Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-07-17
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTG Bengt H&gg». TEN Prenumerationspris: För helt år kr. 1:50, för tre qvarta! kr. 1,13, för hällt år 0,85 och ett qvartal SO öre, postberordi-iugsafglttiii lnbcriiknad. Fredagen den 17 Juli. Utkommer hvarje Fredag. Annonspris: Pr petitrad ti öre; fräi främmande ortor 1'. öre. Utländaka öre. FörlofniDgs-, vigsel- och födelaeannonser 75 öre; dödsaen' Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Cormpoed«at«s Boktryckari i 1800. THIkännagifvanden Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan 50 (Öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bon t rednin- gar. Inkasseringar ocb kommls- slonfirsnppdrag bos K Befallningsbaf- vande ro. m. Billigaste Inkassotaxa: För årsbunder, vid liqvid eiter anmauing, höget, on kr. Innebafs-are: v- Häradahöiding Per Arnaiider. (3336,13) bos länsstyrelsen, Hofrätts e. o- notarien K. 4 man der, ombesörjer mot lagstadgad taxa bacd- lioears inlämnande ocb uttagande- Träffas å landsbansliet kl. 10—2. Adrnsji: Lnnilakansliet. _ (63 -2,21) Hrr Jägare! Utan god ffrladdmng fås klen verkan! De mest jemna och kraftiga skott samt lättaste laddning ger svensk Patentförladdnlng. (166i 'G 31857;______________________ -v» - -.IilKKOPmGJ^- jfA? a -Stifta. I K&tfUga, BuiämAa <Er* eeJ? qearial t?cré9!oftrga mf5rta/triiigteUSdt SV* Hingst, som kao anmälas till för* säkr ng omedelbart före kastration, anses i 1 khet med g 27 i regi. såsom redan försäk- rad, då handlingarna bli f vi t af försäkrings- tagaren anderskrifoa ocb tillika med afgiften till veterinären aflemnade. WT* Föl, som vid födelsen baft lif, er- aitt.is vid dödsfall före kalenderårets siat med 50 kr. om stoet är föraäkradt i Östergötlands KreatursFörsäkrlngs-Bolag, (119; Länet och stiftet. Lediga bäradsskrlfvare- tjensten i Finsponga läns, Bråbo ocb Memmings härads fögderi sökes af: häradsskrifvaren i Uppvidinge hä- radsfögderi Per Gust. Albin Jurlan- der, landskontoristen i Luleå Henning Otto Natanael Ågren, landskontoristen i Östergötlands län Änders Boström samt e. o. landskontoristen i Verm- lands län öskar Kelson. Linköpings jern väg ssta- tion. Stationsinspektoren G Carls- son åtnjuter tjenstledighet under 16 dagar från den 15 dennes. Stationen förestås under tiden af stationskrif- varen K. Einander. Räntan & manufakturlån har af k. m:t nedsatts till 4 procent. Ett låneunderstöd af 31,600 kronor ur odlingslånefonden har be- viljats till reglering af Em&n emellan Lixhult och Snuggedam för torrlägg- ning och odling afsanka marker, till- hörande Torp, Virstad, Högmossehult, Ekenäs, Yttre Valåkra, Melby, Val- åkra, Drageryd och Stora Hanåsa i Högsby socken. Östergötlands kreaturs- försäkringsbolags styrelse beslöt vid tisdagens sammanträde ut- anordna ersättning för följande ska- dor; till F. Lindberg, Jersäter, enl. kompromiss- dom, för ett föl kr. 48: 50: M. P. Zakrison, Rustorp. för en häst kr ISO: -; L. P. Nil- son, Tasby. för en hast kr. 302:-: H.Han- son, Odensaker, för en häst kr. 32*J: —; P. G. Johanson. Safsviken, för en hast kr. 115: —; J. P. Johansson, Kungsvikstorp, för en häst kr. 340: -; H. Svenson, Luc- kerstad. fur en häst kr. 80: —; J. A. Carl- son, Sidkälla, för ett föl kr. 48:50; Th. Adel- svärd, Åtvidaberg, for ett föl kr. 48: —: L. A. Friberg, Borstorpet, fur ett nötkreatur kr. 55: —; N. M. Eriksson, Kftlebo, för ett nötkreatur kr. 70: —; Gust. Bergman, Bon- norp, för ett nötkreatur kr. 200: —: Summa 1,787 kronor. Stingåns reglering. Se- dan ur odlingslånefonden beviljats 300,000 kr. såsom lån för Stångåns reglering mellan Abyboda i Östergöt- lands län och Storebro i Kalmar län, hollo markegarne i tisdags samman- träde i Sevede tingshus i Vimmerby. Till arbetsbestyrelse valdes godsega- ren H. Nordström, Ålhult, ryttmästa- ren Ax. Tillberg, Storebro, bruksega- ren Ax. Fagerholm, Vallnäs, härads- skrifvaren Carlström, Vimmerby, hä- radsdomaren P. Jonsson, Fogelhem, hemmansegare D. Gustafsson, Qville- hult, och godsegaren H. Drangel, Väs- by. Arbetet påbörjas i höst. Reversförfalskningarna 1 östgötabanken. Af Åkerbo, Bankektnds och Hanekinds häradsrätt erhöll i går torparen F. F. Jonsson i Nyholm, Åtvids socken, sin dom. För de förut omtalade 4 förfalskningsbrot- ten (det var, som man erinrar sig för- falskade omsättningsreverser å smä- belopp) dömdes han till 2 månaders fängelse för hvardera samt för bort- snappandet af 2 avisbref till 1 må- nads fängelse för hvardera, eller till- sammans 10 månaders fängelse. — Äfven f. grenadieren C. J. Gran från Hvilebo i Kettilstad hade hän- visats till ofvannämnda häradsrätt för ransakning angående, i samband med hans reversförfalskningar, bortsnap- pade avisbref. Han erkände sig ock hafva vid 2 särskilda tillfällen bort- snappat sådana, 2 hvardera gången. Men som han befans hafva begått detta brott inom Kinda häradsrätt domvärjo blef han förvisad dit för ransakning. Sjögesta hållplats vid östra stambanan ter sig nu i prydligt skick, sedan en under sommaren anlagd tids- enlig och bastant kaj tillkommit i stället för den gamla plattformen af trä. Belåtenheten med jernvägsstyrelsen är allmän, icke minst derför att rätt- visa ändteligen skipats i fråga om biljettprisen hit och härifrän. så att man nu betalar för den väg man åker endast. På den sunda reformen kom- mer helt visst ej staten att förlora. Också är väl Sjögesta hållplats en bland de Ulligaste i sitt slag numera, sedan den praktiska anordningen vid- togs att låta äfven persontågen stanna der. Men, är det sålunda väl sörj dt för persontrafiken, tycka dock de goda Sjögesta-boarne, att ändock något fattas dem, nämligen trafik för gods; och alldenstund "bäst är att smida medan jernet är varmt", hafva de i dagarna ingått till kongl. styrelsen med begäran om utredning i och för anläggande af fullständig jernvägs- station vid Sjögesta. Närliggande delar af andra kommuner synas äfven vara intresserade för planen. Gammalt folk. Fredagen den 3 dennes begrofs förre torparen Jonas Nilsson fråu Kriken under Nystorp af Lomaryds socken, som hade upp- nått den höga åldern af nära 91 år. Utaf ännu lefvande personer i nämn- da socken finnas följande åldringar: förre arrendatorn Jonas Persson i Jonstorp under Härjestad Norrgård, som är född den 24 April 1799, och och således öfver 97 år; han är äldste medlemmen i socknen. Utom den sistnämnde finnas i socknen 4 per- soner, hvilka upplefvat öfver 90 års ålder, och mellan 80 88 års ålder hafva 10 personer uppnätt. Läkarefrågan 1 Valde- marsvlk, Sedan länsstyrelsen i Östergötlands lån till kongl. maj t in- gått med framställning om ordnande af låkareforhållandena i Valdt mars- viks distrikt och kongl. maj:t befalt medicinalstyrelsen att, efter vederbö- randes hörande, afgifva utlåtande i frågan, så har medicinalstyrelsen an- modat lånsstyrelsen att från veder- börande inom länet inom viss tid in- fordra förslag till styrelses utseende och läkares antagande ätvensom upp- gift om utfösta löneförmåner samt dermed jemte eget yttrande inkom- ma; kommande — tillägger medicinal- styrelsen i sin skrifveke — sedan dessa yttranden erhållits, ärendet att af medi- cinalstyrelsen remitteras jemväl till länsstyrelsen i Kalmar län för ena- handa åtgärd, hvad angår den del af Valdemarsviks distrikt som tillhör Kalmar län. Den "liberala valmans- föreningen" för Östergötland, hvilken bildades i Linköping i sön- dags, insatte i valkretskomitéerna bl. a. äfven hr David Nilsson i Banke- berg. Denne har emellertid meddelat oss, att han ej vill ha det ringaste att ska fa med den liberala valmansförenin- gen ? Det "liberala partiets" och "folk- partiets" hänsynslöshet — t. ex. i striden mot Olof Jonsson — torde ute i landskretsarne framkalla bakslag. Hr Nilsson, som ansluter sig till det törenade landtmannapartiets pro- gram, är fortfarande ordförande i Vi- folka, Valkebo och Gullbergs härads folkmötesbestyrelse, hvilken snart torde komma att inbjuda till valmöte, dock ej förr än valdagen blifvit be- stämd. Tillbud till en svårare jernvägsolycka yppade sig tör- liden lördags morgon vid Hästholmens hamn, då persontåget gick ned från stationen till hamnkajen med passa- gerare och gods, som skulle befordras med ångbåten öfver till Hjo. Derom skrifves till Ö. C : Banan går här i skarp, sluttande kurva, hvarför stor försigtighet måste iakttagas af förare och bromsare. Nämnde dag gick tåget helt sakta ned till hamnen, så länge det passe- rade kurvan, men sedan ökades far- ten helt plötsligt, så att det häftigt sammanstötte med några å hamn- spåret stående godsvagnar, af hvilka en kastades undan, en stålde sig rakt upp och en gick midt itu och liera illa skadades. En lycka var att blott tre passagerare medföljde detta tåg. Af dessa skadades en mycket svårt i ett af sina ben, hvarför lian måste bäras ombord och i Hjo forslas till läkare. De båda andra körde ihop sina hufvuden vid den häftiga sam- stötningen, hvaivid han som åkte bak- länges fick sin näsa illa ramponerad af den andres hjessa. Hade ej de om- nämnda vagnarne stått å banar, hade taget kört direkt i Vettern, liksom det hände å samma plats för några år sedan, um orsaken till olyckan sväfvar allmänheten ännu i okunnig het. Östgötarne 1 Amerika. Hr John A'son, son till kyrkoherden A. Alson i Vestra Tullstad, har ut- setts till valdomare i Cook county i staten Illinois i Nordamerikas Förenta Stater, en förtroendepost, som lem- nas endast till personer, hvilka äro fullt hemmastadda i statens lagar samt ansedda opartiske och i åtnju- tande af alla medborgares aktning. Vettertrafiken. En samman- slagning af ångfartygsaktiebolagen "Vista" och "Freja", hvilka båda, med båtar af dessa namn, trafikera traden Grenna — Visingsö— Jönköping har, som kändt, blifvit ifrågasatt. På stäm- ma i tisdags beslöto delegarne i "Vi- sta" att mot aktier i detta bolag in- köpa ångaren "Freja" och dess till- hörigheter för 14,000 kr. i ett för allt. Frejabolaget begär emellertid 17,000; det beror således på om det vill låta pruta med 8ig; annars skulle Vista- bolaget skaffa en båt till, hvarigenom den redan nu svåra konkurrensen komme att ytterligare skärpas. Vid stämman beslöts jemväl att höja "Vistas" aktiekapital från 35,000 till högst 75,000 kr. Till "Göteborgsveckan". De Svenska segelsällskapets båtar, hvilka skola deltaga i den stora tät- lingen i Göteborg, ha nu börjat gå här förbi, skrifves d. 15 d:s från Motala till Ö. C. I tisdags afton ditkommo 4 kuttrar, bogserade af lotsverkets ångare "Reserv I". Enär en äf kutt- rarna vid Björoavads bro fått en del af babords sida ramponerad, måste flottiljen qvarligga vid Borenshult medan arbetare från Motala verkstad afhjelpte skadan. Kl. 4 i går morgse bröt man åter upp. Hästpremlerlng hölls d. 15 d:s i Norrköping. Sammanlagd! uppvi- sades 53 hästar, af hvilka äldre hing- star 8, fölston 23, unghingstar 2, ung- ston 20. Af dessa godkändes och premierades: af äldre hingstar "Ri- gol", tillb. godseg. J. Philipson, Lodd- 6y; "Mac Ärras Heir", egare G. Han- nell, Rotenberg; "Thor" fr. Finspongs bruk; "L Hombre", tillb. godseg. J. von Leesen Krusenhof; "Ung Kim", tillh. godseg. Cl. Egnell, Rafnäs; "So- lid", tillb. kronolänsman E. Erickson, Bossgård; "Duncan", tillh. godseg. Kuylenstierna, Landsjö. Af fölston premierades 16 st, af unghingstar godkändes 1 och af ungston 13. Uppvisningen vai ganska vacker, den bästa som varit i Norrköping. Vid kreatursmötet 1 Norrköping d. 15 d:s var tillför- seln af saluförda djur obetydlig. Prisen å oxar voro från 250 till 350 ä 400 kronor paret och för kor 70—100 kr. pr st; tjurar gälde från 75-100 kr. pr st. Afsättningen var i början rätt fiffig. Kinda föreläsningsför- ening är namnet på en i Kinda- orten nyligen bildad förening, hvil- ken har till uppgift att anordna kost- nadsfria föreläsningar för ortens be- folkning. Till en början kommer nu på 9 ställen föreläsning att hållas af adj. A. Sterner från Linköping "om folklildnhigsrörehen i vår tid". Detta företag synes oss förtjena att på allt sätt uppmuntras och äfven tagas till efterföljd på andra håll. Föreningens ordförande är kyrko- herden d:r A R. Alvin i Hägerstad. Rågskörden har redan påbör- jats strax utanför Linköping. Den i sommar lådande svåra torkan har gjort, att rågen brådmognat. Rlksdagsmannavalet 1 Hammarkind ocb Skär- kind. En insändare i senaste num- ret at Söderköpings Tidning, hr A. G. Svensson i Ringarum & Lilla Norr- by, hvilken icke gillar nuvarande riks- dagsmannen hr A. Henricsons i Karls- lund hållning, förordar sammankal- lande af ett valmöte inom valkretsen för uppställande af en annan kandidat. Hr Svensson var förra gången Hen- ricsons motkandidat, men vill denna gång ej ifrågakomma. Ansträngande tjänstgö- ring. En konduktörs tjenstgöring är icke så lätt, som den med förhål- landena obekante föreställer sig, sä- ger Ner. Alleh. Vi ha framför oss an- teckningar af en sådan allmänhetens tjenare om hans tjenstgöring under ett år. Enligt dessa har han åkt un- der 162 nätter och till ryggalagt i me- deltal lö'/ä mil pr dag. Ännu hårdare tjenstgöring tyckes dock expeditörerna vid reseposten ha. En expeditör å linien Stockholm Nässjö reser i medeltal 23,3 nymil pr dag och tjenstgör 243 nätter pr år. Folkskolan. Till folkskollä- rare, klockare och organist i Krist- dala har valts E. C. Nilssén från År- hult i Döderhults socken. Häktad barnsköterska. 17-åriga pigan Johanna Math. Olaus- dotter från Boberg i Vånga socken har af kronolänsmannen C. A. Rin- nander häktats och inlörpassats till länsfängelset för försök att bringa ett sitt husbondefolks, hemmansegaren Jonssons i Bobergs och hans hustrus 10 månaders gamla barn om lifvet, Af polisundersökning i saken har ut- rönts att Oiausdotter i sitt föräldra- hem skaffat sig giftiga färgstofter och deraf gifVit barnet in, i afsigt att döda detsamma, samt att hon en gång för- ut gjort dylikt försök. Motivet till den hemska gerningen, som tack vare husmoderns vakenhet icke lyckades, uppgifver den häktade varit, att hon ville slippa ifrån tillsynen af barnet. Verldsgoodtemplarne ha på storlogemötet i Östersund verk- stält följande val, nämligen: till or- denstemplar polisuppsyningsman A. W. Styrlander (återvald), till vice ordenstemplar boktryckare O. G. Ek- lund, Stockholm (återvald), till ung- domsöivertemplarintendent J. Åhlén, Grängesberg (nyvald), till ordens- skattmästare bokförare J. A. Aulin, Eskilstuna (återvald), till kaplan kyrkoherde O. A. Staaff, Offerdal (ny- vald), till marskalk M. L. Sundström (återvald) och till ordensrådgifvare skollärare L. G. Broomé, Bårslöf (återvald). O.-deostamplars lön böjdes fiåo 1.000 till 1.5C0 kr, ordenesekreterareus löo faststäldes som förr till 1, 00 kr. skattmästarna arvode som förr till 300 kr Reformatorns redaktörs löo till 1,500 kr. ocb författarearrodet till 1 500 kr-, med redojörelsesky d gliet Vilsegången. (N. T.) En af- ton i sistforflutna vecka fick folket på gården Fristad i Skärkinds socken besök af en omkring 10 år gammal flicka med en liten gosse på armen. Flickan bad om mat och nattlogis, och då man frågade henne efter hen- nes föräldrar ooh hvart hon skulle, svarade hon, att hon kommit vilse och ej, besynnerligt nog, kände nam- net på föräldrarne. Om sitt hem visste hon blott, att det skulle ligga någonstädes i närheten af gästgifvare- gården i Täby socken. Hon hade gått till Söderköping och derifrån för- irrat sig till Fristad. Ett rykte har nu i dagarne spridt sig om, att en liten flicka skulle ha försvunnit från en gård i Drothems socken, och man tror, att det möjli- gen kan vara denna flicka. Hon stan- nar på Fristad till dess hennes för- äldrar blifvit funna. Difteri går fortfarande i Norra Tjust. Senaste uppgiften upptager 4 fall i Tryserum och 1 i Ukna, i hvilka socknar sjukdomen länge grasserat, skrifves till O. C. Nordiska lärarnes kel- ny kterhetsförenlng — sven- ska afdelmngen — hade den 9 ds årssammanträde i Östersund. I sty- relsen invaldes hrr J. Hylander, Norr- köping, (ordf.), L. G. Broomé, Bårslöf, (v. ordf.), lektor J. Bergman, Veners- borg, (sekret.), hr Vennerblad, Norr- köping, (kassör), samt fröken M. Pers- son, Fanstorp, hrrFridtjuf Berg, Stock- holm, och G. Svärd, Are. Till sup- pleanter utsagos folkhögskoleförestån- daren A. AhTslröm i Grebbestad och hr A. Rosvall samt till revisorer hr C. G. Gustafston och fröken Cli. Mo- berg, båda i Norrköping. Tidningen Polsljernan, utgifven i Upsala, antogs till föreningens organ. Trött pä lifvet. (N. T.) Vid 4-tiden häromdagen kastade sig en omkring 70 år gammal, arbetsklädd man vid namn Johansson i strömmen strax invid lasarettet i Norrköping, men varsnades hans förehafvande af en gumma och några pojkar, som ropade på hjelp. Sådan lemnades strax, hvarpå dr Hallbäck gjorde energiska återupplifningsförsök med honom, hvilka också kröntes med framgång, hvareiter mannen bars upp på sjukhuset, hvarest ytterligare vård egnades honom, så att han tros vara utom all fara. Ett starkt åskväder gick natten mellan sistl. fredag och lördag öfver en stor del af södra och mel- lersta Sverige och förorsakade på många ställen, icke minst här i Öster- fötland, eldsvådor och andra olyckor, å annat ställe i detta nummer med- delas kortfattade rapporter från skilda håll af landet rörande ovädrets fram- fart; här nedan meddela vi hvad som kommit till vår kännedom om de här i provinsen under sagda åskväders- natt timade olyckorna. En meddelare till O. C, som hade tillfälle att skåda det storslagna feno- menet från en af de allra högsta punkterna i Säby socken med mer än milsvida utsigter uppåt landet, säger, att han icke kan erinra sig någonsin hafva sett en naturtafla af så öfverväldigande, så hemskt sublim skönhet. Himlahvalfvet var mörkt som under en höstnatt, medan längs halfva horisonten en gördel af fräsande elek- triska eldtungor och bredt flammande lågor förbländade åskådaren. Ofta kunde, synnerligast mot norr, der ovädret rasade som värst, 3 a 4 blix- tar synas på en gång i olika färgtoner och olika reflexer. Härtill fogade sig under de korta ögonblick, då ej blix- tarne syntes, skenet från brinnande gårdar i fjerran bortom Holavedens skogshöjder. Vid Trehörningstorp i norra delen af Säby s:n slog åskan ned i en björk, några lå meter från ladugården, hvil- ken sålunda räddades af de omkring- stående träden. På platsen såg det sedan ut, som om man hade sprängt i berget, ty jord och sten hade slun- gats vidt omkring. Äfven ä det s. k. Hersberget vid samma gård slog blix- ten ned, också der i en björk. Ovädret fortskred med oförminskad häftighet under nattens lopp öfver större delen af vår provins. Resande å uppgående nattsnälltåget berättade, att under passerandet af sträckan mellan Stråisnäs och Mjölby man hade iakttagit icke färre än fyra elds- vådor, hvilka alla antogos vara för- orsakade genom antändning af blix- ten. — En väldig blixt sköt ned i lägen- heten Eken. belägen i närheten af Mjölby, strax öster om vägen till Eidslösa. Blixten tog vägen genom boningshusets skorsten, samtidigt de- lande sig. Den ena blixtgrenen ram- ponerade stugans yttre, afslet bräder och bortslugade takteglet m. m., den andra gick ned i eldstaden i ett rum 1 tr. upp och anstälde der åtskillig förödelse, hvarefter den fortsatte ned i undra våningens spisel, der den träf- fade en hustru Bard och utgick sedan genom förstugudörren. Personer, som utifrån åsågo åskslaget märkte, att ett stort eldklot ett ögonblick balan- serade öfver stugan. Hustru Bard, som satt på en låda vid spiseln, blef etter åskslaget sanslös, men qvick- nade snart till. Hon fick emellertid en mängd egendomliga skador å krop- pen dels i form af små runda, regel- bundet liksom utstämplade fläckar, dels liksom med en skarp knif skurna, linieräta sår och triangelformiga hud- afslitningar på benen. Hon torde dock snart blifva återstäld, enär.inga inre skador kunde förmärkas. Öfriga per- soner, som befunno sig i huset — flera äldre, som vistades å nedra bot- ten och några barn, som lågo till sängs i öfre våningen, blefvo lyck- ligtvis alldeles oskadade. — En särdeles häftig elektrisk ur- laddning egde samma natt vid pass kl. 12 rum öfver Bjälbo Fogdegård i Bjälbo socken, tillhörig riksdagsman Aug. Henricson i Karlslund, Skärkind. I ett ögonblick stod hela den långa ladugårds- och uthuslängan i eld och lågor. Förvaltaren L. Alund rusade direkt ur bädden ut i det brinnande huset och lyckades att af de 58 inne- stående fäkreaturen, som nyligen förut blifvit upptagna från betet, lösa 7 kor, som räddades, hvaremot de öfriga och bland dem ett par rastjurar blefvo lågornas rot Af dessa senare hade en lyckats slita sig lös och komma ut med en i bindslet vidhängande stockände ur väggen, men stupade strax utanför dörren, der han nu be- fanns liggande till en del förkolnad. Af de 12 mnestående hästarne löstes 4 af den tillskyndande stalldrängen, men de kunde ej, såsom så ofta är fallet, förmås att lemna sina spiltor, utan gingo sålunda döden tillmötes. Hemskt i sanning att se de i rader liggande förkolnade dj urkropparne bland de ännu följande dagen brin- nande ruinerna, hvaritråo helt natur- ligt en intensiv lukt spred sig. Alla till gården hörande hus med undantag af sjelfva boningshuset och dess tvenne flyglar, hvilka alla dock voro svårt hotale, nedbrunno i grund Från Skeninge erhölls, i följd af il- bud från brandstället, en af de större sprutorna med tillhörande slangkärra och manskap. Denna undsättning vi sade sig vara af god verkan, tack vare den tillräckliga vattentillgången Med de nu nedbrända husen, fem till antalet, gingo äfven 300 lass ny- bergadt foder förlorade; man hade just samma qväll kört in det s.sta af foderskörden. Husen såväl som djuren och fodret voro försäkrade i lä- nets gamla brandstodsbolag för omkr. 50,000 kr., men egaren gör dock en ej obetydlig förlust, beröfvad, som han nu är, både hus, redskap, djur och foder. Vid referentens besök på lördags f. m. brann det ännu ganska friskt bland lemningarne af de döda djur- kropparne, en eld, som i skyddet af de ännu qvarstående gj uthusväggar- ne, hvilka utgjorde ruinerna efter la- dugården, man fann för godt att ej afsläcka för kadavernas hastigare för- tärande. Anmärkningsvärdt är, att en lik- artad olycka, då vållad genom gni- stor från närbeläget bränneri, för un- gefär ett tiotal år sedan öivergick samma gård, hvarvid äfven hela krea- tursbesättningen gick förlorad. — Vid midnattstid hade ovädret nått fram äfven till Linköpingsnejden och voro blixtarne så intensiva och dundret så väldigt, att man ej här kan påminna sig dess like. Lyck- ligtvis anstälde åskan här ingen större olycka. Telefonledningarne längs vä- garne å skilda håll utom staden blefvo dock ansenligt ramponerade af täta åskslag och ett eller annat träd i skogarne torde ha fått en kännbar knäck. I närheten af lägerplatsen Malmen slog åskan ned å tre olika ställen, lyckligtvis utan att antända. Det befäl, som leder släckningsväsendet i lägret, ifall eldsvåda skulle utbryta, var i rörelse för att genast vara till hands, ifall behofvet dertill påkal- lade, och få voro de af manskapet, som fingo en blund i sina ögon. Vid Tokarps gård i Stjernorps s:n slog åskan ned i ladugården. Hus- folket, som nyss insomnat, väcktes af åskvädret och vid en mycket skarp knall steg arrendatorn Emil Petters- son upp och såg ut genom fönstret samt fick se att ladugårdslängan fattat eld vid norra ändan. I största hast ropade han då på drängarna samt sprang ut på gården, men nu stod byggnaden i hela dess längd i full låga, hvadan det såg ut som om åskan skulle gått in vid norra gaf- veln samt sedan passerat byggnaden i hela dess längdriktning- Som nå- gon större slangspruta ej fans när- mare än vid den nästan V< mil der- ifrån belägna byn Bjäsätter, var rädd- ning omöjlig, utan nedbrann ladu- gården med den förvarade 10 lass hö samt vagnar och åkerbruksred- skap till grunden. Några svin lyc- kades man rädda, men tvenne kalf- var och 16 höns blefvo lågornas rof Byggnaden var i länets gamla brand- stodsbolag försäkrad för 10,000 kr., hvarför egarne, hrr Gustaf Larsson i Maspelösa och G. A. Wiklander, ej torde göra någon så stor förlust För arrendatorn, som hade sin redskap mycket lågt försäkrad, torde deremot forlusten blifva mera kännbar. jnare på natten gick åskvalret ut öfver östligaste delen af vår provins och drog sedan vidare norrut. 1 Norrköping lär, säger N. T., åskan hatva slagit ned i ett hus nere på Salt ängen, der strålen säges hatva trängt ned i eu skorsteuspipa, dock utan att anställa någon skada. — Enligt meddelande till ö. C. blefvo samma ovädersnatt vid Gottenviks egen- dom i Jonsbergs s:n 17 nötkreatur, som voro ute på bete, ihjälslagna af blixten. Alla dessa djur anträffades sedan på morgonen liggande döda i en klunga. Om åskslaget i Gottenvik skrifves till Östgöta Corresp. närmare: På Öbbnebo skog både grefve Stenbock på Gottenvik 25 ungnöt, 17 större och 8 mindre. I lördags kl. 11,30 f. m. träffades alla de 17 större dödade at blixten, nära en liten tall på ett litet lågt berg å en liten hagslätt. Alla djuren lågo mycket tätt hopade. Å tre syntes repor och brännmärken i håret, å ett var ögat utslaget och ett horn afslaget. De dödade djuren voro alla fina rasdjur. De voro i Östergötlands låns gamla brandstods- bolag försäkrade för 100 kr. stycket. De 8 mindre ungnöten voro troligen ej i de störres sällskap. Åskknallen, som inträffade kl. halt 2 f. m, var så stark, att den hördes vidt omkring i orten, och många i trakten sprungo ut och sågo efter, om åskan slagit ned i deras fähus. — I Kolstad i Heda, åbo J.Johans- son, tändes af åskslag en ladugård, hvarvid äfven ett par kalfvar och några höns innebrändes samt några lass inhöstadt foder gick upp i rök. Ladugården var försäkrad för 1,500 kronor i länets gamla brandstodsbolag. Åskeld eller ej? I fredags natt under då rådande starka åskvä- der antändes och nedbrann en min- dre stugubyggnad å torpet Hagarp under Nyamåleti i sydligaste ändan af Säby socken. I stugan bodde en ko- lare Andersson. Det sades i början, att elden förorsakats af ett åskslag. Denna uppgift synes dock vid närma- re eftersinnande mindre sannolik, all- denstund, enligt meddelarens och mån- ga andras personliga erfarenhet, just i den delen at socknen intet som helst åskväder då iakttogs. Eldsvåda. Först nu ingår un- derrättelse om att vådeld, uppkommen genom att gnistor från skorstenen an- tändt ett spåntak, d. 22 Juni ödelagt ett boningshus samt två uthus i Brink i Häradshammar, egare N. P.Månsson. De nedbrunna husen voro försäkrade i länets gamla brandstodsbolag för 1,475 kr. och af branden förstörd lös- egendom tillhörig nämnde Månsson för 1,016 kr. samt sådan tillhörig en dräng för 136 kronor. "Ullmarknaden" i Norrkö- ping i lördags beskrifves af N. T. så- lunda: Åtskilligt folk ha hitkommit och gjort sina uppköp, "musik" i långa banor har af de små exeqve- rats å pipor och bleckinstrumenter m. fl. "instrument" o. s. v. Till följd af den regniga väderleken torde an- talet marknadsbesökande icke varit så stort som annars. Kommersen tyckes i synnerhet hafva galt kon- tekttyrer, karameller och dylikt. Kreatursmarknaden pä förmidda- gen å kreatursvallen utanför Norr tull utmärkte sig för helt obetydlig tillförsel. Deremot hade ett rätt stort antal hästar blifvit saluförda å häst- marknaden å samma plats på efter- middagen. Priserna voro mycket vex- lande: 100 ä 150 till 300 och 400 kr. pr st. efter djurens beskaffenhet. Blodigt slut på giljarfär- den. Ett hemskt och sorgligt drama utspelades natten mellan sistlidne lör- dag och söndag vid Medhamra i Hage- byhöga socken. Dit anlände vid Il- tiden på qvällen mureriarbetaren Carl Elf från Motala. Vid ankomsten sam- manstötte han med i Medhamra bo- ende t trädgårdsmästaren A. F. Lind- berg och råkade genast i gräl med honom med anledning af något rival- skap, då L. nu erfor att E. var ute i älskogsärenden till Medhamra. Grälet urartade till slagsmål, hvari E. var den starkare. Nu grep Lind- berg, som vid tillfället var onykter, till ett ödesdigert medel. Han skyn- dade in efter en sadelmakareknif och tillfogade med denne Elf ett svårt sår i halsen. E. föll till marken under utropet: "jag dör!" L. blef genast nyk- ter af förskräckelsen öfver hvad han gjort och uppväckte samt utkallade den straxt bredvid bot nde kronoläns- mannen till den förblödandes bistånd, angifvande sig samtidigt som ger- ningsmannen. L. togs genast i för- var, och man skyndade till E:s hjelp. Det var ej mycket lif i Elf då. Knif- ven hade gjort en lång, mycket djup skåra tvärs öfver venstra sidan af halsen. Sedan man provisoriskt skött om såret, iordningstäldes med stör- sta hast en skjuts för att forsla den sårade till läkare i Motala. Man hade emellertid ej hunnit långt på vägen, då man fann att lifsgnistan hos Elf redan slocknat, och man vände der- för tillbaka. Elf, som var omkr. 22 år gammal och bodde hos sina föräldrar i Motala, hade nu der arbete vid hr Tb. Lin- dens bryggeribyggnad. Han har förut varit gardist. Lindberg, som är född i Medhamra 1860, lär i sin vandel förut ej gjort sig känd för någon oordentlighet, utan tvärtom varit en stillsam och hygglig man. Han in- förpassades i går till Linköpings läns- fängelse. Jagt på gräsänder är i Östergötland förbjuden intill den 21 i denna månad. Vägdelnlngen 1 Valkebo. Landtbrukaren Hugo Grönqvist å Tu- na har hos kammarkollegium anfört besvär öfver k. befhdes utslag den 30 sistl. Maj angående den nya vägdel- ningen i Valkebo härads väghållnings- distrikt. För potatisodlare. En ny potatissjukdom har senaste åren vi- sat sig på potatisens blad och igen- kännes derpå, att bladen så små- ningom gulna, allt efter som det bildar sig isolerande, torra fläckar på dem. Dessa fläckar lära ha en af- rundad, något kantig form och äro här och hvar kringspridda på blad- ytan; till en början äro de ljusbruna, men bli längre tram intensivt bruna. Dessa fläckar sammansmälta så små- ningom, och hela blasten borttorkar. Den vanliga potatissjukdomen upp- träder med bruna fläckar, som i fuk- tigt väder på bladens undre sida äro omgifna af en hvit mögelrand. Iakttages i år någon sjukdom på potatisblasten torde prof insändas till professor J. Ericsson, experimental- fältet, Albano. — Mot potatisens mögelsvamp- sjukdomar har uppfunnits ett red- skap, draget af en häst och hvarmed sex rader potatisstånd kunna på en gång besprutas med en lösning af kopparvitriol, hvilket, som bekant, är ett gift för sådana snyltgäster. Eksjöbor med tur. Vid tombolan å Malmöutställningen har högsta vinsten, 100 kronor, utfallit två gånger de senaste dagarna och båda gångerna tillfallit Eksjöbor. 22U liggande pligt. Döden har äfven sitt finger deri. Ef- ter att prins Carl Augusts bortgång länge varit för- utsagd, har ni nu den oskattbara äran att öfvertyga oss alla derom, då ni i morgon i åsynen af hela huf- vudstadens befolkning har att återföra hit hans — lik. Tå ena sidan om den strålande transparenten tändes nu en ny sådan, hviiken förestålde Svea, sör- jande vid Carl Augusts grafmonument. Grefvinnan Piper hade icke endast tänkt på sin brors vänliga furhållanden till det franska hofvet, utan äfven på hans sorgliga åliggande att tjenstgöra såsom riksmarskalk vid den dagen derpå stundande högtiden. Ehuruväl Vauvenards yttrande kastade en rätt egendomlig slagskugga öfver det festliga ögonblicket, gingo efter förut gifna tillsägelser anordningarna med transparenternas aftäckande sin bestämda gång. — Denna årsdag, fortfor Vauvenard, såsom om allt, hvad han yttrade, vant endast hedersbetygel- ser, denna årsdag är derför en vigtig bemärkelsedag i ert Hl, som visserligen förtjenar att firas af er och af edra efterkommande. Då Vauvenard åter tog till ordet, aflägsnade sig grefvinnan Piper. Med förtroende hade hon bedt ho- nom helsa Fersen. och nu — utan att hon kunde afbryta honom — gjorde han det på ett sätt, som lika mycket både smärtade och förtröt henne. Eg- nade han hennes bror en uppmärksamhet eller hvad betydde hans ord? Flertalet af de närvarande kän- de Vauvenard ganska litet. Om, livad han sade, i mer än ett afseemle föreföll dem högst olämpligt, förbjöd dem sjelfva stället, der de befunno sig att i något afseende ingripa. Vauvenard var ju lika väl som de en gäst der. En del antjg för utrigt, att han saknade kännedom dels om de verkliga förhål- landena inom Sverige i allmänhet, dels möjligen också 221 i det svenska språket, för att sä ordna sina tankar och lägga sina ord. som tillfället eljest bjöd. Ehuruväl Fersen högt uppbar sin stolta panna, stod han förstummad. — Man talar om försoning här i verlden, fort- for Vauvenard, man skulle kunna tala lika mycket om hämden. Hela Europas alla monarkiska intres- sen skulle vilja hämnas den franska dynastiens fall. Och månne icke äfven Carl Augusts dödsfall förut- sätter en vaknande känsla af hämd? Hämden kan äfven försona. Om det franska folket den 20 Juni li91 ropade hämd! torde det svenska folket likale- des den 20 Juni 1810 komma att ropa det. Dessa två dagar i ert lif, ers excellens, måste alltid på ett underbart sätt stirrande afspegla hvarandra. I alla tider måste alltid någon hålla i tömmarne till det frustande spännet. I morgon skall ni göra det, ers excellens, såsom riksmarskalk. I Frankrike gjorde ni det såsom kusk. Ni är en stor man, ers excel- lens! — Vi helsa er med vördnad och tillönska er lycka och framgång. När morgondagens sol går ned. har ridån fallit för 2:ne vigtiga dagar ert lif, årsda- gen den 20:de. I historen skall ocksä samma transpa- rent sträla ölver dem båda? Vauvenard tystnade. Ljudet af hans sista ord hade knappast hunnit att du bort, förrän det genom de fortfarande öppna dubbeldörrarna från terrassen inströmmande ljuset hastigt tilltog i glänsande styrka, uch då man på en gång vände sig om, i hopp att erfara något anslå- ende nytt arrangement, fann inan visserligen äfven att förhallandet sä var, men, livad man fann, var likväl vida mer ötverraskande än det föregående. Ett allmänt utrop af förvåning hördes äfven. Grefvinnan Piper återkom i detsamma. Icke heller hon kunde vid anblicken af den i 224 det hette i dessa skrifvelser, nationaläran blifvit kiånkt, och det eljest vore tara värdt, att de brotts- lige skulle lemnas oantastade. Af dem må åtmin- stone en enda här återgifvas: "Svenskar! En af gift mördad prins mätte kun- na förmå eder att hämnas hans minne!-' hette det i denna skrifvelse. "Några förnäma, illsluga perso- ner hafva utgjort länkarna i denna afgrundskedja. Svenskar, vaknen! Ännu finnes en skymt af rädd- ning, men den får icke försummas, och IJod måste flyta. De högas nedrigheter måtte väl nu ej längre af er kunna lidas, ty veten, att styrkan, den väsent- liga nämligen, ligger alltid uti största mängden af handfasta och eniga armar. Dem ega vi. Förenom dem, och snart skolen 1 se den uppsatte krachanen falla, och må ej heller den illa sinnade qvinnan af eder vinna någon försköning'i." Alla åhörde dessa proklamationer till folket med bestörtning och häpnad. Fersen hade småningom återkommit från sin, föl- att så uttrycka oss, föistening. Ansigtet bol- lade åter lefva, stålet i hans karaktär att tjådra och spänna sig, elden i hans väsen att flamma i hans ögon. - Krachanen? sporde Fersen. livad menai man dermed? Kanske mig? - Och den illa sinnade qvinnan, frågade gref \ innan? Menar man mig dermed? Intet svar följde pa dessa frågor. Alla iakttogo den djupaste tystnad. - Men på hvad sätt, frågade Fersen vidare, hafva dessa papper väl kunnat komma hit in? Ingen förmådde att derom gifva någon upplys- ning. ■' Se Bergman—Schinkels minnen, femte d«4en. 217 begifvit sig till Haga, der Carl XIII då uppehöll sig, i ändamål att få företräde hos konungen. Klädd i full uniform och dragen af ett sex hästar starkt spann, ville han gifva åt sitt besök all den officialitet, som stod till hans förfogande. Han smickrade sig också med, att, då han dagen derpå skulle såsom riksmar- skalk tungera vid den aflidne tronföljarens intåg i hufvudstaden, ett samtal derom med konungen var i sin ordning och påkalladt. Anländ till Haga och anmäld till företräde, lät konungen emellertid, oak- tadt Fersen tillkännagat att han just hade något att tala med honom om morgondagens högtidlighet, svara honom, "att han ej kunde emottaga honom". Ko- nungens mening var väl äfven att såra honom, fast- än taktlösheten å hans sida, strängt taget, väl var långt större än den beräknade skymfen. Ett djupt allvar, sade vi, hvilade öfvei Feisens utseende, då han inträdde i salongen. Så var äfven förhållandet. Emellertid hann man inte närmare betrakta ho- nom, förrän Vauvenard steg fram. — Af fru grefvinnan Piper lur jag hiifvit an- modad, yttrade han. att på denna dag, så betydel- sefull för ers excellens, hembära er vår vördnad. I dag för nitton år sedan eller år 1791 öfverlefde ers excellens i Frankrike en biand de vigtigaste tilldra- gelserna i sitt lif, och i dag samma årsdag, ehuru- väl nitton år senare, öfverlefver ers excellens en ej mindre vigtig inom sitt eget fädernesland. Det vai den 19 Juni 1791, som alla förberedande åtgär- der voro afslutade, för att genom flykten rädda den gamla franska konungafamiljen, 1'ancienne regime, och i dag äro desslikes alla förberedande åtgärder at- C. F. Riddcritai. Sim (o Hämtat. II. -t,