Titel: Östgötaposten
Datum: 1896-11-06
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN • ■ u ,. , is EKa™> °ch förläggare . A»He»olaget Ostgöta Corresnondentens Booktrvckeri. Verkställande direktör: Fledr. Hamm.irati'am i\:r 45. Prenumerationspris: För helt år kr. It SO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,89 och ett qvartal SO öre, postbcfordringsafglften inbcräknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 6 November. Annonsprii: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlofoings-, vigsel- och fädelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnnmmerpris 5 öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. vm. Till Östergötlands Jordbrukare! Härmed kallas länets skvddsvänlige .jordbrukare till allmänt samman- träde ä Linköpings Stora Hotell Tisdagen den 10 November kl. 5 e. m. för diskussion öfver stadgar för en skyddsvänlig jordbrukareförening inom länet. Äfven jordbrukare, hvilka ännu icke till Sekreteraren anmält sitt in- träde uti berörde förening, äro mycket välkomna. Linköping i Oktober 1896. C. .P. a/ Buren. C. Magnell. C. J. Jakobsson. O. Hagberg. A. U. Westfelt, (10007,239) Sekreterare, Kallerstad, Linköping. Kungöre/ser. Delegarne i Östergötlands Läns Brandstodsbolag underlättas, att brandstodsafgifterna för året lian och med den 1 April 1895 till och med den 31 Mars 1S>6 utgå efter 60 öre för 1,000 kronors 'ör- såkringsvärde af fast och 40 öre för lika värde af lös egendom. Vid de äfventyr, som om ormälas i §§ 40 och 42 af bolagets reglemente, böra ifråga- varande afgifter före utgången af instundande November månad till vederbörande komiiéordiöraude er- läggas. Linköping den 17 September 1896. På Styrelsens vägnar: John Örwall. (9633,235) Per Tollin. Tillkännagifvanden Advokat-Byrån, Linklpmy, Storgatan SO (öfver postkontoret), BtonärsupiMlraf bos K. BefallniDgehaf- vande m. m. Billigaste inkassotaxa: För ärskunder, vid liqvid efter anmaoing, högst en kr. Inoebafvare: v- Häradsböfding Fer Anländer. (3336.13) _____________________ Kommissionären bli låMityrelMi. Hofrätts e. o. notaries K. Arnander, ombesörjer mot lagBtadgad taxa hand- lingars inlemoande oeb uttagande. Träffas ä landakansliet kl. 10—2. Aiires.: LandRkansllet. (6302^1) Till Östergötlands Jordbrukare! Rabattbiljetter hafva beviljats de jordbrukare, hvilka önska deltaga uti Skyddsvänhga Jord- brukareiöreningens möte i Linköping Tisdagen den lO Nov., och torde legitimationskort härför ofördröjligen reqvireras hos undertecknad. Kallerstad invid Linköping den 29 Okt. 1896. A. V. Westfelt, Kulturingeniör, (253)_____________?e*r- i Föreningen.___ Helsinyar I alla landsändar! Bästa och säkraste underrättelser frän best* bygden får Ni genom Sfiderhamnsknrirea. »om åtkommer 3 ggr i veckan Den bar meddelare i a !* socknar och är spridd öfver allt i bygden. Årspris 5 kronor. (postarvodet .oberäknad t.) Bästa annonstidningen för Hälsingland ! Har större upplaga i landsorten än Öfnga orts- tidningar tillsammans! Prenumerera före 24 December! Jtorrefpondentcn, Cmtrjsknma (ftötuitg — Staben? nd) närmoftc Innbv-fjnqhi? tneP Ipribbo inifjetä odj aniionstitmiiia- utkommer nu 3 gånger och fr. o. m. den 1 December hvarje söcken- dSig Prenumerera och aunonsera. [För helt år 502öre. f Prenumerera å närmaste postan- stalt å Helsingborgs-Posten Skå- ne-Hallands veckoupplaga, som för hela år 1897 kostar endast 50 öre. Stort format. Rikhaltigt inne- håll. — Utmark' följetong. 50 ( 1: G3 Bese- och Platsagenter antagas mot högsta provision för försäljning af Teater-Premie-Obliga- tioner pi af betalning, tillsammans med 1897 års utställningslolter. Anmälningar torde sändas till H. Äsch & C:is Hufvudkontor, Vasagatan 5, Stockholm. (G. 37340) Ö52) Länet och stiftet Länets markeaängRtaxa för 1896 upprättades <T3 ds inför k. bei hde af den af landstinget tillsatta markegångsnämnden. Dervid fast- stäldes fogande pris (hvarvid vi för jemförelses skull inom parentes an- gifva de af förra årets markegångs- nämnd uppgjorda pris): A) Markegång, i enlighet med föreskrif- ten uti § 3 mom. 2 och 3 af Konql. Kungörelsen den 11 Maj 1855, an- gående grunderna och sättet för mar- kegdngsprisens bestämmande. Ränte- och kronotionde- samt an- dre dermed jemförlige persedlar: *§N *t£!ad'187a" fr ii mfcz-****^ ii I *2 ; tulämic in- tett ^arbUprmOr tfSrSt&ltlya Jfrtitrfyivlthr. Ejay* Illngsl, som kan anmälas till för- säkring omedelbart före kastration, anses i likhet med § 27 i regi såsom redan försik rad, dä handlingarne blifvit af försäkrings tagaren nnderakrifna och tillika med afgiften till veterinären aflemnade. SV" Föl, som vid födelsen haft lif, er. sättas vid dödsfall före kalenderårets slut med SO kr. om stoet är försäkradt i Östergötlands Ki-eatnrs-Försäkrings-Bolag. (119) 1 hektoliter hvete , . . 10: — 7:50 1 hektoliter räg .... 7: 50 ( 6:75) 1 hektoliter rågmjöl . . 7: 92 6: 07) L hektoliter korn .... 7: — ( &-) 1 hektoliter kornmjöl . ■ 7: 89 ( 6: 38) 1 hektoliter tnllmiel, hälf- ten råg oeh hälften korn 1 hektoliter hafre . . . 7: 25 : B: 87) 4: — ( 3: 30) 1 hektoliter biandkorn, af VsStridt korn oeh*/, hafre 5: — ( 4: SO) 1 hektoliter ärter . . . 11: - [ 9:- 1 kilogram smör .... 1:60 ( 1: 50) 1 kilogram fläsk .... -: 50 ( -:66) 1 kilogram talg .... -:45 t-: 45) 1 kilegram humle . . . 1: — ( £- 1 stycke oxe..... 140: — (150: -i 1 stycke ko...... fcO: - ( 90: - 1 stycke får..... 9: — 1 9: 30) 1 stycke lam..... 4: 50 ( 4:65) 1 stycke gås..... 3: 60 ( 3: 60) 1 stycke höns..... -: 75 ( -: 75) 1 tjog ägg...... —: 86 ( -5 85) 1 tjog skärägg .... -: 50 ( -: 50) 1 stycke fogel..... 1: — f 1:-) 1 kilogram allehanda torr fl*........ -: 35 ( -: 35) 1 kilogram torra gäddor . —: 65 , :65 1 hektoliter strömming . 10: - ( 10: -) 1 hektoliter torsk . . . 17: - ( 17: -1 1 hektoliter salt ål 90: - ( 90: -) 1 kilogram torr ål ■ . . 1: 25 t 1: 25] 1 kilogram röding . . . —: 60 ( —: 50| 1 val aborrar..... 2: 80 ( 2: 80) 1 kast aborrar..... -: 14 ( -: 14) 1 kilogram torr id . . . -: 35 ( -:35) 1 kilogram skälspäck . . -: 40 ( -: 401 1 kilogram ister .... -: eo (. -:65) 1 lass faärdvallsh» å 3,4 decitoo....... 19: 20 ( 16: -) 1 lass starrhtfå 3,4 deciton 9: 60 ( 8: - ) 1 satan hö å 8 pä lasset. 2: 40 ( 2: -1 1 tjog halm i 17.003 kilo- gram kärfven .... 5:50 C. 4: 60) 1 lasB ved om 1 - 50 kub k- meter....... 3: 40 ( 3: 30) 1 stafrnm ved ä 1,929 meter till höjd, längd och bredd 17: - ( 16: 60] 1 stycke sågstock . . . 2. 40 l 2: 25] 1 stycke timmerstock . . 2: — l 1:90; 1 tolft valda bräder 6: E0 ( 6: -l 1 deciton bast..... 25: - ( 25: -] 1 stycke säck..... 1: - ( 1:-1 1 kilogram lin..... -: 75 ( -: Ta) 1 kilogram all..... ( 2: -] 1 stycke galt om 3 är . 70: — ( 75: -] 1 deciton näfver .... 11: — ( U: -; 1 ökedagsverke .... 4: — ( 4: -] 1 drängedagsverke . . . 1: 50 ( 1:40 1 meter lärlt..... —: 70 ( -: 70; 1 kilogram vax ... . 1: 75 ( 1: 75 1 decitoo osmundsjern . . 5: - C 5:-) B) Arspris, som enligt § 3 mom. 1 af Kongl. Kungörelsen den 11 Maj 1855, angående grunderna och sättet för markegångsprisens bestämmande, blifvit åsatte ränte-, kronotionde- och arrendepersedlar : 1 hektoliter råg ... . 6: 63 ( 6: 72) 1 hektoliter korn . 1 Kilogram smör . C) Medelmarkegungspris för åren 1887 med 18%', som enligt § 3 mom. 1 af Kongl. Kungörelsen den 11 Maj 1855, angående grunderna och sättet för markegångsprisens bestämmande, blifvit åsatte nedannämnde ränte-, kronotionde- och arrendepersedlar: 1 hektoliter råg ... . 7- 90 ( 7: 94) 1 hektoliter korn .... 7: 02 ( 7: 06) 1 kilogram smör .... 1: 66 t 1: 65, Tobaksarbetare-lock- outen. D. 3 d:s blelvo samtlige f. d. arbetare vid Jon Asklunds cigarrfa- brik i Linköping, hvilka tillhöra tobaks- arbetareförbundet, definitivt afskedade. Förbundets förtroendeman, som infun- nit sig bos fabrikör A., underrättades derför om att vid fabriken numera ej finnas några arbetare som tillhöra tobaksarbetareförbundet. Genom insamling inom fackförenin- gar i Sverige och utlandet inflyta till tobaksai betareförbundet tillräckliga medel för medlemmarnes aflöning under arbetslösheten. Ny ärtrensningsmaskin. Hos spnnmälsnandlaren P. G. Petters- son i Bankeberg är å magasinet upp- stäld en utmärkt ärtrensningsmaskin, som, på samma gång den är enkel, har förmåga att verkställa ett utmärkt ar- bete. Maskinen dragés med kralt från en, älven för f.nlra maskiner använd, s. k. fotogenmotor, men kan äfven band- kraft användas. Nämnde maskin ut- göres af kombinerade rull- och skak- E&ll. Sedan ärterna passerat dessa, falla de på ett bredt, lutande plan af läder, hvilket plan oal brutet rör sig snedt uppåt med så afpassad rörelsehastig het. att de runda och välväxta ärterna rulla nedför fortare än den af planet gjorda rörelsen uppåt, under det de maskstungr.a och grodda samt sädes- korn och afskräde stanna qvar på du ken, samt vid planets öfverkant ned- falla i en här anbragt trälåda. Maskinen, å bvilken patent lär vara sökt, är, som sagdt, ett utmärkt rens- ningsredskap för trindsäd, isynnerhet ärter, och värd jordbrukares uppmärk- samhet. FastighetsaffHr. Hilften af Södra Karleby tialsegård i Herrbeiga socken är af landtbrukaren Nils August Nilsson derstädes försåld till en broder Axel Nilsson i Nederlösa, Normlösa, för en köpesumma af 6.500 kronor. Axel Nilsson egde förut halfva gården. Olofllg jagt. På yrkande af disponenten vid aktiebolagetFinspongs Styckebruk Axel Ekman fäldes tor- paren Karl Gustaf Karlsson i Björk- torpet genom Finsponga läns härads- rätts utslag den 17 Juli 1896, för det han under September månad 1895 å bolagets mark dödat och tillvaratagit en elg, att bota 50 lironor och ersätta bolaget elgens värde med 60 kronor. Derjemte dömdes Karlsson gälda kost- naderna för rättegången med 65 kr. Göta hofrätt, der Karlsson anförde besvär, har genom utslag den 3 i denna manad faststält häradsrättens utslag och tillerkänt bolaget lösen tör ett exemplar af hofrättens utslag. Fotogenkaminerna. I nå- got af "Helsovännens" senaste num- mer omnämnes hurusom fotogenka- miner genom sitt os förorsakat döds- fall i Amerika. Ett dylikt "osfall", dock lyckligtvis utan svårare påföljd, i ett hus här i staden gifver oss anledning att lästa deras uppmärksamhet, hvilka använda dylika kaminer, på huru vigtigt det är att före deras användande väl rengöra de gamla vekarne såväl som att fri- göra sjelfva oljehuset från gammal olja. På samma sätt bör ock förfaras med fotogenlampor i allmänhet, då de ånyo skola börja användas, när de någon tid varit ur bruk. Tänd lampan i förstugan eller dylik plats och lät den brinna der ett par minuter innan den inflyttas i rum- met, der den skall användas. Man undviker derigenom i de flesta fall det obehagliga lamposet, ty sällan osar en lampa mer än några minuter efter sedan den är tänd. Uppträdet vid Alguvid, Hufvudpersonerna i det blodiga upp- trädet för en tid sedan i Alguvid, Kaga, stodo den 3 d:s inför Åkerbo, Banke- kinds och Hanekinds häradsrätt. Den häktade drängen \V. A. Lindqvist såg mycket nedslagen ut. Den misshand- lade drängen Helmer Johansson, som transporterats i vagn från lasarettet, hade hufvudet insvept i bindlar, så att blott ansigtet nedom ögonen var syn ligt; han var ännu ganska matt, så att han måste sitta vid ransakningen Mycket nytt förekom härvid icke i saken. Lindqvist vitsordade i det vä sentligaste polisprotokollets uppgifter om huru vid uppträdet tillgått (bvar- tör vi förut redogjort), dock med den ändring att han sade sig ha öfverfal- lit Johansson med skohammaren ej för att hämnas utan blott af fruktan och för att trygga sig sjelf och frun- timren mot ytterligare misshandel af Johansson. Johansson åter påstod, att L. ej kunnat handla annat än af hämnd, för det J. vid sin hemkomst frän sta- den samma qväll lindrigt misshand- lat honom. För öfrigt sade sig J. ej minnas buru vid tillfället tillgått, men trodde att han uppfört sig lugnt och anständigt och ingen hotat. Att han varit drucken medgaf han. Målet uppsköts, för anskaffande af läkareintyg angående det J. öfver- gångna våldet, till den 18 d:s kl. 11 f. m. Donation. Lägenhetsegaren J. Ahlstrand, som afled i Eksjö den 26 Oktober, har till föreningen "De fat- tigas vänner" i nämnda stad donerat 1,000 kr. Han följdes till grafven i fredags af bland andra en systerson, hemmavarande kinamissionären G. Ahlstrand. Skogsaffar. En större skogs- affär har i dagarne afslutats, i det att cirka 100,000 st. å rot stående tim- merträd, en mindre del af de stora och vidlyftiga skogarna å friherrinnan H. von Mecklenburgs egendom Ljung, blifvit af friherrinnan försålda till hrr O. Lyrholm & Comp. i Göteborg. Pri- set ej bekantgjordt. Motalaarbetarne hedras. En synnerligen vacker gärd af tack- samhet — hedrande lika mycket för gilvarne som för mottagarne — har konsortiet för operabyggnaden i Stock- holm bevisat de Motala verkstads arbetare, som varit sysselsatte med uppförande af de jernkonstruktioner verkstaden åtagit sig för ifrågava- rande byggnad. Sedan arbetet under förtiden vecka afslutats, lät operakonsortiet tillställa desse Motalaarbetare en penninge- summa såsom dusör, att delas dem emellan. Konsortiet anhöll derjemte, att ve- derbörande vid verkstaden måtte till arbetarns framföra konsortiets tack- samhet för deras goda uppförande. Det är — skrifver en meddelare till N. D. A. — icke första gången ett sådant vackert vedermäle girvits åt Motala verkstads arbetare, vid nere tillfällen, då verkstadens folk varit ute i olika delar af landet i och för uppsättning af broar, hafva vederbö- rande arbetschefer tillstält verkstads- bolaget skrifvelser, hvan de i de var- maste ordalag uttalat sin tacksamhet för det mönstergilla sätt, hvarpå Mo- talaarbetarne uppträdt. Tvist om fiske i Motala Ström. Anton Johansson i Boden instämde Anden Carlsson i Motala Fiskaregård till Aska häradsrätt med yrkande att han måtte ådömas ansvar och ersättning för det hän 1895 och nere föregående år olomgen fiskat i det den s. k- Holms gamla såg med der till hörande strandvall tillhöriga fiskevatt- net i Motala ström, hvartilt Johansson sade sig vara egare, samt lör det han förstört Johanssons anordningar för fisket derstädes. Johanssons talan biträddes af C. J. Carlsson i Aspeborg, som under någon tid arrenderat fisket I utslag den 9 Maj 1896 blefvo stäm- ningsyrkandena af häradsrätten ogilla- de. Göta hofrätt, der Johansson och C. J. Carlsson sökte ändring, har i utslag den 28 Oktober 1886 gillat det slut, bvartill häradsrätten kommit, emedan Johanssons egaudetätt icke sträckte sig till annan del af vattnet än det till sågen hörande fallet, bvarest fiske ej af Anders Carlsson idkats. Denne till- erkändes lösen till ett exemplar af hot rättens utslag. SkogssxVerkning. I skogar ne inom Oppeby församling kommer innevarande vinter att bedrifvas om- fattande skogsafverkning, och flera sågar komma att vara i verksamhet. Sedan i våras ända till för kort tid sedan hafva cirka 30 arbetare varit sysselsatta med att å Stjerneviks egen- dom barka ekar och upphugga vir- ket till stäf it hr Östberg från Ma- lexander, hvilka köpt ej mindre än 500 ekar af riddarhuset, och kom- mer nog nämnda arbetsstyrka att ha sysselsättning dermed ännu ett par 4r. Kinda kanals aktiebolag hade nyligen under landshöldingen grefve R de la Gardies ordförandeskap ordinarie stämma i Linköping. Några mera betydande arbeten ha sedan förra stämman, enligt den upp lästa arbetsberättelsen, ej företagits vid kanalanläggningen utan blott smärre reparationsarbeten vid slussar m. m. Af revisionsberättelsen för 189., in- hemtades, att kanalverkets utgifter un- der nämnde år (inbegripet 1,000 kr. afsättning till reparationsfonden och 42 kr. afskrifning å inköpta obligationer) uppgått till kr. 25,878: 93, under det inkomsterna samtidigt bestego sig till kr. 28,002: 90, hvaraf trafikinkomst kr. 27,572: 54. Till riksgäldskontoret hade gjorts en ränteafbetalning med kr. 6,790: 76. Då från årsräntan till stats- verket kr. 10,790: 76 dragés årets öf- verskott kr. 2,125: 97 samt ofvannämnda ränteafbetalning, tillsammans kronor 8,916:73, visar årets rörelse en förlust af kr. 1,874: 03, 6om afförts å kapital- kontot. Bolagets samtliga tillgångar voro vid 1895 års slut bokförda till kr. 1,384 172: 40, hvaraf kanalanläggnin- gens värde kr. 1,314,000. Bolagets skulder uppgingo samtidigt till kronor 746,867: 56, hvaraf reparationsfonden kr. 37,60b: 93 och till aktieegarne kr, 327,<iU0. Tillgång öfver skulderna, till- kommen genom stats- och landstings- anslag m. m., kr. 637,304: 84. Ansvars- frihet beviljades tör 1895 års förvalt ning. Innevarande års trafikinkomst af kanalen till och med sistl. September hade utgjort kr. 25,166: 68 (kr. 4,458:04 mer än under samma tid i fjol). Af kanalverkets medel finnes f. n. en be- hållning af kr. 22,541: 77. Ehuru omkr. 4000 kr. ytterligare torde komma att under detta år inflyta af kanalen, torde, säger styrelsen, sedan räntan till stats- verket inbetalts, värdepapper vederbör- ligen inköpts till reparationsfonden samt löpande utgifter bestridts, behållningen till årets slut ej kunna beräknas till mer än 8 000 kr.,, hvilka behöfva re- serveras för kanalverkets utgifter. Till bolagets öfvermekanikus återval- des lör 4 år major G. Morsing. Remontuppköp för k. m:ts och kronans räkning verkstäldes d. 30 Okt. i Linköping. Ett par tjog hästar hade saluförts, men endast 4 köptes, näm- ligen en från J. Jonsson i Klofsten pr Bankeberg för 600 kr., en från J, Axelsson i Halshöga. Slaka, för 650 kr. och två från Bjerka-Säby för resp. 750 och 850 kr. Dryga konkurskostna- der. Tranas Tidning meddelar, att E. Hjelmqvist & Cos den 3 Augusti 1891 började konkurs nu ändtligen afslutats. Att döma af tidningens uppgifter måtte den kostat åt- skilligt. Bouppteckningen visade ett rätt ansenligt öfverskott. Tillgångar- ne upptogos deri till 110,000 kronor, hvari egendomen Gränsbo ingick med 100,000 kr. Fordringar bevakades för omkring 93,000 kr. Visserligen sål- des den fasta egendomen för 82,000 kr. och ej heller lösegendomen nådde pä långt när det beräknade priset, men i alla fall skulle ju en rätt god utdelning kunnat påräknas. Slutet blef emellertid att ej mer än inalles 12,85 procent kunnat utdelas till for- dringsegarne. Att konkursen dragit så långt ut på tiden har hufvudsakligen berott på en process, som genomgått alla veder- börliga instanser. Tranås' kommunalskatt för nästa år skall utgå med kr. 3: 20 pr bevillningskrona, samma belopp som detta år. Kinda forellsnlngsfSr- ening, hvilken, som nämndt, bil- dades den 21 sistl. September, an- håller om 250 kr. statsbidrag för 1897. Pä enskild väg har insamlats lika mycket. Föreläsningarna skola böija i Februari och fortgå under loppet af 5 månader. Töreningen omfattar sooknarne Vårdnäs, Kettilstad, Tjärstad, Häger- stad, Oppeby, Vestra Eneby, Kisa, Horn och Hycklinge. Till central- styrelseledamöter äro utsedde: kyrko- herden A. Alvin (ordf.), prosten R. Lundborg (vice ordf.), skolläraren K. S. Lindblom, landtbrukarne Ax. An- dersson i Boda, Edv. Nelzén å Stjerne- vik, G. Bergman i Gröninge och A. E. Petersson i Hamra, gästgifvaren A. J. Andersson i Kisa och skollä- raren O. Gustafsson i Horn. "Centralpalatset" i Vad- stena. Styrelsen för Vadstena sparbank hade den 29 sistl. Okt. sam- manträde, hvarvid beslöts att icke mottaga det af stadsfullmäktige gjor- da erbjudandet om byggnadstomt för det ifrågasatta sparbankshuset å me- jeritomten. I stället beslöts att ånyo ingå till stadsfullmäktige medförfrå- gan om och på hvilka vilkor Bellevue- parken kunde upplåtas tillbyggande af ett tvåvåningsnus med nödiga ut- hus. Mlastfinkt för broder- mord. Till 0. C. skrifves: Den 80 Sept. 1884 försvann från torpet Sjöbo under Boxhult i Långaryds socken af Jönköpings län f. gardisten Johan An- ders Emanuelsson Linden. Dagen ifråga, en söndag, hade Lin- den och dennes broder Josef Petters- son varit ensamma hemma, medan fadern och dennes piga varit i kyr- kan. Vid faderns hemkomst voro brö derna borta. Vid inträdet i stugan påträffades å golfvet fläckar, troligen af blod, hvaröfver strötts aska. Efter en stunds förlopp kom emellertid Jo- sef Pettersson hem, men kunde han ej lemna ringaste redogörelse rörande sin bror, som han uppgaf ha befunnit sig hemma, dä han på f. m. gått ut till en dam för att fiska. Tvänne år förgingo, hvarunder emel- lertid ryktet började utpeka ^osef Pettersson som den, som bragt sin broder om lifvet. Med anledning häraf företog krono- länsmanen i Västbo A. P. Essen den 6 Dec. 1886 polisförhör. Härvid upp- gåfvo emellertid ett par af vittnena, att Linden på sommaren skulle ha varit sedd i Halland. Något skäl att misstänka nämnda uppgifts riktighet fans ej och fick saken dervid bero. Ett af de vittnen, som lemnat upp- giften ifråga har emellertid i dagarne ändrat nämnda uppgift. Han säger nämligen att Linden ej varit synlig i Halland senare än sommaren samma år, då hans försvinnande egde rum. På grund häraf samt då ryktena i trakten fortfara att utpeka Pettersson som sin broders mördare, anställdes d. 28 Okt. nytt polisförhör af t. f. kro- nolänsman O. Seth. Dervid kommo flere för Pettersson synnerligen graverande omständig- heter i dagen. Sålunda uppger Pet- terssons egen hustru, att hon varit ängslig och orolig för sin man, enär denne under hela den tid deras äk- tenskap varat varit grubblande och dyster. Vid tillfällen, då han ej trott sig vara observerad, har hon iaktta- git att han stundom varit så upp- rörd att hela hans kropp skälft. Pettersson, som är 39 år gammal och är boende å fadernetorpet, nekar emellertid till mordet Efter förhöret förklarades han dock häktad och införpassades i torsdags till länsfängelset i Jönköping. Anledningen till mordet tros vara den, att Petterson varit afundsjuk på sin broder för det denne, som var gift och bodde i Burseryd och som förtjenade sin bergning genom att gravera sigill, vid sina vandringar i trakten då och då gästade hemmet utan att för sin vistelse der erlägga någon betalning. Man tror att P. efter mordet sänkt sin broders lik i en i närheten af Sjöbo liggande dyfull sjö. Domprostvalet. Vid frågo- dagsförrättning d. 1 d:s med Linköpings domkyrkoförsamling och S:t Lars för- samling beslöts — efter det röst- längden justerats — enhälligt att idet kalla "fjerde (hår tredje) profpredi- kant". Valet eger rum den 15 Nov. Kyrkoherdeval. Till kyrko- herde i Krigsbergs konsistonella pa- storat valdes d 1 d-s komministern der- städes C. A. Carlsson med 9,856 rö- ster af 37 röstande. 413 röster till- follo komministern K. A. Ankarberg i St Åby och 270 komministern R. Peterson i Skärkind. — Vid valet i Asby d. 1 d:s erhöll komminister O. Wågman i Vreta Klo- ster 5,168 röster, kyrkoherden J. A. Petré i Trehörna 728 och kommini- ster E. Tillström i Vadstena 54 röster. HushallningsglUesinöte. Åkerbo och Hanekinds hushållnings- gille hade i lördags under brukspatron C. Teramedens 6, Ryd ordförandeskap ett jemtörelsevis fåtaligt besökt sam- manträde i Linköping. Dervid beslöt gillet ingå till bus- hållningssällskapet med följande fram- ställningar: .på förslag afhrW.Heymanålding- stad: att hushållningssällskapet måtte bevilja ett förslagsanslag af 5,000 kr. till inköp af ett 10-tal ardennersto- fol; på förslag af hr G. Westman å Tholefors: att hushållningssällskapet mätte förslagsvis anslå 12,000 kr. till inköp af 12 å 15 l1/,-ånga bruna korthornstjurar att säljas ä auktion inom provinsen-, att hushållningssällskapet måtte bi- falla gjorda ansökningar om belöning åt lifgrenadieren E. G. Holm i Svie- stad, ö. Harg, för odlingsflit, och åt statdrängen C. G. Persson i Åsme- stad, Slaka, för kreatursvård. Till ordförande i vederbörande ko mitén i Linköping för uppsamling af jordbruksstatistiska primäruppgifter, i stället för borgmästaren Fr. Stång gren, utsågs förvaltaren E. W. Berg. I den komité, hvilken har att ut- dela det af gillet förut gjorda anslag å 100 ki. till belöning åt mjölkerskor, invaldes i stället för hr G. Westman å Tholefors, som undanbad sig upp- draget, hr O. Hagelin, Bröttjestad. Dödsfall. Skolläraren vid Mo- tala Verkstad C. Franke afled i lör- dags efter en längre tids sjuklighet. Folkskolan. Vid skolråds sammanträde den 1 dennes för upp- sättande af förslag till lediga ordinarie folkskollärarebefattningen vid Vistinge fasta tolkskola i Eisinge socken har bland 6 sökande uppförts: 1) folk- skolläraren C. E. Andersson från Hällestad; 2) vikarien på platsen G. Östlund; 3) vik. läraren vid Motala verkstad J. A. Norden. Valet eger rum den 15 dennes. Skogsstaten. Domänstyrel- sen har beviljat jägmästaren i Eksjö revir J E. Kinman tjenstledighet för enskilda angelägenheter från den 1 dennes till den 15 Dec. och förordnat extra jägmästaren F. "Witt att under tiden uppehålla hans tjenst. Arbetareföreläsnings- kurserna. K. bfhde har med för- ord till k. m:t öfverlemnat ansöknin- gar om statsbidrag till anordnande af töreläsningskurser för arbetare: 600 kr. till Linköpings föreläsningsanstalt, 2,000 kr. till Norrköpings arbetarein- stitut, 225 kr. till Åtvids föreläsnings- förening, 800 kr. eller mindre belopp till Motala stads och verkstads med omnejd föreläsningskurs och afton- skola, 400 kr. till Söderköpings före- läsningsanstalt för arbetare och 200 kr. till Kinda, socknarne Vårdnäs, Kettilstad, Tjärstad, Hägerstad, Op- peby, Vestra Eneby, Kisa, Horn och Hycklinge omfattande, föreläsnings- förening. Stöld af ett fickur föröfvades nat- ten till den 12 Oktober hos hemmans- egaren Ludvig Andersson i Embncke. Tjufven och det stulna efterlyses. — Af Linköpingspolisen häktades d. 1 ds enkan Johanna Maria Enell för det hon i lördags i en gård vid Hum- lebergsgatan olofhgen tillgripit en sjal. Vagarne i Tjellmo oeh Godegård. Kammarkollegium, der en del väghållningsskyldige inom Tjellmo och Godegårds vägdistrikt anfört besvär öfver k. bfhdes utslag den 9 sistl. Maj, i fråga om hvilka vägar som inom nämnda distrikt skulle ingå i ny vägdelning, har nu meddelat utslag i anledning af besvä- ren och lemnat desamma utan afse- ende beträffande yrkandena dels om intagande i vägdelningen såsom byg- deväg af vägen från Tholtorp öfver Pehrstorp till Kristbergs sockengräns och dels om uteslutande ur vägdel- ningen af vägarne från Christinefors masugn förbi Östra och Vestra Ty bble, Torsjö och Tjelltorp till sockengrän- sen mot Lerbäck, från Jakobshyttan till Zinkgrufvorna och från Fralse- Rödja skolhus till Vestra Ny socken- gräns. Beträffande åter yrkande om ute- slutande ur vägdelningen af vägen från Godegårds bruk till vägkorset vid Witteberg, si, enär utredning an- fående samma vägs nytta och be- öflighet för den allmänna samfärd- seln saknas, har kammarkollegium förklarat densamma icke skola i väg- delning intagas. Vidkommande slutligen yrkandena om uteslutande ur vägdelningen af vägarne från allmänna landsvägen vid Tjellmo gästgifvaregård förbi Egelstorp till Dråsa, från Racka bryg- geri öfver St. och La Txbult till all- männa vägen mellan Tjellmo och Hälla gästgifvaregårdar, från Örebro- vägen i närheten af Hällestad Bröt- kullen till vägen ledande från Hälle- stad mot Örebro samt frän Kaxebacka skolhus öfver Kulla till Tjellmo gäst- gifvaregård, har kammarkollegium, med afseende å k. befhdes hemställan derom, förklarat berörde fyra vägar icke skola i vägdelning intagas. Kyrkoinvigning i Krokek förrättas nästa söndag at biskop Char- leville. Akten tager sin början kl. 9 f. m. Efter densamma högmessoguds tjenst Derpå mviges kyrkogården. Kl. half 7 hålles vespergudstjenst. Organistexamen aflades här- städes i lördags af fröken Dagmar Andersen från Framnäs i V. Eneby socken samt komplettering af samma examen (för högre betyg) af hr Ragnar Darell trän Gladhammar. — Organist- och kyrkosångareexa- men har aflagts i Vesteräs af folk- skolläraren P. J. Magnell från Vestra Stenby i Östergötland. Trafiken på Reijmyre luftbana är ganska liflig och på- går trän tidigt på morgonen till långt inpå nätterna. För tillfället forslas mest plank från Bredmyre såg, skrif- ves till Ö. C. Tranas folkhögskola. Jönköpings läns folkhögskola i Tran- ås öppnade sin 21:a årskurs d. 2 ds med bön och ett föredrag af kyrko- herden P. N. Kalländer i Säby, hvil- ken deri berörde folkhögskolans mål att föra lärj ungarne framåt icke blott i kunskaper utan äfven i sedligt hän- seende samt slutligen visade på idea- let för all mensklig bildning:Kristus. Föreståndaren dr V. Öberg höll ett föredrag om folkhögskolans än- damål. Antalet insknfna lärjungar är 41, af hvilka 7 från Östergötland, 1 från Västergötland ooh de öfriga från Jön- köpings län. Olyckshändelse. Stataren Frans Aug Carlsson, 75 år gammal ocb bo- ende å Sjobaoka egor i Ljoogs s:o, hade här- omdagen varit inne i Linköping ocb dervid fatt lä mycket till bastå af starka varor, att ban pä aftonen, stadd pä våg frän Siöbacka glrd till sttt hem, redlös insomnade å vägen. är biel ban i mörkret öfverkörd af en skjuts ooh fick dervid ett krossår i hufvudet och några kontasioner i ansigtet. Han bar förts till länslasarettet Därstädes De erhållna ska- dorna äro ej lifsfarliga. m En suck höjde Louise's bröst. — Hvad det är härligt likväl, kamrat, att ega ett ungt och friskt hjerta, en stark arm, och veta att hela verlden är öppen för en. — Ni kan ha' rått. — Rått? Visst har jag rått! Och så har jag, skall jag säga er, djupast i mitt hjerta, innerst i min själ, en dröm, en tanke, en känsla, kalla den hvad ni vill, som vinkar mig som en ljusalf i natten, som en sol om dagen, och denna dröm — men ni torde skratta åt mig. — Jag skrattar icke . . . fortfar . . . fortfar . . . Hans öppenhjertighet intresserade Louise allt mer och mer. — Skratta likväl, om ni vill, det betyder ingen- ting och förundrar mig ej heller. Ser ni, när jag vunnit ära nog lör att vara någonting, rykte nog för att betyda någonting, erfarenhet nog för att rått förstå mig sjelf, dä, ser ni, hoppas jag, att min dröm skall blifva en verklighet, drömmen att förvärfva mig en ädel, skön och god flickas tro och kärlek. Det var Louise omöjligt att förekomma en ryc- ning på armen. — Skjut upp armen bättre och ni går stadigare. Ni håller den så lätt, nästan som en flicka. Det var Louise's lycka, att det var mörkt. Den skära flod af ljus purpur, som strömmade öfver hen- nes kinder, skulle eljest ha förrädt henne. Utan att misstänka något tog Mauritz hennes hand för att skjuta upp armen bättre under sin. — Ni är ett barn med värja, sade han, jag kän- ner det på er hand; den är mjuk och fin. Det tål många år ännu, innan ni får krafter att föra annat ån en liten pagevärja. Louise trodde, att hon borde ge sig utseende af att blifva ond. — Min herre, förolämpa mig ej, inföll hon. 126 — Gud bevare mig derifrån, fortsatte Maurit*. Jag skulle ej för något pris i verlden vilja förfördela er, emedan det finnes något hos er, som jag väl ej kan rigtigt förklara, men som gör, att jag redan håller af er. Jag håller er t. ex. räkning i mitt hjerta derför, att ni så modigt, som edra år tilläto det, ville försvara det der fruntimret emot en hel mängd af oroliga sällar. — Det var endast min pligt, erinrade Louise. — Må vara, men huru mänga uppfylla gemen- ligen sin pligt, när det verkligen gäller någonting? Min erfarenhet är icke stor; men historien har lärt mig, att flertalet vanligtvis aldrig gör sin pligt. Jag förblifver derför vid min tanke, att ni var både tapper och ridderlig, äfven i er ungdomliga svaghet. Ni be- böfver ännu endast en tre, fyra år till för att blifva någonting dugtigt, en karl för er hatt. Gryet är godt, kärnan frisk, fast stammen ej hunnit att fä rigtig stadga. Om ni har lust, så lät oss bli vänner, öom vän skall jag ge er en och annan lektion på värja, att ni knappast skall få den bättre; som vän- ner skola vi ta' ett nätvatag ibland, och under det jag ruskar upp er dugtigt, skola edra krafter slå ut sina ekrötter. Jag är främmande här, beträder för första gången i min lefnad Stockholms gator ocb skulle önska mig en vän, allrahelst en, som jag sjelf finge uppfostra en liten smula. Hvad säger ni derorn? Förslaget var ej lätt att besvara. — Men, utan att betvifla, det ni kan förtjena min vänskap, inföll Louise, hvem säger er, att jag förtjenar er? — Mitt bjerta. — Det måste säga er rätt mycket. — Det säger livar och en ganska mycket, endast man upprigtigt förtror sig åt det och till dess röst. — Då har ni väl också utbjudit det ganska ofta på samma sått, som ni nu gör. likväl hann att svara, stannade medevi-vagnen, oeh hon hörde prinsessans röst kalla sig. Oaktadt Froms manande stämma och rycknin- gar pä tömmarne hade hästarne gått i sakta mak. Steg för steg med dem följdes också vagnen af den okände, i kappan insvepte mannen. Den tystnad, hvilken han till en början iakttog, syntes slutligen likväl blifva honom mindre nöjsam. — Sådana här äfventyr, började han derför, äro icke roliga, allrahelst om man icke är van vid dem, något som visserligen ni, — han kastade dervid en blick in i vagnen, — gerna ej kan vara. — Det var en särdeles lycka, fortfor han, då han ej erhöll något svar, att jag sa oförmodadt skulle blifva i tillfälle att göra en så hög dam som ni en tjenst. — Så hög dam? Hvad menar ni,min herre? Ni yttrar er, som om ni skulle känna mig. — Och hvarför vore det omöjligt? Ni behöfver likväl ej frukta för mig. Er hemlighet är i godt förvar. — Ni talar om hemligheter, jag förstår er ej. — När en person af kungligt blod åker i ett sådant här ekipage, anser jag en hemlighet vara med i spelet. Prinsessan förstod nu, att hon var igenkänd, och ehuru det smärtade henne, måste hon underkasta sig det. 1 sin ordning ville hon blott veta, hvem mannen i kappan var. — Ni har dä sett mig förut? frågade hon derför. — Ja. Hvar? _ Pä slottet. När? Många gånger. - An, min herre, ni misstager er. Jag är ick» presenterad på »lottet. ai funnos att misstänka, att det innehöll handlingar af vigt. Prinsessan undanbad sig derför hans anbud, besluten att genom hertigen sjelf vända sig till po- lismästaren. Den första förskräckelse, som mannen ingifvit heDne, bibehöll sig äfven ännu, ehuru väl hans senare uppträdande till hennes försvar deråt började gifva en mildare karaktär. Den lilla karavanen satte sig derpå i gång. From, Mauritz' dräng, skötte lokomotivets rörelse med piska och tömmar. Bredvid vagnen gick mannen med kappan. Emel- lan honom och prinsessan kom intet samtal i gäng. Han gick tyst vid sidan, och hon lutade sig trött tillbaka i den väl lilla, men eljes rätt beqväma vag- nen. Hon tackade himmelen, att hon så lyckligt kommit ifrån all egentlig fara, och att hon icke lidit någon förolämpning, för hvilken hon behöfde blygas. Då vagnen passerade förbi en lykta på gatan, vände hon sig åt sidan och kastade en blick på man- nen, som gick bredvid, för att ännu en gång under- söka, om han verkligen var densamme, som följt henne ända fram till Ehks bostad och sett henne inträda der; och likheten var så påfallande, att hon icke vidare kunde betvifla det. Åtskilliga frågor upp- stodo dervid alldeles ofrivilligt, frågor, som visserli- gen redan förut trångt sig pä henne, men nu togo en allt mera bestämd form. Hvarför hade han, så som förhållandet var följt henne? Hvarför hade hon just träffat honom, inväntande henne vid porten Ehks bostad? Var äfven han ute i afsigt att besöka den numera aflidne? Var han måhända ett bud, utskic- kadt af ryske ministern? Kanhända en af hans spioner? Enär hon emellertid icke förmådde besvara dessa frågor och icke ansåg det anständigt att tillfråga C. F. HUitriUi. ltrtfantm. I. 1$