Titel: Kalmar
Datum: 1912-09-06
<-- Sida 4 -->
-
+    
<-- Sida 4 -->
A a i max Na itad&gerj den O .>epi.en±ber 1912 Ut- ade samt mindre felaktiga Dräll- & Damast Dukar, Servietter och Handdukar I Bom kostat 2: — 2: 50 8: — 3: 50 4: — é: 50 6: — 5: 50 fi: -1 säljas för 1: 35 1: 90 2: Sö 2: «0 2: 90 3: 40 3: 75 4: 16 4: 65| som kostat 6:75 7:60 8:20 9:50 10:75 12:50 5: - | sBljah för 6: — 5: 40 6: — 7: 40 8: 50 »: 75 12: 25 He r ni a n No rrb y, Storgatan 11. Strumpor, Underkjolar, Underkläder köpas bast och billigast I Anna Hammars Damkonfektion, SSdra Långgatan 9. svenskt fabrikat VStåtmutitlmitk uppmirkaimtmt Tmnm» ho» h*#rj0 .« .or,. «„ Bo. Ä P«©*»rih».v| ,.■ ft B. JOHAN ALLINQ & C:d Stockhol» K Köp Lotter 1 Norra Smålands Forum 1 un esfö renings Byggnadslntteri 1 Jönköping. Den 3 O SePt Årets B:dje drapiilnfr. Utmärkta uoti värdefulla vinster. Ptjb pr lott kr. 1: BO, omwättningslott kr. 1: 26. Lotter eåljaa hos följande Knllektnrer: I Kalmar: Herr HJ. AjipeltofltK Jiok- handel. I Nybro: Herr Herm. Petersson, sta tionsakrifvare. I urp.fi: Herr K. J. Gustafsson Kop paxfly. Bftr kollektOrer icke finnas, kan man hån vånda ".aift direkt till Byggnads lotteriet i Jönköping 1M6 v akterskan hittades som lik invid banvallen Bevarlngen får beröm af P. P. W. Lektor Waldenström som i söndags var på resa till gamla Uppsala fick ■om ressällskap en skara bevärings- mftn. Bom Jag reste i samma klass, d. v. b. i 3 klassen, så tänkte jag, akrifver han i Bv. Morgonbladet, det må bli underligt att se, bur den har resan skall komma att gestalta sig. Det ar ju mycket vanligt, att man får höra skildringar om bevä- ringBynglingars resor, som till följd af fylleri och allehanda råhet aro riktigt ruskiga. Jag väntade mig ock något dylikt. Men hur för- bluffad blef han ej, då jag får se raka motsatsen. Ett mer hyfsad t och anständigt sällskap kan man ic- ke få. Deras uppförande var öfver allt beröm. Spillvattnet» fin en gång. En för- klaring af fondmäklare Wigelius i Göteborg. Med anledning af, art konsul Oscar Starck i sin bekanta skrif- velse till Bergsunds aktiebolag med- delat, att 36,000 kr. al köpeskiiiin gen för Motalakonsortiets aktier skulle ingått till fondmäklare Wige- lius i Göteborg, meddelar denne att af detta belopp tillfallit honom endast en ringa del, i ersättning för hans arbete i Bakei. En »mlndrevftrdig» Invandrare. Frän Kewyork telegraferas Det räcker stort uppseende inoni idrotts världeL att den bekante finskt lö- paren Hannes Eohlemainen. som uuländt till Kewyork, biifvit va grad att invandra. Elan kvarkäl le8 på Ellis Island, och meningen är att ätersända honom såsom »rnindrevärdig». Myndigheterna vä- gra att uppgifva sina motiv härför Atlbukiubbarnfc i Ivewyorl: ha tagit saken om hand och vändi sig till vederbörande i Washington med be- gäran, att den berömde löparen matte tillåtas att stanna i landet En vinst år alltid kärkommen. Den 30 september 1912 försiggår 3:dje dragningen för aret i Norra Smålands fornminnesföreningk bvr*r* nadslotteri i Jonköpiiir: Då en mångfald utmärkta vin ster utlottas i denna drat-ning upp niauas allmänheten att . tid furst Mg med lotter bvars prit endast Inget annat jäsningsmedel kan vid finare nmåt>ak ersatta goda Justmjöl Baljes örverallt i askar å 10 och 26 öre. Sten Sjögren & C:o, Göteborg. är kr. 1: 50, onisättningslott kr. 1: 25 pr st. 1.000 förfalskningar på tre år. — Falska växlar till belopp af 800,000 kr. .Rannsakning har i tisdags hållits med den för förfalskningsbrott häk- tade spannmålshandlaren E. lien ningsson, i Halmstad. Den häk- tade erkände därvid att han. alla omsättningsväxlar inberäknade, gjort sig skyldig tiL' omkring 1,000 förfalskningsbrott från början af 1909 till ett gammanlagdt belopp af mellan 7- och 800.000 kr. Hur stora förluster banker och enskilda personer fa vidkännas är ännu omöjligt att bestämma. Utom sin hustrus namn, som Hennings- Bon förfalskat på nästan alla vär- dehandlingar, har han i stor ut- sträckning anvandt sig af fingerade namn under faderns adress såsom acceptanter på växlarna. Vid avi- seringen hade aviserna stannat hos I fadern, som på sonens inrådan lät . brefven ligga. | Hustrun, som har egen förmögen- het, har förnekat all vetskap om brotten. Hannsakningen uppsköts på en i vecka. ; Ännu ett jätteträd Ett af de största träden i västra Sverige är en tusenårig ek a säte- riet ABpenäs invid Lerum. Den mäter vid roten H.i meter i om- I krets samt vid brösthöjd 7,t meter. Om ifrågavarande träd berättas, att då bönderna i forna tider ville göra sig kvitt en förhatlig läns- man, upphängde de honom i eken. Denna fick på grund däraf ett namn, som den ännu bär. nämli- gen—länsmanseken. Tysthetslöfte af sjuksköterskor. En läkare föreslår i Helsingborgs Dagblad, att sjuksköterskorna skola aflägga tysthetslöfte. En sådan ön- skan har uppstått med tanke pä, att sjuksköterskor ofta med eller mot sin vilja mäste få del af per- I sonerB hemliga förtroende., och fä en inblick i familjeförhållanden, lefnadabanor och sjukdomstillstånd, I som icke ärc> ämnade att prisgif- vas at offentligheten Läkaren be- rättar, att han helt nyligen erfarit att en sjuksköterka sagt saker, Bom rördt patientens heder och ära Därför skulle de systrar, som oför behållsamt tala om sina patienter ha gagn af att vara sk^uksköter skehem afforurade dem tystnadslöf te likson: färhallandet är med Bta tens teiegrafister Tillståndsbevisen från Göteborgs- systemet I Göteborg — 14.000 utlämnade. Den 1 okt träder GöteborgBByste- mets bestämmelse'- ou; tiilstaiidi- bevis vid utminuterinp af sprituosa i kraft Direktor Andrée har med- delat G ii T att redan nu alltså en hel manad innat natrra tiliHt:;iidn bevis ännu behöfvas för inköp af spirituösa luib bolaget utlämnats ickt nnndrt äi. 14 000 aauanu Sveriges skogar. Afkastningsvär det uppgår till 100 milj. Af dt- uppgifter for taxering tu. skogsaccih Bom nu inkommit til. Bnansdeparteuientet frampa: enligl Sv I1., nr: afkastiiing8värdet a' landeib skogar uppgå] tilJ inemot 100 nalione: lz I rama: oianc ut Det engelska flottbesöket Med anledning af det förestående flottbesöket i Stockholm äter gifva vi en bild af amiralens, flaggskepp »Indoniitable > Det är summa tartyg som pa sin tid förde konungen af England till Canada Ibusqparna Emaljerat>c aro de bästa och _ billigaste aylt- grytona, emaljwade mad den bAJBar •Ute anisM efter nyaate mattade». Asp afasslBt dmte oöi •aga» andar flsnwafi. Bwafefeamodar bor vtd JSp afg-yto in ms Ban» nit de Sto fOresdda nwa Bm» Eric Björkman, Kalmar olika länen komma Tasternorrlands län med ett afkastningsvärde af cirka 12 milj kr. och Jämtlands län med ungefär samma summa. Skogsaccisen i samtliga län upp går till omkring t milj kr. Själfmord. Stationsakrifvaren vid EkHJö järn- vägsstation K. Bergström beröfvade sig i onsdags lifvet genom att skju ta sig. Han var 30 är gammal och skulle i dagarna ingått äkten- skap. Tjänstledighet åt värnpliktige — Obehöflig I Norrbottens lån. K. bfhde i Norrbottens län har' med anledning af den k. kungörel- sen om tjänstledighet åt värnplik- tige för skördearbetet till vederbö- rande regementschef meddelat, att något behof af dylik tjänstledighet icke föreligger inom Norrbottens län, där skörden redan i allmänhet är afslutad, utom hvad rotfrukter beträffar. Galoschprlsets höjning. Disponenten vid Hälsingborgs gnmmifabrik har uttalat Big om an- ledningen till högre priser pä ga losoher. Prisstegringen beror fram- för allt pä den omständigheten att fabrikerna velat göra slut på den osunda konkurrensen mellan de- taljhandlarna och dt olika fabri kanterna, hvilken urartat ända dar hän, att detaljisterna på vissa plat- ser arbetat nästan utan procent, hvarför de goda kunderna måst upphöra med försäljningen, såvida fabrikerna ej kunde införa en bätt- re ordning. Någo^ trustbiidning mellan de svenska fabrikerna kun- de det icke vara tal om, utan en- dast en af fabrikerna gemensamt företagen nödvändig åtgärd för att stäfja osund konkurrens Gfowroterflde&i Cordosa förneka' fortfarande be- drägerierna. I>en häktades direktören Hurrt Cordosa förnekar iorrfaranue att han gjort Bit: skyldig till nugot olagligt och förklarar sarskildt att affärerna icke biifvit förda ined Amerika Af den beslagtagna kor resjiondensei: tyckt- dock framgå ut: sa skett da ciet fiunt- "i? del bref till börsen i Newyorl och åtskilli- ga räkningar på utgift."- föi kabel telegram alltsammans nvart nog att bortförklara Hittills ha anmälts loruniitrur til. et. miljon k-r. men det är ovisst on aln dessi ringat b: godkända I»"t b att iiarr^ Coruusa mot aitt de blir dömd pä indiciei förd In halfgalm suffragettern; Pottersbar. I'a en telegrafstolpe var fästad en papperslapp, hvarpa tiilkännac:afs att rrärnititren skett pä grund af den liberala regerin gens hållning tili kvinnorösträtten Svenskar med våld förda ombord på en amerikansk miljo- närs lustjakt. Till A -Ii. har ingått följande meddelande frän Vancouver, Kana da: Sju svenska sjömän ha satts i land här trän den amerikanske mil- jonären D. Spreckels lustjakt »Ve- netta». De påstå alla, att de med våld biifvit förda ombord på far- tyget och att de under tre dagars tid ej fått någon annan föda än vatten och bröd. Sina klagomål ha de vidlyftigt inrapporterat till Förenta Staternas konsul i Vancouver, afvensom till po- lisen. Saken har väckt ett kolos- salt uppseende. De svenska sjö- männens namn äro: N. S. Hanson. Andrew Alatröm. Oscar Johnson, Julius Johansson, C. Berg, Carl Johnson och Richard Eckers. Miljonären Spreckels är vida känd pä Pacific-kusten och bosatt i San Diego. De svenska sjömännen ämna hiirja riittetrang mot honom Kz~\n Olssons g~z: uf-L . se] it .. 12 ". vilTirim ä- de meei rrfin Hå kort deat- nöieL vart — for alln fiittiL son. upphöjl — at iii:i imstisr: rara T] Ufvet Ur blott en soemu - — mot pvipnetew- lan in. Na- dödens ange: iopar, knn blir blicken skuii. o::i trängd En ny paminrtoiHi vi fät' om våT toraänglifriiet i (äfdonna gamla uiin ::ni in i on evienoi. Hon uän-]>ai nt. ocn Bi na tr, trai, pliifrot, aorp och strid. Lilsgnistai] ar ni. Hlftckt. Förbi Br allt tion iiviiar nn i frid ha:' godt Un gamla köre mot Sol godt' i or-ifv>-nf trinn Hof gudt' vid Häng a: Bnglare ko Hol godt I .lesti namn Haf tRck ;ln goda kera mor Ra! tack för nvad du t»jurt Vi hedor, liojipas ocli v' troi vi niote vid himlsna port. Ditt minnt aldnE blekna skai bar läng äi. tuiei. ar Och mfi dot aldrig gifvat- ful. att nmuiot blekliet bar. O, må vi alla som bar sta vår egen död påtanka Vår salighet ombedja så. att Gnd k a a oss den skåuka Ocb må v: så vid lifvets alu: hoe Jesu Enst ta mötas. — iiiu denna Kkra gått fömt för att med kronan krönas — Vår dötl Bkali då bli' fröjdeful) nar Bkillc. frän tidens smarta - var ande fri frän jordens min - får ro vid lesu hjaun ror nog pa att tian för en '.O års täc sedan upphön att vara landt '-t.i:t.r- i-; föl öfrigl har vttl t; • IfrågKD iturtmtinc nied notisen att skaffa — Z>ot är sant att försam ; lingen i sir. helhet icke kar. klan [åras för »bristande valvilja mot. st t i förre lärare>, och detta vill jag med [gladjt konstatera mer far j)å , samma ganc beklaga kvrkoraut^ti- ! förtaraitde i denna ledsamma affär X Från skilda håll, — Hr Branting uttalar i Soc- Dem hoppet om att fackliga kon- gressen skall skjuta fram minimi lönefrågan vid sidan af normalår betsdat: Partietb riksdacrsgrupj ämnar föra dessa frågor inför riks dagens forum. — Isässjö BkaL bli uppsamlmgs- statiot. föl imgoiiextiorteij på sta- ens järnvä£rar — 1 Svensk författningssamling ha utkommit k m:tB förnyade stad gar för hindtbruksmsatutet vid Ul- tuna och f.>- landtbruks- ocb meje- I riinstitu-et viu Alnar;. — Sveriges uraiaieriidKareför oninc iiar beBiutit att af förenin^fc medlemmarnas fordran hos förenin- gen utbetala tili dem 0.2 ört pr | tillverkat, liter eller tillhopa kr ' 32;;.3i>:: i i — Tili Köpenhamn afsändeit i måndags och i tisdags ined öre ; sundBångarna från Mainu 7-, nöt kreatur Til. I,utieck exporteradei ; tisdags med HallantlHanLfart .■ i oel tiit-i^ ät irfursteni L"'4 niitkrea • ttti — Innehafvaren a: hofskrädderinr- j mai J M Jaus-it ä Wallgren i Stockholm hr Johan Cervin done | rati! j;t; sin 60-årsdag påmåndagei : till Stockholms skrädderiidkareför | ening tj.Oiii !:• till uppmuntran af i lärliugsut bildningen L. ;:iiat:t Dahlbecl ti:.- lofval flyg; I ne a undei BarneuE dai dei T Beptembei —- Till svenskheten! bevarandt Finland iiu- iJ. frökei Aina Frie mai Braiiestac •; merat hela sir .. nm i niugai in. na liurvi' ei u.: iit senastt natt atakumu narlielei Annonsera Från allmänheten. Herr liedakttir Anhälles om plats fi>r fiiljande i Eder ärade tidning. Med anledning af en notis om »Hurn en socken kan behandla en lärare» har en insändare i n:r 133 funnit sig föranlåten att lämna en del sväfvande uppgifter, som skola utgöra ett slags dementi af notisen i fråga. 1 denna afsikt siar in- sändaren omkring sig med allehan- da slingrande talesätt och motsä- gelser för att komma ifrån sjalfva sakförhållandet, hvilket är att en grafplats, som biifvit upplåten åt församlingens gamle lärare utan hans hörande biifvit såld tiL en inom socknen boende agent in sändaren säger ju själf, »att enär stor efterfrågan är om s. k fria grafplatser hade det jn varit rätt om kyrkorådet vägrat bfveria- telse af denna», och har medger ocksä. »att kyrkorådet gifvit lära- ren tillåtelse till grafplatsen». Det- ta or väl i så ruL mera bindand än orn kyrkoherdeL : egei. persoL tillförsäkrat honom den. Ofattligt för en vn.nlig människa är iiisäuua- reuB resonemang» att då klockare skall hafva fri grafplats s;. gäller det tydligen om han tillhör försam- hngen. men äfven da äger han ickt beBtianmt.. att han skaL hafva en viss plats;» I så faL skuilt kvrko lagens föreskrift tihrom vara full- ständigt meningslös, ty rättigheter, att få begrafvas pa socknens kyrko- gård tillkommer väi alla försam Lurrsmedlemmar, utan paracrrafer. tili fria grafpiatser för ecku>sia BtKStatei. tii. I:vilket: äfven kloe- karen räknat-, gälier naturiiirfis fa- mitjeprafvar Det är sant. att lä råren flyttat frän församlingen mei detta hindrar icke att han ville be- hålla den grufnlatb, son hui ei tranc fatt. sie tillförsäkrn,! och fort ra-and- mycket väj vårdtid' nLtst som han inom församlingen utfört sit.t egentliga lifsarbtjte ocb där en älskvärda i>a-i f •-ur hviku Mei insändarei vil ick< '.' .-sta dessa itänsiot. utan lians mening tyckes vara att on läraret stannat si. kunde ju luu in.' jligei fåtl fri- grafptau }>a det villkor att de oiika famititmiediemmtima h-rrra-vas i-.va* för sip tu.- icb da1 na i—-t »garden mei ei tianiiut. graf]iia:i- del vört föl n vcuet i';)'- honom Detta ilit streras på ett förträffligt sätt hurn tillmötesgånndt man kai vara m >t en gamma, iärare och hur högt mai uppskatta] hane arbeta Att insändarei siä;4 finnei dei omtala de agentens tihtac- att köpa grai platsen otillbörligl vtsas tr^iion att hat kallar honon ;!•■! »oförsynte» agenten ml bvöo na- ick« notis författarei varit utai let na- befi ii ; •■•• kalla mannei :' •• agei I i '■;., •■ '-'kt ••Lin-: i anU» upp .. uiiit kat betraktat sm ett smäde ord Ati denna titel användtis be H varjehanda. Svart ntt bulta reda pa. Mannen:< Iiet var då sttittnn. att blyertspennan ah tit! borta! Jac blir va^ tvnngei köpa me; ett hälft dussin :> Frun: »Nar de inte Kan nålia reda på en, bur ekali du do kunna hälla reda på ett halfi dussin?i fiatnrliptvih. rle-r X.. . f röken A. ftr icke bioti ei: t>vanhg- vat-ktsr dam, bon kr afver en rik arftagerbka. Hvatl skulle da göra on. de finge iiennt- til. hu« Herr Z - Ingenting.: SKANDINAVIEN STOCKHOLM OLYCKSFALL-, SJUK-. iNBROTTS-, RÅN-, GLAS-, RESGODS- och VATTENSKADE FÖRSÄKRING. r Agentei Kalmar c P. Hoflnnd A.. F. (»>xitnerMtedt. Onstaf Håkansson. Fr. A ndrrnson, Lrikshre, Färjestader Kaffe kan försakas, men vili man ha en stimulerande och opplifvande dryck så tlrit-ke- man kaffe blandatlt med ARLAKAFFE af Ktonli b.....i- Kaffe AKtietMiltigs välkända till rakning Därigenom fur man «t: hfilBc- samt, välsmakande, blankt, vlli.t yttets: drygt onb biliitlt kaffe, emtiiat. inft* sparar uniffar hftlft-i. mot då oblnndadt kaffe an .and-s Ar itKafft ar fornni .di ai ttnr-- a. d>- mest rrauiståeiide pTofeaanrHr ocli lilknri- »!>-n., 11,-n l.lt~ a ■•■■b ' aNoHnmn.KHti- i-afle ilisrtttnin.. 1'aketer å tJfi »el; a 10 iin- ; alla apeeeri nch dive Beaffarer. Hönsfoder (urharp) säl,ies frän 1 hr. pr säck af " A.-B. Kalmar Låns Landtmän. Bad kappor. Baddräkter, Badmössor, Badlakan, Badhandiikar. Badvantar, Badto£B.or. Nu Inkommet åiniar Skjortfabrik, AlTTia Lindwali Ritst. 70. — Storgat. ?>. Obs.! Hlial i Borgholm Abramson & Hjelmberg, — Kalmar*.— Försälja tili lägsta pris Ttrfing Dioga: Wännr Dtverums m, f. Potatisupptapninpsmarikme: Rotskärare "oflBrkaKSKrassa; Doiatisritningsir.asKiiier TiBännk ucr HasKBisevtiri, Jalnpevä: Revoivra; Ammuniliar ocr Krir bi bi Hsii&dv&rng vaktge¥är Husfj;vaT.eSa!oug:srevar. Belgiska »lalcfgevå^. Bevcivrar sa till ^ag-e1 t s i a pnsei - uti — Eric BjBrkmarii å-h L :ii.:i;::-i' v t L L fV *■