Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-05-22
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Redaktör ocli ÖSTGÖTAPOSTEN Iktleholaget Östgöta Corre^pondenteua BooVtryckeii Verkställande direktör: Fredr Hammarström i\:r 21. Prenumerationspris: För belt är kr. 1:5(>, fur tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,S5 och ett qvartal SO öre, jtostbiToi ili ■h.grsi.rijlfteH inberiikiiad. Utkommer hvarje Fredag. i Fredagen den 22 Maj. Annonsprii: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska aunoi.ser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- och födelseanoonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöt. Correspondentens B.iktrv.-kari i UnkBplng. 1896. Premiermg af Nötkreatur inom Östergötland 1896. Följande platser och dagar äro dertiU bestämda: Inö)» Aska Hushdilitings-Gille: Vid Fogelsta järnvägsstation Lördagen den 23 Maj kl. lo f. m. Inom Dals och Lysings Hushällnimjs-<! ille: Vid Vadstena Tisdagen den 26 Maj kl. 10 f. in. „ Roxlösa Onsdagen don 27 Maj kl. 10 f. m. „ öde-shög Torsdagen den 28 Maj kl. 10 f. m. Inom Gbstrinys Hushåll niny s-Gille: Vid Väderstad Fredagen den 29 Maj kl. 10 f. in. „ Strålsn&s Lördagen den :;o Maj kl. 10 f. m. Stadgar for prema-ring och blanketter till anmftloingssedlar och betäcknings! tillliandahallas allmänheten vid premieringstallraTiena genum Gillesledaraoten i pr nny-siiamnden. Se utförligare annons i denna tidning Nir 17 för den 24 April. Linköping i April 1S9& (43-A13D Th. Lybeok. _________ Tillkännagifvanden. Advokat-Byrån, 1 uikhpmg Storgatan 50 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bontredDln- lt«r, Inkasseringar och kommla- slonäraappdrae bos K. Befallningsbaf- vande m. m. Billigaste inkassotaxa: För årskunder, vid liqvid etter acmacing. högst en kr. Iooehafvare: v. Häradshöfding Per Arnandcr. t833S,13) box låiiityrelna, Hofrätts e. o. notaries K. Arnander, ombesörjer mot lagstadgad taxa band Ungars inlemnande och uttagande. Träffas å landskansliet kl. 10—3. Adress: LAndskansliet. 13335.21) G. J. Englund, Bjärby, Linghem, träffas ej hemma 1 Juni till i Sunhults Helsobrunn, belägen en halt mil från Frinnaryds jernvligsstalion, öppnas den 4 Juni och serveras alla nutida badior- mer. Läkare: Dr H. Tham i Tranås. Obs. T Restauration och bostäder för badgäster till billiga priser. _____________________(5074,145) ^ -«clilNKÖPlN6>»- *<% k^?^ -Sliftailt 1876- s ig* Is m^^m^ II ■B" Hlacat, son kan anmälas till för säkring omedelbsrt före kaatration, anses i likhet med % 27 i regi. såsom redan försäk- rad, di handlingarne blifvit af försäkrings- tagaren onderskrifna och tillika med afgiften tuilveterinaren aflemnade. ■V F(l< som vid födelsen haft lif, er sättas vid dödsfall före kalenderårets slnt med 60 kr. om stoet är försikradt i Östergötlands Kreatnrs-Försäknnés Bolag (3633,1191 Den 22^ Maj. 1896 års riksdag afslutades i lördags på öfligt sätt, och landets representanter hemförlofvades efter väl förrättadt värf. Arbetet har i år varit i vissa fall trägnare ån vid åt- skilliga föregående riksdagar, och en- dast derigenom att det bedrifvits med största möjliga omsigt har åstadkom- mits, att riksdagen kunde afslutas så tidigt som blott en enda dag etter den grundlagsstadgade tiden. De frågor, som man pä förhand trodde skola ge sin prägel åt 1896 års riksdag, voro: försvars/rågan, röst- rättsfrågan, skolfråga» och bankfrågan. Ett par af dessa frågor blefvo dock lätt nog expedierade. Hvad som låtit mest tala om sig under årets riksdag, är väl behand- lingen af de angelägenheter, som röra försvaret. Redan vid remissdebatten bjöd hr Hedin på en "brasa" åt krigs- ministern, ett konststycke som han sedermera vid liera tillfällen upprepat. Trots all sin ilskna öfverdriit har herr Hedin onekligen - det bör erkännas — gjort det gagnet, att lian på ett skrikande sätt hållit tram en del obe- stridliga oegentligheter, som förut ej fallit så bjert i ögonen och som det nu bör vara angeläget att undanrödja. Vederbörande ha *>ckså lofvat att i detta afseende göra sitt bästa, och med detta besked har riksdagen låtit sig nöja, litande på att löftet ock skall, så långt möjligt år, infrias. Krigsministern har ej den taktiken, att han förnekar befintliga missförhål- landen; tvärtom har han erkäntoegent- liglieter både i ena och andra afseen- det, och han har äfven visat sig rilja råtta dem. Derför torde också, trots allt hvad som under årets riksdag kommit fram under behandlingen af fjerde hufvudtiteln, krigsministerns po- pularitet ej ha i väsentligare mån för- ringats. Man inser, att han gör sitt bästa, och mera kan ej fordras. Rom bygdes ju ej på en dag, och militär- förvaltningens alla irrgångar rengöras sannerligen ej heller med en enda spolning. Hvad beträffar den andra forsvars- ministern, marindepartementets chef, så är han personligen ingalunda nå- gon populär man. Tvärtom. Men så är deremot sjelfva flottan, sjöförsva- ret, sä mycket populärare. Det har under några år "blåst sjövind" i riks- dagen, och den har fortgått äfven i år. För resten är väl ingenting na- turligare, än att sjövapnet måste spela en stor roll i vårt lands för- svarsväsen, omgifne som vi äro af haf på nära nog alla mot en fiende öppna sidor. Flottans betydelse har allt för länge förbisetts I besittning af en stark flotta skulle vi kunna reda oss med en relativt liten landt- armé vida längre och bättre, än om ett motsatt förhållande egde rum. uch hvilken himmelsvid skilnad är det dä icke i fråga om kostnaderna för en landtarmé och en flotta? Den senare kräfver, det är sann t, stora penningar för en gång, vid anskaff- ningen, men årskostnaden blir sedan relativt obetydlig, då fallet år tvärt- om med en mångtalig armé. Att alltså flottan blifvit i år till- godosedd med ett rikt anslag af de tillgängliga överskottsmedlen, är en omständighet, som bör glädja alla för- svarets vänner. Genom årets anslag, bvilket kunde beviljas, trots det att kronoskatten nedsattes. bar flottan fått det anslag, som den enligt 1882 års plan nu borde ha erhållit. Hädanefter kunna derför anslagen till nybyggna- der åter minskas till det i 1882 års plan ifrågasatta årsbeloppet 2 å 2% millioner kronor. Rösträttsfrågan, som också gjort mycket väsen af sig, var nära att för- orsaka en schism mellan regeringen och dess parti i första kammaren. En allvarsam skärmytsling uppstod också mellan statsministern och oppo- nenterna, men dervid stannade hela slitningen, och under riksdagens fort- gäng biel förhållandet återigen sådant, att ingen regering torde någonsin ha haft en så kompakt kammarmajoritet att stödja sig på, som fallet var i år, då i vissa voteringar "oppositionen" i första kammaren utgjorde en (säger 1) röst. Regeringens förslag i röst- rättsfrågan blef, sedan det väl fram- kommit, snart aflifvadt. Det tillfreds- stälde hvarken högern eller venstern; allra minst rösträttsifrarna, hvilka ju öfver allt anordnade möten för att utdöma förslaget. Något nytt rösträttsförslag torde emellertid ej så snart framkomma från regeringens sida; och kommer ett sådant, har det numera föga ut- sigt att vinna representationens eller nationens bifall, med mindre det kan erbjuda betryggande garantier, att der- igenom ej förorsakas någon öfverflytt- ning af makten på oprötvade skul- dror. Skolfrågan föll, i hvad den åsyftade reformering af läroverken. Meningarne voro så delade, att derur ej kunde sammanfattas någon samlad opinion. Frågan behöfver mogna, resolverades derför. Deremot uttalade sig riks- dagen för en vigtig förbättring i folk- skollärarnes ställning, nämligen in- förandet af ett andra älderstillägg. I fråga om riksbankens utveckling fattade riksdagen ett beslut, som sy- nes vara egnadt att föra frågan tram- åt, nämligen beträffande sjelfva riks- banksstyrelsens organisation. Riks- dagen medgaf, att k. m:t skulle i riks- bankens styrelse få insätta en med- lem. Förslaget är af grundlagsnatur och förklarades derför hvilande till nästa riksdag. Från bankfrågans be- handling är att anteckna det för vår provins vigtiga beslutet, att ett riks- bankskontor skall under nästa år in- rättas i Linköping, bvangenom en at provinsens mångåriga önskningar och ett af våra landtrepresentanteisifriga- ste sträfvawlen ändtligen blifvit till- godosedd Om vi till de fyra nämnda frågorna lägga älven skogsfrågan, der riksdagen uttalade sig for en iag till befrämjan- de af skogens återväxt, så torde de vigtigaste ärendena, de som egent- ligen gifvit riksdagen dess karaktär, vara genomgångna. Rörande öfriga beslut skola vi i ett sammanhang kortfattadt redogöra i ett kommande nummer. 1 det stora hela sedt, har årets riks- dag verkat gagneligt på många om- råden; och enligt vår mening kunna såväl riksdagsrepresentanterna som komitenterna vara tillfredsstälda med de ernådda resultaten. Länet och stiftet. Gustaf Adolfs-kapellet, det af Malmslätts missionsförening vid exercisplatsen med samma namn upptörda missionshuset, blef Kristi- himmelsfärdsdag högtidligen invigdt. Först lemnade föreningens ordföran- de pastor Qvarnström i Kaga en kort redogörelse för kapellets tillkomst och uttalade ett varmt tack dels till fri- herre G. Lagerlelt, som skänkt den vackra platsen, dels till styrelsen och alla, som ifrat för kapellets tillkomst. Invigningstalet hölls af biskop Cbar- leville, hvartill han såsom ingångs- språk använde Psalt. 24: 7 - 10; "Upp lyften, I portar, edra hufvud, och upp- lyften eder, I eviga portar, att äro- nes konung må draga derin" etc. Härefter uppträdde öfverste Uggla, på uppmaning, såsom han sade, af föreningen "Soldatens väl" i Stockholm, upplysande, att numera på många ställen i vårt land bildats föreningar under namn af "Soldatens väl", h vilkas syfte i första hand vore att genom Guds ord bibringa soldaten kraft och skydd mot de frestelser, som så all- mänt anses bringa dem, som ingå i krigstjenst, på fall. Men han fram- höll äfven, att inom vår armé tinnes mycken gudsfruktan, och att så varit fallet sedan långa tider tillbaka, hän- visande till Gustaf Adolfs krig i Tysk- land, hvarifrån han sjelt hade hört en visa sjungas i närheten af Tysklands hufvudstad, lydande ungefär sålunda: "Barn bed! Barn bed! Svensken är här! I morgon kommer den store Oxenstjerna, som skall lära barnen bedja." Äfven efter Carl XII:s krig spåras märken af religiositet, och, sade han, det var nog sann gudsfruktan, då den lemnat så djupa spår. Afsiutmngsorden framsades af lek- tor von Engeström. Han hoppades, att från detta här invigda kapell månget frö kan blifva sådt, som må spira upp till sann fosterlandskärlek, mod, tro- het, punktlighet och först och sist en sann gudsfruktan. Före och efter talen sjöngos psal- mer ur Sv. psalmboken, bvarjemte solo och qvartettsång utfördes af musikvänner frän Linköping. Det lilla kapellet ter sig rätt in- bjudande, der det ligger inbäddadt bland höga furor längst i vester af den vackra slätten. Öfver ingången står med gyllene skrift dess namn: "Gustaf Adolfs kapell". Ehuru offervilligheten har varit gan- ska stor till byggnadskassan, har denna dock ej räckt till att fullfölja bygg nadsplanen i dess helhet, hvadan ännu låsrummen och biblioteksrum fattas, men man bör kunna få hoppas, att kapellets fullbordande snart skall möj- liggöras. Jönköping -Tranas. Trän ås kommunalstämma beslöt d. 20 ds utan någon meningsskiljaktighet att teckna 500 kr. för undersökning af den föreslagna jernvägsförbtndelsen Jön- köping—Tranås, i enlighet med kom- munalnämndens tillstyrkan. Missionsresor. Teologie do - centen H. Danell i Upsala ämnar på uppdrag af svenska kyrkans missions styrelse under instundande sommar företaga resor för missionsföredrags hållande inom Linköpings och Skara stift. Vid NorrkOplngs krea- tursmöte d. 20 d:s var tillförseln å saluförda kreatur helt ringa; endast å kor syntes tillgången någorlunda god. För sådana vexlade priserna från 60 till 140 kr. pr styck. Oxar kostade 240 till 300 och 300 kr. pa- ret, och ett par betingade till och med 425 kronor. För tjurar begärdes från 70 till 250 kr. pr stycke, allt ef- ter djurets beskaffenhet. Några upp- köpare trån andra orter hade infunnit sig och tillhandlade sig tidigt pä mor- gonen åtskilliga af de salubjudna slagt- djuren; sedan syntes kommersen gå mycket trögt. Med bantåg afsändes 150 kreatur. Af dessa skulle de hVsta till Stock- holm. Djuren voro lastade å 14 vag- nar. Östergötlands kreaturs- försäkringsbolags styrelse beslöt vid onsdagens sammanträde utanordna ersättning för följande skador: till A Jonsson, Ör-;alad, för en häst kr. 330. G. Andersson, Källitad, för en d:o kr 305. N Stenbock. Gottenvik, for en d:,i kr. 3!o, A. Henrieson, Karhlund. for en d:o kr. 452. N. A. Larsson. Enet y. lör en d:o kr. 120. O K. K'iylenetierna, Laudsjö. tu- en d:o kr. 150, K. Kisn, Ingebo, för en d;u kr. JO, A. G. Anderson, Helltberga. lur ett iöl kr 48:00, J. Magnuton, Sjögestad, för ett d: i kr. 49. T. A. 1'uiick, liolltorp, för ett d:o kr. 4«: 50 J. Anderson, Kas'b=rga, för elt d:o kr. 48, Osk. Högberg, Wdsteua, för ett nötkreatur kr. l.'o: 70, .1 L. Johansson, Oppeby, för elt ii:o kr. 75: summa kr. 2 148. 70. Samtidigt biföllos omkring 300 st. nya försäkringsansökningar. Val till första kamma- ren komma att i höst förrättas efter följande tolf ledamöter, hvilkas man- dat utlupit: för Stockholms stad fa- briksidkaren R. Almström, Stock- holms lan f. landshöfdingen W. Stråle och handlanden G. A. Ekdahl, Jön- köpings län hofrnarskalken J. P. F. O. von Strokirch, Östergötlands län godsegaren 67. Awlersson. Malmöhus län godsegaren C. L. P. Kockum, Göteborgs och Bohus län grosshand- laren J. N. Sanne, Göteborgs stad generaldirektör P. S. Wieselgren, Örebro län t. ryttmästaren K. F. Bohn- stedt, Gefleborgs län statsrådet G F. Gilljam och förste landtmätaren C. O. Widmark samt Vesternorrlands län häradshöfding A. H. Öländer. Haveri. Ångaren "Primus, som trafikerar traden Jönköping—Stock- holm, råkade häromdagen, då den be- fann sig på sjön Roxen utanför Grens- holmen få några maskindelar ska- dade, så att maskinen blef otjeustbar. Sedan "Primus" emellertid af den mötande ångaren "Roxen" inbogse- rats till Norsholm reparerade den sjelf skadan och kunde efter några timmar fortsätta resan. Tre personer drunknade. Till Ö. C. meddelas: Sistl. söndag begåfvo sig tre personer, sågverks- arbetarne S. Holmberg, Karl Larsson och Axel Johansson — alla tre an- stälda vid Blankaholms sågverk i Södra Tjust — i en bräcklig öka ut Eå den s. k. Krokebo göl, ungefär en alf fjerdmgsväg från sågverket, för att "ro drag". Dervid inträffade ge- nom någon ovarsamhet den olyckan att ökan kantrade, så att alla tre komino i vattnet. Holmberg och Larsson drunknade, hvaremot Johan- son lyckades rädda sig. Den först- nämnde efterlemnar hustru och fyra barn. Larsson var ogift. — 16-ånge målarlänngen Th. Lund- ström! drunknade häromdagen strax utanför Vadstena hamnpir. L. hade vid 10-tiden på förmiddagen i säll- skap med sin mästare, målaren Nord- ström i Motala, jemte dennes son och en medlärling begifvit sig i en liten segelbåt från Motala till Vadstena, dit de anlände först vid 3-tiden e. m. Just vid inloppet till hamnen, dä de skulle vända, fattade en vindstöt seg- len och bragte båten att kantra, så att alla fyra kommo i sjön. Tre af dem lyckades rädda sig på vågbrytareri, och äfven L. var halfvägs uppe och bad om hjelp, då en störtsjö drog honom tillbaka igen i djupet. L. var ende son till timmermannen Lundström i Skeninge. Han hade blott några veckor varit i Motala. Till rektor vid Motala läroverk från och med nästa läsårs början har utsetts rektorn vid Hedemora 5 klas- siga samskola, fil. kand. Carl Albert Lindahl. Rektor Landorf, som är kollega vid Borås elementarläroverk, kunde ej erhålla längre tjänstledighet från den- na sin befattning, hvilken han i Aug. skall återtillträda. Rektor Landorf har gjort sig mycket omtyckt i Mo- tala och kommer att allmänt saknas, säger M. P. Folkskolan. På förslag till lediga folkskollärarinnebefattningen i Linköping har skolrådet uppfört: l:o) Sofia Augusta Andersson fr. Ljungby i Kalmar län; 2:o) Gertrud Fröberg från Vimmerby; 3:o) Elna Alexandra Gottfriedz från Linköping. Arkösunds restauration. Bryggaren C. Fr. Andersson i Norr- köping har erhållit länsstyrelsens till- stånd att under tiden från den 20 i denna månad till den 20 nästa Sep- tember få i de Vikbolands jernvägs- bolaget tillhöriga hotellokaler vid Ark- ösund idka utskänkning af spirituösa drycker. Kisa—Gamleby. K.imiterade för lörberedande af torslaget om en jernvag mellan Kisa och Gamleby halva o!veienskommit med jernvägsbyggaren. kapten L. Broorné om att denne skall ullöra undersökning al den projekte- rade liniens terräng, hvilken undersök- ning torde taga siu böljan omkr. den I Juni. Nedbrunnen ångsåg. Un. der natten mellan den 12 och 13 dennes nedbrann Börstabols ångsåg i O leshiigs socken, tillhörig possessiona- ten A J. Andersson i O.rniis. F.lden observerades mellan kl. 2 och :'. på nat- ten. Den hade förorsakats af i maski- nen:, asklåda kvarvarande eld. som af den rå lande starka blasten lotts upp och antändt maskinhusets tak, hvarifrån elden spred sig till sjeltva ångsågen, som nedbrann till grunden. Likaledes forstördes at branden hela upplaget af s:\gadt virke, af ganska betydande värde. Åtskilliga osågade stockar förstördes i ena ändan. Det nedbrunna var oför- säkrad t, hvadau egareu gör en ganska stor förlust. Nykterhetsdemonstra- tionen i Norrköping Kristi. himmelsfärdsdag hade rönten väldigare anslutning än någonsin såväl af nykter- hetsvännerna inom Norrköping som från en mängd främmande platser. Demonstranterna samlades kl. s/s 2 å Nya torget, hvarifrån marschen ge- nom Östra Kyrkogatan och Södra S:t Persgatan anträddes till det utanför h. allm. läroverket belägna exercis- fältet. I tåget kunde man räkna ej min- dre än 59 standar samt 11 musikkå- rer, och dess förbi marsch drog en tid af 10 ä 12 minuter. Vid framkomsten till demonstrationsplatsen helsades de närvarande välkomna af vaktmästaren O. Engström, hvarefter föredrag höl- los af den kände nykterhetstalaren A H. Berg, adjutant Rosendal samt nationalordens chef, C J. Svanfeldt från Söderköping. Mellan talen ut- fördes musik samt sång af 'ivartet- tema Ii is och Stjernan s.imt Norrkö- pings bramikåis sångkör, hvilka sam- nianJagits till en kör på 35 inan un- der hr E. Björlings ledning. En så lydande resolution antogs; "Nykter- hetsvänner till ett antal af omkring 12,000 från Norrköping med omnejd, samlade till demonstration lör en af vår tids lifsfrågor, uttala som sin ön- skan, att öl- och vinhandel måtte skiljas från annan handel." Vid 4-tiden skedde uppbrott, hvar- efter man tågade Drottninggatan ned till Ordenshuset vid Garfvaregatan. I de olika ordenssalarna höllos derstä- des tal af hrr Engström, Berg, F. Wennerblad och E. Öster. Följande platser voro vid demon- strationen representerade: Norrköping Linköping, Söderköping, Lotorp, Mjöl- by, Åtvidaberg, Finspong, Motala, Näfveqvarn, Katrineholm, Östra Ving- åker, Skärblacka, Grafversfors, Hults bruk, Qvillinge, Östra Husby, Rystad, Åby och Hallestad. Premlerlng af nötboskap egde rum i Balaerum i måndags, den II dennes. Ett jemförelsevis stort antal djur voro Här utstälda och intresset för premieringarne lika lifligt som vid föregående tillfällen, något som bäst framgick af den mängd betäcknings- intyg och frisedlar, som inlöstes. Tju- rarne voro få, men temligen goda, allesamman med vacker ayrshiretyp. Korna voro jemna, kanske ej fullt så vackra som man på en plats sådan som denna haft anledning att vänta. Qvigorna voro i allmänhet vackra och lofvade i stort sedt ganska mycket. Med det intresse som här visas för premieringarne, kan man vara förvis- sad om att deras goda verkningar så småningom allt tydligare skola träda i dagen. 140 djur voro utstälda, och utgjor- des dessa af 6 tjurar, 82 kor och 52 qvigor. Följande pris utdelades: Tjnrar af ren ras: 2:dra pris (mindre silfvermedalj : P. J. Johansson. Vånga prost- gård; C. G Spens, Rosendal; Anders Hans- son. Restad. 3dje pris (större bronsmedalj- A J.Lars- son, Balderum. Qvigor af ren ras; 3:djo pris (5 kr. jemte frisedel): A. J. Larsson, Balderum. Tjurar af blandad ras: 3dje pris mindre bronsmedilj: Fredrik Hagel, Kullerstad. Kor af blandad ras: 2:dra pris (i kr. jemte Irisedel: P J. Johansson, Vanga; Nils Pers- son, Berga: And. Hansson, Restad, 3 st.: Carl Andersson, Sjölunda; Nils Nilsson, Balderum: Olof Nilsson. Restads Södergård; Olof Nilsson, Restads Meltangärd: Nils Ols- son. Sunkerstad; C. II. "Wiberg. Karlsberg; Oscar Olsson, Yiggsattor: S. J Andersson. Käslinge: Nils Olsson. Berga: Nils Hans- son Sund. 3dje pris (2kr.jomtefrisedeL P. J Johan- son, Vanga Prostgård, 2 st.; Olof Anders- son, Hacksiltter; Israel Jonsson, Tr&lsatter Anders Hansson. Rostad 2 st.: Anders Erik son. Satra, A. J. Larsson, Balderum; Olof Vlsson, sitnkerstad: Nils Joli. Andersson, kostads SuJ rgard; Johan A. Andersson, Elgedaleu: Olof Nilsson, Restads feöder;;,a\i Nils Olsson. Sm kel stad: And Larsson, Re- stids Norrgard: Anders Nilsson, d:o; Carl J.ikubssui Yiggsr. ter Jon Jonsson, Grind- torp: S .\ Svensson Kolstads Mellangard, 3 st.; Nils Olsson. Berga, 3 st,: Olof Nils- -oii k..Ui,!.d \ils Aiuteis.....n -,:i!iku!St:i'i Nils Hansson. Sund, 3 st. (Jvlgor af blandad ras: l:sta pris O kr. iemte frisedel) Olot Andersson, Ha<'ksai- tei: Israel Jonsson. T tillsätter. 2;dra pris i3 kr. jemte frisodel) N. M. Ols- son. Öratorp: Olof Andersson, Ha-ksätter; Olof Nilsson, Kostads SOilerg.ird: Olof Nils- son. Restads Norrgärd: S. P. Andersson, Turp. 2 st.; Anders H.msson Postad. An- dels Eriksson Hatra: A. .1. L.irsson. Balde- rum: Olof Nilsson. Snnkersiad. 2st : Johan A. Andersson. Elg. 2 st.: And. Larsson Restad. 2 st.: N. J. Nilsson. Balderum: An- lers Visso!! Restads Nurrgard; Olof Nils- son, Kolstad. 2 st.; Nils Hansson, Sund. — Den 12 d.s egde premiering af nötboskap rum i Hällestad, och vi- sade utställningen onekligen ett icke ringa framsteg sedan nämnden sist besökte stället. Tj urarne voro få, men de som premierades voro af välkän- da, rena ayrshirestammar och sjelfva kraftiga och värdefulla afvelsdjur, hvarför man med de särdeles goda hondjur som här uppvisades eger rätt att hoppas det bästa för framti- den. Korna isynnerhet voro öfver för- äntan, hvarför också här utdelades jemförelsevis flere pris af betydenhet än vid föregående tillfällen varit fal- let i är. Hvad ungdjur beträffar, voro dessa långt ifrån dåliga, om också korna något underlägsna, och tyck- tes det klena foderårets verkningar gjort sig mer gällande på dem. Att dessa premieringar allt fram- gent skola vinna anslutning här i skogsbygden kunde man lätt märka på det intresse hvarmed det af hr Wilh. Flach hållna föredraget om pre- mieringens ändamål och kreaturssköt- selns grunder åhördes at de tillstä- deskomna landtmännen samt på det lifliga meningsutbyte, som efter pre- mieringens afslutning utspann sig an- gående premieringarne och dermed sammanhängande förhållanden. Sä- kert var att hvar och en återvände hem, öfvertygad att icke kunna ha användt sin dag bättre. 51 stycken djur voro utstälda, häraf 4 tjurar, 28 kor och 19 qvigor. Föl- jande pris utdelades: Tjurar af ren ras: l:sta prs större silf- vermedalj : C. A. Svensson. Borggård: C. O. Hutén. Gerdstorp. Kor af blandad ras: 2 dra pris 5 kr. och frisedel): Aug. Andersson, Prestgården, 2 st.; A. P. Hansson, Skånstorp; Joel Jons- son Djurskerön; Albert Andersson. Emme- torp, 3 st.: Alfred Söderberg Strömsqvarn: Carl Ohlman. Holmen; Nils Nilsson, Rörs- lid. 2 st.: Joel Persson, Brystorp. 3dje pris (2 kr. jemte frieedel) A. P. Andersson, Nelltorp; A. P. Hansson, Skans- torp: A. P. Andersson, Brystorp, 2 st; Joel Persson, Brystorp: Joel Jonsson, JDjusker- On; And. Porsson, Brystorp; Alb Anders- son. Emmetorp. OjTlgor af blandad ras: 2:dra pris (3 kro nor och frisedel): Joh. Eriksson, Borggård; Alfr. Söderberg, Strömsqvarn; Carl Nor- berg. Djuskerön. 3-dje pris (1 kr. jemte frisedel): Aug. An- dersson, Prestgården; Erik Öländer, Löten- borg, 2 st; Joel Persson, Brystorp; Carl Norberg, Djuskerön; C G. Wetterholm. Ö- sterby; Nils Nilsson, Rörslid. Härjämte tilldelades godkånningsmärke 8 stycken särdeles vackra qvigor, tillhöriga hr C. A. Svensson, Borggård; hvilken så- som innehafvare af öfver 50 har jord icke får täfla om pris med sina djur. — Kreaturspremiering egde den 13 dennes rum i Tjellmo och upp- visades här en på samma gäng tal- rikt och på det hela taget väl repre- senterad samling djur. Hvad som genast föll i ögonen voro de m&nga tjurarne, bland hvilka flere verkligt goda exemplar funnos, och om man jomförde de olika grupperna tjurar, kor och qvigor måste man komma till den slutsatsen att den förstnämn- da stod i icke ringa män öfver de senare; ett så tillvida glädjande för- hållande som man derat kan hoppas att för framtiden dessa tjurars goda egenskaper skola göra sig gällande på kreatursstammen i dess helhet. — En anmärkning som man skulle kun- na göra på särskildt hondjuren var att en del af dem icke voro så väl hållna som önskligt vore. Att dju- ren under ett dåligt foderår som detta äro något magra torde nog premie- ringsnämnden öfverse med, men det stöter ovilkorligen ögat att se dju- ren mindre väl ryktade och med illa skötta klöfvar. Om djuret för till- fället borstas upp och klöfvarne stub- bas af är intet dermed vunnet och utseendet blir aldrig detsamma som om denna rykt och ans egnas djuret hela året om. Men det är icke en- dast ett vackert utseende man här- med åsyftar och vinner utan det att djuret trifves, håller sig friskt och kan väl utveckla sig, hvarigenom det bättre tillgodogör sig sitt foder och sålunda lemnar bästa möjliga af kast- ning. Vid premieringen uppvisades 74 stycken djur, häraf 21 tjurar, 44 kor och 9 qvigor, och utdelades följande pris: Tjurar ar ren ras: lista pris (större silf- vermedalj! Emil Pottersson, Bohyttan; l ustat Petu-rss., i Kai-nor] Axel Pal 1 man. St Yxhult. 3dje prs (Sture bronsmud ill) Gustaf Pettersson, Karstorp; A. Wettermark, Bondebv. Tjurar af blandad ras: l:sta pris i min- dre silfvermedalj) Emil Pettersson, Bohyt- tan; N. Åkerström, Hattorp. 2-dra pris (sturre bronsmedalj) Fritliiof farlsson. Skallebo: Emil Pettersson, Bo- hyttan. adje pias 0 i ndro bruusmuJali En st J. Andersson. Lund; Emil Pettersson, Bo- hvttati; N. Åkerström, Hattorp. tre stv.:- ken. Kor af blandad ras: ksta pris 10 kro- nor jemte frisedel) Adolf Andersson, Dråsa. 2:dra pris (5 kronor jemte frisedel) C. A. Andersson. Iskattebohl: Carl Jansson. RA.-- ka: Ang Anoor-sun Hiiidstorp. tvä stve- ken: Aug Hellström. Hult 3:dje pris {'. kronor iemte Iilsedel) Adolf Andersson, Dråsa, fvra sty.-ken: C. A.An- dersson, Iskittehuhl fyra stycken; Carl Jansson. Racka:'.!. A. "Bengtsson. Labbe- torp: A. P. Nilsson. Nybrotorp. tva styc- ken: A P. Andersson. L:a Yxhult; Axel Persson. Stindsjö; Aug. Andersson. Hinds torn, tre stwken: O J. Norstedt, tre stve- ken. Qvigor af blandad ras: 2:dra pris (3 kro nor iemte frisedel) Carl .lansson, Racka; C. J. Norstedt. Hindstorp. 3 dje pris (1 krona loinie itisodol, Carl Jansson Racka: a P. Nilsson. Halt: Johan- nes Andersson, Hindstorp: C. O. Anders- son. Hagalund. Ctom ofvanstäende priser, som utdela- des, inlöstes har likasom pa föregående "" emieringsplatser ett större antal frised- i- och Oetaekningsintyg. — Vid uötbosk tpspremieringen i Ri- singe den 15:de dis utstäldes ett större antal djur än fallet varit vid närmast föregående tillfällen, dock ej på långt uär så många som denna rika bygd borde kunna framvisa. Många vackra djur funnos, men man kun le icke säga att utställningen i sin helhet var jemn. Såväl bär som i Hällestad och Tjell- mo var uran i tillfälle se särdeles vack- ra ayrshiretjurar, hvilka genom hushåll- ningsgillena såsom kalfvar inköpts från ansedda hjordar i Skåne. Här uppvisades 52 stycken djur och voro häraf 9 tjurar, 33 kor och 5 qvi- gor. Följande pris utdelades: Tjurar af ren ras; Lsta pris (större silf- vermedalj) Finapongs landtbrnk. 2 dra pris (mindre silfvermedalj) Em. Berg- valls sterbnus, Stjernvik; And. Johansson, Öl- stad. 3:d)e pris (större bronsmedalj* Finapongs landtbrnk; Axel Ekelund, Ysunda. Tjurar af blandad ras: 3:dje pris (mindre bronsmedalj) Em. Bergvalls sterbbus, Stjern- vik. Kor af blandad ras: 2.dra pris (5 kronor jemte frisedel) A Jansson logelatad. J. Fre drikssoo, Danmark; A. W. Pettersson, Dovers- torp; A. P. Andersson, E iantorp tvä styc- ken; Anders Johansson, Ölstad, sex stycken. 3:dje pris (*2 kronor jemte frisodel) N P. Bengtason, Torstorp; Sven Larsson, Torstorp; C. J. Samuelsson, Ö stad, tvä stycken: J. Blomberg, Icgelatad. tre stycken; A. P An- dersson, Enantorp. två atycken; J. F. Gärd Uelliy, tvä stycker; N. P. Andersson, Lotorp; G. P. Hallberg, R singe Anders Johansson, Ölatad, fem atycken. Qvigor af blandad ras: 2 dra pris (3 kro- nor jemte frisedel) And. Johansson, ölstad; N. P. Bengtaaon, Toratorp. 3dje pris (1 krona jemte frisedel) And Jo- hansson, ölatad, två stycken; Sven Larsson Torstorp. Såsom ett exempel på hvilka stora förmåner dessa premieringar erbjuda den mindre jordbrukaren, som förstår att begagna sig deraf, må följande an- föras: En person, Anders Johansson i O.stad tog här vid Risinge in för sina djur icke mindre än 63 kronor i kon- tanta penningar, häraf 45 kronor som pris och 18 kr. lör af nämnden inlösta betackuingsmtyg. — Kreaturspremiering egde den !6de dennes rum i Skär fora. Här tycktes i jämförelse med hvad på fore- gående ställen visat sig icke råda nå- got vidare intresse för dessa utställ- ningar, hvilket är så mycket mer att beklaga som ju den mindre jordbruka- ren genom dessa icke allenast erbjudes ekonomiska fördelar utan äfven sättes i tillfälle att genom premienngsnämn- den erhålla värdefulla råd och upplys- ningar i hvad till kreatursskötseln ho- rer. Delvis torde orsaken till den min- dre anslutningen få tillskrifvas det då- liga foderåret, hvarför man har anled- ning hoppas på ett bättre resultat vid nästa tillfälle. 37 djur, häraf 6 tjurar, 12 kor och 19 qvigor voro anmälda och utdelades följande pris: Tjnrar af ren ras: 2.dra pris (mindre silf- vermedalj i Ks jmvre Akt Bolag- Tjurar af blandad ras: 3 dje pria (mindre bronsmedalj) R ijmyre Akt. Bolag; Victor von Poat. Ktoatorp; Ernst Fogelström, Rada. Kor af blandad ras: 2-dra pria (ö kr. jemte frisedel) Lovisa Andersson, Björnhnlt. två atycken; Oustaf Gustafsson, Torp. a dje pria (3 kronor jemte frisedel) Konrad Örteogren, Hagaryd; Lovisa Andersaon,Björn- hult; Gustaf Gnstatsson Torp: Gustaf Olsson, Ramtorp; Erik Persson, Åndenäs; Ernst Fo- gelström, Ruda. Qvigor af blandad ras: 2 dra pris (3 kro- nor jemte frisedel) Gastaf Gustafsson, Thor- ajö; Gustaf Gustafsson, Torp. 3:dje (1 krona jemte frisede! Erik Lilja, Häfla; E'nst Fogelström, Ruda; J. V. Ljung. Tunnctorp; Gustaf Gustafsson, Torp; Erik Gustafson, Dammen. Utom ofvanstäende pris tilldelas godkän- ningsmirke åt åtta stycken qvigor, tillhöriga herr V. von Poat, Kinatorp. Förfalskningar. Den 18 d:s hölls inför Linköpings rådhusrätt för- nyad ransaknmg med för vexelförfalsk ■ ning häktade f. handl. Aug. Eklund från Säter i Björsäter. Som bekant, erkände E. vid förra ransakningen att han förfalskat en den 14 sistl. Okt. utståld vexel ä 6,300 kr. genom att ändra beloppet, som ursprungligen var 300 kr. under det ingen bokstafsbe- teckning af detsamma fans vid ut- ställningen. Man hade emellertid an- ledning misstänka att äfven en före- gående af den häktades fader And. Eklund accepterad vexel, å hvilken jemvål f. nämndemannen J. P. Hans- sons i Hemsjö namn fans såsom ut- ställare, blitvit af den tilltalade för falskad. Härtill nekade denne visser- 28 — Vi måste det, genmälde Falk, vi ha redan blifvit uppehållna längre, än som varit önskligt: jag bör innan morgon middag vara i hufvudstaden. — I Stockholm? inföll den resande. Än jag då? Ni har icke så angeläget som jag. Också jag må- ste vara der ju förr desto hellre. — Tänk icke derpå; er blessyr skall hindra er att kompa fram åtminstone ännu pä åtta dagar. — Åtta dagar — hvad säger ni? — Ni skall icke kunna åka fortare ån steg fot- steg. — Det är förskräckligt! Och en pinsam oro förvred den resandes anletsdrag. — Ni bör lugna er, min herre, er skadade arm behöfver lugn. — Ve och förbannelse, svor han i stället, huru skall jag kunna lugna mig! Ni vet ej, hvad det gäl- ler! Säger ni, att jag omöjligen kan åka fortare än steg för steg? — Pröfva på, skall ni få se. Den okände lutade sig nästan förtviflad ned på bädden, der man lagt honom, men hastigt reste han åter upp hufvudet. — Och ni beger er direkte till Stockholm? — Det gör jag. — Hör, skulle ni vilja göra mig en stor t.jenst? Han talade med en häftighet, som vittnade om huru vigtig- den ifrågavarande tjensten var för ho- nom. — Med nöje. — Fins här bläck och penna.' — Hvad skall ni med dem'.' — Skrifva. skrifval — Armen är ju afbruten. Det var sorgligt att se, hvilket bedröfligt ut- tryck hans ansigte antog vid denna erinran. — Ni har rätt; olyckan är fullkomlig. Kan jag ha förtroende till er? — Som ni behagar; mig är det likgiltigt Den sjuke vred sig på halmbädden. — Men min hemlighet är vigtig. — Låt så vara. Ännu ett ögonblick syntes mannen besinna — Var god och visa ut de der karlarne, sade han slutligen, att jag kan få tala några ord mellan fyra ögon med er. Jag har en stor hemlighet att |ör- Uo er. Pistol och skjutsbonden gingo ut. — Nåväl, nu äro vi ensamma. Men skynda er, jag har brådtom. Ni är militär, tror jag? — Ja, ja! — Hvarifrån kommer ni .' Från LJvidinge hed. — När reste ni derifrån? — Den 28 Maj. — Nåå, ert vigtiga uppdrag.' — Känner ni baron Mannerheim, presidenten. statsmannen? — Till ryktet ja! — Icke personligen! Men det kan vara det- samma. Vill ni lofva mig att genast, utan minsta uppehåll, uppsöka honom, då ni hinner fram till huf- vudstaden? — Jag har mycket att uträtta der; emellertid lotvar jag att uppfylla er begäran. Hvem är ni? Det är detsamma! Beskrif mitt utseende, det är tillräckligt. Säg, i hvad tillstånd ni träffade mig, säg, att jag kom frän Qvidinge eller, ännu bät- tre, tag ringen på fingret här och visa honom den. Han skall dä veta, från hvem ni kommer. För all del gör, som jag ber erl 32 de, alt jäg uträttar ärendet. Nu forslar jag dess vigt. — Gör allt. livad ni förmår, att hinna om min kurir. — Ja, ja! — Låt framför allt icke Forsell hinna löre er till Stockholm. — Lita på mig. Några ögonblick derefter trafvade den åter ut- Inilade springaren framåt längs vägen, bärande pft sin rygg Falk och Pistol. Vid nästa gästgifvaregård uppdrogo de åt gäst- gifvaren att berga spillrorna af den på vägen ännu 'ivarliggande sufllettvagnen, och försågo sig sjelfva med åkdon. FJERDE KAPITLET. En kort redogörelse. De la Vattvenard var nu rastlösare än någon- sin. Jag skall vara, yttrade han i ett bref till sina hemliga vänner, öfverallt och ändock — försigtighe- ten bjuder det — ingenstädes. Sålunda tillvägagak han äfven nu. Han var öfverallt, och likväl märk- tes det af ingen. Grefve Fersen befann sig efter sin återkomst från landet frisk och lugn som vanligt. Vauvenard hade skänkt honom tillfälle att i drömmarnas verld genomlefva den lyckligaste perioden af sitt lif, och som förbållandet vanligtvis är, glömde han snart det obehagliga deri, endast erinrande sig det behagliga. gil va sina påbörjade göromål, dä det gälde den fat- tiges rätt, den brottsliges förbättring, lätjans åter- förande till flit och arbetsamhet; att öfvergifva dem kanske endast tör ett vanligt äfventyr i hufvudsta- den, föreföll honom icke ens vara berättigadt. Han dröjde och fulländade sitt arbete. De sista dagarne i Maj afreste han. — Er likhet förskräcker mig, herre, yttrade fris- rocken. Tala, tala! I er röst hör jag någon skilj- aktighet, och det gläder mig — tala, tala! — Jag kan ej förstå anledningen till ditt för- såtliga anfall, och hvarför du håller mig instängd här, anmärkte Falk. — Svara mig, herre! Ni är ju icke baron An- karsparre — säg, ni är ju icke det? — Jag är hans vän, har jag sagt dig. — Hans vän? Det sade man mig icke. — Jag ber dig, uppehåll mig ej längre! Jag har brådtom. Du synes ha aktning för baron An- karsparre, och vill du icke, att en förfärlig anlägg- ning går i verkställighet mot hans lif, så fördröj mig ej här ett enda ögonblick. Frisrocken försjönk i begrundande; men han ta- lade, under det han tänkte. Frisrocken var en prak- tisk man. — En förfärlig anläggning - en grym hotelse — ja, ja, det måste vara så! Då nan åter upplyfte sitt hufvud, nalkades han Falk med uppmärksamhet. — Tillåt mig att göra några frågor, bad han. Ni säger, att ni är baron Ankarsparres vän? — Jag säger det. C. F. Riidmtai. Starta Sanden. 11. i