Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-06-25
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLAND» VSOKOSLAD ÖST6ÖTA-P0STEN Bengt E&ggf*. Aktiebolaget Östgöta Correspondentens Boktryckeri. Verkställande direktor Ounnar Bidderstad. N:r 20. Prenn merationipris: För helt år kr. I: SO, för tre qvartal hr. 1,15, för hälft år 0,85 > ett qvartal »O öre, postbefordringsafgifteu lnberäknail. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 25 Juni. Annonsprii: Fr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlofniogs-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpnfl 5 öre- Östgöta CorreapondentenB Boktryckeri i Linköping. 1897. Sunhults Brunn och Badinrättning öppnas den 19 Juni för allmänheten ocb serveras alla sorters bad i det nyuppförda och treöiga badhuset. (6058,194) STYRELSEN. Köp svenska Slåttermaskiner! De sta i iotet hänseende efter de utländska- Da äro fällt sä l&ttgäeode och oftast af segare och bkttre materiel. Vid behof af reservdelar knnna sådana alltid geoast erhål- las ocb endast deo svenske försäljarens garanti kan för den svenske jordbrukaren ba nå- got verkligt värde. Biand de svenska slåtter maskinfabrik erna finnes ingen, som Bä snabbt utvecklat sig och gått framåt aom Arvika Mekaniska Verkstad, som för närvatando är den största i hela Skandinavien med en års-tillverkning af cirka 3,000 maskiner. Arvika Slåttermaskiner utmärka sig framför andra genom sitt i hvarje detalj fnlläodadt förstklassiga arbete, lätt och tyst gång samt exempellöst billigt pris. Raaervdelar kosta blott hälften af vanliga pri- set. Så t ex. kostar fullständig skärapparat till Arvika maskinerna kr. 34 — till de ut ländsk* vanligen kr 75, knifven kr. 7 — till de utländska kr. 15 o. s. v. Arvika-maski- nerna tillverkas af två typer, "Thor" utan vefstake och "Herkulesv" is ed vefstake. Maskinerna levereras fraktfritt vid alla jernvägs- ocb åogbåtsstationer till låga men bo stämda nettopriser. Priskuranter jemte hundratals intyg öfver maskinernas öfverlägsenbet från kända jordbrukare sändas på begäran. Arvika maskinerna försäljas i Linköping af Axel Wenlzell, Norrköping: Anton Odéo Söderköping: C. Hedman, Skeninge: 8. Forsbeck. Vadstena Jernbaouels-Aktie Bolaget Motala Ang Pettersson, Tjdlmo A. Hellstrand, Bankeberg: P. Q. Pettersson, Skeppsas: Gast. Carlsson, Regna: Arvid Pettersson, Åtvidaberg: S. L. Svensson, m. fl. samt af gen b- ralagenterna: (5391,190)________Kullberg & Co, Katrineholm. Tillkånnagifvanden. Advokat-Byrån, Lmkepmg, Storgatan 60 (öfver postkontoret), ombesörjer rfittesrånitar, bontredoln- srar, Inkaaserlrjicar och kommlav sdassulrsnppdrac hos K. Befallningsbaf- vande m. m. Billigaste lnkassotaxa: För årsknnder, vid liqvid efter anmaninr, högst sm kr. Innehafvare; t. Häradshöfding Per Arnander (32840)_____________________________ e, LimiurieiK.Årnanier, Kotnmissionär bos länsstyrelsen, ombesörjer Inresjlatrerlns: af ekono- mim** fSrealDarav. Träffas å laudskanaliet kl. 10-3 e. n. mun = Ingen = bör numera underlåta att, mot en jämförelsevis rioga afgifb genom för- säkring af sina bastår och nötkreatur, vinna skydd mot förlust. Östergötlands Kreaturs-För- sakrtng»-Bolag har de fördelakti- gaste föraakringsvilkor och de billiga- ste premierna af alla. (4178,166) Länet och stiftet Kyrkogårdsinvigning. Sedan Vårdnäs - församling etter ett ganska drygt arbete, särekildt med fyll- nadskörnmg, fått en för några år se- dan beslutad tillökning af kyrkogården färdig, biel denna nya kyrkogård den 15 dennes på eftermiddagen af stiftets biskop, assisterad af 8 prester trän kon- traktet, högtidligen invigd till sitt ändamål. Före kyrkogårdsin vigningen hölls uris- sionsgudstjenst i kyrkan, hvarvid altar- tjenst med messniog, Ull större delen efter nya messmusiken, förrättades af komminiatrarne Jakobsson från Opneby och Beckman från Kisa, och predikan hölls af kyrkoherde Edrén från Horn. Det Tar sålunda en högtidlig dag för Vårdnäs församling. Att den så upp- fattades, framgick ock deraf, att om- kring 1,200 personer of ver voro såväl gudstjensten som kyrkogårdsinvignin- gen. Efter den sistnämndas slut voro biskopen med assistenter samt försam- lingens kyrko- och skolråd, lärare och lärarinnor m fl. inbjudna till prost- gården, hvarest en angenäm afton till- bragtes. Med Hultsfred— Vester- vlks Jernvågsaktlebolags delegare hölls d. 21d:s bolagsstämma å jernvägsstationen i Ankarsrum. Af den dervid upplästa revisions- berättelsen framgick bl. a., att tra- fikinkomsterna under 1896 uppgått till 221,868 kr.; driftkostnaderna ha belöpt sig till 129,237 kr., hvadan den behållna trafikinkomsten alltså ut- gjort 92,621 kr. I jemförelse med närmast föregående året visar det sig, att den behållna trafikinkomsten, trots betydligt stegrade utgifter, vnxit med 7,500 kr. Behållningen har emeller- tid åtgått Ull ränta och kapitalafbe- talning å statslånet, hvarförutom lands tinget betalat amortering och ränta å obligationslånet. Bland utgifterna märkas i öfngt inköp af 12 nya gods- vagnar, hvilka med hjul och axlar kostat cirka 12,900 kr. samt 200 tons stålräler med tillbehör för 20,000 kr. Ställningen vid årets slut var: Tillgångar Jernvägen med materiel 3,061,361 kr., aktier i Vesterviks— Åtvidabergs—Bersbo jerväg 2,872 kr., skulder utöfver tillgångarne 125,826 kr., summa 3,193,069 kr. Skulder: Statslånet: kapitalskuld och räntor 2,004,066 kr., obligationslånet, återstående 131,600 kr., aktiekapita- let 1,036,166 kr., förlagskapital m. m 21,327 kr., summa 3,193,059 kr. Jernvägens sjuk- och understöds- kassa har ett kapital af 10,160 kr. Vid företagna val återvaldes till styrelse hrr bruksegarne A. de Maré H. de Maré, d:r M. von Friesen, ar- kitekten H. Hammarskjöld, ingeniören A. Vikander och rådmannen A. Ran- del. (Statens ledamot i styrelsen är borgmästaren S. V.Ablmark och lands- tingets dito rektor R. Kajerdt). Till revisor återvaldes landtbr. C. J. Thun- blad, Dagsbo. Fosforförgiftning. I tjenst hos landtbrukaren C. A. Andersson i Stjerntorp, Vånga socken varande pi- gan Märta Sofia Gustafson afled den 18 dennes efter att haiva iramfödt ett ofullgånget foster. I anledning deraf har kronolänsmannen C. A. Rinnan- der anställt polisundersökning angå- ende dödsfallet, och har dervid ut- rönts, att Gustafsson såsom hon sjelf uppgaf medan hon lefde lflere doser intagit fosfor, som hon afskrapat tändstickor, men att ingen annan rådt henne dertill. ÖstgOte död 1 utlandet. I Rosono i Brasilien afled den 26 December 1896 svensken Alfred Theo- dor Johansson från Fornas socken. Den aflidnes qvarlåtenskap har öf- versändts till k:s befhde och kom- mer att genom dess försorg tillställas den aflidnes arfvingar. I konkurs har Vadstena bok- tryckeriaktiebolag, som utgifver tid- ningen Östgöta-Kuriren, försatts, på begäran af bolagets styrelse. Den inlemnade bouppteckningen visar till- f ångar kr. 9,460: 20, skulder kronor ,789: 05. Poetkontoret 1 Odeshög. Under den genom dödsfall uppnomna vakansen vid postmästartjensten i Ödeshög förestås från och med den 10 dennes denna tjest af extra biträ- det vid postkontoret i Norrköping C. J. A. Kindberg. Olyckshändelser. (N. T.) Landtbrukaren S. P. Pettersson i Sandvik fans i måndags morgse lig- gande död vid Åbäoksnäs i Gryts s:n under den häst, efter hvilken han åkt. Vid olyckshändelsen hade för- modligen så tillgått, att då Petters- son i går natt vid 2-tiden, på hem- resa från Lervik, hunnit till Åbäoks- näs, tömmen vid genomkörandet af en grind trasslat in sig i ett hjul och P. på något sätt kommit under hä- sten med ofvannämnda sorgliga på- följd. — Då ett biträde i Handelsförenin- gen i Gryt tillsammans med förestån- daren för ifrågavarande affär d. 21 d:s på förmiddagen skulle i en kutter segla hem från Valdemarsvik och hunnit till Olssundet skulle biträdet, hvars namn var Fritz Pettersson, stiga ned i den till segelkuttern hörande jul- len. Härvid hände sig ej bättre än att P. råkade falla i sjön och drunk- nade. Oaktadt iiriga draggningar hade liket af den så sorgligt omkomne vid middagstiden ännu icke återfun- nits. Folkskolebarns utatall- ningsresor. På gjord framställ- ning bar jernvägsstyrelsen medgifvit, att den förut beviljade nedsättmngen i biljettpriset vid resor å statens jern- vägar må få åtnjutas jemväl för de fall, att hvarje särskild grupp utgör allenast tio (10) personer i stället för 30, såsom förut varit bestämdt. Läraren eller lärarinnan bör i god tid före resans anträdande till trafik- direktören i det distrikt, inom hvil- ket stationen lör afresan är belägen, aflemna uppgift å antalet barn jemte lärare och lärarinnor, som komma att deltaga i reseturen, i samman- hang hvarmed ock bör med trafikdi- rektören träffas aftal om dag ooh tåg, med hvilket transporten må försiggå. I de flesta fall torde uppgift kunna lemnas till och attal träffas med ve- derbörande stationsinspektor. Skolresebyrån i Stockholm, hvil- ken förestås af fröken Anna Rylan- der, är belägen i skolhusen Riddare- gatan n:r 38 och 40 i närheten af Berzeliipark. Föreståndarinnan träf- fas säkrast kl. 9—10 f. m. och 5—6 e. m. Adressen är endast: Skolrese- byrån, Riddaregatan 38, Stockholm. Afgiften för bostad är 40 öre natten för bvarje person. Tvål, blanksvärta ocb bor- star tillhandahållas i bostäderna ntan afgift. Handduk ocb lakan böra deremot medhafvas De dagar, utställningen besökes kan mid- dag, två rätter mat, erhållas i folkköket till ett pris af 40 öre Andra dåsar kl. 2-4 kan middag, tvä rätter, till ett pris af 25 öre er- hållas å matserveringaställena Norrlandsga- tan 11, Yesterlåoggatan 75 och Drottningga- tan 72, Smör, bröd ooh mjölk kan morgon ocb afton erhållas i bostäderna till ett pris af 35 öre om dagen. Kaffa kan hvarje morgon i bostaden er- hållas til ett pris af 12 öre kopp» utan bröd. I tet hinder möter att till boBtaden med hafva en mindre matsäckskorg. Direktör O Köhler bar medgifvit, att de reBande skolbarnen samt dem åtföljande lä- rare och lärarinnor få bada i Stockholms stads bad- ocb simiorättning för 10 öre Till utställningen kostar inträdet för i trupp kommande skolbarn en- dast 25 öre, och der särskild entré sedan tages är denna betydligt sänkt. Det är ju allt skäl att begagna sig af dessa förmånliga vilkor och föra de unga ut på en färd som skall låta dem se något af verlden ooh säkert varda en innehållsrikare och mer fruktbärande undervisning än många veckors lexplugg. Lärare och skol- råd borde ju förr dess hellre taga itu med att söka få sådana resor till stånd för de olika församlingarnes skolbarn. Priset hör ju äfven lör de mindre be- medlade ej vara värst afskräokande, och för dem som äro allt för fattiga att kunna öka sina utgifter med denna borde väl åtskilligt kunna göras ge- nom frivilliga insamlingar oland de bättre lottade eller — hvarför icke? — genom anslag ur skolkassorna. Belöningar för raskhet vid eldsvador. Styrelsen för länets gamla brandstodsbolag bar den 12 dennes tilldelat dels arrendatorn Ang. Andersson i Hellestad 10 kr. i belöning för hans oförskråckthet och energiska deltagande i släckningen af branden vid Hellestads fattighus och dels rättaren K E. Andersson i tram näs samt skräddaren E. Cederqvist i Spångsbolm för deras rådighet ocB raskhet vid branden i Framnäs hvar dera 10 kronor. B r andskadeersSttningar, Styrelsen för länets gamla brandstods- bolag har den 12 dennes utanordnat följande ersättningsbelopp: till åtskilliga försäkringshafvare inom HägerBtada socken, som förlorat färggods vid branden I Kisa färgeri, tillsammans . . 200: — „ dito inom K. Vi an för dito i8. — , „ „ Htlexlander för d:o SO. - » Oppeby . 28: — , , ' Ulrika 25:12 . . »V. Eneby , 806:- „ „ „ Tidersium , 230:- „ , . Tjärstad . 53:75 . . „ Horn „ 8: — - arrendatorn Aug Andersson i Hellestad för gräsvall som skadats genom släckning af branden vid Hällestads fat- tigbus ......... 38:40 ,. arrendatorn A. Hall i Hertz målen, klslexanders socken för en uppbränd rock..... 10: - „ bemmansegareo G. A. Larsson i Hallefors Horns socken, för uppbränd smideeredskap . ■ 50: — , arbetaren A F. Wastesson vid Åtvidaberg för div. uppbrän- da lösören........ 8: — „ godsägaren K Andenen ä Framtis, V. Eneby s:n, för nedbrända ladugårdabyggnader 7,! 8 >. — ocb diverse lösegendom . . 2,270: - ., landtbrukaren Wiktor Anders- son i Axhult för en vid Fram- näs uppbränd stenvagn ... 30: — „ Nyki.s kommun för ennedbränd etugubyggnad vid Hagdalen .____Hl: 78 Kronor 11.412 02 Kontraktskonvent. Ban- kekinds och Skärkinds kontrakters sommarkonvent hölls onsdagen den 16 dennes i Grebo prostgård. Kon- ventet var besökt af 12 prestmän. Diskussionsämnena voro uppsatta af kyrkoherden Fr. Hammarsten och kommi- nistern C G. Hasselberg, båda i Örtomta. Men som båda af sjukdom voro förhindra- de att infinna sig, inledde kyrkoherden C. F. Lindblom i Askeby den första frågan, som lydde; "Hvad menas med att predika bättring, och gifver nutidens predikosätt tillräckligt erkännande ät denna bättrings- predikan?" — Kring denna fråga uppstod ett högst lifligt meningsutbyte, som upp- tog hela den åt diskussionen anslagna ti- den Inledaren ställde frågan i biblisk be- lysning, och blef svaret ungefär så: Att predika bättring är för det första att upp- mana till bättring. För det andra är det att visa menniskorna deras synd och med detsamma Guds dom öfver synden. Detta sker genom att ställa Guds lag i hela dess skärpa för menniskornas ögon och hjertan. För det tredje är det att predika bättring att hänvisa till Honom, som kan förlåta och frälsa och dymedelst väcka längtan efter näden. För det fjerde bör denna bätt- ringspredikan ske i -Jesu Kristi namn. Den andra delen af frågan om den nuti- da predikan öfverensstämde med dessa for- dringar, besvarades med bestämdt nej, i synnerhet hvad angick den andra punkten, om Guds lags fordran framställdes tillräck- ligt kraftigt ,, _ . „, På eftermiddagen kl. o hölls gudstjenst i Grebo kyrka, hvarvid Komministrarna B. Pettersson i Skärkind och O. Odahl i Landeryd förrättade altartjensten — den förre utförde fullständig messning — och kyrkoherden B. Frieberg i Ö. Ryd höll en god missionspredikan. Gudstjensten var mycket talrikt besökt. Snart derefter skildes embetsbröder- na och foro i den vackra sommar- natten till sina respsktiva hem, till hvilka somliga hade ända till 3 å 4 mils landsväg. Alla medförde de dock ett angenämt minne af den naturskö- na Grebo prestgård med dess utsigt öfver Erlången och af det vänliga, gäst- fria värdfolket, prosten och prostin- nan Sundberg. Bort med grindarne I K. befhde har förordnat att, med undantag för grinden i rågången mellan Filling» mellangård och starrgård, grinden å Bertils- bo hagmark. grinden mellan Gällstad och Himna, grindon mellan Himna öster- och storgård, grinden å Himna bergsgårds egor och grinden mellan Viskeryd och Roge- stad, hvilka grindar icke utan synnerlig olägenhet kunna undvaras, samtlige vid 1896 års vägsyn inom Bankekinds härads väghålfningsdistrikt bortsynade grindar, skola såsom olagligen uppsatta borttagas inom fjorton dagar efter det utslaget tagit ät sig laga kraft eller, i händelse af be- svär, blifvit slutligen fastståldt, vid äfven- tyr af sådant eljes på vederbörande grind- egares bekostnad mot lega verkställes. jUakarefragan 1 Valde- marsviks distrikt. Denna långvariga och invecklade tvistefråga mellan kommunerna bar, enligt från Stockholm till oss ingångna enskilds underrättelser, den 28 sistlidne Maj blifvit af k. m:t afgjord på det sätt, att k. m:t förklarat stt den genom kongl. brefvet den 21 S ptembar 1850, uppå a-nsokning af invånarne i Vildemarsvik samt i Gryts socken af Östergötlands län och i Tryserusns socken inom Kal- mar län, medgima rätt af tjenstårsbe- räkuing for en distriktsläkare för kom- munerna med station för läkaren i Val- demarsviks köping, skall med instun- dande September månad upphöra att gälla, dock med rätt lör t, f. extra pro- vinsial åkaren i distriktet JV. O. Tim- berg att, derest ban fortfarande tjenst- gör ioom distriktet, till och med nämn- da tid åtnjuta jeustårsberäkning, samt med rättighet för kommunerna att i dea ordning gällande läkareinstruktion innehåller göra ansökning om extra provinsialläkares anställande inom di- striktet. Medalj i silfver af 8:e storleken med inskrift "för medborgerlig för- tjenst" har afk. m:t tilldelats f. kyrko- värden i Godegårds församling Lean- der Jonsson i Hulu. öppnade forngrafvar. För- söksgräfningar i en ooh annan graf- kulle i G ästgif varehagen på Vimmerby stads område har bonats af fil. kand. H. Hansson i Södra Vi. I de hittills öppnade kullarne, som voro s. k. brän- da grafvar, påträffades, förutom brän- da människoben, en jernknif af egen- domlig form, jernbeslag till bälte, en bronsnng, perlor af bränd lera samt stycken af lerkärl m. m. Säkerligen gömma de många, tusenåriga graf- varne, i hvilka skattgräfvare enligt synliga märken då oon di påtat, ett värderikt stoff till ortens kulturhisto- ria från hednatid, säger 'Vimmerby Kur. Kommunallån. K. m:t har medgifvit Hjorteds församling att upptaga ett 20-årigt amorteringslån å 10,000 kr. för skolhusbyggnad. Vid Smålands idiothem har öfverstyrelsen till lärarinna från den 1 nästa Juli antagit fröken Anna Petersson efter fröken Hulda Malm- ström, som då lemnar sin plats så- som biträde i hushållet och såsom arbetslarannna. Elevantalet vid anstalten uppgår f. n. till 60, deraf 28 gossar och 22 flickor. Under 1896 ha 7 elever ut- 8krifvits ooh 7 intagits. Inkomst- och utgiftsförslaget lör 1898 slutar på 20,000kr. Drunknad. Åkaren E. G. Eriks- sons i Kristineberg S:t Johannis soc- ken, 16 månader gamla flicka, Helena Benesia, omkom den 13 dennes ge- nom drunkning i en vid Kristineberg befintlig brunn Olyckan inträffade medan barnets moder var sysselsatt inne i byggnaden. Faststäldt Vite. K. m.t har faststält Hammarkinds och Stege borgs tingslags häradsrätts samt Göta hofrätts utslag, hvarigenom kollegan J. H. Theorell ålagts lagfara de s. k. Burenschöldska fideikomissegen- domarne i Hammarkinds härad vid vite af 1,600 kr. Vadstena stadsfullmäk- tige hade häromdagen sammanträde, hvarvid stadens räkenskaper för förra året godkändes, cch drätselkammaren äfvensom stadskassören erhöll ansvars- frihet Likaså godkä.ides fattigvårdsstyrel- sens ocb slöjdskolans räkenskaper ocb beviljades derfor vederbörlig ansvars frihet. Från Vadstena sprithindeUbolag hade till magistraten inkommit ett anbud å minuthandeln med spirituösa under 2 års tid, hvilket anbud gälde en försälj ning af 9,000 liter med en skatt af 1,350 kr. Förordadt af beredui igsut- skottet, b of detta anbud af Btadsfull mäktige antaget. En motion om skrifvelse till länssty- relsen om lätt lör polismyndigheten att vid särskilda festli heter utsträcka utskänkningstiden bifölls. Från drätselkammaren hade inkom- mit en skrifvelse med begäran om till- sättande af en komité med uppdrag att utreda om och huru den pågåen- de jordprocessen skall vidare fortsättas. Drätselkammarens ordförande upply- ste om att ifrågavarande process re- dan kostat staden öfver 10,000 kr., och att den begärda landtmäteriför- rättningen komme att kosta ytterli- gare belopp. Etter diskussion beslöto fullmäktige remittera skrifvelsen till den sedan 1889 tungerande jordkomi- tén med begäran om utredning af processens nuvarande läge. Ett egendomligt altare kommer Vadstena klosterkyrka att få, skrifver Ö. Kur. Under restaura- tionsarbetets gäng har man hår och der, mest inlagda i golfvets stenlägg- ning, träffat på gamla altarbord, lätt igenkänliga på den egendomliga affas- ningen. och framförallt, de fem kors, hvarmed altarbord från medeltiden äro märkta, en erinring om Kristi fem sår. Till storleken äro dessa altarbord af två olika grupper, större och min- dre. De större torde haft sin plats å hufvudaltaren, de mindre å några af de många bi-altaren, hvilka, enligt en uppgift, skulle ha varit omkring 60. Ett och annat altarbord tyckes i se nare tider ha blifvit å öfre ytan om hugget till grafsten med bilder och inskrifter. Man var något tveksam, huru man skulle göra med de återstående altar- borden. Nu kommer man att af dessa bygga det nya altaret. Framsidan bildas af ett stort — riktigt stort, — altarbord, flyglarna och baksidan bil- das af 7 mindre altarbord och ofvan- på denna resning lägges det största af dem allesamman, enligt all sannolik- het samma' altarbord, som på Birgit- tas bud invigdes till högaltare och helgades åt St. Petrus. Det blir nu återigen användt som altarbord och troligen pä alldeles samma plats i kyrkan, der det ursprungligen legat Ty det nya altaret hvilar på en gam- mal grund, som enligt all sannolikhet burit det gamla Petri altaret Det hela kommer att bli massivt Vackert blir det nog icke. Men egen- domligt blir det — ett altare af idel till altaren vigda stenar. För lång ooh trogen -tjenst har Patriotiska sällskapet utdelat stSrre medaljen med konungens bröstbild åt trädgårdsmästaren Anders Johan Lars- son, f. 1832, från Hålen under Forsnäs. Sunds s n. för 50 års tjenst. på ansökan af kammarjunkaren L. R. Rääf; åt f. d. rätta- ren Karl Magnus Andersson, f. 1827, för 52 års tjenst klensmeden Johan Gustaf Eriksson, f. 1820, för 50 års tjenst, kusken Alexander Marcus Björk, f. 1829, för 41 års tjenst, snickaren Johan Fredrik Markör, f. 1835, för 44 års tjenst, nattvakten Johan- nes QvarBell. f. 1828, för 41 års tjenst, träd- arbetaren Johannes Wahlberg, f. 1833, för 41 års tjenst, och magasinsföreståndaren Jakob Nahnfelt. f. 1813. för 38 års tjenst, samtliga hos Grytjöls bruks aktiebolag, Hellestads s:n; åt orgeltramparen Kristian Ulrik Jansson, f. 1833, för 45 års tjenst, och fjerdingsmannen Carl Fredrik Jakobsson, f. 1828, 41 års tjenst hos Godegårds kom- mun, på ansökan af kyrkoherden Karl Sundström; den mindre medaljen med konun- gens bröstbild åt verkmästaren Karl Gustaf Sundin (guldmedalj), f 1848, för 31 års tjenst hos Grytjöls bruks aktiebolag, Hellestads s.n; åt pigan Klara Johansdotter från Buhlsjö, Sunds s:n. f. 1848, för 25 års tjenst på an- sökan af kammarjunkaren L. R. Rääf; åt kammarsmedsmästaren Per Adolf Hell- ström, f. 1834. för 35 års tjenst hos f. d. överstelöjtnanten m m. C. Grill å Gode- gårds bruk, Godegårds s:n; sällskapets medalj med inskrift ooh sinnebilder åt kusken Carl Axel Perman, f. 1842, och rättaren Johan Fredrik Andersson, f. 1836, för resp. 21 och 19Vs års tjenst hos bruks- ägaren m. m. C. F. Bergstedt å Skrukarp, Kr ■■ Folkskrifter om tuber- kulosen. För prisbelönande af folkskrifter om tuberkulos och åtgär- der för motarbetande af dess sprid- ning har k. m:t till svenska läkare- sällskapets disposition stält ett be- lopp af 3,000 kr. SJelfmord. Omkring 24 åriga f. pigan Emma Max, boende vid lägen- heten Hagalund a Mjerdévi egor, Slaka socken, afhände sig i onsdags f. v. lifvet genom hängning. Oisa- ken sökes deri att hon i slutet af sistl. April framfödde dödfödda tvil- lingar. Födseln vållade M. en svårare sjukdom, för hvilken hon intogs på lasarettet. Men äfven efter utkom- sten från sjukhuset var hon mycket sjuklig och visade sig emellanåt vir- rig och hade flere gånger försökt taga sitt lif, i anfall af tillfällig sinnesför- virring, men hindrats, tills hon i ons- dags lyckades smyga sig ut och full- borda sitt uppsåt i en närbelägen '- -i. Nordiska landtbruks- kongressen 1 Btoekholm den 20—23 Juli. Tidningen "Landtmannen" meddelar i förra vec- kans n:r det af komiterade uppgjorda förslaget till arbetsordning vid den stundande kongressen. Af detsamma framgår, att det ej endast blir många frågor, som der komma under be- handling, utan ock att det bland dessa finnas ett stort flertal, som i hög grad äro förtjenta af våra landt- mäns uppmärksamhet. Då nu säkerligen äfven inom jord- brukarnes krets de flesta ha lör af- sigt att under sommarens lopp be- söka Stockholm, bör tiden för detta besök just väljas med fästadt afse- ende på landtbrukskongressen, och detta ej endast från ofvan antydda synpunkt. Dertill kommer ju ock att kon- fressmedlem dels kan företaga resan it på en under 14 dagar' gällande tur- och returbiljett, som ej kostar mer än vanlig enkel biljett, dels ock under 6 dagar eger fritt tillträde till utställningen, en fördel, som inga- lunda är obetydlig. Det vanliga in- trädespriset är nämligen 1 kr. och den biljett, som då erhålles, gäller endast för ett enda besök å utställ- ningen. De biljetter deremot, som kongressens medlemmar erhålla, be- rättiga ej endast till ett enda dylikt besök under hvar och en af de sex dagarne, utan man kan med den i sin hand gå och komma hur ofta man vill. Vidare anse vi oss i detta samman- hang böra påpeka, hurusom hvarje medlem af kongressen gratis erhåller den berättelse öfver kongressens för- handlingar, som under höstens lopp utkommer, och hvilken ej endast kom- mer att innehålla alla de fullständigt utarbetade föredragen, utau ook så- väl de till kongressen inlemnade Bi- handlingar, som ej vid densamma blifvit föredragna, liksom äfven sten- ografiska, af resp. talare granskade referat ötver den förda diskussionen. AU en dylik bok iör hvarje jordbru- kare bör ha ett högt värde ligger i öppen dag. Åfven damer kunna anmäla sig som deltagare i kongressen, då de natur- ligtvis äfven komma i åtnjutande af här omordade nedsättning i biljett- prisen å jernvägarne samt fritt till- träde till utställningen. Och hvad angår berättelsen öfver kongressens förhandlingar, så böra de betrakta äf- ven den som en beaktansvttrd vinst, ty bättre iulgåfva kunna de sannerli- gen ej gifva den landtman bland de- ras bekanta, som af en eller, annan anledning försummar att anmäla sig som deltagare i kongressen. i Anmälningarne böra — såsom an- nons i våra tidningar och tidskrifter meddelat — snarast möjligt verkstäl- las, antingen hos Prof. Chr. Loven, Landtbruksakademien, Stockholm, el- ler hos sekreteraren hr Wilhelm Flach, adr. Svalöf. Svenska simmare till London. Tolf svenska simmare skola afresa till London i böljan af nästa månad för att deltaga i den al The life saving sooiety derstädes an- ordnade internationella simtäflan. Af dessa äro sex från Stockholm, tre från Gefle, två från Upsala ooh en från Vesterås. För omkostnaderna kommer en uppvisning att anordnas i huivudstadens bad- och si minrätt- ning någon af dagarne iör interna- tionella presskongressens dervaro, sannolikt söndagen den 27 d:s. Möj- ligen kommer också i Göteborg en uppvisning att för samma ändamål föranstaltas. Ett tillbud till Jernvfigs- olyeka yppade sig, berättar östg., den 15 dennes, då persontåget n:r 21, som afgår från Linköping 3,33 e. m, kommit mellan Mjölby och Stråisnäs stationer. Vid Grönlunds gård finnes öfver en kanal en bro, å hvilken äro såsom gångbana på syllarne fastspikade två-tums plank. Af skakningen från tågen, i förening med den i tisdags rådande stormeo, hade en planka slitits lös samt lagt sig ötver ralsei Bron är b dagen i en kurva, hvarför ha idei- sen ej observerades från lokomotivet förr än det var för sent att stanna. Plankan krossades, och tåget fortsatte, utan att passagerarne fingo reda på i hvilken fara de sväfvat. Plankan låg på kurvans innersta räls. Hade den i stället legat på den yttre, hade dit nog ej arlup t så lätt. — Ett annat lult tillbud timade, efter hvad vi inhemtat, den 13 dennes. När uppgående qvälltåget, som anlän- der till Linköping kl. 10,20, befann sig strax söder o j> Sömmens station, låg i dess väg en större sten å banvallen. flindret märktes emellertid tids nog att kunna atiagsnas innan nSgoi olycka inträff it, De på senare tiden rätt o'U omta- lade likartade tillbuden och ä'veu tem- ligen täta smärre olyckor, som iiträffit, komma en emellertid att tvifla på. att ren f. n. är tilhäckli». Stort fastighetsköp. 3 7/s mtl Lindnäs i Misterhults och Veste- rums socknar har af rådmai J. G. Eng- stiöm i Oskarsbama Balts med inven- tarier till förvaltaren T. Engström för 3 0 000 kr. med tillträde den 1 nästa November. Eldsvåda. Vid 4- tiden på aftonen d. 18 d:s uppstod på obekant sätt elds- våda i torpet Rosans ladugård under Litzängs egor i Godegård. Till följd af den syclvestliga vinden kastades elden till uthusen vid hufvudgården, hvilka nedbrunno, och spreds vidare till Qvarnhagens garfveri, der både boningshus och uthus i grund ned- brunno, allt på omkring 2 timmar. Med möda kunde elden hejdas så att det närliggande Qvarnhammars bruk skonadeB. Släckningsarbetet bedrefs med stor raskhet och framgång, trots svår vattenhemtning, af platsens folk, sedan kyrkans och Godegårds bruks m. fl. sprutor anländt till brandstället. Vid af brandstodskomitén i Godegård gjord undersökning har befunnits att en 6-årig, ej fullt normal flicka genom oförstånd och ovarsamhet med fos- fortändstiokor gifvit upphof till bran- den. Litzäng är kronoboställe och inne- hafves af garfvåren A, Lindstedt, hvil- ken äfven egde de nedbrunna husen i Qvarnhagen. Allt det brunna, så väl löst som fast, utom i Rosan, der elden först utbröt, var lörsäkradt. -Barnamord? Omkring 34 år gamla pigan Anna Andersson från Rosenlund i Normlösa socken fram- födde natten till den 4 sistlidne Maj i enslighet ett flickebarn, hvilket af- led strax efter födseln. Rykten gå om att barnet omkommit genom mo- derns uppsåtliga vållande, men vid derom anstäld polisundersökning bar Andersson på det bestämdaste förne- kat, att hon vidtagit någon åtgärd i afsigt att döda barnet. Huru härmed sig förhåller torde blifva konstateradt genom den obduktion, som t. f. pro- vinsialläkaren Hj. Suber lörordnats verkställa å liket etter barnet Tidigt på morgonen den 12 Maj ha- de Andersson, som icke hos pastor anmält fostrets födelse, burit detta till Normlösa kyrkogård, der bon grått en grop vid en graf och deri nedlagt liket i en pappask. Ännu ett KongootTer. Herr Nils Kristian August von Melen har nnder Februari hastigt dött i N'Dirfi, Kongostaten, 33 år gammal. Hr von Melen har blifvit utsatt för samma olyckliga öde som löjtnant Groneborg. Enligt en underrättelse i af den 3 Juni d. å., som ingått från konsul Hopkins i Washington till hr | v. M:s i Stockholm boende eiterlet- vande, har han mördats af uppstud- siga och revolterande svarta soldater från den trupp, der han senast tjenst- gjorde. Efter att i 10 år hafva stått i ame- rikanska arméns tjenst, tog hr v. M. vid ett besök i Washington engage- ment under 3 år i Kongostatens armé, med uppdrag att inölva svarta sol- dater. Efter att någon tid ha uppe- hållit sig i Brussel öfverreste han direkt till Borna, der han, enligt ett bref, var närvarande under explosio- nen å den stora engelska ångaren Matadi, som egde rum iör någon tid sedan och hvarvid svensken Edling fans bland de många offren. Hr Nils v. Melen var född 1864, således vid sin död endast 33 år gammal. Han var ogift samt broder till grosshandlaren A. G. L. v. Melen i Stockholm. Den expedition, der löjtnant Crone- borg stupade, var utsänd för att tukta de infödda soldater, som dödat sina officerare. Med all sannolikhet var v. M. en af dessa åsyftade. Döden följde. Andersson- Rolander, som skadades så illaihuf- vudet vid pingstdansen i Konungsund afled å lasarettet i Söderköping i ons- dags qväll. Kronolänsman Zelleroth har begärt rättsmedicinsk undersök- ning. Liket af en gvinna hitta- des i fredags i Motala ström midt för snickeriaktiebolaget i Norrköping. Detektiva polisen indentifierade snart detsamma med 30-äriga förra väfver- skan Karolina Vikström, hvilken, svagsmt, bortgick från hemmet 4S Hospitalsgatan fredagen den 11 d:s. Till urarfvakonkurs har boet etter arlidne häradsdomaren A R Appe qviat i Grimstad, D.othems soc- ken, blifvit atträit. Bevakning skall ske i Mogata den 31 Augusti. Som småskollärarinna har från Borås' privata småskolese- minarium utexaminerats Jenny Sofia Johansson från Asby socken. — Bedårad af mina lidelser, har jag böjt knä till och med för dina laster. Förblindad ända till svaghet, blef jag icke dina dygders, utan dina syn- ders riddare. Jag hoppades, att årtiondens trohet skulle återgifva mig en förlorad lycka. I detta hopp styrktes jag, då Armfelt försmådde dig, och du, sä- rad i din qvinliga fåfänga, utlemnade honom åt min hämd. Blott detta enda ord: hämd! hvilken mängd af uppoffringar och förödmjukelser inbegriper ej det! Af kärlek både jag icke mod att hämnas, förrän du sjelf bad mig derom. Huru gnagdas likväl icke min själ at den tärande förebråelsen för en ohämnad, kränkande skymf! Blodsarbetet i Aachen krönte ej ödet med framgång. Sårad, nära döende, bars jag från duellplat- sen. Min arm, som aldrig förr darrat, darrade, då jag stod emot min lefnadsfiende. Stunden var för mig af samma vigt, som hade jag stått inför den högstes domstol. Armfelt kom, lättsinnigheten sjelf. O, min gud! gifves då ingen rättvisa? Wanja, ditt öga mul- nade endast, då du underrättades om att min hand felat; du borde ha fält tårar lör hvarje droppe blod, som flöt ur mina ådror. Du vill afbryta mig. Hör mig till slut. Ditt syndaregister skall blifva fullkom- nadt. Den oädla frukten af din förbjudna kärlek öfvergaf Sverige, bortjagad från sin lyckas och arab gryende morgon af ditt brott, af sin vanfräjdade börd. Hvad har jag gjort ? Glömmande mig sjelf, har jag sökt konom från land till land, från stad till stad. Med ett blödande, ännu icke läkt sår, har jag genom- korsat Europa, sändt emissarier till andra verldsde- lar, men allt lörgäfves. Han tyckes hafva försvun- nit från jorden. Endast för en vänlig blick från ditt öga skulle jag ha skjutit mig iör pannan och sökt honom i himmelen. Men hvad rör dig, hvad jag gjort eller hvad jag lider? Du har ej tanke för något annat än för ditt eget hjerta, och deröfver herskar såsom en förtrollning endast den, som skötlat din 297 frid, plundrat din ära, rötvat din dygd och sedau förkastat dig. Hvilken hånande ironi! Af bry t mig icke. Måttet är ännu icke fullt. Vet du, hvarför jag i denna stund infunnit mig här? Wanja blickade rädd och fruktande på honom. — Jag kom, fortsatte Vincent, för att ändtligen föra dig ur denna lefvande graf och återgifva dig .... Wanja höjde sin panna upp emot honom. I det bleka ansigtet vidgade ögonen sig. Forskande be- traktade hon Vincent, liksom för att i hans kalla drag utleta, hvad han ville säga. — Återgifva mig, upprepade hon långsamt. — Efter åratal kom jag med ett budskap, som ånyo skulle fylla ditt bröst med glädje och lycka, med sällhet och frid. — Du skulle ha funnit . . . — Hvad jag fåfängt sökt i Europa, lörgäfves efterspanat i Amerika, ja, jag har funnit honom här . . . här . . . — I Neapel? — Ja. — Honom? — Ja. — Min gud! — Och då jag hastar hit, lifvad af en glädje, :;om jag icke förmår uttala, finner jag d'g färdig att för evigt begrafva dig inom dessa murar, för evigt slita alla band med verlden. Wanja gömde sitt ansigte i sina händer. En smärtsam strid rasade inom den svagas bröst. — När lyckan kommer, linnes du icke mera för den, fortsatte han. Så länge vi sökte sällheten, fans icke den för oss; när den söker oss, finnas icke vi för den. I brottets spår, i ditt spår, Wanja, van- drar förbannelsen. Ve ossl — Sjelfva din invigningsstund, fortfor Vincent, 300 — Jag eger rättighet att vara ensam denna sista stund. — Du frågar mig, hvad du bör göra? — Ack ja, säg mig. — Luta hit ditt öra — så der - nävål. — Nåväl . . . — Fly, Wanja, fly! — Allsmägtige gud! — Du har ej ett enda ögonblick att förlora, kom, kom! — Omöjligt, nej! Det var ej om ett sådant råd jag bad dig. Förskräckelse och häpnad målade sig i Wanjas — Du kan lätt komma ned i trädgården. — Lemna mig, för guds skull, lemna mig! — Vid östra hörnet af trädgården har muren rasat. Utan svårigheter skall du kunna öfverstiga den. Kom! — Fresta mig ej! Bort, bort ifrån mig! — Inom klostret väntar dig grafven, en graf, der sjelfva uppståndelsen endast är döden. Lyd mig! — Du är förfärlig! — Verlden vinkar dig med lif och glädje. — Försköning! — På andra sidan om muren skall du mottagas al" din sons armar. — Af hans famn I — Du skall känna hans bjerta klappa mot ditt. — O, min gud! — Du skall få blicka in i hans öga. — Tyst, för all del, tyst! Jag tror man redan kommer hit! Hör du! — Skynda dig. Din son väntar. — Du vet ej, hvar han finnes. — Vi skola gemensamt finna honom. — Klockan slår. 293 Hos Vincent var kroppen endast ett verktyg, lydande hans viljas beslutsamma och bestämda bud. — Och denna tempelsång? sporde han. — Tillkännagifver att hennes sista bön, såsom tillhörande en yttre verld, nu är slutad. Hör ni, tonerna dö bort. — Hon är då ledig i detta ögonblick? — När icke läpparne bedja, beder hjertat. En Kristi brud är aldrig ledig. — Anmäl mig hos abedissan; men var god och gör det nu genast. Jag har vigtiga saker att säga. Vincent talade med lugn, och portvakterskun gick. Vi förbigå de svårigheter, som mötte Vincent, innan han slutligen fick tillstånd att tala med Wanja; men, van att besegra de största hinder, gjorde han det åfven nu. — Wanja, Wanja! klagade lian, då han återsåg henne. — Prisa gud, Vincent, och klaga ej. Vid dessa Wanjas ord var det, som om en ljung- eld af vrede och förbittring lyst till i lians svarta öga. — Förbannelse, ropade han, hänförd af passioner och qval, förbannelse öfver en verld, som plundrat mig på sällhet och lycka, som bedragit n:ig i mitt hjertas tro, i min själs kärlek, och som nu — i denna stund — sönderbryter den sista länken, hoppets länk, emellan mig och himmelen, emellan mig och gud. Allsmägtiga försyn, hvilken föl farlig dårskap är icke hela mitt lif! Lik en underjordisk gång, utan solens glädjande ljus, har mitt lif foitgått; fortgått i det arma hoppet, att det skulle leda till ett mål af säll- het. Jag har arbetat förgäfves, mina plågor hafva varit Ixionshjul och mina händers verk Sisyhklippor. Förgätves! Det är förfärligt att nära vid gratvens rand nödgas säga till sig sjelf, att man arbetat för- gäfves. Förbannelse! C. F. RUdtritnd. Drabanten. II. oö