Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-11-27
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Rdaktör och ansvarig utgift are: Bengt Häggo. OSTGÖTA-POSTEN Egare och förlsgfjare: Aktiebolaget Östgöta Correspondentena Booktryckeri. Verkställande direktor: Fredr HtunmarBtrOaY N:r 48. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft är 0,85 och ett qvartal SO öre, postbefordringsafglftcn inberäknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 27 November. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska annotaer 15 öre Förlofnings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Corregpondentens Boktryckeri i Linköping. 1890. Östgöta Correspondenten och desB veckoupplaga Östgöta-Posten, hvilfea livar för sig ha större poatnpplaga ao iiågon annan tidning i Östergötland, näai- ligen Östgöta Gorreapondenteo 4.650 ex. och Öjtgöta-PoBten 5,362 ex . och alltijå til sammans utgå i en postupplaga af ______öfver 10,000 exemplar. éCeft år åO öre. Prenumerera å närmastj poslanstalt å Helsingborgs PuStCD. Skäne-Ballands veckottpplaga, som för hela år 1897 kostar endast 50 Ore. Stort format. Rikhaiti t innehåll. Utmärkt fdljetong._______________ Kungörelser. Kungörelse. BeväriogftmSn inom Ståogebro Kom* Stanlområde N:o 49, hvilka icke noder ret varit inkallade till tjänstgöring, kallas härmed att inställa alg till deouti värrjpligts- lagen g 32 anbefallda mönstring å nedannämn da tider tiCh ställen, nämligen: To ra dagen den 3 December kl. IO f. m. vid Släta kyrka med Kärna, Kaga, Slaka och Skeda socknar samt Bankekiods- och Haoekindsdelarne af fet Lars socken; Fredagen den 4 December hl. IO f« m. vid V at kyrka med Vist ocb Lande- lyda socknar; Lördagen den 5 December kl. IO ff. tn. vid Svinstads kyrka med Värdsberg. A-ktby, örtomta och Svinstads socknar; Måndagen den 7 December bl. 10 f. m. vid Bjorsäters kyrka med Björ- Säters socker; Tisdagen denS.Decemcer kl. 7,30 f. m. i Åtvids hotel! med Åtvids socken, aamt Tisdagen den 8 December kl. 1 e. m. vid Grebo kyrka med Greb > ocb Värna socknar. D ssutom erinras: att beväringsmao skall till mönstring med- taga sin inskrifoingabok; att de, som erhållit nådigt tillstånd att från riket afiytta men fortfarande vistas inom landet, äivensom de, hvilka förut starna na tål- de nun anno ej fylt 33 år, äro mönstrings- skyldige; att beväriogsmao må undergå mönstring & ort, der ban vistas, ftfven om han icke år mantals» krifveo derstädes, men skall dä till mönstringen medhafva prestbetyg, samt att den. som från mönstring förfallolöat nteblifver påföres 5 kronors böter. Lioköpiojc den 31 Ofet. 1896. Frans CUmssen B fa hat vare för Ståogebro Kompaniomräde N:0 49. (11149,266) Tillkånnagifvanden* Advokat-Byrån, Lmitpmtf, OUifl— é6 (öfver postkontoret), ombesörjer rittegångar, bontredoln- gar, lnkaaaerlngar och kommla- _ bos K. Be fällnings har- vande m. m. Billigaste Inkassotaxa: För årskuoder, vid liqvid efter anmaning. högst en kr. Innehafvare: v- Häradshöfdiog Per Arnander. Kommissionären nit liiutyreliei, Hofrätt» e. o. notarien K. Arnander, ombesörjer mot lagatadgad taxa band- högars inlemnaode oeb uttagande. IX»< l,K25 ÖRE. kostar den 3 gånger i veckan utkommande s ÖDERKÖPIN6S TIDNING, T! mmmmmmmmmm Biott 25 öre> postarvode inberåknadt, kostar under December månad Vadstena Läns Utom tidningen erhåller hvarje prenumerant bland annat gratis ett stort, likt illustreradt 16- sidigt Julnummer, ensamt värdt minst 50 Öre. Obs.I Prenumerera genast, så att alla numren från måna- dens början kunna erhållas. mmmmmmmtmtmmm December månad 1896. Prenumerara på prof t Ni ekall då tå lära känna en Inne- hållsrik, underhållande, human och i god, försonlig och folklig anda redigerad tidning! AL. I Söderköpings med omnejds offl- %•▼■»•»■■ clella annonsorgan. Annonspris endast 8 öre pr rad. (11215) Länet och stiftet Till komminister i Han- näs har patronus, friherre C. Raab å Helgerum, kallat domkyrkoadjunk- ten Gottfrid Eklund i Linköping. Landsstaten. Till e. o. lands- kontorist vid härvarande landskontor har antagits jur. stud. N. M. Julin. Trävaruexporten från Ve stervik torde under ua ta år blifva högBt betydande, säger V V. Utom de stora trävaru andringarne från Sto- rebro, som innev. år börjat exporteras, samt den exportrörelse som kommer att bedritvas af berr Axel tagerholm, har näml. i dagarne atslutats kontrakt mellan drätselkammaren i Vestervik och brukspatron Lundqvist å Bona om upplåtandet at ett område i närheten af jernvägsksjen mot det att hr L un- der de närmaste 5 år från plats e a af sänder minst 10 000 standard ti ävaror. Underhandling pågår äfven med en annan exportör om anskaffande af upp- lagsplats för tiävarutxport En besväreskrift, enligt Ostg.-Bl. författad af C. U. Björkman i Motala, öfver k. befhdes utslag den 23 September på Klara Kristina Karls- dotters i Ullnäs besvär öfver en af länsman L. Ljungholm den 30 Juni förrättad utmätning har inlemnats till Göta hofrätt, och vill klaganden, he- ter det deri, "hoppas Kongl. Hofrätlen måtte med bögsintare litsåskådning, djupare rättsbedömningsförmåga och längre utsträckt tolerans än Konun- gens Befallningshafvande taga den under ompröfning." Jakobslunds vattenfall. Enligt hvad Ö. D. meddelar har ett millionbolag bildats, för att öfver- taga inköpet af Jakobslunds vatten- ■ fall och der göra anläggningar för vattenkraftens omsättande i elektri- citet. Bolagets namn är Östergötlands kraftöfverförmgsaktiebolag och aktieka- pitalet är bestämdt till lägst 300,000 och högst en million kronor. Minimi- kapitalet är redan fulltecknadt. Kon cessionsansökning har inlemnats till k. m:t. Sjelfmord 1 jernvägs- vagn. (N. T.) I tisdags pä morgonen, då man skulle visitera en på ett sido- spår inne på Norrköpings stations bangård stående tom lastvagn (en s. k. hästvagn) anträffades derstädes en död mansperson stående på knä, med en om halsen anbragt snara, som fastgjorts vid en stång uppe i taket. Fältskär efterskickades och nedskar den anträffade, från hvilken litvet flytt. Liket fördes sedan till stadens bårhus. I en af fickorna på hans kläder anträffades en portmonnä, innehållande 57 öre jemte ett pant- qvitto. Den döde har befunnits vara ogifte, i Norra förstaden N:r 46 boen- de förre väfvaren Frans Oskar Bellin, hvilken på senare tiden icke haft nå- gon sysselsättning. Aktiebolaget Jersey de- pöt. Uppå ansökan af C. O. Svan- Berg, Gustaf Håkansson och O. Holm- qvist har k. m:t faststält ordning lör aktiebolaget Jersey depöt, som efter inköp eller arrendering af egendomen Svartingstorp med underlydande i Aby, Ryssby och Förlösa socknar i Norra More härad samt af egendomen Virum med underlydande i Mister- hults socken och andra egendomar och fastigheter skall idka jordbruk, ladugårds-, mejeri- och skogsskötsel och annan dermed törenlig verksam- het. Bolagets styrelse skall ha sitt säte på Svartingstorp, och dess aktie- kapital skall vara minst 600,000 kr. och högst 1,800,000 kr., fördeladt i aktier å 1,000 kronor. Afliden svensk-ameri- kan. Enligt meddelande trån svensk- norska konsulatet i San Francisco, Californien, har sjökaptenen Karl Jo- han tiee/ison, förande havauska bark- skeppet Mathilde, om 879 register- tons, den 11 sistlidne Augusti ailidit i staden Seattle, hufvudstaden i sta- ten Washington på Amerikas vest- kust, efter ett olycksfall ombord å fartyget; han hade nämligen, under det fartyget låg i Port Blakeley (strax invid Seattle) fallit från storluckan ned i lastrummet och skadat sig så illa, att han icke återfick sansen. Förd till Providence hospital i Seattle, afled han derstädes tre dagar efter olyckshändelsen. Kapten Svenson var född i Vester- vik 1842. Son af fattiga föräldrar (fadern var den af äldre Vesterviks- bor väl kände båtbyggaren Sven Lars- son på stora varfvet), fick han tidigt börja göra nytta för sig, som man säger, och vid femton års ålder var gossen faderns kamrat i båtboden och fortsatte dermed till år 1864, då lusten till sjön blef honom öfvermäktig. Åren 1864—71 seglade han med fartyg från Vestervik, men sistnämnda år tog han hyra å engelskt fartyg och 1872 å amerikanskt och å ett och samma rederis fartyg stannade han till 1890, då han ötvertog befälet på "Mathilda" från Honolulu. Senaste gången han var i Sverige, var hösten 1875, då med anledning af faderns på våren timade frånfälle. I fjol vår gifte han sig med en enkefru Maud Evans af fransk börd, men huetiuu dog efter knappa tre månaders äktenskap. Han sörjes när- mast af en åldrig styfmoder, boende på Varfvet, en broder, telegrafkom- missarien Larsson i Nässjö, samt en syster och tre systerbarn i Norrkö- ping. I Bergsbro qvarn i Norr- köping, hvilket etablissement, som bekant, under ett par års tid stått öde, höres nu åter maskinernas sur- rande. Det är dock ej nu qvarnhju- len, som låta höra sin stämma. Det är Bergsbro aktiebolags spinneri, som sedan en kortare tid är inrymdt i qvarnbyggnaden. Densamma har på- bygts, så att den numera innehåller 5 våningar. Elektriskt ljus är mledt, och ventilationen i arbetssalarna för- träfflig. Det sätt, hvarpå etablissementet uppvärmes, förtjenar omnämnas, enär det är både praktiskt och billigt. Ge- nom en i byggnadens vägg utmyn- nande kanal införes frisk luft till 2 system at kamflensrör, hvarest den uppvärmes genom ånga från ångpan- nehuset. En fläkt af amerikansk kon- struktion drifver sedan den uppvärm- da luften genom rörledningar af gal- vaniserad plåt ut i lokalerna. Värme- ledningens konstruktör, ingeniör O. Hellström, försäkrade ref. vid hans besök, att en temperatur af 20 grader kunde uppnås älven vid stark köld utomhus. För att erhålla nödig grad af fuk- tighet är så inrättadt, att den varma luften passerar genom ett bål af trä- ribbor, som hållas fuktiga genom ett vattenregn. Lärarinnepensioner. K. m:t har medgifvit, att af anslaget till högre skolor lör qvinlig ungdom må för år 1897 såsom bidrag till pen- sionsinrättningen för lärarinnor vid nämnda skolor utgå 1,510 kr. Söderköpings Tidnings aktieegare hade d. 23 d:s extra bolags- stämma och bestämde dervid, på grund af trän flera håll framstälda förslag och i enlighet med styrelsens framställning, tidningens prenumera- tionspris till kr. 2: 75 pr år, postbe- fordringsafgiften inberäknad. Rallarebråk. Ordningen bland arbetarne vid Linköping—Fogelsta- jernvägen — det må sägas till i för- sta hand chefernas berömmelse, ty på dem beror i detta fall så mycket — har i allmänhet varit ganska godt. Sä mycket sorgligare har den under de senaste dagarne blifvit rubbad. På qvällen den 11 dennes råkade rättaren C. A. Andersson och kusken O. Cato i Veda, Vreta Kloster, i ett krakel med jernvägsarbetarne, hvilket slutade på ett blodigt sätt, och slätt- bobefolkningens fredliga natur gör en benägen att söka den förnämsta skul- den till uppträdet hos de mera oroli- ga element som finnas bland jernvägs- arbetarne. Nämnda båda personer hade kommit till handelsboden i Berg, der äfven några rallare infunnit sig. Dessa började göra närgångna anmärk- ningar om Anderssons klädsel, hvilket föranledde denne att säga dem att den saken anginge dem icke. Då togo rallarne till knytnäfvar och tillhyggen för att sätta sig i respekt. Utanför boden erhöll Cato ett slag å hakan af en butelj, som dervid krossades. An- deisson fick dels ett svårt slag öfver ena kinden, dels tillfogades honom med den krossade buteljen ett ännu svårare öfver venstra sidan af pan- nan der ett stort sår, gående ända in till pannbenet uppstod. Efter mycket besvär lyckades extra kronolänsmannen K. Ljungblom, till hvilken saken anmäldes, få reda pä gerningsmannen, jernvägsarbetaren Carl Ågren, född 1877 i Ockelbo för- samling ai Gefleborgs län och der- sammastädes mantalsskriven. Denne erkände slutligen att han utdelat sla- gen både åt Cato och Andersson. iå, enligt läkares utsago, det är ovisst hvad följder misshandeln å Andersson kan få, och då Ågren sak- nar stadigvarande hemvist och kunde misstänkas skola alvika från orten, har han blifvit häktad och införpas- sad till länsfängelset för undergående af ransakning inför Gullbergs härads- rätt. — Ett annat uppträde ehuru med bättre slut, tilldrog sig samma dag å vägen mellan Linköping och Berg. Der befann sig slagtaren Jonsson från Sandtorp pä hemväg från staden, då hans åkdon vid Gillberga blef upp- hunnet af en skjuts, hvarpå åkte någ- ra jernvägsarbetare. J. höll in sin häst för att låta dem köra om. Här- vid råkade en från J:s åkdon utstic- kande jernstång komma i kollision med jernvägsarbetaren Lunds rock, så att denne blef söndernlven. Här- om uppstod krakel, och jernvägsar- betaren E. Lindqvist aftvang slutli- gen, under hot om stryk, J. 5 kr. i ersättning för den södernfna rocken åt Lund. J. har emellertid, sedan länsman K. Ljungblom äfven lagt sig i denna sak, återfått sin femma. Några svårare excesser från jern- vägsarbetarnes sida ha för öfrigt ej förekommit, äfven om deras uppfö- rande någon gång gifvit anledning till mindre anmärkningar, och det är väl att hoppas att ordningen skall blifva allt bättre, då det naturligtvis äfven måste ligga i arbetschefernas välförstådda intresse att vara måna om en god disciplin och de väl der för komma att tvärt afskeda alla per- soner, som visa sig bråkiga, ur sin tjenst samt såmedels utsöndra alla oroliga- element, som ju måste vålla dem sjelfva stort obehag. Brandskadeersättningar. Styrelsen för Östergötlands läns brand- stodsbolag har den 14 dennes utan- ordnat följande ersättningsbelopp: till arrendatorn G. Andersson i Kolstad, Heda socken, för uppbrändt foder 432 kr; till torparen C. J. Svensson i Moberget, Åsbo socken, för dito ocb spanmål 10 75; till riksdagsmannen Aug Henricson ä Carls- lund för foder, som brunnit vid Bialbo fog- degård 7,200 kr; till arrendatorn Emil Pet- tersson i Tokorp, Stjernorps socken, för uppbrändt foder 192 kr.; till arrendatorn C J W. Gustafsson i Aska, Hagebvhöga s;n, för dito 345; CO; till löjtnanten Stafs von Post ä Frängsäter, Skedevi socken, för skada ä fast och lös egendom, tillhopa kr. 208; 50. till brukaren Ludvig Andersson i Boda, Hellestads socken, för skada å lös- ören 30 kr.: till hemmansegaren .T. A. Ja- kobsson i Hökhult. Kisa socken, tor skada a fast egendom 3ö..kr; till byggmästaren J. W. Johansson i Ojobro, Herrberga s;n, för d;o 15 kr., summa kr. 8,4^9: 85. Vikbolands sparbank. Till kamrer vid Vikbolands sparbank efter hr A. Gust. Lövstrand, som be- gärt och erhållit afsked från befatt- ningen, är antagen hr E. Fries på Gnedby. Dömd bedragare- K. m:t har genom den 17 dennes expedieradt utslag i likhet meJ underdomstolarna dömt agenten Johan August Öberg i Stockholm för det han genom falska uppgifter om sin affärsverksamhet och sina affärsförhållanden frän landt- brukaren utto Olsson å Löfsberg i Östergötland tillnarrat sig ett parti fläsk, värdo 430 kr., att hållas till fängelse i 2 månader. Fläsket hade Öberg sålt till underpris utan att sedermera betala Olsson. Sjukkassornas förvalt- ningsbidrag. För en tid sedan utsågs pä ett möte i Stockholm en komité, som skulle utreda frågan om möjligheten af erhållande af större förvaltningsbidrag frän staten till sjuk- kassorna. Denna komité har upp- vaktat civilministern v. Krusenstj°rna, hvilken emellertid lär ha förklarat att han ännu ej kunde yttra sig om ut- sigten till någon k proposition i äm- net till nästa riksdag. Komitén har beslutit att den 29 dennes hålla ett möte å hotell Continental i Stockholm, dit riksdagsmän och sjukkassestyrelser — och äfven andra personer i män af utrymme — skola inbjudas. Komitén uppvaktade på onsdagen överståthållaren, hvilken lofvade att i sitt yttrande i saken till regeringen referera de af komiterade framhållna synpunkter. En Stöld begicks i onsdags i Gamleby, hvarvid 225 kr. bortstulos. Tjufvarne ha nu häktats i Skärkind och belunnos vara en sötare Johans- son och en honom åtföljande qvinna. Utvisade missionärer. Evangeliska fosterlandsstiftelsens mis- sionär i Harrar, Nils Hylander, hans familj och medhjelpare hafva, enligt bref från Hylander, på order af kej- sar Menelik utvisats fiän Harrar. Detta är ett verk af de katolska missionärerna, som tunnit ett stöd hos Abyssiniens energiska drottning. Ras Makonnen, som hade att utföra befallningen, frågade efter bref från konung Oscar. "Ni skulle haft ett direkt till mig", sade han, "som jag hade kunnat sända kejsaren, ett bref. hvari det stått hvem ni är och hvad ni tänker göra hår." Kejsaren hade vredgats på rasen öfver höfvan der- för att han låtit missionärerna qvar- stanna så länge. På väg till kusten hafva missionärerna att med sina ka- meler färdas omkring 20 dygn genom en öken till Zeila, dit de väntades skola anlända i slutet af Oktober. Tvist om rättegängs- kostnad. Å kreatursmöte i Ske- ninge innevarande år tillbytte sig åka- ren C. O. Petersson i Mjölby en häst af åkaren L. J. Jansson i Motala för ett sto och 145 kr. Som hästen betans behäftad med fel återstälde Petersson densamma samt instämde Jansson till Skeninge rådstufvurätt med yrkande att åter- bekomma stoet och penningarne. Rådstufvurätten ogillade yrkandet, men med afseende å målets tvistiga beskaffenhet lemnades Janssons an- språk å rättegångskostnad utan af- Göta hofrätt, der Jansson sökt än- dring, har i dom den 20 dennes fast- stält rådstufvurättens utslag. Mellersta Östergötlands jernväg. Af maskininspektör Klem ming och ledamöter i jernvägsstyrel- sen Desigtigades och prof kördes i lör- dags på Vadstenabanan det till Lin- köping—Fogelsta-jernvägen leverera- de lokomotivet n:r 3. Profningen lär ha utfallit till full belåtenhet. — Ma- skinen ifråga är till alla dimensioner större och starkare än Vadstenaba- nans och har i öfrigt framför dessa åtskilliga fördelar, som nyaste upp- finningar och rön möjliggjort. Så- lunda har det en ny sinnrik smörj- inrättning, som besparar föraren icke litet besvärligt arbete; ny bromsin- rättning med snabbare och kraftigare verkan än de förut använda; nytt slags koppling med vef, hvarigenom ryckningar vid vexling i största möj- liga mån undvikas och dessutom är maskinens gång och arbete ovanligt jemnt. Elevatorn för vattenuppfordring är anbringad på sjelfva maskinen, och härigenom blir det möjligt att taga vatten hvar som helst, der det lins utmed vägen; nu erfordras som bekant särskilda elevatorer vid hvarje vattentagningsplats. Lokomotivet går på 4 par hjul, väger 19 tons (Vad- stenabanans 12,5 tons) är tillverkadt på Nydqvist & Holms mekaniska verk- stad i Trollhättan med tillverknings- nummer 446 och kostar 19,475 kr. Den nya altartaflan i Jons- bérgskyrkainvigdesisöndagsförehög- messogudstjenstens början. Efter det sv. psalmen n:r 341 atsjungits, höll kyrkoherden Asproth invigningstalet öfver Marc. 10: 13—16. (Taflan före- ställer Kristus välsignande barnen). Efteråt sjöngs sv. ps. 493 v. 5. Taflan, som är målad af kyrkoher- den Lundqvist i S:t Annse, och till hvilken ramen utförts af förgyllaren Ohlsson i Norrköping, kostar med glas och allt 490 kronor. Ekskog under "hundra årig mossa". Vid grätmng i somras i och lör toirläggning at ett mossträsk vid Trolkllods egeodom i Tjellmo s:n (tillhörig direktör H T. Åbom i Linköping) påträffades under vattennivån ett tiotal väldiga ekar, öl- ver hvilka växt ett flere lot tjockt mosslager. E'ter alla tecken att döma, hade ekarne på sia tid blåst omkull eller ock varit utsatta lör någon na- turrevolulion. Dä lågo der emellertid med rot tch allt. Virket var förttäffligt bibehållet, då det legat under vatten, och hade denna svarta vackra färg, som gör Vjödrucket" ekvirke så eftersökt lör möbeltillverk- ning Folkskolan. Till folkskollärare i Ek'jö landsförsamling har folkskol- läraren S. A Gustafsson i Forserum enhälligt valts. Platsen tillträdes den 1 Jan. 1897. Vettertrafiken. Styrelsen för ångbåtsaktiebolaget Vista har tramstält törsta» om inköp at en ångare, som dagligen skulle gå mellan Jönköping och Hästholmen med anlöpinde af Vi- siug-ö och Stafve samt O.rnäs, vid hvil- ken sistnämnda plats hamn skulle an- läggas och troligen medels jernvågsspår förbindas med Ödeshögs station. Den gamla ångaren Vista skulle behålla siu trade mellan Jönköping och Grenna med anlöpande af mellanliggande plat- r. För verkställandet af denna plan be höfver emellertid bolagets aktiekapital, som nu utgör 35.000 kr., ökas, och an- hållan bar ock redan gjorts h is k. m:t om tillåtelse att höja det till 75,000 kr. I tisdags var ett möte för behand- ling at frågan utlyst i Odeshög. men fåtaligt b»-okt på gruod af olämpligt kungörelsesätt. De närvarande voro emellertid lör den ifrågasätta anord- ningen. Listor för aktieteckning fram lades. Hvarje aktie skulle kosta 250 kr., och skulle teckningen sedan 100 aktier tagits vara bindanle. För att få utrönt kostnaden lör en ny hamn vid Orrnäs skulle fackman anlitas. Sä ondt om träkol, som nu, har troligen aldrig varit i mellersta Sverige, skrifves från Karlskoga bergs Hyttegare resa sjelfva nu uppåt öfre Dalarna och Norrland, lör att söka få kol, så att de skola kunna hålla masugnarna i gång. Kolpriset varierar mellan 20 och 30 kr. stigen (d. v. s. 10 å 15 kr. pr läst). Här i Östergötlands bergslagsbyg- der lär kolpriset f. n. hålla sig vid omkring 20 kr. pr stig eller 10 kr. pr läst, hvilket är nästan dubbelt så mycket som för ett par år sedan. Gäfvor. Handlanden F. Petters- son har af sitt innestående arvode som ledamot i Söderköpings gamla sprithandelsbolags styrelse öfverlem- nat 100 kr. till inköp af verktyg till en slöjdskola för Söderköpings folk- skolobarn. Af samma medel har hr P. skänkt 300 kr. till Söderköpings missions- förening. Medaljer för utsäden. Föl- jande utställare inom Östergötland erhöllo vid 18:de allm. svenska landt- bruksinötet i Malmö i somras pris för utsäden: Stor silfoermedalj: Bjerka Säby gård, K. G. Hedmark, Hufvudsta, A. Lun- ding, Nybble, A. U. Westfelt, Kaller- stad. Mindre sVj ver medalj: G. Baner, Åhs, M. P. Carlsson, Ekholmen, A. Dahl- qvist, Djurgården, P. De la Gardie, Sörby, N. HT Hoffstedt, Tift, A. Holm- berg, Jonstorp, A. J. Johanson, Åby Store., A. & C. Lagerfelt, Gismestad, C. F. Lindskog, Blastad, KL Magni, Rakered, N. C. Nelzén, Sörstad, C. S. Nilsson, Ljungs-Säby, Hj. Petersson, Bärstad, W. Schwerins sterbhus.Bj urs- by, A. H. Secher, Hofgården, Sturefors gård, C. L. Tersmeden, Ryd, C. A. Weman, Haddorp, I. G. Gustafsson, Bjerka Säby, G. Ringborg, Herstaberg, W. Heyman, Idingstad, C. G. Gustafs- son, Kullstad. Bronsmedalj: B. A. Andersson, Brå- borg, G. Andersson, Kalfvestad, J. Ber- zelius, Borstad, G. A. Bruun, Sörby, M. Nordenfelt, Brokind, O. Philipson, Marieberg, G. Råhlén, Medevi. Dessa medaljer kunna, enligt an- nons i dagens n:r, erhållas vid hus- hållningssällskapets ordinarie sam- mankomst den 1 December. Hästpremierlngen. inom länet hatva detta år följande hästar blifvit premierade af hushållnings- sällskapets anslag, öfverskj utande statens: Hingstar: i70 kr.) "Lamoral", tillh Vad ateua HiugatfördoiDg; "Letbiogtou", G Erika- son, Eseby, Vadstena; "Turio", A. W. Bi- chardson, Hiddeatad, Väderntad; "Biciley", L. G. SchöJlia, Nyqvarn, Hotat*; 'P.iomi", Å J Andersson, PreBtorp, Skeppaåa. Fölston i7o kr.), tillhöriga: Th. Jicobaaon, Böttestad; N- M. Petemaoo, öjebro; i50 kr.): S. P. Jonasoo, Hag»; A P. Gmtafason, Ai'e- bråta; O G Du Ma e. Man iliholm; C. F. Adtorcreutz, Giäfsten; A. J Andersaoi.Frack- Btad; C A. Carlsson. Tionerbäcken; W Karla- eoo, Alörtlösa; E P Ertcksson, Hyra; C A. B-.ckman, Koogabro; Hj. Oiai, Ås; C P.Åier- strAm, Ettvestad; Tn. B elfen. Starefots; D Gaitatssou, Brartorp; E Ne'zé;i, ijtjemvis; O. JunsaoQ, Krc-opebo, Sv. Johans-son B itba; J. J.tkobmoi) .Sperringe; A. Fredholm, Carls- hof; A W. Peterason. VJijobern; K. J Carls sor, Haddeatad; H. Mo. ion. St. Berga; B. CirlsBon, R cklnnda; B. Johansson, ÖFra Gotata; C Erikasoo. Egeby; O Lundqvist, Bona; G. Cirlason, Nyc&olby; E. Karlsson Ettveatad; Cb. Ejttllander, Eällatad; A. H. Streber, Hofgården; A. A KarlaBOD, Nyckelby; A. F. Svensaon, Åoestad; G. Johanason, Htrr* 4-äriga, betäckta ston (som blifvit tiller- kända hushållningssällskapets til äggapremie atöfver statspriset är 1896, 50 kr.) tillhöriga: J. O Svensaon, Svällerstad S. H Månsson, Lera; J Persson, Sicärpinge; Poiltp Johans- son S:a Sörby, 2 st; N Åkerström, Hättorp; A. Abnström Braxstad; C L. Brogreo, D storp, P. De la Gardie. Sörby; E. Nelléo, Stjernevik-, Carl Larsson, Torpa; Patrik Pet- tersson. Serlao; Axel Johansson, ödeshögs klockaregärd; C. G Nilsson, Goflöaa; O. Lundqvist. Bona; Frans Sjöstrand. Jntegår- den: j. A. Nilsson, Hörby; Gustaf Bengtsaon, Nyckelby; L. Larsson, Tycklinge. Godkända hingstar, hvilka till fö'jd af bristaode medel ej kaucat tilldelas belöning vid 18% års hästpremieringar: "Hax Ärras", tillhörig G. Hanell, Rotenberg; "Tbor", Ak- tiebolaget Fioapopgs atyokebrnk, Finspoog; "Solid", O. E. Er cksson. Bosagård; "Harald" och "Rolf", F. Lindskog, Blastad; "Trumf, Jon. Andersson. Hennebiörke; "Dygve", Ang. Andersson, SjögeBtad; "Gambetta", H Dran- gel, Vä by; "Frankel", Södra Kinds Hingst- förening, Kisa; "Tbor", A. G. Andersson, Helleberga; "Bismark". S. P. Andersson, Backasaod; "Tbor", A. J. Andersson, Orrnäs; "Tyfon", K J. Andersson, Kastberga; "Fi- garo", Victor Larsson, Skeppstad. Unghingstar, hvilka erhållit godkändt be- dömande rörande deras afvelsvärde. 1896: "Rocroy", irep. ardeoner, Linköpings Hingst- förening; "Folke", norsk, O. Lindqvist, Bona. Ungston. hvilka år 1896 hafva erhållit a(- velediplouj: tillhöriga Jac. Philipson, Loddby; James v. Leeaeo, Krnseohof; A. Abeltp, Nora- holm; O De Miré. Mauntzbolm. Sjunken tegelpräm. Den 19 dis på förmiddagen afgick frän Skarpåsen vid Göta kanal bogser- slupen "Svalan", betälhafvare 3. A. Larsson, hemmahörande i Ljung och tillhörig baronessan Helene v. Meck- lenburg, till Linköping bogserande en pråm lastad med 24,000 st. murtegel, för bokhållaren J. E. Ahls räkning. Isen i kanalen, som varit sönderbrå- kad, var något hopfrusen, men for- cerades utan större svårighet. Vid Heda legdes ett par oxar att draga pråmen vidare, medan slupen gick förut och öppnade ränna i isen å Roxen. Kl. 5 e. m. afhemtade slupen derpå pråmen i Berg ooh började med mycket sakta fart resan öfver sjön med pråmen släpande omkr. 4 fam- nar efter. Upprepade gånger gjorde sig beiälhafvaren underrättad om att firåmen var tät. Vid 9-tiden på qväl- en ropades från pråmen att den var läck. Då beiälhafvaren insåg omöj- ligheten att rädda pråmen befalde han att berga så mycket som möj- ligt af dess inventarier. Inom 10 å 15 minuter sjönk pråmen med lasten och en del inventarier på ett djup af 4 famnar. Kort förut hade ångslupen mötts af drifis i rännan och mast lemna pråmen ett par gånger för att bana väg. Det ställe der pråmen sjunkit ligger ungefär midt emellan Tvärskogs udde ooh Skogstorp, ooh den är ej hinderlig för sjöfarten. I tår hitkommo frän Stockholms dy- enaffär ett par arbetare, hvilka i dag torde böria med pråmens upptagande. Sjöförklaring öfver olyckan afgrf- ves vid Linköpings rådhusrätt nästa måndag. Stegeholms kanal. (V. V.) Extra bolagsstämma hölls i Vestervik i fredags med aktieegarne i Stege- holms kanalaktiebolag. Vid årets or- dinarie bolagsstämma uppdrogs åt styrelsen att för ifrågasatt utvidgning af farleden anskaffa kostnadsförslag för kanalens utvidgning ooh fördjup- ning samt byggande a? en svängbro af jern. Kostnadsförslag hade i an- ledning deraf utarbetats af löjtnant John Nyström, slutande å kr. 16,700. Emellertid ansågs denna beräkning vara för låg, hvarför intresserade i Gamleby vändt sig till kaptenen vid väg- och vattenbygnadskåren L. Bro- mé, som upprättade ett nytt förslag lydande å 24,700 kr. Ytterligare un- dersökningar ha sedermera verkstälts at majoren i samma kår Gagner, som efter noggranna beräkningar kommit till det resultat att arbetet skulle kräfva en kostnad af cirka 38,000 kr. Efter ganska vidlyftig diskussion be- slöt stämman i fredags, att utvidg- ningsarbetet skulle verkställas, under förutsättning att, såsom man hoppas, statsbidrag kan erhållas till två tredje- delar af anläggningskostnaden samt intresserade i Gamleby och trakten deromkring tillskjuta ett belopp af minst 7,000 kr. såsom bidrag för täc- kande af den återstående tredjedelen. En komité tillsattes med uppdrag att taga saken om hand och hos k. m:t göra framställning om statsanslag samt om detta bifalles vidtaga åtgär- der för öfriga medlens anskaffande. Till ledamöter af denna komité ut- sagos landshöfdingen C. Nordenfalk, löjtnant C. F. Tenger, brukspatron B. de Maré, bokhandlaren K. Peters- son och grosshandl. A. Cornelius. Under denna vinter skall anläggas ny träbro öfver kanalen af Vesterviks varfsbolag för omkring 1,700 kr. Skogsaffärer. Baron E. M. Hermelin å Wallsnäs har försålt cirka 8,000 sågträd till J. A. Nilson från Vikingstad. Priset obekant. — Frih. Th. Adelsvärd i Åtvida- berg har till godsegaren Lundqvist å Bona och grosshandlaren Lundborg i Arboga försålt skog till ett pris af 300,000 kronor. 196 tankegång, äfven du Bengt skulle kunna falla för hans vapen. — Det står i Guds hand, jag är beredd derpå. — Jag förstår. Ni skulle kunna döda hvaran- dra, och det endast för min skull. Nej, nej! det lär icke ske. Hon blickade genom tårar på sin bror. Han stod lugn och orubblig inför henne. — Bengt, började hon äter, jag vet, att du älskar mig, att du gerna gör för mig allt, hvad du kan. Återtåg din föresats, jag ber dig derom. Hvarför döda hvarandra, dä man kan älska hvarandra? Bengt teg. — IJin blick är kall, din panna hotande, dina läppar bleka. På mina knän beder jag dig, afstå frän ditt beslut. Och hon sjönk ned på sina knän och sträckte sina armar upp emot honom. — Dödar du honom eller dig sjelf, så dödar du älven mig. — Hederns lagar äro stränga. — Barmhertige himmel! Da är obeveklig. — Vår ära kräfver ett offer. — Och offret blir jag. — Döme Gud! Hon besvarade ej detta vädjande till en högre magt, men reste sig hastigt upp. En ny tanke hade uppstått hos henne, det syntes af hlligheteu i hennes blick, af den stolthet, som intog hennes panna, den höghet, som besjälade hennes hela väsende. — Du är kall och härd, Bengt. Hederslagarne förstena ditt eljest ömma hjerta. Jag vill ej längre vädja till detsamma. Handla derför, som du vill. Det är din rättighet. Derigenom blir dock min rättig- het desto gifnare, att äfven handla, som jag vill. — Qvinnokön, fortsatte hon efter ett ögonblicks 197 tystnad, huru olika är icke ditt öde emot mannens I Mannen inträder i verlden, utrustad af försynens och samhällets hand med alla företrädesrättigheter: stark, frisk, kraftig, upplyst och bildad, med himmelens alla undtr öppna lör sin själ och jordens alla fröjder öppna lör sitt hjerta. Huru svag träder ej deremot qvinnan fram ur sin jungfrubur! Hon djerfves icke lyfta slöjan utan att rodna, icke taga ett steg utan att tveka. Men några år förgå. Lätom oss betrakta dem dä. I öfvermåttet af vexlande, stormande, lätt- sinniga njutningar, liksom under ett ständigt fortsatt hazardspel, har mannen oftast nu förslösat det rika kapital af andliga och kroppsliga krafter, som blef honom gifvet. Hvem är det då, som räddar den skeppsbrutnes lycka? Hvem är det då, som får berga spillrorna af hans krafter, berga dem åt gud och samhället? Det är qvinnan. Sådan viljen I hafva henne, men begären ej att alltid få henne sädan! Kärleken i qvinnans barm var ej ämnad till endast sjuksköterska. — Huru djupt beklagar jag dig ej, min syster! Lidelserna förvilla dig. — I betrakten oss säsom bilder i ett konst-mu- seum. I gransken, beundren, belen, väljen, förkasten, prisen ocn fördomen allt efter tycke och smak, begge två oftast blott lättsinnigtietens. Men dessa bilder, hvilka 1 fordren skola lörblilva kall marmor, intill dess I skänken dem lif med edert bifall, springa någon gång sjelfva ned lian piedestalen och sluta en man till sitt bröst. Hvilken brottslig och oerhörd handling! tanken I dä. Hvilken djerf och klander- värd sjelfstandighetsfoiklaring, hvilken samhällsstö- rande frihet! Så faller sig ju er dom. Men lika myc- ket, du har hört mina tankar, min bror, hör nu också mitt beslut. Du ämnar blottställa ditt och Armfelts lif i en åtgörande tvekamp, i hvilken slumpen skall upprätta en ära, som du anser kränkt. Det är ju så? ELFTE KAPITLET. Också en sammansvärjning. Med det svar Netherwood erhöll af Armfelt, då han pä Liljeholmen öfverlemnade hertigens bref till fröken Rudensköld, begaf han sig tillbaka till herti- gen samma väg, som han kommit. Vid Söder- malmstorg hade en mängd nyfikna menniskor sam- lat sig omkring hans störtade häst. Äfven en polis- betjent hade infunnit sig. För denne gaf Netherwood sig till känna och öfvertalade honom att draga om- sorg om djuret. Anländ till slottet, instälde han sig i drabantsalen och erhöll kort därefter företräde hos hertigen, Ull hvilken han, ehuru i mildare ordalag, framförde Armfelts helsning. Netherwood var en mau af ganska ovanliga egen- skaper. Han var beräknande och slug, skarpsinnig och djerf, tapper ända till öfvermod. Han var likväl ej noga om de medel han begagnade, emedan han saknade ett verkligt chevaleriskt sinne. Hans lefnad är full af ät- ventyrliga och oförvägna företag. I Sverige satte han hela riket i oro, när han under hofvets vistande pä Drottningholm 1795 en afton, då han utkom från den flygelbyggnad, der mansell Slottsberg bodde, blef, enligt egen uppgift, tagen för hertigen och hotad med döden. Ett skott lossades äfven, men i stället att träffa hans hjerta, träffade det hans rockskört. Man vet, att hela historien var en tillställning af honom sjelf; också lemnade han fäderneslandet kort derefter. An- länd till Frankriko, ingick han i Napoleons armé säsom husar. Vid en vedettbevakning dödade han en liendtlig kurir, bdmäktigade sig nägra vigtiga papper och befordrades. Då Napoleon gick till Egypten, var 193 hällets, emedan de fordringar du gör af detsamma, just upphäfva det. Samhället måste tänka på alla, icke på en eller några lå undantag. Den stadgade ordningen är derföre en välgerning i det hela, äfven om en och annan finner den orimlig; och på det att det hela rnä bestå, måste dessa gä under. Du kan vara öfvertygad om, att hvad årtusenden funnit godt, och emot hvilket ännu ingen tänkare vågat höja sin röst, också är godt. Det gifves idéer, hvilka liksom kungsvägar så fram genom tidehvarfven, och om det äfven är menniskoslägtet sjeltt, som ständigt röjer vägen, så lyder det dervid endast blindt ett befallande och ledande guds finger. Vid sidan af äktenskapets stora idé synes du vilja bygga dig ett litet eget tempel. Många hafva gjort det före dig, många skola göra det efter dig; men på altaret i detta tempel står likväl icke den sanna kårleken, utan en kärlek, hvare sjelfva väsende endast år egoism, hvars attributer äro illusioner, och hvars vingar äro endast skimrande drömmar. Säg mig någon enda, som stålt sig vid sidan om den erkända ordningens väg och blifvit lycklig. Är du det sjell? Frökeu Rudensköld iakttog en stunds tystnad. Hon öfverlade med sig, huruvida hon skulle upptaga hans anmärkningar och besvara dem. Inför hennes öfvertygelse var frågan, så tyckte hon, klar och ut- redd; men skulle hon väl dertör inlåta sig i en strid, som tjenade till intet. Hennes brors omdöme var henne dock så kärt, att hon, ehuru icke utan mot- vilja, beslöt att fortsätta. — Dina tänkesätt, min bror, glädja mig, och jag skulle icke för nägot pns önska, att du tänkte och kände annorlunda, emedan jag tror den är lyckligast, som tänker och känner som flertalet, och går i de spår, som århundraden gått. Men undantagen böra icke fördömas, äfven om de för en antagen gällande C. F. RMlrliad. Lrabatito. I. 25