Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-05-14
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ■a Bengt Hägge. OSTGOTå-POSTEN Kgare ooh fBrlåggare: Aktiebolaget Östgöta Corretpondentens Hoktryeköti. Verkitftllacde direktör: Chmnur Bidd«tsWL N:r 20. Prenumerationspris: För helt år kr. 1: SO, för tro qvartal Ur. 1,15, för hälft år 0,83 ett qvartal SO 5re, postbefordriugsafglften iuberäknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 14 Maj, AnnonaprU: Pr petitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska aooocser 15 Öre. Förlofmnga-. vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. LöSnummerpria 5 Öre. Öatgöta Correapoadentsns Boktryckeri i Linköping. 1897. Fremiering af Nötkreatur inom Östergötland 1897. Följande platser och dagar är o dertlll bestämda: Inom Åkerbo och Hanefcinds Hushållnings-Gille: Vid Slaka Fredagen den 28 Maj kl 10 f. ro, . Linghem Tisdagen den 4 Juni kl. 10 f. m. Inom Skärkinds och Memmings Hushållnings-Gille: Tid Kimstad Fredagen den 14 Maj kl. 10 f. m , Östra Ryd Lördagen den 15 Maj kl. 10 f. m. ' Inom Xdre Hushållnings-Gille: Vid Ramfall Mandagen den 17 Maj kl. 10 f. m w Asby Södorgard Måndagen den 17 Maj kl 4 e. na. , Österby Tisdagen den 18 Maj kl. 10 f. ni. „ Studstorps Gästgifvaregärd Onsdagen den 19 Maj kl. 10 f. m. Inom Kinda Bushållnings- Gille : Vid Kisa Torsdagen den 20 Maj kl. 10 f. m. , Horn Fredagen den 21 Maj kl. 10 f. m. „ Wall, Lördagen den 22 Maj kl. 10 f. m. „ Rimforsa Mandagen den 24 Maj kl. 10 f. m. Inom Vifolka och Valkébo Hushållnings-Gille: Vid Ulrika kyrkoplan Tisdagen den 25 Maj kl. 10 f. m. „ Nykil Onsdagen den 26 Maj kl. 10 f. m. „ Bankeberg Lördagen den 29 Maj kl. 10 f. m- „ Mjölby Mandagen den 31 Maj kl. 10 f. m. » Haddebo i V. Harg Tisdagen den 1 Juni kl 10 f. m. „ Sya tingsställe Onsdagen den 2 Juni kl. 10 f. m. „ Gottlösa Torsdagen den 3 Juni kl. 10 f. m. Rörande sättet för premieringens verkställande hänvisa» till utförlig ann denna tidning af den 23 April. Linköping i April 1897. TJh. Lybecik. (4492, För Våren och Sommaren Br nu 1 Stille & Janzons - Mjölby - Klädes-, Manufaktur-, Garn-, nåds- och Sybehörsaffär Vaf- Ecstym-, Öiverncks-, Byx- och Uniformstyger i stort och modernt urval. Svarta och Kulörta Klädningstyger, oranligt rikhaltigt sortiment af nyaste modernaste och bästa qvalitéer samt Bomullstyger, Perkaler, Tvlllser, Domestlker, Un- derkjolsmolre, jemte en mångfald olika tyger, passande till Bluallf m. m. Nya slags Sybehör och Garneringaartlklar, Plyskjolkan- ten Svea, rundväfd, Paraplyer och Paraaoller jemte en mång fald andra artiklar. Billigaste priser! Reela varor! Samvetsgrann behandling! (4359,lo7) Sammanträden. Delegarne 1 öitflta lyiitekilireiln kallas härmed till ordinarie samman- komst i Stora Hotellet i Linköping Tisdagen den 15 instundande Juni kl. 10 f. m.; och böra de delegare, som dervid ämna närvara, låta kl. 8 f. m. A nämnda dag och ställe hos protokollsföraren anteckna såväl egen rösträtt som den de pä t rund af tull mak t vilja för andra egagna. Vid denna sammankomst förekom- ma till behandling: l:o) Berättelsen om granskningen af föreningens räkenskaper och för- valtning under år 1896; 2:o) Komiterades i allmänna Hy- poteksbanken betänkande och förslag rörande kapitalrabatterna m. m. samt samma banks i anledning deraf fat- tade beslut; 3:o) motioner: a) om ändring i 7 och 16 §§ i Föreningens reglemente; b) om borttagande af förvaltnings- bidrag i visst fall; och c) om ändring i instruktionen för tj ens temannen och upphörande af provision m m. jemte styrelsens och revisorer- nas häröfver afgifna yttranden; 4:o) De i reglementet föreskrifna val. Handlingarne i ärendena äro att tillgå hos Föreningens Ombudsman. Linköping i Mars 1897. ________Styrelsen. (5031,271) Tillkännagifvanden Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan 50 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar* boatrednln- Kftr, iBkMMrlngar ooh kommis- kionaranppdrag bos K. BafallniDgshaf vande in ni. Billigaste Inkassotaxa: För årBkunder, vid liqvid etter aamaoing. högst en kr. Innehafvare v. Häradsböfdiog Per Amander. 1328,10)_____________________________ e.L.iiut.rie.K. antänder, HiibållBlBii-Sillikaiets Kuiirelse. Då Östergötlands TremierinsBnämnd »tar i begrepp att upprätta en ny atambok öfver i linet befintliga 4 jrshlre-d|ar, ooh dä det är af vigt att denna blir så tillförlitlig och fullständig aom möjligt, får iag å Premie- r ngsoämdens vagnar härmed uppmana egare af Ayrehuedjnr att före den 15 Jani till mig insända fullständiga uppgifter rörande dessa, bvaitill blanketter tillhandahållas pä Hasb - Sällskapets arkiv. Stamboken kommer att upptaga: dela en A-kläs* omfattande djur af ren Ayrshiroras; dels en B-klasa omfattande inom länet födda hondjur, hvilkas fäderne tillhöra A klassen, och som genom sin typ kunna till Ayrsh reraaen hänföras. Djuregare bosatta inom det distrikt, hvar- est premiering i år eger rum, böra vid när- maste premieriogsplata uppvisa de djur, som skola i stamboken införas, och hvilka icke förut blifvit af Premieringsoämnden god- kända. Linköping i April 1897. (4471.163) Sigge Ljunggren ombesörjer Inregistrering; af ekono- ml** a föreningar. Träffas i landskansliet kl. 10-2 e. m B88M) = Ingen = bor numera underlåta att, mot en jemförelsevis ringa afgift genom för- säkring af sina hästar och nötkreatur, vinna skydd mot förlust. Östergötlands Kreaturs-För- säkrings-Bolag har de fördelakti- gaste försäkringsvilkor och de Billiga- ste premierna af alla. (4478,165) Den /4 Maj. Riksbanksreformen genomförd. I lördags beslöto riksdagens bada kamrar att bifalla det hvilande grund- lagsändringsförslaget, enligt hvilket konungen berättigas att i riksban- kens styrelse insätta en (af styrelsens sju) medlemmar, hvilken dertiil skall vara styrelsens ordförande. Beslutet fattades i första kamma- ren utan meningsskiljaktighet, men i andra kammaren först inemot kl 2 pä natten och med 115 rötter mot 107. Dä förut sjelfva lagen för riksban- ken antagits af båda kamrarne, är dermed — efter flera decenniers ar- beten — riksbankens reformering be- slutad, så att den hädanefter kommer att bli vårt lands enda sedelutgifvande bank och en för hela landet afsedd centralbank. Såsom förut omtalats, ha från måls- svalla Se utförligare annons i denna tidning . Bandagisten Schiöanings eltr.s Ombud träffss & nedan: änanda platser: i NukSping å S'ura Hotellet den 17 Maj k! 9-1. 2-7 e. ro.; i Norrköping å S-ora Hotellet den 18 Maj kl. 3-7 e. m. oeti den 19 Mij 9-1, 2-6 e. m ; i Söderköping å Stadshotellet den 20 Maj kl. 9-1, 3-7 e. m ; i Linköping å Hotell Westling den 21 Maj kl. 9—1, 2-7 e. m.; i Åtvidaberg å Hotellet den 2J Maj kl. 12—2. 3 7 e. m.; i Västervik å Stadshotellet den 21 Maj kl. 9-1, 2-7 e. m. Till en lättnad för de fattige vid anskaffande af bandager lemnas, efter öfvenskom- melse, ar.stånd med en del af betalningen. ...... . . .- «■ OBS.I Blott den bestämda tiden på hvarje pl-ts. Sknf derför upp datum, att Ni ej glömmer, hvilken dag det är på hvarje ställe Telefooering basvaras icke. n Särskildt anbefallas rygebandairer både för »Idokröknlnfr och krattning baknt, äfveusoin för fel 1 höftleden med deraf följande besvärlig gäng: benban- daeer för bjalben, kalfknä, sker Het I ankelleden och svaghet i benen; elas- tiska, anntomtska br&ckbandager utan fjedrar, men med en fjederpollet (puta); elas- tiska UfmoderbandaKer, nrlnaler ^urinbebållare) elastiska aadtarmsbanda- ger, »oapeneolrer, ny praktisk fason; Inväfda arnmtnlbana tör åderbråck och ber, nafvelbaodager, bakbärare och skulderhållare. • • 19.______________________(-72) köping—Nykil—Kisa (smalspårig), Lin- köping—Kisa— Vimmerby (normalspå- rig) samt Bjerka-Säby—Åtvidaberg (normalspärig). Den smalspåriga Myktlsbanan anser generalstaben vara af ringa betydelse i strategiskt afseende, hvaremot den bredspåriga banan Linköping—Kisa —Vimmerby förklaras vara en vigtig länk i en till Karlskrona ledande nor- malspårig östkustbana, som general- staben anser vara synnerligen önsk- värd. Derför tillstyrkas koncession å ifrågavarande bana. Bandelen Bjerka-Säby—Åtvidaberg anser generalstaben ha föga betydelse i militärt hänseende och ställer sig beträffande denna bana på k. bfdes ståndpunkt, men vill, på grund af de skäl som väg- och vattenbyggnads- styrelsen anför, ej afstyrka konces- sion. Handlingarne gå nu till jernvägs- styrelsen och slutligen till k. m:t. Godboskapsutstailnlng egde i tisdags rum i Linköping. Föl- jande pris utdelades: Första pnstt (Silfvermedalj och 50 kr.): för en grupp bestående af 3 kor, fru Sand- stedt, Flytthem; för dito af 1 ko och 2 qvi gor. häradshöfdipsr O Berg, Normstorp; tör dito af 3 kor, O. Westman, Tholefors. Andra priset (Bronsmedalj och 30 kr.i: för 2 ne oxar ett pris, ur grupp af 10 st-, M LintiéD, Gammalstorp: för 1 oxe ur grupp af 6 st, häradsböfding Q. Berg, Normstorp; för 1 oxe uttagen ur grupp af 5 st, kapten H. West- man, Walls. Tredje priset (15 kr.1: för 2 slutar, ett pris, A Jakobson i Sköl stad, för 1 qviga Albert Andersson i Linghem Silfvermedalj tilldelades kabinettskammar. herre Inb G. Lagerfelt, Lsgerlunda, för en grupp af 5 st oxar. Som prisdomare fungerade hrr bruks- patron C. Tersmeden på Ryd, bruks- patron U. G. de Maré pä Mauritzholm och E. Hjertonn, Hagalund. Saluprisen voro pr kg. lefvande vigf: för oxar ooh kor 35—40 öre, för tjurar 35-38 öre. Tillförseln af djur var liten, men af sättningen god. männen för de enskilda bankerna, hvilka frukta att få se sin hittills så vinstgifvande verksamhet hotad, de oerhördaste ansträngningar gjorts för att förhindra reformen, hvilket ock var nära på att lyckas i andra kam- maren, der det, som man ser, blott behöfts en öfverflyttning af ytterli- gare 5 röster, för att förslaget skulle ha fallit. Det fattade beslutet skall emeller- tid helt visst helsas med tillfredsstäl- lelse i landets alla delar och riks- banksreformen kommer att stå såsom ett af denna riksdags märkligaste och vigtigaste beslut. Länet och stiftet Till Stipendier vid Linkö- pings folkskollärareseminarium har k. m:t anslagit 3,548 kr Resestipendier för lä- rare. K. mt har beviljat resebidrag af 750 kr. till bl. a. adjunkten i Lin- köping H. Kernell, i Kalmar E. G. Arn- stiöui samt 400 kr. till C. Tideman i N> köping Dödsbud från Kongo. Här- omdagen ingick pr telegraf hit den sorgliga underrättelsen att f. underlöjt- nanten vid Uplands regemente Nils Johan Christian Victorin Bosenblad blif- vit skördad af en för tidig död i det inre af Afrika. Landstaten. E. o landskans- listen Knut Ljungblom har lörord- nats att tills vidare och intill dess annorlunda bestämmes tjenstgöra så- som extra kronolänsman å Ladugårds- backe och närmaste trakten derom- kring. För vald och not mot en ölutkörare, anstäld vid Brogren- ska bryggeriet, anhölls d. 11 d:s och in- sattes i arresten kakelugnsmakaren Aug. Ljungberg härifrån staden. L. hade tilldelat ölutköraren ett slag samt hotat honom med efterräk- ningar, om han fortsatte med att vara "strejkbrytare". Den öfverfallne har först efter bryggarestrejken antagit sin plats. På grund af de hotfulla uppträden, som flera gånger förefallit vid Bro- grenska bryggeriet har k. befhde an- sett nödigt att förordna en särskild polisman för Ladugårdsbacke med omgifning, nämligen e. o. landskans- listen K. Ljungblom, hvilken ock var den, som anhöll våldsvefkaren. L. kommer att inför domstolen få svara för sitt tilltag. Linköpings handelsflot- ts ökas sa so-anngoin; snart kanske hamnen inte blir sä mycket för stor. I går har hr A F. Fredriksson i Tin- nerbacken satt i sjön en iast- tchbog- serårgare, som han s-j lf byggt. Ännu fattas åtskilligt i att deu är färdig, men hr F. hoppas att redan denna månad kum a börja seglatsen. Biten, som är byggd af fu uplauk på jernspant samt plåt- förhydd till vattengången har i vatten- linien en längd al 80 fot (ölver däck 83) och dess största bredd är 15,9 fo', djupg&endet vid full belastning är om- kring 7 fot. Byggd i främsta rummet mei afseende på lastningstörmågan har båtens lastutrymme naturligtvis blifvit förnämligast tiilgodosedt, men fa'tygets form bar deraf löga lidit cch ter sig ganska väl proportionerad och behag' lig för ögat. Den drifves af en ång- maskin om 0 nominella hästkrafter och beräknas ku ma göra 5 ä 6 knop. Kostnaden beräknas till omkring 12,000 kronor. Bira nu frakterna räcka till. Men annars lins d^t då here i ätten än Stång- ån och K xen Generalstaben om Klsa- banan. Generalstaben har nu af- gifvit yttrande angående konoessions- ansökningarna för jernvägarna Lin- Afgjordt brSnvinsmål. I målet mot handlanden C. A. Jans- son i Linköping angående olofhg för- medling af spirituösa afkunnade råd- husrätten d. 10 d:s utslag. Rätten, som fann ådagalagdt att J. vid flere till- fällen dels sjelf, dels genom sina bi- träden tillhandagått kunder med an- skaffning af spirituösa från firman Rehnberg i Söderköping, dömde ho- nom härför att bota 50 kr. till stad- gad fördelning samt utgifva af stats- verket förskjutna vittneslöner i målet, Norrköpings jernvSgs- station förestås tillsvidare, till dess stationsinspektorsbefattningen blifver med ordinarie innehaf vare be- satt, af stationsskrifvaren Nils von Döbeln. östgötarne i Upsala. Öst- göta nations förste kurator fil. lic. C. Hallenlorff försvarar onsdagen den 19 dennes för vinnande af filosofhk dok- torsgrad en akademisk afnandling med titel: "Bidrag till det stora nordiska krigets loi historia". — Medicinska fakulteten vid Upsala universitet har bortgifvit ett rikssta- tens stipendium i afdelningen för ki- rurgi cch obstetrik åt med. kand. Hugo Malmqvist, östg. — E. o. prof. A. Wiiéi, son till kyrkoherden Wiién i Dagsberg. kom- mer i sommar att idka zoologiska stu- dier vid Kristinebergs zoologiska sta- tion och har derför begärt tjänstledig- het under tiden 28 Maj—1 Septembar. Kronans byggnader i landsorten. Enligt det af k m:t faststälda generalförslaget till inne- varande års reparations- och under- hållsarbeten å kronans byggnader m. m. i landsorten äro för detta än- damål anvisade 86,395 kr., deraf 5,108 kr. 27 öre till smärre iståndsättnings- arbeten å dörrar, fönster, eldstäder o. s. v. samt 81,286 kr. 73 öre till de egentliga reparationsarbetena. De största posterna hafva anvisats till Ötlernötlands län nämligen 332 kr. 70 öre till smärre arbeten och 10,722 kr. GO öre tiil de egentliga reparations- arbetena. I sistnämnda post ingår den betydande utgiftssumman af 8.066 kr. till VacUtena stolt, för hvil- ket belopp hufvudfasaden mellan vall- tornen skall repareras och iståndsät- tas i sin helhet, medels borttagande af allt löst kalkbruk, hvarjemte brist- fällig sten skall borthuggas och ny sten inmuras af samma stenart som den gamla; vidare skola murarne renskrapas och tvättas samt fogstry- kas med cement o. s. v. Dessutom torde för en kostnad af 2,500 kr., som dock ej behöfver betalas förr än till nästa år, alla fönsternischer å samma fasad komma att repareras, hvarvid nya stenar inmuras, der så behöfves. Vidare äro för Skaraborgs län anvi- sade resp. 135 kr. 25 öre och 9,614 kr. 75 öre (hvaraf det mesta tages i anspråk till landshöfdingeresidenset och det nya landsstatshuset), för Up- sala län resp. 269 kr. 50 öre ooh 7,669 kr. 58 öre (deraf 1,683 kr. 28 öre till iståndsättande af norra upp- fartsvägen till Upsala slott samt kr. 2,700 till förändring och komplette- ring af åskledaresystemet) o. s. v. Restauratlonsvagnarne ha ännu ej insatts i kontinentaltå- fen. Hittills ha ock — åtminstone e uppgående kontinentaltågen — haft mycket få passagerare. Ångb&tstraflken & Vet- tern. Ångfartygsaktiebolagen Vi- sta och Södra Vettern, hvilka som be- kant trafikera, det förra traden Jön- köping— Visingsö—Grenna, det senare Jönköping — Hjo — Karlsborg, hade häromdagen extra bolagsstämmor i Jönköping. Dervid beslöto de båda bolagenatt byta ångare. Angfartygsbo- laget Vista erhåller sålunda mot sin ångare med samma namn och en mellanafgift af 20,000 kr. "Södra Vettern". Bytet har framkallats genom be- hofvet af att å traden Jönköping— Grenna få insatt en större ångare i stället för "Vista" som deremot är tillräcklig för den mindre traden Jön- köping —Hjo—Karlsborg. Elektriskt ljus i Tranas har under den senaste tiden varit föremål för en liflig diskussion såväl man och man emellan som isynner- het å kommunalstämma både i förra veckan och sistlidne onsdag. Från hr C. A. Andersson hade inkommit förslag att köpingen, som det å papperet uppgafs, skulle få till för- delaktiga vilkor tillgodogöra sig hälf- ten af hans på arrende öfvertagna vattenfall vid Åsvalahult för erhål- lande af kraft till elektrisk belysning. Då emellertid denna kraft ansågs all- deles otillräcklig för köpingens behof af belysningen i fråga, afslog stäm- man d. 5 d:s hr Anderssons fram- ställning och uppdrog i stället åt en komité af 5 personer att inhemta sakkunnige ingeniörers förslag om anordnande af fullständig elektrisk belysning utan alla lappverk beträf- fande drifkraft. Till komitéledamöter utsagos hrr O. Bennich, B. E. Gelotte, A. Stenholm, C. P. Johansson och C. F. Lind, meddelar T. T. Gårdsköp. Gården n:r 27 b. Tannefors qvarter (n:r 6 Nygatan i hörnet af Magasinstorget) har af ma- jor A. F. Lindersköld för 20,000 kr. sålts till handlanden J. Almqvist, här Andra lift mentet. Till öfverstelöjtnant och förste major vid Andra lifgrenadier- regementet har k. m:t utnämnt och förordnat majoren friherre C. M. V. Bekbindär. — Afsked har uppå ansökning be- viljats kaptenen och kompanichefen vid Andra lifgrenadierregementet frih. G. Fr. Baab, med tillstånd att såsom kapten i regementets reserv qvarstå. Linköpings arbetareför- ening har på sammanträde i lör- dags afton beslutat anslå, att utgå under 1898 på samma sätt som förut, 150 kr. till Linköpings föreläsnings- anstalt för arbetare. Till medlemmar af anstaltens styrelse återvalde för- eningen för sin del d:r A. Sterner ooh målaren C. A. Löfgren. Till föreningens representanter vid Söderköpings arbetareförenings 30- årsfest i sommar utsagos dess ord- förande d:r A. Sterner och folkskol- läraren K. Engdahl, med fabrikör O. Th. Cederqvist som suppleant. .. Fiskevården i länet. Till Ostorgötlands läns hushållningssäll- skaps förfogande har k. m:t för in- nevarande år som bidrag till aflö- nande af en fiskeriinstruktör inom länet anslagit ett belopp af 1,000 kr. Döden följde. Kolkarlen J. A. Gustafsson i Mjölby, hvilken un- der sin tjenstgöring vid jernvägen råkat skada sig så illa, att han måst intagas å länslasarettet, har nu afli- dit derstädes efter undergången ope- ration. Gustafsson efterlemnar enka och 5 barn. Till sårade grekers hjelp afsändas i dagarne genom skolläraren Åkeson i ufverum till drottningen af Grekland 110 kr., utgörande inkom- sten af en i lördags afton anordnad s. k paketaukttion i Öfverums good- templarlokal. Till landstingsman omvaldes den 10 d:s för Bankekinds härad grefve Ph. Klingspor å Ekenäs; för Hane- kinds härad d:r M. v. Feilitzen å Åker- stad och hr C. J. Jonsson i Skog, till suppleant hr G. Westman å To- lefors. — Landstingsmannavalet i Risinge tingslag d. 10d:s utföll så, att till lands- tingsman nyvaldes bruksegaren B. Kjellgren å Rejmyre med 10 röster. (Brukseg. V. v. Post å Kindstorp er- håll 1 röst). Till suppleant efter hr B. Kellgren valdes kyrkoherden C. A. Lagergren i Regna med 10 röster. (Handl. O. Larsson i Regna erhöll 1 röst. — Till landstingsmän för norra och södra Tj ust omvaldes d. 10 d:s godsega- ren C. J. Pettersson, EmtöhoTm, kon- traktprosten O. W. Redelius i Hal- lingeberg och bokhandlaren K. Pe- terson Gamleby; suppleanter gods- egarne C. E. Liljenstolpe, Kristine- lund S. M Pettersson, Snällebo, och bruksegaren B. De Maré på Ankars- rum (äfvenledes omvalda). — Till landstingsman för Lysings hårad ha återvalts hrr A. J. Anders- son i Orrnäs, O. Fredriksson i Jet- tingstad och A. Andersson i Svans- hals, med hrr C. A. Larsson i Broby,- J. Gustafsson i Hult och a Salomons- son i St. Lund till suppleanter. — Landstingsmannavalet för Ham- markinds härad och Stegeborgs skär- gårds tingslag egde rum d. 10 d:s i Mo gata och utsagos dervid hrr grefve N. C. Mörner och Alb. Johansson i Varsten. Till suppleanter valdes hrr Aug. Petersson i Åbäcksnäs, A. G. Svensson i L:a Norrby samt för 1 år frih. Th. A. Funck å Bolltorp. — Till landstingssuppleant för Lö- sings härad återvaldes d. 10d:slandtbru- karen Aug. Nilsson i Vibberstad samt samt till dito for Memmings härad riksdagsmannen Carl Rydberg, Eksund. Arets nötkreaturspre- mlerlngar togo den 4 d?s gin början vid Bjerka-Säby. Om de här uppvisade djuren kunde man säga att tjurarne på det hela taget voro do hvilka bäst fylde förväntningarne. Hvad korna angår voro dessa allt för fåtaligt representerade om man betänker att premienngarne fortgått här så många år att de borde vara väl kända och intresset för dem hun- nit vakna. Som ett exempel på att den mindre jordbrukaren emellertid af dessa kan draga synnerligen beak- tansvlrda fördelar må anföras att en person för frisedlar och betäcknings- intyg af nämnden fick uppbara 146 kronor, och är det att märka att dessa penningar utbetalades för att han an vänd t sin egen tjur till egna kor. Premieringsnämnden inlöser som bekant hvarje frisedel och betäck- ningsintyg med fyra kronor, di tju- ren är af ren ras och premierad samt äfven korna godkända. Se vi på qvigoma voro dessa pi det hela taget ett godt steg bättre än korna, hvilket ju är ett bevis på att afveln går framåt pi trakten, om man än skulle kunna önska att de mindre jordbrukarne sökte än mer tillgodogöra sig de lärdomar, som kunna erhållas vid de större egen- domarnes ladugårdar. Måtte emel- lertid detta steg mot målet uppmun- tra till sträfvan att fortsätta på den började vägen, och särskildt torde man hafva skäl påpeka vigten af att använda de goda tjurar som finnas att tillgå, ty häruti ligger grunden för vår kreatursstams upphjelpande. Att djuren i allmänhet voro i lågt hull var ju att vänta med anledning af det mindre goda foderåret, och torde detta djurens skick samt det ogynsamma såningsvädret vara or- sakerna till att djuren voro mindre talrikt representerade. De uppvisade djurens antal var 62 af hvilka 17 voro tjurar, 32 kor samt 13 qvigor. Följande pris utdelades: För tjurar af ren ras: l:tta pri*, större silfvermedalj: konsul Oiear £kman, Bjerka- Säby, 2 stycken; G G. Samuelsson. Stsfsäter 2:dra prie, mindre silfvermedalj: konsul O. Etman. 2 sljokee; A J. Andersson, Skog; C. G. Samuelsson, Stafsäter, grefvianan'E Bjelke, Slattefors. 3 dte pri», större brons- medalj: konsul Oscar Ekman, 3 styck; G G. Samuelsson, Stafsäter-, grefve Th. Bjelke, Starefor», 2 stycken. För tjurar af blandad ras: 2:drapria, större bronsmedalj: G. F. Jonsson, Vessentorp. För kor af ren ras, 2:dra prts 15 kronor jemte frisedel: Carl Fredriksson, Åkroken. 3:dje pri*, 10 kronor jemte frisedel: A J Auaerssoo, Skog. Kor af blandad ras, 2:dra pris, 5 kroaor jemte frisedel: G. A Johansson, Karsnäs; A. J. Andersson, Skog, 2 stycken; Carl Fredrik- son, Åkroken. 3 dje pri*. 2 kronor jemte frisedel: A. W L. Andersson, Aspebråten, 3 styokec; C. A Johansson, KoranSs, 3 styokeo; A. J. Andersson, Skog, 3 stycken; Gustaf C!assoo, Ilårdstorp, 2 stycken. Dessutom utdelades frisedlar till förut pre- mierade och nu godkända diur. Qvigor af blandad ras. l*ft0>jH"if, 5 kronor jemte trisedel: Gustaf Giasson, llårdstorti. 2dra pri*. 3 kronor jemte frisedel: A. W. L. Andersson, Aspebråten. M:dj* pri». 1 krona jemte frisede': A, J. Audeisson, Skog, 4 st; C. G. Lind, Hollingstorp; JA. Johans-' son, Labbenäs, i st.; A. W. L Andersson, Aspebråten, 2 st Prisdomare voro hrr Th. Lybeck, Odensfors, direktör Ivar Insulander, Bjerka-Säby, samt dr M. von Feilit- zen, Akerstad. — Premieringen i Fillinge den 5:te dennes var icke synnerligen talrikt besökt, ehuru dessa utställningar pågätt. här flera år. Bland tjurarne märkte man emellertid ett par syn- nerligen vackra exemplar och äfven bland hondjuren funnos en del goda. De utstälda djuren voro till antalet 22, bäraf 7 tjurar, 11 kor och 4qvigor. Följande priser utdelades: För tjurar af ren ras: lsta pri», större silfvermedalj: F. Adlercreutz, GrafsUn, Werner Andersson. Herrsätter, i.thrapri». mindre silfvermedalj: F. Adlercreutz, Gräf- sten. 3:dj» pri», större bronsmedalj: A. Olsson Fillinge. För tjurar af blandad rar. 2 dra pri», större bronsmedaj: A. Olsson, Fillinge. För kor af blandad rar. 2 dra pri», 5 kr. jemte frisedel G. Henningsson, Lundby, Grebo. Gustaf Larsson, Karlebo, 2 st. A. Olsson, Fillinge, 3 st 3dje pris, 2 kronor jemte frisedel: C. J. Stuf Klint, Lars An- dersson, Fillinge Lillgärd, Lars Jönsson, Sax torp- för qvigor af blandad ras: 3:dj» pri», l kr. jemte frisedel: F. Persson, Kärr, Ed- vard Wallberg, Slutorp. Prisdomarne voro: hr Th. Lybeck, Odens- fors, dr M- von Feilitzen, Åkerstad, samt hr Otto de Maré, Mauritzholm. -, — Nötkreaturspremieringen i Ortom- ta den 6 d:s nåda lockat ett större antal intresserade att taga del af ut- ställningen samt af premieringsnäm- den få önskade rid ooh upplysnin- gar i boskapsskötsel och dermed sam- manhängande saker. Djuren voro i allmänhet ganska goda ooh visade att åtminstone den öfvervägande delen af ortens befolk- ning lärt sig inse, hvilken vigt för jordbrukaren det är att lägga sig vinn om ladugården ooh söka för- bättra sina djur. Den flit ooh om- tanke han här nedlägger samt de upp- offringar han gör torde aldrig under- lita att bära frukt Jemföra vi denna premiering med den sista eller år 1895 se vi att djuren i stort sedt ta- git ett steg framåt om man än kun- nat önska att det varit något större. Sålunda såg man äfven nu ganska allmänt ett fel, som äfven di påpe- kades, det att djuren hade klena ryg- gar ooh bröst, en ovilkorlig följa af ett för tidigt betäckande af qvigorna, hvilket missförhållande aldrig nog ofta kan pipekas och som är en af grundorsakerna hvarför vira mindre jordbrukares kor äro smi, ofta nä- stan förkrympta. De utstälda djuren voro till antalet 61 stycken, häraf 14 tjurar, 29 kor och 18 qvigor. Följande priser utdelades: For tjurar af re» ros: l:tta pri», större silfvermedalj; V. Nilsson, Gistad, grefve Philip Klingspor, Ekenäs. 2 dra pri», mindre silfvermedalj: grefve Pontus De la Gardie, Sörby, Otto de Maré, Hauritzholm. 3dj* pris, större bronsmedalj: Otto de Maré. Mauritzholm. För tjurar af blandad ra»: 2-dra pri», större bronsmedalj: baron Gustaf Baner, Åhs, grefve Philip Klingspor, Ekenäs. l:dj» pri», mindre bronsmedalj grefve Pontua De la Gardie, Sörby, baron Gustaf Baner, Åhs, A. Sjöstrand, Mossånder För kor af blandad ra»: lsta pri», 10 kr. jemte frisedel: A. F. Dahl, Oö. 2 ära pris, 5 kr. jemte frisedel: P. J Fält, Mosa- änder, C. Ahlin, Gistad, Axel Nygren, Åsen, C A. Karlsson, Damborg, Axel Svensson, Gärstad 2 st. 3dje pris, 1 kr. jemte frise- del: P. J. Fält, Mossånder, C. A. Jonsson, Hageby, K. A. Sund, öfverby, C. A. Jon» son, Ekenberg, C. Ahlin, Gistad, P. A Fast Sörby, A. P. Nilsson, Lilla Kullen, Axel Svensson, Gärstad, C. J. Karlsson, Ring. 3 stycken. För qvigor af blandad ra»: heta pri», 5 kr. jemte frisedel: Anders Andersson, Gär- stad 2 dra pri», 3 kr. jemte frisedel Axel Svensson, Gärstad. C. A Jonsson, Hageby, Anders Andersson, Gärstad, C. J Carlsson, Ring. Axel Svensson, Gärstad, 3 st, A. Thor, Hageby, A. Adel!, Ortomta, C. A. Jonsson, Mossänder, C. Carlsson, Nittorp. Prisdomarne voro: hr Thure Lybeck, Odensfors, d:r M. von Feilitzen, Åkerstad, samt hr. Otto de Maré, Mauritzholm. — Vid Åtvidaberg i fredags var ut- ställningen af djur ganska stor, i det ett nittiotal stycken voro anmälda. Bland tjurarne ådrog sig en större sam- ling sådana af Algauerras, tillhöriga ba- ron Adelsvärd, särskild och välförtjent uppmärksamhet, i det djuren utmärkt* sig genom kraftig, likformig typ, som gjorde exemplaren till fullt värdiga re- presentanter för sin ras, och voro tyd- liga bevis lör, med hvilket intresse la- dugårdsskötseln vid barooiet omfattas. Men äfven från kringliggande egendo- mar voro utställda synnerligen vackra tjurar, af hvilka särskildt en från När- stad tillhörig hr C. Broström utmärkte sig genom väl sluten bål samt kraftiga symmetriska former i öfrigt. Tyvärr kun- de man icke på hondjuren i önskvärd grad återfinna tjurarnes goda egenska- per, ett så mycket mer beklagansvärdt förhållande som detta älven vid före- gående premieringar varit fallet, och då påpekats. Med ett så godt medel 152 stjerna; men från denna stund skall ert valspråk, herr baron, äfven vara mitt: "svårigheter fin- nas ej". Ännu en lång stund stod Reuterholm orörligt qvar och blickade efter Adlerstjerna. — Saknar jag ej all menniskokännedom, yttrade han, så sände jag nu den bästa och, jag hoppas, äfven den sista galgsedeln till utlandet efter min vän Armfelt. Reder han sig med Vincent, Piranesi och Adlerstjerna, då måste någon, hvars magt jag ej förmår besvärja, helt visst stä på hans sida. Under det han yttrade detta, hade han, för att liksom gifva sina ord den största möjliga betydelse, lagt sin hand på ett på bordet liggande bref. Låtom oss äfven kasta en blick deri och taga kännedom om hvad som stär skrifvet på den upp- slagoa sidan. "Edra armar, herr baron, läsa vi der, sträcka sig i närvarande stund öfver hela Europa. Ni har en tjepsteande, som genom mig underrättar er om allt. Tätt i fotspåren följer han baron Armfelt, hvart han begifver sig. Ingen skugga kan vara oskiljbarare ifrån honom än denna eder tjensteande. Utan att sjelf vara sedd eller hörd, ser och hör han allt, hvad Armfelt gör. Han har rastlöst och troget efter honom korsat genom större delen af hela Europa och städse bott i samma hotell som han. Han har varit med honom i Wien och i Aachen, i Berlin och Bryssel. Under flere månader har han oupphörligt rest emellan Rom och Neapel. Han var med honom vid Baden i Lucca och sedermera i Toscana. Han var med honom i Livorno och Florens, i Venedig och Genua, i Majland och Bologna. Han ar för er, herr baron, öfverallt, men för Armfelt ingenstädes. Denne er tjensteande, försedd med, tack vare er fri- 153 kostighet, tvenne snabba vingar af guld, eger i sin hand, tack vare äfven er, samma nycklar, som en dag öppnade Danaes torn. Intet rum har varit så väl stängdt, att han ej osedd öppnat dess dörrar. Med en volt, som ingen ser, hoppar han öfver alla bardisaner och gevär. Er tjensteande lägger sig i allt, anmärker allt och vet allt. Ni, svenska natio- nens beskyddande och välgörande ande, som, beled- sagad af visheten, nitet och försigtigheten, blickat in i kommande tider och i ert ädla hjerta anat, att genom förrädares trolöshet olyckliga öden hota ert fädernesland; ni har betalt mig" . . . Brefvet låg här på något sätt veckadt, så att fortsättningen af meningen ej syntes. Derefter läsa vi likväl följande: .........."De agenter, jag be- gagnar mig af, utgöra i närvarande stund ett sjutal, nämligen Vincent Mori, Anton Zamparelli, Pietro Pasquini, Benedikt Mori, Stephan öetola, hans bior Frans Setola och Giacomo Borisardone. Setola står i vänskapliga förbindelser med Armfelts egna tjenare. Ni ser, herr baron, att jag står i spetsen för ett helt band. Det utgöies af män, i stånd till hvad som helst." Längre ned läses vidare: .........."Men äfven jag är om- gifven af spioner. Verldens vackraste ögon hafva alltid tjenat Armfelt antingen säsom eldande stjer- nor eller också såsom för honom vakande. Dessa ögon utgöra, hvart han kommer, en hel kär af spio- ner. Förr eller senare kan man befara en samman- stötning emellan dem och mig För min del fruktar jag för intet. Utgången skall alltid bhfva tillfreds- ställande för herr baron, det svär jag vid tre gänger tre.-' 156 nat den och bevarat den bland sina mystiska papper, hvarom Bergman-Schinkel upplyser. Visserligen har man sökt tyda denna vision, såsom skulle de två qvinnorna hänvisa på Frankrike och Sverige, n. b. den tjocka på Frankrike och den smärta pä Sverige o. s. v.; men vida närmare till hands ligger likväl, i fall man ens bör sysselsätta sig med att söka tyda ett allt för mycket hopkom- met virrvarr i en somnambulisk skalle, att de två ii vinnorna måste föreställa, den tjocka frihetstiden och den smärta det uppväxsande parti, som efter 1792 sökte återföra landet till den förre, båda vändande sig emot hvarandra med bröden, d. v. s. 1720 års författning jemte dess många bestämmelser, under det att likväl revolutionen af 1772 såsom ett odjur stod emellan dem, bortskymmande den förra med sin svans, och sökande att rycka brödet ifrån den senare. I de personer, som närmade sig den smärta qvinnan, äfvensom i dem, som utan ordning och an- förare närmade sig den tjocka, lärer man väl knapt nog kunna se något annat, såvidt man deri bör se någonting, ån partibildningarne den tiden. De tre männen skulle väl kunna hänsyfta på hertigen, Reu- terholm och Carl Bonde. De två andra, som när- made sig dem, tyda möjligtvis pä någon af den ti- dens apostlar i sanctuarium, allra helst som en af dem bar presterlig skrud. De i luften upphängda pistolerna hänsyfta nog pä de hotande meningsbrytningarne partierna emellan. De två sistnämda personerna, som särskildt fram- hållas, utgöra väl specielt hertigen och Reuterholm, den förre emottagande råd af den senare. Det svarta R:et i hans panna synes allt för tydligt angifva det. Barnet med det himmelska utseendet torde symbo- lisera det nya statsskick, som de förespcglade sig. (Hinnornas plötsliga upplyftande i skyn betyder vä! 149 önska, att han skall återkomma. Man tror, att det från flera håll arbetas derpå. Ingen vet något säkert, men man hviskar och pratar. — Och hvad säger man om mig? — Thorilds fängslande har rifvit upp regn och oväder i tänkesättet. Ett pasquill af den gemenast* art cirkulerar man och man emellan. — Huru, ett pasquill? Huru låter det? — Jag har ej lyckats att komma öfver det hela; men jag vet, att det börjar med: "Det är förfärligt, skrek herr Carl". Och vidare heter det deri: •Det är fördömligt, skrek lians Jarl". Stycket slutas med en allmän kör, som jag i dag hörde sjungas på gatorna. — Erinrar ni er orden? — Jag antecknade dem genast. Se här! "Så styres detta usla land Af tvänne äkta dårar; En klok ej tias i deras band. Ty minsta ljus dem särar. Men, herr baron, slutet år så gement, att jag omöjligt kan frambära det. — Säg ut, säg ut! — Som baron befaller. "Och af den framgång tjusade. Som magten dem bereder, Antasta mer än galna de Dygd, ära, vett och heder"") Reuterholms blick brann som på en tiger. ") Vi anse oss böra nämna, att denna veis utgör slutot på det af Nethorwood upplåsta poemet. C. F. Ridderitad. Urabaaim. it. 20