Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-07-23
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VBOKOBLAD Bengt Kagg*. ÖSTGÖTA-POSTEN ^ Egare och förläggare: Aktiebolaget Ostgöta Correspondentens Boktryckeri. Verkställande direktör: Gunnar Kidderstad. Kungörelser, Tjärstrykning skall under inst Augusti verkställas å toru och t»k på Skepsåa kyrka, hvilken tillsläpper alla materialier. An- bul med pisuppgilt å arbitets utfö- rande lemuis till kjikoberden föreden 31 Juli. (7028,217) Prenumeratioaipris: För helt år kr. It SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,8» h ett qvartal SO öre, postbefordringsafglften Inberäknad. Tillkännagifvanden, Advokat-Byrån, imtspmj, Storgatan 40 (öfver postkontoret), ombesörler rättegAngar, boatredoln- Kur, Inkauserlngar och kommls- alanSraopprtrag hos K. Befallningshaf- vanrte m. m. Billigaste lnkassotaxa < För årskunder, vid liqvid efter anmaninf, högst en kr. Innehavarn v. Häradsböfding Per Arnander. (328,10)____________________________ e.LJimiarie. K. Arnander, Triffaa i Landskansliet kl. 10-2. _____Postadress: Landskansliet. (6717,5 Vid Folkhögskolan och Landtmannasholan å Lunnevad börja nya kurser för unge män den 28 Oktober Några medellösa kunna erhålla friplats, ont ansökan insändes: till Landtmannaskolan före 1 Augusti och till Folkhögskolan före 1 September. Åt mindre bemedlade kontant understöd. Fullständigt program sändes på begäran gratis. B. Odhner, (6913,114) Förtståndare. Adr. SJögestad. Länet och stiftet. Stiftet* bibelsällskaps årshögtid hålles i Linköping den 24 Aug. cch börjar kl. 10 f. m. med guds- tjenst, hvarvid kyrkoherden i Solna, F. Hammarsten, predikar. Derefter afgifves å läroverkets stora sal redo- görelse för sällskapets verksamhet under sistlidet år. och slutligen hålles det i stadgarna föreskrifna högtidsta- let af kyrkoherden i Vestervik, S. G. Falén. På e. ra. kl. 5 håller prester- skapet enskild, förberedande ofverlägg ning rörande väckt lörslag till stadgar för prestkonvent i stiftet. Stiltskonventet är af bisko- pen sammankalladt till Linköping den 25 Ang. Kl. 9 hålles ottesångspredi- kan af kyrkoherden i Vestra Stenby, C. R. Sandell, Derefter börjas kon- ventete särskilda förhandlingar i läro- verkets stora sal, hvarvid sekretera- ren redogör för kontraktskonventens verksamhet under sistlidet år och dis- kussion sedermera hålles bfver följan- de ämnen-. l:o) Komiterades förslag till nya stadgar för prestkonvent i Linköpings stift 2:o) Hvad kan och bör göras för främ- jande af ett mera kristligt familjelif? Re- ferent: kyrkoherden i Bisinge, A. Graneli. 3o) Hvilken ar vår uppgift som lärare gent emot den moderna gammaltestament- liga kritiken? Referent: kyrkoherden i Tina, F Johansson. Goodtemplarne och prins .Bernadotte. Söderköpings-P:n vet berätta, att en goodtemplarloge i Söderköpingstrakten härom dagen lär ha kallat prins Bernadotte som talare till en (est. Uppmaningen afböjdes dock i vänliga ordalag, säger tidnin- gen. Bjelfmord. Arbetaren Johan i Fjär, född 1833, boende i n:r 9 B Tin- nerbäcken och lör tillfället anstäld vid stadens arbeten, fans vid V: 10- tiden i tisdags t m. hängande död i vedboden vid sin bostad. Senast hade han bär varit synlig mellan kl. 5 och 6 på morgonen och tros omedelbart derefter ha verkstält sitt hemska be- slut. Orsaken till detta känner man ej med visshet. Men på sista tiden hade han ofta varit rusig. Äfven led han af en krampsjukdom som an- grep honom i detta tillstånd. I da- garna hade han blifvit tillsagd att söka sig annan bostad på grund af sitt oordentliga lefnadssätt. F, som, enligt egen uppgift," var född i Vallby 6:n af Bohuslän, dog ogift. Under en läng följd af år har han emellertid sammanbott med en nu åldrig qvinna här i staden. Folkskolan. Vid extra kyrko- stämma i Risinge sistlidne söndag val dea till ordinarie folkskollärare i Rims- torps folkskola efter atiidne folkskollä- raren J. A. Nelz den å törsta förslags- rummet uppförde vikarierande folkskol- läraren i Wistinge fqlkskola J. A. Öst- lund med 9,749 i öster. Den i andra förslaget uppförde, och som f. n, tjenst- cll qvaruti av ure. pusu Utkommer hvarje Fredag gör som vikarie vid otvannämuda skola, hr J. A. Norden erhöll 217 röster. De sökandes antal var 6. — På förslag till nyinrättade lärare- befattningen vid Marielundsskolan i Östra E :eby hafva bland 15 sökande tlifvit uppförda: lo) Anders Johan Ljungberg, ord. folkskollärare i Vexiö landsförsamling; 2 o) Johan Adolf Gu stafsson Salauder, ord. folkskol ai are i Retvinge, H dlands lan, 3:o) Rob r t Gott- frid Nylund från Ask, Östergötlands lau — Till vikarie vid förenade fasta folk- och småskolan vid Liuderö i Godegårds s:n har af skolrådet anta- gits Anna Tillberg från Ytter-Grans församling i Upland, i år utexamine- rad från Stockholms lärarinnesemi- narium. Elektrisk belysning är f. n. under anläggning i Grantorpets träförädlingsfabriks lokaler invid Ve- stervik. Anläggningen utföres af fir- man H^Mannsttsdt i Stockholm. Belönade ladugårdsskö- tare. (Ö. D.) Vifolka och Valkebo hushållningsgille har i år tilldelat nedannämnde 15 sökande följande premier för god kreatursvård, näm- ligen : G. Andersson, Åaoruro, Nybil 15 kr-; C- A. Fredriksson. La Ljnnga, Mantorp. 10 kr.; A. Andersson, Norra Kirlsby. 10 kr.; M Svens bod. Kråugstad. Gammalkil, 10 kr.; A. Karl- son, Nederlöss. Maotorp 5 kr; £ AnderBsoo, Hydinge, Sya, 10 kr.; O. V. Petterason, Hel ges ätt, 10 kr ; J P. Isaksson, Bosgärd, Ve- strå Hare;, 5 kr A. Earlsson. Badelöf, Mjöl- by. 10 kr; C. J Magnusson, Hulterstad, 10 kr; K. V- Gus afsso , Unnerstad. Gammalkil. 10 kr.; A. L Andersson, Fettjestad, do 10 kr.: F. Eriksson. Nybble, B inkeberg, 5 kr.; 8 J. Adolfsson, Sålla, Sjögestad. 10 kr., och J. Landberg, Ramsjö, Mllmelitt, 10 kr. Riksbankskontoret 1 Lin- köping. Tjenstledigbet bar bevil- jats direktören vid riksbankens afJel- ningskontor i Linköping F. Sund q vist under Augusti månad. Befattningen kommer att under ledigheten uppe- hållas af kamreraren C Bergström. östgöte vid feriekursen 1 Grelfswald. Filosofie kandi- daten G. A. Bergström från Vadstena är inskrifven bland deltagarne i årets feriekurser vid universitetet i Greifs- wald. Herr B. afsade sig som bekant i sommar uppdraget att vara förste kurator för Östgöta nation i Upsala just för tillämnade studier vid främ- mande universitet samt för nära före- slående examina. Fartyg nedbrunnet 1 Öst- götaskSrgarden. Oscarshamns- slupju Melius, lord al skepparen S Ja- kaobsson, nedbrann i söndags i Giyts skärgård. Fartyget var på resa iiå Stockholm till Fåskallavik med last al lump, då på söndagsmorgonen upptäck- tes, att lasten, antagligen genom sjelf- antändning. fattat eld. Etter '/, tim- mes tid både elden trots i riga släck- ningsförsök af de två man, som utgjorde fartyget» besättning, spridt sig så myc- ket, att man för att rädda sig beslöt sätta fartyget ]å land, hvilket skedde % mil tydvest om Håskö i Gryt Intet kunde at besättningen bergås, och skep- paren erhöll åtskilliga brännskador, då han sökte rädda papperen och 25 kr. i sedlar, som förvarades i kajutan, der de äfven innebrunoo. Melius, en slup om 30 tons, var liksom frakten o or- säkrad. Den tillhörde handl. A. Radbe i Oicarshamn. Både tartyg och last cedbrunno efter Undsättningen till vattenbrynet, tkrif- ves till Ö. G. Han sålde Hvad nan ej egde. Sedan Anders Persson från Mellanbränninge, Eaga s:n, till Eaga församling för 10,000 kr. försålt Va mtl Mellanbränninge Norrg. och '/18 mtl Mellanbränninge Mellang, sökte församlingen lagfart å köpet, men blef denna ansökan afslagen, i hvad angick hälften af de försålda fastig- heterna, enär A. Persson befans icke vara egare till denna andel, hvilken i stället tillhört hans aflidna syster som borttestamenterat sin lott i fastighe- ten till stadsvaktmästaren J. W.An- dersson och agenten O. Arnell, båda i Linköping, men förbehållit A. Pers- son endast nyttjanderätten under den- nes liistid. Som emellertid Kagaförsam ling betalt köpeskillingen för hela fastigheten, måste församligen in- stämma A. Persson till häradsrätten med påstående om åläggande för ho- nom att återbära, hvad som utaf kö- peskillingen belöpte å den hälft af fastigheten, som församlingen icke fått tillträda och har häradsrätten ge- nom utslag den 14 d:s dömt A. Pers- son att till Kaga församling utbetala 5,258 kr. 48 öre utom räntor och Fredagen den 23 Juli. Krusbär, rabarber och Vin. (S. P.). Vintillverkoingen al våra inhemska bärsorter tilltar år ef- ter år, derom kan man öivertyga sig hos finnan Er. Rehnberg i Söderkö- ping. Lass på lass med lnlfmogna krusbär har en tid körts in på firmans gård. Säljarne ba erhållit 8 öre pr liter för bären. Först krossas krusbären i eu derför afsedd maskin, i andra pres- sas sätten. Väldiga kar stå fylda med bär och en mängd leglar innehålla ut- pressad, jäsande satt. Sådan är ock beredd till stora qvautiteter af rabar- ber. Firman Er. Rehnberg har i år lagt an i än högre grad på förädling at krusbär och rabaib r och sänlnin gar anlända från långt aflägsna håll. Egen grlftegärd. GoJsega- ren Esbjörn Pontin å Skedevi i Tjär- stads socken har sökt kgl. maj:ts till- stånd att å nämnda egendom få an- lägga ocb lagenligt låta inviga en min- dre grafplats af anledning att hans den 30 sistlidne Ju ii aflidna 23 ånga dot ter Thyra Migda Maria i lifstidenytt rat att hon önskade få sin hvilostad i parken vid Skedevi. Slutad strejk. (N. T) Den strejk, som i oasdags i förra veckan utbröt bland arbetarne vid B^rgsbro aktiebolags fabrik i Norrköping, afsiu tades i onsdags afton. På grund af ömsesidigt gjorda medgilvaudeu, så väl af bolaget som arbetarne. utfärdades af det förstnämnda prislistor, underteck- nade af dess disponent och försedda med dess stämpel. Dessa prislistor godkändes ocb underskrefvos af arbe- tarne, och dermed var allt klart Ar- fa tet inom fabriken återupptogs af samtlige aibetare i går kl. 6 på mor- gonen. Eldsvada uppstod förliden lör- dag å eu torplägenhet på Ringby egor i Ve tra Husby socken, tillhörig hem mansegaren C A. Johansson. Torpet mnehafves på arrende af arbetareu Carl Laudsti öm. Då hustrun på qvällen var och mjölkade hade tvenne små barn lemnats ensamma inne. Den äldsta två år, den yngsta 3 månader. Tro- ligen både den äldsta lekt med elden i spiseln, ty när hustrun kom tillbaka var det eld i hela huiet och med största svårighet kunde bon rädda de små. Den minsta låg uti vaggan ocb den var all- deles kolbränd, men barnet var oska- dad t. Hjelp kom tillstädes, och son god vattentillgång fans i närheten blef man herre öfver elden. Huset blef dock till största delen för- stördt. Arbetaren Landströms lösegen- dom, som var olörsäkrad, biet dels upp- bränd, dels törstord af vatten. Huset var deremot lörsäkradt, skrifves till Säd.- Posten. östgötar oeb Vermländin- gar pä "folktåg". Från Gnesta klagades öfver, att vermländingarne, när de på folktåget N:r 1 passerade stationen och der intogo förfrisknin- gar (kaffe och dyl.) gerna "smeto" utan att betala, liksom ock flere af dem voro "lindrigt nyktra". Nu, sedan också östgötarnés folk- tåg passerat platsen, skrifves derifrån till N. T.: Glädjande är att omtala, att det mest mönstergilla uppträdande iakttogs. Alla visade sig nyktra ooh ordentliga och derför inga skän, hojt- ningar och oljud hvarken vid ankom- sten, under vistelsen på platsen eller vid affarden, utan gick allt lugnt, tyst och stadadt tillväga. Ej heller gjor- des några försök till gratisförtänng, utan erlade hvar ooh en villigt sm tribut under tacksamt uttalande af sin belåtenhet. Det var stil icke blott i den yttre apparitionen utan i hela uppträdandet och vittnade allt om civilisation och icke om — vildmar- ker. Olyckshändelse. Vid ladd- ning med dynamit i och för stemp äng ning vid Linköping—Fogelstabauan i går e. m. inträffade den olyckshändel- sen att dynamiten exploderade tör tort och antäude dea nära intill stående lönådssiådsn. Arbetaren C. Nils on, som var sysselsatt med laddningen b'ef svårt skadad i ansigtet och på bäuderna rch fördes i medtiget till- stånd till Vadstena lasarett Gåfva till kyrka. TillOJensvi kyrka i norra K,lurar län bar försam- linge is kantor, Alfr. Lagerström, såsom gåfva öfverlcmnat tvenne prydliga num- mertaHor Pastor prlmarlus doktor Hähl kommer någon af de närma- ste dagarne att inflytta i pastorshu- set vid StorKyrkobrinken i Stock- holm, meddelar D. N. Huset har un- der sommaren undergått en omfat- tande inre reparation, i det att nya golf inlagts, rum delats i tu eller sammanslagits m. m. Fogelsta Vadstena- Odeshögs jernvägs inkomster un- der Maj månad utgjorde pr dag och bankilometer kr. 5: 43. Från årets början hade iernvägen en inkomst af kr. 32,814: 71 mot under samma tid i fjol kr. 31,980: 60. Till häradsskrlfvare 1 Klnda och Tf dre härads fög- deri af Östergötlands län har k. m:t i går utnämnt och förordnat lands- kontoristen i Vesternorrlands län v. häradshöfdingen H. It. Engelbrecht, äldste son till med. dr C. \V. Engel- brecht i Norrköping. Postmästaretjensten 1 Odeshög sökes af 17 posttjenste- män och 1 folkskollärare. Tillstand att upptaga län. K. m:t har meddelat Skeda församling i Östergötlands län tillstånd att för uppförande af ett skolhus upptaga ett lån af 7,000 kr. att amorteras under loppet af 14 år. Vara banker ha äfven under 1896 gjort fina aflärer. Deras netto- behållning var 11,45 mill. kr. eller nära l1/» mill. större än för 1895 och utgjorde i förhållande till ingående bankkapitalet 8,7 proc, eller ungefär samma procenttal som åren 1891och 1893, men omkr. 1 proc. högre än 1892, 1894 och 1895. Särskildt ut- märker sig året 1896 derigenom att nettobehållningen för aktiebankerna uppgår i medeltal till 10,2 proc, me- dan de enskilda bankernas är 7,9 proc, men detta förhållande beror hufvudsakligen på en spekulativ ak- tiebanks exceptionela vinst af 33 proc. Det i bankförelag placerade kapi- talet, hvilket 1891 utgjorde kr. 108,9 mill. uppgick den 31 Maj 1897 till kr. 164,6 mill. Endast under sista året ökades ifrågavarande kapital med 29g mill. kr. Östergötlands kreaturs- försäkringsbolags styrelse bes öc vid aammautride den 13 dennes »tt utanordna följinde ersättningsbelopp Till J. L Johansson, Mnakaba, rör hast 172 kr.; till A E. Svensson, Lilla Norrby, för do 60 kr; till O J J ihansson. Lilla Aska, lör d:o 65 kr; till C. A. Andersson, Riå, J. A. Andersson, Friggestorp, ooh Th. Adelswärd, Åtvidaberg, bvardera för 1 föl 145: £0; till A Andersson, Fridbem, nötkreatur 45 kr; till C E Gustafsson, BjOrttorpet, för do 90 kr. Summa kr. 597: 50. Sveriges folkmängd ut- gjorde den 31 Dec. 1896 enligt sta- tistiska byråns officiella uppgifter 4,962,568, hvilket visar en tillväxt från föregående år af 43,308 personer eller 0,88 procent. På landsbygden bo 3,958,770 personer och i städerna 1,003,798, utvisande en ökning mot föregående år for landsbygden 18,946 och för städerna 24,362 personer. ? Östergötlands län räknar 272,949 ers o ner (deraf 131,600 män och 41,349 qvinnor). De folkrikaste lä- nen äro: Malmöhus län 388,449, Gö- teborgs och Bohus 318,348, Elfsborgs 275,982 och Östergötland 272,949. Följande städer räknar en folk- mängd af öfver 10,000 personer: Stoskbo m . 279.860 Sundsvall 13.941 Göteborg . 117X0 IMmstad 13,697 Ma mö . . n38n9 Landskrona. 13 519 Norrköping 37,480 Linköping . 13M0 G Se . . . 20,792 Eskilstuna . li.676 Karlakrona . 22,793 Kalmar . . 12,305 Helsingborg. .22671 Bjrås . . . 11,276 Upsala . . 22,335 Söderhamn . 10.544 Jönköping . Örebro . . 2I.S49 Karlstad 10,098 17.639 Kristianstad. 10,050 Luod . ■ . 15,735 Linköping har på några få år blif- vit öiverflygladt af Sundsvall, Halm- stad och Landskrona. Kon. befhde ooh kom- munala rösträttsfrågan. båsom mlordradt yturande ofveraider- till förordnade komiterad* afgifvet be- länkande och förslag angående begräns- ning af den kommunala rösträtten å landet har kon. befhde anfört följande: En reform uti ifrågavarande syfte har mycket länge stått på dagordningen, h var- for det synes högeligen önskvärdt, att den nu genomföras. Bland komiterade hafva olika åsigter gjort sig gällande i det att flertalet före- slagit att icke någon skulle få utöfva'röst rätt för jordbruksfastighet för mera än Vs del och för andra beskattningsföremål för mer än '/»-del eller i något fall för mer än Vtdel af kommunens hela fyrktal samt att för besluts fattande i sådana frågor, som omförmalas uti §§ 73 och 74 af gällande kommunalförordning skall erfordras '/»de- lar af de i omröstningen deltagandes be- slut efter röstvärdet Om nu också dessa bestämmelser i teo- retiskt hänseende få anses ega företräde framför ett af en bland komiterade öfver- direktören Elis Sidenbladh särskildt afgif- vet afvikande förslag, deruti han hemstäl- ler att icke någon ma fä utöfva rösträtt för större antal än som motsvarar '/»del af kommunens hela fyrktal eller i något fall för högre röstetal än det som motsva* rar 1,000 fyrkar, så är deremot detta senare förslag, enligt kon befhdes uppfattning, mindre inveckladt och mera praktiskt än det förra, hvarjemte det eger det företrä- det att i det närmaste sammanfalla med nöje eller olägenhet deraf försports- till- lämpats i snart trettio är. * Fördenskull ocb pä de af överdirek- tören Sidenbbt Jh anförda skäl hemstäl- ler kon. befhde, att beg andningen al den kommun ila nsti ätten å landet be- stämmes i euligbet med den af öfver- direktören Sidenbladh uttalade mening. Faststäldt kyrkoherde- val. Öfver d.et den 14 Febr. 1897 förrättade kyrkoherdovalet i Hageby- höga, Fifvelstad och Orlunda torsam- lingars pastorat, hvarvid kommini- stern i ötjernorp O. Eriksson erhöll majoritet, anfördes besvär hos dom- kapitlet af hrr Väste Luthander i Medhamra, Carl Larsson i Grimskullen, A. Eklundh i Orlunda och K. P. An- dersson i Piltorp dels på den grund att vallängden af häradsskrilvaren blifvit upprättad pä grund af 1895 i st. f. 1896 års handlingar, dels ock på den grund att åtskilliga röstberättiga- de ej funnits såsom sådana antecknade under det att icke röstberättigade Annoniprii: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlofoings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnnmmerpris 5 dre. Ö.tgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. 1897. upptagits såsom egande rösträtt, hvar- igenom vallängden upptagit blott 2,444 fyrk i st. f. 3,660 fyrk. Slutligen an- fördes att val förrättaren å frågodagen låtit de röstande afgifva sina röster från hvilken plats som helst i kyrkan till och med fråu orgelläktaren. De klagande yrkade valets upphäfvande och nytt val. Domkapitlet har oyillat besvären. I utslaget heter det: "Då föreskriften i § 30 i lagen angående tillsättning af presterliga tjenster den 26 Okt. 1883 om de väljandes framträdande till val- bordet endast atser valdagsförrättnin- gen samt det dessutom icke blifvit visadt, att det öfverklagade iörfarings sättet i detta afseende vållat, att rö- ster afgifvits af orätta personer; allt- så, och då hvad klagandena i öfrigt anfört, endast innefattar anmärknin- gar mot behörigen justerad vallängd ocb sålunda, enär missnöje ej blifvit anmäldt till det protokoll, som inne- håller besluten, icke kan mot före skriften i ofvan förmälde lags § 34 mom. 4 upptagas till pröfning, finner domkapitlet de anförda besvären icke förtjena afseende. Han föll af taget. Då 5st- götafolktåget i torsdags afton varpå hemväg från Stockholm råkade en ung man härifrån staden, hvilken af trötthet inslumrat, stiga ut genom vagnens dörr och falla rakt ned i diket vid banvallen. Han trodde att han var hemma hos sig, och skulle stiga ut. Lyckligtvis tog han ingen skada. Vid fallet i diket vaknade sömn- gångaren och begaf sig gående efter tåget mot närmaste station. Den unge mannens fader och bro- der, som befunno sig i samma vagn märkte först vid närmaste station förlusten och begåfvo sig då på dres- sin ut att söka den förlorade sonen, hvilken de funno välbehållen och yrvaken. En gräslig historia har i ddgarna varit i omlopp i Horn ocb Kisa bygden. I torsdags f v. anträffades en f. d. soldat Jute, hvilken för någon tid sedan tillhaudlat sig ett torpställe i Kisa, död på vägkanten. Han hade varit inne i handelsboden vid Vadstu gan ocb der, sades det, råkat i gräl med en annan person, med hvilken ban dock sedan gjort sällskap hemåt, och genast var naturligtvis ryktet framme och diktade en hemsk mordhistoria. Detalj irna i denna voro emellertid både all tior os: m man hängande ocb i och för sig otroliga för att man vid historien akuVe kuina fästa något större afse- ende, och å liket efter J. verkstald läkartbesigtning bar också visat att ban ej dö t af yttre våld, utan antagligen af lijertslag. Men okritiskt folk i byg- den har, som sagdt, haft ett sensatio nelt ämne att tala om och dömt och fördömt i otid. Landsstaten. Kronofogden Carl Arpt åtnjuter tjenstledighet från och med den 22 d:s till ocb med den 13 iitig Hofrätts- e. o. notarien, jur. kand. Gust. Huldt är förordnad att under tiden uppehålla kronofogdetjen- sten i Lysings, Dals och Aska härads fögderi. Vlmmerby- jernvägen skall liqvldera. Vid Vimmer- by stadsfullmäktiges senaste samman- träde förekom en framställning från styrelsen för Vimmerby—Hultsfreds jernvägsaktiebolag, hvari hemstäldes buruvida stadsfullmäktige ville gilla framstäldt förslag om bolagets fort- satta verksamhet samt i sådant fall vore villiga att för stadens 136 obli- gationer i bolaget lemna sådan ga- ranti, att styrelsen eller aktieegarna icke komme i någon betalningsskyl- dighet för desamma eller dera belö- pande räntor. Härom uppstod ett lif ligt meningsutbyte, bvarunder olika yrkanden framstäldes. Resultatet blef, att jernvägsstyi el- sens hemställan afslogs så enhälligt, att t. o. m. de närvarande ledamö- terna i jernvägsstyrelsen i sin egen- skap af stadsfullmäktige tego och sam- tyckte. Härpå företogs val af ombud att vid den extra stämma, som i nästa månad kommer att hållas med jern- vägsaktiebolaget, för staden påyrka li- qvidation, och utföll detta så, att hr Högner valdes med 9 röster. Hr Karlberg et höll 6, och br Wårnberg 2 röster. Telegrafstationen 1 Val- demarsvik. Sedan grosshandla- ren S. P. Forsberg i Valdemarsvik vägrat att för nästudet år betala 400 kr. i bidrag till underhåll af telegraf- stationen derstädes på grund af en af bemäide Forsberg jemte Aug. Anders- son och C. H. J. Matton den 12 De- cember 1881 utgifven förbindelse, har telegrafstyrelsen stält i utsigt att, der- est hr Forsberg icke är villig att fort- farande ersätta telegrafverket intill 400 af det belopp, hvarmed porto- inkomsten vid telegrafstationen årli- gen kan komma att understiga 1,000 kr., styrelsen hos k. m:t skall göra framställning om stationens indrag- ning och telegramexpeditionens om- besörjande genon telefonstation pä platsen. Under de senare åren har kostna- derna för Valdemarsviks telegrafsta- tion årligen uppgått till omkring 1,500 kr., hvaremot den årliga portoinkom- sten utgjort endast 500 600 kr. Halllngebergs kyrkas restaurering. I Haliingebergs kyrka, som detta år skall undergå fullständig reparation invändigt, hölls den 16 dennes entrepreDadauktion på måleri- och förgyllniagsarbetena, som inropades af målarefirman A. Peters- son & Co. i Norrköping för en sum- ma af 1,500 kr. Arbetet kommer att utföras i hufvudsaklig enlighet med af byggmästaren O. Eklund från Åne- stad, Linköping, upprättadt förslag därtill. Grytgöls bruk pä utställ- ningen. I Nordens expositions- tidning läses: Grytgöls tråddraget i är en bland de allra vackraste specialuppvisningarna, der den står i Industrihallens entré borta vid väggen pä venstra sidan. Det gamla östgötabruket, som numera tillhör Grytgöls bruks aktiebolag, har i våra dagar slagit sig på en enda fa- brikation, ocb det är uteslutande med alstren af sin egen tillverkning, det uppfört denna lika ovanliga som tilltalande montre. En beskrifning af montren utg; r således till stor del redogörelse för produkterna Smidda blomstergtäll med växter i järnkrukor förenas medels kordonger af spunnen eller virad hvit och röd jerntråd, ocb de nedhängande stora tofsarne äro af samma märkliga ma- terial. Innanför detta stängsel har man en liten plats med större och mindre stolar af dragen jerntråd, h vil- kas sitsar äro af trä eller stoppning. Särskildt de små plysklädda barnsto lame med tillhörande soffa och bord utgöra ett fint möblemang för en ele- gant barnkammare. Fondväggen, som öfverst bär bru- kets namn i metall på blå botten, har utseende af en engelsk kaminvägg med sidopelare bildade af flere olika slags jerntrådsduk och stängselnät, stående på mycket sinnrikt hopkom- na fotställningar af jern- och koppar tråd. Å spiselkransen och öfriga ytor förekomma prof på alla slags jerntråd i större och mindre rullar, några på bobin, andra icke. Ett par rullar äro synålstråd af o ika finlek, andra äro flatvalsad och rund hätttråd, haltrund, jerntråd. kanttråd, ytterst mjuk, hvit glödgad blomsterträd ocb ännu andra slag. Fina paraplyspröt tillhöra lika- ledes trådfabrikationen. Äfven gröfre tråd är representerad, och det med metalltråd midt på väggen sydda "tråd dragen" uttrycker riktigt den uteslu- tande karaktär, denna fabrikation eger. Med gul och blå bottenduk gör sig väggytan förträffligt. Brukets gamla stämpelmärke CDB på röd bot- ten i midten ocb högre upp i en half- cirkel bryter vackert af mot det öf- riga. Häatpremlerlngarna In- om länet komma att ega lum å nedannämnda dagar, nämligen: I Vadstena den 9 Augusti kl. 10 f. ro. I Skeninge den 10 Augusti kl. 1 e. m. med åldre hingstar oeb tölston samt den 11 Angoati kl. 9 f m. med ungnSstar. I Linköping den 12 Angnsti kl. 1 e. ro. med äldre hingstar oeb fölston aamt den 13 Augusti kl. 10 f. ro. med unghästar. 1 K mforsa den 14 Augusti kl. 1 e. m. 1 Ringarum den 16 Augusti kl. 10 t. m. I Norrköping den 17 Angnsti kl. 10 f m. Kyrkovlsltatlon i Risinge kommer att ega rum den 28 och 29 instundande Aug. Vid samma tilliälle kommer församlingens nye kyrkoherde hr A Graneli att af stiftets biskop in stalleras i sitt embete. Dat är nu 16 år sedan någon kyrkovisitati n egde rum i R singe. Bevärlngens skjutsklek- lighet. Följande beväringsrekry- ter, tillhörande Första lifgrenadierre- gementet, hafva under nu afslutade bevärmgsrekrytmöte visat sig vara de skickligaste skyttarna: vid 1 kompanikontingenten: C. O. Schen- holm från Köpetorp, S t Lars socken, god- känd i 21 öfningar. G T Andersson från Tuna, Rystads socken, godkänd i 19 öfnin- gar; vid 2 kompanikontingenten: C. A Hem mingsson frän Bjärstad Nedergården, Svin- stads socken, godkänd i 21 öfningar, C. V. Viqvist från Hofvetorp, Solbacken, Vists socken, godkänd i 20 öfningar; vid 3 kompanikontingenten: C J Anders son från Nygård, Tjärstad socken, godkänd i 21 öfningar, C. G. Pettersson från Söder- hult, Tidersrums socken, godkänd i 21 öf ningar; vid 4 kompanikontingenten: D. Stål från Hestrahult bödergård öunds socken, god- känd i alla de skjutna öfningarna, O.E Mils- son frän Bårshult Torpa socken, godkänd i alla de skjutna öfningarna; vid5 kompanikontingenten :_K.J Eriksson frän Verkstadsgatan n o 2*, Ö. Eneby soc- ken godkänd i 21 öfningar, G. Olofsson frän Flasbjörke, Risinge socken, godkänd i 19 öfningar; vid 6 kompanikontingenten i E V. Carls- son från Borgaregården, Qvillinge socken, godkänd i 20 öfningar. F G- Carlsson frän Sätra, Qvillinge socken, godkänd i 20 öf- ningar vid 7 kompanikontingenten: C M Akervail från Norrköping, godkänd i 20 öfningar, G. A. Borg från Norrköping godkänd i 22 öfningar: vid 8 kompanikontingenten: E. V. L. Eriksson från Norrköping, godkänd i 18 öf- ningar, E Hj. Rockström frän Norrköping, godkänd i 18 öfningar. Östergötlands Blåbands- förbund höll sitt 2: Ira qvartals- möte lör året vid Gu un den 17 och 18 JuM, hvarvid trots den aflägsna mö- tesplatsen dock 17 föreuiagar voro re- presenterade genom 18 ombul Den från förra året hvilande frågan om in- rättandet af en alkoh^istasyl för Öster- götland tilldrog sig största uppmärk- samheten cch ett nytt steg till den vigtig, frågans lösning biet taget. På styrelsens örslag fattade mötet föiande bislut. Ei mindre egendom med litet landt- oruk och naturskönt läge helst i när- heten af sjö samt med lätt tillgång till läkare och betingande ett pris af intill '5,000 krono inköpes. Föranstaltens första inredning aasågs ett belopp af omkring 3,000 kronor erforderligt. Här berede till en början plats för 8 å 10 botalan le patienter, hvarefter antalet småningom ökas till 18 å 20. Åt en komité af 5 sakkunniga personer upp- drogs att granska inkomna aubul och på grund deraf afgifva förs'ag om möj ligt tili nä,ta (jvirtalsmots. Till med- lemmar af deuna komité valdes föl- jinde: kabiuettskammarherren Ax°l v. Arbin, Linköping, fil. dtc M. v.Feilitim, Åke'stad, riksdag mannen O Larsson, Mörtlött, baron J Hermelin, Ulfåsa, och bgronomeu J. F. Htllenborg, Sjö- gestad. Vidare be döts att alla u'evarande insamlingsiistor för asylen skulle fylda eller blanka insändas till 'örbundets kassör senast nästa qvartalsmöte, som kommer att hållas i Mjilby under Ok- tober månad Då det hittills insam- lade beloppet endast uppgår till om- kring 2,100 kronor, gitves här tilliälle för hvar och en, som ömmar för drin- karens nöd, alt med sitt intresse och sina medel underslö Tja det bebjortans- värda företaget S utligen upplystes att underhand- lingar med bokförläggare pågå om ut- gifvande af Förbundet* nykterhetssång- bok Kyrkobyggnadsfrägan i N. Solberga har nu kommit ett steg framåt Den af byggmästaren C. Pettersson i Oskarshamn uppgjor- da ritningen har hos öfvenntendents- embetet delvis omarbetats i detaljer, der hr P:s kunskap i kyrkobyggnads- konsten icke vant tillräcklig. Som de gjorda förändringarne icke höjde kostnadsförslaget, antog församlingen på extra kyrkostämma i söndags den förändrade ritningen. Man hoppas nu att frågan kommit i goda händer ooh att k. m:t inom kort skall stad- fästa ritningen. Östgöta nations i Upsala nya grafvärd är bestäld vid Graiversfors stenhuggeri och skall levereras i April manad nästa år. Monumentet skall utföras af Grafvers- fors rödgrå s. k. praktgranit för eu kostnad, oberäknadt bronserna, at 2,750 kr. Nationens önskan att er- hälla sin värd af denna vackra och unika östgötasten har möjliggjorts derigenom, att dess hedersledamot brukspatron Carl Ekman på Finspong erbjudit sig att till ändamålet öfver- lemna en gåfva af 500 kr. En goodtemplardemon- Stration, i hvilken deltogo ett 20- tal loger fiån skilda båll i Östergöt- land, egde i söndags rum i Motala. Sedan å stadens torg literatören E H. Törnberg från Jönköping båilit ett "demonstrationstal", drog tåget ut till den 8. k. Bondbacken, der sång, musik, tal och föredrag exeqverades och man äfven tillgodosåg sig med mera lekam- liga lör fr läkningar. hvarefter på q ällen gemensam aftonmå tid intogs i ordens- lokalen i staden Läkarefrägan i Valde- marsvik, hvars ordnande för hela orten är af det största intresse, synes nu — skrifver till N. T. en korre- spondent — börja närma sig sin lös- ning. Sedan k. m:t för kort tid se- dan bestämt, att de särskilda rättig- heter med afseende å läkaretillsätt- ning, dervarande distrikt innehaft, skulle i höst upphöra och att detta distrikt (som skulle omfatta Valde- marsvik samt Tryserums, Ringarums och Gryts kommuner) skulle ordnas i likhet med öfriga extra provmcial- läkaredistrikt för att få läkare der anstäld, har Ringarums kommun be- viljat anslag till a&önande af en ex- tra provincialläkare. Samma beslut fattades den 18 dennes enhälligt å kommunalstämma i Tryserum. Åter- står sålunda Gryts kommun, och får man hoppas, att densamma måtte förena sig med de andra socknarne, , så att denna vigtiga fråga får en gyn- sam lösning. 392 täck bild uppväxte också snart under hennes hand. Uti en lätt och luftig boské at oranger och oliver tecknade hon ett par unga älskande, som förtroende- fullt felöto sig till hvarandra, glömmande hela verl- den omkring sig. -Ett stycke derifrån formade bly- ertsstiftet ett grafkors, men på korset utskref hon intet namn. Hon hade tänkt på sig sjelf. Detta var utkastets första del, nu började hon dess andra. En åsksky bröt fram, ur skyn sprutade en blixt; skyn och blixten flögo öfver de ungas hufvuden, på hvilka likväl en mild solstråle från ena kanten af molnet ännu hvilade. Louises pensel rörde sig snabbt och lätt. Hon syntes lifvad af sin idé. Blixten tycktes nära att träffa de unga, utan att de ännu ens anade någon fara; men en ny bild liksom sväfvade nu fram på papperet. Det var en vingad, Antecknad engels gestalt. Engeln tycktes hejda molnet, under det han med handen fattade blixten. Men Louise slutade ej här sin teckning. Utkastet hade erhållit ett slags dramatiskt lif, emedan hon förändrade det, allt efter som hennes tanke utvecklade sig. På samma gång som hon nu lät molnet växa ut under engelns fötter, förvandla- des blixten i dess hand till ett ymnighetshorn, hvarui blommor föllo ned omkring de unga. I de tvänne älskande tyckte man sig igenkänna bilden på porträttet och Döring sjelf. I engelns an- letsdrag skymtade man Louises egna. Hvar och en må efter eget godtfinnande söka gissa sig till hvad hon tänkte med detta utkast: sjelf har hon aldrig förklarat sig för någon. Då teckningen var färdig, spred sig ett nästan förklaradt lugn omkring hennes panna. I afsigt att gifva både utkastet och porträttet åt Döring lade hon tillhopa dem inom ett och samma pappersomslag. Hon nedsteg i Virgilii graf och satte sig der, omdoftad af blommornas vällukt. Stället var henne redan sä kärt; hon hade ej lust att lemna det. Natten hade för henne varit utan hvila. Da- gen var varm. Snart slöto sig hennes ögon, och hon slumrade in med leende på läpparne och rosen- skimmer på sina kinder. På samma väg, som Louise förut passerat, men något senare, såg man tvänne karlar komma ridande på ett par starka springare. Båda två voro i sina bästa år, starka och väl- bygda. Den ene red en häst at den ädlaste race och styrde den på ett sätt, som visade en utmärkt rid- skola, på samma gång han sjelf presenterade sig ganska fördelaktigt. Framför allt hade mannens hufvud en hållning och hans blick en värdighet, som båda vittnade om medfödd sjelftillit. Hans följeslagare var något mindre, men kan- ske proportionerligare. Hans af svarta lockar kru- sade hufvud bar en gul spetshatt med färgade band. En brun kappa betäckte axlar och lif. Under den djupt nedhängande kappan säg man fötterna, för- sedda med sandaler, lindade med i kors om hvar- andra flätade band. Ansigtet var dystert och hotande samt utmärkte en ganska ovanlig beslutsamhet. Kraft och helsa lyste ur hans mörka och glänsande ögon. — Du kan ej misstaga dig om henne, yttrade den förre, under det de forsatte ridten, min beskrif- ning är fullständig: ljusa lockar, blåa ögon, smärt och smidig figur. Det är mera snö i hennes väsende — Ni skämta säk6rt mina damer. Rädslan set- spöken öfverallt. -- Döm sjelf. I sakta fart gjorde vi en liten omväg hit, endast upptagna med att betrakta de sköna och präktiga utsigter, som öfver allt mötte våra ögon. Oförmodadt höra vi gnäggandet af en häst och derpå en annan, som svarar, cch vi se upp åt det -%åll, hvarifrån ljudet kom — och — hvad tror ni vi se? — Två vilda och förskräckliga ansigten, fort- satte det andra fruntimret, som blickade fram mel- lan buskarne. — Och en karbinmynning, herr grefve, som rig- lades emot oss mellan blommorna. — Hvad säger ni nu? Hafva vi ej orsak att vara rådda? Adlerstjernas läppar kröktes. — Och ni sågo verkligen två förfärliga banditer? — Lika väl, som vi nu se er, herr grefve. — Erinrep I er de der banditernas utseende? — Fullkomligt, de voro långa, resliga, starka, grofva, vilda, hotande, grymma. . . — Och så, inföll den andra, hade de svart här, svarta ögon, svarta ögonbryn, svarta kläder. — Och svart näsa, ifylde Adlerstjerna meningen med en sarkastisk blick. — Skämta icke, grefve. Hvad vi säga, är sant, ehuru jag tyckte, att de icke voro svarta, utan all- deles eldröda, rödt hår, röda kappor . . . — Och alltså röda näsor, tillade Adlerstjerna. — Förskräckta togo vi af från stora vägen och körde upp till en liten gård, der vi qvardröjt ända til) för en stund sedan. Icke utan en viss fruktan hade Adlerstjerna hört deras berättelse, emedan han i de två perso- nerna, tom de sett, igenkände sig och Zamparelli. För att invänta Louise Posses ankomst hade de 389 Då hon för tväune år tillbaka förlorade Döring, trodde hon sig ännu ega qvar hans kärlek, och hon kände sig lycklig. Sä outsägligt lycklig hade hon känt sig vid det så oväntade sammanträffandet, som hon nyss haft med honom. Men vid anblicken af det porträtt, som Döring tappat och qvarglömt, var det henne, som hade ett stjernfall intiäffat på hen- nes hjertas nyss så sti ålande och milda himmel. Allting liksom mulnade omkring och inom henne. Med en tär i sitt öga hade hon betraktat dec lilla porträttet, tills sömnen öfverraskade henne och tillslöt hennes ögon. Ännu i drömmen tåg hon en- dast det, men i drömmen var det icke mera eudatt ett porträtt, utan en lefvande, jungfrulig varelse vid hvars sida hon tyckte sig se Döring. Den för- sta syn, som n.ölte henne, då bon om morgonen äter slog upp sitt öga, var också porträttet. Ur dess svarta, glänsande blick strömmade en eld, som var förtärande för henne. Då tiden var inne för den förut bestämda lilla utflygten till Virgilii graf, begaf hon sig af, i det hopp att kanske fä träffa medaljongens egare och åter- lemna den till honom. Hon hade så långe önskat att en gång helt allena med sina tankar och sitt njerta fa n]ttta at den sydländskt rika och härliga natur, som gör Neapel och dess omgifningar till en bland de mest storartade taflor, som konstnäien kan tänka sig, skalden kan drömma. Från Piazza Reale passerade hon förbi Castel DeirNuovo, till venster om sig, och tog vugen förbi Villa Reale. Denna praktfulla park — at en mils längd — stod nu i sin fulla blomsterskrud. Då hon kom midt för hulvudallén, lät hon åkdonet stanna. Taflan var allt för hänförande att icke lifligt anslå. Natur och konst ordnade med förenade händer här C. F. Bidderilad. tiraianttn. 11. 50