Titel: Östgötaposten
Datum: 1899-09-15
<-- Sida 4 -->
-
+    
<-- Sida 4 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD OSTGÖTA-POSTEN Nar 37, Fredagen eSen 15 September 1899, Dråpet i Vist. Förnyad ransakning hölls i tisilng-- p'i cellfängelset i Linköping mod de fyra häk- tade lemvägsarhetarne Karlsson. Lars- son, Krona och Jönsson. De häktade vidhöllo i hufvudsak sina fö- regående påståenden och lemnade några smärre tillägg. Karlsson, hvilken anses vara den egentlige dråparen, fortfor så- lunda att neka under förklaring, att han intet kom ihåg. Dock medgat han, att han mot Krona möjligen användt en hop- f äld knif. Krona upprepade sitt förut fälda påstående, att Karlsson och Jönsson vore de egentlige dråparne. Han hade vidare tydligt sett Karlsson vid våldet mot Eig- nell ha knif uppe, men detta kunde han ej med bestämdhet säga om Jönsson. Denne sistnämnde nekade energiskt härtill. Derpå vidtog vittnesförhör. Först hör- des jemvägsarbetaren K. A. Zachrisson, som vid 2-tiden natten efter dråpet pä väg till sitt hem påträffat Jönsson och Karlsson, hvilka sutto vid dikeskanten. Vittnet hade samtalat med Jönsson, som frågat honom om en del likgiltiga saker. Samtalet afbröts emellertid plötsligt der- igenom, att vittnet erhöll en spark i huf- vudet af Karlsson, hvilket hade till följd, att vittnet fann det klokast att hastigt retirera. För öfrigt hade vittnet sig intet bekant om de häktade. Jemvägsarbetaren F. O. Soderhnd be- rättade, att han varit inne hos bröderna Eriksson, då Karlsson, Jönsson och Lars- son-Persson kommit in till dessa och der begärt och erhållit bränvin. De häktade hade endast några minuter varit derinne och derpå i vittnets sällskap gått ut igen. Vittnet hade hört dem sins emellan fråga efter Krona, som de sade sig vilja gifva stryk; de uppgåfvo emellertid ingen or- sak härför. En af de häktade — enligt hvad vittnet trodde sig veta var det "Kalle Bleking" — hade helt oförmodadt utan någon föregående ordvexling eller någon annan anledning sagt åt vittnet, att nan kunde gifva honom ett knifhugg, men hade då lugnats af Larsson. Såväl Larsson som Jönsson intygade, att det varit "Kalle Ble- king", som lällt yttrandet ifråga, men Karlsson fortsatte att neka äfven nu och sade sig ej kunna minnas något. Derefter hördes extra polismannen J. L. Lundgren, som berättade, att han i la- dan, der Earlsson tillbragt natten mellan torsdagen och fredagen närmast före drå- pet, väl kunnat se den plats, der Karls- son legat men ej der upptäcka några spår af blott Vittnet intygade vidare, att Karls- son vid häktningen varit nedblodad i an- sigtet och på händerna. Hustrun Sofia Bergström sade, att då Larsson på torsdagen före dråpet hem- kommit, han visserligen varit drucken men ej nedblodad. Ej heller hade hon i ladan kunnat upptäcka några blodspår. Åklagaren yrkade ansvar på Karlsson för dråpet i vist, för hemfridsbrott hos fenadieren Knapp, för fylleri och oljud allmän vägden 20 Juli och för miss- handel mot Krona med lifsfarligt vapen. Mot Larsson yrkades ansvar fSr delaktig- het i dråpet samt för hemfridsbrott hos K. J. Karlsson i Hemfriden och på ytter- ligare ett ställe. Mot Jönsson yrkades li- kaledes ansvar för delaktighet i dråpet samt för hemfridsbrott hos Knapp och lör fylleri och förargelseväckande .uppföran- de & allmän väg den 20 Juli. Mot Krona yrkades endast ansvar för delaktighet i dråp. Slutligen yrkades, att de häktade, en för alla och alla för en, skulle dömas skyldiga att med 150 kr, årligen under- stödja den dräptes moder enkan Dahl- ström, bosatt i Ringarum och åtnjutande fattigunderstöd derstädes. Vidare begär- des ersättning för kostnaderna för den dödes begrafmng, obduktion m. m. Slut- ligen begärde åklagaren uppskof i målet, enär Karlssons knif blif vit sänd till rätts- kemist för undersökning, huruvida spår af blod kunde upptäckas på densamma och utlåtande ännu icke inkommit. Rätten beviljade uppskof till den 27 Sept., då Åklagaren skall förete slutbevis- ning._________________________________ Skilda länder. En ny rysk isbrytare. Begäret att nå nordpolen har framkallat en mängd dristiga planer. Nyligen bar den ryska amiralen Makaron intres- serat sig mycket för den tanken att använda en väldig isbrytare i polar- forskningens tjenst. Det är väl ej möjligt att på detta sätt nå alldeles upp till nordpolen, men med ett så kraftigt skepp, som det Makaroff ny- ligen låtit bygga på Armstrong & Whitworths skeppsvarf i England, kände man kanske tränga så långt fram, att man sedan kunde nå målet med andra fortskafrningsmedel. Det är dock icke meningen, att den nya isbrytaren "Jermak" skall ome- delbart gå till polen; för närvarande får han nöja sig med en mindre äro- rik, men åtskilligt nyttigare verk- samhet, nämligen den att under vin- termånaderna uppehålla sjöfarten på de annars tillfrusna ryska östersjö' hamnarna. "Jermak" är byggd så, att den skjuter med bogen upp på isen och bryter sönder denna med sin tyngd. Da det emellertid icke är fördelaktigt, att skeppet går djupare än nödvän- digt, när det seglar i öppet vatten eller tunn is, är det inrättat så, att dess vigt kan förändras genom in- ooh utpumpning af vattenbarlast. För detta ändamål finnas i skeppet 48 af delningar, som kunna fyllas med vatten, när man önskar det. Härige- nom kan tyngden förändras från 10,800 tons till 14,731 tons. Det kan alltså upptaga omkring 4,000 tons (= 4 millioner kilo) vatten; när skep- pet intagit så mycket vatten, som det rymmer, ligger det 2 meter djupare. Bogens nedersta del är dragen starkt tillbaka, så att den öfversta delen med förstäfven skjuter fram omkring 10 meter, och denna del har en sådan form, att den lätt glider upp på isen. Längre ned sit- ter en propeller, hvilken genom sin omsvängande rörelse söker att suga bort vattnet under isen. På detta sätt förminskas stödet för isen, hvil- ken derigenom lättare krossas. Isbrytaren är naturligtvis mycket starkt byggd, för att den skall kunna motstå isens tryck. Den är på större delen af sidorna försedd med dubbla väggar; i de deraf uppkomma tom- rummen förvaras kolen. De tvärväg- gar, som afdela skeppet i de förut omtalade vattenbehållarne, föröka också dess styrka. Skeppet är för- seddt med 3 extra propellrar förutom den stora i aktern. Dess 4 ångma- skiner kunna tillsammans utveckla 12,000 hästkrafter, och den kan in- taga omkring 4,000 tons kol. Då Makaroff i Februari 1899 förde "Jermak" till Kronstadt påträffade man drifis, som var l1/» meter tjock. Genom denna gick "Jermak" utan ansträngning, dess fart blef endast förminskad med en tiondel Snart steg isens tjocklek på en stor sam- manhängande sträcka till 3 meter. På ett ställe måste skeppet kämpa mot is, som var 1\ m. tjock. Denna tjocklek hade uppstått genom att stora isflak drifvits från en sandbank och frusit fast i det ursprungliga islagret. Men "Jermak" besegrade öfverallt hindren utan att taga skada. Man kom till den öfvertygelsen, att detta skepp kunde genomtränga hvarje is- täcke, som förekommer i Östersjön. Men värre än den tjockaste is visade sig ett mjukt snölager vara, ett 6'/s meter tjockt, jemnt snölager ofvanpå l*/a meter tjock is uttömde nästan skeppets krafter. Redan ett lager af snö på '/a meter ansågs för ett mycket stort hinder. Han arbetade endast om dagen och förankrade om natten skeppet i isen, der man för tillfället befann sig; och det visade sig icke vara den ringaBte svårighet att nästa morgon åter sätta skeppet i gång. I Kron- stadts hamn hade "Jermak" tillfälle att bana väg för andra fartyg genom att företaga genomskärningar i 1 ra. tjock is.___________ Om pesten i Ryssland skrifver en korrespondent i Peters- burg till tidningen "Dagen" följande: Den s. k. pneumonien tilltager i betänklig grad Den kallas visserligen alltjemnt offlcieit för pneunioni, men numera är det en offentlig hemlighet, att sjukdomen ingenting annat är än den s. k. svarta döden, som så svårt härjade Europa under medeltiden. Prins Oldenburg, hvilken som bekant förlidet år sändes till Samarkand för att bekämpa den då derstädes i en bergsby utbrutna farsoten, skall om några dagar begifva sig till astrakan- ska guvernementet. I dag — den 2 Sept. — skall ett andra hemligt kejserligt ministerråd hållas. Finansministern Witte, hvil- ken veterligen har de allra största svårigheter att hålla tillsammans bud- geten, påstås halva yttrat, att om det också skulle komma till 300,000 döds- fall om dagen, han dock icke skulle tillråda, att saken droges fram i lju- set, ty detta skulle än ytterligare för- svåra Kysslands prekära ekonomiska ställning. Emellertid kan det möjli- gen hända, att pesten dyker upp i Moskwa, Saratoff eller Petersburg, tack vare den nuvarande lätta sam- färdseln mellan södra Wolgatrakterna och nämnda orter. Vederbörande myndigheter inom de länder, som gränsa intill Ryssland, göra derför väl i att noga följa hän- delsernas förlopp utan att lita på nå- gra offlciela rapporter eller dementier, väl vetande att, om ock faran icke kan kallas öfverbängande och älven om det skulle visa sig, att de bär re- laterade nyheterna skulle vara öfver- drifna eller till och med oriktiga, en smittosam sjukdom, som utbryter i de af hungersnöd försvagade ryska guvernementen, måste innebära ett hot icke blott för det öfriga Ryssland, utan för hela Europa. En uttorkad hufvudstad Den grekiska hufvudstaden står inför ett ödesdigert något, nästan lika svårt som kolera eller hungersnöd: Athen saknar vatten. Förhållandena äro rent af förtviflade. I allmänhet han tillflödet från Par- nassos nätt och jemt räcka till för den växande stadens behof. Ku har sedan förra vintern så godt som intet regn fallit, alla källor äro utsinade, all växtlighet vissnar. I Kefisios' och Elysios' nodbäddar fins ej dryck till en get, och den attiska slätten är så vattenfattig som Saharas öken. Och öfver töstande stad och land stålar dag efter dag den glödande solen från molnfri himmel. Vi nordbor ha nog svårt att göra oss ett rigtigt begrepp om hvad vat tenbrist vill säga i en stad, der tem- peraturen blott undantagsvis äf lägre än 30 grader och den starka afdunst- ningen kräfver mycket drickande. De mindre bemedlade ha för länge sedan upphört med lyxen att tvätta sig, och äfven välmående borgare draga sig för att betala 60 lepta (= 36 öre) för så pass vatten, som fyller ett tvättfat. Många tvättanstalter ha inställt sin verksamhet, och de andra betinga sig ofantliga pris. Dagligen föras bittra fejder om vatt- net. Nyligen råkade två tvätterskor i gräl om en balja vatten, och det slutade med att den ena dräpte den andra. Friskt och godt dricksvatten är dy rare än vin. Många personer göra sig god inkomst genom att föra vat- ten från Marossis till Athen och sälja det der, men det är blott en droppe i hafvet — eller rättare i öknen. De fattiga kunna redan nu blott hvar tredje eller fjerde dag njuta friskt vatten, och med fasa tänker man på att det ännu återstår två må- nader, innan det första höstregnet skall komma källsprången att åter flöda. Grannländerna, Vet största landtbruksmöte som hittills förekommit i Norden blir efter all sannolikhet den 18 dan3ke Land- manderorsamling i Odense nästa år. Danmark har ju länge på ett lysande sätt gått i spetsen för utvecklingen på jordbrukets område och på senare tiden har särskiidt husmansjordbru- ket der utvecklats på ett sätt som kan tjena till mönster för den mindre eller minste landlmannen på andra ställen i verlden. Mötet räcker i nio dagar från lör- dagen den 30 Juni till söndagen den 8 Juli 1900. Dess president blir grefve Friiz Ahlefeld-Laurvig och dess vice president kammarherre Vind på San- derumgård. Snö bar redan fallit på Got- land. Detta tidiga vinterförebud iakt- togs i söndags morse i Lärbro af en person, som då befann sig på resa genom sagda socken och dervid kunde vid vägkanten uppsamla snö i tillräcklig myckenhet för att bilda en ordentlig snöboll. På snöfallet följde efter en stund en häftig hagel- skur. Kulturbilder .och anteck- ningar från Östergötland. Ivttnne Ostgötar som "revolts- tionarer". Att tvänne personer, hvilka i sin ungdom blifvit ansedda som revolu- tionärer och som sådana äfven fått lida sitt straff, sedermera på äldre dagar kommo att intaga framstående platser såväl i socialt hänseende i allmänhet som särskiidt bland sitt stifts presterskap kan ju synas gan- ska egendomligt. Det kan också en- dast lå sin förklaring genom de olika förhållanden, som voro rådande vid de båda männens "revolutionära" uppträdande — hvilket inträffade vid tiden för konung Gustaf IV Adolfs kröning i Norrköping — och de om- ständigheter, som sedermera blefvo bestämmande efter nämnde konungs afsättande. Den ena af dem, vi här afse, var ingen mindre än Marcus Wallenberg, hvilken, som bekant, slutade sin bana som Linköpings stifts högt aktade chef och biskop. Den andre var den bekante skriftställaren, sedermera kanslirådet och rikshistoriegrafen Gu- staf Abraham Silfverstolpe, hvilken 1824 afled som kyrkoherde i Söder- köping Den på sin tid mycket omskrifna och omtalade "revolutionära" händel- sen tilldrog sig i Upsala. Vid denna tid var den ryktbare filosofen B. Höijer på höjden af sin popularitet i lärdomsstaden. Kring honom samlade sig en del yngre akademiska medborgare, bildande ett politiskt och litterärt sällskap under namn af "Juntan". Silfverstolpe, som nu var docent, var här en af de mest arbetande. Wallenberg hörde äfven hit. Höijer, som på grund af sina fri- sinnade åsigter, var illa sedd af re- geringen, hade icke vunnit befor- dran. Uppbragt häröfver och för öt ngt intresserad af upptåg och skan- daler, hade H. nu kommit på tanken att hämnas på höga eller t. o. m. högsta vederbörande. Och hans plan, som snart var färdig, giok ut på att sjelfva kröningsdagen ställa till nå- got, som skulle gifva vederbörande att tänka på. Silfverstolpe, som var en hänförd beundrare af H., skulle utföra och utförde äfven denna plan. Hvarken H. eller S. synes emellertid tänkt på, hvad upptåget skulle halva för följder. Men till uppträdet! Silfverstolpe hade i sin ungdom lärt sig spela fiol, och hans vän Wal- lenberg var en skicklig violoncellist. Ingick så kröningsdagen, som äf- ven i Upsala skulle firas, här med en oration, som enligt tidens sed var al- sedd att föregås af musik, vid hvars utförande S. o. W. skulle deltaga. När nu Silfverstolpe och Wallen- berg, strax före processionens an- komst hade intagit sina platser i or- kestern och tagit kännedom om de på notställarne framlagda noterna, meddelade de båda herrarne, att de icke kände det framlagda stycket och icke kunde utföra detsamma. Utom dem kunde, såsom de äfven visste med sig, nu icke blifva någon musik af. De båda "sammansvurne" utlofvade då att i en hast anskaffa ett sådant musikstycke, hvaruti så- väl de, som kapellet i öfrigt, voro inöfvade. Så skedde äfven, och till den gamle kapellmästaren — Lejel— öfverlem- nades Bidaille de Fleury. Det är att märka, att detta musik- stycke vid denna tid ansågs som en fullkomlig och i hög grad anstötlig revolutionssång, lika fruktansvärd för höga vederbörande och likasträngt förbjuden som Marseiläsen. Goda råd voro nu dyra. Musikan- föraren vägrade emellertid. S. och W. lade då lugnt ned sina fioler och af- lägsnade sig, åtföljda af flera andra af amatörerna, som väl på förhand hörde till de invigde. Slutigen åter- stodo endast några få musikaliska stipendiater, hvilka ex officio voro skyldiga spela. Men de voro för få att kunna utföra något. Hvad var nu att göra! Det var skandal om det icke blef musik, och det var skandal om det blef revolu- tionär musik. Häpen, villrådig, icke vetande hvad han skulle göra, valde L. slutligen det senare. Och till de lärde fäder- nas fasa samt öfrige närvarandes häp ■ nad och förvåning utfördes nu vid detta högtidliga tillfälle offentligen å Gustavianska auditoriet denna "revo- lutionsbatalj P Och detta i en tid, då skuggrädslan å högsta ort var större än någonsin, och en hvar var bunden såväl i yttrandet af åsigter som i sina handlingar. Djerfheten i tilltaget ansågs oer- hörd och väckte största uppmärsam- het öfver allt i landet. Process var äfven snart i gång. Domen blef afbln, tillrättavisning och ständig relegation från akademien. Omdömena af samtida blefvo olika. En del ansåg tillställningen — som den ju äfven var — dåraktig Andra ansägo uppträdet, hvilket ju i sin mån äfven kan tänkas, som en hand- ling af medborgerlig frimodighet. Saken glömdes emellertid, som vi nämnt, och låg de båda djerfve icke till last på äldre dagar. Höijer gick fri, då hans namn icke ens nämndes af de anklagade. En giftaslysten dam. På Opplunda säten i Rakereds soc- ken, numera införlifvad med Wiking- stads, föddes år 1675 Edla Margaretha Ulfsköld, dotter af jägmästaren i Östergötland Nils Ulfsköld och Helena Rääf i Småland. Redan vid ett par och tjugu års ål- der blef hon gift med en major Nils Allman. Det är obekant, huru länge detta äktenskap varade, men år 1714 ingick bon för andra gången äkten- skap med en i HessenCassel född dansk löjtnant Johan Albrekt Lrtz- felt. Dessa båda makar lefde nu till- sammans i ett fyrtioångt äktenskap, äi da till dess L. dog å Gismestad i Wikingstads socken år 1754. Tvenne är senare var hon emeller- tid redo att ånyo ingå äktenskap, denna gången med majoren Christian von Schader. Bröllopet stod ä Gisme- stad den 25 Maj 1756. Bruden var då 81 år gammal och brudgummen 92. Sistnämnde äktenskap blef likväl icke långvarigt, enär von Schader gick till sina fäder redan den 15 April föl- jande år. Det är obekant när hans enka afled. iiiuti ~m~iriMfnnrnim iiimiiiTiraTin— Belgiska lyxragnar. Belgiska staten har nyligen i törenin0 med det stora internationella sofvagnsbolaget, som har sitt hufvudsäte i Bruxelles, satt en del nya, ytterst eleganta lyx- vagnar i gäng pa de förnämsta bel- giska jernbanorua. Vagnarna kunna begagnas af såväl l:a som 2:a klas- sens passagerare mot erläggande af ett relativt ringa tillägg till biljettens pris. Dessa nya lyxvagnar äro inredda fullständigt som rullande salonger, i hvilka passagerarna taga plats i be- qväma länstolar, som kunna vändas rundt, så att man efter behag kan betrakta det förbiilande landskapet eller konversera med sina medresande. Det anses vara af stor betydelse med hänsyn till eventuella olyckor, att sto- larna sålunda äro spridda rundt om i salongsvagnarna ocn ej äro anbragta i hvarandra motsatta rader såsom t. ex. på de tyska D tågen. Till de nya sulongsvagnarna, som t. o. m. under den stal kaste fart löpa lätt och utmärkt för passagerarna, höra buffet och elegant utstyrda toa- lettrum. Goifven äro betäckta med tjocka Brysselmattor. Uppfinningar och rön. Nya knallsinnaler. Med knall- sipnaler betecknas inom jernvägstek- niken med explosivt ämne fylda do- sor, hvilka anbringas å rälerna vid tilhällen då det gäller att varsko eller stanna ett bantåg utan att dess per- sonal är på förhand derpå förberedd. Genom den knall som uppstår då jernvägsfordonet krossar knalldosan väckes tågpersonalens uppmärksam- het, och det - åligger då denna att bringa tåget till "stopp". I en uppsats i Mittheilungen iiber Gegenstände des Artilleri und Ge- niewesens offentliggöres resultatet al omfattande undersökningar som den tekniska militärkomitén i Österrike gemensamt med representanter för jernvägsförvaltmngen utfört i fråga om ändamålsenligheten af de i Öster rike-Ungern nu använda knallsignaler for jernvågar. Undersökningen åsyf- tade företrädesvis: 1) säkerhet för explosion vid vanlig transport och motståndsförmåga mot atmosfärens inflytande; 2) tillförlitligt funktione- rande, då explosion skall ega rum och tillfredsställande akustisk verkan samt 3) möjligast ringa vidd för sprängde- larnes spridning vid explosionen. For- dringarna 1) och 2) uppfylla de vid österrikiska banorna använda knall- signalerna, "modell 1894", från firman Sellier och Ballot, under det att dessa i fråga om 3) icke befunnits tillfreds- ställande, ithy att jernvägspersonal skadats ända pä ett afstånd af 50 meter. Knalldosan är så tillvida egendom lig, som en särskild, lättantändlig och i ett litet glasrör innesluten tändsats finnes ph.cerad i dosans raidt, under det att till höger och venster derom 8 små kopparrör äro anbragta och försedda med knallsats. Då knalldo san öfverköres exploderar genom krossandet af glasröret tändsatsen och derigenom jemväl knallsatsen. För att uppfylla betingelsen i punkt 3) föreslås en säkerhetsrr.antel bestå- ende af ett yttre och ett inre hölje af vågigt jernbleck, hvars mellanrum fylts med filt. Denna skyddsmantel Im drar fullkomligt skäl fvornas kring- spridande åt sidan och begränsar det- samma i längdökningen till en vinkel mindre än 15 grader, utan att knal- lens verkan väsentligen minskas. Lördagen den 16 September. Söderköping^ N:o 48 Munkebrogatan, kl. 10 Skeninge, Zellerolhs gård, kl. 11 f. m. lös- öreauktion, och omedelbart efter denna auktions slut lösöreauktion i gården N:o 13 Follingegatan. Vadstena, gården N:o 20 Slottsqvarteret, kl. 10 f. m. lösöreauktion. Kksjö, vid rådhuset, kl. 10 f. m. lösöreauk- Gamleby s:n, Gunnerstad, kl. 1 e. m. lösöre- auktion. Vestra Harg s:n, Bossgårds grindstuga, kl. . Tösöreauktic rra Solberga s:n, Målen, kl. 2 e. öreauktion. lös- Måudagen den 18 September. Linköping, Stora hotellet, kl. 10 f. m. sam- manträder Östergötlands läns landsting. Linköpings stads område, Erikslund N:o 3 (f. d. Wallenbergska trädgården), kl. 10 f. m. lösöreauktion. Hof s:n, Klosterorlunda, kl. 4 e. m. auktion a 70 st. grisar. Tisdagen den 19 September. Linköping, auktionskammaren i Vernerska trädgården, kl. 10 f. m. auktion å Lan- delsvarulager. Söderköping, Stadshotellet, kl. 2 e. m. ar- rendeauktion å egendomen IVa mantal Frantzberg med tillhörande lägenheterna Samuelsberg och Frantzdal i Tingstad s:n och en s. k. Sylthump i S:t Johan- Vestervik, gården N:o 67 Östra qvarteret, kl. 9 f. m. lösöreauktion. Åsbo s:n, Ingemarstorp, kl. 10 f. m. lösöre- auktion. Ödeshög, hotellet, kl. 12 p. d. stor lösöre- auktion. Loftahammar s:n, Alärg, kl. 12 p. d. fastig- hetsauktion. Åtvidaberg, kreatursmarknad. Östra Husby s:n, Torget, kreatursmöte. Onsdagen den 20 September. Söderköping, juveler.iren Lindströms gård, kl. 9 f. m. lösöreauktion. Lofta sm, lägenheten Björnsholm, kl. 11 f m. lösöreauktion. Vestra Stenby församling, hos skolrådets ordförande, adress: Vestra Stenby, Fo- gelsta, utgår ansökningstiden till folk- Praktisk tillämpning af Egna-hemsttågan. Ett godt tillfälle för dem som önska erhålla eget hem på. egen grund erbjudes i det att 1 rotl Sunnanå med till- hörande qvarn, säg, mejeri utbjudes till tor- säljning ä auktion, som pä stället förrättas Torsdagen den 28 innevarande Sept. kl. 11 f. m.och möjligen nästföliande dag. . . Egendomen är naturskönt belägen invid en vik af sjön Sömmen i Torpa socken at Östergötland, i närheten af kyrka, läkare, apotek, post- och ångbätsstation, R1^" telefon vid gärden. Arealen 316 tunnland, hvaraf cirka 100 tunnland åker, är efter nu verkstäld laga egostyckning, delad i 46 de- lar, hvaraf en om 20 tunnland, i medeltal 6 ;'i 7 tunnland. En del vid sjön belägna lotter, synner- ligen passande till Villatomter. Utrop kommer att ske såväl ä hvarje dol som a verken med dem tilldeladt .jord- område, hvar för sig och slutligen det hela gemensamt. Tillträde nästa 14 Mars, och tiHkänna- gifvas försäljningsvilkoren före utropet, men må här nämnas att '/10-del af köpe- summan betalas kontant och att för åter- stoden, vid auktionstillfället aflemnas god- känd borgen. Nödig tid för köpeanbudens pröfning förbehålles. Närmare upplysnin- gar meddelas af egaren C. Lagerholm. Sunnanå pr Ramfall och af undertecknad auktionsförrättare. Asbysand, Fetbräna i September 1899. (G 4235i (178) C J. Andersson. Till Salu. s kol elär are befattningen, med hvilken vid nuvarande innehafvarens afgång äfven organist- och klockaretjensterna komina att förenas. Norrköping, kreatursmöte. Tranås köping, marknad. Torsdagen den 21 September. Vimmerhy, Granqvists gård N:o 5 i Vestra qvarteret, kl. 11 f. in. auktion å bekläd- nadsartiklar och tyger. Ringarums s:n, Säfverum. kl. 11 f. m.. auk- tion å mans- och fruntimmerskläder. Ekeby s:n, Öringe, torgdag. Fredagen den 22 September. Norrköping, Öppnas Östergötlands läns träd- gårdsutställning. Vadstena, iattighuset, kl. 1 e. m. entrepre- prenadauktion & leverans af lifsmedels- artiklar m. m. till fattigvårdsinrättnin- gen. Vårdsbergs s:n, Himma, kl. 12 p. d. auktion å 20 st. skogsparker, gammalt timmer i 5 Katrineholms Sjilfrensan- do TröikTerk för 2,3 och * par drag&re, utmärka sig (3r so- lid byggnad, stor afverknings- fömUg» och billigt fria. D« *8par« 1 landet» olik* traktar. Katrlaohoims Patenterade lantklfvana raUIntag kan plact» — * hvarje «mkadt läge, t ' „—ju ki "" opp p& c _ ltih>«kni»f. betydligt Sfverligtna aftaxg)er* da - Leverera* i 4 enka eterle- kar med en afterknlniattmifj af fria 6 till 15 UieöW far ttat- Svinstad sn, Rosenborg, kl. 1 < lösöre- Vestra Eneby församling, bos skolrådet, adress: Kisa, utgår ansökningstiden till läraretjensten vid Vestra Eneby kyrko- skola, med hvilken tjenst organist- och klockaretjensterna vid nuvarande inne- hafvarens afgång komma att förenas. Byle by, kreatursmarknad. Ed, marknad. lördagen den 23 September. Vadstena, enkefru Holms gård vid Stortor- get, kl. 11 f. m. lösöreauktion. Motala s:n, Karlslund å FiBkaregardens egor, kl. 3 e. ni. lösöreauktion. Vimmerby, marknad. Söndagen den 24 September. Norrköping, kl. 2 e. m. trädgårdsodlare- möte. »M |k Valla S&dein «^H ^H^fc ekiner ^^B ^H^H betydligt Sfverl _t^H ^^Sa^B *** LeT«r*raa i ^^■^■^V* af frln 6 UU U Försäljas af KULLBERG & C» KATRWEHOUI / - -L _■_ -**----«---J- -- ■!■■ - L- M. J- ti ocn au waoraraoa ranwapsnaaiflBnflij - ___________________________________(7826,151)^ Vid Kumla Spirftuosahandei •Ujw äktaDrufcognac, importerad från staden Cognac, till 2 kr. pr liter. Tid parti rabatt Al den om- tyckta örnmirlteta Cocnae saljei 11 Vi buteljer for 10 kr. 11 litertratolier 15 kr. o. a. v. Glu och lada fritt. Alla Brin- vlnnarter billinut. Beqvjaitioner, åtföljda af liqvid expedie- ra» genast och attllea till A. A. Jansson, Gistad. (7006,1) auktioner. I anseende till afflytt- nlng* låter Hemmansegaren Carl Sven Janson genom auktion, som förrattas på flt1a»honB Klubb Uréagni dan 30 Sapt. kl. fe p. d. försälja sitt egande s/« mantal Hårstorp i Ödeshögs sn att tilltrådas nästa U Mars. Tid hem- manet, som år Tål beläget nära Stafva hamn och allmänna landsvägen emellan Ödeshög och Grenna, finnas åbygggnader i godt skick, goda betesmarker, skog till afsalu, vinter- och sommarfödas 12 nöt- kreatur och 1 häst, skördas ärligen cirka 75 tunnor spannmål utom rotfrukter. Betalningsvilkoren kunna lämpas efter en reel köpares önskan. Kontrakt kom- mer före utropet att bestämma vilkoren. Antaglig borgen för dess fullgörande må- ste anåmnas vid klubbslaget. Ödeshög de 7 September 1899. (175) ___ Axel Jonsson. Förloradt. Bortsprungen. .. Söndagen gen 3 September bortgick frän Östad i V ciderstad en stöfvare. lydande namnet Jean. Hunden är temhgen stor, har bruna prickar öfver ögonen, är mörk öfver ryggen, gråaktig på sidorna och un- der buken samt bruna ben. Tillrättaskaf faren torde vända sig till Hr David Lind- berg, östad, Väderstad eller egaren Th. Peterson i Fjettmunna, strälsnäs, dä ve- dergällning ernålles. 1761 / tjenst åstundas. En absolut nykter Kreatursskötare med liten familj, hvilkens hustru är villig åtaga sig mjöliningen, erhåller god plats vid IWarta Praitpåril. Personlig instäl- 82 Henrik kände fast mark under fötterna, ty engelsmännen beskyddade honom, derför att guvernören gjorde det, och canadienser- na derför att erkebiskopen gynnade honom. Han funderade redan på att fara och hemta sin brud. I denna sin afsigt hyrde han en liten för- tjusande villa och möblerade densamma med den mest utsökta smak. Hvarje rum inred- des med höjden af elegans. Gitvande fritt lopp åt sin artistiska smak, prydde han vil- lan med blommor och krukväxter. Psykes byst, hvilken bar Lorkas anletsdrag, intog omgilven af palmer hedersplatsen i ateliern framför ett tjockt plyschdraperi. Allt är i ordning och likväl reser Henrik ej. Hvad är det som håller honom tillbaka? Hvarje dag uppskjuter han sin resa, och för hvarje dag kommer han hem med något nytt prydnadsföremål. Då han köpte en präktig venetiansk spe- gel, sade han lör sig sjelf: "det är åt henne"; då han köpte kinesiska parasoll, solfjädrar och dyrbara mattor, sade han "det är åt henne", men ändock reste han ej. Golfvet i boudoiren som doltar af hyacin- ter täckes af en mjuk, präktig matta, och i en behaglig oordning stå de dyrbara fanta- simöblerna. Allt detta försatt i halfdager af japanska sidengardiner. All denna lyx var för den milda, älsk- värda Lorka. Han tänkte just derpå, då han Under tiden helsade Dolly på Stella och hennes mor. — Lilla tusensköna, sade Henrik helt road, hvad har du gjort af din grammatika och hvad skall den ärevördiga lararepersonalen sagd > Få bal . . . hvilken skandal I — Hur vågar ni här uttala ordet gram- matika? . . . Ännu en gång, hvar är er bror? — Jag har stängt in honom i skogen; han är mera i säkerhet der än här. Björ- narne äro mindre farliga än fröken Daisy. — Hvad, skäms ni inte att Jågga mono- pol på kurtisen och lemna er bror i sko- gen? — Jag är förlofvad, det är mitt försvar; ej en gång ni, fröken Daisy, kan göra mig någonting! . . . svarade Henrik småleende. — Jag skulle för allt i verlden inte vilja vara er fästmö, svarade den unga flickan och kastade en förstulen blick på lady Dolly. — Vill ni skänka mig en dans? frågade Henrik henne med en bugning. — Hvilken vill ni ha? — Nästa kadrilj. — Godt . . . Jag vill bara underrätta om att jag dansar mycket illa och att jag tram- par mina kavaljerer på tårna. — Ah, det skall blifva ett stort nöje för mig. — Ni är odräglig, herr Sawicz, ni kan aldrig säga ett ord utan att skämta. — Hvad är det då som är besvärligt? — Jag tycker i allmänhet inte om folk- trängsel och jag tycker inte heller om att andra se på det jag skulle vilja vara ensam om att se på; med ett ord jag vill inte att någon skall stå mig i vägen. Lady Dolly8 blick blef mildal e. — Om ni har dylika principer skulle ni kanske vilja stänga in er hustru liksom tur- karne göra? sade hon småleende. Henriks panna mulnade lätt. — Jag vet inte hvad jag skulle göra med min hustru, men jag vet hvad jag skulle göra med ert porträtt, om jag finge placera det huru jag ville. Jag skulle ställa det i en helgedom der ingen mensklig varelse skulle få se det annat än . . . — Än hvem? frågade lady Dolly oskyl- digt. .. — An ert hjertas utkorade. — Tyrann! — Nej, förr afgudadyrkare . . . Fräsandet af siden förkunnade att nya gäster, denna gång fruntimmer, anländt. Och innan det unga paret hann in i salongen, skyndade Daisy, öfversållad med tusenskö- nor in i galleriet. Utan att ens helsa på värdinnan i huset skakade hon gladt hand med Henrik och utropade: — Kain, hvad har du gjort af din broder Abel? stod och knöt sin halsduk framför den ve- notianska spegeln, belyst af en dyrbar ljus- krona som han äfven låtit upphänga — "lör hennes skull. Men ingenting är svårare att hålla qvar än tanken. Henrik Sawicz* tankar förirrade sig från fästmön till en balsal ocb rigtades pä en ung smärt flicka hvars laga panna omgafs af ett rikt, lockigt hår och hvars gåtfulla ögon egde särskild förmåg \ att bringa honom ur jemvigten. Denna sköna varelse bar en urringad klädning, som blottade de mest formfulländade skuldror och den mest bländhvita hals. Berusad kastade Henrik pä henne en beundrande blick, en konstnärs blick, och omedvetet mumlade han för sig sjelf: Hvad hon år vacker! — Gud, hvad hon år vacker! Plötsligt förde den unge mannen banden mot ögonen som för att bortjaga bilden, vände sig om och tryckte pä en knapp. Var Henrik kanske rädd att längre vara tete å tete med den tjusande syn som trängde sig på honom — eller kände han måhända sam- vetsagg? — Spänn för, sade Henrik till den svarta betjänten som inträdde. — Vagnen är redan framme. Negern Robert kastade en pels öfver sin husbondes axlar och så begåfvo de sig ned för trappan. 90 man ej såg annat än hans brunlockiga huf- vud. — Hurra för herr Aston!ropade man från alla sidor, och dä denne ändi ligen kom lös, skakade han hand med alla flickorna. — Hvad ser jag, ni äro iu allesammans stora damerna? utropade han öfverraskad och med upprigtig beundran. Hvad ha ni gjort af de korta klädningarne ? . . . På hur många stackare ha ni hunnit förvrida huf- vudet? Se på lilla Daisy! . . . Jag visste att hon skulle bli en tjuserska. För tre år sedan var hon inte högre än så . . . och redan dä sökte hon fånga mig i sina garn. Frågor och svar korsade hvarandra; en- dast Daisy höll sig blygt på afstånd. Må- hända hvälfde hon några planer i sitt lilla hufvud, ty hon såg tanufullt på den ny- komne som var föremål för en sä smick- rande hyllning. Under tiden sutto en ung herre och en ung flicka afsides vid en grupp af bladväx- ter. Man kunde ej se deras ansigten, ty den unga flickan höll i handen en stor sol- fjäder, som dolde dem båda för alla obehö- riga blickar. — Kommer ni med? frågads hon. — Ja. — Är ni inte rädd? — I ert sällskap? . . . — Antag att det ej vore i mitt utan i en demons, det kommer förresten ]>ä ett ut. 95 rikedomens land. Om jag hade tolf par hän- der skulle jag knappast kunna utföra alla beställningar. Alla vilja ha ett mästerverk af herr Sawicz hand. Det är sant att de flesta, som beställa arbeten af mig, ej förstå sig det ringaste på konst, man beundrar mig på god tro och betalar ofta stora summor för ett arbete, som jag med all säkerhet skulle slå sönder, såvida det ej represente- rade ett stort antal dollars. Du ser att jag håller på att bli materialist. Och så betala alla kontant. — Har du inga skulder? — Nej, inte en enda. — Lägger du pengar åsido? — Lägger pengar åsido? Det är verkligen en egendomlig fråga. Lägga pengar åsido, hvad skulle det tjena till, säg?s Se dig om- kring; jag har det bra och det är nog. —Det år sant. Du har det bättre ;in jag. — Berätta litet om hvad du gör och hur du har det. Archi berättade det, men vi hade omkring oss sä många lärkor, som alla talade på en gäng och hvilkas frågor mäste besvaras, att jag ej uppfattade mycket, af hvad han sade. Hvad dina bref beträffa, så duga de på sin höjd till att tända cigarren med. Tadeus ryckte på axlarne. - Om du inte kan vara allvarsam, Hon- 94 — Du bor kungligt, sade han; du hade det tillräckligt bra, då jag be ;af mig till ök- nen .. . Säg mig har du råd till all denna lyx? — Det hörs att du kommer direkte från öknen, sade han. Naturligtvis tycker du att allting är lyx jemfördt med dina ohyflade möbler. Archi har berältat om allt för mig; det är alldeles fasligt. Jag beundrar dig, som kan bo i ett sådant ruckel, men jag afundas dig inte. — Mina möbler ha en förtjenst och det är att de inte äro dyra. — Och mina ha den förtjensten att de äro vackra. — Alltid skämtar du, Henrik. Låt oss tala allvarsamt. Förtjänar du tillräckligt för att ha råd med all denna lyx? — Om jag förtjenar tillräckligt? Det kan jag inte svara på. Jag vet bara att jag mäste ha allt detta. — Du måste. Jag lyckönskar dig om du kan betvinga lyckan. — Det är derför jag kommit hit och jag har fått fast tag i den sköna Fortuna. Tadeus' ansigte ljusnade. — Skämt åsido, Henrik, har du sä goda affärer? frågade han. — Affärerna äro bra, mycket bättre än jag vägat hoppas. Jag kan ej taga emot alla beställningar. Canada är ett land en- samt i sitt slag: de vackra q_vinnornas och 91 — Såvida vägen ej bär till helvetet, så kommer jag med. — Men om den nu bure dit? — Till helvetet ... det år för långt, sva- rade den unge mannen långsamt. Min fäst- mö skulle ej komma efter. — Om jag inte får fara annat än dit er fästmö kan komma etter, så är det inte värdt att ni räknar på mitt sällskap, sade den unga flickan och reste sig upp. Henrik Sawicz, ty det var han, höll henne qvar. — Skola vi fara? frågade han i sin tur. Dolly såg länge på sin kavaljer och utan tvifvel var hon tillfredsstäld med hvad hon såg, ty hon svarade: — Vi fara. £n herre med rödt hår närmade sig. — Kadrilj, sade han lakoniskt och bugade sig djupt. — Förbannade drummel! mumlade Hen- rik mellan tänderna.