samma original; det ena af dem hade endast ett mera allvarligt uttryck, kanske också något mera stolthet än det andra. Under det förra läste man: Anton Ankarsparre och under det andra: Carl Gustaf Falk. På bordet lågo tvenne bundtar papper; och med handen på dem, höll Ankarsparre en penna i den andra. Han var försänkt i allvarliga begrundningar. — Om han blott vore här, sade han slutligen för sig sjelf; med honom är all min trefnad, nästan all min beslutsamhet borta. Ja, jag måste skrifva efter honom! Han skref: "Käre Falk! Alltsedan du lemnade mig, har jag längtat efter dig, och nu har denna längtan vuxit till otålighet. Jag har blifvit så van vid ditt sällskap, att jag ej mera kan undvara det. Det nästan förargar mig att du skall ha blifvit så behöflig för mitt hjerta och för mina tankar, emedan jag derigenom inser, att jag icke mer är tillräcklig för mig sjelf; men jag får underkasta mig denna förebråelse och ärligt be- känna min svaghet. Också ha en hel hop saker in- 101 träffat, sedan du lemnade mig, och om hvilka jag skulle vilja rådgöra med dig. Din modiga själ, klara blick och fördomsfria uppfattning skulle säkrare än jag utreda det besynnerliga i vissa förhållanden, som inträffat. Jag kan ej förtro åt papperet allt, och du vet dessutom, att jag icke gerna befattar mig med att skrifva. Nämna måste jag dock, att jag i dag mottagit en liten biljett, som tyckes innebära en hotelse af ovanlig egenskap, samt att jag gjort be- kantskap med ett fruntimmer, utan att likväl ännu känna, hvilken hon är, hvars bild sjunker allt dju- pare och djupare ned i mitt hjerta. Efter allt, hvad jag kan förmoda, lörestå mig vigtiga saker. Lemna derför genast bråket med egendomarne och affärerna, och uppfyll min innerligaste önskan, att snart få se dig här. Du är den ende, som jag kan lita på och åt hvilken jag kan förtro mina hemligaste tankar. Dröj icke, utan hasta hit, beder hjertligen din vän Anton.1' Han slutade, men tillade efter en stund: "P. S. Jag har i dag genomgått flera familje- papper och äfven sjelf antecknat ett och annat. Skulle något oförväntadt inträffa, så vet du, hvarest de kunna sökas". Med rask hand och flytande penna hade han skrifvit detta bref. Intrycket af dagens händelser hade mognat i hans själ till en önskan att snart återse sin vän, hvilken nu befann sig på en af hans egendomar i södra Sverige. Deremot var han osä- ker på sig sjelf och sitt omdöme samt obeslutsam, huruvida han borde infinna sig i Kungsträdgården, och sjönk ofta och helst ned i de ljufva svärmerier, som tanken på den okända, egendomliga flickan fram- kallade i lians själ. Förgäfves bemödade han sig att begrunda dessa bada förhållanden med logisk reda — det gagnade till intet; han egde ännu icke mer än en enda premiss att tillgå. Likväl nedtog 104 det hon fortsatte att i luften söka gripa efter dem. Ankarsparre qvarstod ännu alltjemt på tröskeln, uppmärksam och stilla som en bildstod, knappast vägande draga efter andan, för att icke störa den arma och täcka flickans egendomliga och älskvärda svårmod. En knarrande disharmonisk snarkning från en annan sida af rummet ledde hans blickar åt det hållet. Der satt Konrad i en af de präktiga fåtöljerna. Konrad sof eller låtsade sofva. Störd, liksom Ankarsparre, af det obehagliga lä- tet, for flickan skrämd upp ur sin drömmande ställ- ning och kastade bort instrumentet på en soffa. I detsamma vände hon sig om. — Rikissa! utropade Ankarsparre. Vid hans åsyn slog hon ned sina ögon ocli ploc- kade med fingrarne på klädningen; det säg ut, som om hon trott att hon gjort något illa. — Känner du icke igen mig, Rikissa? frågade han henne med vänlig röst. Hon teg, liksom hade hon ej hört hans fråga, men fortfor att plocka på klädningen med sina fingrar. — Känner du icke igen Ankarsparre? uppre- pade han åter och närmade sig henne. När han nämnde sitt namn, sköt blodet hastigt uppåt hennes kinder. Hon liknade en valeriana ru- bva i sin högsta purpurlärgade fägring — Du rodnar, Rikissa, stackars barn! En stilla suck höjde hennes bröst. — Hvarför rodnar du, min goda Rikissa? Äro vi ej vänner nu som förr? Känner du kanske icke mera igen mig? Du var förr alltid snäll och god emot mig, och vi höllo ju rätt mycket af hvaran- dra, vi — icke sant det, Rikissa? Nu är det, som 97 och du, mor, är en kristikorsblomma — och du är en tusensköna — och du en kejsarkrona — och du är en trind väpling — och se der ha vi en blåklocka. Ni ser, att jag känner er: ja, edra ansigten bära syn för sägen. Usch baj — der ha vi en tistel. Folket vågade knappast röra sig från stället, så tilldrog hon sig deras uppmärksamhet; hon nä- stan bortförde dem med sitt vanvettiga prat. Konrad försökte flera gånger att tränga sig fram, men allt förgäfves; hopen omgaf flickan som en orubblig mur, girigt lyssnande till hvad hon sade. — Har ni hört sagan om rofvorna? frågade hon nu. Men det är just detsamma: jag har min saga från säkrare hand än ni, och ni skall få höra den. Skratta bara inte, det säger jag; ty om ni skratta, så upplöses jag i en dimma och försvinner som en sky ifrån er. De nät varande tittade på hvarandra. — En gång var jag i en vacker trädgård; och der stodo så vackra, så vackra blommor på rabat- terna och präktiga rofvor sedan och kålrötter och hvitkål på sängaina. Och som jag gick fram, så hörde jag ett hvitkålshufvud säga: — Hvarför ska vi ha den sämsta platsen, vi, som lefva för det nyttiga, och blommorna den bä- sta, som göra ingenting — det är en orättvisa! — Och alla rofvor ropade: det är en orättvisa! — Och alla potatisar skreko: ja, ja, det år en orättvisa! — Och alla kålrötter instämde: det är onekli- gen en stor orättvisa! — Och vet ni hvad jag tyckte? frågade den vansinniga och vände sig till folket. — Nej, nej, väsnades det. — Jag tyckte alldeles detsamma som rofvorna, jag- C. F. liidje ttaa\ St-aria Handen. I. 13