Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-02-05
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VBCKOBLAD itodaktör ocb i OSTGOTå-POSTEN Bengt Kägge Epare oeh förläggare. Aktiebolaget Ostgöta CorreRpondentens Booktrrckert, Verkställande direktör: Fredr Eaaunarströi» N:r 6. Prenumerationspris : För helt ir kr. 1:50, far tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,85 och ett qvartal SO öre, postberordriiigsafglfteu inberäkuail. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 5 Februari. Aononapri»; Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annor.ser Bro. Förlofnings-, vigsel- och födelseannouser 75 lire: dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Correapondenten» Boktryckeri i Linköping. 1807. Snabb oeh Beqyäm resa till Amerika erbjudes med Cunard-Linien, hvars nya dnbbel-propeller-ångare, om 038 svenska fots längd, 12.050 reg.- tons & 30,000 hästkrafter, innehaft a verld*rebordet för Snabba Åtlanter-resor. SJST 6 dagar, 7 timmar «V 23 minuter! *^SMf Reaan mellan New of ork och Göteborg gjord på 8 dagar, 1 limmet En al Palats- A ExpressånsarDe: "Campania", "Etruria", "JLucania" eller "Umbria" afgår frän Liverpool till New-York hvarje vecka, medtagande första, andra och tredje klass passagerare. llVen till Boston afgår hvaije vecka en al Cunard-Lioiens utmärkt* än^arf! OBS i Cnnard-Llnlens ångare afgå från Liverpool oeh passeraleke Engelska kanalen! För kop at biljetter ocb vidare nppiysmngar vänd Eder till undertecknad, detta är är liniens Generalagent i Sverige. w *va#"4 a -o ^ WsSa Kontor i Stockholm tja USl/AK JttJClSS. Skeppsbron N:r S. Kontor: 28 Postgatan, Gdteborg. (Nord. A. B. 151) (371,20) Plats- och Reseagenter antagas att försälja Kläden, Korderojer, Kapptjger och HluilnlntH(}t:er ro. m till privatpersoner i stadfina och på lanusbygdeu. Lie som förut arbetat i denna brauscli ega företiäde. Ku diiftig och redbar agent kan påiäkna en varaktig, stor lukomail. Anr ökningar jemte referenser eller betyg åtföljda af porto torde insändas tiil Svenska Klädesfabriks-Aktiebolaget, i2«) Stockholm.__________53 Drottninggatan. iQ. 4iT,r,7) Utställningslotteriet. Dragnngslista expedieras omkring den 8 Februari mot insändandet af 10 öre i frimärken. 100 ex. skickas porlofritt mot 5 kr. i förskottsliqvid. Lottsedlar af första serien som utfallit med vinst ta- gas vid inköp af nya lotter af oss i liqvid. Utställuinjslotteriet, Fredsgatan 32, Stockholm. (S. T. A. 32498, (481 Kungöre/ser. Herrar Byggmästare. För uppförandet af en större fat- Hgvårdsbyggnad af timmer vid Högby östergård i Krigsbergs socken innevarande är hålles ny entreprenad- auktion derstädes Tisdagen den 16 Februari kl. 12 midd. Alla matena- lier och körelor lemnar kommunen. An- taglig borgen erfordras. Ritningar till påseende finnas hos Herr M. Peter- sons, Nordsjö pr Karlsby. (1057,50) Tillkännagifvanden Advokat-Byrån, IMbdfmg, Storgata» SO (Ofver ppatkontoret), oitaolrlar nVlarfafir, bantrnslaln. Kar, Inbaaoeilnaar och koaamta- ■loaatsappaiaa; Eoa K. Befallningstut- vande aj. a. Billigaste Inka—of va i För irakunder, vid liqvid efter anmaning, hogtt on kr. Inoohafvare: v. Häradshöfding Per imsdcr. gggJO)_____________________________ e.LtainttrieiE.åriuder, Kommissioner hos länsstyrelsen, ombeaörjer laregUtrerlaK af ekono- Träffas i landakansliet kl. 10-2 e. m. *27i/i6olan6s éCusfiallningscjillas Kungörelse om prisbelöning åt Mjttlkerskor. Sedan gillet anslagit dela ett belopp at 100 kr. att i fem olika premier atdelas äfven detta ir till inom gillets område bosatta, välfrej- dade ogifta qvmnor, »om under en tid, ej understigande 5 år, mjölkat minst 10 kor, (fels ett belopp af 150 kr. att i premier af hågat 20 och lägst 10 kr. utdelat till på lika s&tt qvalrfioerade gifta qvinnor — ega sådana att senast före den 20 anat. Febrn. art till undertecknad intända egenhändigt nnderskrifna ansökningar för tlflan om desaa premier, stälda till styrelsen för hushållnings gillet oeh försedda med prästbevis samt vits- ord af basbonde ocb annan trovärdig person, att ofvaaatående vilkor nppfylts samt att är* lighet och ett godt uppförande i öfrigt ådaga- lagts Wittioge gård, Åsvittioge den 21 Januari 1897. Gustaf Botwidsson, Buahallningsgillets ordföranue. (742,36) Lärarinnebefattningen vid fasta mindre folkskolan i Saud»jÖ inom Yxneruma skoldistrikt är ledig. Lön 300 kr. samt slöjdarvode. Husrum och ved. Ausök- uiugar insändas före den 10 nästa Härs till skolrådets ordförande, adress Yxnerum, Öster- götlands län. Yxneran den 1 Febr. 1897. (1061*54) J. Andersson. Ny domprost i Linköping. J. W. Personne. I lördags ingick telegram — lmlket i extrablad spreds inom staden — att i föregående dags konselj ny domprost i Linköping bhivit utnämnd, nämligen lektorn vid högre latinläroveiket & Norr- malm i Stockholm John Wilhelm Per- sonne Det är nu snart fyra år, som dom- prostbeställningen stått ledig, hvadan dess återbesättande ej kan annat au helsas med tillfredsställelse. Att k. m:t vid utnämningen frångått förBamlingarnes genom deras val så tydligt uttalade önskan att erhålla till domprost kontraktspiosten dr J F. Håhl, kan naturligtvis ej bero på något annat än att d:r H. väl är — såsom ryktet berättat — designerad till ett ännu högre embete (pastor primarii- embetet), ehuru den utnämningen ej nu samtidigt egt rum — åtminstone har Posttidningen icke ännu haft något att derom berätta. Ty det är begripligt- vis icke tänkbart, att d:r B. skulle vid utnämningen kunnat förbigås, dä han i meriter et öfverträffas af den nu ut- nämnde. Och att k. m:t under nuvarande för- hållanden ej ansett sig böra bereda för- samlingarna förnyadt tillfälle att ut- tala sin önskan, torde väl närmast ha sin grund deri, att pä stiftet ej finnes just stor tillgång på tillräckligt meri- terade piestmäu inom den åldern, att de kunna anses lämplige till domprost- bes tällningeu. Man kan dock tycka, att församlin- garna kunnat få ådaglägga sin mening t. ex genom att kalla fjerdo prolpre- dikant — eftersom nu den rätten ha- nes. Angående doirp osten Personne må här meddelas några biografiska data: Htn är född i Sockholmden 14 Dec. 1819,< således nyss iylda 47 år. Etter 1868 aflagd studentexamen vid Stock- holms gymnasium, studerade han vid Upsala universitet och afla.de der fil. kand.- examen 1875, och teol. kand. 1880. Han prestvigdes 1881 och blef utnämnd till lektor i kristendom och svenska i Stockholm samma år. Teologie doktor blef han 1893 Han är sedan 1885 med- lem af bibelkommissionen och delfor tjenstledig från lektoratet; sekreterare i samfundet "Pro tide et christianismo" 1884, inspektör för dess k&teketskolor 1883, ledamot af dess styrelse sedan 1890. Domprosten P. är sedan 1885 gift med Nanna v. Knorring, dotter till öf- verstelöjtnant £. O. von Knorring. Han är kusin till den framstående skådespelaren Personne. Såsom man af inkallandet i bibel- kommissionen kan förstå, är domprosten P. en mycket lärd man Han har ock utglfvit en lång rad skrifter, bl. a. po- lemiska skrifter mot V. Rydbergs "Bi belns lära om Kristus" och om "Ötrind- bergslitteraturen ocb osedligheten bland skolungdomen". I de båda församlingar, till hvilkas herde han nu är nämnd, torde dom- prosten Personne på förhand vara föga eller intet känd, men det omdöme lian tor med sig frän iöregående verksam- het, är sådant att inan dei på kan bygga de bästa töi hoppningar för framtiden. iiaailsmissiiiiiiniiiiiiiiiiiiiaiiiaa in aiiniii nni ma Länet och stiftet Linköping -Fogelstaba- nan. Till stationsmåstare-, konduk- törs-, stationskavls- och banvaktbe- fat.tningarna vid denna bana ha redan en hel mängd, omkr. 300, ansöknin- gar ingått. Styrelsen har emellertid beslutit att de ej komma att tillsät- tas förr än etter medlet af denna må- nad. Folkskolan. Till lärarinna vid EHVestads nyinrättade småskola har skolrådet bland 8 sökande utsett tro- nen Hilda Wahlqvist i Fornas. Östergötlands läns hus- hållningssällskap hade d. 28 Jan. sammanträde, dervid dess mång- årige v. ordförande (landshötdingen är BJelfskrifven ordförande)' kabinettskam- marherren irih. G. Lager fel t å Ligerluuda undanbad sig återvat till nämnda för- troendepost. Till hans efterträdare ut- sågs d:r M. v. Feili(zen å Åkerstad Frih. Lagertelt utsågs till sällskapets hedersledamot. (Senaste hedersledamo ten var f. landshötdingen frih. C. G af Ugglas). Sällskapet beslöt ock utse en depu- tation för att uppvakta konungen vid hans jubileum Till medlemmar af denna deputation utsagos landshövdin- gen grefve R De la Gardie. irih. G. Lagerfelt, d:r M. v. Feilitzen, hrr C. A. Bittra, Th. Lybeck, I. Insulander, frih. Th. Adelsvärd, Joo Andersson, Lilla Ljunga, och A P. Pettersson, Lindeuäs. Till en extra provinsial- läkares för Misterhults och Hjort- ed aflöning har den förra socknen be- viljat 550 kr. Fr&n Motala verkstad skrifves till Öste. Corresp.: Beställ- ning har i dagarne ingått å en sväng- bro till Vestkustbanan att anbringas öiver Ronneå vid eller i närheten af Engelholm, samt en landsvägsbro öi- ver Stuguforsen i Jämtland. Vidare är bestäfdl ett tanklokomotiv till Er- valla och en ångpanna för Liljehol- mens stearinljusfabrik i Stockholm. 1 dagarne ha levererats två lokomo- tivpannor till Malmö—Ystads jern- väg, dit i höstas likaledes två pan- nor afgingo. Isbrytaren till Riga håller på att klargöras till första öppet vatten och till den Nobelska inspektionsbåten, som färdig kommer att afgå till Kaspiska hafvet, äro spanten m. m. resta. Nyligen besöktes verkstaden af ett ombud från Pernau, hvilken spe- kulerade på en isbrytare till sin stad, just en sådan som nu utrustas för Riga. Xrfffldstatwn ■ Sedan härads sknfvaren i Kinda och Ydre härads fögderi L. 0. Edfeldt den 15 Januari afiidit bar kammarkollegium förord- nat e. o. landskontoristen Oskar Pa- trik Hedfelt att under ledigbeten be- strida bäradsskrifvaretjensten i nämn- da fögderi. — Häradsskriivaren J. W. Linden åtnjuter för helsans vårdande tjenst- ledighet under en månad från den 3 d:s, och bestrides häradsskrifvare- tjensten i Åkerbo m, fl. härads fögderi under tiden af e. o. landskontoristen E. Tolf. I konkurs har af Linköpings rådhusrätt försatts handlanden F. O. Franzén härstådes. Tillgångarne upp- gå tiil kr. 3,511: 91 ocb skulderna till kr. 11,920! 84. Inställelsedag den 30 nästa Mars. • Koltillgången inom norra Östergötland och tillstötande Nerikesdel visar sig vara ovanligt stor, och samtliga bruk få öfverfylda kolbus. Prisen utgöra pr läst om 20 hekto- liter vid Finspong och Lotorp kronor 7: 50, vid stationer å Pålsbo/da- Fin spongs jernväg för Finspongs räkning kr. 8 och lör samma bruks räkning vid Vingåkers och Simonstorps sta- tioner kr. 8 ä 8: 50. Brefveas och Haddebo bruk betala kr. 8: 50, lör en del tidigare uppgö- relser tili och med 9 kr. Vid Igel- fors 8 kr. Märkvärdigt nog ha icke några kol uppköpts för Bergslagen frän dessa orter, bvadan det är troligt, att kol- tillgången äfven der uppe är god, meddelas Ö. C. Red. kan tillägga, att i Ydre gälde kolen — åtminstone för ett par vec- kor sedan — 5 kr. pr läst. Men der finnes ej heller någon konkurrens. Ursparning pä Vikbo- landsbanan. Då förmiddagstå- get från Norrköping häromdagen an- lände till Kuddby station urspårade lo- komotivet. Orsaken anses vara att snö- plogen på detsamma stött emot mot- rälsen i korsningen vid vexeln. Ingen vagn urspårade. Såväl Norrköpings- tåget som det från Arkösund kom- mande försenades något öfver tre timmar. Ingen skada skedde med personal, maskin eller skenor. Dödlig olyckshändelse. I De Geersfors ångsåg inträffade i torsdags f. v. en olycka, som vållade en ung mans död. Torpare Henning Adolfsson från Ugglebråten, under Godegårds prestgård, råkade nämli- gen fastna i och dragas med en rem- ledning, hvarvid båda benen och en arm afslogos samt hans hufvudskål krossades så att en benskärfva in- trängde i hjernan. I fyra timmar ef- ter olyckan Iefde den skadade och bibehöll sansen, men då eftersänd lä- kare anlände hade litvet redan flytt. Den sålunda omkomne var en man på några och 20 år samt efterlemnar hustru och tre små barn i knappa omständigheter. Förbättrade oeh - till- öktajernVägar. Sedan ett kon- sortium svenskar, med bankfirman Cervin i Stockholm i spetsen, öfverta- gitflertalet aktier uti Nässjö—Oskars- hamns jernvägsbolag, har man — som förut berättats — hopp om rätt be- tydande förändringar till det bättre å samma jernväg. Ett rykte maler, att sagda konsortium ej skall vara oin- tresBeradt öfvertaga en stor anpart aktier äfven uti Vimmerby—Hults- fredsbanan. Blefve så fallet, skulle sagde konsortium ha för afsigtattej så litet pekuniärt bidraga, ja kanske igångsätta det förebådade järnvägs- företaget emellan Vimmerby och Kisa i Östergötland, skrifves till Barome- tern. Senaste kreatursmötet i Kisa visade god tillförsel och rätt liflig omsättning. För 13 å 14 qvar- ters oxar betalades 250 till 400 kr., för 11 å 12 qvarters dito 150 till 300 kr. paret, för tjurar 40 till 125 kr. och för kor 40 till 90 kr. st. AtTärsöfverlätelse. Gyllen- hammars tobakshandel i Tranås har af dennes sterbhus i dagarne öfverlå- tits på gårdsegaren Gustaf Johansson "Carl Johan", spriten oeh "blå bandet". Till ö. C. skrifves: Mot spirituosautskänkningen pä ångaren 'Carl Johan" pågår f. n. en skarp agitation inom blåbandsför- eningarne i Ydre och angränsande de- lar af Småland, i det man genom pe- titioner i långa banor vill söka beveka styrelsen att fatta beslut om utskänk- ningens upphörande för framtiden. Vi ha — fortsätter meddelaren — just inte försport några synnerligen menliga följder af den ifrågavarande utskänkningen. Visserligen bar det någon gång håndt, och då besynner- ligt nog mest och värst när blåbands- föreningar stått i spetsen, att å lust- färder en och' annan i allt för hög grad tagit öl för ärende, men detta torde, sävidt vi kanna, böra till det mindre vanliga. Stöld eller ej? Ett ganska egendomligt mål har i dagarne af- gjorts i första instansen, Linköpings rådhusrätt. En yngling, Thure Bernhard Carls- son från Tmnerbäcken, togs för några veckor sedan på förekommen anled- ning i förhör af polisen såsom miss- tänkt för stöld af 900 kr. hos apote- karen F. M. Carlberg. Han nekade att ha stulit detta belopp i herr C:s kassaskåp, der pengarne tillgripits, men erkände att han i ett magasin "påträffat" ett derstädes gömd t cigarr- fodral med inneliggande en större pen- ningsumma. Ynglingen visste, att det nyss nämnda beloppet stulits från hr C, hvarom polisundersökning hållits, och han "trodde" att de af honom påträffade penningarna voro de stulna. I stället för att till hr C. anmäla fyn- det, tillgrep ynglingen ur cigarrfodra- let i flera omgångar inalles 190 kr., hvilka pengar han förstört. Efter nå- gon tid var, uppger han, cigarrfodra- let med återstoden af penningai ne för- svunne. Allt detta har Carlsson oförbehåll- samt erkänt, medgifvande att han tillgripit penningar, som vore en an- nans. Etter ett par veckors besinning, (under hvilken tid naturligtvis möjligen befintliga bevis lätt kunnat rödjas ur vägen), blef C. häktad, och har sedan undergått ransakning inför domstolen. Utöfver det ofvan omtalade erkännan- det har ingenting ytterligare kunnat bevisas. Vid senaste rättegångstillfället af- kunnade domstolen ett utslag af föl- jande lydelse: » Efter hvad i mälet förekommit, finnas väl skal förmoda, att de af den tilltalade, enligt egen uppgift, uti ett öppet skjul fun- na penningarna, såsom den tilltalade sjelf antagit, utgjort en del af de penningar, som, enligt angifvarens, apotekaron Carl- bergs, påstående, skulle blifvit från honom olofligen tillgripna ur ett kassaskåp, men som gällande bevisning saknas såväl om n imnda förhånande som derom, att den till talade sjelf föröfvat sistnämnda tillgrepp eller varit deri delaktig; alltså oeh dä Carl berg således ej ur att anse såsom muls- egamie med hänsyn till do af den tilltalade funna och förskingrade penningarna, pröf- vur rådhusrätten, som furklarar åklagaren ej vara behiirig att föra ansvarstalan en- ligt 22 kap. Il och 19 g§ strafflagen, lag- Ihjcn fi ikinrtta ilen t/lUalade frän den mot honom i öfrigt i saken förda ansvarstalan, skolande den åtalade ej längrehäUas i häk- te, utan genast försättas på fri fot. Då sålunda hr Carlberg ej är måls- egare och ej heller allmänna åklaga- ren får föra ansvarstalan beträffande de ur cigarrfodralet stulna penningar- ne - om man antager att uppgiften om pengarnes åtkomst är riktig - så skall alltså intet som helst ansvar kunna drabba ynglingen för det han tillgripit och förstört ett par hundra kr., hvilka han visste icke vara hans. Alltså, då penningar ej ligga i kassa- skåp utan under en soffa eller en tun- na, så betraktas de inför lagen såsom "hittegods". En sådan lag måste man väl ändå anse vara bra otillfredsstäl- lande. Villor vid "Arköbaden". (N. T.) Ytterligare tre företagsamma personer ha beslutat att före instun- dande sommar bygga sig egna villor vid det vackra och friska Arkösund, nämligen kronofogden Grönlund, gross- handlaren Frans Blom och fabrikören Beckman, alla Norrköpingsbor. För- utom jernvägsbyggnaderna, hotellen och grosshandlaren Odens villa äro å platsen förut uppförda ett missions- hus, en handelsbod och ett bageri med till alla dessa hörande ekonomihus. En hingstförening för Val- demarsvik med omnejd bildades härom dagen på ett möte i köpingen, utlyst af förvaltaren Nilsson å Fredriksnäs. För att utarbeta stadgeförslag ra ni. utsågs en komité. bestående at förval- taren Ndsson, Fredriksnäs, bruksinspek- tören C Holmqvist, Gusum, godsega- ren S. M. Petterson, Snällebo, fabrikör C J. Lnuflberg, Valdeniarsviit, hem- mansegirne E. Lindsten, Gilt-bo, och Lorentz Johansson, Rimsdal i S:t Amae Föreningens ändamål är att, om möj- ligt redan i vår, inköpa en norsk pre- mierad hingst, hvilken skall statione- ran i trakten Vid frågodag i söndags med Ha gebyhöga, Fifvelstads och Orlunda för- samlingar föreslogs till 4:e profpredi- kant komministern A. B. Cassel i Or- lunda, men erhöll ej vid derpå före- tagen omröstning föresknfven röst- pluralitet, hvadan val eger rum mel- lan de tre å förslaget uppförda prest- månnen söndagen den 14 Febr. med kontraktsprosten A. Th Svensson som valförrättare med kyrkoherden Böt- tinger som suppleant. Stackars rapphönsT Un- der nu rådande kyla och djupa snö- täcke ha de stackars djuren mycket svårt att reda sig för sina fiender: vintern, med thy åtföljande lätthet för rofdiuren, deribland äfven katten, att döda dem. Vid Karleby gård i Normlösa inträffade nyligen en af de svåra yrvädersdagarna att en stac- kars rapphönsfamilj blef funnen un- der en kullstjelpt gammal skrinda, nästan lifios at köld och hunger; men ett par "närvar säd" och qvar- boenderätt för ett par dagar, räddade de stackars foglarne den gången. "Egna hem". Utanför Norr- köpings södertull, strax intill Lilla Fndtuna har föreningen "Egna hem" i nämnda stad tillhandlat sig en areal af 3 tid och 24 kpld för 5,400 kr. Å platsen skola anläggas 12 "egna hem", nvart och ett med boningsrum om högst 2 rum och kök samt nödiga uthus. I sammanhang härmed må erinras, att Norrköpings arbetarekoloni nyli- gen för likartadt ändamål köpt ett större område af Borgs tomtaktie- bolag. Egendomsaffär-er. Arrenda- torn C. E. Andersson i Frödinge prest- gård har för 4,500 kr. köpt '/„ mtl Rötsle af hemmansegaren Emanuel Boman. — Stationsföreståndaren A. Pers- son i Halleby har i dagarne för 22,000 kr. försålt sin i Törnevalla socken belägna egendom % mtl Herrbeta Södergård till landtbrukaren Oskar Fr. Olsson i Bjärby i samma socken. Tillträdet sker den 14 nästa Mars. — Egendomen Hassla i Klockrike socken har af Hultenheimska sterb- huset sålts för 127,000 kr. till landt- brukaren Gustafson i Elgsjö, Bjalbo socken. — Egendomen Ånväga i Skeda s:n har försålts till godsegaren O. Thörn för 60,000 kr. Svenska vagnfabriks- aktiebolaget. Till 0. C. skrif- ves: 1 Finsponga läns härad så väl som i öfrigt inom Norra Östergötland råder ett verksamt ht med kol- ocb timmer- körning, som visar, att folket så väl som tiden är vaken och i ett framåt- skridande; men inidt i denna rörliga livaktighet finner man en mörk punkt, nämligen den, att arbetet i sv. vagn- fabriksaktiebotagets stora verkstad vi 1 Ljusfallsbainmar ligger nere. Men äl- ven der synes morgongryningen vara nära, och man har godt hopp om, att alla fordringsegarne skola kunna liqvi- deras fullt innan Mars månads utgång samt arbetet åter vara i tull gång. J. H. W. Steinnordh t- En af vårt samhälles för att icke säga af hela Östergötlands mest bekanta personligheter, förre rektorn och lek- torn vid Linköpings högre allmän- na läroverk, teologie doktorn och filo- sofie jubeldoktorn, L. N. O. Johan Henrik Wilhelm Steinnordh har i lör- dags efter en längre tids aftynande skattat åt förgängelsen i en ålder af nära 88 år. Den ända till för ett par år sedan så krye och rörlige åldrin- gen har under tlere månader legat sjuk, så att dödsbudet kommer nu ingalunda oväntadt. Under sin krafts dagar var d:r Steinnordh en både skicklig och in- tresserad lärare, och särskildt skall han på den tiden ha lemnat god undervisning i hebreiska, som var hans älsklingsämne. Och under hela sin skoltid intresserade han sig lif- ligt för elevernas framgång. Sä- vidt möjligt var, blef ingenkuggadi hans ämne, ty hans bemödande under examinationen i maturitetsexamen gick — såsom han sjelf yttrade — ut på att "framställa frågan så, att svaret också låg i den". Hvad som emellertid gjort dr Steinnordh till en så vida bekant person, är hans originella humor och hans utpräglade sparsamhet, hvilken senare ock gjort, att han torde etter- lemna en ganska ansenlig förmögen- het. D:r S:s skämtsamma infall äro vida kända, och tusentals äro de berättelser, som om honom cirku- lera, utvisande ej blott en humori- stisk blick på tingen, utan ock en mindre vanlig fyndighet och slag- färdighet. Många af de historier, som tillskrifves honom, torde dock vara skäligen apokryfiska; ty det är nog så, som dr S. sjelf en gång yttrade om en dylik historia, hvilken han sett i en skämttidning och som der uppgifvits härröra från honom: "In e har jag sagt det der, men di tycker väl, att det är qvickt, och derför har di tillskrifvit mig det." Med alla sina egenheter och sin originalitet var dr Steinnordh en god- modig man, som inte ville någon menniska ondt, och han åtnjöt derför en icke ringa popularitet samt lär väl svårligen efterlemna några ovän- ner. Trots sin höga ålder bibehöll han i det längsta sina kropps- och själs- krafter ej synnerligen mycket för- minskade, intill dess han nedlades på dödsbädden. Man såg länge den ståtlige åldringen röra sig på våra tator, känd af alla och utdelande åt varje mötande ett drastiskt infall. Den bortgångne efterlemnar maka, född Ohrling, samt en dotter, gift med godsegaren Hj. Liedberg på Bjur- sund. Dödsfall. F. handlanden, extra rådmannen P. U. HoHman afledi tisdags i Vadstena efter en längre tids sjuk- dom. Han var född 1818. — Den åldriga enkefra Ida Smitt i Söderköping, som föregående tisdag träffades af slaganfall, afled den 28 Januari utan att ha återfått med- vetandet. Fru S. var vid sin död 72 år. Hon sörjes af två söner och en stor vänkrets. Hon var enka efter aflidne teaterdirektören J. F. Smitt ocb sjelf god skådespelerska. Mordbrand i Vånga. Eld utbröt natten till torsdagen i förra veckan vid Restads Mellangård i Vånga socken, tillhörig hemmansega- ren Olof Nilsson. Elden började först i logen och spred sig denfrån till ladugården, hvilka båda byggnader nedbrunno till grunden. Nästan alla kreaturen — utom 1 oxe, 1 q viga och 2 får — räddades från att bli inne- brända. Den 19-årige sonen på stäl- let gjorde hjeltemodiga ansträngnin- gar för djurens räddande. Han må- ste dock sanslös bäras ifrån brand- stället, mycket illa skadad af elden. Man förmodar att två "luffare", hvilka varit synliga der qvallen förut, anlagt elden, och man är så mycket säkrare på att mordbrand föreligger som elden började under logen, der man aldrig vistats med något lyse. Det nedbrunna var försäkradt i lä- nets gamla brandstodsbolag, bygg- naderna för 4,000 kr. och redskap för 2,000 kronor. Af de vid polisförhör lemnade upp- lysningarna framgick tydligt, att elden varit afsigtligt anlagd. Man förmo- dar att aruäggaren varit en s. k. luf- fare, hvilken personer, som skyndade till brandstället, mötte. Samma natt anlades eld äfven hos garfvaren G. Öländer i Anneberg, Vånga, och blef densamma släckt en- dast genom att den lyckligtvis i tid varsnades at pigan. Samtidigt för- öfvades våldsåverkan å hr Ö:s garf- veri, der 29 fönsterrutor inslogos. Länets gamla brandstodsbolag har utfäst 150 kronors belöning för brand- anstiftarens ertappande och befor- drande till laga näpst. Östgöta Corresponden- tens spridning. Eniigt Linkö- pings postkontors reqvisition för den 31 Jan.' uppgingo nämnda dag post- prenumeranterna å Östgöta Corre- spondentens båda upplagor till inalles 8,993 ex., utvisande en ökning mot samma dag i fjol af 1.625 ex. Pä de båda upplagorna fördela sig prenu- meranterna och ökningen sålunda: antal precumer. ökning. Östgöta Corresp. dag! upp!) 4,780 231 Östgöta-Posten (veckouppl)JL213___1.394 Summa 8,993 1.626 Äfven stadsupplagan, som icke för- medlas genom postverket, har vid detta årsskifte ganska betydligt ökats. Tidningens båda upplagor ha allt- jemt Jaar för sig större spridning ån någon annan tidning inom provinsen, hvilket till annonsörers beaktande meddelas. Östgöta Correspondenten torde väl, om båda dess upplagor inberåknas, ha ungefar lika stort antal postpre- numeranter, som länets öfriga tidnin- gar tillsammans. Hundskatt har i år i Linkö- ping erlagts för 127 hundar (1 anmäld "tjenstehund", tillhörig öfverjägmästa- ren Baör, är skattefri). I fjol betala- des skatt för blott 118 hundar. Inskrifningsförrättnin- garne. På förekommen anledning har k. befhde beslutat den ändring i tiderna för inskritningsförrättningarne inom länet med Östkinds och Björ- kekinds härader att inskrifning med värnpligtige från Östkinds härad eger rum tisdagen den 2 Mars kl. 9 f. m. och med de från Björkekinds härad måndagen den 1 Mars å förut an- gifna ställen. Den gamla historien. Un- der misstänkta omständigheter afled i fredags tjensteflickan Elisabet An- dersson, senast i tjenst hos v. hä- radshöiding J. F. Lindholm, Linkö- ping. At obduktionen framgick tyd- ligt, att fosforförgiftning föreligger. Bränvinskontrollen Fan- junkaren A. V. Stark har förordnats att från i går som kontrollör vid Kaf- velbäck aflösa landskontoristen P. Hedfelt, hvilken tillsvidare törordnats att uppehålla häradsskrifvaretjenslen i Kinda och Ydre härads fögderi. Uppsamlingsmagasin för spanmål. Agrarförbuadet tillsatte sistlidna år ea komité för utarbetande af förslag till ordnandet af uppsam- lingsmagasin för spanmål. Nämnda komité har i dagarne sammanträdt i bafvndstaden för att fullgöra sitt Upp- drag. Ett särdeles rikhaltigt material har samlats trän Tyskland ocb Amerika, der dylika magasin länge med fördel varit i brak. Komitén utgöres af frih. Th. Herme- lin från Goberg, ordförande, samt löjt- nant Salomon Coyet från Sorby och di- rektör A. V. Westfelt från Éallersta med löjtnant B. Toam som sekreterare. En af Sveriges största spanmålsexpor- torer har meddelat komitén en mängd värderika upplysningar. Komitébetäokandet kommer att in- lemnas till Agrarförbundet för att be- handlas vid öfverstyrelsens samman- träde och på Agrariörbundets blifvan e årsmöte. Kunde på detta sätt tiågot göras fur att underlätta försäljningen a' spanmål inom landet — exempelvis råg oeh hvete till våra stora qvarnar — så skulle agrarförbundet derigenom ha ut- fört ett vigtigt verk till landtbrukets fromma. Kunde sedan äfven införas ett all- männare användande af rior till sp in- matens torkning, så skulle vi blilva ännu bättre rustade i konkurrensen mel utlandet. "Vingåkersdoktorns" be- grafnlng. I söndags jordfästes den såsom underdoktor vidt beryk- tade hemmansegaren Erik Aronson i Vadstorp. Jordfästningen försiggick i Vestra Vingåkers kyrka och förrät- tades af komminister Ö. W. Bodström efter afsjungandet af ps. 187 v. 7, 9. Med anslutning till Jobs bok 29 kap. v. 15, 16 höll komminister B. ett an- slående griftetal och förrättade der- efter altartjensten med messning. Se- dan den rikt blomsterprydda kistan under toneraa af en sorgmarsch ut- burits ur kyrkan, nedsänktes den i familjegrafven. En massa menniskor hade infunnit sig för att åskåda den mera ovanliga begratningsakten. Exekutiva auktioner för- rättades häromdagen iutdr kouungens bafhda dela å lägenheten Hagalund at Grymyrs ut- jord i S t Johannia socken, saluvärderad till 4,100 kr., och dels å garfverilägenhetea An- neberg i Vånga socken, tsxeringavärderad till 3,000 men saluvärderad till 2 0"W kronor Hagalund inropades af fabrikören C G Jons- son i Norrköping för 2,003 kr. ocb Åoneberg af landskanslisten Aug. Liudbe, B&äoai ombud för tru Vilhelmina Ölaudsr, för 3,700 kr. 436 rings arrestering. Um Adlerstjerna besinnat sig, skulle han lätt ha' insett, att dennes frånvaro ännu icke varit så långvarig, att det kunnat framkalla någon anmärkningsvärd förändring eller misstanke hos Louise; men hans otålighet tiiiät honom ej att dröja längre. Förhållandet emellan Louise och Döriny var ej heller så långt framskridet, att ens något möte, se- dan det på Djurgården, kunnat ega rum dem emellan. Drömmande ocb tysta nöjde de sig med att i sina hjertan bära den ljufva vissheten om hvaran- dras kärlek. Då Adlerstjerna inträdde, kände si^; Louise emellertid besvärad af hans besök. Hon visste visser- ligen icke, hvarken att han bemärkt henne på Djur- gården under duellen, eller att han anförtrott det ät hofmarskalken; men det var henne omöjligt att glömma deras senaste samtal, och hon kände, att törhållandet dem emellan nu var mera spändt än förr. — Alltid flitig och arbetsam, min kusin, började Adlerstjerna. Ni är bra lycklig, som kan syssel- satta edra tankar med så ädla föremal. — Tror ni det, grefve? Det var icke af föresats, som Louise var lugn i detta ögonblick; hon var det till hela sitt väsende. Hon visste sig också icke ega något skäl till oro eller missnöje. — NI har slutat ert förra stycke och börjat ett nytt. Louise kunde ej utleta i den tonvigt, som han gaf sitt yttrande, om det deri låg någon afsigt att påminna henne om deras förra sammanträffande och samtalet då eller icke. — Ni tyckes ha godt minne, min kusin, svarade hon likväl, också lemnande honom att gifva hvilken tydning han behagade åt dessa ord. 437 — Får jag fråga, började Adlerstjerna äter, hvad denna talla skall föreställa? — En ganska obetydlig sak, grefve; en liten page, som leker. Han kastar boll, som ni ser. — Teckningen är förträfflig, gossens ställning mjuk och naturlig, hans blick frisk och glad. — Ert omdöme tägnar mig, min kusin. Jas; vet af gammalt, att ni är kännare. — Och denna teckning — han observerade henne nwga, under det han talade — och denna teckning Br ritad utan modell? Louise kände sig särad, men fortfor med rit- ningen, liksom hon icke hade hört hans fräga. — Ni svarar mig icke, erinrade han. — Svarar? Jag vet ej, att ni frågat mig om nägot. Hon trodde icke, att han skulle förnya sin fråga, men hon misstog sig. — Jag frågar er, min kusin, om ni tecknat denna lilla vackra figur utan modell? Det vore så mycket skickligare. Han lade vigt pä det sista ordet, och Louise kunde ej misstaga sig om hans mening. — Ni synes ej gerna se, min kusin, att jag nyttjar modeller till min utkast. Afundas ni mo- dellerna eller missunnar ni mig dem? Adlerstjerna fann, att hon var på sin vakt, än mera, att hon till och med iakttog ett slags väpnad ställning emot, honom. Det förtröt honom, men gjorde honom ocksä på samma gäng obeskrifligt ondt. Om bördsintressen uuh fåfänga förut haft del i hans pla- ner, förlorade dessa allt mer och mer sitt inflytande i samma mån, som han insåg, att hon ii ke vidare var sä lätt att erötra. Böjelsen, ej längre närd af blindt sielfförtroende, blef renare och oegennyttigare. Han hade vexelvis genomgått alla de första lidel- serna, hat, vrede, oro, förtrytelse och bitterhet, som 440 Om han angripit Dörings heder, skulle det ha' varit lättare för Louise att försvara sig emot hans blickar, äu det nu var, då han berömde honom. — Ni fick verkligen rätt, min kusin, då ni förut- sade, att han skulle skänka mig lifvet. Tvänne gån- ger hade han det i sina händer och skänkte mig det båda gångerna med ridderligt ädelmod. Detta erkännande gladde Louise, emedan hon tyckte, att det hedrade såväl den ene som den andre. Med ett bredt penseldrag, liksom hänförd af en ögonblicklig inspiration, lät hon ett fält af klart ljus frambryta på taflan mellan molnen. Det var en återspegling i fantasien af det ljus, som bröt sig med Adlerstjernas förklaring fram i hennes hjerta. — Jaså, inföll Louise, han skänkte er lifvet. Det är således i en icke obetydlig skuld ni stär till honom. Oaktadt Adlerstjerna sjelf erkänt det, sårade det honom icke desto mindre, att Louise uppto;- hans ord så, som hon gjorde. — Jag ämnar ej länge bli honom något skyldig. — Icke? — Ni känner kanske icke, att vår unge konung ändtligen valt sig en favorit? — Är det möjligt? Och kanske ni, min kusin, är den lycklige? — Skall jag säga er, min fröken, hvem som är den lycklige? — Det får bero helt och hället på er sjelf. Jag är icke nyfiken. — Denna gången dock säkerligen mera än eljest. Hon kunde omijligen utleta, hvarthän Adler- stjerna syftade, men kände sig orolig. — Och hvem är då den lycklige.' — Döring, svarade Adlerstjerna helt kort. Louise väntade ej att också nu få höra hans 433 —- Men på hvad sätt bör då en konung erkänna sitt fel? Skall han bönfallande bedja en undersåte om förlåtelse? — Det förnedrar honom ej; men en tillgifven undersåte fordrar det ej. — Hvad fordrar han då? — En konung har så många tillfällen att bevisa en undersåte sin välviljat att han ej behöfver med ord tala derom. — Men om konungen icke är konung annat än till namnet, emedan han är omyndig? — Han är konung, endast han år beslutsam. Gustaf tycktes öfverlägga med sig sjelf. — Ännu en fråga, Armfelt, återtog han efter en stund; kan du säga mig, hvad det här är? — Det är en gipsbit. — Så tycker jag ocksä, medgaf Gustaf med till- fredsställelse, du ser ej annat än en gibsbit — Men det är liksom eld i denna bit. — Eld! — Det är lif i den. — Lif! — Man tycker sig nästan se en hotelse i den — En hotelse.' — Ers majestät, det är ju ett öga. — Du sägsr, att det är ett öga? — Helt visst. Det är sannerligen ett öga — Kan du väl också säga mig, hvem det har tillhört. — Det ligger mod, hämd, hat, lidelser, till och med rörtviilan i uttrycket. Jag kan ej rigtigt säga hvilken passion som är den mest framstående hlr' Att döma af uttrycket, har det tillhört bilden af eri stor man. — Hvilka anser du då vara stora? C. F. Ridderitad. 1'rabat.teu. J,