Titel: Kalmar
Datum: 1917-11-02
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
JjtaTtnflT N:r ■ 1: ?ro<la lien 2 Kovembe? 191' Giimmiremsor! .*. Tätningslister! l**j ■■■■■■■■MiBinMMannanaanKHBBiBBaaaBaaaaaanBiaaiBnBnii^waB» Bländando vit .ma Fönst Bästa kvalitet Giimmiremsor och Tätnlngsllster I tlera färger billigast Tekniska Magasinet. Fönatervaddl .•..*. Fönstervadd! |<( Folkhushållningskommissio- nens Sockeravdeirssng faatatflller nit n hotell, restauranger, eafénr, niataerverlna;a\i mi. 11. nttrlngMtMlen, endoat en awekerbll eller en utrukwn <«• »l»«'tl atrtltoeker lAr ■wnrerna varje jiii»» till knftV, thi «>«••« ilu minde dryrk. liniiuiii' t noTember 1S)17. Sockerbyrån. Kyrkotidningarne åter- finnas a sista sidan. i L Ikk iädslar [till olika pHh.t, kransar, hand och Borg I artiklar. Van likkladorska Bnnes. |TbI. 252. Patlma Berg, s. Lfingg, 10 mmmmmmmmmmsmmmmasismåsmim E. SCHUWERT,Kalmar. ■tlomaterhanael. ..- Storgatan Ii. Telefon 41. Buketter, Kransar, lösa Blommor, luw-t-r af Band. Egna Växthus, Drifverier ocb Trädgård. Btora lö/rad al Blommor och Växter. Välsorterad Kröbimdel. Bngttr prlaknrant' Mönstring med beväringsmäu förrättas under tiden från och med don 1 till och mod dt'" 30 novombof Innovarando är å här nedan angivna ställen, nämligen: med beväriogaman., tillhörande Kalmar södra rullföringaornråde n:r i**<, å rollföringsaxpedjtioaen, Vegagatan -1, Kairo ar, söckeudagur kl. 10 f.m ■J e.m.; mod bevärlngsmän, tillhörande Kalmar norra rullförlngsområde n:r 17. å rullföringflexpeditlonon, Lkmågatau 2, Kalmar, söokendagar kl. .10 f.m.- 1 o.m.; mod bevärlngsmän, tillhörande Oskarahamns nillföring.område n:r 18, å ruHfOrlngaexpodltionen i Oskarshamn Böokendagar kl. 10 f.m.— 2 o.m.; mod bevärlngsmän, tillhörande Vlmmerby rullförlngsområde n:r 22, å jullföringsexpoditiouen, Bankaktlobolagot Södra Sveriges bus, Vimmerby, böo- kondagar kl. 10 f.m. i e.m.; mod bevärlngsmän, tillhörande Västerviks rullförlngaområde n:r 25, å rullföringBexpedltlonen, Hamngatan 17, Västervik, söokendagar kl. 11 f.m. ■ - o.m.; mod bevärlngsmän, tillhörande marinen, \ilka Jiro Inskrivna å sjömans lina, alla söokendagar fl. roapektlve sjömanshusi i Kalmar kl. & 18 f.m., a -1 o.m., i Oakarahamn kl. 9 12 f.m., 8 -l ean., i Västervik kl. o f.m. 3 o.m. samt l 5 o.m. 1. Mönatringsskydlga äro alla till klasserna A och il samt årsklasserna 1001—1817 hörande bevärlngsmän, med undantag av dem, som äro eller va- rit under Aret i tjänstgöring eller som JUo å sjömanshus inskrivna och till sjöfart inmönstrade, 2. TiU forrättningen är var och en av ovan angivna bevärlngsmän skyldig alt till respektive rullföringsbefälhavare eller sjömanshusombudsman Insända skriftlig mönstringsanmälan, omfattande tillförlitlig uppgift om bo- stad och yrke eller sysselsättning, den klass han tillhör, truppslag ellor tjänst, kyrkobokföringsort, födol i id nuh postadress samt för don, som ar in skrivon a Bjötaanshus, dettas uamu samt registoruumrot vid sjömanBhusot. \ ul möustrlngBaiimttlana insäudan le skall Inskrivningsbok bifogas a> bo värlnjrsman, som under årel haft uppskov, boms ttts ellor mad eller ulan la ga förfall ittohllvlt frän någon bonom åliggande tjänstgöring i bevärht en. Fullständigt inskrivuingsnummot ooh uamn skall tydligt utskriva., A mönstrings anmälan. Det ar bevärlngsmän mod| Ivot, att under tiden för mönstringen iakttaga personlig inställelse i respoktlvo rullförlngaexpedltlon eller sjömanshus. Vid personlig In tällelse »kall Inskrivningsbok medföras samt, om den värnpllkti ,.e är Inskriven å sjömanshus, Jämväl »jöfartsbok, ii. Mönstrlngsanmälan mottages Icke genom telefon. •1. Bevilriugsmäu, vilka undfåtl till tand att utflytta ur riket, men ton farande vistas inom landet, äro möustiingsskyldlga. ■'■ i'- d. »tamanatailda av klass A, vilka i år erliållit avsked, ttro mönsl ring kyldlga, ti. Såsom laga förfall för uraktlåten mönstring anses, om man ;ir sjuk, om man ar i konungens eller rikets tjänst uppbådad olloi faren, ellor om man sitter l häkte, Sjukdom skall, för att aåaom la i förfall anses, styrkas med behörigt läkareintyg, vilket den värnpliktige flr Bkyldig sjIUv anskaffa. Kan han ej anskaffa läkarebetyg, vare honom tillätel att styrka förfallet med Intyg av statens ttmbetB- eller tjänsteman, eller av präst i församlingen, eller av ordförande i koiumunaiatäiuma, eller av ordförande dier ledamot i kom- munalnämnden, elloi ledamot; 1 bäradsnärandon, 7. Bevärlngsmän, som utan laga förfall underlåter att fullgöra bin mönatringsskyldighet, påföroa fem kronors böter. Kalmar i ladskansiiot den 6 oktober 1017, John Falk. Karl Mossberg. Torsås. F^Do, som genom lifsmedelsnämn dens förmedling önska inköpa ved, torde göra anmälan därom senast den 8 nov. Nämnden erinrar om skyldigheten att anmäla svin- slakt. Blanketter tillhandahållas för utom ä nämndens expeditioner hos ombuden i resp. rotar. De icke jordbrukare, som an- tecknat sig för erhållande af kli, torde uttaga detsamma före 10 nov. Torsås Lifsmedelsnämnd. feta Har Ni icke »åt kalalog a tvper, trliä- aSX kurtvaror si rekvirera d.-u on. Ni ska!! linnamingj Hgi priaer. Goda »gentlörmiaer. Katalogen »tuJus yjroti» ocli )r.lcco. Aktiebolaget Nordiska Varuhuset Lifsmedelsnämndens expedition i min bostad hålles öppen måndagar, onsdagar och fredagar från kl. 3 —8 e.m. och trättas jag där per- sonligen i nämndsangelägenheter från kl. G e.m. endast dessa dagar. Smedby den 1 nov. 1917. Carl \rV assman. I.ifsuiedelsn. ordförande. 174 "Kalmar Piådstufvurätt kommer att måndagen den 5 no- vember 1917, klockan 11 f.m., upp- taga sjöförklaring angående skoner ten Spekulation skonerten Magnet och galeasen Zebra. Närmast helgfria dag dessförin nan klockan 12 2 Bnnes dvn an. uiiiian, som föranledt sjöförklarin- garue, jämte tillhörande handlingar ullgängliga i huset n r 26 vid Norra i injfgatan, nedra botten. Sammanträden ^SÄsasascisss?SE5rasi2S« Stadsfullmäktige i Kalmar behagade sammanträda tnånda gen den 6 november 1917 kl. H o.m. Wr bebandllg af (oljande Hronden: i. VhI af justorlngsmftn, ..'. I) K:a vltrnntlo öfver Herrar Quat, 1.. Johnsons och Axel Atilatrfliua motion om anslag ter tnkop af karbtdlaropor. t. i.ii'hiii...i..]..miiiiih.1cuh tramatallning om fflrlagakapital för handel med ved. Kalmar il»n 1 november 1917. John Joansson. Träilöärdskolonister. Alla, aom tecknat *\n ftir lotter t>A den nidrn kolonien toriin ovillkorligen Infinna tig |>A aammantrade i Tullakolati aUn- tlntctMi den \ nov. kl. 3 r.iu. i och iftr uppdelning av lotterna, beatttmmande mi avgifturiia» storlek ni. ni. [nträdasafgiften erlftggea vid samman- trädet. luttiinistjielseii, igSSSSi | OHentliga nöjen J Kalmar Teater. Kinin BwanstrOm-Tonri <^n. Böndagen den -1 nov. kl. 1,80 ».m. Bllli(jhet»niatin6i VMrmlHnnlngarnei Kl. 7,80 »an. Svenska Tunlurns I Stockholm största simciis: Magdalena Rudenschöld. Förköp i morgon lördag. Till matinta utan törkflpeavgift; till afton(örestttllnln- xuu mot a& ön<« forköpaavglft. Biorama. Kl. 8, 7,30 och !* o.m. En invasion i (J. S. A. sioi... ..mil krigadrauia i li akter. k.iHini i iHuaiiattttnlng öfver t mill doll. Storslagna vyer öfver Newyork ooh Oonney [aland I daga- och kväll»- ' belysning. rtfrbjadet f«r barn. lördag kl h. söndag kl. :i ooh 4 em. 1 VM11 .JEFÖRESTlLLNINGAR. Booina-Teatern, Sonen Drama i .'! akter. i hufvudrnllerna: Bett; Nniistui och Arne \Teel. KUtl.CK ooh SKROCK. laiatHjiul mod Nordiak Films kimda komiri i bnfvudroUerna. Iiirlijmlet för limit. Torsås Föreläsningsförening. I Församlingshuset föreläser folkskolei spektör E- BvanBaon Böndagen den 4 no kl. 7 e.m. rtvor ämnet: Arabisk kultur under medeltiden. Med ljusbilder. Intrade 10 öre ellor årskort Söderåkra Föreläsningsförening. Lördagen den 3 nov. kl. 7 e m. folksko- leinspektör K Svänsson. Ämne: Zigenar- na. Ljusbilder. Intr. 25 öie eller årskort. deformationens 400-års juMleiim, Keformationsrrjinnets firande i Kalmar. Minnesfester i samtliga skolor och högtidsvesper i Domkyrkan. Reformationens 400-årsdag högtid- i i "ii- i onsdags i Kalmar och firades med anslående högtidlighotei i stadens samtliga skolor samt med en hOgtidB vesper på aftonon i Domkyrkan. 1 läroverket hade un rgonbönen au slagits därtill Sodan vers 1 av Lu thors "Vår tiu.l är oss en väldig borg" sjungits, intonerado lärovorkots köl med ''1 mörkor sutto folken och natl låg över jord". Däroftor höll loktor llydberg ett kortare anförande över Luthers stora livsgärning. Sedan kö- ren tagit upp psalmen n:r 224 i 1695 ar^ psalmbok och sedan vers -l w '"•.ar Oud ilr oss en väldig borg" sjun- gits var den enkla med stämningsfulla aklon slut. Undervisningen försiggick dllrofli r i vanlig ordning. 1 Hickakolan vi.iu morgontimmarna Ilgnade ät, Luthorminnot, Bom firades med säng och föredrag. A tolkskoleseminariot Hostad fira- des minnet, på förntkldageu av ÖV nlng8skolans elevor och på middagen av Beminariets. Säng, föredrag och deklamation förekom, varjämte under- visningen Inställdes för rosten av da- gen. Kalmar folkskolor högtidllghöllo re format ionsminuet med gudstjänst i Domkyrkan kl. 1^ middagen. Akten började med avsjungandet av ps. 46: 1 v., varefter förekom liturgisk avdel ning med kyrkoherde Björck och kom minister YYalmark vid altaret. En barnkör sjöng därefter frän läktaren r.rorinationssången "Vida kring jor- den". Efter textläsning sjöng kören sängen "I mörker sutto folken", varef- ter unisont sjöngs ps. 63:13—löv. Pastor Carling redogjorde därpå för Luthors verksamhet som reformator och reformationens betydelse. Efter predikan sjöngs psalmen 124:1—2v., varefter förekom altartjänst. Den an- Blåendo högtidligheten avalöta med ps. 124:8 1 v. .Vit skolarbete var Inställt fr. o. m. kl. 9,80 f.m. Å försörjningsinrättningen Falken- berg hölls kl. 4,30 o.m. gudstjänst. In- rättningens pastor, kyrkoadjunkten Ö Carling, skildrade i korta tlrag Luthers liv och livsgärning samt erinrade om några av do många och stora gåvor. Oud genom Luther givit oss. Flora Lutherpsalmer sjöngos. Halitorps Föreläsningsförening fs-öndanen den 4 nov., kl. 6 e.m , rolk Bkoll. O. Nordmark, Arliv: >Ur hem^ bygdens äldre historia.» Ljusbilder Van iifl inträde. Mjölkkort, vedkortslistor och utdelas i vanlig ordning på nulliu set lördagen den .1 nov. kl. 4 — 1 em. (obs! ej 7,30). Kortbyrån, Koffertar, Väskor m. m. köpas coli CLSiaiias ovillkorlijBn billigast i ¥ i U U i C11 Rusetiukt- 4 Möbelmagasinet, Sto:, torget. Tel. 750. Obs,' Begagnade tagas I utbyte Reparationer utföras. Blanketter nii deklarationsuppgifter ang.^potatis Unnas för uppgiftspliktiga i Kalmar att af hämta il poliskontoret. Uppgifterna skola i '2 ex. iiiBiin- dus tiil lifsmedelsiiäiiuiden senast måndagen den 5 nov. Uppgiftspliktig är en livar, som i nr odlat potatis å areal Öfversti gamle 16 ar eller som kl, 5 f.m. den I nov. innebar minst 100 kg potatis. Kalmar den 81 okt. 1917. 174 Kalmar stads lifsmedelsnämnd. Hvarje person som den 1 nov, kl 5 f.m., innehar minst 100 kg. potatis är skyldig deklarera sitt in nehaf af potatis, hvartill blanketter finnas att afhämta hos nämndens ledamöter. Senast 5 nov. skola blanketterna vara inlämnade till nämndens ledamöter. Lifsmedelsnämnden. Karbid-Lampor! irfidkftiula av stålens inspektor för explo- siva varor samt brandstodsbolagen säljes komplett monterad me.i kupa för kr. "JO: — fraktfntt om likvid bifogas ordern. 1'pp^iv om Ni öhssht tiäng- eller bords lampa. G. A. Olssons Handelskompani Stockholm 4. 01'8 ! Lampor, smn ej utfalla till belå tenhet får retuueras och vi åter- sända erlagda penningar. 174 Högtidsvespern i domkyrkan. Den högtidsvesper, med vilken re- formationens 400-årsminne firades i Kalmar domkyrka på aftonen, blev ovanligt anslående. Redan längt före less början, kl. 7 o.m., var varje vrå i det rf/mliga templet, som strålade i full belysning, upptagen, sä att sto- ra skaror måste återvända utan att kunna finna plats. Mänga krafter samverkade i ves- porn: vid altaret tjänstgjorde kyrko- herde Björck och t. f. kyrkoherde La- gorquist från Norra Möckleby såsom sjungande samt, komminister Walmark och kyrkoadjunkten Carling såsom lä- latule liturgor. Å orgelläktaron sjöng musiksällskapot under direktör Anrep- Nordiiuj ledning, i koret var placerad ■ n kör av gossar från allmänna läro- vorkot ooh Från dorakyrkorådete rum sjöitgo elever från folkskoleseminariot, 1 vesporna förra del förekom en dra- matiskt livlig skildring i ord och toner av roformationi as uppkomst och se- ger. Musikon i denna del var kompo- nerad av direktör Anrop-Nordin tilil valda biboltoxter. Efter en bön och självrannsakan av betryckta männi- skor hördes himmelska röster trösta och väcka. Reformatorn hör himla- budskapet, föres därigenom till klar- t Och sprider under bön ljuset till ungdomen och församlingen. Refor- mationen bäres vida ikring under lov- sång och refonnationsfOrsamlingens säng ljuder med uppmaning till tack och lov, vilken uppmaning hörsammas i allt vidare kretsar. Kyrkoherde Ijjörek höll en längre, hjärtevarm och medryckande, allvar- lig predikan om reformationen närmast i anslutning till Kom.-br. 1: 10: Evan- gelium är en Guds kraft till frälsning lör var oeh en som tror. Efter predikan upplästes k. m:ts nå- diga brev den 2 oktober 1917 angåen- de don nya kyrkobibel, som nu efter •It oeh ett halvt århundrades arbete givos åt Sveriges folk.' Vid utgångarna ur kyrkan upptogs kollekt till reformationens jubileums- gåva för främjande av den kyrkliga kärleksverksamheten. Det innehållsrika högtidsprogrammet var ej genomgånget i sin helhet förrän en god stund efter kl. 9. Reformationsmlnnet i Nybro firades på onsdagen med on enkel hög- tidlighet i kommunala mellanskolan, varvid vikarierande rektorn fröken Gertrud Strandberg höll ett synnerli- gen intressant föredrag om Luther oeh bans verk, särskilt framhållande do ätora tankar, som voro bärande för Luther vid hans reformationsverk och som haft en så oerhört stor betydelse för hela den germanska mänsklighe- tens utveckling. Storslagna högtidligheter i Uppsala. De kungliga ined uppvaktningar niirvara. Klockan 8 på morgonen inringdes re- formationsfesten i Uppsala från dom- kyrkans torn med alla klockorna i gång under en kvarts timma. Staden var rikt flaggsmyckad. Konungen, drottningen, kronprins- paret, hertigparet av Västergötland och prinsessorna Martha, Margareta och Astrid samt hertigen av Nerike med sina resp. uppvaktningar anlän- de till Uppsala mod extratåg och moi logos av landshövding Hammarskjöld och rector magnificus, professor Schtlek. Ä\en stais- och utrikesmi- nistrarna, universitetskanslärn in. fl. följde med samma tåg som de kung- liga. Kil iniiktlg och gripande ininnesguds- tjiiust. - Den nya kyrkobibeln över- lämnas till konungen. Den kyrkliga högtidsfesten kl. halv 11 i domkyrkan till firande av refor- mationens 400-årsjubiloum blev av en mäktig och gripande verkan. Den långa akademiska processionen tågade från universitetet till domkyr- kan, där förut allmänheten till träng- sel fylldo do för densamma upplåtna platserna. Efter preludium och sedan de fyra liturgerna framträtt för alla- ret, inträdde de kungliga, varefter ett gammalt To Deum, som för tillfälle! tonsatts, sjöngs växelvis mellan kyrko- kören och iiturgerna. Därefter sjöngs don Lutherska psalmen: "Av djupens nöd" och syndabekännelsen lästes ur Olaus Petri postilla, varefter kören föll in med "Kyrie", som sjöngs fem- Btämmigt. Don besvarades frän alta- ret med "Gloria". Sedan Luthers ju- belpsalm "Var man må nu vä! glädja sig" sjungits oeh en bön lästs ur Lu- thers tyska, massa slöt första delen av högtidligheten med en hymn, varefter ärkebiskopen beträdde predikstolen. Efter att ha erinrat om, huruson reformationen vädjar till den heligt skrift och förnuftet och att det var re formationen, som öppnade bibeln, r dogjorde han for d« tre. olika kyrkbib r vi ägt, av vilka den senaste just i ■ ägarna blivit stadfäst. Härefter framträdde bibclkommissio- i ens medlemmar oeh överlämnade till 1 onungen det första verkliga exempla- ret av den nytryckta kyrkobibeln, s arefter högtidligheten var slut sedan Fader vår" och "Välsignelsen" Huta av ärkebiskopen och domprosten Stave. Mellan högtidlighetens olika avdel- i ingår sjöngos ett flertal av Luthers psidmor. Promotionshöjrfidligheterna. Universitetets promotionsfest till firande av reformationsjubileet ägde rum i aulan och inleddes med en pro- cession av marskalkar, kursorer, pro- movendi, professorer och studentkå- ren. Bland do särskilt i!^t/ioJbi:,. (&Sj& fes stats- och utrikesministrarna, krigs- ministern ni. fl. Kl. halv 2 anlände de kungliga från slottnt tib aulan, hälsade av kör oi h orkester med kungssången. Därefter bostngs talarstolen tiv rektor magnifi- cus JL Schack, som höll en ståtlig ora- tion om dagens stora jubileum. Därefter följde första avdelningen av den av direetor musieos dr II. Alvéu komponerade festkantaten. Promotio- nen tog därefter sin början med ett kort promotlonstal av ärkebiskop Na- than Söderblom. På latin häl ado därefter promotorn de kungliga samt de (ivriga närvaran- de och teologie promovendi. 1 tur och ordning fingo dessa beträda estraden för att mottaga insigniema av sin vär- dighet. Av do 30, som kallats till teologie hedersdoktorer, voro endast tro från- varande. Hland do närvarande märk- tes prosten J. JL Lindat e d t i Tors ås. Den juridiska promotionen förrätta- des av fakultetens dekanus prof. Dahlberg. Av do fyra promovendi var en frånvarande. Medicinska fakultetens promotor prof. Hedin gav tillkänna fakultetens tillfredsställelse att genom utdelande av sin doktorsvärdighet bl. a. få ge ut- tryck för sin aktning för den uppoffring prins Carl visat för Röda korset. Där- med voro de 38 doktorshattania utde- lade under vederbörlig kanonsalut för var ooh en av do nykreerado. Turen kom nu till filosofiska fakulte- ten och lagerkransarna. Promotor var rektor magnificus H. Sehtlck. Av do sju hedersdoktorerna var en- dast en frånvarande. Under hela promotionsakton spelade musiken Hendels Largo samt några Oriegkompositioner och oftor promo- tionen andra dolon av kantaton. Jubileunusgåvan tre miljoner. Resultatet av insamlingen till refor- mationens jubileumsgäva, som i ons- dags i stora drag blivit känt av för- valtningsutskottet, visar den oväntat slora summan av 2,983,050 kr. Med de kollekter som insamlades i onsdags oeh på on dol häll även på söndag tor- de med säkerhet den tredje miljonen komma att överskridas. Utlänningarna 1 Stockholm till lands orten? Civilministern har uppvaktats av re- presentanter för Stockholms höstads- kommitté,, vilken framförde förslag om de i Stockholm bosatta utlänningarnas förflyttning till smärre landsortssam- häilen. Civilministern ställde sig emellertid tveksam mol do föreslagna åtgärder- na. Utom det att saken är synnerli- gen ömtålig till sin natur, hade från i''- 11. K. betänkligheter gjort sig gäl lande rörande anskaffandet av föda åt utlänningarna på de olika, eventu- ellt anlitade uppehållsorterna. Pri tysk ballong förolyckad. 1 onsdags morse anträffades rester na. av en förkolnad ballong nedfallna vid Kskehjerg. Av fragment av brev framgick att det var on tysk ballong. Något spår av passagerare kunde icke upptäckas. Bankaktiebolaget Södra Sverige. Växelkurser den Vn 1917. 1 P:d fctg London ... 100 fiiuk (Berlin, Hamburg)........ 100 Francs (Paris)... 100 • (BeK-ien 100 . (Schweiz) 100 lät. (Italien). 100 Gulden (Amster dam)......... lOu Kr. (Köpenhamn) 100 » (Kristiania). 1 Dollar (Newyo-k). |100Fmk(HelaingforsJ 100Rube](PetP.Krad LO0 ö K. (Wien; Dessa kurser öro endast nominella. Köpkurser på setliar Iiatiska ........ 83 .Norska ......... 83 Er: o ST o -■ rs - t ? 5* 3 Ot fi 10,™ ll.« ."i 32,» 34,,» i) 3'J,.6 41,i* 4 Vi - B3.so 41 :> 102 105 ) B — 84..i 5' i - 84.5o - 2.., i ** - 31,50 fi , 33.5o ! 5 — 1 21,u