Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-07-31
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTfiÖTA-POSTEN Bengt Hägge tu* . . k El*are °cb lorlägjrare: lkH*bolag«t Ö.tglita Correspendentens Booktryckerl. Verkställande direktör: Frodr. Hammarström N:r 31 Prenumerationspris: För helt är kr. 1: 50, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft är O,85 ch ett qvartal 50 öre, postbefordi-ingsafglften luberäknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 31 Juli. Annonspris: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska annOGSer 15 öre- Förlofniogs-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1; 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Corre»pondenten> Boktryckeri i Linköping. | 1896. Kungörelser. Kungörelse. Ydre kompani om rade X:r SI till- hörande och Kongl. Första lirgrenadierrege- meutet tilldelade bevariDgamao hvilka i år äro skyldige att undergå 2. årets vapenöfmng (inryckniogadag den 20 Aogueti och utryck- nmged-g den 12 September), Ramlas Vid Kam4måla Onsdagen den 10 An- nat! kl* 3 e. m. tor undergående af 2. klamena möte. Till samlingen medföras inskrifoinjrsbok. Värnpligtig, som erhållit Kongl. Maj t Nådiga tillstånd att afflytta från riket, men fortfa- rande vistas inom landet, erinras om sin skyl digbet att inställa sig till ufning i likhet med öirige tjenatgöringstkyldige. Aabyaand* TåDgarp de 23 Juli 1R96. Victor Do Riets, Befalhafvare för Ydre kompaniområde N:röl. (6876,180) Tillkånnagifvanden. Advokat-Byrån, Lmköpmg. Storgatan 60 (öfver postkontoret), ombesörjer rätteKinKar, bomtrednln- tc«r, inkasseringar och kommU- »ionirsnppdraK bos K. Befallningshaf- vanrle m. m. Billigaste inkassotaxa: For årskunder, vid liqvid efter aumaeiog, högst en kr. Inuebsfvare: v Häradshöfding Per inunder. _(8S36,13)___________________________ Kommissionären hos låmtyreliei, Bofrltta e. o. notarien K, ombesörjer mot lagstadgad taxa hand Ungars inlemnande oeh uttagande. Träffas å landskansliet kl. 10—2. Adress: Landakansllet. (6302,91) Vid FolkMiskolan och Landtmaanaskolao i Lnanevad börjar ny kurs för unge män den den 29 Okt. Några medellöse kunna få inulaie. om de anmäla sig före d. 15 Sept. Fullständigt program sändes gratis pä begäran. B. Odhner, Föreståndare; Adr. Sjögestad. ____________________________(7049.185) Valmöte. Då altmän önskan blifvit spord, alt en annan kandidat Sn den nu- varande riksdagsmannen må bli uppståld till det förestående riks- dagsmannavalet i Björkekinds m fl. härads domsaga, torde de röst- berättigade, hvilka intressera sig för frågan, infinna sig vid Boss- gård, 0. Husby, nästa Sön- dag den 2 Augusti kl. V, é e. m. for kandidatfrågans ord- nande. (7079,187) Den 31 Juli. Vår orts första riksdagsmannaval. Det törsta nksdagsmannavalet i ar inom vira orter är det, som eger rum nästa söndag, den 2 Aug., i norra och södra Vedbo härads valkrets. Kretsen representeras iör närvaran- de af riksdagsmannen Oskar Erickson i Bjersby, hvilken ock vid flera val- möten uppstälts såsom landtmännens kandidat äiven iör det nu förestående valet. Riksdagsmannen Oskar Erickson är en af andra kammarens mera be- märkte män ocb har i mångfaldiga afseenden fått mottaga bevis på riks- dagens förtroende. Han är ock en af det förenade landtmannapartiets mest framskjutne medlemmar, på hvilken den allmänna meningen ganska otve- tydigt pekar såsom den lämpligaste mannen att en gång — då hr A. P. Danielsson kommer att lemna den fiolitiska vädjobanan — upptaga hans edaremantel. Det är derför helt förklarligt att valkretsen gerna vill behålla en så- dan representant, hvilken ock bättre än någon annan är i stånd att i riks- dagen verka gagnande för sin ort och iör det gemensamma fosterlandet. Också har bland valkretsens jordbru- kare och protektioniska befolkning intet annnt namn ifrågasatts. Detta med rätta. När man har fördelen att ega en representant, som är väl för- trogen med sina valmäns intressen och behof, som delar de åsigter, hvil- ka hysas af valmännens flertal, och som genom den ställning han i riks- dagen lyckats tillvinna sig, såsom en förgångsman, är i tillfälle att för sina åsigter skaffa gehör, helst han dertill besitter god förmåga att fram- ställa sin mening — under sådana förhållanden skulle det ju vara all- deles oförklarligt, om man skulle äflas att söka i riksdagen insätta en helt ny person, främmande för riksdagens arbeten och utan ringaste inflytande bland kamratersa. Det är emellertid så, äfven inom Vedbohäradena, att en del nykter- hetsvänner — vi säga en del, ty äf- ven bland nykterhetsvännerna finnes förståndigt folk — till hvad pris som helst måste försöka att "göra oppo- sition". Det är egentligen obegrip- ligt, att de protektionistiska landt- männen i riksdagen alltjemt visat så mycket tillmötesgående mot nykter- hetsmännen, som fallet varit — hr O. Erickson har ju sjelf oftast vo- terat för nykterhetskrafven — då man gång på gång ser, huru nykterhets- vännernas ledare och hela den ledda skaran begagna hvarje möjligt till- fälle att skada och motarbeta de pro- tektionistiska landtmännens sträfvan- den. Har något exempel gifvits, då nykterbetsmännen ej slutit förbund med radikaler och frihandlare? Huru var det nyligen vid valet i hr Sjöbergs valkrets i Jönköpings län? Sökte ej nykteristerna der få in en frihandlare? Och samma försök göres i hr O. Ericksons valkrets. Der ha en del af nykterhetsvännerna — vi hoppas dock att flertalet bland dem äro för- ståndigare än så — slutit förbund med de få der existerande radikalerna och uppsatt såsom kandidat frihandlaren sjökaptenen Nordling i Tranås. Hr N. har visserligen sagt sig ej vilja ändra tullarne, men hvad sådant tal af en principiel frihandlare betyder, har erfarenheten,så ofta visat. Ingen kan tvifla på, 'att han liksom alla hans meningsfränder genast skulle rösta for alla jordbrukstullars afskaf- fande. De som närmare känna kapten Nordling, anse visserligen hans kan- didatur absolut ofarlig, ja de taga den ej ens på allvar och betrakta hans uppställande såsom något slags roligt skoj", men valmännen i de afjägsnare delarne af domsagan, hvil- ka ej ha det ringaste reda på härom och som få valsedlar stuckna i hän- derna på sig af engagerade kringfa- rande velocipedister, de bara rösta, ty så lyder kommandot. Och man skall fa se, att denna mest på gyc- kel skapade kandidatur dock kom- mer att kring sig samla en hel flock röster. Kapten Nordling är såsom enskild man en aktningsvärd person, derom är ej tu tal; men han är ej skapad for politiken. Han har egentligen tre käpphästar, som han rider på och de äro: 1) allmän rösträtt 1 2) ned med prä- sterna 1 och 3) ned med militärerna! Allt annat intresserar honom föga. Ganska karakteristiskt var ock ett hans yttrande på det skojfriska val- mötet i Tranas i fredags atton. I pa- tetiska tonfall utropade han: fä vi blott allmän rosträtt skola vi utspy allt reaktionärt elände med både pre ster och militärer". Han är sålunda hvad man kallar "stor i orden", men annars så hjertans beskedlig och väl- menande. Han är ej någon farligare revolutionär än t. ex. gamle Carlén i tiden, hvilken fick det karakteristiska binamnet — "revolutionsfaret". Som sagdt, under vanliga förhål- landen skulle man kunna taga hr Nord- lings kandidatur från den skämtsam- ma sidan, men då man vet, hvilken agitation, som från den radikala sidan btdrifves, och huru okritiskt en del nykterhetsfanatici afgifva sina röster, så anse vi oss böra mana valkretsens alla besinningsfulla och samhällsbo varande landtmän att de ej må göra sig för såLra på utgången utan man- grant infinna sig vid valurnan. Det är af vigt att de afgifna rösterna bli så många som möjligt, ty en stor majoritet vittnar om fasthet i åskåd- ning och ger åt den valde ett kraftigt ryggstöd. En hvar, som önskar den nuvarande framstående representanten omvald, må ock göra sitt bästa att få liktän- kande med fram till valurnan. För- sumlighet och liknöjdhet kan lätt be- reda motståndarne seger. På valsedeln bör stå. Riksdagsmannen Oskar Erickson, Bjersby. Länet och stiftet. Tåkern. Chefen för Östra Väg- och vattenbyggnadsdistriktet, major E. J. A. Westerberg har i dagarne besökt trakten omkring Tåkern för att på ort och ställe taga del af de omstän- digheter, som äro förbundna med den föreliggande sänkningsfrågan och så- lunda kunDa grunda det utlåtande, som af honom kommer att infordras i ärendet, på egen iakttagelse, hvilket under nuvarande omständigheter med vilda agitationer mot företaget torde vara synnerligen vigtigt. Tingsafslutning. Måndagen den 17 nästa Augusti manad kl. 2 30 e. m. sammanträder Vifolka härads- rätt å tingsstället Sya för afslutande af nu pågående lagtima ting med Vi- folka härad. Ur Östgöta Coprespon- dentens redaktion har åtgått vår aktade medarbetare, fil. kand. K. J. Andersson, hvilken erbjudits och antagit samt nu tillträd! plats såsom redaktionssekreterare i Helsingborgs Dagblad. Hr A. har under de år, han tillhört Östgöta Corresponden- tens redaktion, gjort sig värderad för framstående tidningsmannaegenska- per samt här utfört ett nitiskt och pligtroget arbete, hvadan vi af hjer- tat lyckönska honom till vunnen be- fordran, fullt förvissade om att han äfven på sin nya, mera ansvarsfulla post skall göra sig förtjent af sam- ma förtroende, som han här med rätta åtnjutit. Furstemöte. Konung Oscar och czar Nikolaus lära komma att sammanträffa i Köpenhamn — på Fre- densborg — dit czaren kommer att begifva sig efter sin stundande resa till Wien, skrifver G. H. T:s ryske korrespondent från Petersburg. Drottningen besöker Om- berg. Enligt hvad det berättas med anspråk på tillförlitlighet ämnar drott- ningen vara konungen följ ak tig vid dennes besök på Omberg i slutet af nästa månad. Enskilda jern vägar, som hädanefter lemna biljett- prisnedsättning. Jemvägssty- relsen tillkännagifver, att förvaltnin- garna af nedan nämnda jernvägar medgifva att mötesdeltagare, hvilka erhålla tillstånd att å statens jernvä- gar lösa s. k. rabattbiljetter på resor till ooh från platsen för ett visst möte, få j em väl å ifrågavarande enskilda jernvägar färdas fram och åter mot af gift såsom för enkel biljett nämli- gen: Borås, Filipstad—norra Bergslags, Fogelsta— Vadstena—Ödeshögs, Frövi— Ludvika, Gefle—Dala, Gärds-härads, Hessleholm—Markaryds, Hjo - Stens- torps, Kalmar, Karlshamn—Wislanda, Karlskrona—Vexiö, Klippan—Röst- ånga, Kosta—Lessebo, Kristianstad — Hessleholms, Kristianstad—Immelns, Kristianstad — Åhus', Krylbo — Nor- bergs, Köping—Hults, Lidköping- Skara—Stenstorps och Lidköping— Håkantorps, Malmö-Genarps, Malmö —Tomelilla, Mariestad—Kinnekulle, Mariestad—Moholms, Mora—Venerna, Nora—Karlskoga, Nordmark— Klarelf- vens, Norra Södermanlands, Nybro --Säfsjöströms, Nässjö—Oskarshamns, falsboda—Fmspongs, Svartelts, Sölves- borg — Kristianstads, Ulricehamns, Varberg—Borås, Vexiö - Alfvesta, Vis- landa— Bolmens och Östra Vermlands, äfvensom ångbåtsleden Hjo—Häst- holmen. Ny läkare i Ramfall. Vid i mandags förrättad t val' till läkare vid Tranérska sjukvårdsinrättningen i Ramfall blef (efter framlidne fältlä- karen C. M. Appelberg) doktor Karl E. Väller i Stockholm dertill utsedd med 13 röster mot 2, som tillföllo doktor Hugo Kruuse i Avesta. Difterisjukdomen a Rän nesiatt har ej utbredt sig vidare. Af de tio från grenadierkårens skolor isolerade äro fortfarande endast sex angripna. Af det isolerade bevärings- manskapet äro endast sex eller sju qvar. Lärarinneval. Till lärarinna vid Godegårds småskola invid kyr- kan är antagen fröken Charlotta le Grard från Finspong, meddelas Ö. C. Farliga leksaker. En tjen- steflicka i Brevik, nära Eksjö, roade sig häromdagen med en dynamitpa- tron och en tändsticka. Nu ligger hon på Eksjö lasarett och begråter för- lusten af tre fingrar på ena banden. En faltridt frän Ränne- slätt till Grenna har företagits af en afdelning ur Smålands husarrege- mente. Den återvände i söndags och passerade dervid Nässjö samt rastade å Ingarpsbergs egor i närheten af stationen. Såväl manskap som hästar befunno sig vid god kondition. MTjeltbrand har utbrutit å egen- domen Dängestorp i Eksjö landsför- samling, hvilken egendom nu förkla- rats smittad af nämnda sjukdom. Löfträden gulna. På grund af sommarens svåra regnbrist ha löf- träden å högre liggande punkter i Ydre härad och äfven i Kinda börjat gulna, så att kullarne nu se ut såsom an- nars i September eller Oktober må- nad. I dessa orter har föga regn fallit efter midsommaren. Deremot kom rik- lig nederbörd före denna tid, så att skörden då hann taga fart och i alla fall blifvit vacker. Sjelfmord föröfvades i mån- dags af skomakaren J. Jonsson i Falla Åtvids socken, derigenom att han dränkte sig i den närbelägna Falla- sjön. Orsaken till den förtviflade hand- lingen är icke med visshet känd, men antages vara sorg öfver hustruns un- der en länge tid sinnessvaga tillstånd, som på senare tiden tilltagit i en allt mer oroväckande grad. Energiska försök att återkalla J. till lifvet gjordes af kyrkoherde Rosen- qvist och en i hans familj för tillfället vistande sjuksköterska, men utan re- sultat. Efter händelsen tog hustrun ett par af familjens barn och rodde ut på sjön — i hvilken afsigt vet man ej — men varsnades och åter- fördes i land, skrifves till Ö. D. Försvunnen är sedan sistlidne måndag, den 27 dennes, statdrängen J. P. Isaksson från Bosgård, V. Hargs s:n. Isaksson hade för någon tid sedan blifvit stångad af en tjur i hufvudet, men man hade icke märkt någon rubbning i själsförmögenheterna till följd deraf. Möjligen har dock hjer- nan blifvit på något sätt skadad och Isaksson under sinnesförvirring för- kortat sitt lif. Trots ihärdigt sökan- de i trakten rundt omkring har man icke lyckats anträffa något spår af den försvunne. Icke heller i den när- belägna Hargsjön, der man draggat under tisdagen, har han kunnat upp- täckas. Sista gången han sågs, var han barfota, utan hängslen med roc- ken kastad öfver axlarne, och hade han då sagt sig skola gå ut åt går- den. Isaksson var född 1836, alltså 60 år, meddelas ö. C. BetalnlngsinstäUelse. (N. T.). Grosshandelsfirman Kjellgren & Ringdahl i Norrköping (innehafvare: hrr C. J. Kjellgreta och C. P. Ring- dahl), hvilken sedan början af 1880- talet bedrifvit qvarnrörelse der i sta- den, har i dagarne instält sina be- talningar. Delegarne hafva i år hvar för sig uppskattats till en inkomst af 17,500 kr. Firmans fastighet vid Vest götegatan i qvadraten Gamla Bron är taxerad till 129,000 kr. Ett blodsdåd af svår beskaf- fenhet föröfvades i söndags eftermiddag vid 2 tiden pä örö i Misterhults norra skirgärd, berättar Oikarsh P n. Till nämnde plats hade med ångaren Borgholm medelst lustresa från Oskarshamn anländt omkring 200 personer ooh med anledning häraf hade från kringlig. till Örö Infunnit sia gande platser i småbåtar till Orö infunnit sig af kustbefolkningen minst lika många om ej nere personer. De lustfarande 0>caranam- narne som voro åtföljda af musik, roade sig under musikeoa tonar med dans oeb lekar 1 det gröna till* fram emot middagen, di mu- sikkåren för en stund skalle gå ombord oeh spisa. Emellertid bad* akärgårdsborna, ut- görande stenhuggare oeh några fiskaredrän- ur medhafda "pluutförråd" jemte öfverkom- met öl så rikligt försatt sig, att vett oeh sans måst lemnat rum for vildslnthet ooh alagamålslusU. Oscarahamnarne undveko i det lingata att komma, i beröring med skär- gårdsbons, eburu dessa sökte, sedan musiken gitt ombord på Borgholm, som låg förankrad strax bredvid Örö. sU sned msubsrmonika oeh dyt bjuds da lustfarande på gnlismualk Emellertid syntes dot ej lyckas de strids- lystne att loeka dss> I fällan, men till all olycka hade några lutfarande amåpolkar ej kunnat atills sin nyfikenhet, utan närmat sig dem. En sf pojkar» erhöll di ett slag, ro- par på hjelp oeb srår igen. Nu skyndade åtskilliga and» lustresande till platsen och bland dem 22 årige vedgärds arbetaren Maurits Svensson från Oscarshamu, som vid tillfället var ruslg. för att söka hjelpa pojken. Hen detta gick ej bra, ty inom ett ögonblick var bataljen i full gång, hvarnnder åtsurilz Svenason af en af skär- gårdsborna tilldelades trenne knifhugg i ryg- gen samt stupade på platsen, under det de ölriga bals ölver hufvnd sprungo till stran- den för att i båtar skynda sig ombord å äng. Borgholm, dervid somliga i sin Ifver, då tillräckligt antal bitar ej genast funnos till bands, sprungo i vattnet. Den knifhuggne, som höll pä att förblöda, erhöll ett första förband och blef sedan så fort som möjligt törd ombord till ing. Borgholm ocb genom kapten Nordströms försorg egnad all möjlig vård Eburu ångaren icke skulle återvända till Oscarshsmn förr äu kl 6, beslöt kapten Nordström, dock dertill jemvil uppmanad af flertalet lustfarande, att afgi redan kl. 3, på det att den knilbnggne Svensson, som var medvetslös, ej skulle aflida af förblödniog utan kunna med första forslas till lasarettet. Svensson befann sig i måndags j em före I se- via bra, ty han var vid fullt medvetande, kände logen smärta, men väl stor matthet på grund af blodförlusten Huruvida fram- tida men uppstå eller ej, kan ej för närva- rande afgöras. Tvenne af knifhuggen hade träffat venstra sidan i axelliniens riktning ocb skadat luogsäoken, hveremot det tredje hugget befann sig på venstra sidan iovid ryggraden och var så djupt, att luften trän ger ut från lungan. Enligt ingången underrättelse häktade kro- nolänsman J. Waldén i söndags afton vålds* verkaren. drängen Albert Svensson från Norra Ufö. I konkurs har försatts hand- landen Axel Jarl, Linköping & Berg. Stadshotellet 1 Söder- köping med trädgård har, skrif- ver S.-P., för den med 1 Oktober in- trädande treårs-perioden öfvertagits på arrende af hr C. Lampa, som se- dan förliden höst förestått hotellrö- relsen åt fru Ewerth, och skall hrL. i hyra betala 2,000 kr., men som före- ståndare för spirituosautskänkningen — hvilken innehafves af det nya sprit- handelsbolaget — erhålla 1,000 kr. i lön. Alltså erlägges af hr Lampa till bolaget 1,000 kr. i kontanter. Räfven pä högaffeln. I en af Kalmar läns norra socknar ob- serverade en person i dessa dagaren räf under en brotrumma. I brist pä annat lämpligt, för mickel dödsbrin- gande vapen, stötte vår man en hö- gaffel i den delen af mickels kropp, der svansen är placerad, och fram- drog besten, som hastigt och lustigt förpassades till de sälla jagtmarkerna. Nämnden öfverröstar domaren. Till O C. meddelas: På Tranås marknad i April 181)5 till- handlade sig landtbrukaren C. A. Jo- hansson i Väderstad ett par ixar a' landtbrukaren Aug. NatlianBSon i Klo- sterås, Säby socken. Då emellertid en- ligt köparens utsago den ena oxen bör- jade halta redau på hemvägen från marknaden och sedan fortfor dermed, instämde Johansson Kathansson till N. Vedbo häradsrätt med yrkande att kö- pet skulle återgå. Under målet, som handlagts vid åt- skilliga tingssammanträdeu, ha som sak- kunnige hörts inte mindre än 4 veteri- Lä er samt en hel mängd vittnen. Tre af de förra ha som sin åsigt framhållit, att txen i fråga varit behäftad med en äldre åkomma, hvaremot den -Ide gaf ett intyg i motsatt riktning, bvarjemte Bvaranden genom en hel mängd vitt- nen styrkt att den omtvistade oxen var alldeles frisk under hela den tid han var i Nathanssons ego, liksom ock vid det tillfälle då köpet afslöts. I detta skick öfverlemnades målet af parterna till rittens pröfning vid se- naste vårtinget, och föll utslag den 15 dennes. Gent emot t. f. domha.vanden v. ha radshöfding Ax Johansson förklarade samtlige bisittare svaranden Nathans- son ej vara skyldig att återtaga de sålda oxarne, hvaremot i anseende till må lets beskufienbet lättegångskostnaderna qvittades. Ord orandi-n ai såg lör sin del, på grund af de i målet hörda sakkunniges vittnesmål, svaranden skyldig att låta köpet återgå tamt erlägga 1 krona per dag för oxarnes underhåll från vårmark- naden i Tranås 1895. men rättegångs- kostnaderna qvittades. Båda parterna erlade vad. Svaran- dens talan har förts af t. poliskommis- sarien J. Hellman i Nostorp, Adelöf, samt kärandens af förre sergeanten P. 1'ålsson i Väderstad. Dyra bli dessa oxir för visso, ej blott för den part det slutligen drabbar, utan för begge parterna. Rättegångskostna- derna anses redan gå upp till 12- i 1400 kronor. Sjukligbeten pä Ränne- slätt. Häls8Jukdomarna å Ränne- slätt fortfara. Tio man intogos i ons- dags å sjukhuset, bland hvilka tre voro behäftade med difteri. Jern vägsförslaget Ringa- torp—Mem. (N. T) På kallelse af k. befallmngshafvande hade ett 10- tal ombud från Gårdeby, V. Husby, Drothem, Skönberga, Mogata ooh Sö- derköping samt ett 60-tal andra in- tresserade personer från de af jern- vägsförslaget berörda orterna d. 24 d.s infunnit sig i Drothems sockenstuga i Söderköping, för att med anledning af den lngiina koncessionsansöknin- gen afgifva yttrande, huruvida de re- spektive orterna vänta nytta af den projekterade jernvägen. Sammanträdet leddes af kronofog- den A. E. Hallin, som först föredrog handlingarna rörande linien Linkö- ping—Ringstorp, för hvilken jernväg kostnaderna beräknas skola komma att utgöra 404,000 kr., hvarefter upp- lästes koncessionsansökan för den nu föreslagna fortsättningen af banan, som skall få en spårvidd af 0,891 meter från Ringstorp till Mem, och genom hvilken hela det smalspåriga jernvägsnätet i södra Nerike, Öster- götland och norra Kalmar län kom- mer i förbindelse och som äfven i strategiskt hänseende kommer att blifra af största betydelse. Kostna- derna för denna del af linien äro be- räknade till 596,000 kr. Direktör Sjöling förklarade, att Söderkö- pings stadsfullmäktiges åsigt vore, att den föreslagna banan skulle blifva af stor be- tydelse för samhället och önskade en lyck- lig utgång af företaget. Häri instämde frih. Funck, kyrkoherden Erickson, kapten de Geer. kapten Eken- stam, samt hrr C. E. Månson, F. 0. Carl- son och S. P. Anderson. Kyrkoherden Vessén ansåg deremot. att jernvägen i den nu föreslagna riktningen med stationer vid Össby, Hylinge, Skägge- stads qvarti och Söderköping icke skulle blifva till gagn för Vestra Husby, för hvil- ken socken den enda afsattnings- och af- färsorten är Norrköping, hvartiu kommer att socknen har sjökommunikationer ge- nom Oöta kanal som är dragen genom Vestra Husby. Tal. framlemnade äfven en skrifvelae från grefve .c-V. Strömfelt pä Hyl linge, hvari denne utalade samma äsigt, grundad pa 40-ärig verksamhet i orten. Urefve Strömfelt ansåg icke jernvägen på- kallad af behof vet och erinrade om, att nå- gon skog numera icke tinnes på denna plats och att spanmal såsom hittills kom- mer att transporteras med dragare till Norrköping eller Söderköping. För sin del skulle grefven icke afstä någon jord eller, teckna något belopp i företaget. Häradsskrifvaren Möller hade alltid haft den uppfattningen, att jernvägar äro till gagn för de kommuner och städer, hvilka beröras af desamma, och trodde icke, att denna jernväg härifrån skulle göra något ndantag. Goda kommunikationer skapa trafik, och tal., som uttalade sitt Ullig» in- tresse för företaget, var öfvertygad om, att detsamma skulle landa Söderköpings stad till nytta. Hrr iV. F. Fries och F. Wahlberg delade denna uppfattning, men trodde aet varit bättre, om jernvägen dragits söder om Hällorstadsjön. Grefve KUngspor anmärkte med anled- ning häraf, att man befarat att träffa på betydligt svårare mark, om banan dragits sodor om nämnda sjö. i hvilket fall jern- vägen icke heller kommit till Söderköping, hvilket man alltid afsett. liksom att få ham- nen inom denna stads hamnområde. Man hade ändock tänkt sig att få trafikanter och gods från Ö Ryds socken. Erinrade slutligen om dot motstånd, som på 50 talet fans mot jernvågarna, men som på ett ly- sande sätt jäfvades af erfarenheten. Brukspatron Ekman hade infunnit sig i egfoskap af ledamot i styrelsen lör Norsholm —R-stens kommunikationsbolag, hvars sty- relse önskade all framgång åt företaget. Ta- laren visade, hvilken vinst åtskilliga med den nu föreslagna jernvägen jämförliga banor skulle lemnat, om de kunnat byggas lika bil- ligt som denna jernväg. Exempelvis skulle jernvägen Noraholm—Västervik—Bultsfred hafva lemnat 5,7 proc., Finspong—Norsholm 14,8 proc., Pilsboda-Finspong 7,4 proc Norrköping—Vikbolandsbanan 7 proc Hvet landa—Säfafö b.i proc.. Stockholm—Simbo 10,2 proc, Lidköping—Skara—Stenstorp 6.8 proc, Hjo—Stenstorp 6,9 proc. oeh Mariestad —åtobolm 5,4 pme. Brukapatron Fosser hade infunnit sig i egenskap sf ledamot 1 styrelsen för Norsholm - Bersbo jernväg oeh uttalade som sin åsigt, att företaget skulls blifva fördelaktigt Ju större ett järnvägsnät är, ju mera bidrager det att Oka trafiken. Denna järnvägs stora betydelse ligger bl. a. deri att den kommer att förbinds dera banor af samma spårvidd ocb att den leder ut till en god och bra hamn vid hafvet samt att den dragés genom pro vindens tätset befolkade och rikaste orter. På härefter af kronofogden Hallin framstäld förfrågan, om de närvarande ansågo att jernvägen i fråga skulle komma att blifva till gagn ooh nytta för de orter, hvilkas intressen kom- me att beröras af densamma, svara- des enhälligt ja. Femtio procent pä — sam- vetspengar Till Ö. C. skrifves: 1 onsdags inkom till en af de större fabnksidkarne i Oscarshamn en äldre man från Kristdala, som bad att få återlemna 10 kr., hvilka han för 18 år sedan vid försäljning al hö till fabrikörens numera aflidne fader er- hållit för mycket Men gubben upp- lyste sig vara i små förhållanden, hvarför nan gjorde ett kompromiss- förslag, hvangenom han med atdrag af 60 procent af ursprungliga belop- pet skulle erhålla åter den samvets- frid, han under nära två decennier varit i saknad af. Fabrikören, som fann att gubben omsider kommit på ärlighetstankar, gick in på förslaget, hvangenom den gamle mannen så- lunda fick sitt samvete lugnadt Skarlakansfeber- oeb difteriejukdonMsVne gå fort- farande i ljust, der de nu graaserat öfver ett år, skrilves till ö C Af skar- lakansfebern ba uuder denna månads förra hälft förekommit 5 fall i Hannäs, 3 i Ukna och 1 i Gladhammars socken och at difteri 1 i Tryserum, 1 i Ukna ocb 1 i Hjorteds socken. At nervfeber ba förekommit 1 fall i Vestervika stad och 1 i Hvena socken. Praktiska äro gubbarne i Södra Ljunga, Småland, hvilka häromdagen insamlade penningar till en velociped åt sin skollärare, som ambulerar, d. v. s. flyttar emellan socknens skolor, tor så brukas det ännu på sina håll i Små- land och Blekinge, I sistnämnda landskap ha emellertid några skollärare för längesedan lagt sig till med hjulingar, på hvilka de dag- ligen resa sina 3 ä 4 mil, skrifver en meddelare till ö. C. Veloclpedtjufven fast. Till Ö. C. inrapporteras från Tranås: I torsdags e. m. ankom till härvarande polismyndigheter ett telegram från Nässjö med begäran, att polisen skulle hålla ögonen på en misstänkt individ, som begifvit sig med tåget norr ut Med anledning deraf begaf sig poli- sen till stationen. När uppgående godståget stannat, och en person helt ankt stigit af, just som polisen för erhållande af upplysningar tänker sätta sig i förbindelse med tjenstgö- rande konduktören, visar denne, som förstår aisigten, med en otvetydig åt- börd på personen, som genast ötver- rumplas och gripes, innan han ens fått tid att försöka göra motstånd. Vid anstald visitation betans han jemte åtskillig ammunition inneha en revolver, laddad med 6 skott. Enligt telegrafisk begäran instäldes perso- nen samma qväll i Nässjö af polis konstapel J. V, Ekdahl för undergå- ende af polisförhör inför kronoläns- man Agelin. Personen har befunnits vara en i Nässjöorten mindre väl- känd f. d. sappör Stolpe, som för några dagar sedan i Jönköping till- gripit en telegrafverket tillhörig bi- cycle, hvilken han enligt egen upp- gift sedan afyttrat för 80 kr. till en i Nässjötrakteu boende välfrejdad landtbrukare. Telegrafverkets märke och öfriga käuneteken hade genom öfvermålning blifvit sorgfälligt utplå- nade. Vid häktningen innehade Stol- pe biljett till Mjölby. Han är förut för andra bragder ef- terlyst i polisunderrättelserna. Dödsfall. Efter en längre tids sjuklighet afsomnade i söndagsiHage- byhöga kontraktsprosten Gustaf Adolf Linderstam, nära 59 år gammal. Född i Linderås s:n d. 27 Sept. 1837 i ett hemmansegarehem i Ång- arn, blef den nu aflidne student i Up- sala 1858 samt prestvigdes dersam- mastädes 1862. Efter att under nå- gra år hafva tjenstgj ort som pastors- adjunkt eller vice pastor å skilda håll i vårt stift utnämndes han till komminister i Vårdnäs 1865, till kom- minister i Rogslösa och Väfversunda 1872 samt tjenstgjorde som predikant vid kronoarbetsstationen å Borghamn 1878—84, hvilket sistnämnda år han tillträdde befattningen såsom kyrko- herde i Hagebyhöga, Fifvelstads och Orlunda pastorat. 1889 utnämndes han till kontraktsprost i Aska kon- trakt. Den aflidne var i sin krafts dagar en framstående prestman, högt aktad af embetsbröderna och sina försam- lingsbor, samt af det fridsamma sinne- lag som pryder en själames vårdare och församlingsherde. Han Börjes nu närmast af maka, f. Janzon, samt 7 barn. Urban Hjärnefesten 1 Me de vi i lördags hade som vanligt samlat en stor mängd folk från an- gränsande trakter. Festen började kl. 11 med predikan af lektor A.Hassler från Örebro och kl. '/s2 e. m. höll in- tendenten, dr Levertin, ett med stort intresse ähördt medicinskt föredrag i populär form om gymnastik och massage. Festmiddagen kl. 3 e. m. var sär- deles aminerad och upplifvades af många tal samt aflöstes af ett kafferep i "Högbrunn", hvarunder en qvartett utförde åtskilliga sånger. En ytterst hfvad bal vidtog kl. 7 i l:a kl. matsal och fortsattes till öfver midnatt, me- dan samtidigt bygdens ungdomar togo en svängom uti parken. Valmöte är utlyst att hållas med Hammarkinds och Skärkinds domsagas tullvänliga och moderata valmän i Mogata tingshus söndagen d. 9 nästk. Augusti kl. 4 e. m. Andjagten i år förutsätter goda jägare, om något vidare resultat skall vinnas. Amatörer och söndagsherrar ska' aldrig göra sig besväret, ty de fä bara förargelse at sporten och jagt- väskan full med — bommar, skrifver en meddelare till ö. C, hvilken en af de närmaste nätterna var uti i en vassbänk, der hela sommaren sköna andkullar på nära håll fiöjdat honom med ljutva forhoppningar den 21 d:s. Ty när han nu kom Ull ort och ställe och hade bommat två gånger, flög hela sällskapet — bortåt ett paj tjog — bort och han fick inte ett lif. Dylika klagolåtar ha vi också hört från Tåkern ocb andra fogelrika sjöar Motala segelsäl lskaps ut- loltningsbåt n:o 2 vanns vicl drag- ningen A lotten n:o 111 af jernhandl. Joe Petersson i Motala. Vägnlnder. För ombyggnad af en större brotrumma midt iör Fettjestad å landsvägen från Lång- torps grind inom Ö. Stenby socken kommer nämnde väg att vid brostäilet hållas stängd den 3, 4, 5 och 6 Aug., under hvilka dagar vågfarande i stället få begagna den förbi Fettjestad ledan- de 8. k. Ystadvägen. Fotogeneisternen vid Mo- tala, för hvilken grund- och plane- ringsarbetena äro fullbordade, kom- mer inom kort att uppsättas. Den är förfärdigad vid Lindholmens verk- stad och får sin plats alldeles invid hr Liljodahls fotogenupplag. Han betackade sig. Kam- rer S. Åkerlund i Eksjö, hvilken af dervarande folkparti uppstälts som riksdagsmannakandidat, har skylt på ålder och trägen banktjenstgöring samt böfligt undanbedt sig äran. Drunknad. (N. T.) Då 2:ne gossar i fredags afton begifvit sig ut från södra stranden midt emot mud- derelevatorn att bada i strömmen i Norrköping och skulle simma utför ett stycke, inträffade, att den ene gossen, Theodor Johansson, son till tärgeriarbetaren vid Ströms bolags fabrik C. J. Johansson, gick till bot- ten och drunknade. Troligen både han fått kramp. Ofvannämnde Theodor Johansson hade, om han fått lefva, nästa män- dag fylt 15 år. Han var anstäld vid Ströms bolags fabrik såsom lappars. Transporten af lingon. Som bekant torde vara, fä sådana ar- tiklar som ostron, hummer och färsk fisk fraktdebiteras efter fraktgods- tariff, men sändas med person- och snälltåg. Ett sådant medgifvande bor- de göras äfven för lingon. De, som sysselsätta sig med export af denna artikel, veta huru svårt det är att på 2*& som omgaf honom, kände han ett behof att inan- das frisk och ren luft, och han hastade ut. Med snabba steg var han åter i trapporna, der han kastade ifrån sig domino och mask. Inom ett ögonblick var han uppe i salongen. Bordet var re- dan dukadt, och man väntade på värdinnans an- komst. Med en artig ursäkt för sitt dröjsmål, in- trädde hon några minuter senare. Alla prisade henne för den glada, ovanligt tref- liga aftonen. Man hade på länge ej haft så roligt. Falk dröjde icke, för att höra härpå. Så snart han fått reda på sin hatt, begaf han sig utfftre trap- porna lika fort, som han nyss förut skyndat uppför dem; och nan stannade icke förr, än han befann sig i sitt eget rum. Den berusade Robert hade vännerna i all tyst- het förskaffat hem till sig. SEXTONDE KAPITLET. Angelägna besök Pen 20 Juni var inne. Som Falk hemkom ganska sent från friherrin- nans fest, begaf han sig till sitt rum, utan att upp- söka Anton. Oroad af den hemska scen han nyss öfvervarit, insomnade han likväl först emot morgo- nen. Men ej heller sömnen lemnade någon ro, och han uppsteg åter och klädde sig i afsigt att begifva sig till Anton, men erhöll då den oväntade under- rättelsen, att han jemte Henrik begifvit sig ut om- kring en timme tidigare. Innan vi gå längre torde skäl vara att litet full- ständigare söka redogöra för Ankarsparres själstill- stånd efter Anges bortförande, än som tillfället hit- intills medgifvit oss, äfvensom för den orsak, som föranledt honom att så tidigt, som nu skett, lemna sitt hem. Vauvenards afsigt var, som vi nämt, att revol- tera hans eget inre. Det hade äfven lyckats. Ifrån den stund Ange undanrycktes honom, ha- de en bitter ovilja, en hetsig, mörk och hemsk för- trytelse vaknat i hans själ. Kärlek med hopp är lycka, sällhet; kärlek utan hopp är förtviflan och olycka; och i samma bröst, der sällheten nyss blom- strade som en vår af fröjd och ungdom, der ristar nu mjeltsjukan sina svarta dödsrunor öfver en ut- bränd verld. Ryck bort solen från fästet och det förvandlas till en mörk natt, och i natten skall allt skönt, som pä jorden eljest smeker vår blick, slockna och försvinna, Låt tron på himmelens härlighet dö, och äfven himmelens glans skalL dö i ditt bjerta. Det är tron på det evigt gudomliga, som gör det gudomliga evigt i vår tro. Ankarsparres sol hade gått ned. och han egde ej något hopp om en åter- vändande morgonrodnad. Tron på de löften, som verlden hitintills tycktes gifva honom, hade på en gäng forsvunnit, och jemnvigten var rubbad i hans själ. Underbart, i sanning, hvad till och med vara religiösa föreställningar och ännu mera våra gladaste Ufsäsigter taga intryck af vär kärlek! Ingen känsla kan sä omgestalta oss soin den. Ar synröret ljust, klart och rent, dä ligga älven himmel och jord ljusa, klara och rena tur vara blickar; men svartnar dess glas, så svartnar också ailting omkring oss. Orsa- ken är att vi betrakta lifvet och verlden långt mera 272 En suck häfde Ankarspaires bröst. Gustaf hade ej förlorat mindre än han — och hvilken skilnad emellan dem! — Jag tror dig. Men låt mig höra — hvad var det du egentligen ville säga? Du kom från landa- höfdingens sjukbädd, sade du? — Jag sade det. Hans son hade ej på flera dagar varit hemma. Då jag i går afton besökte ho- nom, beklagade han sig öfver sonens uteblifvande. Jag gjorde allt, bvad jag förmådde, för att trösta. Under tiden blef den gamle allt mera illamående. Läkare hemtades, och denne anbefalde att någon skulle vaka öfver honom under natten; och då lian ej tål att se någon annan omkring sig än Hildegard eller mig, erbjöd jag mitt bistånd. Det antogs. Gubben hade en temligen god natt; men då han ta- lade sysselsatte han sig ständigt med Hildegarda framtid, öfver hvilken han yttrade mycken oro. — Men i hvad fall kan jag vara honom till nå gon tjenst — jag tyckte att du antydde det? — Du kan det. — På hvad sätt? — Han önskar att få tala vid dig. — Om sin dotter — nu genast? — Sedan det nu blifvit sä, att din bror, Robert, un gäng skall blifva Hildegards man, kom i håg, att också du skall blifva hennes svåger. Undra der för ej på, om han längtar att få tala vid dig. Han dr gammal och sjuk. Nu på morgonen är han emel- lertid bättre än pä flera dagar. Anton, stig upp och följ mig! Du visade derigenom på samma gång en gammal man och redlig vän en stor tjenst — Det är lör tidigt. - Alla timmar på dygnet äro lika för den sjukts. Och Anton var snart klädd, och åtföljd af Hen- rik begaf han sig ut i sällskap med Gustaf. — Var lugn! svarade den andre. — Nej, nej! — Vill ni således nödvändigt vara med om häm- den? — Ja! svarade Konrad. — Nå, då är saken hjelpt, om jag nu endast slår fem. Och han kastade, och tärningarne rullade. Falk drogs ovilkorligt närmare till lådan, för att se, huru han skulle kunna inlösa sitt så bestäm da, så lugnt afgifna löfte. Att samma känsla ledde hans granne, förmodade han derföre, att äfven han lutade sig fram öfver de på sina hörn kringdansau- de tre tärningarne. Nu stannade en. — Blott ettl yttrade Konrad med knapt hörbar löst. Nu stannade den andra tärningen. Också blott ett! ljöd det öfver hans läppar. Ännu surrade och surrade tredje tärningen. — Låt oss slå ned den der med handen och förklara spelet ogilt! — Det blir min sak — låt blott tärningen rulla ut. Och tärningen dansade ännu i vida cirklar. Falks granne lutade sig allt närmare och närmare ned; lians intresse var synbarligen på det allra högsta lifvadt och spändt. Tärningen stannade. — Ni är en underbur man — vid gud, är det icke tre! Falks granne drog djupt efter andan; för egen del kunde han icke afhålla sig att med förundran blicka pä mannen, som med sådan säkerhet kastade sina tärningar. — Trettiosex och fem är fyrtioett! anmärkte spelaren, utan att sjelf visa sig det minsta öfverra- C. F XMn-lUd. avart. Bandt» 11. H