Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-04-03
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ■• Bengt H&gge. OSTGOTA-POSTEN Egare ocb för:agear-> . Aktiobolaget Ostgöta Correspondonteus BooVtrrekerl Verk»iaiiBnde direktör: Freda: SanunaritMsa [\:r 14. Pronu merationspris: För helt år kr. Is SO, för tre qvartal kr. 1,15, lör balft i och ett qvartal SO öre, postbelonlringsafifirteu inbeiäkiiad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 3 April. Annonipria: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 Öre. Utländska annonser tre. Förlofnings-, vigsel- och tödelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 Öre- Östgöta CorTespondenten* Boktryckeri i Linköping. 1890. Sjöfartsannonser. Öster- och Västergötland, Motala—Karlsborg. Ångaren Örn. Frän Motala kl. 5.45 e. m., frän Karlsbore kl. 8,20 f. m . i ffirbibdesa med bantågen pa Östra och Vestra staoibanao. Se Sveriges Kommunikationer. (3338,71) Sammanträden. Borgenärerna uti Handlanden J A. Lindqvist i Löfstad konkurs kallas att sammanträda å lägeobeten P.atsen i Ådelöfs socken Torsdagen den 16 nästkommande April kl. 11 f m. lör att be- sluta om underhäll till gäldenären, med flera förvaltningsfrågor. Lommarvd den 30 Härs 1896 Rättens Ombudsman. iS. T. A. 25179) (102) Tillkännagifvanden. Föreskrlfna halfärslnbetal- nlngar Ull Östgöta Stads- hypoteksförening er- läggas i vanligt ställe l Lin- köping M:r 43 Kungsgatan Tis- dagen den 7 åprll 1896 kl- 11 —1. Något förvaltnings- bidrag betalas då icke. _______Styrelsen. (104) Vice Kontmissionslandtmätaren G. W. Mnotzing. Kommissionären Hos lliiitynliH, Hofritts e. o. notarien K. Arnaudcr, ombesörjer mot lagstadgad taxa band- linears inlemnande ocb uttagande. Träffas i landskansliet kl. 10—2. Adress: Umdakangllet. (3335.21) Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan SO (öfver postkontoret), ombesörjer rattefE&ngar, bontrednln- gar, InkaaftertDgar ocb bommii- aionfiraappdraK hos K- Bafallmrjgsbaf- vande m. m. Billigaste Inkassotaxa: För ärsk under, vid liqvid ätter aomamcg. högst en kr. Innehaf vare- v- Häradsböfding Per Arnander. (3836,13)_______________ Vid öfttergötUndi Länt Iiandtbrnksskola på BJerkm-Säby i Vista socken bhfva den 24 nästkommande Oktober platser lediga för 10 lärlingar, hvar- ibland 4 betalande ocb 6 fria. SOkasde bör före den 1 iostaodaode Jan. personligen anmäla sig hos skolans före- ståndare, bvilken säkrast träffas hemma hvarje Måndag, och akall vid samma tillfälle aflemna en till akolstyielsen stä d. egenhän- digt skrifven ansökan jämte prest- ocb läkare- betyg, intyg af husbonde eller målsman om frejd och anlag lör landtbruksyrket, samt att han under minst ett års tid deltagit nti iandtmannaarbeten. Sökande till frilär !ings- plats bör bifoga intyg om medellöshet samt sökande till betalande tärliogsplats borgens- förbindelse att vid intranet i skolan erlägga den bestämda afgiften 200 kronor. För att såsom lärling bhfva antagen erfor- dras af den sökande, att hafva fullgjort sina vapeoöfningar såsom beväringapligtig, att hafva god frefd ocb kriatendomsknnskap, sond kroppskonstitution samt erforderlig styrka för landtmannaarbetens utförande, att hafva fullständigt genomgått folkskolan samt för öfrigt ega den förståndsutveckling, att han må knnna fatta den undei vis ning, som vid skolan meddelas. Tiden för lärlings vistande vid skolan är två år, och äro de derunder att betrakta såsom lagltgen stadda i föreståndarens tjänst och således tjenstebjonsstadgan under kantade. De erhålla på stället fri undervisning jtjmte bostad och kost enligt faatatald stat. 1 medlet af Jaci månad utfärdas kallelse till dem bland de sökande, bvilka ai skol- styrelsen blifvit antagne såsom lärlingar. f ansökan bör tydlig postadress ut- sättas, aå att svar mä kunna lemnas deo sökande. Linköping och Bjerka Säby i Mars 1896. ___________Skolstyrelsen. (2822.93) Vid Folkhögskolan å Lunnevad börjar den 14;de kursen för vuxna Flickor den 4 Maj. Undervisning i bokliga <nmien. handarbete med konstväfnad m. m. Fidl- digt program sändes pri begäran och an- mälningar mottagas af skolans föreståndare. S. Odhner, adr. Sjögestad. t2930,94) Ofver 3000 äro nu postprenumeranterna å Ostgöta. Corre- apondentens veckoupplaga Östgöta-Posten, hvadan denna tidoing alltså är en af lånets mest spridda annonsorgan (den kom- mer i spndn iig närmast etter de båda äldre Linköping-tidningarna) Östgöta-Posten läses öfver hela länet bland iordbrukare, hacdtverkare m. fl. och lämpar sig synnerligen väl tv.r tltkännngit- vanden rörande auktioner, lediga platser, föreningssammanträden samt tor ana a laga handelsannonser, bokannonser o. b. v. Öitgöta Postens prenumeranter ba vid del a års början ökats med öfver 1,200 exemplar. Prenumeration»priset är endast 1: 50 pr ar och 50 öre pr qvartal postarvodet inbe- räknadt). Stim löljetong pågår C F Ridder stads bekanta roman "Svarta handen"* bvaraf nn tredjedelen utkommit. Annonspriset år billigare äo i någon annan tidning med ens närmeisevis lika stor apiid- ning eller endast 8 Öre pr rad. Länet och stiftet Upphäfdt kyrkoherde- val. Det inom Frödinge församling den 11 Augusti 1895 hållna val för återbesättande af lediga kyikoherde- beställningen derstädes, hvarvid kom- ministern J. Nylén förklarats hafva erhållit de flesta rösterna, har af k. m:t nå anlörda besvär förklarats ogildt. Linköpings djurskydds- förening baue i ousdage å. »auunau- tiäde uudei c:r A. Sterners ordföran- deskap. Dervid upplästes styrelsens berättelse om oreningens verksamhet sedan senaste åmaminauträdet, samt revisionsberättelsen för samma tid. För- eningen har under förra verksamhets- året sett sitt medlemsantal okadt från 242 till 310 (hvaraf 46 ständig».) Den ekonomiska ställningen åskådliggöres af följande siffror: behållning trån torra året kr. 218: 23. inkomster under det sist gångna kr. 231: 49, utgifter under samma år kr 145: 27. behållning till innevarande år alltså kr. 304: 45 Dess- utom eger föreningen en sar.-kili fond för djurplågeriförseelsers burande iu- lör domstol, hvilken under det gångna året ej anlitats och nu utgör kr. 47: 87 Sedan ansvarsfrihet beviljats, omval- des till styrelse läroverksadjunkten A Sterner, lärgaren O. Andersson, skol- läraren (jr A Wailén, veterinären Hj Holm, fruarna T. Westman och H. Karl sou samt fröken E Huitfelt; supplean- ter fru E. Hägge, länsveterinären A. Bergstrand. Till revisorer utsagos de förutvaran- de: apotekaren J. H Liedbergius och sysslomannen J. Wikblad; Buppleant handlanden Ax. Karlson. Till hedersledamot invaldes frib. L v. Plåten i Stockholm Efter de ordinarie förhandlingarnes slut hölls af töreningens ordförande d:r A. Sterner ett kortare föredrag om djurskyddsföreningarnes mål och verk- samhet med särskild hänsyn till de sven- ska och synnneriigast Linköpings, och bvari hr b. uttalade som rin åsigt att djurvännerna hufvudsakljgast borde ver- ka på öfvertygelsens väg. Såväl före som efter detta föredrag utfördes några sånger af en dubbel- qvartett. Sammanträdet som sålunda ä ven bjöd på estetisk njutning, afslöts med ett tal af läroverksadjunkten E Planck, hvilken utgående från ordet: "Deniätt- tärdige förbarmar sig öfver sitt ök, men den ogudaktiges ljerta är obarmhertigt", framhöll att älven djurskyddsverksam beten borde söka sin näring frän den eviga kärlekens källa; hvarpå följde en kort bön. välsignelsen och sist sv. ps. 500: 7: "Herre, signe du och rade etc." Under falskt namn. For den åtgärd, tom k:s bethde kan finna påkallad har t. f stadehakalen Per Ar- nander i Linköping dit anmält: att häk- tade, vid Linköpings rådhusrätt för tjufnadsbrott ransakade Johan Emil Larsson löretett en af sjömanshuset i Söderköping för Carl Wilhelm Jonsson fiån S:t Olai lörsamling i Norrköping utlärdad sjömansbok och uppgifvit sig vara bemälde Jonson samt under detta namn blifvit varnad lör lö=dritveri, dels af stadsfiskaleo i Skeninge den 18 Okt i fjol och dels af stadshskal Arnander den 24 November simma år; att dessa varningar sedan i behörig ordning tast- stälts af k:s befh.de och derp\ kungjorts i Polistidningen; suint att Linköpings rådhusrätt genom utslag den 16 Mars i år förklarat Larsson för det svikliga bruk ban gjoit i Linköping at nämnde sjömansbok saker till ansvar jemlikt 22 kap. 18 § strafflagen och derjemte iör- visat honom till Skeninge lådhusrätt för att der ransakas för beiörde under deS:domvärjo begångna oredlighetsbrott Han har nu derstädes dömts till 1 år 3 månaders straffarbete för hvad honom lagts till la,t. Östgötabankens aktier. På tondborsauttion i Stockho.m d. 1 d:s försåldes 3 lotter i Östergötlands en skilda bank å Md kr. till 750 kr. styc- ket. Vikbolandsbanans fort- sättning. (N. T.) Vid i tisdags raed styrelsen för Norrköping—Söder- köping— Vikboiandets jernvägsaktie- bolag hållet sammanträde beslöto sty- relsens ledamöter att hos k. majit sö- ka koncession å en jernvägsanlägg ning från Norrköpings östra station till Kimstad. Den nya banan, hvarför åtskilliga arbeten, bl. a. dess utstak- ning, redan företagits, skulle från Vik- bolandsbanans station sträcka sig bak- om Lenningska sjukhemmet öfver Borgs och Skälfs egor till Eksund, hvarifrån man tänkt sig, att jernvä- gen skulle såsom Finspongsbanan mel- lan Norsholm och Kimstad följa stats- banan fram till ändstationen. Några nya stationer med undantag af en hållplats utanför Vester tull anser man sig ej behöfva anlägga, då man skulle använda de vid stambanan belägna Okna och Eksund. Särskildt vid sist- nämnda plats skulle ej ett enda hus behöfva uppföras. Ritningarna och kostnadsförslaget hafva uppgjorts af trafikchefen A. Siwerson och granskats af chefen i östra distriktet, majoren vid väg- och vattenbyggnadskåren E. J. A. Wester- berg. Kostnaderna för den nya ba- nan beräknas uppgå till 560,000 kr. Vid nämnda sammanträde beslöts derjemte att till sommaren införa åt- skilliga lättnader för persontrafiken å Vikbolandshanan. Personbiljetter- na komma att från och med den 15 Maj nedsättas för de längre afstån- den. Sålunda bibehållas samma pris som hittills, resp. 6 och 4 öre pr ki- lometer, i andra och tredje klass för alla afstånd till och med 25 kilome- ter, under det priset nedsättes till resp. 5 och 3 öre för alla afstånd der- utöfver, dock med bibehållande af principen tur- och returberäkning med biljetter till en och en half gång af- giften för enkel biljett, Dessutom torde en öfvergångsnedsättning kom- ma att ske med lti öre pr km. för af- stånd mellan 15 och 25 km. Det blir icke en egentlig zontariff, utan högre biljettpris för hvarje station, men med en fallande skala, och, som sagdt, med bibehållande af tur- och retur- beräkning. S. k. familjebiljetter å 1 kr. 50 öre, gällande mellan Arkö och Norrköping eller Söderköping tur och retur, samt iifven under instundande sommar söndagsbiljetter komma att tillhandahållas allmänheten. Apoteket Vasen. Medicinal- styrelsen, som beviljat apotekaren J. H. Liedbergius ett hälft års ledighet från skötseln af apoteket Vasen i Linköping, nar forordnat examinera- de apotekaren Philip Kullin att un- der tiden förestå nämnda apotek. Andra lifgrenadierrege- mentet. Till sergeant af l:a klas- sen har transporterats sergeanten af 2:a klassen T. Verner. Konstituerad till sergeant af 2:a klassen volontärkorpralen vid Linkö- pings kompani n:r 126 C. L. Z. Möller. Förordnade: till volontärkorpral volontärvieekorpralen vid Skeninge kompani n:r 126 Axen, till volontär- vicekorpral volontären vid Tjusts kompani n:r 6 Karlborg, till vice korpral grenadieren vid Linköpings kompani n:r 66 Herrbert, samt till vicekorpral i regementet volontären vid Bergslags kompani n:r 50 Nylin. Placerade: sergeant Stenborg på Vadstena, sergeant Boqvist på Ve- stanstångs och sergeant Möller på Linköpings kompani. Afskedade: vicekorpralen i rege- mentet, volontären vid Bergslags kompani n:r 50 Nylin samt grenadie- ren vid Lifkompaniet n:r 82 Fors och vid Linköpings kompani n:r 131 Fyr. Antagen till trumslagare iör nr 53 vid Bergslags kompani ynglingen Johan Emil Nyberg. Elektrisk kraftöfverfö- ring kommer att användas vid Hults bruk inom närmaste tid. För närvarande representera fallen derstädes från Ågelsjön m. fl. sjöar omkring 130 hästkrafter, hvilka ge- nom praktiska anordningar hittills drifvit de olika verken. — Bruket har som bekant, ej ursprungligen arbetat med specialaffär utan som många dy- lika, gjort spik och hammarjern ef- ter olika metoder. Kom så genom egarens förtånksamhet för något tio- tal år sedan en idé till utförande, som visat sig lycklg: man började efter amerikansk metod göra yxor med det resultat att f. n. finnes i Europa in- gen fabrik som kan upptaga tåtlan med de storartade yxfabriberna i Nord- Amerika mer än Hults bruk. Beställningarne, ofta hundratals dus- sin pr dag, hafva emellertid visat sig öfverstiga både natur- och mennisko krafter. Yxorna gå till Buenos Ayres, Kaplandet, Wladiwostok i Sibirien, Singapore och Kanton, för att icke tala om de många tusen, som fälla Norr- lands furor. Hädanefter skola ytterligare onikr. 130 hästkrafter tagas från Dvardala- fallet, beläget omkring 17 km. från Hult. Kraften tages till stor del i anspråk af slipenerna. Till tuben, i hvilken vattnet inpressas, beräknas åtgå minst 50 tolfter 3-tums plank. Den elektriska ledningen går nog på ett 30,000-tal kronor, och år det nä- stan atgjordt att en känd Stockholms- firma kommer att uppsätta den. Till hösten är beräknadt att arbetet skall vara färdigt. F. n. upplysas alla fabrikslokaler med glödlampor med kraft från ett mindre fall och uppvärmas med ånga. Ost-tillverkningen i Östergötland. Ingeniören F. Bagge har af k. m:t tilldelats ett be- lopp af 300 kr. för att i Östergötland götland studera osttillverkningen. Försvunnen. Hustru Johanna Dahls i Gmtenhill å H»ilbergen i S:t Johannis 6oeken fosterdotter Maria Dorotea Hjert, född 1867, har sedan den 28 December saknats i hemmet. Hjert har varit inackorderad hos hu- stru Dahl uch hennes man sedan sin spidaste barndom på fattigvårdens be- kostnad. Hon är mindre vetande och lider af fallaudesot. I höstas hade hon dock antagit ijenst vid Kungsängen i S:t Johannis men hade samma dag hon försvann varit hos hustru Dahl ccn uppgaf. då hon aflägsnade sig, att hon skulle återvända till sin tjenst, der hon dock sedan fj varit synlig. Hon efter- lyses nu af länsstyrelsen. Stadstlskalens i Linkö- ping lön. K. m:t har icke funnit skäl lemna bifall till stadsfullmäkti- ges framställninK att stadsfiskalens lön, som utgår med 1,500 kr., efter nuvarande tjensteinnehafvarens af- gång skulle utgöra endast 500 kr. "Hundfla" med följe låter nu åter tala om sig. Hon slutade nyligen, som bekant, aftjenandet af sitt för stöld i Ringarum ådömda straff. I förra veckan kom hon med sina 5 barn till Näsby i Rystads soc- ken och sökte der logis under namn af Lotta Hultgren från Vånga. Miss- tänkt att vara den b. k. Hundfia och tillfrågad derom förnekade hon detta. Kort efter det hon tagit logiset i besittning anlände fjerdingsman An- dersson från Östra Harg, hvilken för- följt henne genom skog och mark från sistnämnda socken med anled- ning af en från vagnmakaren Blom- mander vid Värle i Ö. Skrukeby föro- f&ende söndag begången stöld af 32 ronor. Fjerdingsman Andersson anstälde genast förhör med sällskapet, och ef- ter många slingringar och undanflyk- ter framtog en tioårig flicka från ett gömställe en portemonnä med inne- liggande kr. 26: 25 samt uppgaf sig ha stulit pengarna medan modern, "Hundfia" sjeli, var ute i ett ärende. De förpassades med skjuts från Näs- by på torsdagsmorgonen till krono- länsmanskontoret i Stratomta. Hon är nu häktad. Öfverkörd af bantåget blef i måndags t v. på Norsholm- Finspongsbanan mellan Doiverstorp och Finspong, drängen vid Finspongs skjutsstation Karl Alfred Jonsson, meddelar Ö. D. Den unge mannen hade, sedan han berusat sig, på af- tonen begifvit sig på väg mot för- äldrahemmet, beläget utmed jernvä- gen nedom Finspong. Kommen ett stycke på banan hade han troligen tumlat omkull och blifvit liggande tvärsöfver jernvägsskenorna och kan- ske insomnat strax före tågets an- komst, hvars personal i det rådande mörkret omöjligen kunde varsna den olycklige förrän det var för sent. Han blef bokstafligen halshuggen och äf- ven i öfrigt förfärligt tilltygad ai det frambrusande tåget. Jonson, som var mellan 25—30 år, har tidtals varit mycket begifven pä starka drycker, men vissa tider åter mera nykter af sig. Han hade da- garne före olyckan tagit afsked ur sin tjenst för att tillträda en annan plats, hvadan han nu hade några fri- dagar. Ett sorgligt upptrade i närheten af Sömmen omtalas af "Östg." Der bor i en liten stuga en gumma, som har tvenne söner, Carl och Jo- han, af hvilka den sistnämnde är smältsmed vid Boxholm. Sonen Carl bor deremot jemte sin syster hemma hos modern och är, då han blir ru- sig, mycket oregerlig af sig. i fre- dags gjorde Johan ett tillfälligt be- sök hos modern, då han tillrättavi- sade brodern för att denne gräft upp några planterade fruktträd, som han sedan sålt för att få penningar till bränvin. Träden hade stått i en träd- gård, som tillhörde Johan. Retad af broderns tillrättavisning, sprang Carl till spiseln efter en eldtång, i afsigt att slå brodern i hufvudet med den- samma, men slaget afvärjdes af mo- dern, som af eldtången träffades i ögat. Detta blef af den varma tån- gen brändt samt för öfrigt så svårt skadadt, att man fruktar för att sy- nen skall förloras. Johan aflägsnade sig sedan för att gå hem, men bro- dern fattade då en bössa och skulle skjuta honom genom fönstret. Sy- stern till bröderna sprang härvid fram för att hindra honom att skjuta, men 1 samma ögonblick aflossades skottet, utan att träffa. Carl laddar om och springer ut under rop, att "nu skall Johan dö". Denne flydde dock till en granne, der han fick stanna öfver natten. Under tiden gick Carl utan- för och vaktade, lyckligtvis dock utan att träffa sin bror, ty i så fall hade han troligtvis fullbordat sin afsigt att döda denne. Saken har anmälts för länsman Almgren, hvilken, jemte fjerdingsman Johansson, reste till platsen för att häkta och införpassa våldsverkaren till länsfängelset. Andra arméfördelnin- gens Stab. K. m:t har förordnat löjtnanten vid Första lifgrenadierrege- mentet C. G. de Maré att under yt- terligare 3 år vara adjutant vid nämn- da arméfördelnings stab. Mot rösträttspropositio- nen beslöts efter ett af hr Linus Edman från Norrköping hållet röst- rättsföredrag i ondags i. v. i Linkö- pings arbetareförenings lokal följande protest: Omkrinf? halftannat hundratal af Linkö- pings arbetare, onsdagen den 25 d:s sam- lade till möte, vilja härmed såsom sin åsigt uttrycka, att regeringens för riksdagen nyss framlagda röstrattsproposition i allt för ringa män går rösträttsvännernas önsk- ningar till mötes, samt anse densamma icke värd svenska rösträttsvännernas un- derstöd, dä don, antagen, skulle hellre för- Bämra an bättra de politiskt rättslöses nu- varande belägenhet. Vi protestera mot slikt sätt att "tillmötesgå" rösträttskrafvet samt yrka pä en mera genomgripande re- form med allmän rästrätt som mal. Ätven beslöts en tacksamhetsadress till riksdagsmannen S. A. Hedin. Linköpings rådhusrätt. Magistraten, som beviljat rådmannen E. Schreiber tjenstledighet under en månad från och med den 26 d:s, har förordnat stadsnotarien v. häradshöf- dingen O. Mattsson att under tiden bestrida S:s tjenst såsom andre råd- man och notarius publicus i Linkö- ping. I sammanhang härmed har magi- gistraten förordnat e. o. hofrättsno- tarien Aug. Holmer att under samma tid i M:s ställe föra protokollet i brott- mål vid Linköpings rådhusrätt. Gusums kyrkolag. Ä extra kyrkostämma med Bingarums för- samling den 23 Mars förelåg att af- gifva af landshöfdingeembetet infor- drad förklaring med anledning af de besvär som hemmanseg. Viktor Nil- son och undantagsmannen S. G. Mån- son, båda i Näs, ingifvit öfver hos dem såsom olaglig ansedd utmätning af dem påförd andel i aflöning af orga- nist och klockare jemte öfriga kyrko- betjente vid Gusums kyrka, enligt be- slut å i deras mening olaglig kyrko- stämma med Gusums s. k. kyrkolag den 27 Juni 1893. — Sedan ordföran- den uppläst klagandens besvärsskrif- ter i tvä upplagor, ofvannåmnda stäm- moprotokoll, utmätningsprotokoll med ty åtföljande förklaring, kronofogdens förklaring, resolutioner, uppbördsman- nens förklaring, kyrkorådsprotokoll m. m. m. m, tyckte man sig vara försatt tillbaka till den gamla "goda tiden", dä den segslitna kyrkofrågan hade sin värsta födslovånda. Dock, detta var dyningar efter den svåra stormen, som då upprörde sinnena hos de hederliga dannemånnen. Till grund för diskussionen lades det pro- tokoll som fördes vid det förberedande sammanträde som kyrkorådet haft an- gående denna förklaring och hvars hufvudsakliga innehåll lyder sålunda: "Gusums kvrkolag, som jemte Gusums bruk 1731 uppförde sig egen kyrka, har af ålder haft oomtvistad rätt att afgöra sina kyrkliga angelägenheter utan näeon soir helst inblandning af den öfriga församlin- gen- Denna gamla praxis blef genom lands- höfdingeembetet och vörd. domkapitlets gemensamma utslag at den 22 Sept. 1886 sanktionerad, hvadan den stämma som nu bestämde klockare- och organist- jemte öf- riga fcyrkobetjentes löner den 27 Juni 1893 var fullt laglig. Det s. k. kyrkolaget har dessutom ända till år 1S86 haft att aflöna icke blott klockare, organist och öfrige kyrkobetjento. utan äfven prest. Genom komministerns förflyttning till Gusuml892 aflyftades frän denna sockendel den tyng- si'l bördan, hvad beträffar kyrkliga utgif- ter, sä att hvad- som nu återstår bor an- ses såsom en obetydlighet. Pa grund häraf anhåller kyrkostämman att k. bfhde ej matte fästa sig vid do klagandes besvär, utan låta utmatningen hafva sin lägliga gäng." Sedan nu en stunds debatt, gan- ska het, pågått, hvarvid den ena par- ten drog i härnad mot kyrkorådets förslag, talande om olagliga stämmo- beslut och utmätningar, och en an- nan part varmt talade för kyrkorå- dets förslag, skreds till votering, hvar- vid afgafs 3,764 röster för ofta nämnda förslag och 2,841 röster som ogillade detsamma, hvadan stämman med 923 rösters öfvervigt beslöt i enlighet med ofvan sagda kyrkorådets förslag. Mot detta beslut anmäldes reservation af byggm. A. V. Svenson, Vammarsmåla, hemmanseg. Edv. Magnusson, Holm- tebo, Edv. Erikson, Syntorp och J. M. Svenson, Näs. Till nämndeman i Gårdsby återvaldes pa komnraaalstamnu den 24 Mars hr Sv. Ö tenson. Domkapitlets förord till fängelsepredikantbefattningen i Norr- köping har gifvits för pastor C. H. R. Wistrand i Linköping. Samtlige sökande ha förklarats kompetente. Nya affärsmän 1 Valde- marsvik. Hrr G. Carlsson trån Kymmelvik och Edv. Hansson från Å ha öfvertagit patron A. G. Anders- sons diverse- och manufakturaffår med lager och allt för cirka 25,000 kronor. Tillträdet sker den 7 April d. å. Dals härads sparbanks hufvudmän hade sitt årssam- manträde i torsdags, dervid ansvais- frihet beviljades styrelsen för 1895 års förvaltning. Fyra hufvudmän utlotta- des och återvaldes. Likaså återval- des de afgående styrelseledamöterna, revisorerna och deras suppleanter. Kamrerarens lön höjdes från 800 till 1,000 kr. och ersättningen till styrelse- medlemmarne för tjenstgöring höjdes från 3 till 5 kr. pr dag. Af reservfonden, som redan uppgår till jemt 50,000 kr., beslöts att ut- dela kr. 4,892:05, sålunda, att 2,000 kr. skulle tilldelas tolkhögskolan å Lunnevad på 30-årsdagen af skolans stiftande (att användas till understöd åt mindre bemedlade manliga eller qvinliga elever); resten, kr. 2,892: 05, skall tördelas inom häradet för olika välgörande ändamål, såsom till slöjd- skolemateriel, till beklädnad af fattiga skolbarn, till anslag åt sjuksköterskor, till premier åt trogna tjenare etc. Ett afdömdt mal i Gren- na. i den af bokbindaren M. Gu- stafsson i Grenna mot 7 af hamndirek- tionens ledamöter derstädes anhängig- gjorda rättegången med yrkande om ansvar för falskt åtal afkunnade i går afton rådhusrätten i Grenna utslag. Samtliga svarandena frikändes, utom rådman V. B. Hjertström, som för det han yrkat ansvar å käranden enligt 22 kap. strafflagen dömdes att bota 10 kr. samt att ersätta alla rättegångskostna- derna i målet, uppgående till omkring 500 kr. Kärandens yrkande om 700 kr. skade- ersättning ogillades. Hamnbolaget har redan förut beslu- tat att ur bolagets kassa ersätta even- tuelt ådömda utgifter. Då äfven kä- randen, M. Gustafsson, är delegare i nämnda bolag får alltså äfven han bi- draga att ersätta rättegångskostna- derna till sig sjelf. Att döda al utan att på minsta sätt göra sig skyldig till djurplågeri, kan, enligt "Svensk Fiskentidskrift", tillgå på följande sätt: Man lägger ålen i en med lock för- sedd spann eller annat kärl med vatten och häller dit litet med koksalt försatt ättika samt lägger skyndsamt på loo- ket eller öfvertäcker kärlet säkert. Ålen skjuter ett par gånger blixtsnabbt genom vattnet, men är inom en half minut död. Om man låter ålen ligga en stund i en lösning af koksalt i ättika, bhfver skinnet geléartadt, och fisken blir vid tillagning mera fet och välsmaklig. Då den ätes, kan man ju taga bort skinnet, om man ej tyc- ker om det. I alla händelser är det ej behöfligt att på det hittills bruk- liga, ohyggliga sättet flå ålen lefvande. Enär mer och mindre grymma och för den seglifvade ålen plågande sätt att döda honom ännu torde förekomma, vilja vi till husmödrar och kokerskor samt öfriga det vederbör till det bästa rekommendera otvanstående enkla och lätta medel till försök. Taxeringsfrågor. Ordfö- randena i årets bevillmngsberednin- gar inom länet sammanträdde i lör- dags å Stora hotellet i Linköping för öfverläggning angående de blifvande taxeringsförrättningama. Det har blif- vit ofligt att ett dylikt möte bör hål- las hvart tredje år. Sammanträdet öppnades af härads- höfdingen H. Hedenstierna, som jem- väl utsågs att leda dagens förhand- lingar. Dessa kommo väsentligen att om- fatta tvenne frågor, nämligen jord- bruksfastighets- och skogstaxeringen. Den förra frågan inleddes af gods- egaren d:r M. v. FeiUtzen å Äkerstad, hvilken började med en erinran om att denna fråga i år vore af mer än vanlig vigt, dels emedan våra jord- bruksförhållanden nu äro sådana, att taxeringsvärdena ofta synas vara hö- gre än de borde, dels med hänsyn dertill att en stor del af grundskat- terna nu afskrifvits. Vid första grund- skatteafskritningen 1887, då jordbru- kets ställning också var bekymmer- sam, hade i tals distrikt den åtgärd vidtagits, att man i allmänhet sänkt de dåvarande taxeringsvärdena å jord- bruksfastighet med 10 proc. och derpå höjt dem, der lättnad i skattebördan inträdt, med det (å 5 %) kapitaliserade afskrifningsheloppet (30%) & grund- skatterna; hvarvid den effektiva sänk- ningen af dessa egendomars taxe- ringsvärde i genomsnitt blef omkr. 7 proc. Tal. ansåg lämpligt att äf- ven i år gå till väga på samma sätt. Det vore visserligen en mycket öm- tålig sak, på grund af intecknings- förhållanden m. m., att företaga sänk- ningar af egendomens taxeringsvärde, och man måste dertör gå till väga med största försigtighet, men man vore å andra sidan pligtig att i de- ras uppskattning komma så nära det verkliga värdet som möjligt. Och då de svåra jordbruksförhållandena, som nu en längre tid fortfarit, ej kunde väntas så hastigt efterträdas ai bättre, ansåg tal. en nedsättning i taxeringsvärdena böra ske, dock af förut nämnda hänsyn, ej med mera än 10 proc. För de egendomar, som finge gagn af grundskatteafsknfnin- gen (hvilken med de 10 proc. som i år afskrifvas utgör 60 proc.) skulle taxeringen sedan höjas med det af- sknfna grundskattebeloppet kapitah- seradt (således 60 proc. der ej höj- ning förut ai samma grund skett). Härmed vore naturligtvis ej sagdt att en sänkning af 10 proc. i taxerings- värdet öfverallf skulle vara lämplig. Kapten A Kugelbetg, Linnevad, trodde att någon allmän regel för nedsättning af jordbruksvärdena ej kunde tillämpas. I hans distrikt hade nedsättning med 25 proc. skett för 25 år sedan. Han ansåg att man borde uppskatta egendomarne efter saluvär- det. Grundskattsafskrifningen ansåg han ej spela så stor roll (den vexlade i hans distrikt mellan 248 och 1 kr.), att det vore den stora mödan vårdt att dervid fästa afseende; likaledes vore det svårt att taga hänsyn till reteringsbesvärens lindring. Deremot vore den lättnad rusthåll erfarit allt för betydlig att ej tagas med i be- räkningen. D:r Feititzen häfdade att äfven de afsknfna grundskattebeloppen kapita- liserade representerade ej så oansen- liga summor, och ansåg rättvist att taga hånsyn så väl till denna lindring som lindringen i rustnings- och rete- ringsbesvären. Så skedde alltid vid egendomsköp, enär säljaren med han- syn dertill kunde betinga sig en jem- förelsevis högre köpesumma. Det syntes ock vara de flestes åsigt att hänsyn till dessa lindringar borde tagas. (De härför nödiga papperen finge resp. ordförande lösa bos resp. häradsskrifvare; man ansåg att det sedan vid pröfningsnämndens sam- manträde kunde framställas anspråk på forhöjdt arvode härför.) Angående sänkningen af taxeringsvärdena med 10 proc. voro meningarna deremot temligen delade, enar de nu åsatta värdena inom vissa distrikt (hufvud- sakligen i skogsbygden tycktes det) ej befunnits for höga utan ofta ett stycke under saluprisen. Diskussionen i frågan om skogs taxe- ring inleddes äfven af d:r Feilitzen. Han ansåg att, enligt nu gällande be- villmngsforordning, skogen bör upp- skattas efter den årliga afkastning egaren kan draga af densamma utan att rubba dess bestånd. Der skogs- indelningsplan finnes uppgjord, efter hvilken den årliga afverkmngen sker, vore det lätt att bestämma värdet af denna afkastning och skogens taxe- ring. Men der sådan plan ej funnes, deremot ganska svårt. Man hade i sädana fall sökt beräkna t. ex. huru många lass ved egaren årligen kunde afyttra utan att rubba skogens be- stånd (natuiligtvis får man beräkna vedens värde "på roten"). På detta eller något dylikt sått finge man reda sig. Det har visserligen hörts knöt öfver att en person skall fä skatta för sin skog, äfven om han deraf faktiskt ej tager ett öre inkomst, under det den som hugger bort skogen sedan naturligtvis slipper denna skatt. Det- ta kan ju visserligen synas vara att på sätt ocb vis premiera skogsköflin- gen; men nuvarande bevillmngstörord ning töreskrifver så. Kronofogden Hj. Petersson, Brunne- by, meddelade att i hans distrikt hade skogen värderats efter arealen (per tunnland) och ej efter möjliga af kast- ningen. Och ansåg han det förra sät- tet vara lika lämpligt. Med anledning af en anmärkning som af samme tal. gjordes att sko- gens försäljningsvärde var betydligt högre än dess taxeringsvärde, påvisa- de d:r Feilitzen att detta vore helt na- turligt, då skogen så länge han eger bestånd blott af kastar en procent, och det är blott denna afkastning som skall beskattas Nu uppkastade godsegaren C. A. Weman å Haddorp en qvistig fråga: Ifrån en egendom har sålts skog (som 316 gifvit vapnen, återstrålar dessutom på idéerna. Från slafvar gör han folket till hjeltar. Det behöfs ej mera. I samma stund, folken lära känna sin magt, skola de ej erkänna någon annans. Vågen är rig- tig, målet säkert. Lika litet som ett folk är det- samma efter en revolution, som det var dessförin- nan, lika litet år det detsamma efter ett krig som före det. Stora tilldragelser vidga tänkesättet och komma bröstet att svälla. Med den friska luften inandas man alltid en frisk sjeltkänsla. Mina vän- ner ha rätt. Tiden går framåt, lika mycket hvad ansigte den bär, i går Robespierres, i dag Napoleons, i morgon hvem vet? Med säkerhet kan man an- taga att det adertonde århundradet aldrig skall åter- komma, hvarken med sin sminkburk eller sin stång- piska. Den frihetskänsla, som samhällena förslaf- vat, kan endast naturen rädda. — De fråga mig, huru det står till inom Sverige? De skola få svar. Utan all tvekan fattade han pennan. "Vänner ocli bröder!" skref lian. "Ifrågen mig, huru vara aktier befinna sig här, om vi skrida framåt eller gä tillbaka, om det brinner i norden, lika väl som i den öfriga verlden. Härpå kan jag i allmän- het och i korthet svara att jag hitkommit i ett lyck- ligt ögonblick, samt att här är mycket att göra." "Den stora revolutionen har upprifvit jordma- nen här likaväl som öfverallt annorstädes. Att sä och skörda betinga hvarandra, nu. Jag skall ej un- derlåta någondera delen." "Sedan mitt senaste biet afgick, liafva händel- serna bär på ett högst olörutsedt sätt plötsligt ta- git ett gigantiskt steg framåt. Tronföljaren, prins Carl August, har nämligen under sin resa i det sö- dra Sverige helt hastigt aflidit. Delta dödsfall i det upprörda, nästan upplösta tillstand, hvari man här är försatt, är en tilldragelse af omätlig betydelse. 317 Partiställningen kan tecknas med några tå rader. Ä ena sidan liafva vi det parti, som genomförde 1809 års revolution, afsatte Gustaf IV Adolf och genomdref Carl Augusts tronföljareval, samt å den andra återstoden af den detroniserade konungafa- miljens vänner. Det första är mägtigt och starkt såsom parti, all den stund styrelsen ligger i dess hand och riksdagens majoritet tillhör det, hvaremot det andra uteslutande besjälas af legitimistiska in- tressen och förhoppningar. Striden partierna emel- lan liar galt och gäller fortfarande tronföljden. Å ena sidan förskräcks man för blotta tanken på att den afsatte konungens son, prins Oustaf, skulle kom- ma att blifva tronföljare, enär man med skäl förut- ser, att revolutionsinänueii då skulle hafva allt att trakta; ä andra sidan deremot arbetar man med händer och fötter deriör De förre stödja sig i denna strid på redan lagligt fattade beslut, de senare på dynastiska och aristokratiska sympatier; båda två intrigera". "Konungen är en gammal gubbe, sjuklig, skrala- big och vacklande. Å ena sidan knådas han af den af honom sjelf erkända bestående ordningen och ä den andra af sin gemål, Hedvid Elisabeth Charlotta, som jemte sin omgifning, hvanbland framför allt hennes öfverhofmästarinrfa, grefvinnan Piper, en sy- ster till riksmarskalken grefve Axel v. Fersen, till- hör det sä kallade gustavianska partiet, eller det, som arbetar för den unge Gustafs tronföljareval.* "Sådan är ställningen." "Partierna rasa, i fä ord sagdt, mod skonings- lös bitterhet emot hvarandra." -Partiet af 1S00 styres af tvenne män, af Adler- sparre, sjelfve revolutions-chefen, och af Mannar- heini, den politiske mannen. Till ytterlighet skugg- lädda om magten och fruktande för en kontrare- ;s-20 ma medelpunkt. Samma intressen knyta oss in- nerst tillhopa, ehuru de derifrån utgående radierna sträcka sig olika. Jag kom till Sverige, för att i allmänhet bearbeta jordmånen här, ehuruväl sär- skildt ledd af dermed ganska öfverensstämmande enskilda afsigter och begär. Mina tänkesätt och strälvanden eldades af den enskilda härden inom mig. Personliga lidelser och begår äro alltid kraf- tiga lokomotiv. Mötet vid Aifinalund låg äfven snart klart och tydligt framför mig. Hvad blef det dock deraf? Vauvenard reste sig härvid upp ifrån bordet och började att vandra fram och åter. — Grunden, hvarpå jag stod, vände sig lik- som om. — Grefve Fersen befann sig redan i mitt våld, och Ankarsparre instälde sig frivilligt. Efter mänga års törbidan stod jag således vid ett slags fast mål. Mina enskilda afsigter hade blott beliöft att skaka pä trädet och frakten hade fallit i mina händer. Jag rörde mig likväl ej af stället. — Underi ätteisen om och bekräftelsen på Carl Augusts plötsliga dödsfall verkade såsom en ordent- lig scenförändring. Ifrån ett enskildt familjedrama befann jag mig på en gång midt uppe i ett stort politiskt. Marken under mig hade blifvit en annan. — Det föreföll mig, som om mörka moln i min själ dervid pä en gång delat sig itu. Ingenting kunde ha hindrat mig att verkställa, hvad jag en gång öf- verenskommit med mig sjelf, och dock var jag ej mera öfverens med mig. Var inre verld är i san- ning bra lik vår yttre. Storm och äska rasa i den ena så väl som i den andra, men molnen skingra sig plötsligt, och dagen ljusnar och utsigterna vidga sig. Af nägon medömkan intogs jag ej. Den stora lidelsen har ett brinnande blod, men intet hjerta. Någon fruktan öfverväldigade mig ej heller. Sam- 313 våldsamt inom honom. På skrifbordet lågo flera bret. Att Vauvenards skriftvexling var ganska vid- sträckt visade sig af de olika poststämplarne å bref- ven. Knappast hade han tagit plats i skrifstolen, förrän han otåligt började läsa det ena efter det andra. Någon större uppmärksamhet syntes han icke egentligen egna dem; han ögnade igenom dem och kastade den sedan åt sidan. "Kejsar Napoleon" — skrefs det från Frankrike — :'beherskar i närvarande stund hela den europei- ska situationen. Många äro missnöjda deröfver; vi glädja oss. Intet svärd har gagnat verlden till samma grad som hans. Skoningslöst rothugger han den absolutism, som så mägtigt rotfäst sig, att icke ens vår stora revolution, sä många brandämnen den ån kastat ut, förmått någonting motsvarande. Den ena tronen faller för hans svärd efter den andra. Han arbetar såsom döden med sin lie. Kunna vi väl be- gära bättre? Visserligen öfverflyttar han, hvar han drager fram, väldet på sig sjelf, men hvad mera? Har han en gång väl krossat och förödmjukat allena- styrandet rundt omkring sig och ensam öfvertagit det, kan slutakten ej dröja. Reduceras tyrannernas mångtal blott först till en enda, blifver affären seder- mera jemförelsevis lått. Då ban för omkring ett år tillbaka upphäfde påfvarnes verldsliga magt, inlade han en icke mindre törtjenst. Fullkomligt rigtig år er alltid vidhållna åsigt, att största vigt ligger vid att rubba kyrkan i sin fasta enhet. Den ky:_.ga rörelsen betingar den verldsliga, likaväl som det religiösa tviflet betingar det andliga. Med upphåf- vandet af på! vens verldsliga betydelse, har katolicis- mens verldsliga grundfäste sprängts sönder och vräkts undan, på samma gång som tviflet allt mer och mer griper djupt förgiftande och förstörande in i det all- männa tänkesättet. Sjelfva tempelbygnaden vacklar C. F. Ridderiiad. Starta Handen. 1. a.