Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-08-14
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTG Bengt Hägge Egare odi forläggar*; Afetit bolaget Ostgöta Corraspondentens Booktr/ckerl, Verkställande direktor: Fredr. Hammarström. kr 33. Prenumsratioaupris: För helt år kr. llSO, för tre qvartal fer. 1,13, ff.r hällt År 0,85 och ett qvartal 50 dre, postbefuidringsafgilten fnberäknad. Fredagen den 14 Augusti. Utkommer hvarje Fredag. Annouspris: Pr petitrad S öre; fria främmande orter 10 öre. Utländska . 15 öre. FörlonjiuKs-, vigsel- och födelseanaonser 75 öre; dudsanno: LBsnuminorpris 5 dre. Östgöta Crrapondcntcns Boktryck».i i I 1890. Tillkännagifvanden Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan 50 iöfvcr postkontoret,, ombesörjer rättegångar, houtrednin- tar, Inkasseringar och ttommfs- Blonärauppdrag hos K Befallningsbaf- vande to. m. Billigaste in kassotaxa: För årsbUGtier, vid öqtid efter auiaaning, hftgat en kr. IoDf hafyare: v Hatad-":, -idiag Per Aruander. bos iånssiyrelsga, Hohätta o. o. notarien K. Arnauder, oiubeaöijer ar,: lagstadgad taxa hand- lingars inlrmnarde och uttagande TräffiS h lan.lakanaliet kl. 10-2. Adress: I niulshaiisllet. __(63 C,2n Vid Folkhögskolan Landtmannaskolan å Lunnevad börjar ny kurs för unge män den 29 Oktober. Hägra medellöse kunna 'a lnplaia, om de anmäla sig före d. 15 Sept. I ullständigt program sändes g-atis pä begäran. B. Odhner, Föreståndare; Air. Sjögestad. ___________________________(71)19, lgjj Gif Akti Sam jig ti!l Harr kandidaten G Bergström frän Linköping för inkasso öfverlemoat alla mina utestående fordi ingår, för att få klart till blifvande art-kifte efter min aflidna hustru, och då mm sons förmyndare icke nöjer sig med mindre eller emottager förmynderBkapet förrån atla utestående fordringar äro inbetal- da, §å uppmanas hvar och en som vet sig vara akyidig, hvare sig äldro eiler yngre skulder, att före den 20 innevarande Augusti desamma inbetala till nämnde Herr Berg- ström i annat tall utfärdat genast lagsökning utan vidare påminnelse och utan afscende tttl person. Arven uppmanas alla, som veta Big halva något att fordra af mig, densamma uppgitva före sagde dato. Kisa den 4 Augusti J896. Pä grund af ofvaostående tär jag tillkän- nagifva, att jag träff*s vid Kisa garfveri □va.je dag intill den 20 dennes för alt mot- taga förd; logar och utbetala skulder för gart- varefabrikrtren Herr J. A Anderssons räk- ning. E ter eagda dato vidtagas I .ig 1 ga åt- gärder. Kisa den 4 Aug 1896- (7306,192) Kandidat. iv- Göteborgs Handelsskola, (((randad 1880), Östra Larmgatan 5. Göteborg. Hostterminen börjar den 8 September. Vid läroanstalten emottagas såväl q-'inliga som manliga elever af hvarje samhällsställ- ning och ntan afseende på ålder elier för km skaper Grundlig och fullständig undenisiiing 1 dnbbla italienska bokhållerlet, räkning, skonskrlfning, rundskrift, svenska, tyska, engelska och franska språken. ÄmDena äro valfria. HT* hnfvudknrscr borjn den 15 Ses., d. 1 ocb 15 Okt. oeb d. t Sot. Bref besvaras pr omgående ocb p: ospekt kostnadsfritt på beglran. OSteborg i Juli 18% Karl O. Lindebars;. Skolans föreståndare. (7834,194) G 33095) Länet och stiftet. Nära 400,000 kr., eller när- mare något öiver 398,000 kr., kosta hittills de nya lasarettsbyggnaderna i Linköping. Månadsmötet i Linkö- ping d. 12 d:s var besökt af en stor mängd landtbor. Å kreatursvallen var tillförseln god. Slagtdjuren hade stor afgång, hvaremot handeln med lifdjur var trög. De noterade prisen voro: för dragoxar 300 400 kr. paret, for kalfkor 75-125 kr. samt lör tju- rar 100-300 kr. pr st. Från jernvägsstationen afsändes i 38 vagnar 375 kreatur till olika orter, deraf de flesta till Stockholm, Norr- köping, Malmö och Kristiania. Stångåns reglering. Pä en- treprenadauktion i Vimmerby d. 12 d:s inropades arbetet med Stångåns reg- lering från Hörebro i Kalmar län till Åbyboda i Östergötland för 240,000 kr. af bruksegaren Axel Fagerholma Vallnäs. Arbetet skall påbörjas i höst. Motala vårdanstalt. På d. 12 d:s hålleG kommunalstämma med Motala landskommun valdes bland 63 sökande till föreståndare för Motala vårdanstalt inspektören vid Johannis- bergs landtbruksskola i Jönköpings län Fr. Wilh. André (broder till förvaltare André vid Fmspong). Ett nytt ångbåtsbolag, som antog namnet Fenja, har d. 12 d:s bildats i Helsingborg med syfte att idka fraktfart på Sveriges östkust och sydkust. Bolaget beslöt inköpa ny- byggda ångaren "Viola", till hvars be- fälhafvare utsågs kapten T. .1. Berg fr. Vestervik. Pålsboda— Finspong- Norsholms jernvägs inkom ster under första haltåret 189H voro kr. 100,405: 11 eller kr. 9: 51 pr dag och bankilometer — mot kr. 80,344: 55 eller kr. 7: 65 pr dag och bankilo- meter under samma tid föregående år. Hösttecken. Svalorna börja nu närmare rådslå med hvarandra om färden mot varmare länder, skrif- ver en meddelare (ill Ö. C, hviiken i förgår såg ett hundratal af dessa små älskliga sommargäster sitta å en telefontråd och iirigt diskutera förberedelserna till affärden. Till barnmorska inom Ringa- rums socken har antagits fru Alma Svensson från Hannäs socken. Eldsvåda i Norrköping. Till Ö. C. meddelas: Eldsvåda utbröt i oasJags i gården n:r 33 Norra Kungs- gatan i Norrköpug i en inne på gården belägen byggnad, inredd till herbirge för btadsbesökande landtbor. Biaudkåren alarmerades ocb utryckte omedelbart men faun rid siu ankoaast till brandstället en god del at släck- ningäjrbetet redan undanstökad! af går- dens eget folk. Elden hrde emellertid förtärt hela inredningen cch bolnget, enligt uppgift iörsäkradt lör 500 kr. Branden lär ha uppkommit genom Iråu spiseln nedfallande glödande kol, som under föreståndarinnans för här- berget bortvaro antändt en korg med hyfvelspån. Till e. o. folkskollärare i Linköping för nästk. läsår har skol- rådet bland 17 sökande enhälligt an- tagit hr J. M. Holmstedt från Hyck- linge och till vik. folkskollårai inna för fröken Julia Holmström, som pä grund af sjukdom beviljats tjenstle- dighet under instundande hösttermin, likaledes enhälligt bland 19 sökande antagit fröken Matilda Holmgren från Lund. Askan nedslog i måndags afton mellan kl. 8 ocb 9 å egendo- men Evertsholm i Drotherns socken, tillhörig förvaltaren O. W. Gombrii. Strålen gick längs väggen å man- gårdsbyggnaden och krossade 2 ä 3 rutor i hvarje fönsterluft efter bygg- nadens långsida. Härefter fortsatte den in i köksfarstun, hvarest en större kruka jemte åtskilligt tomglas splitt- rades, samt sedermera längs flygel- byggnaden, der fönsterrutor jemväl sönderslogos och rappningen bort- slets. Någon antändning skedde, dess bättre, ej. En jungfru, som var sys- selsatt med bäddning, svimmade och nedföll i bädden, men återkom strax till medvetande. Då egaren jomte tjenstefolket kommo ut pä gården, förmärktes en intensiv svafvellukt, meddelas Söderk. T. — I Häradshammar och Östra Hus- by lär askan också slagit ned, utan att åstadkomma någon skada. Nytt industriaktiebolag i vestervik. På ansökning af broksegaren Axel Fagerholm och hr Hj. Ängqvist har k. m:t faststält bo- lagsordning för Aktiebolaget Vester- viks tråvaruaffär. Bolaget, hvars kapital skall vara 90,000 kr. fördeladt i aktier å 1,000 kr., skall i Vesterviks stad drifva såg- verksrörelse, inköp för export af trä- varor samt annan dermed förenlig verksamhet, ätvensom köp och för- säljning af landtmannaprodukter. En "ring" med omsätt- ning. "Arbetarnes Ring" vid Motala verkstad har å sitt senaste ordinarie sammanträde beviljat styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet. Värdet af under det gångna halfåret för- delade varor utgjorde 52,254: 94. Således en ärlig omsättning af mer än 100,000 kr. Ett ras af ganska svår beskaf- fenhet inträffade i närheten af Jons- bergs hållplats på Vikbolandsbanan i måndags afton, strax efter det sista tåget passerat. Till följd af att ett strax bredvid banan löpande floddike fördjupats sköt banken ut och sänkte sig. Banan är nu klar. Död på tåget. Nyligen afled å taget mellan Åtvidaberg och Lakvik ett en torpare vid den senare platsen tillhörigt barn. för bvilket — det både kikhosta — man i Åtvidaberg sökt läkarehjelp. En simsportfest af synner- ligen anslående art, både hvad be- träffar de präktiga anordningarne och den ungdomsfriska, glada stämning, som dervid gjorde sig gällande, fira- des i fredags i Linköpings kallbad- hus och var besökt af så stort antal åskådare, som lokalen godt kunde rymma. Rundt om i badhuset var smakfullt klädt med flaggor, vimplar och grönt. Linköpings simsällskaps ordföran- de, major A. Brakel (sjelf kreerad till jubelmagister för några år sedan i Stockholm) tjenstgjorde lör dagen som promotor och inledde festen med ett kärnfriskt och intressant tal. hvari han redogjorde för simsportens öden här i vårt samhälle. I Linköping bildades ett simsäll- skap är 1824, det andra i ordningen i riket. Det äldsta, det i ("psala, bil- dades år 1798 och firar den 15 inst. Augusti sitt 100-årsjubileum, hvartill det nuvarande simsällskapet i Lin- köping inbjudits att sända en repre- sentant. Tal. omnämnde derpå de två personer, professor Jöns Svan- berg i Upsala och pi osten C. J. Grahl (simgördelns uppfinnare), hvilka för- nämligast väckt simsporten till lif i vårt land. Från den tidpunkt, då Linköpings simsällskap stod i sitt flor nämnde tal. särskildt promotio- nen år 1837, då biskop Hedrén fun- gerade som promotor ocb då till ma- gistrar bl. a. promoverades två ännu lefvande och här närvarande perso- ner; vidare promotionen år 1846, då två här närvarande personer bl. a. promoverats till magistrar och en tredje närvarande till kandidat. En tredje al det årets magistrar, lands- höfdingen på Gotland E. Poignant, hade på inbjudningen att närvara vid denna fest i de förbindligaste ordalag tackat, men förklarat sig hindrad att komma. I 22 år, eller till och med år 1846 verkade det omnämnda sim- sällskapet här i Linköping, men se- dan förflöt en lång period, från 1846 till 1S91, då simsporten tyckes hafva legat nere i Linköping. Några svaga försök gjordes på 1850-talet att förmå stadens qvinliga ungdom att öfva sig i simkonsten, men försöket strandade, förmodligen mest på grund deraf att lämplig lokal saknades. Tal. hoppa- des dock, att det nu skulle lyckas bättre att förmå den qvinliga ung- domen att egna sig åt denna sport och att lämpliga anstalter härför snar- liga vidtagas. - Tal. vände sig till sist med några uppriktiga tacksam hetens ord å egna och sällskapets vägnar till de unga män, studeran- den V. Nyman och hr O. Banck, som i år med synnerligt nit och skicklig- het egnat sig åt de unga adepternas undervisning. Härefter satte major Brakel sjelf på sitt huivud eklöfskransen med gröna band och skred sedan till att med likadana kransar kröna de när- varande jubilarerna, hvilka samtidigt nämndes till sällskapets hedersleda- möter. De sålunda under fanfarer från musiken till jubelsimmagistrar bekransade voro apotekaren F. M. Carlberg och kapten Sam Lidman, båda promoverade 1837, ingeniör J. F. Schött och direktör C. A. Blum, magistrar år 1846, samt major Th. Nordström å Orremåla, kandidat sist- nämnda år och sålunda nu med pil— löfskransen kreerad till jubelkandidat. Promovering af årets unga kandi- dater och magistrar egde derpå rum, sedan först de allra minsta juniorer- na tagit en simning i "tandem" rundt Till kandidater promoverades föl- jande ynglingar: August Berggren, Erik Klingblom, Manne Bliieher, Elis Berg, Magnus Cleve, Gustaf Petri, Axel Andersson och Axel Gustafsson. Den 9:e kandidaten, Arthur Erikson var af sjukrtom hindrad att närvara på denna sin hedersdag. Till magistrar promoverades yng- lingarne Gösta Olsson (primus), Erik Malm, Karl Peterson, Lambert Kleilz, Harald Lindeberg, Rudolf Hedberg (elev för året) och Carl Gust. Wester- blad (ultimus). Derefter vidtog simuppvisning efter ett rikhaltigt och omvexlande pro- gram, hvarvid flere, om icke de fleste af årets magistrar och kandidater på ett synnerligen framstående sätt ut- märkte sig såväl i simning som dyk- ning. En del äldre simmagistrar, medlemmar af sällskapet deltogo äf- ven i uppvisningen och förlänade den- samma ytterligare glans genom sina vackra, djerfva produktionerfrån svigt och trampolin. De sedvanliga komi- ska intermezzona väckte mycken mun- terhet. En "grilljanne" steg i en myc- ket rankig båt tillsammans med en dame och båda lågo inom kort i sjön, hvilket så förskräckte en bland åskå- darne sittande ung dame, att hon ramlade i bassängen, men uppdrogs lyckligt på det torra af en från taket nedhoppande herre. Det förolyckade grilljanneparet hrr V. Kroné och E. Malm, utförde på ett verkligen för- träffligt sätt afklädning i vattnet och belönades med smattrande applåder. Vidare uppträdde några gemytliga "niggrar" paddlande i hvar sitt bad- kar, hvilket naturligtvis tog en ända med lustig förskräckelse. Ett särskildt omnämnande förtje- nar också en nyvorden kandidat, yng- lingen Erik Klingblom, som upprepa- de gånger dök efter nedkastade tegel- stenar och lyckligt förde dem upp, trots att vattnet var för dagen ovan- ligt grumligt. Också hans. liksom de lyckade prestationerna i allmänhet helsades med lifliga applåder. I de olika kappsimningarne eröfra- des prisen af följande: I de äldres täfling (bassängens längd 5 ggr fram och åter): 1mpris (ou sm- \erpokal) af hr E. Österberg och 2:a mit (ett skrifetäll af siifvei) tryckeri- uleven Thure Klingblom. I de yngres täfling (3 ggr fram och åter): 7:<j pris (en sil(verpokal) Lam- bert Kleitz; &» pns (en knappask) Gö=ta Olson; extra pris August Berg- gren. Sedan prisen utdelats af major Bra- kel under öfliga fanlarer, var den an- slående simfesten slut. Senare på aftonen bSUo ett antal af sällskapets ledamöter jemte jubila- rerna en liten kollation med åtföljan- de sexa ä Trädgårdsföreningen under den mest kordiala stämning. Tal lör sällskapet och dess framtid, för jubilarerna, för promotor etc. nollos. Dä sällskapets ordförande major Brakel förklarat sig förhindrad att å sällskapets vägnar bevista 100-års simjubileet i Upsala den 15 Augusti, blef hedersledamoten, jubelsimmagi- stern direktör Ad. Bltim utsedd att representera Linköpings sioa>ällskap vid nämnda storartade jubelfest i uni- versitetsstaden. Linköping -Kisa—Vim- merbybanan. Tablå rörande jordlösen och skador å gröda — ef- ter hr ingeniör Danielssons uppskatt- ning — i och för anläggningen af den föreslagna bredspåriga jenvägen Linköping—Kisa- Vimmerby: å hela sträckningen: Åker......37,600 Ang-och betosmark 28,800 Skogsmark . . ■ 5,900 72,303 Skador ä gröda .... . 7.500 79,800 Om aktier tagas för de särskilda beloppen, behöfver icke denna sum- ma kontant anskaffas. Det står naturligtvis hvar och en fritt, att för detta utan gensägelse för all samfärdsel och deraf alstrad höj- ning i värdet af ortens gårdar, gag- neliga företag skänka mark och virke, hvarigenom framgången än mer be- främjas, skrifver en meddelare till Ö. C. Kontraktskonvent och mis- sionshögtid hölls med Vifoika och Valkebo kontrakt i onsdags, den 5 dennes, i Vestra Harg. Efter i kyrkan hällen högmesso- gudstjenst dervid v. pastorn Aron Karlsson från Ö. Tollstad predikade och kyrkoherdarna Hjelm och Brolin offlcierade vid altaret samlades 9 af kontraktets prester i prestgården, der förbandlingarne fortsattes med sam- tal öfver följande frågor: l:o) Betydel- sen af Rom. Br. i: 25. 2:o) Om förso- ningen, hviiken fråga skulle ytterli- gare diskuteras vid nästa konvent, som skall hållas i Mjölby nästkom- mande vär. Vid kreatursmötet i Kisa d. 7 d.s var tillförseln ganska riklig och omfattningen god. För oxar pä 13 ä 14 qvarter betalades 350 å 400 kr., för 11 i 12 qvarters d:o 150 ä 200 kr. pa- ret; tjurar betalades med 30 å 120 kr. samt kor med 30 å 100 kr. stycket. Dödsfall. (N. T.) I fredags på morgonen kl. 6 afled å Getå ingenjö- ren Robert Hjalmar Nobel, sannolikt af hjertförlamning, i en ålder af 67 år. Han var född i Stookholm den 4 Au- gusti 1829. Hans fader var den be- kante uppfinnaren och teknikern Imanuel Nobel. Som gosse var han till sjös i 2 år och fick derefter sin utbildning vid fadrens mekaniska verkstad i Petersburg. Han anlade omkring midten af 1860-talet en ni- troglycerinfabrik invid Helsingfors och öfvertog något senare, då finska styrelsen förbjöd det farliga ämnets tillverkning inom landet, ledningen af den nitroglycerinfabrik hans fader anlagt å Vinterviken nära Stockholm. 1871 flyttade N. till Petersburg och reste ett par år senare, uppmanad af ein broder Ludvig, till Kaukasien. Hans uppmärksamhet fästes der vid de rika oljekällorna i Baku. Inseen- de att dessa, om de rätt behandlades, skulle få en stor framtid, började han, understödd af sin nämnde bro- der, att anlägga destilleringsverk och borra efter olja. Modigt och ihär- digt kämpade han i denna halfvilda trakt mot afunden och förföljelserna från inhemska konkurrenter, och ho- nom tillkommer äran att hafva bru- tit väg för det stora företag, som se- dermera vunnit ryktbarhet under fir- man Bröderna Nobels naftabolag. 1881 flyttade han med bruten helsa tillbaka till Sverige och köpte år 1885 af grefve Reventlow den vackra, vid Bråviken belägna egendomen Getå, hvarest han alltsedan dess varit bo- satt. Ifrågavarande ställe bar han högst betydligt förbättrat genom ny- byggnader och andra företag. Han egnade sig för öfrigt gerna åt upp- finningar i olika branscher och hade i sammanhang dermed uttagit flera patent. Han sörjes närmast af maka och 4 barn, af hvilka en son är gift med fröken Wettergrund ("Leas" dot- ter) och en dotter med grefve Carl v. Frischen Ridderstolpe. Bland nya utnämningar Vid armén märkas följande: till öfverstelöjtnant och l:e major vid Elfsborgs regemente har utnämnts majoren vid Svea lifgarde Wilhelm Btdda-.tad; till major vid Första hfgrenadier- regementet kaptenen och kompani- chefen C. Hj. /•: Fombeek och till kapten i Gotlands infanterire- gemente, kaptenen i generalstaben, löjtnaDten i regementet Erik W. Bergström. Står Målilla kyrka på Ofri grund? Till Oskarsh.-Tidn. skrifves: Enligt förordnande höll landtmätaren S. A. Svensson från Vimmerby den 31 sistl. Juli sam- manträde i Målilla sockenstuga med jordegarne i Målilla kyrkoby, ombu- den L. P. Andersson i Ljungby, Gård- veda, O. Jonsson från Östra Arena, Målilla, och kontraktsprosten J. Dal- berger från Virserum samt gode män- nen vid landtmäteriförrättningar för att uppgöra och utstaka gränsen emellan kyrkans jord å ena sidau och Målilla by å den andra. I anledning deraf att vederbörande handlingar icke kunde klart visa, att kyrkan eger bestämdt fri grund, och då för öfrigt i detta syfte icke någon över- enskommelse parterna emellan kun- de träffas, så fattades det beslutet att öfverlemna handlingarna till härads- rättens pröfning, hvadan således in- gen mätning af kyrkans jord denna gång blef af. Lån. K. M:t har lemnat tillstånd för Kimstads församling att för kyrko- restaurationen upptaga ett 20-årigt amorteringslån å 10,000 kr. Dödad af ett fallande träd blef i måndags eftermiddag 50-åriga något enfaldiga pigan Lo- visa Samuelsson från Rothult under Rostorp i Pelarne socken. Sysselsatt med löfbackning, medan träd för så- dant ändamål fäldes i omedelbar när- het, blef hon tillropad alt akta sig för ett träd, som just skulle falla. Men i stället för att draga sig undan rusade hon i förvirring midt under det fallande trädet och dödades ögon- blickligen, skrifves till Vimm.-K. Riklig ålfångst. Undernat- ten till den 6 dennes samlades i ålkistan vid Borggårds bruksdam i Hällestad socken, icke mindre än 87 stora och präktiga ålar och under natten till fredagen 65 stycken, re- presenterande tillsammans en vigt af 197 kilogram. Vid Holma qvarn under Sonstorp och Ströms qvarn under Gjerdtorp har också under de senaste dygnen gjorts rätt afsevärda ålfångster. Ålfisket i denna trakt har dock under denna sommar varit helt obetydlig, beroen- de till stor del på den sparsamma nederbörden och det låga vattenstån- det. De senare dagarnes ymniga regn- skurar har likväl satt ålarne i liflig rörelse. Östergötlands röstratts- förenings 9:de årsmöte tog sin början i lördags eftermiddag i Norrköping, då de olika filialernas om- bud sammanträdde, samt forsattes på söndag. Mötet, som försiggick i Temp- larordens lokal vid Tunnoindaregatan, öppnades af föreningens ordf., landt- brukaren Edv. Anderson, Ringarum, med ett tal, i hvilket den allmänna rösträttens motståndare, den bestå- ende ordningens män karakterisera- des såsom mörkrets anhängare fien- der till allt framåtskridande, de der aktade guldet högre än mennisko- värdet. Under uttalande af sin vissa förhoppning, att mörkret f= lögn, våld, orätt och tyranni) blott till en tid kunde ega bestånd, helsade han de närvarande välkomna till fortsatt arbete i ljusets ( sanningens, frihe- tens) tjenst. Sedan fullmaktsgranskningen afslu- tats, tillkännagafs, att 33 filialer voro representerade genom tillsammans 41 ombud. Till ordf. för mötet under båda dagarna utsågs hofrättsnotarien Emil Gullers, Finspong, till v. ordf. bryggaren Leon. Nilsson, Söderkö- ping, till sekr. litteratören Gombrii, Söderköping, samt till v. sekr. bygg- mästaren A. Andersson, Nartorp. Att iustera dagens protokoll utsagos hrr ;dv. Andersson, Höckerum och Tho- rén, Söderköping. Derefter föredrogos styrelse- och revisionsberättelserna, enligt hvilka Östergötl. rösträttsförening f. n. räk- nar omkring 60 filialer med cirka 6,000 medlemmar. Filialerna ha ej under det gångna året undergått nå- gon märkbar förändring, i hvad an- slutning eller minskning beträffar, utan befinna sig i ungefär samma numerär som året förut. Föreningens ekonomiska ställning är i likhet med föregående år mycket klen och visar en skuld till kassaförvaltaren af 33 kr. 34 öre. Då 1894 års inträdes- och årsafgifter belöpte sig till 343 kr. 70 öre, ha det nu gångna årets in- bragt endast kr. 287: 90. Styrelsen balanserar f. n. en skuld af 182 kr. 69 öre. På hemställan af revisorerna bevil- jades ansvarsfrihet åt d-n afgående styrelsen. Man skulle nu pkrida till uppsät- tande af kandidater till ny styrelse, men dessförinnan begärdes ordet af hr t C\ Björkman från Motala, hvii- ken uppträdde med samma yrkande, som vid föregående årsmöte näml., att sätet för centralstyrelsen skulle förflyttas från sitt nuvarande i Söder- köping till Linköping, samt att sty- relsemedlemmarna skulle utses bland personer, boende i Linköping eller dess omedelbara närhet. "Jag vet, gu bevars, att detta mitt förslag ej kom- mer att viuna mötets bifall, derför att det kommer från Motala. Intet, som kommer från det hållet, duger numera. Jag vill ej vara elak, men frågar en- dast huru många af styrelsens med- lemmar ha vid de 4 sammanträdena styrelsen haft under senaste året der- vid varit närvarande. Ja, väl ej flere än i det s. k. verkställande utskottet." Söderköping vore för långt aflägse!, och ville derför hr B. genom sitt för- slag endast undvika att föreningen betungades med onödiga resekost- nader. Efter en stunds diskussion beslöts på yrkande af hr Bergström fr. Vad- stena, att ej behandla hr Björkmans motion, förrän kandidater tiil ny sty- relse blifvit uppsatta. Hr Björkman reserverade sig mot det sätt, hvarpå ordf. gått tillväga vid behandlingen af hans förslag. Sedan ett 20-tal kandidater nämnts, af hvilka hrr Rydén i Kulefall (före- slagen af en icke röstegande individ, som partout ville "yttra sina sympa- tisier" för hr Rydén), Andersson i Nar- torp och Bergström, Vadstena, undan- bådo sig att komma i åtanke, bestäm- des, att rostsedlarue skulle aflemnas påföljande dag mellan kl. 11 — 12. Hr Björkman förklarade, att han, om han ock blefve invald i central- styrelsen, dock aldrig skulle taga plats i densamma, derför att qvinnan, af hviiken föreningen likvisst uppta ger årsafgift, det oaktadt förvägras rösta. Till revisorer återvaldes de förut- varande, näml. tillskäraren C. M. Vogel, garnhandl. C. F. Petterson och skomak. C. J. Lidman, alla i Linkö- ping; suppleanter bletvo hrr Kalén, Linköping, Larsson, Grindtorp, och Bergström, Vadstena. I valkomitén insattes hrr Fr. Dahl- qvist, C. J. Larsson, Em. Saxen och A. Landelius, alla i Finspong. Ma- trikelförvaltaren i rösträttsföreningen är sjeltskrifven ledamot af komitén. Hr Dahlqvist utsågs att mottaga de inkommande valprotokollen. Nästa årsmöte bestämdes att hål- las i Linköping. För Motala såsom mötesplats afgåfvos vid anstäld vo- tering blott 2 röster. Skiljenämnden i tvistiga fall för- eningsledamöterna emellan blef den- samma som föregående år, eller hr J. N. Bergström, Vadstena, S. An- derson, Höckerum, J. Lund, Mjölby, D. Bergqvist, Hellestad och Aug. Nilsson, Kimstad; suppleant hrr Ljung gren, Segersberg, Ö. Harg och Sig- vardsson, V reta Kloster. Sedan valen undanstökats, upplästes en förteckning på dels de filialer, som under förlidet år arbetat, dels på dem, som sedan ännu längre tid tillbaka underlåtit att gifva något lifstecken ifrån sig, eller ej ens till centralsty- relsen inrapporterat hvilka personer som sutto i deras resp. styrelser, samt antalet medlemmar i filialen. De förras antal var 21, de senare upp- gingo till ett 40- ä 50-tal. Det be- slöts att genom cirkulär erinra de försumlige om sina skyldigheter gent emot föreningen och dess centralsty- relse. Motion hade väckts af hr C. J. Jo- hansson, Linköping, om att genom in- samling inom de olika filialerna söka täcka den i föreningens kassa före- fintliga bristen, kr. 33: 54. Motionen hade afstyrkts af centralstyrelsen, som ansåg, att några nya pålagor ej skulle af medlemmarne ses med blida ögon. I stället borde man genom att indrifva resterande utskylder söka få bristen betäckt, hvilket ock blef mö- tets beslut. Inom centralstyrelsen hade väckts motion om afsändande af helsnings- telegram till norska venstern. Hr Zander, Motala, föreslog att uppskj uta afgörandet af denna fråga till det all manna mötet på söndagen, för att man skulle få se, huru pass stor till- slutning detta finge. Sedan hr C. U Björkman förenat sig med hr Zander samt tillika framburit sin hjertliga tacksamhet till förslagsställarne föratt de reparerat den vid föregående mö- tet i Skeninge begångna blundern, då man alldeles glömt de norska bröderna, bifölls hr Z:s förslag. Derefter atslutades lördagens för- handlingar vid ' gliden. Söndagens möte började kl. 11 f. m. med upprättande af kandidat- lista för det stundande valet till cen- tralstyrelse. Kandidater blefvo landt- brukaren Edv. Andersson i Riugarum, redaktör E. Kjellberg, sadelmakaren C. J. Johansson, litteratör Bierke, bokhållaren L. V. van der Kodde, dosmakaren C. Hägglund, alla i Lin- köping; bryggaren Leon. Nilsson och redaktören Gust. Thorén i Söderkö- ping; landtbrukaren A. J. Andersson i Flaketorp, Ö. Harg, disponenten Hugo Andersson i Bispmotala, hofrättsno- tarien Em. Gullers, Finspong, nämn- demannen Sven Andersson i Höke- rum, snickaren Zander, Motala, skol- läraren G. B. Dickman, Sjögesta, re- daktör J. Möller, Motala, landtbruka- ren G. Larsson i Gällsfad och A. F. Larsson i Grindtorp, Ö. Harg, samt D. Bergqvist i Hellestad. Af dessa 18 utser filialerna 9 till styrelsemed- lemmar. Derefter beslöts, att cen- tralstyrelsens säte skulle förflyttas till Linköping. På e. m. var allmänt rösträttsmöte anordnadt. Deltagarne aftågade vid 2-tiden från VeStertull mea musik, fanor och standar till Korshagen, en vacker plats vid Motala ström, strax ofvanför staden. De omkring talare- stolen samlade, uppgående till högst 1,000 personer — en myckenhet folk hade naturligtvis utlockats af det vackra vädret — helsades välkomna af Norrköpings rösträttsförenings ordf. hr Anton Johansson. Dagens "stora tal" hölls derpå af hr Bierke, som i ett långt anförande genomgick det nuvarande systemets syndaregister" under det flydda år- tiondet, som han ville kalla de brut- na löftenas tid. Slutade med den försäkran, att, ville blott de nu rätts- lösa skarorna eniga göra sin suverä- na makt gällande, skulle den all- männa rösträtten snart vara genom- förd. På hemställan af hr Gullers beslöt mötet afsända ett helsningstelegram till de norska meningsfränderna. Sedan bryggaren Leon. Nilsson af- tackat mötesdeltagarne, anträddes återfärden till staden, der, vid teater- planen, tåget upplöstes. Deltagarne i demonstrationståget, i hvilket syntes 25 ianor och 2 mu- sikkårer, uppskattades af dem sjelfva till 7- k 800 personer, om man inberäk- nar dem som gingo vid sidan af sjelfva tåget. Folkskolan. Vid skolråds- sammanträde den 6 dennes valdes till lärarinna vid småskolan vid Helle- stads kyrka Hanna Maria Ängqvist från Tjellmo. På förslaget biand 15 sökande uppfördes Anna Ingeborg Karlsson, Hanna Maria Ängqvist och Elvina Andersson. — Till vikarie i folkskolan vid Kul- lerstad kyrka, under ordinariens fort- farande sjuklighet, har skolrådet an- tagit tills vidare från den 14 Augusti utexaminerade folkskollärarinnan Elin Lanner från Borås, meddelas till Sö- derköpings Tidn. — Till småskolelärarinna vid Mjöl- by fasta folkskola har bland 12 sö- kande utsetts fröken Nanny Elisabet Hultberg från Slaka, meddelas Ö. C. Belönad täflingaskrlft. Vid tidskriften "Landtmannens" pris- täflan n:r 4 ha prisdomarne — hrr grefve G. .W. Wachtmeister, J. Sö- dergren och M. v. Feilitzen - till- erkänt det utfästa priset för afhand- ling öfver ämnet "Ungboskapens ra- tionella uppfödande och vård" åt en af läraren vid Bjerka-Säby landtbruks- skola hr C, Rydberg författad täflings- skrift. Sinnesförvirrad- Turmbia- deriarbetarea Adrian Gustafsson, som en tid haft arbete vid Mjölby drittel- fabrik och de senaste dagarue klagat för kamraterna att han ej var frisk samt i öfrigt varit tyst och sluten, sökte i lördags eftermiddag förkorta sitt lif genom att kasta sig i Svartån. Hans törehafvaude märktes dock af i närhe- ten varande aibetare, som dtogo upp b nom ur vattnet cch omhändertogs han sedermera af polis- och kommu- nalmyndigheten å platsen, som skaffade honom nödig läkarevård. Han kommer så snart sig göra låter att sändas till Skara, der hin bar hemortsrätt. Gammal östgötakanot. Tifl Nordiska museet ankom i fredags från godsegaren S. Kernell på Laggarp vid Strålstäs i Östergötland en kanot a( bjtydlig ålder. Kanoten, som är 18 fot lång och 2 tot öfver största bred- den, utgöres af en enda utbå-kad trä- stam. Den lur hel bakstam samt är flitbottnad och spetsad mot fören. För dess framdrilvande äro båda sidorna försedda med häl för åtorna. Kanoten har påtiäfjits vid odling af en tnad å La.ggarps egendom, fyra lot uuder jord- ytan. 316 rade ban sig med ryggen mot dörren, uppbjudande alla sina krafter att försvara sin post. Ännu hade ej blixten slocknat i Vauvenards an- sigte, snarare glänste den till nästan högre än förut. Tyst vexlade han några ord med ett par nära intill sig stående personer. Ett förfärligt skri utbröt omedelbart derefter. Hurrarop och svordomar, förbannelser och hånskratt ljödo från de om hvarandra i den mest förvirrade oording vältrande massorna. Raseriet hade sönder- slitit alla band; hat och hämd tjöto såsom orkaner mellan de stormande, böljande hoparne. Man hade genom fönstret inträngt i vaktrum- met och släpat Fersen med sig ut på rådhusgården. Man skymfade honom, man slog honom, man afref kläderna från hans kropp, håret, till och med svalen från hans hufvud, kött så väl som skinn från hans ansigte. En karl hoppade upp på hans bröst — det kna- strade till — han var icke mer. Ännu sedan lifvet utslocknat, fortfor den okände med misshandlin- garna. Ett hänbkratt skållade i luften. Sjelfva mördarne fasade. - Detta har gått för längt. Det är fasansv&rdt hvem hade kunnat föruts* något sådant? yttrade den i slängkappan insvepte mannen med "sträng ovilja i sin röst och en uppsyn, som på ett talande sätt uttryckte hela hans atsky. Det var Mannerheim. — Hvem hade kunnat förutse något sådant? upprepade i detsamma en karl, som hastade förbi honom. När man ger spektakel, tillade samma stäm- ma, bör pjesens slut icke vara ob.-kant — åtmin- stone för regissören. S17 Mannerheim vände sig om m»d rynkad, mörk panna. — Förfärligt, utbrast han åter. Din der var blo- dig om handen. Den okände karlen försvann i tolkhopen. Han var klädd i grå rock och hatt; det var Vauvenard. I hvad vi hår skildrat vill det synas, som om en icke så liten skugga kastas på den vid detta till- fälle kommenderade militären. Skuggan taller dock, sedan man nu mera fått närmare kännedom om den historiska interiören, på långt högre stående per- soner. För att gifva våra läsares omdömen en med de verkliga förhållandena överensstämmande rigtning, tillåta vi oss att här återgilva efterföljande ur Berg- man—Schinkels -minnen-: ■' Adlercreutz, sjelf en af revolutionens uppkom- lingar, såg i Fersen en naturlig fiende: pä samma sätt med Plåten, Wttterstedt och i allmänhet alla de s. k. 1809 års män, hvilka statshvälfningen uppsiun- gat till betydenhet och magt. Detta oaktadt gjorde man visserligen dessa män oiätt, om man påstod, att de önskade Fersenska familjen någon sa djup kränkning, och särskildt känna vi om Plåten, att han ogillade regeringens hallva mätt och steg. En ung officer, baron Åkerhjelm, befryndad med famil- jen Ugglas, kommer den 19 Juni till honom och yttrar: "Hvilka steg ämnar man taga. för att fö- lekomma oordningar 1 morgon? Sådana inträffa be- stämdt". "Jng har sagt min tanke", genmälde Plå- ten, "och ja/j tiår mina händer". På samma sätt för- höll det sig med Wetterstedt, som, då han strax efter katastrofen råkade Engeström i kabinettet, ut- brast i häftiga utlåtelser emot militären. Men Enge- 320 Ett stycke ifrån dem märkte de Cesar, sittande helt allena på en stor, slåthuggen sten, bestämd till en trappa eller något dyiikt. Han hade sträckt benen ifrån sig och knäppt båda händerna tillhopa öfver kryckan till käppen, hviiken han höll rätt upp och ned midt framför sig, med hufvudet framåtlu- tadt emellan armarne. Man kunde icke se ansigtet, utan blott den nakna hjessan, omriDgad af en fladd- rande krans af gråa här. — Gubben sofver! mumlade Fritz. — Vakna upp, min gamle vän! tilltalade Falk honom med handen på hans axel. Cesar stirrade upp. — Hvad du ser rolig ut, din skallige munter- gök! gycklade Fritz. Men hvad tusan, — jag tror du gråter, din skälm! En tär sipprade verkligen ned utför den för- krossade gamle mannens kind. — Hvad har händt? Något ledsamt, säg? Har du förlorat målföret? frågade Falk med tilltagande häftighet. Hvad vill det här betyda? Men gubben Cesar svarade ingenting. Hans huf- vud sjönk åter ned mellan armarne. I detsamma hastade en qvinna, klädd som piga, förbi dem, åtföljd af en karl i arbetsdrägt. De togo af genom en liten port åt bakgården. — Vänta, vänta, mina vänner! ropade Fritz ef- ter dem. Hvad betyder all den oreda, som visar sig här? Vi fä ej ett enda ord ur gubben Cesars mun. Vänta! De tillropade stannade. — Min gud, hvad ser jag! Falk och Fritz tillkännagåfvo den största öfver- raskning. — Förråd oss icke! erinrade qvinnan. Tyst — vi mäste rädda oss! — I aren våra vänner! fortsatte arbetskarlen. 313 en af tusental angripen enskild man; dessa tre voro, i första rummet en Duben och vidare en Ehrengra- nat och Schultz. Sedan det äfven lyckats dem att upplyfta Fersen från gatan, förde de eller rättare släpade de honom, under förnyade förbannelser, som skakade luften, rätt fram till Svea lifgardets leder, för att der söka skydd. Käppar, paraplyer och ste- nar förföljde dem derunder. — Halfva min förmögenhet, gossar, tillhör er, ropade Fersen, ansträngande sina yttersta krafter, för att göra sig hörd, om I rädden mitt lifl*) Man borde väl ha kunnat antaga att han nu skulle vara räddad. Händelsen hade fört honom till den afdelning, der Pistol stod. Ifrån att ha varit en i allmänhet illa vulen och lättsinnig man, hade Pistol blifvit, en- dast genom ett vänligt behandlings&ätt, nu en gång för alla hederligt kännande och tänkande. Hans bjerta sved ocksä af grämelse att se en gammal man så behandlad. — Kamrater, yttrade han till de närmast stå- ende, låt oss försvara excellensen! Löjtnant Ros kommenderade denna truppafdel- ning. Äfven han erfor i sitt hjerta en känsla af ädelt uppror mot den likgiltiga slappheten hos myn- digheterna, och befalde pä eget bevåg bajonetternas fällande. Ros hade väl vant med pä Röda hornet vid de då tilltänkta uppviglingsförsöken, och kanske hade han, under Vauvenards ledning, gått ännu längre; men då han såg sjellva afsigten i all dess nakna låghet, i all dess blodiga fasa, handlade han oför- villad t, såsom en ren känsla bjöd, såsom åran ma- nade. Folket hejdade sig. Fersen hade varit räddad- Ur Crusenstolpes "Morianen". C. F. Riddtrtiad. Svarta Sandal.