Titel: Östgötaposten
Datum: 1895-12-13
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Redaktör och ansvarig u'(fifvare: Bengt H&gge. ÖSTGÖTA-POSTEN Ejjare och förläggare: Aktiebolaget Oateiita CorrespondentenH Boktryckeri. Verkställande direktör: Predr. Hammarström- N:r 50. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,8ö och ett qvartal SO öre, postbefordrlngsafjrlften uibcräknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 13 Decembsr. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- och födelseannonaer 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnnmmerpris 5 öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i LiokSping. 1895. tftOMMMMMMfl En värdefull boksamling Ull skänks, nämligen C. F. Ridderstads romaner, erhåller en hvar. som prenumererar på veckotidningen Östgöta-Posten, hvilken för helt ar kostar endast 1 kr. 50 öre, inberäknadt postarvodet. Prenumeration sker å närmaste postanstalt. OstgOta-Posten, hvars format ganska betydligt utvidgats, kommer att från 1896 års början såsom följetong meddela nämnda utmärkta romanverk på sådant sått, att med hvarje tidningsnum- mer följa 24 vanliga boksidor af romanerna. Under årets lopp er- håller prenumeranten således ett romanbibliotek på ej mindre än HT" 1,248 sidor. 'Wi Detta allt för endast kr. 1: SO under året HT C. F. Ridderstads romaner, hvilka till stor del nu äro utgångna ur bokhandeln, ha under årtionden, allt sedan deras första utgifvande, räknats bland det allra bästa, som vår svenska romanlitteratur eger. Få arbeten torde vara mera värde- rade än desea. ' Hvad hvarje prenumerant under året erhåller i bokväg — utom en fullständig och innehållsrik tidning — har i bokhandeln kostat fflerdubbelt mera, än den lilla prenumerationsafgiften. B9~ Ett sådant erbjudande som detta torde derför sällan om någonsin stå en tidningsprenumerant till buds. Vårt syfte dermed är ock att i någon mån söka uttränga dessa utländska värdelösa röfvareromaner, hvilka numera till ganska högt pris utkolporteras bland allmänheten. Ostgata-Postens nuvarande prenumeranter samt i öfrigt alla vänner af sund romanläsning ombedjas att fasta sina bekantas och grannars uppmärksamhet på detta tillfälle 'att gratis erhålla en »pinnande och lärorik läsning. Bränvinet sfiljes starkast och billigast vid Kumia Spirituosahandel genom A. A. Jansson. fii474.ai9) ______________ Adress Gistad. Tillkännagifvanden. Laiarettilikarei I Elsa Doktor Bexelins bar BOttagnlnc 1 HafS förat» och tredje Tondagen i må- swdefi kl. U-tt, lli Valla i Kottålstad andra och tjerde Tonnage" I aanaaen kl 18—L (818) fir raortatrB tossar finnes •levplatsar ledig* Ansökningar stilda till Direktionen, adr. Bankeberg, kunna no- der denna Banad inaändaa. Vilkor: l:o) Fylda 13 år och icke öfver 17; *o) Årsafgift, 50 kronor, »om vid inträdet er- lägges for helt ir oeh sedermera vid aaa- bi tid årligen förskottsvis betalai, hvar- om förbindelse för trenne (3) år aniök- riagen bifogas; 3:o) Ukanbetyg deröfver, att gossen icke ir behäftad kvarkan Bed amittoaam eller obotlig sjukdom, allmin svaghet, kroppa- lyte eller ir mindre vetande, ifveniom preitbevia oeh noggrann uppgift om lef- nadalBrhillanden; 4:o) Medförande af nödig beklädnad, minst 3 rockar, 8 par byxor, i västar, S st skjor- tor, 1 par strnmpor, ny möata och bali- dok, 1 par nya stönar. Ob*.! Qosten anses ioke afflytud från den församling, från hvilken han kommer, utan tillhör fortfarande densamma intill dess särskilde utflyttningabetyg för honom beglres. Direktionen. (218) Länet och stiftet JernvagsmOte 1 Vist hål- les nästa tisdag för meningsutbyte om den föreslagna jernvägslinien Lin- köping-Bjerka Säby—Kisa. Inbjud- na till mötet äro häradshöfding H. Hedenstierna och direktör Ivar Insu- lander. Landsstaten. Konungens be- fallningshafvande har beviljat härads- skrifvaren i Finsponga m. fl. häraders fögderi A. "Wickbom tjänstledighet från och med den 10 innevarande månad till årets slut, samt förordnat landskontoristen Anders Boström att under tiden bestrida håradsskrifvare- tjensten i nämnda fögderi. KreatuwrmOtet i Linköping d. 11 d:s visade ringa tillförsel och jem- förelsevis trög handel med låga pris. För' slagtoxar betalades 450, för 14 avarters dragoxar 300 å 360 kr. paret, för slagtkor omkring 140 kr., för mjölk- kor 60 å 130 kr. st. Från järnvägs- stationen afgiugo 30 vagnar med 312 djur, deraf 27 st. till Kristiania och 24 st till Malmö. . Häftigt utbrutet vansin- ne Omkring 50-åriga ogifta Kristina Samuelsson, som noder de senaste åren varit hemma för att vårda sin ålder- stigna moder boende i Myra i Vreta klosters församling, blef i förra veckan hastigt vansinnig. Kristina Samuelsson var under helsans dagar en from, still- sam, sjelfuppoffrande qvinna,' och an- litades mycket i sin hemort såsom sjuk- sköterska. Anledningen till vansinnet tror man vara förkylning. Afven vill man sätta det i samband med ett be- sök i orten af en s. k. resepredikant, tillhörig Linköpings metodistsamfund, och bans ovisliga religionsnit. Sedan flera år har S. tillhört nämnda sam- fund. Hennes nu osammanhängande tal rör sig förnämligast omkring religiösa ämnen. Ännu vårdas hon i hemmet Arkosunds hotell. Kon. befallningshafvande har mtddelat bryg garen Carl Fredrik Andersson från Norrköping tillstånd att tills vidare uti Norrköping- Söderköping—Vikbo- landets jernvägsaktiebolag tillhöriga botellokaler vid Arkösund i förening med matservering utekänka vin och maltdrycker. Såsom vilkor för denna utskänkningsrättighets utöfvande har dock föreskrifvits att Andersson skall på platsen tillhandahålla en af honom aflönad polistjensteman. Ett handelsaktiebolag bildades i förra veckan i Valdemars- vik, på initiativ af bandianden Erik Johnson samt flere af ortens större godsegare och industriidkare. Bola- get som skall grundas på aktier å 50 kr. med aktiekapital af lägst 15,000 kr. och högst 30,000 kr., kommer att idka bandel i Valdemarsvik med di- verse samt uppköpa landtmannapro- dukter, har stora utsigter att blifva ett lönande företag, dels derigenom att aktierna komma att spridas på så många köpare som möjligt, samt att bolaget kommer att göra kontanta inköp, så att försäljningsprisen der- igenom gifvetvis äfven bli lägre ocb slutligen derigenom att bolaget kom- mer att antaga till föreståndare hr Erik Johnson, som under många år gjort sig allmänt omtyckt och känd bland ortens befolkning för sitt red- bara sätt. Öfver 6,000 kr. tecknades samtidigt och äro teckningslistor ut lemnade till de närmaste socknarne, skrifves till S. T. En folkskolehögtid före- slår Sveriges allmänna folkskollärare- förenings centralstyrelse skola firas den 12 nästkommande Januari, med anledning deraf att då jemnt 150 år förflutit sedan den i folkundervisnin- gens historia betydelsefulle J. H. Pe- stalozzi föddes. Pestalozzi tillhör icke blott Schweiz, han tillhör hela menskligheten, heter det i uppropet. Dylika fester, som den nu föreslagna, heter det vidare, om ock i anspråks- lösaste form, genom de föredrag och anföranden, som vid dem förekomma, erbjuda det bästa tillfälle att stärka intresset för folkskolans sak, icke al-.| lenast hos dess egna arbetare och öf- riga närmaste vänner utan ock bos den stora allmänhet, af hvars kärlek och omvårdnad dess framtid ytterst år beroende. Tryckfrihetsmålet mot "östgöten", väckt af borgmästa- ren V. Egnell i Grenna med anledning af en i tidningen nr 146 för i år in- förd artikel med rubrik "Som i Ryss- land", förevar d. 5 d:s inför Linköpings rådhusrätt Svaranden, redaktör E. Kjellberg, inlemnade en skrift hvari han bestred stämningsyrkandena, un- der påstående att, dä artikeln ej namn- gaf bestämd person eller plats, det vore helt oförklarligt och troligen be- roende på ett missförstånd, att hr Egnell kunnat tro sig vara den per- son, som deri angripes. De skäl, som han kunde b af va att för denna sin uppfattning andraga, bestred hr K. på förhand. De i artikeln gjorda beteck- ningarna passade in på ett stort an- tal svenska städer, hvilkas respektive borgmästare sålunda kunnat — med större fog än hr Egnell — hvar för sig åtala K. Kärandeombudet vice häradshöfdin- gen Per Arnander genmälde, att af många ställen i artikeln otvetydigt tramginge, att det vore just borgmä- stare E. som åsyftades. För att styrka detta och för att kunna i vederbörlig ordning i målet instämma redaktör K:s förmyndare anhöll han om upp- sköt, hvilket af rätten beviljades. Målet förekommer äter den 20 nästa Februari. Tingsafslutnlng. Tisdagen den IT dennes kl 11 f. m. sammanträ- der Vifolka häradsrätt å tingsstället Sya för afslutande af nu pågående lag- arna ting med Vifolka härad samt af- kunoande af beslut i under tiuget före- hafda mål och ärenden. Egendomsarrenden. Sör- byholms egendom i Häradshammars s:n bar i dagarne af egaren, hr Vilhelm Månsson, utarrenderats till hr Olof Wångstiöm på Mem. för en längre tid. Den årliga arrendesumman lärer vara 4,300 kr; dock ingår ej en i gården tillhörig qvarn i arrendet. (S. T) — Landtbrukaren J. Vastesson trän Söderköping har arrenderat egendomen Kungsängen för 2 400 kr. pr år. — Ett hemman öjeby i Skärkinds socken har kammarherre A. v. Arbin genom hr C. M Fablén utarrenderat till hr Karl. Joh. Earlsson i Bingby. V. Husby, mot en årlig summa ai 1,000 kronor , (S. P.) Belåning af fideikom- miss. F. d. kaptenen grefve Carl Gustaf Philip von Sel werin hade den 21 Mars 1881 af kgl .maj:t erhållit till- stånd att inteckna sina fideikommiss- egendommar Odenssöl, Ekhammar och Åketorp för 25,000 kr. att amorteras under 20 år. Kgl. maj:t bar nu tillå- tit, att dessa inteckningar må ånyo be- lånas lör så stort belopp, som mot- svarade amorteringar, hvilka blifvit å det intecknade lånet verkstälda, samt att tiden för amorteringen af lånebe- loppet må utsträckas till 30 år. GårdskOp. Snickaren C. A. Bosén har försålt sin gård N:r 12S:t Lars avarter vid Ågatan i Linköping till fröken Hildur Lundin från Melby lör 22,000 kr. med tillträdesrätt den 1 nästk. Januari. "Nya Kinda", den nya ångbå- ten för Kinda kanal gjorde den Id:s från Mälarvarfvet i Stockholm sin prof* och besigtningsresa, som utföll till de närvarande rederimedlemmar- nes belåtenhet. En lyekad spekulation. I Mot Tidn. läses: Ett väl alldeles enastående drag i vårt kommunala fattigvårdsväsendes historia låter tala om sig från en socken i när- heten af Motala. Bland de många fattig- bördor, som socknen i fråga hade att dra- gas med, var det isynnerhet en, som kän des öfver höfvan besvärlig: en qvinna. väl- signad med icke färre än fyra matfriska affäggare Socknemännen matte dock icke fattat den välsignelsen med det rätta sinne- laget, ty de gingo bekymmersamma kring och lade råd, huru de beqvämligen skulle bli af med den efterhängsna kolonien. Då hittade man slutligen på en riktigt luminös idé; man beslöt att "förgylla trollet" och satte ut två hundra riksdaler till napp. Det töfvade icke — det kom en dräng till bys nordanifrån och tog sig ett tittande på vinstföremålen; han grina förstås litet surt, när han fick syn på plantorna, men socknemännen viftade så förledande med hundralapparne, att betänkligheterna snart kröpo i skrinet Han blunda' och slog till, och i förra veckan lyste kyrkan i den kommun, der mannen nu tagit städja som statare, sin välsignelse öfver köpet. De spekulativa fattigvårdsledamöterna gå emellertid och smamysa belåtet öfver sitt så lyckligt bortschackrade fattighjon med de fem munnarne. Sveriges kommunera il- Ur statistiken för 1893 — senare siffror bo ej tillgängliga — må återgifvas följande uppgifter: Sammanlagda antalet personer i hela riket, hvilka åtnjöto fattigunderstöd, utgjovde 252,652, af hvilka 174,422 tillhörde landsbygden och 78,230 stä- derna. Antalet har sedan föregående år minskats med 1,195. Minskningen kommer uteslutande på landsbygden med 1,663, (0,9 proc), hvaremot ök- ning inträdt för städerna med 468 (0,6 proc.) Totalbeloppet af kommunernas ut- gifter för fattigvården uppgick till 11,520,847 kr., hvilket belopp under- stiger motsvarande slutsumma för år 1892 med 78,278 kr. Det påförda lyrktal, å hvilket un- der 1893 influtna kommunalutskylder utdebiterats, uppgick till 24207,996. Jordbruksfastigheternas fyrk tal, som år 1888 uppgick till 61,3 proc. af hela antalet hade således år 1893 nedgått till endast 55,8 proc. Inom 8 län harva jordbruksfyrkarne redan förlo- rat absolut majoritet ooh i Vester- norrlands län omfatta de endast 31,2 proc. Sammanlagda beloppet af kommu- nernas inkomster uppgick till kronor 67,284^270, utvisande sedan näst fö- regående år en Sknmaal 2,766,725 kr. Kommunernas utgifter belöpte sig till 71,369,869 kr., utvisande sedan näst föregående året en minskning af 176,670 kr. Minskningen i utgifterna kommer uteslutande på städerna med 859,229 kr., medan derémot landskom- munerna ökade sina utgifter med kr. 612,559. Kommunernas tillgångar uppgingo vid 1893 års slut utf 289,928,966 kr., utvisande sedan nast föregående år en ökning af 10,884^06 kr. Af dessa kommo 73.284J211 kr. på landskom- munerna ooh 216,641,7611 kr. på stä- derna. Kommunernas skulder uppgingo vid årets slut till 182,845,887 kr., utvi- sande sedan näst föregående år en ökning af 7,707,182 kr. Ät dessa kom- mo 1,659,722 kr. på landtkommunerna och 6,047,440 kr. på städerna. Kommunernas behållning eller det belopp, som återstår, sedan skulderna fråndragits tillgångarne, uppgick vid 1893 års slut till 107,083,079 kronor, deraf 51,704,777 kr. för landskommu- nerna oeh 55,378,302 kr. för städerna. En likbrlnningsforening för Norrköping och Linköping bilda- des häromdagen i förstnämnda stad. Likbrånningsföreningens sekreterare, ingeniör P. Lind>jll, hade nämligen in- bjudit för sakemntresserade personer inom ortan till ett sammanträde å Grand Hotel för frågans diskuterande. Efter ett inledande föredrag af hr L. angående likbränningen, utsågs till ordförande för mötet som var besökt af ett 30-tal personer, borgmästaren Lothigius. Under den diskussion, som på ordförandens uppmaning följde, lemnades af inbjudaren några upp- lysningar langående likbränmngsför- eningen. Efter att ha egt bestånd i omkring 14 år räknar föreningen 4,000 medlemmar, tillhörande dels hufvud- föreningen i Stockholm, dels lokalför- eningarne i Göteborg, Gefle, Örebro, Helsingborg och Malmö. Ändamålet med lokalföreningars bildande vore att genom inflytelserika personer väcka så stort intresse för frågan bland de resp. orternas befolkning, att tillslutningen möjliggjorde upp- förande af ett eget krematorium (lik- bräpningsanstalt) för kretsföreningen. Årsafgiften till föreningen är an- tingen 10 kr. på en gång eller ock 3 kr, årligen under 5 års tid. Kost- naden för en likbränning belöper sig till 50 kr. Sedan de närvarande uttalat sig för bildandet af en lokalförening ut- sagos till medlemmar af styrelsen, som kommer att fungera till allmänt sammanträde med lokalföreningen i Januari, disponenten D. Engelke, doktor C. O. Björck, ingeniör G. Krey (sammankallande), sidenkram- handlare Alfr. Andersson samt ma- gasinsföreståndaren O. W. Andersson. Till suppleanter, för händelse af afsägelse, utsagos borgmästaren Lo- thigius och grosshandl. H. Ehrenborg. Sjelfmord. Som förut omta- lats nade pigan Emma Mathilda Karls- son, i t j ens t hos arrendatorn Karl Nilsson i Gustorp, Östra Ryd, natten till den 30 sistiidne November ha- stigt aflidit under sådana omständig- heter att misstänkas kunde att hon ej ljutit en naturlig död. Vid anstäld polisundersökning har också upp- lysts, att hon varit hafvande hvar- jemte flera omständigheter tyda på att hon sjelf genom intagande af fo- steifördrifvande medel förkortat sitt lif. Då egentliga dödsorsaken dock ej kunnat med bestämdhet konsta- teras har vederbörande kronolänsman anhållit att k. bfhde måtte förordna om rättsmedicinsk undersökning å den döda kroppen. Häktad förfalakare. Hos aktiebolaget Campana i Malmö hade arbetaren K. G. Johansson i Skeninge reqvirerat varor för ett värde af om- kring 30 kronor som också tillsän- des honom mot efterkraf. Då Johans- son saknade medel att utlösa varor- na tillskref han bolaget med begäran om tre månaders kredit samt öfver- sände derjemte en af honom sjelf skrifven borgensförbindelse för inkö- pet, hvilken förbindelse hanfalskeli- §en försåg med hemmansegaren C. i. Johanssons i Lagmansberga un- derskrift samt ett i t f. borgmästa- ren A. N. Rothmans namn utfärdad t bevis om borgesmannens vederhäf- tighet Såväl Dorgesmeningen som vederhäftighetsbeviset var emellertid skrifven med samma stil, hvilken ej heller röjde någon särskild skrifkun- nighet, hvadan bolaget anade oråd och gjorde anmälan om förhållandet till stadsfiskalen E. Almén. Tagen i förhör erkände Johansson förseelsen, hvarefter han häktades och iniörpas- sades till länsfängelset Ett JernvagsmOte för Öfver- läggning om den föreslagna jernvägs- linien Lvnköping-Nykil-Kisa-Ydre-Ek- sjö kommer att hållas i Linköping den 16 d:s. DOdsfalL Efter en längre tids sjuklighet afled den 5 d:s åVärnas egendom i Värna socken v. kommia. sionslandtmätaren Fritz WilkHmOau- nitz i en ålder ai 36 år. Den aflidne, som aflade studentexamen i Linkö- ping 1879 ooh sedan egnade sig åt landtmäteriet, var en sympatisk per- son, ooh efterletnnar ett aktadt minne. Närmast sörjes han af sin fader, gods- egaren C. G. Gaunitz, samt tre bröder. FasHghetaafiarer. Den 6 dennes försålde landtbr. Anton Nils- son sitt '/« mtL Dragestad rusthåU i Veta socken till landtbr. Teodor Gustafsson i Dragestad för en köpe- summa ai 12,000 kr. Tillträdet sker den 14 nästa Mars. Vid samma till- fälle utarrenderades l1/, mtl. Drage- stad Vestergård till landtbr. Teodor Gustafsson i Dragestadolid. Arrende- desumman obekant Tillträdet sker den 14 nästa Mars. — På offentlig auktion har '/, man- tal rusthåll Hult i Norra Selberga soc- ken för 4,300 kr. sålts till hemmans- egaren A. Andersson i Bunneryd. — Hemmansegaren 1. A. Jaensson i Linnekull af Målilla socken har jemte en i Björnbult af Mörlunda socken bo- satt son af landtbrukaren O. Wigren inköpt '/is mt' Skogen i sistnämnda socken för 4,700 kr. (Sm. A') — Fastigheten Annas källare i V ester- vik, tillhörig fröken Josefina Löfgrens i Tranås koukursmassa, har på exeku- tiv auktion för 9000 kr. försålts till fröken Johanna Anderson i Upsala. Fastigheten var bevillningstaxerad till 21,000 kr. Domareförordnande. Göta holrätt har lörordnat vice häradshöf- dingea Th. Eksandh att trän och med den 1 Januari till den 30 påföljande April förvalta häradshöfdingeembetet med skittesärenden i Finsponga läns domsaga. Folkskollärare emot skolr&d. Hos k:s befhde anhöll folkskolläraren Gustaf Helander i Ax- hult, att som V. Eneby socken ännu icke fullgjort sitt åtagande att sätta den åt sökanden upplåtna bostaden vid Axhult i laggilt skick, k:s befhde måtte förordna om syn af ojäfvige personer till utrönande af de brister, som vidlådde bostaden samtderefter förpligta församlingen att omedelbart låta afhjelpa de befunna bristfällig- heterna. Enär sökanden icke hos ve- derbörande skolråd påkallat uppfyl- lande af församlingens åtagande, fann k:s belhde ansökningen ej förtjena afseende. Åtvidabergs hotell. Kon. befhde har medgifvit hotellförestån derskan Anna Sofia Andersson att å hotellet i Ätvidaberg i förening med matservering utskänka vin och malt- drycker. Sjelfmord. 60 årige hemmans- egaren Karl Johan Lätt i Bosenlund i Södra Vi socken föröfvade i fredags sjelfmord genom hängning. Lätt var gift och hade god ekonomisk ställning. Orsaken till sjelfmordet var familje- bekymmer. Till fjerde profpredi- kant i Gistad har lörsamiiogen på trågodagen i söndags beslutit kalla vice pastorn i församlingen Efraim Ryd- qvist. Folkrlkadagsmannakan- didater för Norrköping tillsattes på ett allmänt möte med Norrkö- Sings rösträttsvänner i söndags i orrköpings arbetareförenings salong, dit 5- å 600 personer hade infunnit sig. Ordförande var skräddaren ooh socialisten Linus Edman. Följande kandidater uppsattes: skräddaren L. Edman och redaktör A Norrman. Dessa hade förut vid redogörande för sina åsigter, uttalat sig för "stor- strejk". En högtidlig begrafning försiggick i lördags i St Åby kyrka, då stoftet af aflidne t. riksdagsmannen Carl Johan Pettersson i Särlan invig- des till grafvens hvila. Kyrkan var invändigt vackert klädd och illumine- rad. Jordfästningen förrättades af kon- traktsprosten &vt 1 F. Håhl, som till densamma anknöt ett liktal, hvari den aflidnes. stora lörtj -nster om kommu- nen på ett rättvist sätt tramhölles oeh hvari ett tack egnades den bädangångne för hvad han under sin nära ett hälft sekel länga rjenstgöringstid som I. yr ko- värd och skolrådsledamot uträttat för kyrkan och skolan. Vid begraf ningen både kommunal- styrelsens män mangrant infunnit tig och vid skolhuset flaggades å balf stång Bland den stora mängden kransar, sända från när och fjerrao till den dödes bår, märktes en stor vacker krans från St Äby församKng, i hvar» bané rastes följande: "Ät riksdagsman C. J Petters- sons minne af St Äby kommun"; "Tack- samhet!" Under orgelmusik • fördes . den döde ut ur kyrkan och sänktes i grafven, der förut hans hustru och en dotter hvila. Pålsboda-Finspongs jernvags foraHjnlng är nu en verklighet skrifves till Ö. C; en- dast k. m:ts sanktion dera felas, men torde komma att gifvas redan nästa fredag i konseljen. Styrelsen för nämnda jernväg hade nämligen sam- manträde i förtiden vecka å Fin- spong, då köpet uppgjordes ooh köpe- kontraktet underskreb. Köpare ooh köpesumma hållas emellertid strängt hemliga. Det är derför man med en viss nyfikenhet emotser såväl det ena som det andra, ooh man torde ej be- höfva vänta längre härpå än till nä- sta lördag, då nyheten bör vara be- kantgjord från Stockholm. Det tros att ett par af de mera framstående personerna i det gamla bolaget ooh som äro mest intresserade i detsam- ma ånyo komma att ingå i det ny- bildade bolaget. Till detta meddelande från vjsr korre- spondent må läggas följande, som skrif- ves af Norrköpings Tidningars Linkö- pingakorrespondent: Sedan k. m:t under vissa vilkor med- gifvit den å vederbörliga bolagsstäm- mor beslutade försäljningen at Påls- boda—Finspongs och Finspong— Nora- holms jernvägar, äro nämnda jernvä- gar jemte rörlig materiel, inventarier och förråd, under törbehåll af k m-.ts medgitvande till ölverlåtelsen, i dessa dagar nu definitivt försålda till ett ny- bildadt bolag, beuämndt "Norra Öster- götlands jernvägsaktiebolag''. Det nya bolaget, som vid konsti- tuerande bolagsstämma i Stockholm den 30 sistiidne November utsåg till ledamöter i dess styrelse bruksegaren O. Lundquist på Bona, bankdirektö- 12 ras gestalter bildade märkvärdiga motsatser. Fröken Adelheid var en blond skönhet, med det silkeslena håret yfvigt utbredt kring mjellhvita skuldror och löst sammanhållet at ett silkessnöre. Hela hennes väsende ut- tryckte lugn och värdighet. Den andra da- men, som Örnstedt kallat Julia, var yngre, mörklockig, och framträdde med uttrycket at något naivt och nästan behagsjnkt i sin uppsyn. Både de unga fäste frågande blic- kar på fru Anna. — Drottningen har icke yttrat ett ord om hvad hon såg, sade denna. Hon glömde till och med att fråga vidare efter Adelheid. Men hon kände säkert igen er båda. — Det är möjligt, inföll Carl, men hon är så sysselsatt med sina anstalter för bibe- hållandet af sin makt öfver konungens sinne, att hon föga har tid att tänka på oss. Emel- lertid torde det vara säkrast, att Julia reser bort under det kungliga bröllopet, som så oförmodadt kommer att firas här. Hans Majestät skall kanske icke gerna på en så- dan dag återse er, goda Julia. Om ni tUl- låter mig, följer jag er till någon af våra vänner i grannskapet, tills ståten försiggått. Julia gjorde en lätt och sjelfsvåldig rö- relse med nacken. "Alldeles icke!" "Det skall just roa mig att se kusin Carl stå brud- gum 1 Fast den sträfva tanten har behagat förvisa mig från hofvet, har jag lust att se om icke den nya drottningen skall få litet 13 mer att säga än hon. Jag är icke bekant vid danska hofvet, och Ulrika Eleonora är likväl kungadotter". — Det torde just vara det olyckliga! in- föll Carl. Enkedrottningen kan aldrig glöm- ma att hon är af holsteinska huset! Hon skall finna en förnöjelse uti att förödmjuka en dansk prinsessa. Fru Anna fäste en häpen blick på sin son, "Du känner ställningen!" utbrast hon. Du förutser olyckliga förhållanden. Fröken Ju- lias närvaro kunde möjligtvis ännu mer för- bittra sinnena. Det är farligt att reta drott- ning Hedvig Eleonora. Hon glömmer aldrig en oförrätt. Det var en olycka att hon fick se fröken Julia här." — Ingen fara! utropade den gladlynta frö- ken. Konungen måste väl åtminstone kunna beskydda mig, om också —! Hon rodnade och afbröt meningen. — Derför tror jag, mina barn! inföll fru Anna, att Julia gör bäst att resa bort öfver bröllopet. Det var ju alltid er plan, att Ju- lia skulle resa till Eschwege och att Carl skulle följa dit efter för att der bli vigd. Jag hoppas att Carl skall vinna framgång på sin milltäriska bana. — Men jag blir helst qvar i Sverige, in- vände Julia. Min kusin får väl göra något för min Carl, om icke för annat, åtminstone för min skull. Carl skakade på Imfvudet och tycktes vilja 16 sen Eschwege, dotter af Carl X:de Gustafs syster Eleonora, troddes af drottningen be- stämd till hennes sons gemål. Men det sa- des att han offrat en böjelse som han icke fann besvarad, åt fordringarna af sin politik, så att han vid tjugo års ålder föilofvade sig med danska prinsessan Ulrika Eleonora, och blef henne under det lyraåriga kriget tro- gen, liksom hon honom. Bamdomsbruden, sades det, hade drottning Hedvig Eleonora förvisat och skaffat ur riket; men den lika listiga som sköna furstinnan företog sig att i hemlighet besöka Sverige. Hennes behag fängslade alla den tidens kavaljerer, så att hon, med en lättsinnig djerfhet, förmådde dem att utföra hvad som helst föll henne in. I den stund Carl XI:e inträdde i sin bröl- lopssal, svätvade för hans inbillning den vackra, men flyktiga bruden. Han måste ofrivilligt tänka pä en jemförelse mellan henne och den danska prinsessan, som vis- serligen också var skön och dessutom egde bjertats ädlaste egenskaper, men som sak- nade det outgrundliga behaget af ett barn- domstycke. Den förste som mötte konungen var hans moder. Ehuru sträf och sträng mot andra, var hon dock mot sin son obeskrifligt öm och eftergitven, så snart hon icke hade nå- gon egen hemlig önskan som hon ville se uppfyld. Men var det något som hon ön- skade genomdrifva, kunde han vara säker 9 trädande hofmarskalk. Flera damer, bland dem ett par furstinnor, stego också ur sina tunga karosser pä ett par stegs vördnads- fullt afstånd till drottningens följe. Redan i förstugan begynte drottningen med uppmärksamhet se sig omkring. Hen- nes öga hvilade liksom forskande på hvarje dörr, och hon kastade, sedan hon inträdde genom dörren till den rymliga salen, som ännu är bibehållen, en blick tillbaka. Men hon yttrade intet. De husligt enkla prydnader som voro ämnade att fägna den hemväntade maken, egnades nu åt drottningen. En bukett af vårblommor, en enkel krans, en och annan liksom till högtids framtagen grannlåt, ofta af verkligt konstvärde, hade blifvit så ord- nad att den på ett angenämt sätt skulle falla i ögonen. Hedvig Eleonora märkte det, och det behagade henne. Vid hvarje nytt rum som fru Anna på hennes vink öppnade, nickade hon endast, och hennes spejande ögon yttrade den åstundan att gå ån vidare. Slut- ligen, efter en rund genom alla rummen, befann man sig ånyo i den stora salen. Då sade drottningen: "Vi kunna icke annat än förklara vår höga belåtenhet med så mycken ordentlighet och prydlighet i edert hus, fru Anna! Vår son skall finna sig särdeles väl här. Men ha vi nu sett alla rummen?" — Ja! svarade fru Anna med någon hä- Det kungliga bröllopet. 2 ren B. Söderbaum och överstelöjt- nanten friherre G. Falkengren, öfver- tager j em vägen den 1 Januari 1896. Med Östergötlands enskilda bank har det nya bolaget träffat aftal om ett obligationslån å 1,200,000 kr. De af hr G. Andersson i Kohlstad öfver Bisinge kommunalstämmas be- slut om försäljningen anförda besvär ha ogillats. JernvSgsförslaget Sö- derköping- Valdemars- vik. Vid Hammarkinds hushåll- ningsgilles sammankomst i lördags fördes efter förhandlingarnas slut äf- ven frågan om nämnda jernvägspro- jekt på tal af disponenten A. Wester- berg. Alla voro ifrigt intresserade för saken, och det uppdrogs åt gillets och Söderköpings stads Tandstings- män att utlysa sammanträde för me- ningsutbyte rörande saken. Dermed är en god början gjord. HsiaaynyMooa nushåll- ningsgille hade sin ordinarie höstsammankomst i Gusum i lördags. Sedan de sedvanliga frågorna om årets skördeförhållanden inom gillets område ventilerats och besvarats samt uppgifter om grunddikningar, nyod- lingar, nybyggnader, jäst ooh fiske lemnats, företogs val af ordförande, vice ordförande ooh tvänne ledamöter i styrelsen, hvilka voro i tur att afgå, och återvaldes med acklamation nu- varande ordföranden kaptenen och riddaren L. de Geer på Skälboö för nästkommande 3-årsperiod, grefve Nils Mörner, Herbornm, till vice ord- förande, äfvensom de tvänne styrelse- ledamöterna hrr C. O. Hagberg, Sö- derköping, och kaptenen Carl Eken- stam, Hösterum. Gillet beslöt vidare att för nöt- boskapsafvelns förbättrande, liksom föregående år inköpa tjurkalfvar till försäljning inom gillet — detta då medel saknas till tjarinköp. Att verkställa dessa inköp utsagos grefve N. C. Mörner, A. Fredriksson, Her- sebråta, och C. Holmqvist Gusum. Ät samma personer uppdrogs äfven att for svinafvelns höjande inköpa Yorkshiresvin till försäljning inom gillet Vid nötboskapspremieringen hade inom gillet i år uppvisats 265 djur och utdelats 5 silfvermedajjer, 17 bronsmedaljer ooh 160 penningpris (422 kr.). Till gillets ombud i pre- mieriagsnämnden utsågs grefve N. C Mörner med hr Carl Holmqvist såsom suppleant Gillet beslöt uttala en önskan hos hushållningssällskapet att i förvalt- njngmtnlnrlrtt måtte inväljas liven personer från lånet» aflägsnare delar, så att all» delar af provinsen måtte derinom blifva representerade. Fojlxskolernssjmd^ryls- drmsrif*åt*kar!ahr*d!i i Mklesiasät departementet C W. Kastman att äfven andar 1886 ombesörja anskaf- fandet af lämplig undervisningsmate- riel för folkskolorna. DOdsfall. Sjuttiotreårige smi- desmästaren C. K Ax i Valdemars- vik, hvars utmärkta liar voro lika välkända som ban sjelf nästan öfver hela vårt land, har nu skattat åt för- gängelsen. Gubben Ax har under aenasbe åren så godt som ståndigt legat till sångs, tills döden nu ändat hans i hvarje fall så hederliga och under helsodagar så versamma lif. Den döde sörjes af bland andra ende sonen V. Ax, äfven han skick- lig liesmed etc. Denne har för sin yrkesskicklighet haft mången god utsigt till en båttre lefnadsstållning, men för att få vårda sina gamla för- äldrar ooh ha tillsyn öfver dem har han afstått derifrån och stannat hem- ma. Heder åt hvarje sådan son. Att draga försorg om gamla orkeslösa för- äldrar hör tyvärr icke till vanligheten i vår tid. Nära att drunkna voro i fredags ett par gossar Knut och Otto Engström, söner till handl. Engström i Valdemarsvik, då de skulle taga sig en svängom på Vikens is. Först ram- lade den ene i. Skulle så den andre bjelpa den förre upp och delade samma ode. Båda kommo under isen. Lyck- ligtvis kommo snart större personer till hands och de små sluppo undan med en ordentlig rotblöta. Tvist om grustagt Ä Skär- kinds härads v9ghållningsskyidiges väg- nar instämde kyrkoherden Anton Erick- son till Skärkinds häradsrätt grefve Fre- drik Strömfelt å Bylinge med yrkande att som vid vägdelningsförrättning i häradets väghållningsdistrikt till all- mänt gruatag för de väghållningskyl- dige utsetts en å egorna till gretve S:s fastighet Skyllinge befintlig grus- tagt men ötverenskommelse om priset å gruset ej kunnat träffas emellan de vägnållningsskyldige och S., häradsrät- ten alltså måtte bestämma priset, och yrkades att detta borde sättas till 25 öre för hvarje lass om 8 hektoliter S bestred att ifrågakomna grustag finge upplåtas till de väghåUningsskyldiees begagnande samt yrkade att, om så likväl skulle ske, priset å gruset måtte bestämmas till 40 öre för hvarje lass af nämnda storlek. Häradsrätten fann i utslag den 15 sistiidne Juli af anförda skäl och iem- if" ?3 U Inol°- i lage° angående väg- hallmngsbesvarets utgörande på landet den 23 Okt. 189! rättvist föÄtva, att grus finge af de väghållningsskyl- dige tagas från ifrågavarande grustig till lagning och iståndsättande al till allmänt underhåll indelade vä»ar inom häradet mot en ersättning till grefve ' ai ^ 2rt Pf la8S 0m 8 hektoliters rymd, dock hnge grus ej tagas så nära ett intill grustaget beläget, g tmhorlgt torp, att detsammas grund derigenom a ventyrades och forpligtades de väg- hallmngsskyldige att ersätta Sa rätte- gångskostnad med 149 kr. ,.Ho'ra"e.?- ?<* de, »äghåUningsskyl- dige fullföljt talan, har i utslag dei 9 dennes ej gjort ändring i häradsrättens utslag samt ålagt de vägnållningsskyl- dige att ersatta b. for stämpel till hof- rättens utslag. v m not Brunna stader. Med anledning af Mariestadsbranden erinras irm^r? att under de senaste 30 åren tio stil-