Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-04-10
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN Bengt Hägga. Egmre och iörläpirar^. Aktiebolaget Östgöta Correspoudeutens Booktryckeri. \'orkställande direktor: Fredr Hammarström I\:r 15. Prenumerationspris: FOr helt ir kr. 1:.1<I. för tre qvartal kr. 1,15, för hälft är 0*85 och ett qvartal SO öre, postbefoidringsafglftcn iuueiäkuail. Utkommer bvarje Fredag. Fredagen den 10 April. Annonspris: Pr petitrad ä öre; från främmande orter 10 öre. Utläodska annonser 15 öre. Förlöpnings-, vigsel- och födelseannonBer 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. ö>tgöta Corre^pondeutens Boktryckeri i Linköping. 1890. Tillkännagifves. Undertecknad, som sedan flere år tillbaka förestått kardtillverkningen hos aflidne F. O. Limnell får härmed vördsamt underrätta, att jag å samma ställe under firma F. O. Ijimnells Eftertr. kommer att fortsätta nämnda yrke, och skall min strafvan städse blifva att genom solidt och redbart arbete söka bibehålla samma förtroende, hvilket kommit min föregångare till del. Inneslutande mig i allmänhetens välvilliga hågkomst vid förefallande behof, tecknar med all högaktning (3468,111)______________________K. G. Andersson. Öfver 3000 Äro nu poitprennmerantema ä Östgöta Corre- BpoDdeotenB veckoupplaga Östgöta-Posten, hvadao denna tidning alltså är eo af länets mest spridda aononBOrsao (den kom mer t Bpndnme närmast etter de bada äldre LinkfjpiDgBtidniagarna). Öst^öta-Potsten läseB öfver bela länet blaod jordbrukare, baodtverkare m fl. och lämpar sig synnerligen väl ffir t llkannag f- vanden rörande auktioner, lediga platser, föreningssamtnantråden samt för alla slags handelsannonser, bokannonser o. s. v. Östgöta- Postens prenumeranter ha vid detta års början ökats med öfver 1,200 exemplar. Prenumerationfipriset är endast Is 50 pr är och 50 öre pr qvartal postarvodet inrje räEcoadt). Som ibljetong pågår C. F Bidder stads b -kanta roman "Svarta handen", bvaraf nq tredjedelen utkommit. Annonspnset är billigare än 1 någon annan tidning med ens närmetsevia lika stor sprid- ning eller endast 8 öre pr rad. Sjöfartsannonser. Öster- och Västergötland, Motala—Karlsborg. Ångaren örn. Från MoUla kl. 5,45 e. m. från Karlaborf kl. 8,20 f. m . i förbindelse med bantågen pa Östra ocb Vestra stambanan. Se Sveriges Kommunikationer. (3338,71) Ti llkannag ifvanden. Kommissionären in Miiitynliei. hngars inlemoande ocb uttagande Träffas å landakttaliet U. 10-2 Adress: LandakanaUet. (3335,21) Vid örterRÖtiandi Lam Landtbrxiksskola pft Bjerka-B&by i Viste socken blifva den 24 nästkommande Oktober platser lediga for 10 lärlingar, hvar- lbland 4 betalande ocb 6 fria. Sökande bör före den 1 instundande Juni personligen anmäla sig hos skolans före- atkndare. "nvilkeo säkrast träffas hemma digt skrifven ansökan jemte prest- och läkare- betyg, intyg af husbonde eller målsmao om frejd ocb anlag för laodtbruksyrket, samt att bao under minst ett års tid deltagit uti landtmannaarbeten. Sökande till friläriings- platå bör bifoga intyg om medellöshet, samt sökande till betalande lärliDgsplats borgens- förbindelse att vid inträdet i skolan erlägga den bestämda afgiften 200 kronor. För att såsom lärling blifva antagen erfor- dras af den sökande, att bafva fullgjort sina vapenöfningar såsom beväringspligtig, att hafva god frejd och kristendomskuuBkap, sund kroppskonstitution samt erforderlig styrka för lan dt mannaår betens utförande, att hafva fullständigt genomgått folkskolan samt för Öfrigt ega den förståndsutveekling, att han må knuna fatta den uodetvisnirg, som vid skolan meddelas. Tiden för lärlings vistande vid skolan är två år, ocb äro de derunder att betrakta såsom lagligeu stadda i föreståndarens tjenat och således tjenstebjonsstadgan nnderkastade- De erhålla på stället fri undervisning jemte bostad och kost enligt fastståld stat. I medlet af Juni månad utfärdas kallelse till dem bland de sökande, hvilka af skol- styrelsen blifvit antagne såsom lärlingar. 1 ansökan bör tydlig postadress ut- sättas, sä att svar ma kunna lemnas den sökande. Linköping ocb Bjerka-Säby i Mars 1896. _____________Skolstyrelsen. (2822,93) Vid Folkhögskolan å Lunnevad börjar den lide kursen för vuxna Flickor den 4 Maj. Undervisning i bokliga ämnen, handarbete med konstväjnad m. ni. Full- digt program sändes pa begäran och an- mälningar mottagas af skolans föreståndare, S. Odhner, adr. Sjögestad. Vice Eommissionslandt mät aren 6. W. MnntziDg. Länet och stiftet Det allra nyaste jern- vägsförslaget i Östergötland har lramstälts af en insändare i N. T. Det af ser anläggandet af en smal- spårig jernväg emellan ..Norrköping och Finspong, genom Östra Eneby och Risinge socknar, och således norr om sjön Glan. Derom skrifver ins. bl. a.: Anlägg- ningen skulle naturligtvis förutsätta tillslutning och samtrafik med så väl statsbanestationen i Norrköping som Finspongs jernvägsstation och der sammanlöpande banor. Hvad anläggningskostnaden vid- kommer bör denna, för en bana med Finspongsnätets spårvidd, ställa sig ganska lågt. Genom att utgå från (eller åtminstone nära invid) Norr- köpings statsbanestation och till den punkt, der Östra stambanan till Lin- köping ..skär den s. k. Hallberga-vä- gen i Östra Eneby, gå norr om och i bredd med denna bana, samt seder- mera i det närmaste följa Bergslags- vägen ända till Finspong, med sådana smärre afvikelser som terrängförhål- landena betinga, hvarvid alla större stigningar lätt kunna undvikas ge- nom att från Ryssnäs följa sjön Glans och den ofvanför liggande mindre sjöns strand, skulle banan få såväl ett lämpligt läge som en lättarbetad terräng. Få denna linie befintliga mäktiga gruslager, tillgång på sten och billiga skogsprodukter skola vä- sentligt underlätta byggandet, som dessutom, då öfverenskommelse bör kunna träffas om banans anslutning till Lotorps-jernvägen, strax invid Finspong, ej kommer att belastas med en enda nämnvärdt kostsam brobyggnad, och ej heller, om ofvan- berörda samtrafiksförhållanden kunna på önskvärdt sätt ordnas, här droge synnerligen dryga stationsanläggnin- gar. Ins. tror, att jernvägen har stora utsigter att få god trafik, bland annat derfor att frakttaxorna å Finspong— Norsholms jernväg äro så höga, hvil- ket gör att nu en mängd frakter få gå långa omvägar. Jernvagsförslaget Kisa —Vestervifc via sjön Hjor- ten. Till Ö. C. meddelas: Stads- fullmäktige i Vestervik anslogo, så- som förut nämnts, ett belopp af 1,000 kr. för undersökning af en jernvägs- linie från lämplig punkt å den före-' slagna banan Kisa—Gamleby till Vestervik—Norsholmslinien vid sjön Hjortens norra ände, hvarjemte stads fullmäktige hänvände sig till stadens spntberedmngsbolag med anhållan att bolaget måtte af sina reserverade medel utbetala beloppet. Vid i dagarne hållen extra bolags- stämma har spritberedningsbolaget beslutit utbetala hela beloppet, hva- dan stadskassan icke betungas med någon utgift för denna sak. Vesterviks handelsförening har förut anslagit 1,600 kr. till ifrågavarande undersökning, hvadan nu mer än till- räckligt belopp finnes för ändamålet tillgängligt. Stångans transportak- tiebolag hade årsstämma d. 8 d:s under hr Hj. Lindskogs ordförande- skap. Inkomsterna under 1895 ut- gjorde kr. 12,626: 06, hvarå uppstått en vinst å kr. 821: 90. Med behåll- ningen från föregående år stod nu till bolagets disposition kr. 1,079, hvilket belopp afsattes för kommande behof. Ansvarsfrihet beviljades. Till styrel- se valdes hrr Hj. Lindskog, J. W. Svensson, kapten J. B. Johansson, Lilla Edet; suppleanter: C. J. Elias- son. Lilla Edet och ingeniör A. Nils- son i Långbron. Revisorer blefvo hrr A. Wentzell och insp. G. Sonden, Ny- qvarn; suppleant: G. Andersson i Ryda. Marschkompaniet Vet- tern rundt, som anlände från Grenna, der långfredagen firats, till Jönköping påskafton, aftågade der- ifrån påskdagen kl. 8 f. m samt mar- scherade under dagens lopp något öf- ver 2 mil till egendomen Tumbäck i Gustaf Adolfs socken, omkr. 5 km.norr om Habo. Här togs nattqvarter, men annandagen på morgonen anträddes marschen ånyo, denna gång med Hel- daholm som närmaste mål, der några timmars rast gjordes. På qvällen uppnåddes Monas i Fogelås socken, der egaren hr B. Stäng inbjudit kom- paniet att tillbringa natten. Redan kl. 7 i tisdags morgse var kompaniet åter på fötter, och nu stäldes kosan till Almnäs, der grefve Posse bjöd befäl och manskap på frukost. Vid middagstiden lemnade kompaniet Almnäs och marscherade mot Hjo och gjorde der ett kortare uppehåll samt fortsatte derefter till Röå, der det öfvernattade. I onsdags middag var kompaniet åter vid utgångsorten Karlsborg. Helsotillståndet har hela tiden va- rit mycket godt inom kompaniet, ehuru vägarne de senaste dagarne varit dåliga och vädret olämpligt och regnigt. Vadstenabanans trafik- inkomst utgjorde under sistlidne Februari månad kr. 5,831: 75 eller pr dag och bankilometer kr. 4:79 mot kr. 4,266:53 samma månad förra året. Från årets början hade inkomsten ut- gjort kr. 11,281: 95 mot kr. 10,032: 90 samma tid förra året. Skogsodlingen har pä se- nare tiden blifvit synnerligen flitigt omfattad inom Kalmar läns norra hus- hållningssällskaps område, skrifves till Ö. C. Genom anslag af hush.- sällskapet samt bidrag af statsmedel har helt och hållet fri skogssädd lem näts åt mindre hemmansinnehafvare som dertill anmält sig samt fritt frö och fritt biträde af skogsplantör för högst 10 tid areal åt större jordegare, och detta erbjudande har flitigt an- litats, särskildt inom Tjusts härad. Sistl. år besåddes näml. 262 tid åt 24 reqvirenter, hvilket är nära dub- belt mot närmast iöreg. året, och lör innevarande år har anmälan ingått om biträde och fri sådd å icke mindre än 400 tid, hvarför, då anslaget är otill- räckligt för så betydande areal, en reducering måst ske för större en- gendomar från 10 till högst 5 tid. Emellertid är det i hög grad gläd- jande att intresset för denna vigtiga angelägenhet är i stigande inom or- ten, hvilket i ej ringa mån ärhush.- sällskapets förtjenst. Sällskapets skogsplantör, som visat sig mycket nitisk för sitt uppdrag, är skogvak- taren C. Svensson i Vimmerby. Uppskof med värnpllg- tens fullgörande (högst 3 är) skulle, enligt den k. propositionen, som aflemnats till riksdagen, komma att medgifvas i följande fall: då värnpligtig idkar studier och styrker sig behöfva uppskof för en redan fortskriden lärokurs; då en & sjömanshus inskrifven värnpligtig är förhyrd för längre resa å handelsfar- tyg; samt då värnpligtig sjelf förval- tar honom tillhörig fast egendom eller sjelf drifver honom tillhörig handels-, fabriks- eller annan industriel rörelse. I det sistnämnda fallet skall den värn- pligtige vid inskrifningsförrättningen befinnas ej ha varit i tillfälle att på lämpligt sätt ordna om fastighetens eller rörelsens skötande under den tid han skulle bli frånvarande för sin militära tjenstgöring. Till exportföreningen har regeringen för upprätthållande af dess verksamhet under innevarande år be- viljat 15,000 kr. samt för utgifvande af tidskriften Svensk Export ett ytter- ligare anslag af 4,000 kr. Donation. Aflidna, ogifta Au- gusta Aspling har till Evangeliska Fosterlandsstiftelsens sjömansmis- sion testamenterat sin inom Fifvel- stad socken belägna fastighet, '/3a mtl Sunds Norrg. med dera uppförda åbyggnader. Svinstads kyrka skall, en- ligt kyrkostämmobeslut, i sommar undergå en omfattande reparation, som kommer att utföras af hrr Lund- gren och Sundberg i Linköping för en kostnad af 6,000 kr. Under det reparationer pågå, hållas gudstjen- sterna i Fillinge f. d. tingshus. Hast- ock remontmark- naden i Skeninge den 8 ds var ganska talrikt besökt. Ej min- dre än omkring 800 djur voro salu- förda, af hvilka flere af framstående slag. Från jernvägsstationen afgingo 12 vagnar med 58 hästar åt olika håll. Prisen ansågos vara rätt höga. Kreatursmötet i Linkö- ping den 8 d:s hade att uppvisa stor tillförsel, men priserna voro tryckta. För slagtoxar betalades 230 ä 240 kr., för dragoxar 250 ä 375 kr. paret, för kor 50 å 175, för qvigor 50 å 100, för tjurar 75 ä 190 kr. st. Från jern- vägsstationen af sändes 407 djur, der- af till Stockholm 190, till Norrköping 55, till Kristiania 52 o. s. v. iConkUTS. Af Lösings, Mem- mings och Bråbo häradsrätt hafva den 8 d:ä landtbr. V. A. Karlson och enkan Eva Helena Person, båda från Kronängen, Styrestads socken, för- satts i konkurs. q; x.) Missionsmöte var deu 8 J me ordnadt i Hedvigs kyrka i Norrköping al Linköpings stifts evang. luth mis- sionsförening. Detsamma inleddes med predikan af kyrkoherden i Vist, A. Jo- hansson, som utgick från Joh. ev. 6:35. Kyrkoherden Fr. Hammarsten i Ör- tomta predikade derefter öfver Ebr. 11: 27. Sedan vidtog diskussion öfver l:sta frågan: "Hvad hafva vi att lära af opostelens ord i 1 Petri 1: 22?" Ia- ledare af diskussionen, som blef särde- les liflig, var prosten E, Rudberg i Vånga. Inlägg i frågan gjordes al pastor Qvarnstiöm, kyrkoherdarne Jo- hansson och Atnell, pastor Nordmark, kyrkoherdarna Hammarsten samt Lind blom i Askeby, blinde religiöse talaren Olson från Össjö och pastor Larsson i Vist. Sedan middagsrast mellan y22 - '/,4 hållits — gemensam middag för mötes deltagarne var anordnad i K. F. U. M:s lokal — fortsattes öfverläggningarna på e. m, hvarvid kyrkoherden Johanson först med några ord sammanfattade för- middagens diskussion. Derefter inleddes af pastor Larsson i Vist den andra af mötet uppstälda frågan: "Hvad halva vi att lära af 2 Cor. 4: 16?" Utom af inledaren belystes frågan af följande talare: prosten Rudberg, kyrko- herdarne Hammarsten och Lindblom samt pastor Nordmark. Det särdeles uppbyggliga missions- mötet, under hvilket Hedvigs kyrka var till sista plats fyld af en uppmärksamt lyssnande aböraresk&ra — ganska många af stiftets prestmän närvoro ätven vid mötet — alslots af lektor v. Engeström med töredrag i anledning af bibelor- den: 'Herre blif när oss. ty det lider mot aftonen, och dagen är torhdeul" Nästa möte kommer att hållas i Vestervik i medio af nästk. Juni må- nad. Nykterhetsmöte hölls onsda- gen den 8:de i Tranås missionshus på initiativ af ortens prester. Först predikade kyrkoherden P. E. Lindberg i Vireda, hvarefter kyrkoher- de V. Villner i Torpa höll ett utmärkt nykterhetsföredrag. Derefter hölls ett godt missionsföredrag af komminister N. G. Häger i Haunda. Slutligen höll kyrkoherde P. N. Kalländer ett kort afslutningsforedrag. Derefter upplåste kyrkoherde Vill- ner följande resolution, som antogs utan meningsutbyte: Ti nykterhetivinaer, samlade till allmänt möte i Tranas till alt antal af omkring 200 från skilda nykterhet! äger & denna ort, halva med glädje förnummit, att andra kammaren för ain del beslutit bifalla sitt andra tillfälliga utskotts betänkande a:o 1 angående skrifvelse till k. m.t om vis>* vigtiga ändringar i nu gällande lagbestämmelser rörande handeln med vin och maltdtjcker i syfte att få till ■tand eo lagatadgad träns mellan svagdncka och starkare maltdrteker, att svagdncka mi blifva fritt från de inskränkande bestämmel- ser, som na gälla ^laltdryokihaudeln i all- mänhet, samt att handeln med 51 och vin ej må [örenas med annan handel, hvartil) sär- skild anmälan erfordras Då na dessa enligt § 63 K O komma att bänskiutas till första kammarens afgörande, och dä vi anse det vara för nykterhetssaken i vårt land af allra största betydelse, att det beslut andra kammaren för sin del lättat var- der riksdagens, och att en lagändring i det angifna syftet må komma till stånd anhålla vi vördsamt, att ni hrr riksdagsmän, såsom representanter i första kammaren för vårt lån, ville medverka till, att första kammaren i det nu föreliggande ärendet biträder medkamma- rens beslut." Tryckfrihetsmålet mot Ostgöten, väckt af borgmästaren V. Egnel) i Grenna, förevar den 2 d:s åter inför Linköpings rådhus- rätt. Käranden hade instält sig per- sonligen och biträddes af v. härads- höfdingen P. Arnander; svaranden, redaktör E. Kjellberg, förde sjelf sin talan. Fönt hördes såsom vittnen jägmästaren Fr. Wilt, ingeniöri*n C. R Björkman och hand- landen K Blomqvist, samtliga från Grenna. Svaranden framsialue invändning mot höran- det af vittnen i detta mål, men denna invänd ning k-ninad 4 af rätten utau afseeode. Sarotl ga vittnena ansågo borgmästaren Egnell tydligt u pekad i den åtalade anikeln. Detta hade ock varit allmänna uppfattningen i Grenna och trakten deromkring, samt syn- tes ha varit det äfven på aflägsnare orter bland dem som kände närmare till Grenna- törhållandena. Derfor hade också borgmäata ren af ett af vittnena (samt, enligt egen ut- sago, af många andra personer) blifvit rådd att åtala den, enligt vittnenas samfälda me- ning, groft ärektänkande artikeln; man kunde, om han det underläle, ej veta hvad man skull» Käranden inlemnade härpå en skrift, bvari han, i motsats till svarta uppgift att artikeln i fråga åsyftade någon annan än Egnell, häf- dade att han (Egnell) måBte anses åsyftad i densamma, hvilket genom föregående bevis- ning ådagalagts. (Att ändock svar. förnekade detta betydde detsamma som om t. ex en persou som misshandlat en annan ville för- svara sig med att han gjort det i misshugg om person;. I skriften återupprepades derpå de bevi-» ur artikelns häosyttuiugar på lokala och andra omständigheter, som kär förut an- fört. Det, att kär. lyckats vederlägga de i ar ikelu tramstälda tillvitelserna, vore ett då- ligt stöd för svar s påstående att kär. ej skulle vara rätt målsegande. Skulle han kanske medgifva sanningsenligheten af artikelns lögn- aktiga uppgifter om honom för att anse sig åsyttad? Derefter heter det i skriften: Beträffande deBsa af mig åberopade mång- faldiga omständigheter har svaranden du läst sia uppmärksamhet vid den anvisning, som blifvit lemnad, derigenom att den ifrågava; rande stadens representant i riksdagen lör ej särdeleB länge Bedan väckt eu motion mot de lagbestämmelser, som nn förmenas möj- liggöra missbruk af omyndiges model, och hvilken motion enligt uppgift i artikeln till- kommit med anledning, just af hvad i denna stad passerat. Dä jag nn med iutyg af t. f. Nötariua publtcus här i staden styrkt, att un- der de Benaste tio åren i riksdagens båda kamm re icke väckts andra motioner, åsyf- tande ändring i nu gällande lagstiftning, be- träffande förvaltoiog af omyndiges medel och törmyn tareväid än de som i samma intyg omförmäiaa, eller förutom 2ne motioner, den ena af arrendatorn Fr Pettersson, såsom re- presentant för Jonåkers härad i Söderman- lands län, och deo andra af representanten för Ölands domsaga hemmaosegaren A P Danielsson (se Sveriges statskalender 1»93). endast eu frambareo af representant för stads- samhälle, nämligen den vid 1894 års riksdag af riksdagsmannen för de s- k. mindre öst- götastäderna och Brenna E. A- 7 jtterman väckta motionen om förändring utaf bestäm- melsen i 22 kap. 4 % Ärfdabalken (se ofvan- nåmnda intyg), så är endast dermed och vid det förbållandet, att staden i fräga aagifves vara "en liten fräo oss icke särdeles afläeseo stad. hvilken dock ej är belägen inom detta län" väl pa det troligaste angitvet, au den åsyftade staden är Grenna. Svarandens in- vändning i denna del, att i den åtalade ar tikelu ingeostädes talas om .vare a g 23 kap. Ärfdabalken eller namnes någon vhs tid- rymd, inom hvilken den i fråga varande mo- tionen skulle hafva väckts, kan denöre ej betecknas annat än som ett meningslöst cch mot artikelns innehåll derjemte stridande tal, ty i artikeln aogifves uttryckligen, att mo- tionen afsett förändring af nn gällande lag angående bandhafvaodet af omyndiges me- d;l, ocb att motionen väckts för "ej särde- les länge sedan". Hed företeende af bestyrkt utdrag nr berörde motion vill jag påpeka, att som skäl för deri förordad lagföt ändring äberopaa, att våda för omyndiges rått kuode uppkomma särskildt noder sådana förhållan- den som just i den åtalade artikeln angifvas, eller att stadens fi kal såsom förmyndare till borgmästaren utlånar medel, tillhörande för myodareskap, som står under tillsyn af eo bisittare i Rådstafvnrätteo Då det nn. en ligt bvad jag upp yst. föreligger, att atadsfiska len i Grenna till mig utlånat ett mindre be- lopp af honom aatörtrodda förmyndareme- del, och att rådmannen Hjertström är gransk- niugsmao för samma förmyndarskap, samt i artikeln angifves, att berörda motion till- kommit just med anledning, af hvad uti ifrå- gavarande stad passerat, så hänvisar äfven detta förhållande, på att Grenna är den i artikeln åsyftade ataden. Slutligen hade kär. från horgmäslarne i Kalmar. Vestervik, Vimmerby. Oskarshamn. Eksjö, Lidköping, Skara, Hjo, Sko de Falkö- ping, Askorsund, Nora. Linde, Nyköping. iskilstuna. Streng ss. Torahälla och Måne- fred förskaffat sig intyg, enligt hvilka de i åtalade artikeln appgilna kännetecknande om- ständigheter ej passade in på dem. Från stad fhkalen i Mariestad fans ett intyg af samma innehåll beträffande förre borgmästa- ren derstädes; den nuvartinde bar tillträdt sitt embete först efter artikelns förekomst Kär. vidhöll sina yrkaoden om ansvar å svar. för ärekränkning mot kär. både såBom em- betsman ocb eåsom enskild person, hvilken ärekränkning han påstod hafva skett af "arg het" (för att genom annans vanryktande skaffa sig sjelf fördel, genom ökad Bpridning af tid- ningen). Svar. inlät sig ej i något särskildt svaromål på denna inlaga, utan hänvisade blott till hvad han fornt sagt. Båda parterna öfverlemnade målet. Härpå skreds till val af jury. Kä- randen nämnde: kaptenen F. E. J. Claassen, v. häradshöfdingen P. Orre (utesluten af svaranden), e. o. hof- rättsnotarien H. Wistrand och f. riks- dagsmannen A. E. Petersson i Hamra; svaranden: häradshöfdingen F. Gu- stafson (utesluten af käranden), v. hä- radshöfdingen Fr. Carlsson, garnhand- laren C. F. Pettersson och muraren A. Nordström, Gottrridsberg; domsto- len: iältintendenten Cl. Fries, läns- notarien K. Lindvall (utesluten af sva- randen), lektorn O. Klockhoff, med. d:r C. Sederblad och handlanden J. Almqvist (utesluten af käranden). Komplettering af juryn, efter möj- ligen skeende afsägelser, skall ega rum den 16 dennes, och juryn sam- manträder den 5 nästa Maj. Den skall ha att besvara frågorna huruvida artikeln är brottslig enligt § 3 mom. 8 T. f. jemfdrd med kap. 10 8 2 straffl., 3: 11 T. t jemfdrd med 16: 7 straffl., 3: 11 T. f. jemförd med 16: 8 straffl., 3: 11 T. f. jemförd med 16: 9 eller 16: 11 straffl. och enligt 3: 12 T. f. Vikbolandsbanans in- komster af trafiken under sist- lidne Februari utgjorde kr. 10,036:67 eller per dag ooh bankilometer kr. 5: 58 mot kr. 5: 04 samma månad förra året. Om Vikbolandsbanans sommartagtlder, frän den 15 nästa Maj, meddelar Söd. Tidn. föl- jande: Emellan Norrköping och Söderköping kom- ma fortfarande 4 tåg att gå, med smärre för- ändringar i tiden, utom beträffande aftontågen, som gå Benare än nu. På Vikbolandsgrenen lå de två lagen från Non köping ungefär sam ma tider som nu. dock något tidigare på ef termiddagen, men morgontåget från Arkösund kommer att gå ungefär en timme tidigare än nu och aftontåget 2 timmar senare, hvarjemte extra belgdagstag komma att iuföraa emellan Norrköping och Arkösuud. Förmiddagstågen på Vikbolandsgrenen kom- ma att mötas i Kuddby i st. f. ö. Husby och attontågen mötas först i Arkösund. Det nuvarande to-gtåget från Öjtra Iluby indrages dån samma tid. Läkarefrågan i Valde- marsvik. K. m:t har icke fäst något afseende å de besvär, Axel \V. Nilsson anfört öfver k. befhdes reso- Kreatursmötet i Horn den 1 dennes visade stor tillförsel af krea- tur och liflig handel. För 13 qv. oxar betalades 375 a 400 kr., för 12 qv. omkring 300 kr. paret, för kor 50 ä 60 kr. st. Ordningen bland de mötesbesökande var den bästa. Kreatursmötet vid Björk- fors den 1 d:s var talriit besökt och hade god tillförsel ui;-'d jemförelsevis iga pris. Ett litet förbiseende ha vår gamla hederliga almanackas ut- gifvare gjort sig skyldiga till Den stjerna, som betecknar sön- och helgdag, har i år icke utsatts lör annandag påsk i almanackan för Göteborgs horisont, men väl i den för Stockholms. Na lör tiden torde väl alla menni- skor förstå, att stjernans uteblifvaude beror endast på ett slart af almanac- kans privilegierade utgifvare. Men år 1851, då ett liknande fall inträffade, väckte det stort uppseende i vida kret- sar, och en insändare omtalar, att han minnes, hurusom "alla käringar i Skåne då trodde att verldeu skulle förgås!" Euligt en version lyckades man då lugna de förfärade gummorna endast genom att förklara, att "om verlden skulle förgås den dagen, så hade veder- börande naturligtvis inte fortsatt alma- nackan längre än till den dagen" — som nu hela året var antecknadt på vanligt sätt, måste verlden ju bsstå åt- ginstoae till årets s'ut! Den logiken begrepo gummorna, och deras värsta ångest gick öfver. Valsättet i Södra Tjust. Från Gamleby skrifves till V. V.: Sammanträde hölls här i tisdags med socknens politiskt röstberättigade medlemmar med anledning af ett af kamrer F. A. Nyberg väckt förslag om ändring i nu varande valsätt till riksdagsman i andra kammaren inom Södra Tjusts valkrets från medelbart till omedelbart. Genom lottning be- slöt man sig för omedelbart valsätt. Lika många röster afgåfvos emeller- tid för båda valsätten. Skandinavisk annons- taxa, utgifven af S. Gumselii an- nonsbyrå, liar utkommit i sin 27:e upplaga, hvilken utmärker sig för samma rediga uppställning och full- ständighet som de föregående. •Jernväg Örebro— Norr- köping. I Örebro tidning läses: Under ett par dagar ha i Örebro hål- lits sammanträden med intresserade för en bredspårig jernväg mellan Öre- bro och Norrköping. Lifltea sympa- tier uttalades för en dylik jernväg, och beslut fattades att redan instun- dande sommar verkställa undersök- ning, för hvilket ändamål anteck- ningslistor för bidrag komma att ut- sändas. Undersökningen beräknas kosta omkring 4,000 kr. Skulle det sedan visa sig att förslaget kommer att omfattas med intresse af såväl en- skilda som kommuner och stadssam- hällen, kommer offentligt möte att hållas instundande höst Meningen är att jernvägen skulle gå frän Öre- bro genom Almby och St Mellösa socknar till Odensbacken, der station kommer att anläggas, samt vidare fenom Askers socken till Kilsmo, refvens bruk och Regna till Norr- köping eller måhända Simonstorp, hvilken plats äfven förts på tal. Blef- ve Simonstorp banans ena ändpunkt förkortades jernvägen med omkring två mil. Att en dylik jernväg onek- ligen skulle blifva af stor betydelse specielt för Örebro stad kr alldeles påtagligt. Genom direkt jernväg till Norrköping komme Örebro jemväl i så godt som omedelbar förbindelse med Arkö isfria hamnplats, hvilket, då Örebro snart torde blifva stapel- stad, säkerligen skulle lända staden till stor fördel, hufvudsakligen genom den betydliga godstrafiken från och öfver Örebro, som onekligen blefve en följd deraf. Äfven för bergslagen och de socknar i Nerike banan kom- me att genomlöpa skulle helt visst en jernväg mellan nyssnämnda städer lända till allmänhetens gagn. Dödsfall. En af vårt stifts äld- ste församlingsherdar har nedlagt sin herdastaf, nämligen f. kontraktspro- sten i Ydre kontrakt, kyrkoherden i Asby, fil. jubeldoktorn, ledamoten af Nordstjerneorden Jomos Gustaf Sjö- strand, hvilken efter en längre tids aftynande afled långfredagen i en ål- der af 83 år. Prosten Sjöstrand var, beträffande lefnadsåldern, den andre i ordningen bland på stiftet tj en st gör ande prest- män. Han var född i Gårdsby af Vexiö stift den 14 Febr. 1814. Fadern var komminister och tillhörde en små- ländsk prestslägt, som räknat och ännu räknar flera medlemmar inom kyrkan och skolan. Efter 1835 af- lagd studentexamen, blef S. til. d:r 1842 och tjenstgjorde derefter under 20 år såsom gymnasieadjunkt, v. lek- lution den 5 sistlidne Oktober i fråga tor apologist och kollega i Vexiö, der om val af extra provinsialläkare i I han prestvigdes 1846. Han tjenst- Valdemarsviks distrikt. | gjorde under tiden äfven som prest dels i Vederslöfs prebendepastorat, dels vid fattig- och arbetshuset i Vexiö, samt dels i Öjaby prebende- pastorat. Med 1862 förflyttades han till Linköpings stift, då han blef kyr- koherde i Adelöf. Här verkade han till 1875, då han vann transport till Asby, hvars kyrkoherdebefattning han innehade till sin död. Såsom kon- traktsprost öfver Ydre kontrakt fun- gerade han under åren 1886—92. Han blef ledamot af Nordstjerneorden 1880 och fil. jubeldoktor 1892. Kontraktsprosten Sjöstrand var en man med gedigna kunskaper och med intresse för lifvets företeelser på så- väl det ena som det andra området. Såsom församlingsherde var han en sann patriark, som egnade sig med kärlek åt sin hjord och som derfor rönte kärlek och förtroende tillbaka, och bland embetsbröder var han högt aktad och värderad. Han sörjes närmast af maka, född Lindforss, samt barn och barnbarn. Sonen Hjalmar Sjöstrand är redaktör för Falu länstidning. Å Linköping- Fogelsta- banan pågår nu terrasseringsarbe- tet med full fart på åtskilliga ställen utefter linien såsom vid TJllevi, vid bron öfver Svartån och i Fornas. Grundläggningsarbetet vid bron öfver Svartån är snart till hälften utfördt. Nämnda bro blir en af våra längsta jernvägsbroar, nämligen 80 meter lång. Den får fyra spann, hvartdera om 20 meter. Ett sällskap, som roar sig är var stads äldsta men dock alltid lefnadsfriska sällskapsorden Vik- ningskommissionen. Den maskeradbal, som Vikningskommissionen annandag påsk anordnat å Stora hotellet var så- lunda högeligen lyckad. Deltagarnas antal uppgick till minst ett par.hun- dra, och de maskerade representerade ej blott alla möjliga folkslag och na- tionaliteter utan äfven en hel mängd lustiga fantasier och idéer. Särskildt bland damerna funnos många med synnerligen smakfulla ocb eleganta drågter. Stamningen var den Ulliga- ste, och en hvar lemnade festen, som pågick till frampå småtimmarne, med intrycket af en i allo angenäm afton. - 1 såväl balsalen som i konsertsa- len voro anslående dekorativa anord- ningar vidtagna. Hedern al de lyckade arrangemen- terna tillkommer i främsta rummet ordens stormästare, handlanden Axel Peterzén. Östergötlands söndags- skoledistrikt af svenska mis- sionsförbundet har under påskdagar- ne i Norrköping hållit sitt 8:de års- möte, som började påskdagens för- middag med predikan af predikanter- na N. Löfgren och P. Kjellström. På eftermiddagen höllo skolläraren K O. Ahlstrand och P. Kjellström sön- dagsskola, hvarpå följde diskussion öfver åtskilliga frågor rörande sön- dagsskoleverksamheten. På annandagens morgon höllo om- buden enskildt sammanträde, hvar- vid till ledamöter i söndagsskole- komitén valdes hrr A. J. Eriksson, Skärblacka, ordf, A. Jonsson, Norr- köping, v. ordf., A. F Lundmark, lbm. sekr. och kaesaförv. Suppleanter blef- vo hrr N. Löfgren, Linköping och G. Granér Motala. Till revisorer utså- Eos hrr Malk. Törnqvist och W. jungberg i Norrköping. Nästa årsmöte skäll hållas i Mjöl- by eller, i hinderhgt fall, antingen i Linköping eller Motala. På eftermiddagen hölls åter diskus- sion, hvarefter mötet, som varit rätt talrikt besökt, afslutades med föredrag af åtskilliga talare. Nytt andelsmejeri. Vid Mås- hult i Gärdsrums socken hegynte den 1 innevarande April ett andelsmejeri med mjölk från för närvarande öfver 200 kor sin verksamhet Intresset för saken är i orten temligen allmänt och det tros att anslutningen snart blir större. Till Vadstena kloster- kyrkas restaurering utlofvade, som bekant, konungen ett bidrag af 8,000 kr., under vilkor att den anordnade frivilliga insamlingen för samma än- damål stege till ett visst belopp. Ehuru resultatet af insamlingen ej på långt när nått upp till det förutsatta, har konungen nu betalt att det af honom utlofvade bidraget skall från hofförvaltningen utbetalas med 4,000 kr. den 1 uktober 1896 och 4,000 kr. den 1 Oktober 1897. (Ö. Kur.) Sjukdomsfall. Fördelnings- läkaren dr G. M. Appelbergundergick för ett par dagar sedan en operation å Linköpings lasarett af dr \V. Hallin. Patienten befinner sig nu efter omstän- digheterna väl. Folkskolan. Till vikarierande lärarinna vid folkskolan i Oskars- hamn under återstoden af vårtermi- nen för lärarinnan Betty Sjöstrand har skolrådet utsett Karolina Hans- son från Östergötland. 340 kunde ega? Hon kände henne väl oj, men hon äl- skade sjelf och bäfvade för den okända. För det andra hade hennes far lofvat löjtnant Ros att fä se en vacker och rik flicka, i hvilken han skulle förälska sig. Hvem kunde det vara? Kunde det vara hon sjelf? Hon darrade för denna tanke, emedan det förutsatte nya strider. För det tredje insåg hon, att Ankarsparre måtte hotas af en duell, för hvars framgång hennes far tycktes deltaga; och ehuru hon icke betvitlade An- tons mod och skicklighet att töra sitt vapen, kände hon faderns förslagenhet och fruktade, att han skulle kunna duka under i en olika strid. Ange hade förflyttat sig från den lilla soffan och slagit sig ned i en liten gungstol, och under det hon vaggade fram och tillbaka, öfvertänkte hon, hvad hon hört. Genom Henrik blef hon snart underrättad, att den gamle t. d. landshöfdingen Kos verkligen hade en son vid ett af gardesregementena samt en dot- ter, hvars namn var Hildegard. Något otålig öfver hvad hon hört och litet dri- stig, hon, som hennes egen far, fattade hon det be- slutet att hegilva sig direkte till fadern, för att om möjligt fä någon kännedom om hvilka afsigter som nu sysselsatte honom, då Marie i detsamma åter- kom och anmälde, att grc-fvon var på väg till henne. Vid underrättelsen härom lopp en lätt darrning all- deles ofrivilligt genom hennes lemmar. Hon tänkte sig honom på en gång lika fruktansvärd, som hon sett honom under natten. Från det ögonblick, de lemnat Alfinalund, hade ej ett enda ord kommit öf- ver hans lappar. Såsom en storm i natten hade han störtat fram på sin raska trafvare, och hade Ange sjelf ej varit så god ryttariona, som hon var, skulle hon svårligen förmätt följa honom. Också befarade hon, att ett samtal af oangenäm egen- 311 skåp nu förestod dem emellan. Men - hvad var att göra? — Hon beslöt att så lugnt som möjligt möta äfven den svåraste storm samt att begagna sig af tillfället för att äfven utforska, hvad hon ön- skade veta. Det första intryck, som Vauvenard ingaf, då han trädde in, var emellertid ganska lugnande. Den hvila, hvari han på morgonen försjönk, hade både stärkt och lugnat honom. Dot var hos honom, dä han nu uppträdde, nå- got af samma jernbårda natur, som vi en annan gång förut bemärkt och som företrädesvis väl be- tecknade det normala tillståndet hos honom. De blickar, hvarmed far och dotter mötte hvar- andra i den stund, de helsade hvarann, ådagalade emellertid icke någon känsla af innerligare förhål- lande, utan voro snarare forskande och kalla såsom tvenne frågor, stälda på hvarandra. — Jag befarar, yttrade han, att du efter går- dagens ti.ldragelser tillbringat en orolig natt, och jag kommer lör att lugna dig. Khuruväl jag försof- vit mig något, har jag dock redan haft bud till både Fersen och Ankarsparre och kan försäkra dig, att ej något ondt träffat dem. Grefve Fersen liar till och med redan tidigt i dag på morgonen lemnat hufvudstaden och begifvit sig till sin egendom Ljung i Östergötland, och Ankarsparre befinner sig som en perla i guld. Hvad mitt handlingssätt i natt be- träffar, är derom ingenting att säga. Det har alltid roat mig att leka litet grymt med mina politiska patienter. Ingen förnekar sin natur, och jag förne- kade icke heller min i natt. Med Fersen förehade jag för öfrigt ett kemiskt, vetenskapligt rön af stort intresse, jag tror, att det lyckades. Saken var förut ötverenskommen emellan honom och mig. öf- verraskad i experimentets vigtigaste ögonblick af 344 rade mig blott undvikande. Hvarför hatar du dem? Nog måste du inse, min far, att jag ej kan undgå att märka den fiendskap, du hyser emot dem. Hvad ondt hafva de väl tillfogat dig? Vid hvarje spörsmål, som berörde hans ställ- ning till Fersen och Ankarsparre, ilade alltid liksom en liten orkan genom Vauvenard. Hans hufvud höjde sig, hans panna mörknade, och hans öga sköt en blixt. — Hvarför denna fråga, Ange, och i detta ögon- blick? Det är lättare att göra tusen frågor, än att bosvara en enda. Du vill kringgå mig och mina önskningar, som bränvinsadvokaten kringgår ett verkligt faktum. Långt före detta har jag sagt dig, att jag hatar dem. Ja, jag gör det. Du vill kasta en blick in i mitt lits dystra hintoria. Nåväl, du skall få det. Vauvenard började härunder, såsom han i stor- miga ögonblick gerna gjorde, att vandra upp och ned. Om läsaren sett ett lejon i sin bur, så vandrar det också gerna på samma sätt. — Hvad skall jag dock säga, då min blick öf- verfar en hel afgrund. Lika mycket, några ord äro nog, hör på'. — Innan jag ännu blef gift ined din mor, öf- verlefde jag fasan af några förfärliga förhållanden. som outplånligt med svarta färger inrista* sig i min själ. Det är en historia af förolämpningar, en hi- storia af bjertskakande, evigt frätande hån och be- gabbelse, en historia, hvari förakt, grymhet, förföl- jelse och mord följa så tätt pä hvarandra, att mitt corsikanska blod — du vet, att jag är fö td corsika- nare _ brinner med den underjordiska eldens hela kraft 1 mina ådror, när minnet återför mina tankar till dessa dagars bottenlösa afgrund. Ange, du år mitt enda barn, du eger en god dotters varma 337 uppmärksamhet. Det var ju fråga om en baron, och för henne fans i hela verlden icke mer än en enda. — Brefvet var undertecknadt, sade du, af en löjtnant Ros? — Så var det, nådig fröken! — Vet du, om hans far är landshöfding eller hvad han år? — Nej, det vet jag icke. — Du måste skaffa mig reda derpå; hör efter hos folket derute. — Får jag ej först sluta min rapport? — Låt höra då. — Grefven, er far, måste hafva haft någon kän- nedom om hvad de dei herrarne pratade om eller hyst något särskildt intresse derfor, ty han reste sig upp och närmade sig till de samtalande. — Ni är en tapper ung man! tilltalade han of- ficern och lade sin hand pä hans axel. Det gläder mig att träffa sä ridderliga tänkesätt, som ni ut- talat! Officern såg helt likgiltigt på er far. __Si har lyssnat på oss, herre! anmärkte han blott. — Jag har icke lyssnat, men ni har talat for högt, svarade grefven. Det anstår en man att ej låta någon kränka sin heder — strid derföre och segra. Grefven vände sig derefter till herr Robert. — Ni är en bror, yttrade han till den, som för- olämpat er vän? Herr fiobert teg. _ Det hedrar er, att ni vet att skilja mellan slägtskapsförhållanden och er pligtkånsla. De först- nämda böra aldrig få frodas på hederns bekostnad. Ni är ju son till friherrinnan Ankarsparre? C. F. Kidderttad. Scarta Handen. I. 4b