Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-05-15
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Brdaktör och l ÖSTGÖTA-POSTEN Egare och lörläggar. . Aktiebolaget Ostgöta Conespondonteus Rookti jtkerl Verkställande direktör: Fredr. Hammarström N:r 20. Prenumerationspris: F«r helt år kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft : och ett qvartal SO öre, postbefordringsafslften inbi-räknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 15 Maj. Annonaprls: Pr petitrad 8 öre; fråa främmande orter 10 öre. Utländska aooo: ser i öre. Förlofninga-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1. 50. Lösnummerpris 5 öre. ÖstgSta Cjrre»poiidentens Boktryckeri i Linköping. 1896. Tillkånnagifvanden, Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan 50 (öfver postkontoret), ombesörjer rfitteg&nicar, bontrednln- gar, Inkasseringar och koinml»- elnnSrsuppdrag hos K. Befallningshaf- vande ro. m. Billigaste inkassotaxa: För ärskander, vid liqvid efter annianing, högst en kr. Innehafvare: v- Häradshöfding Per Arnander. (3336,13)____ Kommissionäreo hos läDsstyrelsea, HoFrätta e. o. notarien K* Arnander, ombesörjer mot lagatadgad läxa batid- liDffari iDlemoaitde och uttagande. Träffas å ländsk ansliet kl 10—2. _ Ad rea b: l^aodBkaPSllet. J 3335,21) G. J. Englund, Bjärby, Linghem, träffas ej hemma från 1 Juni till 1 Juli, ^^m Inga fräknar mer! Fräkenpomada. Eida absolut säkra medel, att nian obehag borttaga fräknar, solbrän- na oob lefvprflachar. Ofelbar ver- kan garanteras. Personer, hvilka varit svarta af fräknar, hafva erhållit den reo-ste. hvitaste by- R> qvireras emot postförskott eller postan visning. Pris kr. 3 pr burk. Återföitäljare antagas. Tekniska General-Depoten, Grefgatan 17, Stockholm. Af skrift Pä beg>ran får jag härmed intyga, att mig förevisats flera intyg och b ef. hvilkas ut tältare betygat sin tacksam- het för att de genom användandet af F Tranbergs Fräkenpomada blifvit be- friade fian fräknar och hvilka derföre pä det varmaste rekommenderat den- samma. Sockbolm den 3 Juni 1893 Et < fficio J. Millar, Notarms pub icu* (4537,120) t,G. 29091) W§? •S.if.firH lA7ft- 11 Hr* HlBCa(, som kan anmilas till för säkring omedelbart före kastration. anses i likhet med $ 27 i regi säsom redan försäk- rad, då baudlmgarne blifvit af försäkrings- tagaren underskrifna och tillika med afgiften t}Iltveterinären sflemnade. IV* FU* som vid födelsen haft lif, er- sättas vid dödsfall före kalenderårets slut med 30 kr. om stoet ir försäkradt i Östergötlands Kreaturs FörsäfcriDgs-Bolaé (3633,119; Länet och stiftet 400iärs-dagen af Gustaf Va- sas födelse högtidlighölls i tisdags i Linköping med allmän flaggning Kl. 11 i m. hölls i domkyrkan en gudstjenst, i främsta rummet afsedd för läroverkens och seminariernas i staden ungdom Vid densamma för- rättades aftartjenst med messning af domkyrkokomministern Svenoni och hölls af lektor v. Engeström en kor- tare predikan med text från 2 Moseb. 15: 13, hvari predikanten jemförde Israels barns frälsning ur Egypten med Sveriges räddning från under- gång genom Gustaf Vasa, erinrande om hvad denne för vårt folk uträttat i såväl politiskt som särskildt i kyrk- ligt hänseende, läggande slutligen ungdomen på hjertat den gamle ko- nungens ord: "Våren svenske" och "Hållen eder hart vid Guds ord och förkasten hvad dermed icke öfverens- stämmer". Under gudstjensten sjön- gos psalmerna 124, 301 och 500: 6, och en reformationssång; efter den- samma utfördes af lärjungar vid allm. läroverket ännu en sång. Äfven många åhörare utom skolungdomen hade infunnit sig. I Ljungstedtska friskolan samt i stadens folk- och småskolor firades minnet med föredrag och sång. — I Norrköping högtidlighölls det fosterländska minnet med riklig flagg- ning från offentliga och enskilda hus samt från fartygen i hamnen. I åt- skilliga af stadens skolor hötlos ock minnesfester. I folkskolorna samla- des barnen på förmiddagen gruppvis i de med svenska flaggor och grönt prydda lärorummen, nvarest foster- Fremiering af Nötkreatur inom Östergötland 1896. Följande platser ocb dagar äro dertill bestämda: Inom Hishige Hushållnings-Gille: Vid Kisinge kvrka Fredagen den 16 Maj kl 10 f. in. , Skärfors Lordagen den 10 Maj kl. 10 t. in. Inom Tjellmo och Hällestads Hushållnings-Gille: Vid Hälla gästgifvaregard Fredagen den 22 Maj kl. 10 f. in. Inom Gullbergs och Bobergs Hushållnings-Gille: Vid Bergs gästgifvaregard Måndagen den 18 Maj kl. 10 f. in Ihlsl.Ml.M:. (>. i«tgll\'LV,-!.:ild 'li-d-lg"!' de : 1" M j k! 1 ' ■ „ Karlshof Onsdagen den 20 Maj kl. 10 f. in Inom Aska Hushållnings-Gille: Vid Motala Torsdagen den 21 Maj kl. 1" f. ni. „ Fogelsta järnvägsstation Lördagen den 23 M.ij kl. 10 f. ni. Inom Dals och Lysings Hushållnings-Gille: Vid Vadstena Tisdagen den 20 Maj kl. 10 f. ni. „ RoxlOsa Onsdagen den 27 Maj kl. 10 f. in. . Odeshög Torsdagen don 28 Maj kl. 10 f. m. Inom Göstrings Hushållnings-Gille: Vid Wulerstad Fredagen den 29 Maj kl. 10 i. m. , Strålsnas Lördagen den SO Maj kl. 10 f. ni. Stadgar för premiering och blanketter till ,mmaliiiiigs»edl.ir ...-h l.et.ckn ngsadyg tillli.indaliallas allmänheten vid premteringstillfällena genom Gillesteaamoten i premie- nngsiniiinden. „ ,_ , ,, , ., Se utförligare annons i denna tidning Y.r 1. ler den 24 April. Linköping i April lbOO. Th. Lybeck. (4328,131) ländska sånger sjöngos och minnes- I tal höllos. Efter kl. 10 gafs lof från I lektionerna. Vid Norrköpings högre skola för qvinlig ungdom samlades efter morgonlektionernas slut lärjun- garna och lärarinnorna i skolans med en enkel men anslående dekoration prydda samlingsrum. Sedan sång utförts, höll föreståndarinnan fröken Löfholm ett kortare föredrag om Gu- staf Vasas betydelse för vårt land. Till slut sjöngs ps. 124: 1. Lärjun- garna hade derefter lof för dagen. I Gustavianska barnhemmet var ock- så en minnesfest anordnad. I högre allm. läroverket erinrades vid mor- gonbönen med några ord dagt ns be- tydelse. Inga lektioner förekommo på eftermiddagen. I stadens sommar-restauranter voro också vissa festarrangemanger vid- tagna. I W:6-trädgården sjöng säll- skapet W:6 sångkör. — I Söderköping firades dagen med flaggning å rådhuset, allmänna läro- verket, folkskolan och flere enskilda hus. Å allmänna läroverket gjordes för de samlade lärjungarne efter mor- gonbönens slut en kort erinran om Gustaf Vasas betydelse för fädernes- landet och hvad han för detsamma uträttat. — I Vadstena erhöll minnesfesten genom den allmänna tillslutningen en rent af storartad prägeL Vid 7- tiden på aftonen drog från allmänna läroverkets gård en lång procession med musik och fanor ned till det gamla Vasaslottet. I densamma del- togo magistraten och stadsfullmäk- tige under Vadstena stad standar, arbetareföreningen, stadens nykter- hetssamfund m. fl. samt all skolung- dom i staden. Efter ankomsten till slottets borggård och sedan ps. 124 v. 1 af sjungits, utbragte borgmästaren Eylander ett lefve för konung och fosterland, hvarpå följde sängen "Vårt land". Derefter ett minnestal af rek- tor Lundberg, hvarpå folksången "Du gamla, du friska" och slutligen ps. 124 sista versen. Öfverallt i staden flaggades, och butikerna voro under högtidligheten stängda. — I Vestervik högtidlighölls dagen medels en för skolans ungdom afsedd minnesfest i kyrkan. Till denna fest begåfvo sig kl. 1,30 såväl samtliga folkskolornas barn, anförda af lärare- fiersonalen som allmänna läroverkets ärj ungar, de senare företrädda af skolans fana. Vid festen förekommo minnestal samt sång. Upsala den 12 Maj. (Enskildt till Ö, C). Gustat' Wasa-jubileet har i dag firats härstädes med en anslående min- nesfest i universitetets aula. Kring talarestolen i absisen voro smakfulla dekorationer at lefvande växter och grönt arrangerade. På estraden hade allm. sångföreningen sin plats. Strax efter kl. 12 intågade student kåren med sina fanor, som plantera- des vid pelarne, hvarpå kören upp- stämde "Hör oss Svea!" Högtidstalet hölls at docenten d:r C. A. Reuter- sköld, som påminde om Gustaf Wa- sas betydelsefulla lifsgerning. Nyda- ningens tid har man, sade tal., kallat den period i vår historia, hvars be- gynnelseår blifvit satt till 1523, och förvisso var den också en sådan i alla eller nästan alla afseenden. Nydana- rens namn var Gustaf Eriksson af Wasars och Sturars stam. Kort och träffande är Gustaf Wasa också teck- nad af E. G. Geijer med oiden: "Hos vår samtid hade han väckt förvåning ännu mer genom sina dygder än ge- nom sina fel. Med båda tillhör han ett annat slägte men han har lefvat för många slägten". Efter talet sjöng kören versar på melodien "O yngling, om du hjerta har" författade af prof. Frith. Holm- gren. Till sist sjöngo de närvarande unisont och stående ''Du gamla, du friska". Staden lur med anledning af da- gens betydelse varit klädd i den ri- kaste flaggskrud. Tidningen "Fyris" har utkommit i extranummer med ett synnerligen värdefullt innehåll, bely- sande minnets betydelse. En större lagerkrans har nedlagts å Gustaf Wa- sas sarkofag i domkyrkan. Kl. 9 på aftonen samlades student- kåren i Odinslund och aftågade der- ifrån till Gustaf Wasabysten å Slotts- gården. Tal, sång och lefverop vex- lade här med hvarandra. Upsala den 12 Maj. Karl-Johans- förbundet har beslutit att låta restau- rera den minnesvård öfver Gustaf Wasa, som Karl XIV Johan på egen bekostnad uppfört vid Läby vad. Falun den 12 Maj. Gustaf Wasas unnno har i dag firats ha siades å ele- mentarläroverkets för flickor festligt prydda lokal med sång, deklamation och framsägande af Sv delius' tal till Gustaf Wasas minne Vidare å högre allmänna läovcrkets högtidssal med föredrag om Gustaf Wasa af fil. lic Hildebrand från Upsala, samt foster- ländsk sång af läroverkets ungdom. Kl. i i afton hålles Lögtidlig guds'jenst i stadens kyrka, deivid fosterländska sånger och hymner utföres af en man stark sångkör. Staden är likt flagg- prydd. Sköfde den 12 M«j. Gustaf Wasas minne firas här med allmän flaggning Föredrag om minnets betydelse hafva håll ts i allm. läroverket och elemen tarläroverket för flickor. Vesterås den 12 M*j. Gustaf Wasa- minnet firades här i middags med salut från Djekneberget ocb sång af läro- verksungdomen vid Wasabysten i Wasa parken. Stockholm den 12 Maj. Hela staden har i dag varit flaggprydd med an- ledning afGustafWasa-festen. Gustaf Wasas staty på Riddarhustorget var omgärdad af höga maststänger, för- bundna med guirlander af grönt och blommor och prydda med blågula rosettband samt sköldar med det gamla svenska vapnet, tre gyllene kronor i blått fält. Ridderskapet och adeln hade bekastat denna dekora- tion. På förmiddagen samlades hufvud- stadens alla folskolebarn i kyrkorna för att åhöra föredrag och fosterländ- ska sånger. Stockholms allmänna sångförening utförde sång på Riddar- hustorget kl. 6 e. m. "Vårt land", "Dalkarlasång", "Hell dig, du höga Nord" och „Hör oss, Svea". Gustaf Wasa-festen på Skansen i afton var, trots det blåsiga och regn- digra vädret besökt af omkr. 10,000 personer, bland hvilka märktes krön- prinsen-regenten, prins Carl, prinsen och prinsessan Bernadotte, många af statsrådets medlemmar, exc. von Es- sen, Andra kammarens talmän samt ett stort antal ledamöter af riksda- gens begge kamrar. Från Renberget utbragtes af kon- treamiral O. Lagerberg ett lefve för konungen och derefter ett för kron- prinsen. Statsrådet frih. Rappe tala- de för fosterlandet, dervid manade till fosterlandskärlek på fädernas vis med dämpande af sjelfviskheten. Folkskoleinspektören d:r Bergman ta- lade för Gustaf Wasas minne. Slut- ligen hölls bön af pastor Rietz. Mellan talen utfördes sång af ett 100-tal f. d. Upsalasångare. Musik utfördes af flottans musikkår. Enhälligt beslöts afsända följande telegram till konungen: "Svenska män och ijvinnor till flera tusental samlade å Skansen för att fira 400-årsdagen af Gustaf Vasas fö- delse bedja härmed få frambära sin undersåtliga helsning och vördnad till innehafvarne af Vasarnes tron, till landets konung och drottning. \ de församlades vägnar: l):r Bergman." Dödsfall. Den ti d:s atled här- slädes hufvudmaunen för adliga ät- ten Weidenhjelm f. löjtnanten bars Herman Weidmhjelm i en ålder al 75 år. Han var född å Halls säteri d. 21 Juni 1821. Fadern var öfversten L. II. Weidenhjelm. Han ingick som militär vid Svea artilleriregemente, men tog snart afsked från krigstjen- sten och började på allvar studera landtbruket, i hvilket syfte han före,- tog en längre studieresa till Eng- land. Vid återkomsten till fädernes- landet öfverlog han förvaltningen af de stora Gyldenstolpska egendomar- ne, Ljung med underlydande. Under denna tid bodde han på egendomen Ekholmen. Efter en mellantid, hvarunder för- valtningen sköttes af annan person, återupptog han samma uppdrag, hvil- ket han innehade anda till den Gyl- denstdlpeska konkursen blifvit utredd. Derpå blef han sekreterare hos Öster- götlands hushållningssällskap, hvil- ken befattning han innehade ett 10- tal till 1867 hvarefter han jemte konsul Peyron inköpte Jakobslunds bruk, hvilket han sedan innehade tills han för omkring 15 år sedan inflyttade till Linköping, der han sedan dess bott. W. var allt igenom en ärans man, intresserad och väl hemmastadd i jordbrukshandteringen. På senare åren har han varit sjuklig och fört en enstörings lif i Linköping, utan att deltaga i de allmänna ärendenas be- handling. Han var ogift. Nötboskapspremier Ing egde den 6 d:s rum vid Styrestads kyrkoby inom Lösings härad, och vo- ro de utstälda djuren af ganska god och jemn beskaffenhet. Emellertid var tillslutningen icke så stor som man kunnat vänta, och torde nog anledningen härtill ha varit det för sådden så särdeles gynsamma vä- dret denna dag. Bäst representera- de voro korna och sämst qvigorna, hvilket alltid är fallet vid detta pre- mieringsställe och har sin grund der uti att trakten saknar tillgång på lämpliga beten för ungboskap och sålunda landtmännen äro hänvisade att genom inköp från andra trakter rekrytera sina kreatursbesättningar. Att det dock i öfriga afseenden är väl sörj dt för djurens underhåll i denna bördiga trakt syntes på det goda skick i hvilket dessa befunno sig. Efter premieringens slut redogjor- de herr Th. Lybeck uti ett kortare föredrag för afsigten med och bety- delsen af premieringarne, för de for- dringar man måste uppställa för ett godt afvelsdjur och hur man skall gå till väga för att uppföda den efter goda premierade föräldrar fallna kalf- ven till ett afvelsdjur, som åt sin egare kan skaffa Ökad inkomst af ladugården. De uppvisade diurens antal var 37, häraf 6 tjurar, 27 kor och 4 qvigor. Följande pris utdelades: Tjurar »f rea ras: 3dje pris (större bronsmedalj) E. Schenholm, Bjällbrunna. Tjurar af bladad ra;: 1 sta pris min- dre silfvermedalj i Aug. Andersson, Dags berg. 2:dra pris (större bronsmedalj i C. Eriks- son, Dömestad; Ludvig Svensson Dags- berg. 3dje pris (mindre bronsmedalj Richard Wahlberg Kårtorp; Aug. Petterson, Husby. Kor af blandad ras; l:sta pris (10 kro- nor och -frisedel Per Kellgren, Fröbergs; Carl Botvidsson, Stora Sööd: And Olsson, Brunneby; J. A- Karlsson, Sidkälla 2:dra pris (5 kronor och frisedel C. J. Brodin. Urinneby: J A.Karlsson,Sidkälla Frans Hallberg, Bentorp, 2 stycken; Per Kellgren, Fröbergs; Carl Botvidsson, Stora Sööd: A. P- Andersson, Styrestad. 3djo pris t2 kronor och frisedel Oscar Aronsson, Grinneby; J. A. Carlsson. Sid- källa 2 stviken; K. J. Hansson, Dagsberg 2 stycken: Aug. Pettersson, Husby; P. ö Edman. Lundby, 2 stycken; A. L Arons- son, Lundby: A. F. Åndorsson. Nvhig* torp; a. P. Andersson. Styrestad, 2 styc- ken. Qvigor af blandad ras: 2:drs pris (3 kro- nor ocli frisedel) N. J. Carlsson. Bjärbv. 3:dje pris u kr. och frisedel) K. J. Carls- son, Bjärby. — Premieringen i Kättinge lörda- gen den 9:de d:s uppvisade ett djur- antal betydligt mindre än under före- gående tillfallen. Då de emellertid voro jemna och vackra blefvo i det närmaste alla premierade och är det att hoppas att detta gynsamma re- sultat stall verka godt för framtiden. Tjurarne voro kraftiga och vackra. Då de emellertid tillhörde Gottenviks och Broxviks gårdar, till hvilka af- ståndet lör egarne af de premierade hondjuren är temligen långt, vore det i hög grad önskvärdt att någon före- tagsam man i trakten och dylika finnas nog der — geuom Hushåll- ningssällskapet sökte erhålla lämp- lig tjur för att sålunda draga fördel och vinst af de många utdelade fri- sedlarne. Prisdomare voro här såsom de båda föregående dagarne hrr C. Weman, Wilh. Flach och O. Hagberg. Föl- jande pris utdelades: Tjurar af ren ras: lata pris större silf- vermedalj) N. Stenbock, Gfottenvik; Tjurar af blandad ras: l:sta ori> mindre silfvermedalj) N. Stenbock, Gottenvik; E. Si-hermanss'-u. Broxvik; 2:dra pris: N Stonhock, (iottciivik: :l.djo pris; L\ Scherm insson. Broxvik: Kor af blandad ras: l:sta pris tio kr. o-h frisedel) A. F. Jonsson. Oörstorp: 2:drs pris: (ö kr. jemte frisedel) Alfred .lunssnn, Kättinge. tva stycken: A. P. An- ,l,-rs>,,n, Mullingsturp. tvä stycken; A. F. .lonsseii. tiörstörp: C. F. Jonsson, Mönno- nnn: S. .1 Olsson. Svc-imeby: P. A. Svens- son. Utsätter: Johan Olofsson. Thotetorp, tva stycken; 3:dje pris: (2 kr. jemte iru.edel) 1'rodiik lönssuii. Soneby: J. A. llert/ell. Finiorp; (Jlof Jonsson, Op.uevad: p. A. Pettersson. Orintorp: Altied Jonsson. Kättinge. tva stycken: A. 1'. Pettersson. Ons.ittor: P. A. AndersSMii. Ibilltnrp: M. M.msbOn. Kättinge. lem stycken: ]'. A. Pettersson. Omsätter: Qviirör af blandad ras: 2:dra pris (3 kr. jemte frisedel! A. P. Åndorsson. Mullnigs torp. tvä st\vk'-n: M. Månsson. Kätting--: N. F. Olsson. Kättinge; Alfred Jonsson. Kättinge: 3:die pris (1 kr. iemie fri.-,ede!| Fiv-ihik Jönsson. Salieliv: J. A. Hert/.ell, Fintorp: A. P. Andersson. Mullingstorp: F. A. An- dersson, Hälltorp: De utstälda djurens antal var 44, häraf 6 tjurar, 28 kor, 10 qvigor. — Nötboskapspremiering egde rum i Kuddby socken al lijörkekinds härad torsdagen den 7:de dennes, hvarvid som prisdomare tjenstgjor- de hrr C. Weman, Wilh. Flach och O. Hagberg. Premieringen var vis- serligen ganska talrikt besökt, men de utstälda djuren visade icke något mera näinnvärdt framsteg sedan år 94, särskildt tjurarne voro mindre go- da. Hvad korna beträffar tycktes dessa i allmänhet vara goda mjblkdjur, men som afvelsdjur betraktade lemnade de kanske i stort sedt ett och annat öf- rigt att önska, i det starka och kraf- tiga individer voro ganska få. Det vanliga beklagansvärda missförhållan- det med qvigorna, att de voro för ti- digt betäckta, var man tyvärr äfven här i tillfälle att iakttaga, och föllo på grund häraf många från början goda afvelsämnen igenom vid bedöm- ningen. Af de utstälda 85 djuren voro 12 tjurar, 46 kor och 27 qvigor och ut- delades följande priser: Tjärar af ren ras: 2:dra pris mindre silf- vermedalj A. G. Andersson, Wäsby. 3:dje pris tstörre bronsmedalj) 0. Larsson, örtomta. Kor af ren ras: lists pris i 20 kronor jem- te frisedel A. G. Andersson, Wäsby. Tjurar af blandad ras: l:sta pris inmdio silfvermedalj) A. W. Borgvall, Gisselö. 3:die pris* mindre bronsmedslj) A W. Bergvall, Gisselö, A. E. Nilsson, Bergs, Osksr Hsgberg, Bröstad, 2 stycken, Otto Fries, Tsby. Kor af blandad ras: lista pris ilO kronor jemte frisedeL A. G. Andersson, Wäsby, Alfred Anderson, Grinneby; 2idra pris u kronor jemte frisedol) J. G. Svensson, Svällestad, tva stycken; S. E. Nilsson, Bergs, två stycken; O. Larsson. Berga, tvä stycken; Johannes Csrlsson. Vestby; Axel Johansson, Råda; C. J. Åker- blom, Åkerblomstorp; 3dje pris (2 kronor jemte frisedel) C. A. Aronsson, 2 stycken; A. G. Andersson, Wäs- by; Alfred Andersson, Grinneby, tre styc- ken; J. G. Svensson. Svällestad, tre styc- ken; S. E. Nilsson, Berga; Johsnnes Csrls- son, Vestby; C. J. Carlsson, Vestby; Aug. Söderberg, Källatorp; C. L Nilsson, Hälla: F. J Andersson, Hagby, tre stycken; Axel Johansson. Båda. tre stycken: G. Lindqvist, Vestby; 3. A. Svensson, Ljuskön: A. G. Lindqvist, Tomtaberg. Qvigor af blandad ras: l:sta pris {o kr. jemte frisedel) Axel Johansson, Kåda; 2:dra pris >3 kr. jemte frisedel) Nilsson, Tengeby, tvä stycken; S. E. Nilsson, Berga; Johan Nilson, Gneby. två stycken: 3:dje pris il kr. jemte frisedel) Nilsson, Tengeby; A. G. Andersson. Väsby, 2 styc- ken; J. O. Svensson. Svällestad; S. E. Nils- son, Bergs, 3 stycken; J. N. Lord. Kämpe- stad. J. A. Pettersson. Hagby, tro stycken; P. J. Andersson, Hagby. 2 stycken; G. Lind- qvist, Vestby; J. A. Svensson, Ljuskön. Utom ofvanstående pris utdelades äfven frisedlar till en del förut pre- mierade kor, som nu uppvisades och godkändes såsom fortfarande af v els- dugliga. — Följande dag den 8 d:s egde premiering rum i Östra Husby. Här möttes premieringsnämnden af en ut- ställning, som ej kunde annat än väcka dess tillfredsställelse. Antalet tjurar var jemförelsevis stort, och de lemnade på några lå undantag när föga öfrigt att önska. Den enda an- märkning man skulle kunna rikta mot dem var att allt för många vo- ro af blandad ras. Korna voro jemna och vackra med flera framstående exemplar, af hvilka ett stort antal af de med högsta pris belönade visade sig vara fallna efter en tjurföreningsljur, som för några år sedan utplacerades derstädes. Qvi- gorna voro äfven de kraftiga och goda, ehuru här liksom öfverallt allt för tidigt betäckta. Såsom ett anmärkningsvärdt fel framhöll premieringsnämnden att dju- rens klöfvar på allt för många både tjurar, kor och qvigor voro synner- ligen illa skötta, ett fel så mycket mera att beklaga som månget godt djur härigenom blir oanvändbart i förtid. Djurens antal var 132, häraf 14 tju- rar, 84 kor och 34 qvigor. Efter uppvisningen utdelades föl- jande pris: Tjärar af ren ras: l:sta pris 'större sill- rniedali) Weckelstads gård, O. E. Erick- n. Bossgärd: 3:dje pris (Större brimsuieilälj) Weckel • tads g.ird: uiinl e Flach. Tjurar af blandad ras list '. pris silfvermedalj) Sixten Sixtenson Svensksund'; 2idra pris (större bronsmedal.il Ernst Appol-ivist. Jeinjö; Adolf Larsson. Tulla: Farit-stads gärd: Claes Egne!!. Kafnäs: 3:djo pris (mindre i.-ron-nnedali \\ eckt-l- .-uds gärd, Duvid Träskman, Lundby: Joh Andersson. Fyllinge. Kor af blandad ras: lnu pris . 10 kronor jemte frisedcli O. E. Eriekson. Bossgaru, tre stycken: 2:dra pris .i kr.jeinte Ii isodel) O. E. Lli' k son, BossgiLid. Ivra .-dvcken: Anders Lars- son, Orniestad: A. O. Svensson, Stora Gyl- linge. tva stycken; W. Minsson. Jernvalla: P. A. Carlsson. Fjerduigstad: Joh. Jonsson, Berga. A M Carlsson, Uaddost.ui tvasty- ken: Johan Nilsson. Ofvangärstadi Oscar Nilsson. Tväggestäd. 3djo pris '2 kr. jemte frisedel O. E. Er.ek- son. Bosr-gard. sin stvekeu: o Jonsson, Fjerdingstad; A. 'G. Svensson. Stora Gyl- linge, tva stveken: Fredric Porsson. Bergs, tva stveken: Anders Persson, Tuna: Alfred Andersson Bossgard I re st \ eken W '.Mans son. Jernvalla: P. A. Carlsson Fjerdingstad; i' A Andersson. Molt.v: Adolf Larsson. Tuna: A. M Nilsson. Valltorp: Johan Jons- son, Berga: A. M. Carlsson. Gäddestad, tro stveken: Joh. Nilsson. Ofvangarstadi A'd. Joli. Hallsten. Rosendal: A. F. Svensson l.undhv: G. A. Johansson. Wasby; And. Jonsson. Jernvalla: Villi Andersson, Ellin ge, sex stveken; N. J. Johansson. Fjerding- stad: N. .t. Nilsson Härndshtmmar tve stycken: Johan Persson. Välltorp: C. J. lr-uoissoii Rindoborgstorp: Johan Mäns- son 'Iv.iggestad C liamelsson Orniestad Johan Andersson. Fyllinge, sex stycken; Qvigor ar blandad ras lista pris i5 kr. emle frisedel O. E. F.rickson. Bossgärd, tva stveken: A. F. Svensson, Lundby; 2 dra pris 3 kr. jemte frisedel \ Per Ols- son. Bvlingstad: W. Månsson. Jernvalla: A.loi!' Hansson, Oluuda; Johan Nilsson, Ofvangarstadi 3dje pris (1 kr. jemte frisedel) O. E. Eriekson, fiossgård, fyra stycken: Alfred Hansson, Tuna: Johan Andersson, Fyllinge. tre stycken: Anders Larsson. Ormestad: A. G. Svensson. Stora Gyllinge; P. A. Csrls- son Fjordingstsd: N. J. Oden, Ormestsd, J. G. Pettersson, Joliannesdsl; Sven Larsson, Hostad. Under premieringarne på Vikbo- landet hafva tvenne finnar, herrar H. Nyländer och O. Sjöstedt, på uppdrag af finska staten deltagit i nämndens förrättningar för att på detta sätt er- hålla en klar insigt i vårt premierings- väsen, hvilket under den närmaste framtiden kommer att tillämpas i Fin- land. Den stora tillsutning hvarmed våra premieringar i allmänhet omfat- tas har väckt de främmande fack- männens lifliga intresse, och de ha för hvarje dag som gått allt klarare lärt sig inse att något kraftigare me- del till kreatursafvelns höjande hos den stora massan af mindre jordbru- kare näppeligen torde kunna uttän- kas. Kontraktskonvent med domprosteriets samt Gullbergs och Bobergs kontrakts prester egde d. 11 d:s rum i Linköping och var besökt af ett 30-tal prestmän. Kl. 10 f. m. hölls i domkyrkan predikan af kyrkoherden Arnell i Törnevalla öfver Ébr 3:1 6 inför talrika åhörare. Derefter sam- lades konventsdeltagarna kl. 12 å K. F. U. M:s lokal, hvarest under kon- traktsprosten E Th. Stenhammars ledning en synnerligen liflig diskussion vidtog om Viktor Rydbergs populära forfattareskaps inverkan på det all- männa tänkesättet, hvarutinnan me- ningarne vidt skiljde sig angående det valsignelsebringande deri eller motsat- sen. Vidare egde ett meningsutbyte rum angående hr A. P. Danielssons vid denna riksdag väckta motion om statens öfvertagande af presterskapets aflöning. Efter diskussionens slut intogs ge- mensam middag å K. F. U. M:s lokal. Östgötarne 1 Upsala. Bland dem som i slutet af innevarande må- nad komma att kreeras till doktorer inom filosofiska fakulteten vid Upsala universitet märkas fil. licentiaterna af Östgöta nation E. Hylén och E. Ny- man. En lustresa från Motala till Jönköping kommer att gå af sta- peln i pingst. Resan, som arrange ras af litteratören Hj. Casjel i Jön- köping, företages med den eleganta "Motala Express.". Hr C. anordnade förliden pingst en mycket lyckad lust resa från Köpenhamn till Jönköping, och hoppas alt äfven denna gång kunna bereda sina resande ett verk- ligt nöje. "Guldkrokens" beiäl- hafvare blir kapten Ivar Lindb, som förut fört "Östern". 'Guldkro- kens" förre befälbafvare, kapten Hell- berg, skall bli styrman å ångaren "Ångermanland". Landtbrukslngeniöron 1 norra Kalmar Un N. L. Flo- ren åtnjuter för helsans vårdande tjenstledigliet under Maj och Juni må- nader, och har extra landtbruksinge nioren A. L. G. Sjöberg förordnats att under den Floren sålunda bevilja- de tjenstledigheten uppehålla Florens landtbruksingeniörstjenst. Elektrisk qvarn 1 Väder- stad. Som bekant häller man på att bygga en qvarn midt ute på Öst- götaslätten vid Fifvelstad, hvilken qvarn skall drifvas med elektrisk kraft trån Motala. Förslag har väckts om anläggandet af en liknande qvarninrättning nära Väderstads kyrka, hvilken skulle till- godose ortens malningsbehof. Kraft till denna anläggning skall tagas Iran Öringe vattenfall i Ekeby socken. I går hölls vid Vä lerstad ett möte för öfverläggning om denna ifrågasatta qvarnanläggning. Alla de närvarande voro ense om den stora fördelen för orten af en qvarninrättning. Nu far man fara ofta I'/, k 2 mil till Mjölby för att få sin "säd förmald. Vid Öringe finnes ett vattenfall, som utbjudes till inköp, trån hvilket om- kring 60 hästkrafter skulle kunna föras fram till Väderstad. Försjelfva qvarnen anses d >ok blott skola be- höfvas omkring 40 hästkrafter. Hela anläggningen med fall och kraftledning beräknas komma att ko- sta cirka 30,000 kr., hvilka medel skulle åstadkommas genom aktieteck- ning. En komité tillsattes for att närmare utreda frågan och sedan utlysa nytt möte. I denna komité insattes hrr G. Källgren, Öringe, K. G. Hansen, Våderstad, Teodor Damberg, Väder- stad, C. P. Johansson, Karleby, Alfred Svensson, Vallsberg, samt Axel Peter- son, Östad Ett riksbankskontor i Linköping är nu af riksdagen beslutadt. Båda kamrarna hafva näm- ligen utan diskussion och utan vote- ring beslutat att i enlighet med banko- utskottets förslag riksbankskontor skola från och med 1 Jan 1897 in- rättas i Linköping och i Mariestad. Det nya riksbankskontoret i Lin- köping har sitt område beståmdt till Östergötlands län samt Kalmar läns norra landstingsområde med undan- tag af Aspelands härad. östgOtastudenternas sån- garfärd. Den för behandling af denna fråga inom Östgöta nation i Upsala tillsatta komité tillstyrker att sångarfärden skall taga sin början med en sångstund i Upsala den 6 Juni. Derpå ställes färden till hem- bygden, hvarest komma att besökas Norrköping och Linköping, Mjölby, Skeninge, Motala och Vadstena. Vida- re utsträckes färden till bl. a. följande orter: Nässjö, Jönköping, Eksjö, Vexiö, Oskarskamn, Kalmar, Vimmerby, Åt- vidaberg, Öfverum. Slutligen kommer en stor konsert midsommardagen att gifvas på Malmslätt. Kören kommer troligen att beslå af 25 man. Huruvida nationens in- spektor kommer att medfölja, är än- nu oafgjordt. Apoteket i Motala. Medici- nalstyrelsen, som beviljat apotekaren i Motala Axel Sandberg på grund af med läkarebetyg styrkt sjukdom fyra månaders ledighet från den 1 Juni från apotekets skötsel, har förordnat examinerade apotekaren Carl Ax. Sand- berg att under tiden förestå apoteket i nämnda stad. Linköpings läkare. Kongi. m:t har tillåtit att förste bataljonslä- karen vid andra lif grenadierregemente t E. J. Boman, tillika andra stadsläkare härstädes, må från den 15 Juni till den 16 Augusti detta år tjenstgöra vid arméförvaltningens intendents de- partements sjukvårds byrå i egenskap af extra assistent, dock med vilkor att särskild kostnad för statsverket häri- genom icke uppstår. Linköping Fogelsta-ba- nan. K. m:t har medgifvit Kaga kommun att för teckning af aktier i bolag för anläggning af jernväg från Fogelsta till Linköping upptaga ett lån 3,500 kr. att amorteras under högst 15 år, likaså Klockrike kommun att för samma ändamål upptaga ett lån af 20,000 kr. att återbetalas inom 28 år- Sjelfinord. Den 6 d:s tog kreatursskötaren Lars Petter Larsson vid Gladhem, Ö. Stenby, lifvet af sig genom, hängning i en närbelägen skogsbacke. Anledningen till sjelf- mordet är okänd. Den lefnadströtte eflerlemnar hustru. — Det har utrönts, att den nyligen hastigt aflidne apotekaren i Åtvida- berg P. E. Hultgren begått sjelfmord genom intagande af cyankalium. Han både på sitt skrifbord lemnat ett bref till platsens läkare, hvilket bref tyder på sinnesförvirring. På grund af hvad vidden af krono- länsmannen H. F. Rydstrand förrät- tade polisundersökningen utrönts, har länsstyrelsen förordnat, att liket efter den aflidne får utan föregående rätts- medicinsk undersökning begrafvas i laga ordning. Folkskolan. Vid nyligen hållet skolrådssammanträde har skolrådet i Lomaryd bland tio sökande till lärar- inna vidilyttandesmåskolaniNobyoch Boda antagit lärarinnan Elna Persson i Sösdala. Ofirlighet eller okunnig- het? Till förnyad behandling före- var i tisdags inför Aspelands härads- rätt det förut omtalade målet mot f. förförande danserskor, stå de med ena foton på såp- bubblan af ett sväfvande rykte och med den andra i luften. Och publiken? Publiken skriker af hänryck- ning. En underrättelse, som spred sig till allmänhe- ten, att ett bref ankommit redan trån Eksjö med anhållan, att en läkare "genast" skulle från Stock- holm sändas, för att taga vård om prinsen, gal an- ledning till många förmodanden och antaganden. De mer allmänna föreställningar, som deraf först fram- kallades, skulle likväl snart blifva af mycket per- sonlig egenskap. Enär alla öfriga lif- och hofmedici för tillfället voro upptagna, afsändes på tillförordna- de riksmarskalken Fabian Fersens tillrådan den Fei - senska familjens husläkare, italienaren Rossi, och det behöfdes icke mer för att rigta. spetsa och för- gifta misstankens och förtalets udd emot denna fa- milj. Man erinrade sig, att den Fersenska familjen var missnöjd med förhållandena, ogillade Carl Au- gusts val och bemött honom med särande högfärd samt för öfrigt arbetade för den unge prins Gustat, samt slutligen att en af denna familjs medlemmar, grefvinnan Piper, född Forsen, skulle, som vi i för- sta delen äfven redan omnämt, hafva, enligt gängse rykten, deltagit i vissa förgiftningsförsök emot ho- nom. På dessa och dylika skäl, bearbetade frän olika häll, rigtades och fäste sig blickarne fiendtligt och misstroget på denna familj. Det var ju äfven en Fersen, pä hvars tillstyrkan Kossi afsändes. — Italienare och giftblandare, hade Grew esmoh- len långt förut yttrat, det kommer på ett ut. — Hvad behöfdes mera? Mycket ser ut som en tanke, utan att likväl vara det. Pä grund af, för att begagna oa af )>ortvakten Cesars säte att uttrycka sig, -excellensens, riksmar- skalkens och gretvens- Axel v. Fersens för ära, tro och rodbaihet allmänt kända karaktäi hade emol lertid ännu ingen anklagande röst höjt sig emot ho- nom. Liknande ett "bomblritt hvalf- stod han ännu der, i den förbrända staden, såsom "en ek bland småskog fäld". Såsom läsaren torde erinra sig, hade grefve Fer- sen omedelbart efter besöket på Alfmalund begifvit sig till Ljung i Östergötland, för att efter do upp- skakande minnen, som han nyss genomlefvat, i en vacker och fridfull natur inandas tröst och lugn. Ganska kort blef likväl hans vistande der. Efter några lå dagar anlände nämligen ett extra bud frän hans anhöriga i hufvudstaden med anhållan, att han mätte återvända; och på de talande skäl, som fram- höllos derför, återvände han också genast. När vi nu börja denna del af vår berättelse, be- finner han sig följaktligen ätor i Stockholm. Att ryktet i första hand om Carl Augusts död och i tindra hand att han ännu lefde i båda fallen inverkade pä Vauvenard och hans törehafvanden, hafva vi redan sett. Vid ryktet, att prinsen blifvit förgiftad och atlidit, hade han slagit ut sina enskilda afsfgter, i mening att fortgå till målet pä en af det allmänna tänkesättet banad väg; vid underrättelsen äter, att detta rykte saknade grund, krympte visser- ligen planerna tillhopa, ehuruväl han, förbittrad ■•f- ver misstaget, kände sig allt mer fiendtligt eldad i sina hämdbegär. Skoningslöst svor han älven att nu fortgå till målet. Underrättelsen, som måhända skulle ha nedsla- git mången annan, ja, kanske de flesta, sporrade deremot honom till ytterligare själsspänning, bittrare hat, kraftigare beslutsamhet. Motgångar och fel- slagna beräkningar nedslå endast de svage; för starka naturer verka de deremot som trampolinen, som Trenne höga, ståtliga, inossbeklädda, närstående tallar voro snart på detta sätt underhuggna, fär- diga att störta brakande ned, allenast stöttorna bort- rycktes. Under arbetet hade frisrocken allt emellanåt sett pä sin klocka, hvad tiden led, — Mannen måste snart vara här! mumlade han lör sig sjelf. llästaine voro bestälda klockan 9 vid giistgilvaregården i hon är nu nära 10 - felas blott några minuter. Han lyssnade, men allt var tyst utät vägen. — Nå, nå, tillade han, med sädana krakar, som jag skaffade honom, kan det ej gå så satans fort heller — tacka gud. om det går steg för steg. Den bundna hästen gnäggade i detsamma. — Ila, ha, Polle, du har bättre öron, du, än jag men månne du ej misstager dig denna gän- gen? Frisrocken lade sig ned på landsvägen och lu- tade örat mot marken. — Polle har rätt, utropade lian och sprang alet upp; jag hör hjulens knastrande i sanden — han kommer. — .Se sä, gubbar i bergskollegium, tillta- lade han de två arbetskarlarne, nu till stöttorna! Du, din bolink, ställer dig vid den törsta, och du, dm drummel, vid den andra, och jag, min krabat, vid den tredje. Uifven sedan akt pa mig — hejsan nu skall ni få se ett lustigt upptåg! När jag slår ett slag med handen, faller törsta ttädet; tva slag och andra trädet faller: det tredje trädet skö- ter jag sjelf. Och sedan — sedan knåpa ni er af, hvarthän ni behaga. Polle skall föra mig med fly- gande fart till en ort, der lim häle sjelf icke torde lå sä lätt att snoka reda pa mig. Detta forsat utfördes i Kolmärden. SVARTA HANDEN. KOMAN C F. RIDDERSTAD. \.ni»i;a ii.ei.kv LINKÖPING 1896, ÖSTGÖ1A CORRESPONDENTENS BOKTRYCKERI.