Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-02-07
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Redaktör och ansvarig ufgifvare Ben§ft H&gge. ÖSTGÖTA-POSTEN Egare ocb förläggare; Aktiebolaget OsteÖta Comspoadeatens Booktryckeri. Verkställande direktör: Predr Hammarström N:r 6. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft är 0,85 och ett qvartal SO öre, postbefordriugsafglften inueriikiiad. Utkommer hvarje Fredag. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- och födelBeannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta CorrespoDdentena Boktryckeri i Linköping. ! \H%. Hofrätts e. o. notarien Kinder. Kommissionär under tjänstemannaansvar hos Östergötlands lansstyrel e. Ombesörjer mot lag Stadgad taxa handlingars inlemnande ocb uttagande." Träffas å Landskansliet kl. 10—2. Adress Tillkånnagifvanden. Vid Folkhögskolan d I/annevad börjar ny kurs för vuxna flickor din -i Ma/ Indcrcisntng i bökiga an nen. handarbete med konstväfnad, gymnastik och sång. Några ?ncdellösa kunna fa friplats, om de anmäla sig före den 15 Mars. Ät mindre bemedlade statsunderstöd. Fullstän- digt program Bändes på begäran. Ju. Odhner, (999,19) Föreståndare, adr. Bjjtegsjad. Hotrattskommtssarten 9, 3f€. Strandberg, Jönköping. Ombesörjer bevakning af nål och ärenden samt handlingars Inlemnande och uttagan- de 1 Konjrl. Maj ta ooh Rikets Göta Hofratt (2) Den 7 Febr. Rösträttsfrågan föranleder ministerskifte. Ny Justitieminister. I onsdagens konselj försiggick ett ministerskifte, som på förhand ej varit bebädadt utom de trängre regerings- kretsarne och hvarom derför "ryktet" ej just haft mycket att i förväg för- mäla. Chefen för justitiedepartementet statsrådet Aug. Östergren begärde och erhöll då afsked från justitiemini- stersembetet och i hans ställe utnämn- des presidenten t kammarrätten JP. S. Ii. Annerstedt till det maktpålig- gande uppdraget. Samtidigt utnämndes statsrådet Östergren till president i kammar- rätten, hvadan ett fullständigt byte af platser egde rum. Samtidigt meddelas, att inom rege- ringen numera "enighet vunnits om framläggande af en proposition om ändrade bestämmelser rörande valrätten till andra kammaren. Förslaget säges komma att gå i den riktning, att för rösträtt skulle förutsättas att under vissa är bafva erlagt bevillning till visst belopp". Det förut cirkulerande ryktet om ett kungligt rösträttsförslag, som vill medgirva rösträtt åt en hvar, som i tre år betalt en bevillning till staten af 2 kr. skulle alltså bli en verklig- bet. Genom en sådan rösträttsretorm skulle det s. k. "strecket" sänkas till omkring 650 kr. (i stallet för 800). Man får vidare veta, att justitie- ministern Östergren ej velat vara med det här omnämnda rösträttsförslaget — hvilket skall representeras af stats- ministern Boström — utan ansett, att om ett rösträttsreformförslag nu skulle framläggas, så borde det vara baseradt på en graderad rösträttsskala, hvarigenom rösträtten skulle kunna utvidgas ganska långt nedåt, utan att derför de besuttnes (jordegareklassens) röstöfvervigt äfventyrades. Denna meningsskiljaktighet säges vara anledningen till ministerskiftet. För vår del måste vi utan omsvep uttala som vår öfvertygelse, att pre- sidenten Östergren varit den, som i denna sak sett klarast; och framtiden skall nog ge honom rätt den, att om någon som helst rösträttsreform skall genomföras ocb bli af den art, att den någon längre tid framåt tillfreds- ställer såväl ena som andra sidan, sä måste den byggas på en graderad skala, ty endast derigenom kunna de "garantier" vinnas, hvilka såväl första kammarens majoritet somlandtmanna- partiet uppstalt såsom vilkor för en rösträttsutvidgmng. Möjligt är väl, att ett förslag i den anda, som nu bebådas, kan gå ige- nom i riksdagen, men vi tro det knap- past. Åtminstone öfverensstämmer det löga med opinionen hos hemmans- egarne ute på landsbygden, ty man inser der, att om en gång början gjorts till sänkande af "strecket" på ena eller andra sättet, så är gardet snart uppgif vet, och vi stå förr än vi ana det inför den lika allmänna röst- rätten. Bättre och klokare menar man vara att genast införa en ny princip, d. v. s. att med ens gå till den s. k. "allmänna" rösträtten, men med olika röstetal för olika qvalifikationer. Egendomligt skall bli att erfara, om ej statsministern i detta fall fel- aktigt bedömt ställningen inom riks- dagen och inom landet. Och rösträttsifrarne skola alldeles icke tillfredsställas af en streckets sänkning med 150 kr. Möjligen skola de rent af rösta deremot i afvaktan på ett vida längre steg nedåt. Kan- ske just att till slut förslagets fram- gång kommer att bero på motståndet från rösträttsvännernas sida! Sådant har man sett förr. Som. sagdt, vi tro att justitiemini- stern Östergren skall af framtiden få rätt i sitt bedömande af situationens krat __________ Presidenten Östergren, hvilken nu lemnat sin ministerportfölj, den han innehaft sedan 1889 — alltså i 7 år — är som bekant östgöte och broder till kronolänsmannen C. L. Östergren. Den nyblifne justitieministern An- nerstedt är född 1836 och utnämndes till president i kammarrätten 1892. Jernvägsadministrationen. De af särskildt utsedde komiterade utarbetade förslagen till reformer och besparingar i statsbanornas administra- tion' föreligga, som bekant, lullt utar- betade. Förslaget afser en väsentlig indragning å bl a. de lägst anönades (banvakternas) af delning. Eomiterades hemställan har emeller- tid ej rönt instämmande ute i landet, der man anser det vara förenadt med allt för stor risk att minska antalet af banvakter, hvarigenom statsbanetrafi- kens säkerhet skulle i betydlig män älventyras Nu meddelas ock från Stockholm, att någon proposition i detta ämne ej kom- mer att aflåtas till årets riksdag. Man behöfver tänka på saken. Länet och stiftet Med ölVer 1,000 post- prenumeranter har antalet af vår tidnings läsare (å dagliga uppla- gan och veckoupplagan) ökats från och med detta års början. Postprenumeranternas antal enligt ingångna reqvisitioner utgör nämli- gen intill denna dag, den 31 Januari, inalles 7,347 mot 6,343 samma dag i fjol, utvisande alltså en ökning af 1,004 exemplar. Af årets postprenumeranter komma 4,549 på dagliga upplagan och 2,7,98 på. veckoupplagan (Ostgöta-Posten). Äfven å tidningskontoret i Linkö- ping ha prenumeranternas antal å båda upplagorna betydligt ökats. Undersökning oeh ut- ställning af den föreslagna Lin- köping—Ringstorpsjeravägen tog sin början d. 6 dennes och skall verkstäl- las af baningeniören vid Norsholm— Hullsfreds jernvägar Nyström. Me- del till undersökningen ha i det när- maste anskaffats genom enskilda bi- drag. Sålunda pågår f. n. undersökning och utstakning af ej mindre än tre olika jervägslinier, som skulle utgå från Linköping (oberäknadt Linkö- ping— Fogelsta-banan, hvars byg- fande just nu påbörjas) nämligen: ) Linköping—Bierka-Säby—Kisa med utgrening till Åtvidaberg, 2) Linkö- ping—Nykil—Kisa och 3) Linköping —Ringstorp. Meningen är, att den förstnämnda banan skall fortsätta till Vimmerby (grenbanans fortsättning går till Vestervik), den andra till Ek- sjö och den tredje till Söderköping. Komme samtliga dessa banlinier till stånd, så blefve Linköping en verklig jern vägsknut, h varifrån ba- nor utginge i alla riktningar, liksom radierna i en cirkel. Sedan fattades bara en grenbana från Berg eller Borensberg uppåt Tjellmo till Pålsboda—Finspongsba- nan. En god sak är alltid att alla för- slagen — utom det sistnämnda — sy- nas framkomma samtidigt med full- ständig utredning, så att Linköpings vederbörande kunna få på en gång pröfva och jemföra samtliga projek- ten samt skänka dem sitt understöd i den mån och den ordning, de sy- nas for samhället betydelsefulla. Helst skulle vi se att alla de före- slagna banorna kunde bli verklighet — men det låter sig väl ej göra på en gång? Å Vadstenabanan utgjorde trafikinkomsterna under sistlidne De- cember månad kr. 6,271:02 eller pr dag och bankilometer kr. 4:82 mot kr. 6,726:36 samma månad 1894. In- komsten under hela fiolåret var kr. 78,883:42 mot kr. 78,775:96 år 1894. Splrituosautskänknin- gen i Kisa. Efter uppdrag af Kisa kommunalstämma har S. W. Karlsson i Bromhult hos länsstyrel- sen sökt förbud mot utskänkning å Kisa gästgifvaregård såväl dagen före som dagen efter den årliga höstmark- naden i Kisa, enär utskänkningen främjade oordningar bland marknads- Af slagen ansökning. Gross- handlaren L. AV. Lundborg i Arboga och bruksegaren O. Lundqvist å Bona, som köpt 37,000 stycken träd å ljungs egendom att afverkas före 1897 års slut hafva sökt upphäfvande af den 11 Januari 1893 till kammarherre, ba- ron A. von Mecklenburgs å Högsjö säkerhet å Ljungs gods meddeladt skingringsförbud, för att komma i åt- njutande af sin afverkningsrätt. Läns- styrelsen har emellertid förklarat an- sökningen icke kunna bifallas. Landtmäteriförordnan- de. Kommissionslandtmätaren R. Ljungdahl har erhållit förordnande att upprätta förslag till mantalsåsät- tande å de delar, i hvilka "Förenin- gen Egna hem" tillhöriga Va mantal Brånshult i Kristbergs socken är af- sedt att fördelas. Försåld landtegendom. F. d. handlanden P. A. Pettersson i Norrköping har försålt sin egendom 8 i mantal Alma i Asks socken med tillhörande Öfvertorps utjord till pos- sessionaten Fredrik Widmark för en köpesumma af 25,500 kr. Tillträdet sker den 14 instundande Mars. Egen- domen är bevillningstaxerad för kr. 26,000. Fogelsta—Linköpingsba- nan. Brunneby socken söker till- stånd att få låna 5,000 kr. till inbe- talning af i Mellersta Östergötlands jernvägsaktiebolag tecknade aktier för nämnda summa. Patriotiska sällskapet bar utdelat sin medalj ned inskrift och sinnebilder åt 1. d. hushållerskan Klara Lovisa Karlsson, lödd Hertzog, f. 1855, för 23 års tjeust bos hemmansegaren J. E. Andersson i Baldersruoo, Gamle- by socken. Skogsaffärer. Hemmansega- ren P. M. Engström i Stora Aby af Mörlunda socken har till hrr S. P. Carls- son i Åsjögle af Kristdala socken och E. A. Gustafsson i Wederhult af Hvena församling försålt ett parti skog lör ett pris af 10,000 kr. (O. P ) — A. 8. Johansson, Stråisnäs, har af A. G. Håkansson, Milliogstorp. till- handlat sig en skog för 6 000 kr. och af A. Johnsson, Tuddebo, en för 3,500 kr., dito en af J. A. Ek. Kärarp, lör 1,250 kr. och en af C. G. Gustafsson, Broby för 2,600 kr. och äfven en i Harsmarken för 2,650 kronor. (ö. D.) Till styrelse i Valdemars- viks köping valdes sistL fredag följande hrr: kronolänsman Karlholm, bandi. Engström och A. Nilsson, kam- rer O. Friberg och tabrikör C. A. Val- beck. Till hamnstyrelse utsagos vid sam- ma tilllälle: patron C. G. Forsberg, jernhandlandea Karlsson och hr Karl Forsberg. Samtlige valdes för inne- varande år. Kreatursmöten. Månads- mötet i Söderköping d. 5 d:s var rätt tal- rikt besökt och hade god tillförsel, isyn- nerhet af oxar. Prisen voro: oxar 250 ä 450 kr. paret, kor 50 till 110 och tjurar 60 till 115 kr. st. — Månadsmotet i Skenioge d. 5 d:s var, sannolikt till följd af det mindre goda väglaget, icke vidare talrikt be- sökt. På kreatur fans deremot synner- ligt stor tillgång. Oinsättningen å slagt- feta djur, isynnerhet tjurar, syntes gå jemnt undan, ehuru säljarne klagade öfver tryckta pris. För tjärar betaltes 90-150 kr. st., för oxar 140—320 kr. paret, kor 60—120 kr. st. Från jern- vägsstationen »isandes åt skilda håll 24 vagnar med 266 kreatur. A möbler var ej så stor tillgång som vanligt, men omsättningen härå, liksom å andra trävaror, gick ganska raskt. — Kreatursmöte hölls i Kisa den 31 Jan. 12 ä 14 qv. dragoxar betalades med 250 ä 325, 11 ä 12 qv. d:o med 150 å 200 kr. paret, kor med 50 å 80 och tjurar med 50 ä 160 kr. st. Organist- oeh kyrko- sängareexamen anades i Lin köping i går inför musikdirektör Fr. Thorselius ai folkskoleläraren A. Knut- son från Boxholm. Vid entreprenadauktion å reparation at den rasade åmuren i Söderköping afgafs lägsta anbudet af stensättaren A G. Andersson i Söder- köping, med 25 kr. pr löpande längd- meter. Den nedrasade sträckas utgör 27 meter. Staden skall bekosta pål- ning och den fyllning som kan behöi- vas, utöfver hvad som finnes på plat- sen, samt bortföra öfverblifven sten. Arbetet skall vara färdigt före den 15 nästa Maj. Landsstaten. Länsstyrelsen har förordnat hofrätts e. o. notarien Verner Lundgren att under en månads tid, räknadt från och med den 17 in- nevarande månad, under hvilken tid kronofogden Otto Åberg åtnjuter tjenst- ledighet, uppehålla kronofogdetjensten i Kinda och Ydre härads fögderi. — Länsstyrelsen har förordnat e. o. landskanslisten C. Palmgren att under innevarande år inom Lösings härad för- rätta utmätningar och polisundersök- ningar samt de tjenstegöromål, som en- ligt värnpligtslagon åligga kronoläns- man. På grund af sjuklighet har krono- länsmannen Santhesson befriats från ofvannämnda tjensteåhggauden Rullande materiel till Linköping - Fogelstabana nan. Kontrakt äro nu upprättade med Trollhättans mekaniska verkstad om leverans af 3 st. 19-tons lokomotiv och med Kockums mekaniska verkstad i Malmö om leverans af 40 st. godsvagnar. Två st. lokomotiv och 30 st. godsvag- nar skola vara levererade redan den 1 Juli i år, lör att kunna användas vid transporter utefter linien. Passagerarevagnar ha ej ännu be- ställts, enär man önskar få dem af allra nyaste och ändamålsenligaste modell och försedda med senaste förbätt- ringar. Sveriges jernbanor för lokomotiv uppgingo i Januari i år till ett antal af 115, deraf stats- banorna med 20 särskilda linier eller delar till en längd af 3,650 kilometer och de 114 enskilda jernvägarne till en längd af 6,163 kilometer. Af en- skilda jern vägar hade, jemte stats- banorna, flertalet eller 67 normal spår- vidd (1,435 m.), medan de öfriga 47 jernvägarne hade en spårvidd, som vexlade mellan 1,217 meter och 0,600 meter, hvilken sistnämnda spårvidd egdes af 5 banor. Under byggnad varande enskilda banor samma tid uppgå till 7, deraf 2 med normal spårvidd och en med minsta spårvidden 0,600. För jemförelse må nämnas, att Norge nu eger 11 banor, deraf 8 statsbanor med en längd ai 1,641 kilometer och 3 enskilda med en längd af 107 kilo- meter. Under byggnad varande ba- nor der uppgingo till 5, deraf 3 stats- banor. I Danmark uppgå statsbanornas längd till 1,741 kilometer och privat- banorna till 545 kilometer. Andra döfstumskoledl- striktets styrelse bar för in- nevarande år utsett till ordförande häradshöfding G. Berg i Eksjö och till vice ordförande arkitekten H. Ham- marskjöld, Tona. Sjelfmordsförsök begicks nyligen al en63-årig skomakare, hvilken på senaste tiden haft tillfälligt arbete i Linköping Han hade tillfogat sig flero snitt i halsen med en rakknif, och var, då en arbetare fann honom och tog honom om hand, till utseen- det hflös. Han fördes till lasarettet och torde möjligen kunna räddas. Till bränvlnskontrollör vid Ullevi har från den 3 Februari förordnats major A. Brakel. Folkskolan. Vid ansöknings- tidens utgång till småskolelärarinna- tjensten vid Tylehalls fasta småskola i Tjellmo hade ej mindre än nitton ansökningar inkommit. Vid af skol- rådet företaget val utsågs bland de sökande vid seminariet i Linköping förtiden termin utexaminerade Maria Ängqvist, dotter till folkskoleläraren Ängqvist vid Ljusfall i Hällestad. Plat- sen tillträdes den förste instundande Mars. Stölder. Den 29 Januari blef vid Linköpings jernvägsstation ett silf- vercylinderurfrånstulet griadvaktaren A. M. Pettersson, boende i n:r 16 Snickaregatan, af ett par okända per- soner, som till P. ville afyttra en del matvaror, hvilka de sade sig ha fått i ett kök, och under tiden passade på och togo hans i bröstfickan å ka- vajen förvarade ur. Någon affär med matvarorna kom deremot icke till stånd. Karlarne voro af medellängd och sågo ut att vara mellan 20 och 30 år, den ene hade små ljusa musta- scher, den andre var utan skägg. Båda buro bruna kavajer, den ene en rutig sådan af något sorts hem- väfdt tyg, samt långstöflar. — Den för något år sedan omta- lade skrädderiarbetaren Carl Nilsson Stjernholm, som bl. a. då bestal sin principal i Motala på åtskilligt tyg m. m. och för detta och annat lik- nande (stölder i Örebro etc.) blifvit efterlyst i "Pohsunderrättelser",häkta- des d. 29 Jan. på vägen mellan Boxholm och Fleminge. Han hade dagen förut besökt Vadstena, men hade, då han trodde sig blifvit igenkänd, hastigt begifvit sig af och eftersattes af ord- ningsmakten. Han erkände vid po- lisförhöret hvad man lagt honom till last. Misstänkt lör mordbrand- Till kror.ohäktet i Vestervik har in- förpassats ynglingen Johan Gotfrid Karlsson från Smedbäcken under Mos- sebo såsom skäligen misstänkt för att ha anlagt eld i en kolhytta och en kol- mila. Ransakning skall ske inför Aspelands häradsrätt i Målilla. Nykterhetsförenings- möte. Norra Vedbo härads nyk- terhetsförening höll sitt andra års- möte i Bälaryd den 26 Jan. under stor tillslutning från allmänhetens sida. Ej mindre än fyra nykterhetsföredrag höllos, först af skolläraren C. F. Jo- hansson från Lomaryd, så af nykter- hetstalarne Per Sjö och Johansson från Hvarf och sist af skolläraren Lindstrand från Askeryd. Mellan ta- len sköttes sången på ett berömvärdt sätt af en sångförening från Loma- ryd. Efter det offentliga hölls styrelse- och ombudsmöte, då bl. a. till styrelse omvaldes A. F. Lindstrand, Askeryd, ordf., C. F. Johansson, Lomaryd, v. ordf., Oskar Svensson, Tranås, kassör, samt nyvaldes Johansson från Ra- lingsås, sekr., och till styrelseleda- mot G. O. Jakobsson, Bälaryd. Det beslöts att om möjligt hålla ytterli- gare tre möten under året Eksjö jernvägsstation kommer, enligt styrelsens för Nässjö —Oskarshamns jernväg beslut, inom kort att förses med nytt stationshus af sten i tvåvåningar, i hvilket jern- vägens alla dervarande kontor och expeditioner komma att inrymmas. Ritning och kostnadsförslag till det nya stationshuset ha uppgjorts af byggmästaren C. Pettersson i Eksjö. Lättare samfärdsel mel- lan Motala verkstad ocb Motala stad har man numera om lördagarne den tid å året som ångslupen Kolga ej trafikerar kana- len. Förra årets vinter böljade hr Johansson å Bondebacka hålla hä- star och lämpliga åkdon för turer mellan jernvägsstationen vid Motala verkstad och jernvägstorget i Motala fram och åter från morgonen till ett par timmar fram på eftermiddagen, och företaget visade sig blifva nå- gorlunda lönande. Äfven detta år uppehåller han samfärdseln mellan de båda platserna mot en afgift af sex öre för tur. Exemplet har verkat derhän, att en annan landtbrukare i orten, hr Jöns- son å Aspegården, denna vinter åvä- gabragt en alldeles liknande samfärd- sel söder om Göta kanal å den gamla landsvägen förbi mekaniska verksta- den. Denna led är vida längre, och priset för tur å den är derföre tio öre person. Ända till aderton personer ha å den kunnat färdas vid godt före ef- ter ett par hästar och mången har vid vackert väder och godt före gjort färden blott för det billiga nöjet att åka. Turen å den äldre linien kostar mindre än en tredjedel ai samma sträcka vid färd å jemväg i tredje klass, om man ej har jern vägsbiljett för längre sträcka, och ungefär hälf- ten ai biljettpriset för familjebiljett. Dessa senare biljetter borde väl staten kunna sälja så billigt, att det ej blefve billigare att färdas efter hä- star. Ett eldsvådetillbud yppade sig tisdagen den 28 Jan. i en dräng- stugubyggnad vid gården Falla i Ti- dersrum. Elden, som uppkommit ge- nom bristfällighet i ett skorstensrör, blef emellertid, sedan taket delvis ned- ritvits, snart nog släckt. En något förändrad rikt- ning af Linköping- Fogels tabanan genom Vreta Klosters socken, önskas, efter hvad vi erfaiit, ganska allmänt at socknemänuen inom Vreta Klosters, Ljungs och Flistads socknar. De vilja nämligen ha banan dragen något när- mare intill Berg och kanalen än hvad utstakningen nu är. Enligt nuvarande utstakningar kommer banan att gå ett godt stycke vester om Vreta Klosters kyrka nere i dalsänkniugen, hvilket skulle göra banan mindre lätt åtkom- lig för större delen af Vreta Klosters socken och för Ljungs och Stjernorps socknar samt i allmänhet iör resande till och från Berg. En förändring af riktningen på sätt nu önskas lär emellertid komma att förorsaka en förlängning af ett par kilometer samt en ökning i byggnads- kostnaderna på inemot 30,000 kr., hvarför det är fråga om att de intres- serade socknarna skulle förena sig och erbjuda en förhöjd aktieteckning af det erforderliga beloppet, om banan er- håller den at dem önskade riktningen. Ett möte med de i saken intresserade lär vara påtänkt, och om sedan erfor- derlig ökad aktieteckning skulle kunna åstadkommas, torde framställning kom- ma att göras till bolagsstämman, som har att fatta det definitiva beslutet. i Skulle ändring beslutas, så måste naturligtvis ny konsession begäras på den sträcka, som afses. Ännu är det ej iör sent. För jernvägsföretaget i sin helhet och för Linköpings stad särskildt synes det vara af stor vigt, att banan kom- mer så nära Berg som möjligt, hvar- för framställningen synes vara värd allt beaktande, allra helst om kommunerna visa sig så intresserade för saken, att de anskaffa det erforderliga kapitalet. Ty då kan man vara öfvertygad om att saken för dem verkligen är af största betydelse. Inskrifningsnämndernas sammanträden innevarande år äro utsatta att hållas: Den 24 Februari vid Sjögestad, med de in- skrifningsskvldige frän Gnllbergs härad. Den 25 Februari vid Huabyfjöl, med Bo- bergs härad. Den 26 Febrnari ä Tjellmo gästgifvaregård, med Tjellmo socken. Den 27 Februari i Bellestad, med Helle- stads socken. Den 28 Febrnari vid Kisinge kyrka, med Bisinge Bocken. , Den 29 Febrnari a Andenäs gästgifvaregård, med Regna och Skedevi. socknar. Den 2 Mars med Qvillinge, socknar. Den 3 Mirs i Verlds Goodtemplars lokal, Garfvaret.itan No 22. Norrköping, med Sty- restads, S:i Johannes, Dagsbergs, Tingstads, Furingstads och östra Eneby socknar. Den t, 5,6 och 7 liars samma lokal med Norr- k i ings stad ocb sjömanshus. Den 9 Mars vid Norsholm, med Vestra Hus- by och Drothems samt Väoga, Kimstads och Borgs socknar. Dep 10 Mars vid Kumla, med Skärkinds och Åkerbo härad. Den 11 och 12 Mars i Arbetareföreningens lokal i Linköping, med Linköpings stad och sjömanshus. Den 13 Mars a tingshuset i Linköping, med Hanekinds härad samt till Baokekmdi härad hörande Askeby, Svinstads ooh Virdabergs socknar samt Bankekiudsdelen af St Lars socken. Den 16 Mirs ä hotellet vid Åtvidaberg, med Grebo, Värna, Örtomta, Ätvids samt Bjftrsäters socknar. Dec 18 Mars å Bimforsa gästgifvaregård med Hagerstade, Oppeby, Kettilstada, Tjär- stads och Våidnäa socknar. Den 19 Mars i Kisa. med Horns, Hycklin- ge, Tirserums, Vestra Eneby ocb Kisa sock- nar. Den 21 Mars i Sund, med Ydre härad. Den 9 Mars vid östra Husby, ned östkinds härad. Den 10 Mars vid Höokerstad, med Björke -kinds härad. Den 11 Mars i Goodtemplarlokalen i Söder- köping, med Söderköpings stad och Skön berga socken afvensom Söderköpings sjö- manshus. Den 12 Mirs vid Mogata. med Hogata, Börrums, St Anise och Skällviks socknar. Den 14 Mars i ValdemarsTlk, med Gryta och Biogarums socknar samt Valdemarsviks köping. Den 10 Mars i Bankeberg, med Valkebo härad. Den 11 Mars i Sya. med Vifolka härad. Den 12 Mus vid Boxholm, med Ekeby, Rmna, Åsbo samt till Göatrings härad höran- de delar af Bläviks och Maleianders socknar. Deu 13 Mars i Skeninge, med Högby. Hog- stads, Jerstads, Appuna, Bjälbo, Väderstads med Harstads, Hots och Allhelgona socknar äfvecsom Skeninge stad. Den 14 Mars vid Odeehög, med Lysings härad. Den 16 Mars i Vadstena, med Vestra Sten- by, Hagebyhoga, Fifvelstads, Orlunda, H var fa, Styra och Asks socknar. Den 17 Mara i Vadstena, med Data härad afvensom Vadstena stad och sjömanshus. Den 18 Mars ä Hälla gäatgirvaregärd, med Godegårds socken. Den 19 Har* vid Motala, med Motala lands- församling. Den 20 Mars vid Motala, med Vinnnerstads socken samt länsdelen af Vestra Ny socken afvensom Motala stad. Saninianstogiilng af ban— ingeniörssektloner. Enligt styrelsens för statens jernvägar be- slut komma den 1 instundande Mars l:sta trankdistriktets 4:de ooh 5:te sektioner (hnierna Katrineholm— Mantorp och Mantorp—Nässjö) att sammanslås till en, som skall om- fatta hela linien Katrineholm—Nässjö och hädanefter benämnas 4:de sek- tionen. Befälet öfver denna sektion skall föras ai baningeniören P. Eke- lund och en öfvorbanmästare. Baningeniören kapten H. Lemke har samtidigt flyttats till tjenstgöring vid öfverdirektörsexp editionen. östgötarne i Upsala. An- dra afdelningen af filosofie licentiat- examen har aflagts af fil. kand. H. AV. Himmelstrand; andra afdelningen af filosofie kan- didatexamen af S. Y. Lagergren; hoträttsexamen af G. W. Redelius och O. F. Tengvall, östgötar. östgötarne i Lund. Kansli- examen har i Lund aflagts af C. L G. Aminoff, östg. Efterpröfning i fil. kand. examen har aflagts af A. W. Kristoffersson, vik. ad- junkt vid Linköpings allm. läroverk. Norra Vedbo hushålls- gille höll sitt årssammanträde i Tranås kommunalsal d. 3 dennes under löjtnant Claes Filéns ordförandeskap. Vid pass ett hundratal personer när- voro vid sammanträdet Enligt revisionsberättelsen ställer sig gillets ekonomi sålunda, att behållnin- gen under sistlidet år ökats från kr. 93: 63 till kr. 421: 95. Till revisorer återvaldes folkhög- skoleföreståndaren dr V. Öberg och veterinär Carl A. Svahn i Tranås. Till ledamöter af beredningsutskottet återvaldes samtlige de afgående. Till tillsyningsmän för gillets hingst "Good Bope" valdes samma personer, som under det gångna året haft detta uppdrag om hand. Sockenombuden återvaldes utom ett par, som afsade sig förtroendet, och i hvilkas ställe utsagos A. Johansson i Sjötorp och kapten Schreiber. Intet kretsmöte med utställning kom- mer under året att hållas. Gillet ssde nej till ett framstäldt förslag derom, I platserna för premieringaraas hål- lande gjordes ingen annan ändring, än att gillet föreslog, att en sådan skulle komma att hållas äfven i Linderås Gillet beslöt att inköpa en hingst af ardennerras samt 2 stoföl af ostpreus- sisk ras. Föredrag hölls af direktör C. v. Fei- litzen. Efter sammanträdet intogs ge- mensam middag. Hvar äro arfvlngarne? En bokspridare vid namn G. Johansson afled för någon tid sedan under ett tillfälligt besök i torpet Liden under Hof i Skärstads socken i Småland. Om den aflidnes hemort eller slägt- förhållanden har man sig intet bekant. I hans tillhörigheter påträffades di- verse småsaker, såsom bokmärken m. m., samt derjemte ett fickur och en plånbok innehållande 110 kronor. Samtliga dessa saker och penningar ha tagits om hand af Skärstads fattig- vård för att tillställas arfvtagarna, då dessa gifva sig tillkanna. Man anta- ger, att de bo någonstädes i Östergöt- land, hvarifrån Johansson senast kom- mit. Linköpings brandsty- relse har inom sig uteett till ord- förande öfverstelöjtnant C. A. G. Alm- ström, till vice ordf. major L. G. Je- gerhjelm och till kassaförvaltare handl. K. Mousquette. Stöld af kläder. Hos C. J. Lindblad vid lägenheten Bygget i Gryts socken föröfvades natten till den 28 nästl. Januari stöld af en mängd klä- der. Tjufven är okänd, men antages vara en omkring tre alnar lång, täm- ligen grof 50-årig mansperson med brunt hår och helskagg, klädd i brun öfverrock och gråa underkläder, skaft- stöflar och svart schaggmössa. Linköplng-Fogelstwha- nan. Till kontrollerande ingamör vid anläggningen af Linköping—Fo- geista jernväg har antagits civil- ingeniören H. Ekman från Sköfde, förut anstäld hos distriktschefen ma- jor E. Vesterberg. Linköping-Nykil-Klsa. Undersökning at denna jernvägslinie har med lfver pågått nu en tid och arbetet på taltet är redan afslutadt. Terrängförhållandena ha visat sig vara synnerligen gynsamma, tack vare den omständigheten, att man begagnat sig ai de dalgångar, som erbjuda sig. Några svårare skärnin- gar eller fyllningar förekomma ej ooh tillgängen på grus är riklig. Al- ståndet mellan Linköping oeh Kisa, den nu undersökta vägen. Sr 60 km. Under de närmaste dagarne skall baslat i samråd med ingeaiör Siwer- son fattas rörande stationernas läge, jordvärden m. m. ooh hafva vi sedan att emotse fullständiga ritningar, kostnadsförslag och betänkanden. Medel iör undersökningen, influtna från enskilda personer inom såväl Slaka som Skeda, visa att äfven inom dessa kommuner ej saknas intresse för detta banferslag. Fräckheten tilltager, sy- nes det, hos dessa långfingrade indivi- der som på senare tiden rätt ofta gjort nattliga påhelaningar här och hvar i Linköpings gårdar, utan att man kun- nat få dem fast Natten till sistlidne lördag gjordes sålunda djerfva och ihär- diga lnbrottaförsök i gården n:r 52 Stor- gatan (f. d. restauranten "Fenix") Först sprängde tjufven ytterdörrarne till den inne på gården närmast Apotekarega- tan varande ingången, och sökte från denna förstuga intränga i firman Edv. Anderssons butik och bröt lös en jern- bom för dörren, men lyckades ej få upp det något invecklade låset. Då flyttade han sig till den nedre ingången från gården, hvilken stod öppen, och häri- från öppnade en dörr, som ledde in till ett af spritbolaget användt upplags- rum. Detta rum står i förbindelse med bolagets kontor, och hade tjufven sökt iutränga äfven i detta, men ej heller kunnat få upp den dörren. Derför gaf han sig emellertid icke, utan promene- rade upp till öfre våningen, der han dyrkade upp dörren längst bort till venster i korridoren. I rummet der innanför låg garnhandl. Anderssons bok- hållare Aspeqvist Denne hörde vis- serligen i sin balfslummer dunkelt, huru tjufven lirkade med låset, men egnade deråt ingen större uppmärksamhet, förr än tjufven ett tu tre helt ogeneradt klifver in och fram några steg i rum- met, lysande sig med en lykta eller en ljusbit. Hr A. blir icke allenast obe- hagligt öfverraskad at det tidiga be- söket (det var mellan kl. 5 och 6 på moigonsidan) utan äfven smått skrämd I af det ovanliga i hans uppträdande med svärtadt ansigte (hr A. tyckte så). Han 124 en djupsinnig tänkare. Utan allt tvifvel eldades han i botten af en brinnande menniskokärlek, men bri- stande verlds- ooh menniskokännedom, jemte per- sonlig magtlystnad och svärmiska ingifvelser, förde honom för långt. De åsigter och drömmar, som be- själade honom, väpnade honom mot kyrkan och samhället, och från spetsen af sin verldsåskådning slungade han, såsom en annan Jofur, ljungelden öfver verlden. Den blinda fanatismen märker ej alltid sjelf, då den flyger öfver afgrunden och gränsen emellan en bestående, på förnuftiga förutsättningar hvilande utveckling och ett tillstånd af upplösning, inom hvars gränser idéerna förlora sina ledande stjer- nor, och i stället störta i natten blindt fram efter irrbloss. _Så ungefär var förhållandet med AVeis- haupt. Äfven om man vill gilla de tankar, som ledde honom, och det mål, som han uppstalt för sig, förutsatte alltid den väg, som han beträdt och hvar- på han ville framgå, att samhället och kyrkan, så- dana de voro, skulle trampas ned till ruin och för- störelse. Orden upplöstes 1785, och AVeishaupt blef landsförvisad. — Och dermed, vill ni tillägga, var den histo- rien slut. — Långt derifrån. Man skulle fast hellre sna- rare kunna säga, att den just började dermed. — Huru! — Som jag säger; men se här hafva vi en ut- redning deraf! — Låt mig se. — Ni kan sjelf här och der kasta en blick i den, om ni behagar. Det är ju jakobinismens hi- storia af Abbe Barruel. — Jag hör hellre er, än jag bläddrar i en bok. — Som ni vill; jag skall försöka att fatta mig kort. AVeishaupt hade bildat en hel skola, man kunde väl säga, en hel storskola, hvari han höll hemliga föreläsningar för dem, som han ville inviga i sina lärosatser och mysterier. Man antager, att ett antal af omkring 2,000 adepter utgingo derifrån. Till dem sade. lian: gan ut i verlden, såsom frälsa- rens apostlar gjorde, gän ut och prediken och lären! Med förvånande hastighet gick äfven orden segrande framåt, då, som jag nämnde — orden upptäcktes och domen föll. Från denna stund blef Tyskland för trångt för illuminaterna, och ett stort flertal af dem begaf sig öfver gränsen till Frankrike, hvarest her- tigen af Orleans för dem öppnade det franska fri- mureriets alla loger, och i och med detsamma be- funno de sig i ett land och i ett läge, der folkan- dan redan vaknat till mottaglighet for deras idéer, der jordmånen var beredd lör deras utsäde, der re- volutionen redan börjat andas sina första andedrag. De tyska illuminaterna gåfvo väl utan allt tvifvel äfven ett högre ideelare lif, kraftigare och bestäm- dare former samt ett mer genomgripande och en- hetsfullt mäl åt det upprörda och jäsande tänkesät- tet inom Frankrike. De revolutionära idéerna om- sattes nu der af ej mindre än närmare 300 loger eller klubbar, hvaraf ensamt inom Paris af nära 100. Stormandet af Bastiljen den 14 Juli 1789 var den öfverenskomna signalen för det vidt utbredda förbundet att handlande och stridande offentligt upp- träda och aflägga prof på sin första lärospån. PS, gatorna ljödo då för första gången revolutionens så märkliga och vigtiga härrop: frihet, brödraskap och jemlikhet. De mångfaldiga klubbarnes gemensamma styrelse förflyttade på hösten samma är sitt centra- liserande säte till jakobinerklostret vid gatan S:t Ho- noré, och af sådan anledning liar förbundet allt ifrån den tiden kallats jakobinerorden. Och det var här- ifrån, som den anda utgick, hvilken gaf revolutionen sin rigtning, sin blodiga och våldsamma karaktär, sitt omfång och sin svindlande hejdlöshet; det var sjelf derom? Det är en hel mängd materiel, erfor- derlig vid kemiska analyser. Der hafva vi kärl, dels af platina, dels at glas, jemte, äfven här, åt- skilliga om hvarandia liggande, till en del öppnade, kanske nyss begagnade böcker. Åtskilliga kemika- lier synas äfven här, spridda om hvarandia. Arid ena sidan af bordet hafva vi mindre bitar at guld, silfver, koppar, platina, zink, bly och arsenik. På andra 'sidan finna vi åter en hel mängd örter, äfven de blandade om hvarandra. Der ligger med sina svartglänsande bär den ryktbara bella-donnan, som egendomligt nog, ehuruval en af de giftigaste örter, tätt sitt namn deraf, att den såsom en vigtig be- ståndsdel ingår i det för det täcka könet så lockan- de försköningsmedlet, sminket. Akta dig, berör den ej! Rifver du handen emot någon af dessa stjel- kar, följer deraf svullnad och plågor. Andas icke heller in dess doft! Doftet förgiftar. Här hafva vi den narkotiskt giftiga s. k. bilsenkraut — hyoscyamus — från Tyskland, med sina i gult och brunrödt ådrade blommor. Här hafva vi den spanska datu- ran, söm insöfver, förvirrar och förtrollar sinnet; der se vi en art af solanum, här ormbunkar, der blod- örten, här en jordgalla, der en giftranka o. s. v. — Mannen, som omgifver sig med allt detta, torde läsaren anmärka, måste vara en giftblandare. — Kanske och kanske icke. Vi känna honom ej. Alltid lärer man dock få antaga, att han in- tresserar sig för de hemliga naturvetenskaperna, kanske för de s. k. svartkonstnärernas vetenskap. Det säkra är att af alla dessa såväl metaller som växter, behandlade af en skicklig kemist och för- enade 'och fördelade i vissa proportioner, kunna åstad- kommas märkliga följder, stundom själsförvirrande, oftast dödande. — Om sanningen i hvad jag säger är lätt att 121 •Anton aflägsnade sig genast från stället, sedan han kastat penningarne på bordet. Ditkommen i afsigt att tala vid vakthafvande officeren om hvad han hade hört beträffande till- tänkta oordningar i Kungsträdgården, var det ho- nom omöjligt att vänligt samråda med en man, som på detta sätt begagnat sig af lyckans nyck- fulla gunst, för att i sina egna såväl som i andras ögon skymta hans bror. Han hade nästan velat qväfvas i vaktrummet, och han kände med vällust den friska vinden åter sväfva omkring sig. En stund ämnade han fråga posten efter Pistol, men han var ännu förtörnad öfver den lumpna scen, han nyss betraktat, och försmådde äfven detta. Ti- den var också redan ganska långt framskriden. Beslutsam och lugn i medvetandet af redliga afsigter, tog han vägen direkte till Kungsträdgården. Då han passerade förbi Jakobs kyrka slog torn- uret 10. ELFTE KAPITLET. Tvenne studerrum. Ett ganska stort men dystert och mörkt rum öppnar sig för oss. Att döma af den törsta anblic- ken deraf, bokhyllorna på sidorna af rummet och det stora skrifbord, som befinner sig emellan rum- mets båda fönster, år det ett studerrum, ett arbets- rum. Ingen synes till derinne, utom vi två, läsaren och författaren. Låtom oss hastigast se oss om- C. F. Sidderstad. Svarta Bandm. 1. 16