Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-05-28
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VBCKMLAD ÖSTGÖTA-POSTEN Hgare ssh förläggare aktiebolaget Östgöts Corresponden!* ns BoktrTstawI. Verkställande direktör: Owur BiddwvMA. Bengt Bägge. i\:r Ä Prenumerationspris: För helt år kr. 1 och ett qvartal 50 »re. poatl) Utkommer hvarje Fredag t SO, för tre qvartal kr. 1,15, för bal •e, pojtbefordringsafglften iuberäknad. för balft år 0,8S Fredagen den 28 Maj. Annonsprii: Pr petitrad 8 öre; frän främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlofoings-, vigael- och födelseannonser 75 öre; dödBannona 1: 50. Lösnummerpris 5 öre- Östgöta Corrsspoudentens Boktryckeri i Linköping. 1897. Premiering ai Nötkreatur inom Östergötland 1897. Följande platser och dagar äro dertlll bestämda: Inom Åkerbo och Banekinds Hiu>Jidllnings-0Ule: Yid Slaka Fredagen den 28 Maj kl 10 f. m. „ Linghem Fredagen den 4 Juni kl. 10 f. m. Inom Vifolka och, TaXkebo Husliållnings-CHlle: Yid Bankeberg Lördagen den 29 Maj kl 10 f. m. „ Mjölby Mandagen den 3 Maj kl. 10 1. m " Haddebo i V^Harg Ksdagfn den^uni kl. WJ. ro. I Sya tingsställe Önsdageirden « Gottlösa Torsdagen den 3 Juni kl. 10 f. m. Rörande sättet för pvemieringens verkställande b denna tidning af den 23 April. Linköping i April 1897. Th. Lybeek. ■isas till utfsrli.' (4492,162) Tillkännagivanden. Advokat-Byrån, Lmköpmg. Storgatan 60 (öfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, boutredntn- Kur, inkaneerlnKar och kommla- •lttBåraappdraK bos K. Befallningahaf- vsnde m- m. Billigaste inkassotaxa: För årskunder, vid liqvid efter aumamug bögst *n kr. Innehafvare: v. Haradshöfding Per Arnauder B.LiiiuurieiE.årnuier, ombesörjer Inresletrerlnfc af ekono- •nia* a föreningar. Träffas i landskansliet kl. 10-2 e. m. (35fe5)_________________ Huhållili|i-8Ulilaieti Knilrelie. Då Östergötlands Premieringsnämod står i begrepp att oppritta en ny stambok öfver i linet befintliga Ajrrahlre-d|ar, och då det ar af vigt att denna blir så tillförlitlig ocb fullständig som möjligt, får jag å Premie nogsnämuens vägoar härmed uppmana egare af Ayrshlrediar att före den 16 Juni till mig insinda fullständiga uppgifter rörande dessa, bvartill blanketter tillhandahållas på Busb.- Siittkapeta arkiv. Stamboken kommer att upptaga: dels en iVIrtiT omfattande djur af ren Ayrshireras: dels en B-klass Omfattande inom länet födda bondjnr, bvilkss fäderne tillhöra A klassen, ocb som genom sin typ kanna till Ayrih rerasen hänföras Djuregare bosatta inom det distrikt, hvar- est premiering i år eger ram, böra vid när- maste premteringsplsta uppvisa de djur, som skola i stamboken Införas, oeh hvilka icke förut blifvit af Premieriogsnämnden god- kända. LinkSping i April 1897 (4«7i.i68) Bigge Ljunggren. = Ingen = bör numera underlåta att, mot en jämförelsevis ringa afgift genom för- säkring af sina hastar ocb nötkreatur, vinna skydd mot förlust. Östergötlands Kreatur*- För- säkrings-Bolag nar de fördelakti- gaste försäkringsvilkor och de billiga- ste premierna af alla. (4478,165) 1897 års riksdag:. Den 20 dennes afslöts officielt 1897 ars riksdag. Hvad har nu denna riksdag uträt- tat? Det som i framstå rummet kommer att bevara 1897 ars riksdag i var in- hemska historia ar väl bank/rågans lösning, hvarigenom de enskilda ban- kernas sedelutgif ningsrätt upphör och denna ritt förbehalles riksbanken allena såsom landets centralbank, och hvarigenom denna slaits, i begrän- sad form, under bada statsmakternas v&rd i stallet för uteslutande under riksdagens. Den stora bankreformen var en mognad frukt, och lösningen kom, s&som da plägar ske, i allt lugn och med oemotståndlig makt K. m:t skyndade sig att utöf va sin nyförvarf- vSde ratt att utse bankofullmäktiges ordförande på del sättet, att till den- na befattning nämndes bankofullmäk- tiges hittillsvarande ordförande, hvil- ken riksdagen sjelf valt. Det var ju en skyldig och välbetänkt grannia- genhet. En viktig förvaltningsfråga tillhör också frukterna af denna riksdags verksamhet, nämligen omorganisatio- nen »tjernvOgsförvattningen med tillhörande lönereglering för persona- len. De gemensamma voteringarnas lotteri visade sig oguustigt mot sta- tionskarlarne, men gynnade banvak- terna. De förres löneförhöjning af- slogs dock med blott 3 rösters ma- joritet, hvadan man kan med stor förhoppning räkna på bättre lycka nästa gång. — I sammanhang här- med må påminnas om, att i poststa- ten skapats 151 ordinarie postbetjente- befattningar, hvarigenom löneförhål- landena inom denna kår väsentligen bättrats. Några grundlagsändringar af vigt naiva beslutits första gången. Högsta tillåtna antalet ledamöter i Högsta domstolen har ökats, så att domstolen må kunna arbeta på tre afdelningar, hvilken förändring kom- mer att på högst önskvärdt sätt på- skynda målens afgörande i den hög- sta instansen. — Tryckfrihetsförord- ningens sedlighetsstadgande har blif- vit stäldt i öfverensstämmelse med strafflagens motsvarande bestämmel- ser. — Med bestämmelsen, att pro- tokollet vid riksdagsmannave.1 inför kommunalordföranden skall upprättas efter ett faststäldt formulär, söker man förebygga den oefterrättligheten, att en kommunalordförande genom vårds- löshet eller okunnighet insänder till domhafvanden ett protokoll, så affat- tadt, att det måste kasseras jemte rösterna från denna kommun — nå- got som flere gånger inträffat och en och annan gång älven åtgjort valets utgång i annan riktning än rätteli- gen borde skett. På lagstiftningens område äro ej så många frukter af denna riks- dags arbete att anteckna. Regerin- gens nu för tredje gången förnyade förslag till lag om fri bevispröfing föll i andra kammaren och förslaget till checklag i första. I sistnämnda kam- mare slopades också förslaget om ny bevillmngsförordning med dess vig- tigaste bestämmelse, nämligen tjttf- deklarationen, k andra sidan har riks- dagen genom sin framställning om utredning af frågan, huru kronoskat- ten och den kommunala skatten må åtskiljas och göras oberoende af hvar- andra, sörjt för, att skattereformen icke blifvit skrinlagd; det nu bestå- ende sambandet mellan de två har nämligen visat sig vara hufvudsak- liga hindret för de vigtigaste förbätt- ringarna af den direkta beskattnin- gen. Enskilde motionärer harva på detta fält hatt bättre tur än k. m:t Den vig- tiga slagthut och köttbesigtningslagen, hvilken töll i tjol, gick nu igenom. — l>r Ph Leman fick ej igenom sin mo- tion om att ölhandel skulle göras till föremål för af vederbörande beviljadt tillstånd; men kamrarne beslöto, att viss tid må löreskrifvas för försäljning af öl till afhemtning äfvenaom att deuna tid kan sättas olika i olika stadsdelar. — Riksdagen har äfven beslutit en skrifvelae om lärareprofvens ersättande med ett tidsenligare sätt för prötning af lärarekandidaters duglighet. -* Strejk- paragraf in i strafflagen har fått ett oväsentligt tillägg, då det blifvit för klaradt för straffbart att med våld ej blott tvinga till arbetsinställelse, utan ock från att till arbetet återgå. Af mycken betydelse för våra sjuk- kassor är den höjning af statsbidragen till registrerade sådana, som riksdagen beslntit på forslag dels af k. m:t, dels af enskild motionär. Riksdagen bar på grund af enskilda motioner begärt en utredning af den vigtiga frågan om en ny lönereglering fSr presterskapet, komministrarnes då- liga ställning i jämförelse med de otta mer än rikligt aflönade kyrkoherdarnes spelade mycket in i denna debatt. — A andra sidan töll för tredje gången i andra kammaren k. m:ts förslag om Hernöiandt stifts delning', nämndekam- mare tätter som vilkor härför, att ett par af de smärre stiften i södra Sverige till gengäld skolfl sammanslås. En vigtig plats vid denna riksdag bar upptagits af jemvdgsfrågoma På iörslag al k. m:t har riksdagen be slutit bygga fortsättning af norrländska stambanan halfvägs till Haparanda, och vid valet mellan en inre och en när- mare kusten gående linie segrade den förra, hvilken med bestämdhet vidhölls af krigsministern med kollegernas i statsrådet ryggstöd. Vidare beslöts tör- ens Krylbo med Örebro genom en stats- bana, som går genom Vestmanlands för- nämsta bruks- och gruttrakter samt sätter Norrland i gen förbindelse med sydvestra och södra Sverige. Deremot töll, med ringa röstöfvervigt längdba- nan genom Bohuslän, dock blott lör att, af allt att döma, med bättre fiam- gång stå upp igen vid nästa riksdag. 40 000 kr. har riksdagen anslagit till undersökning rörande anläggning för statens medel af en jernväg Gellivare —Ofoten, dermed gitvande till känna sin bestämda mening, hvilken synes sammanfalla med k. mts, att denna be- tydelsefulla samlärdsled bör vara sven- ska statens egendom. Dermed är väl dock icke sagdt, att ej banans byggande kan ölverlemnas åt det enskilda bola- get. Bdtydande ansträngningar gjordes i riksdagens början att la den gällande mellanrikslagen förlängd på ett års d« slogo emellertid fel i bida kamrarne. Sedan äfven ett af enskilda svenska och norska industindkare gjordt försök att uppnå överenskommelse mellan de båda lauden om en ny lag strandat, så åter- stod att uppgöra en anordning för gräns- handeln och sjöfarten, hvilken ock i riksdagens sista timme kom till stånd på k. m:ts förslag. För ölrigt har riksdagen äfven infört några tullförhäjningar såsom för- höjning af lädertullen .med åtföljande höjning af skotullen. A andra sidan har riksdagen, med hänsyn till mellan- rikdlagens upphörande, beslutat tullfri- het å oarbetad i tunnor saltad rom och kryddad skarpsill. Lägger man så till, att den af k. m:t föreslagna försöksmobiliseringen föll på båda kamrarnes kompakta mot- stånd äfvensom att förbandlingarnerö- rande befastnlngsfrdgan ledt till nedsättandet af en parlamentarisk ko- mi'é för denna frågas fullständiga ut- redning, torde de huvudsakliga min- nena at den nu ändade riksdagen vara antecknade. Riksdagens budget har undergått en ej oväsentlig törhöjning nämligen till 120 millioner kronor (den uppgick för ett par år sedan till 100 millioner). Oetta oaktadt har tilläggsbevillning icke beböft anlitas, utan tvärtom ha million- summor kunnat disponeras dels till ar- betarelörsäkringsfondeo, dels till ny stats-jernvägsmateriel, dels till nya jernvägar o. s. v. Likaså har beslut fattats om uppförande af ett nytt million- palats för postverkets räkning. Dere- mot alslogs förslaget om inköp af Sven- ska teatern. Vidare bör antecknas att riksdagen anslagit 200.000 kr. till Sve- riges deltagande i verldsutställningea i Paris år 1900. Det vigtigaste af riksdagens beslut, som specielt röra Östergötland, torde väl vara inrättande af landsarkiv i Vad- stena slott, genom hvilket beslut en bör- jan är gjord till denna monumentala byggnads nyttiggörande. studenter i sina hem under besöket härstädes, torde anmäla sig hos v. haradshöfding O. Mattsson eller lä- roverksadjunkten d:r A. Sterner. Länet och stiftet. Donation. Den af framlidne förrådsförvaltaren J. A. Jakobsson genom testamente till Linköpings domkyrkoförsamling gjorda donation uppgår, enligt till stämman af utred ningsmannen lemnad uppgift, till minst 4,000 kr. Sveriges första qvinliga juris doktor. Juris utriutque Ucentiattxamen anades d. 21 d:s vid Up- aala universitet af fil. och juris kandi- daten fröken Elsa Escbelsson. Fröken E. försvarar nästa måndag en afhand- liug "Om begreppet gåfvs, enligt svensk rätt", samt promoveras samma dag. Om eldsvådan i Lennmalm- ska butiken (innehafvare F. Eriks- son) i hr Jonn O. Nilssons hus vid Stora torget härstädes den 18 dennes hölls senare förhör inför magistraten. Någon visshet om anledningen till tidens utbrott kunde dervid ej fås. Hr E. och hans dräng, som senast lemnade lokalen omkr. en half tim- me innan eldsvådan bröt ut, hade iakttagit all varsamhet med lyset. Man har att sannolikt antaga sjelf- antändning som brandorsak. I det hörn af lagerrummet der elden börjat, var placeradt ett täckt kärl med klor- syradt kali, ett par hyllor ofvanför stodo några paket kimröksfärg, och möjligen hade man äfven kastat nå- gon "trassel", som. användts att torka upp olja e. d. med i vrån. De svensk-amerikanska sångarne, en kör på omkring 100 man, kommer att ge konsert i Linköping den 27 Juni. Kören be- står, som bekant, af ett urval bland alla svensk-amerikanska sångförenin- gar. Lundastudenternas sång- kor, som skall deltaga i den nor- diska musikfesten i Stockholm i pingsthelgen, ämnar att på uppre- san dit gifva en konsert i Lands- kyrkan i Linköping Onsdagen den 2 Juni. Kören, som räknar 25 man, består af utvalda röster, och dess prestationer omtalas från Sydsverige och Danmark såsom synnerligen ut- märkta. Frisk studentsång utöfvar ju också alltid sin särskilda tjusnings- och dragningskraft. Liksom fallet alltid varit vid dy- lika studentkonserter, är det menin- gen äfven nu att bereda körens med- lemmar inqvartering i de respektive familjerna. Studenterna anlända hit med kontinentaltåget (vid 4-tiden på e. m.) den 2 Juni och afresa den 3 Juni. De familjer, som önska mottaga Östergötlands kreaturs- försäkringsbolags styrelse beslöt vid sitt senaste sammanträde utanordna ersättning för följande skador: till A. K. Alvin, Hägerstad. för en häst kr. 3i0; till J. E Björlmg, Hackfora, tör en d:o 140 kr; till G. Sondån, Nyqvam, för en d:o 95 kr.; till C. B- Holmberg, Norrköping, för en do 95 kr.; till A. Karlsson, Valla, för en d:o 445 kr ; till M. von Feilitien, Åkerstad, för en do 260 kr; till And I araaon Köl- back för en do 260 kr.; till A Roaenqviat, Åtvidsnäs, för en d:o 225 kr; till N G. Nils- son. Skrafveatad, lör en do 160 kr; till K E. Peteraon, Jnby, för ett föl 48: 50; till Pon- tua Jonsson, Örings, för ett do 48: 50: till J. Andersson, Kastberga, för ett do 48: 50; till Job. Larsson, Helby, för ett föl 48 TO: till A L. Anderson, Agneshög, för ett do 48: 50; til! N. A. Peterson, ö. Tollatad, för stt d:o 48: 50; till K. A. Anderson. Viby. för ett do 48: 50; till P. A. Jönsson, Vallby, för ett d o 48: '0: till Ang. Svensson, Ödeahög, för ett do 48 kr.; till O'k Högberg. Vad- stena, för ett nötkreatur 290 kr; till Cirol. Gyllenbsmmar, Borghtmn, för ett do 65: 65: till Fr. Gustafson Slafnraa, för ett do 110 kr. Summa kr. 2,901: 65. Vid samma tillfälle antogos till försäkring omkr. 350 st. hästar. Till liste landtmätare i länet har, sedan l:ste landtmataren A. Th. Calén beviljats sökt afsked, landtmätenstyrelsen förordnat kom- missionslandtmåtaren i Jönköpings län Yngve Ostvald i egenskap at vi- karie intill dess tjensten blifvit försedd med ny ordinarie innehafvare och af denne tillträdd. Om sjöolyckan 1 Häst- sundet, mellan Sonderedlandet och öarne Si Asko ocb Hossö i Östra Eds socken, den 16 d:s, dervid hemmansäga- ren Karl Andersson från St. Asko, hans hustru Sofia Petersson, dotter at f. kyrkovärden, hemmgnsegaren C Peters- son från Hallsberg, vidare deras sex- årige son Ejnar, enda barnet, en elfva- årig iosterson samt pigan Bilda Jose- fina Larsdotter omkom mo i vågorna, därigenom att deras segelbåt kantrade, skritves till S. T.; En person från St. Asko, som var vittne till olyckan, åsåg, huru de arma nödstälde sträckts) sina armar öfver vattenytan men han kunde ingenting dervid göra, enär båt ej fans att tillgå i närheten. Men snart nog anstäldes noggranna undersökningar i hopp om att få reda på de olyckliga. Innan mörkrets inbrott ijinnos genom notvarp hustrun och sonen Einar samt genom en båtshake pigan. Haiuvida de två andra, mannen och fostersonen, funnits, är, då detta skrifres, ej kändt. Denna upprörsude olyckshändelse, den i mannaminne sorgligaste inom denna församling, har, som naturligt är, väckt bestörtning och ömt delta- gande inom vida (jretsar både hvad be- träffar morlöräldrfrne, som redan förut sörja en af lungsot skördad son, ocb isynnerhet för »modrens skull, hvil- ken för åtskillig» år sedan miste två andra sina sonat på sjön nåder storm ocb regn med köld, dervid de anträffades döda i den vattenfylda båten, med ar- marne omslingrade om hvarandra, döda antagligen genom köld och öfveran- strängning. Ett eldsvådetillbud, hvil- ket kunde halt? oberäkneliga, svåra följder, om det icke i tid upptäckts och elden släckts, yppade sig i lör- dags eftermiddag å Träförädlingsak- tiebolagets egendom i Norrköping (f. d. Motala vari). Från en plats der- städes sågs uppstiga en stark rök, hvilken varsnades ai personer, som bef unno sig på andra sidan om ström- men. Dessa gåfvo medels höga rop underrättelse om att något farligt var å lärde. Man sig då etter, och i ett hörn af gården fick man se ett upp- lag af brädstumpar eller dylikt an- tändt och stående i ljusan låga. Nå- i gra personer, liven från det invid liggande Heggbladska varfvet, skyn- dade till, och tack vare deras raskhet och rådighet, var elden inom kort släckt. Det antages, att några barn i oförstånd antändt nämnda brädupp- lag, skrifver N. T. Godkända sparbanksdo- nationer. Hufvudmännens för Sö- derköpings sparbank beslut den 30 sistlidne April att till konungens ju- bileumsfond anslå 1,000 kronor att utbetalas ai reservfonden har af kon. bfhde godkänts. — Kon. bfhde har godkänt hufvud- männens i sparbanken i Söderköping beslut den 30 sist!. April att af ban- kens reservfond till brunoslasarettet i Söderköping utbetala 1,000 kronor. — Till kreatursplatsens i Söderkö- ping underhåll beslutade hufvudmän- nen i sparbanken der i staden den 30 sistl. April att af bankens reserv- fond utbetala 800 kronor. Detta be- slut har af kon. bfhde godkänts. — Vid årsstämma med hufvudmän- nen i Kinda härads sparbank den 23 sistl. Mars beslutades att af bankens reservfond skulle utbetalas 200 kr. för anordnande af prydligare räcken m. tn. å den i Kisa kyrkoby belägna bron. Kon. bfkde har nu godkänt detta beslut. — Hufvudmännens för Kinda hä- rads sparbank beslut den 23 sistl. Mars, att med 50 kronor bidraga till kostnaden för undersökning af jern- väg mellan Gamleby och Kisa har af kon. bfhde godkänts. Afgjord förs&kringstvist. Olycksfallsförsäkringsföreningen Bore har i dessa dagar i det bekanta Glad- ska målet utgått som segrare. Stock- holms rådhusrätt har nämligen, på grund af intyg att nämnde Glad dött i följd af ett mångårigt, svårt hjert- fel — sålunda af sjukdom och ej i följd af olycksfell — frikänt bolaget från alla utbetalningar i målet i fråga. För sedlighetsbrott mot skolbarn är stämning af allmänne åklagaren utfärdad mot skolläraren G. Widlund i Ringarum. Priset på en loek-out. At den utredning, som föreligger be- träffande de insamlade medlen till de at tobaksarbetare-lock-outen drabbade arbetarne, framgår att de uppgå till den respektabla summan af 115,000 kronor. Deraf hafva organisationerna i Sve- rige utom tobaksarbetarefacket bidra- git med 60,261 kr., från Norge hafva influtit 1,080 kr., frän Tyskland 7,935 kr., från Belgien 1,000 kr. m. fl. ut- ländska bidrag i smärre poster. Frän de tobaksarbetare, som icke drabbats at lock outen ba influtit 39,000 kr. Af det insamlade beloppet ha 110,000 kr. utbetalats till arbetarne-, kostna- der tör rese- och dagtraktamenten m. ra. uppgå till 6,000 kr. Under an- tagande att lock-outen dessutom ko stat dem, som drabbades derat. 5,000 kr., beräknar tobaksarbetareförbun- dets styrelse hela summan till 120,000 kronor. Hvad den kostat arbetsgitvarne är icke med visshet bekant, men antages på goda grunder, att kostnaden upp- går till inemot 150,000 kr. Val till första kamma- ren komma i höst att förrättas efter följande fjorton ledamöter, hvilkas mandat utlupit: för Stockholms stad generalkonsul E. Fränckel, Upsala län professor O. J. Alin, Östergötlands län kabinetts- kammarherre 8. A. Flach. Kalmar län haradshöfding G. B. Hasselrot, Kristi- anstads län landtbrukaren O. Nils- son, Malmöhus län konsul P. Olsson, Hallands län apotekaren I. Korfstedt, Elfsborgs län fabriksidkaren E. R. Stridsberg, Vestmanlands län biskop A. G. L. Billing, Kopparbergs län f. d. landshöfdmg N. C. E. Trelenberg, Gefleborgs län bruksegaren \V. A. Söderhielm och presidenten H. L. Forssell, Vesternorrlands län kam- marherren grefve N. G. A. Sparre samt Norrbottens län öfverste C. O. Bergman. Vågar på lånsgränsen. K. hefhde i Östergötlands och Örebro län hafva i fråga om samtida under- hållet af dels den del af landsvägen från Örebro till Tjellmo, som löper i gränsen mellan Nerike och Östergöt- land och dels den del af landsvägen från vägskälet vid Örnshult och först- nämnda väg till Hellestad, som är belägen inom Örebro län i gemen- samt utslag förordnat: att Sköllersta härads väghållningsdistrikt skall un '-■■•ii- J-i- ——- t.Kia..„ »< j„. derhålla cfels norra hälften af den del af allmänna landsvägen från Öre- bro genom Sköllersta härad till Tjell- mo socken, som är belägen i grän- sen mellan Nerike och Östergötland, dels ock ytterligare å samma väg söderut i ett sammanhang med be- rörda halfpart 279 meter mot befrielse af underhållsskyldighet å den inom Boo socken belägna delen af vägen från -Örnshults vägskäl till Hellestad; att af Hellestads sockens väghåll- ningsdistrikt skola underhållas 117 meter af vägen från Hellestad till Örebro, räknadt från gränsen mot Sköllersta åt Örebro till, samt att Tjellmo och Godegårds socknars väg- hållningsdistrikt skall underhålla så- väl återstoden af denna väg till Örns- hults vägskäl som Örebrovägen till Tjellmo, icke blott i hvad den grän- sar mot Sköllersta härad utan äfven mot Hellestads sockens väghållnings- distrikt. Tranås jernvägsstation. De af kommunalstämman i Tranås utsedde deputerade, hrr löjtnant Claes Filén och grosshandlare R. Burchardt, som erhållit i uppdrag att uppvakta såväl kongl. jernvägsstyrelsen som vederbörande departementschef, civil- ministern v. Krusenstjerna, i och för ändring till det bättre med afseende på trafikförhållandena vid Tranås jernvägsstation, fullgjorde — skrifver T. T. — i förra veckan detta sitt uppdrag och emottogos på ett före- kommande sätt på såväl ena som andra hållet. Deputerade, som vid sin uppvakt- ning fått förstärkning af ortens riks- dagsman, hr Oscar Enckson i Bjersby, påvisade behöfligheten och det rätt- mätiga i den trafikerande allmänhe- tens öcskningsmål af stationshusets i Tranås forläggande öster om ban- linien i st. f. å vestra sidan, från hvilket senare håll knappast sedan banans tillkomst Vioo trafikanter nal- kats expeditionslokalerna. Det gamla stationshuset skulle i sådant fall an- vändas dels, såsom hittills, till bo- stad för stationsinspektoren, dels till sin nedre våning apteras till bostä- der åt stationsskrifvarne och skulle å östra sidan om linien uppföras en mindre byggnad med rymlig expedi- tionslokal och väntsalar för en kost- nad af förslagsvis 7,000 kronor. Detta var ett praktiskt förslag, bvars realiserande skulle lända stat, kommun och den trafikerande all- mänheten till ekonomiskt gagn och betydligt underlätta trafikförhållan- dena vid stationen. Ett annat förslag — att bygga en gångbro öfver jernvägen — framka- stades äfven vid tillfället. Denna sistnämnda lösning af frå- gan lär ha mest tilltalat vederbö- rande, enär man hade så många "ut- slitna räls utefter jernvägslinien, som kunde för ändamålet användas". Det bör tilläggas, att på flera plat- ser såsom vid Mjölby och Boxholm stationshusen förlagts lika "afvigt" som vid Tranås. Till stationsinspektor vid Norrköpings norra station har jernvägsstyrelsen från den 1 Juni för- flyttat stationsinspektoren vid Kri- stinehamns orre J V. Lindblom. BetalningsinstaUelse. Ar- rendatorn af Kimstads qvarnar, hvilka som bekant egas ai ett aktiebolag, hr F. Södergren, har instält sina betalningar. Borgenärssammanträde eger rum om måndag. Brandförsäkring af sten- bus. För ett par är sedan tala- des om ett ömsesidigt brandtörsåk- ringsbolag för "endast byggnader af sten samt deri förvarad egendom". Inbjudning till bildande af ett sådant bolag var utfärdad af 72 framstående män från olika delar af riket, deribland må påminnas om öfverdirektör Alm gren vid statens jernvägar, general- direktör Lars Berg, friherre Carl Carls- son Bonde, kammarherre Axel Buren och godsegaren C. P. af Buren, före- ståndaren för Tekniska högskolan professor Dahlander, generaltulldirek- tör Lönegren, landshöfdingarne von Oelreich, Poignant och Svedelius, hof- marskalken Patrik Reutersvärd, stats- kommissarien Per Samzehus, fabrikör Isak Wallberg; från Göteborg hrr Jo- hansson & Carlander och grossh. P. E. Litbander m fl. Så snart brandförsäkringsvärden till sammanlagdt 50 millioner kr. tecknats, skulle anstalten börja sin verksamhet. Från början skulle den förfoga öfver en reserv af 500,000 kr., tillhandahal- len at ett för detta ändamål bildadt förlagsaktiebolag. Man hoppades kan- na vinna befrielse från erläggande af vidare afgitter tör de försäkringar, som varit gällande i anstalten i 20 är, ocb derjemte vinstutdelning för säda- na försäkringar. Det var då ifrågasatt att bolaget skulle ha sin styrelse i Stockholm, hvilket nu inses vara olämpligt, dä nämnda stad för sin del eger en lik- nande brandförsäkringsanstalt. Frågan föll den gången, men tanken har återupptagits under den förändra- de form, att anstalten skall fä sitt hufvudsäte i Göteborg. Man har ock nu nedsatt det erforderliga brandför- säkringsbeloppet till 35 millioner kr., hvilket redan är mer ån fulltecknadt. Det återstår nu blott att vinna stad- tästelse å anstaltens stadgar, hvilket väl ej bör möta något allvarligt hin- der. Praktisk teologisk exa- men har nyligen afUgts af s. m. kand.-.na Nathanael Andrae Bengt Aurelius och Karl Waemeiius, östg. Af dessa komma hrr Aurelius och Andrse att hålla sina sacerdotalpredik- ningar i Linköping Kristi himmels- färdsdag ocb prestvigas härstädes måndagen den 31 dennes. Folkskolan. Till folkskollä- rare i Söderås, Rättviks socken, Da- larne har valts förskolläraren Anders Hedlund från Östergötland. Hedlund har innehaft sin nuvarande plats i 14 år och innehade l:sta förslagsrummet. Tvist om afverkning. Vid Norra Vedbo häradsrätt yrkade W. Rydell i Husqvarna, att Jonas Carlsson i Galthult, som atträdt den rätt till afverkning af skog, hvilken ban förvärfvat af Rydell å Vs mtl Stora Galthult, och att John Anders- son i Fråstorp, som men vetskap der- om hjelpt Carlsson att bortforsla det sålunda al verkade virket, måtte för- pliktas till Rydell atgifva redovisning för samma virke samt en för begge och begge för en utgitva värdet af virket, dock med afdrag af 585 kr. I utslag den 30 November 1S9C ogil- lade häradsrätten Rydells yrkanden, emedan han, emot bestridande, icke visat att Carlsson i vidsträcktare om- fattning än hvartill han varit berät- tigad, eller till ett värde af 085 kr., törfogat öfver skogen, samt Rydell icke styrkt sin talan mot Andersson. Göta hofrätt har i dom den 21 Maj 1897 sig utlåtit, att som Jonas Carls- son efter viss dag icke egt rätt att afverka skog till högre värde än 525 kronor och han vid sådant förhål- lande haft skyldighet att till Rydell lemna redovisning angående mycken- heten och värdet af den skog, som afverkats efter nämnda dag ålades Carlsson, dels vid vite af 100 kronor, att lemna sådan redovisning till Ry- dell inom en månad efter det hofrät- tens dom vunnit laga kraft, dels ock att till Rydell utgifva hvad honom enligt redovisningen tillkomme. Carls- son förpligtades derjemte ersätta Ry- dells kostnader vid häradsrätten med 100 kronor. Rydells talan mot An- dersson ogillades och tillerkändes Andersson lösen för hofrättens dom. Sjelfmord. Polisundersökning hölls den 20 dennes angående hem- mansegaren Hans Nilssons i Restad, Vånga socken, död den 17 dennes. N. hade gått hemifrån på måndagen för att, som han sade, besöka släg- tingar i Linköping. Då han ej på tisdagen återkom, började man ana oråd, helst han flere gånger hotat taga sig af daga, sökte efter honom och fann honom med en snara om' halsen liggande på ett ställe i när- heten af sjön Vetten. Möjligen har dock ej snaran vållat döden, utan har N. kanske aflidit af intagen ar- senik. Man fann nämligen en betyd- lig mängd sådan i en ficka på hans kläder. Motivet till sjelfmordet tros vara dels ekonomiska bekymmer, dels fa- milj estridigheter. Nilsson har äfven på senare tiden fört ett mindre or- dentligt lefnadssätL Sjelf mördaren, som var enkoman, var vid dödstill- fället 60 ar gammal. Till pastor primarlus ut- nämndes i senaste tredagskonseljen kyrkoherden i Stora Åby, e. o. kungl. hofpredikanten, kontraktsprosten m. m, teologie och filosofie d:r Johan FredHk Håhl. Linköpings allmänna läroverks årsredogörelse har i dagarne utkommit Af densamma framgår, att läroverket under det gångna året erhållit två donationer, nämligen en å kr. 245: 52, utgörande Linköpings musikaliska sällskaps kassabehållning, hvilket belopp lagts till den ai sällskapet stiftade stipen- diefonden vid skolan och en å 200 kr. ai biskop C. V. Charleville, d:r C. H. Neréo, rådman A. F. Olson och kammarherre C. Ridderborg, hvil- ken donation skall bära namnet "1846 års studenters premiefond" och hvaraf räntan årligen utdelas såsom pre- mium till den skickligaste latinaren i 5:te klassen. Linköpings folkskollä- rareförening höll sitt vårmöte i Vreta Kloster sistl. lördag. Mötet öppnades i kyrkan med predikan ai kontraktsprosten Stenhammar öfver Jakobs ep. 1: 22-24. Efter predikans slut begåfvo sig mötesdeltagarne till det närbelägna skolhuset, der de egentliga mötestör- handlingarna egde rum. Sedan föreningens ordf. hr K Jo- hansson helsat de närvarande väl- komna samt framburit sitt ochförenin- fens tack till kontraktsprosten Sten- ammar, redogjordes för föreningens verksamhet under 1896. Medlemsan- talet hade nedgått från 33 till 30 och kassabehållningen minskats från 154 kr. 6 öre till 133 kr. Bibliotekskas- san hade ett öiverskott ai 11 kr. 57 öre. Till ombud vid det af central- styrelsen i Augusti anordnade om- budsmötet i Stockholm utsagos hrr Engdahl och Wallén. Vidare hölls föredrag öfver ämnet "Fosterlandskärleken'' af hr Engdahl. Till diskussion förelågo två frågor. Den första om "läraremötens bety- delse" inleddes af hr Ringqvist, som betonade vigten af dylika möten så- väl för skolan och den enskilde lä- raren som iör kåren i dess helhet. Denna fråga föranledde ingen vidare diskussion. Den andra frågan "Om tillämpning af betygsgraderna i upp- förande och flit" framkallade deremot ett litligt meningsutbyte. Inledaren, hr'Janzon, förordade det flerstädes antagna bruket ai en lägre betygs- grad (b) såsom normalbetyg. Den högsta betygsgraden (a) borde endast undantagsvis och i särskilda fall an- vändas. Han förordade fyra betygs- grader (a, b, c, d). I motsats härtill förfäktades den åsigten, att endast tre betygsgrader (b, c, d) borde nyt- jas. Den slutliga behandlingen af frågan uppsköts till höstmötet. Sedan mötet på sedvanligt sätt al- slutats, intogs gemensam middag ä Bergs gästgitvaregård. 200 komma ått bölja emellan en förgången och kom- mande tid. Han betraktade den franska tronens till spillror krossade välde såsom en af århundradets mest storartade idrotter. Folken hade härmed ut- tagit ett steg, som öfvertygade om deras magt och visade hvarthän de ville. Han var öfvertygad att det ena altaret etter det andra äfven skulle störta in. Dånet at den störtade tronens fall skulle — derom var han öfvertygad — ljuda såsom en var- nande åska från land till land, verlden rundt omkring. Härefter ingick han i en redogörelse för sin egpn ställning till ordensförbundet. Betraktande sig mera såsom en varmt intresserad organisatör än såsom en kallt beräknande handlin- gens man, manade honom situationen att frånträda sin magt. Han var, sade han, mera en strateg och taktiker, än en i striden på fältet praktiskt lämplig och användbar natur. Han fruktade ieke hvarken för sitt omdöme, sin blick eller sin arm, men han fruktade för sitt hjerta, hvilket, hemfallet, som han visste det vara, under våldsamma och häftiga lidel- ser, möjligtvis kunde svigta. Sedan han härefter erinrat om de många år, som ban stått i spetsen för deras förbund, och tack- samt erkänt de många bevis af förtroende, som han åtnjutit, afskedhelsade han dem alla med djupt gri- pande rörelse. Vincent löste derpå det enkla pannsmycket frän sitt hufvud och nedlade det på altaret. Pannsmyket bestod i ett ej särdeles brpdt, men af massivt guld förfärdigadt band. Öfver pannan glänste, uppburen af bandet, en liten sol, i hvars midt en diamant strålade, ganska mycket liknade ett blixtrande öga. Vi lemna alla ölriga, häretter förekommande teremonier och tal derhän. Kfter den högtidliga aktens afslutande aflägsnade sig Vincent. Hvad de qvarvarande bröderna sedan företogo sig eller beslöto, hör ej hit. Från denna akt och från detta ögonblick hade emellertid Vincent nedstigit från den, såsom vi er- farit, ovanligt höga magtställning, som han hitintills innehaft, och hvilken ställning måhända varit en icke så litet sporrande fjäder till det skaplynne han utvecklat. Ifrån det stora verksamhetsfriska lif, som han hittintills tillhört, hade han emellertid nu dragit sig tillbaka med sitt, efter hans egna crd, lidelsefulla hjerta, på hvars praktiska uthållighet han sjelf icke trodde. Vi hafva således här ett vigtigt öfvergångs- ögonblick i denne egendomlige mans lif. Stora, om ock mera enskilda frågor föreligga honom likväl ännu, och vi hoppas derför, att han fortfarande skall kunna vid sig lästa vara respektive läsares intresse. Då dagen grydde och den uppgående solen sking- rade nattens skuggor, syntes ej det minsta spär af hvad som under dess mörker tilldragit sig. Hela det sceneri, som vi nyss skildrat, häda försvunnit såsom en fantastisk dröm. Den vackra morgonen klädde Ketchenburg, dess omgifvande park och trädgård i sina mest färgskim- rande, lätta och luftiga toiletter. Redan tidigt på morgonen återfinna vi Vincent vandrande af och an i sina rum. Uttrycket i hans ansigte var dystrare, skarpare och bestämdare, än hvad det i allmänhet brukade vara. Nattens tilldragelser kunde ej annat än lemna något qvar inom honom, som måste gifva honom eu sådan stämpel. Han hade trädt tillbaka eller kanske rättare nedstigit ifrån en allt för stor ocli aldrig så flyktigt, sitt eget politiskt revolutionära program, som alltigenom endast talade om att sön- derslita samhället, skulle han måhända kommit till andra slutsatser. Men ehuru det allmänna program- met var sådant, tillämpade han det likväl icke på sig sjelf. Det är med lidelsefulla menniskor ofta nog så som med vilddjuret. Ehuruväl det är färdigt att sönderslita hvad och hvem som helst, beskyddar och omhuldar det dock sin egen afvel. Den skymf han lidit hade lagt, tyckte han, en Jofursblixt i hans hand. Ögonblicket, då han också slutligen lick slunga den emot sin dödsfiende, ville han äfven göra till en betydelsefull punkt i sitt lif, för att icke såga till en verklig glanspunkt. I sin stolta och ofördragsamma, af många åratal underblåsta hämdkänsla och tillförsigt skulle han icke för något pris i verlden velat uppgöra saken på något aflägset och undanskymdt ställe, långt derifrån, utan ville han fast hellre gifva deråt sä mycken offentlighet som möjligt. Den skymf, han hade att hämnas, skulle i hämdens stund äfven blifva en på Armfelt återfallande skymf. Tanken att döda Armfelt endast i ett par sekundanters när- varo var för honom icke nog. Om möjligt skulle han gerna ha sett, att han kunnat kalla hela verlden till sin sekundant. Vi skola snart erfara, huru han härvid kommer att tillvägagå. Hans gamle trotjenare Cazal, som var sysselsatt med några anordningar i rummen, hade med oroliga blickar följt sin herres och husbondes vandringar fram och äter. Allt för bekant med dennes lefnadsferhållanden, och äfven med hvad som nu förestod, läste han i auletsdragen, sä väl hvad som föregick mom honom. 197 ingen trodde han kunde vara fastare än den. Lik- som sjelfva tidsandan hvilade på det mest utsträckta behof af en ny verldsordning, hvilade äfven förbun- det derpå. Grundvalen hade under århundraden blif- vit lagd af hemliga ordnar och sällskap, hvilka ge- nom sitt omfattande emissariat småningom vunnit inflytande inom alla riken. Hans analys i denna punkt egde stort intresse. Liksom korallen i hafvets djup, utan att bemärkas at dagens öga, växer i sitt mörker till — uppåt och utåt — i många tusen olika former, hade de hemliga ordnarna äfven vuxit upp och till. Förbundet hvilade på de fastaste grun- der. Såsom dess hörnstenar uppräknade han ett stort flertal ordnar, loger och biloger, hemliga säll- skap och brödraskap. Från de nio sgstrarnes förbund hade filosofien kastat sin sista blixt mot altare och tron; genom tyska unionen hade man bemägtigat sig en stor del af litteraturen, tidningarna och bokhan- deln; genom de förenade vännernas utskott, kalladt Savaletts håla, hade man sönderslitit alla band emellan de styrande och de styrde, emellan med- borgare, slägtingar, föräldrar ocn barn; genom red- lighetens vänner hade revolutionens första upprop skallat inom Europa; genom riddame af Pliwnix hade detta upprop proklamerats såsom en oförytter- lig mensklig rättighet och helig pligt, och genom samhällsfördragets ') förbund hade sista masken fallit och en dödskalle i hela sin nakenhet grinat emot samhället och emot den s. k. bestående ordningen. ") Vi hafva hår uppräknat några bemltga förbund frän denna tid. hvarjemte vi angifvit karaktären af -H-r;:;-.- v;-r.v samhet. Det skulle icke vara svart att uppräkna oandligt ln.mga flere, jemte deras biloger. Oberaknadt alla andra under olika benämningar förekommando ordensiorbund i Frankrike, hade ensamt le grand Orient, den Stora Östern, ej mindre ån 282 loger, hvaraf i Paris 82. i Lyon 16. IBoideaus C. F. RUitrtud. DrabanM. II. :»