Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-09-03
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS Kedaktér a«h ansvarig ntgifvare. Bengt Bägge. ÖSTGÖTA-POSTEN Egare och förläggare: Aktiebolaget Östgöta CorreipondenUm BoairyokeH. Verkitållande direktor: Gunnar Biddamtad. to 30. Prenumerationspris: För helt år hr. IsSO, för tre qvartal kr. 1,15, för hälft Ar 0,8» och ott qvartal »O 8ro, postbefordringsafgiften inbcräknnd. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 3 September. Annonipris: Pr petitrad 8 öre. frän främmande orter 10 öre. Utländska annonser 15 öre. Förlofnings-, vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. Lösnummerpris 5 öre. Östgöta Corr.spondentens Boktryckeri i UnkSping. \m 5)rof. ffies&iers, Köpenhamn, patenterade Bråckband (för Ljumsk-, Lår- eller Nafvel- bråck), Moderbandager, Maggördlar för korpulenta samt Andtarmsbandager, Hörlurar, Spottkoppar, Inandnings- appaiater. Sköljkannor.med alla tillbehör, Medicindropp- råknare, Koppsnäppare, Öronsprutor, Näsduschar, Sjukter- mometrar, Minimitermometrar, Bitringar, Diflaskor och Näbbar hns IV. L. Granbom, Glas, Porslin & Lampaffär, (6727,113) Linköping. ♦O Kunskap är makt $4» 4>A Duglighet är bittre än gnid. dCarlsRoga praRtisRa sRola /.,, t> tidsenlig praktisk läroanstalt för allmänbildning, yrke» /|M ftfifM kunskaper och inträde i statens högre skolor, öppnar C/# //ICC/Ca 30 Okt. sin 16:6 lärokurs Valfria läroämnen: suenska. J engelska och tyska språken med skrif- och talöfningar. bibelkunskap shrifkonst, räkning, geometri, naturkunskap, landtbrukslära och husdjurs skötsel (agronom E. Brandt). algebra, ritning, fåltmätning. byggnadskonst, hållfasthets- låra, allt slags bokhulleri. historia, stats- och kommunalkunskap m. fl., snickeri, vagn- makeri och målen för yrkesfärdighet. God tillsyn. Billiga omkostnader. Ovanligt naturskönt och sundt läge. — Kvinnliga akolan p gar 15 Maj—15 Okt. Båda sko- lornas lärare och lärarinnor: 16; senaste elevantalet: 186. Svar och program mot dubbelt porto. Adress: Karlskoga kyrkoby. Jota. Lindholm. (S. T. A. 37371) (7390,325)________________________________________________ Fabriksutvidgning. Ehuru vi anlade vår fabrik i efter svenska för- hållanden mycket stor skala kunde vi från början icke nöjaktigt expediera alla ingående order, hva dan vi genast beslöto utvidga fabriken. Sedan vi nu erhållit alla de nya maskinerna, hvilka kunna tillverka V2 million paket i månaden, hoppas vi prompt kunna utföra ingående beställ- ningar. Vi rekommendera vårt patenterade KONSERV-KAFFE i balar, burkar och påsar i såväl goda Eio, Santos och Java sorter som i blandningar af Siberla, Costa Biko, Porto Biko, Ara- biskt Moeca, Preanger Java, Domingo, Ceylon och "Plantage" kaffe af utsökta qvalitéer. förädlade XaffetiUsaiser: lUtällnlngskatTe, hvilket hela sommaren serverats i Mohriska Kaffe- huset a Utställningen och som vunnit såväl den stora allmänhetens som flnsma käres och "förståsigpåares" beröm, år pressadt i små runda kakor, afsedda till en kopp kaffe hvardera. Förädlat». Inf nbl-KaRV-. pressadt i fyrkantiga kakor för att kunna be- vara Bin arom af kaffe. Obs.! Då andra fabriker för att förvilla allmänheten på sina påsar sätta ordet "förädladt" så bedja vi få påpeka rieis. att vi äro ensam pa tentinnehafvare för Sverige dels, att ett "förädladt" pulverformigt ämne ej kan bevara sin arom mer ån några dagar. Krouknfle. pressadt i kakor, afdelade i lätt afskiljbara tabbletter. Ger nogeat, i kt, snndt, godt och billigt. Skandinaviska Kaffeförädlings-Aktiebolaget, Stockholm. Rikstelefon 27 81. Allm. Tetefon 70 93. Telegrafadress: Hal/månen. Tillkånnagifvanden Advokat-Byrån, Lmktpmg, Stergatan fiö (öfver postkontoret), ombesörjer raUecaxicar, boatredala- ärar, lak — erjnaar oeh kasmaala- ■I—tmsUm boi K. Befallningsbaf Billigaste lnkassotaxat F5r årskunder, Tid liqvid efter anmaning högst »o kr. Innehafvare: t. Häradshöfding Per Aniander (328,10)______________________________ e.LUnitirleiK.Aiiuier, Konunissionär hos länsstyrelsen. ITriOu i Landskansliet kl. 10-2 Postadress Landskansliet. (6717,5) Glasögon ..Pincenezer i alla nummer arven med 1 ms periskopieka f;laa. Läkarerecept dera expediera* 1 ka oate. tom fråo Stockholm. Reparationer verkat&llu omsorgsfullt. W. I*. Graobom, (6728,115) Linköping. Länet och stiftet. Kyrkovlsltatlon och in- stallation. Kyrkovisitation hölls tillika med installation i Risinge kyrka af biskopen, d:r G. V. Charle- ville sistlidne lördag och söndag, assisterad at kontraktsprostarne E. Rudberg, Ä. \V. Wimmerstedt och A. Sundberg, kyrkoherdarne G. W. Sand- berg, A. L. Nyström och W. Will- ner, som tillika var tjenstgörande notarie samt pastorerna N. G. Häger, G. P. Andersson och J. Kålen. Här- om sknfves till Ö. C: Lördagen den 28 Ang. kl. 9 f. m. voro församlingens i skolåldern varande barn, nppgåenae till 1,098, af hvilka 481 hade in- funnit sig, inkallade jemte lärare och lärarin- nor till offentligt förhör, som fortgick till k). Va 1, i hvilket förhör biskopen sjelf deltog. Etter föthörets slut uttalade biskopen flera gånger sin synnerliga tillfredsställelse med det sätt, bvarpä barnanndervisoingen bedrefs, uttryckte på samma gång den förhoppning och önskan, att den alltjemt måtte få fortgå i samma goda riktning, tackade särskiidt lärareperionalen för det goda arbeta, som de nu visat sig bafva utfört, stälde derefter några allvarliga och bjertligs ord till barn, föräldrar och Öfriga närvarande, bvarefter det hela sfslöts med bön och sång. I sam- manhang härmed bör omnämnas, att bisko- pen dagen fornt anstalt fölhör med Ficipongs 212 skotpligtiga bara i Finspongs skola, och uttalade han likaledes sin tillfredsställelse äfven härmed. Vid sedermera hållen inventering af kyr- kans arkiv och öfriga tillhörigheter, befann allt vara i behörigt skick, blott det anmärk- tes, att böckerna borde ordnas och större utrymme för desamma beredas. Derefter vjro församlingens kyrko och skolråd samt lärare och lärarinnor inbjudna till gemensam middag i prostgården, bvar- efter förberedande visitationssttmma egde rum, inledd af visitstor med bön, hvarpå pastors embetsberättelse, hvars riktighet af de närvarande till alla delar vitsordades, upplästes. Böndagens förhandlingar började kl. 9 f. m. med anledning af att församlingens nye kyrko- herde då skulle af bi It pen instället as i sitt embete. Sedan pc 316, 2 och 3 verserna sjun- git*, framträdde biskopen för alt ret och ta- lade med anslutning till 2 Kor 4 kap. 3 och loljsnde verser om vilkoret för stt med fram gäng och välsignelse fö a andens embete Derefter följde installationen på sedvanligt sått. Den högtidliga aklen, som bevistades af sä många menniskor det stora templet kunde rymma, afsloti med af afejungande af samma psalms €:e vers. Altartienat tona tades derefter af kyrko- herden G V. Sandberg och mesaoing af kyrko- herden V. Villner. Högmeisoprediksn hö:ls af församlingens kyrkoherde A. Graneli öfver dagens text med ämne: "De väsentligaste kän- netecknen på en farisé". Etter predikans slut trådde biskopen inför altaret och höll på sitt vanliga kraltiga sätt ett tal till töraamlingen öfver degens epistel text Sista biskopsvisitationen i Risinge förrättades af dåvarande biskopen d:r E. G. Bring den 4, 5 och 6 Maj 186f och sista prostvisitationen ai d:r Eina- nuelsson den 27 och 28 Aug. 1881, hvadan ofvannämnda embetsberättel se omfattar en tid ai 16 är. Pressen. Enligt hvad det för ljudes Irau Norrköping skall, tager bödel k. P-, Östergötlands Dagblad nu i dagarna al sitt bolag blivit lörsåidt till två blöder Hammarbei g, den ene reduktionssekreterare i Göteborgs Han- delstidning, den andre medarbetare i Dagens Nyheter. Bålgetlngar. (ö. Kur.) stads- hskal Hansson i Vadstena hade sina hästar i Krogaiängen nära staden. Ett at djuren råkade härom dagen trampa i ett nere i kanten at en gödselst bygdt getingbo. Invånarne Btörtade ut i vildt raseri och kastade sig ölver hästarna. De stackars kreatureu blefvo vilda af smärta och skrämsel och sökte rädda sig genom flykten, med förfölj- des cch anföllos till dess de — åtmin- stoue ett af dem — bjkstaiiigeu *ö lo. Hjelp kom, först en kusk och tå till- kallad veterinär, hr F. A Nordeman, hvilken genom Jämplig yttre behand- ling och insprutning al karbol lycka- des rädda båda hästarne, om ock med knapp nöd hvad beträffar den ena af dem. Ödeshögs hotell bar af bryg- garen Bergströms sterbhus i Tranås tör.-ålts tillika med bryggeri och öl- teppningsiaSär för 17,000 kr. till bygg- mästaren Altr. Johansson i Oleshög. Vimmer by - Hultsf r eds jernvfigsbolag har i måndags, på de af bolaget utsedde liqvidato- rernas begäran, försatts i konkurs af Vimmerby rådhusrätt. Revolverdramat vid Skärt)lacka. (N T) Inför extra- ting med Lösings, Bråbo och Mem- mings häradsrätt företogs d. 31 Aug. ransaknirg med häktade arbetskarlen Per Leonard Karlsson frän Skärblacka i Kullerstads socken, bvilken 12 Aug. vid Skärblacka pappersbruk allossade ett revolverskott mot arbetsförman- nen a. J. Fast. Svaranden är född den 14 Juni 1858 i Hanmnge, S:t Lars församling. Han bar tvånne gånger varit i Amerika, hvarifrän han sitta gången hemkom år 1883. Sedan hösten 1884 hade han haft anställning vid Skärblacka. Om huiu vid händelsen tillgått be- rättade F., att svaranden skulle köra omkring vtd till dem som barkade. Hårunder hade han varit lat samt kört ved endast till några af de barkande. Dä han härför blifvit förebrådd af F., hade han svarat denne, "att han gjor- de som han ville." F. hade då sagt till Karlsson, att han skulle gå och skaffa en annan karl i hans ställe En stund efteråt hade han mött K., som då aflossade ett skott emot honom. Revolvern hade strax fråntagits ho- nom af hr F. Skottet träffade i ven strå sidan af pannan. Kulan hade dock ej gått igenom pannbenet utan endast rispat upp huden.' Den häktade påstod, att det varit af misstag, som han ej kört ved till alla. När han fick förebråelser äf målsegaren, både han blifvit ond och i öfverilning aflossat ett skott ur en revolver, som han för tillfallet haft med sig. Revolvern sade han sig haf- va köpt vxkan förut. — Sex personer, hvilka åsett händelsen i fråga, voro inkallade att höras. De vitsordade alla angifvelsens riktighet. Ett vittne berättade dessutom, att K. för cirka lVs år sedan suttit en hel natt på en ångpanna och hotat skjuta med en revolver. En gång i fjol hade Karls- son fått "uppenbarelse" att kasta ar- betaren Stanelis barn i sjön. Härom hade han kommit i delo med S., bvil- ken han äfven botat med en revolver. Vittnena intygade för öfrigt, att K. varit "besynnerlig" till lynnet ocb ibland haft "uppenbarelser" och dylikt. Häradsrätten förordnade att proto- kollen i målet skola öfversändas till fängelseläkaren, som skall afgifva ut- låtande om svarandens sinnesbeskaf- fenhet. Locknevi nya kyrka. K. m:t har den 13 Aug. 1897 faststält ritningar till altare, altarring, orgel- läktare och bänkinredning i Look- nevi församlings af Linköpings stift kyrka. Stöld å jernvagstag. (N. T.) Med den såsom misstänkt att natten mellan d. 10 och 11 Juli å jernväg mellan Norrköping och Norsholm hafva föröfvat stölden af en plånbok med inneliggande 2,185 kr. från krea- turshandlaren G. P. Samuelsson från Sätra häktade gårdfarihandlaren Jo- han Nyländer hölls d. 31 Aug. förnyad ransakning inför extrating med Lö- sings, Bråbo och Memmings härads- rätt. Sex vittnen hördes, af hvilka vi anteckna arrendatorn S. E. Lind, hvilken berättade, att N, som han varit bekant med sedan cirka 20 år tillbaka, kommit till Drögshult fre- dagen den 9 Juli. Han hade då kom- mit från Gladhammar. Hos Lind, der N. plägat hafva logis, hade han stan-' nat till måndagen den 12. — Hemma- sonen Reinhold Lind intygade också att Nyländer varit vid Drögshult mellan den 9 och 12 Juli. — Vittnet Oskar Lind vitsordade älven, att N. varit i Drögshult förut uppgifna da- gar. — Hustrun Johanna Lind samt ytterligare tvenne vittnen påstodo äf- ven med bestämdhet, att Nyländer uppehållit sig vid Drögshult ifråga- varande dagar. Allm. åklagaren begärde uppskof för vidare utredning. Nyländer in- lemnade till rätten en skrift, hvari han begärde 126 kr. för att han ge- nom häktning blifvit urståndsatt att skota sin affär samt 42 kr. för hä- stens utfodring under den tid N. sut- tit käktad. Derjemte yrkade han, att målsegaren, allmänne åklagaren och t. f. kronolänsmannen K. Ljung- blom eller hvem af dem det gälda gitter måtte erläggas att till honom utbetala 1,000 kr. i ersättning för hvad han lidit genom häktningsåt- gärden samt yrkade till slut ansvar ä allm. åklagaren för Ijenstefel vid behandling af N:s mål och ansvar å t. f. kronolänsmannen K. Ljungblom för olaga häktning. Häradsrätten förordande, att på grund af hvad i målet förekommit N. skulle lösgifvas ur fängelset och utsatte må- let att åter förekomma den 7 nästa September. Folkskollararnes pen- sionsväsen. Enligt af direktio- nen för folkskollararnes pensionsin- rättning till k. m:t nu afgifvet utlå- tande skulle — på grund af de sjun- kande räntesatserna och det ständigt ökade antalet lärarekrafter — redan med nuvarande löner en ökning i det årliga statsbidraget till pensionskas- san behöfvas med 95,000 kronor för att kassan skall kunna fullgöra sina förbindelser. Och för mimmidelak- tighetsbeloppets höjning från 700 till 800 kronor skulle erfordras en ytter- ligare ökning i statsbidraget med 50,000 Kronor, sålunda inalles 145,000 kronor. Folkskollararnes enke- och pupillkassa reder sig deremot bättre. Någon ökning af statsbidraget skulle ej här behöfvas, äfven om delaktig- hetsbeloppet allmänt höjdes till 800 kronor. Inbrottsstöld föröfvades nat- ten emellan den 24 och 25 Aug. vid Sunneborgs handelsbod å Sunne- bo egor i närheten af Bersbo. ljut- ven eller tjufvarne hade uttagit ett fönster och borttagit en innanför det- samma befintlig trälucka och sedan, då ett jerngaller hindrade inträde, dels med händerna, dels med någon krok dragit till sig så mycket af va- rorna som möjligt inom räckhåll, så- som papperskuverter, flera dussin halsduksrosetter, tyg och diverse korta varor. Ett sällskap s. k. tattare hade da- gen förut besökt stället, och torde stölden möjligen få sättas i samband med detta. Ett par personer hade vid tvåtiden på natten mött en för dem okänd karl bärande en säck på vä- gen från handelsboden åt Åtvidshål- let till. I sommarkurserna i Up- sala deltogo följande personer från våra orter: lärarinnan Fanny Blom- berg, Linköping, folkhögskollåraren H. Torneli, S. Vi, folkskollärarne K. G. Almlöf, Skärblacka, G. Carlborg, Ö. Husby, K. Envall, Tuna, Alfr. Lager- ström, Odensvi, Hj. Linden, Norrkö- ping, M. Nelander, d:o, J. A. Ohlsson, Hällestad, folkskollarannnorna Karo- lina Andersson, Gryt, Agnes Anders- son, Norrköping, Emelie Engström, Skeninge, Geitrud Fröberg, Vimmerby, Hildur Nero, Norrköping, Janny Ols- son, d:o, Nelly Åkerman, d:o, och lärarinnan vid högre flickskolan i Linköping Ragnhild Lundberg. I den komne, som kuredeltagarne tillsatt, "för nytta ocb nöje" ha bl. a. hr M. Nelander och fröken Jänny Olsson från Norrköping fatt plats. "SJelfsaltnlngsmetoden." Sedan den 27 April ba försök gjorts med den förut omtalade s. k. sjelf saltmngsmetoden vid Ystads svinslag- ten, och de resultat som uppnåtts ha visat sig så tillfredsställande, att me- toden älven skall tillämpas vid Lands- krona svinslagteri, tillhörande samme egare. Derjemte har firman Philip W. Heyman i Köpenhamn beslutit sig för att införa saltmngsmetoden vid sina samtliga slagtenor i Malmö, Tomelilla, Sarde, Vejle, Assens, Hjörring och Vkjelskör. Beredningssättet är enligt Y.-P:n följande: Fläsket afkyles pä vanligt sätt och placeras på små vagnar i en cylinder, som rymmer ett par hundra sidor fläsk och cylinderns lock stän- ges samt hålles stångdt med vatten- tryck. Vacuumpumpar utsuga der- efter all lutt ej allenast ur cylindern, men jemväl ur porerna i fläsket. Se- dan fläsket sålunda blifvit fritt frän a:l luft, insläppes lake från en stor af kyld tank och med tillhjelp af pum- par pressas ytterligare lake i cylin- dern under loppet af cirka 5 timmar, då fläsket är färdigt. Cylindrarne och särskiidt dessas lock måste vara myc- ket solida då trycket är betydligt när laken pressas igenom fläsksidorna. Soldat, som skjuter ut ögat pa beväring. Å Skil- lingaryds mötesplats hade d. 25 Aug. morgse Norra Vedbo kompani vant ute på fälttjenst, dervid äfven eld med lösa skott iörekommit. På frukostrasten kom strax före utryckningen soldaten n:r 119 Ek- dahl från Säby socken, glömsk af att han i sitt gevär hade qvar en ej af- lossad patron, att inne i baracken lägga an med geväret. Olyckligtvis stod med ansigtet rakt framför och strax intill gevärsmynningen bevä- ringsmannen Fransson från Boda i Säby. Skottet brann af och träffade Fransson i venstra ögat med den påföljd att denne för alltid förlorat synen å detsamma. Namnen Ingeborg och Ebba komma att inflyta i nästa års almanacka, det förra å någon dag i slutet af Maj, det senare i Mars månad. B randskadeersättningar. Styrelsen för Östergötlands läns brand- stodsbolag har vid sammanträde den 20 Aug. utanordnat följande ersätt- ningsbelopp : till garfvare A. Lindstedt, för uppbrända 9k"gcefiekter vid Q.-amhagen i Godegånls socKt-n 100 kr.; till Boxholms aktiebotag, för ett boningshus vid Rofraretorp i Kkeby e:n 1.395 kr; till arrendatorn J. A. Larsson, Kka- by s:n, för lösören kr. 1.417: 85; till J. A. Andersson, för uppbrända lösören vid Dags- mosse i Våfver^unda s:n kr. 13: 50; till in- spektor G Lohni, för skada ä ett boningshus vid grenadiertorpet under Otiarlo teuborg i Vaf- versunda -:n 10 kr. samt för etatdräogens förlo- rade lösören 5 kr.; till A. Lejon i ödesbögs lillgård. för lösören, som tillfälligtvis forva råts vid Vallby i B da en och derstädes upp- brunnit natten mellan den 1 ocb 2 dennes, 50 kr ; tili A J. Andersson i Orrnäs, för upp- brända lösören 35 kr; till K. J. Andersson i Ned a Gothala, Hvirts s:n, för eu af Äska dödad qviga 91 kr.; till Karl Nilsson i Jerne- viks södergård, Örberga s:o, för en af å*ka dödad qviga 94 kr; till C. A Sandberg i Bo melstmp, Björsäters s:n, för en af å-ka dödad tjur 60 kr.; till C A. Anderssons sterbhus, för skada, som af åska förorsakats å ladugård.- huaet vid B.eka i Skärkinds s:n kr. 32: 75; till Gustaf Andersson. Backa i Skärkinds in. för en dödsd oxe 200 kr.; till Earl Kilsson i Gnstorp, Östra Ryds s:n. för en bäst, som dödats af åskan vid Bucka i Skärkinds s:n 165 kr.; till C. Aronsson i Björsåtters öfver- gård. Stjernorps en för åskskada å ett svin- hus 2 kr. samt for ett svinkreatur 34 kr ; till- samman kr. 3,708: 10. Belöningar för raskhet oeh radlghet vid eldsläck- ning. Styrelsen för länets gamla brandstodsbolag har vid sammanträde den 20 Aug. utanordnat till ban- vakten P. Svensson i Boxholm 25 kronor för visad raskhet vid häm- mandet af eldsvådan i Rofvaretorp, Ekeby s:n, samt till arbetarne F. O. Schagerstrom och C. J. Wallman 20 kr. hvardera för deras vid eldsvåde- tillbudet i Backa, Skärkinds sm, lem- nade skyndsamma hjelp, hvarigenom den af åskan orsakade antändningen kunde dämpas. Bergsd af kanonbåt. Fre- dagen d. 20 Aug. kl. V«3 e. m. öfver fölls i Bråviken skonerten Kronan, hemmahörande i Saltvik och förd af kapten O. Svensson, af en häftig åsk- by, som bräckte fockriggen ooh stor- stången. Fartyget kunde det oaktadt fortsätta färden cirka 2 mil till Lo- gens tyr, då riggen giok öfverbord. Fartygets nödstälda belägenhet ob- serverades ai den på öfningsfärd ut- med ostkusten stadde kanonbåten Skuld, som ankrade i närheten och öfversände manskap till "Kronan". Sedan detta klarat riggen från skrof- vet, inbogserades haveristen af ka- nonbåten den cirka 1 mil långa vä- gen till Arkösund, hvarifrån bogse- nne erhölls till Oscarhamn, dit "Kro- nan" var stadd på resa med jernvägs- räls från Oxelösund, skrif ves till Ö. G. Hotellvllla 1 Söderkö- ping. På extra bolagsstämma med delegarne i Söderköpings brunns- ooh badaktiebolag beslöts att i en- lighet jned styrelsens förslag låta till säsongen 1898 uppföra en bostads- villa med 12 gästrum å platsen öster om nya parken samt att härför upp- låna 9,000 kr., att amorteras under loppet af högst 10 år. Nya komiteer väntas inom en icke aflägsen framtid komma att tillsättas för behandling af ett par synnerligt betydelsefulla ärenden. Det ena är reglerandet för framtiden af presterskapets löneförhållanden, det andra kommunalbeskattningens skil- jande från bevillningen till staten och framläggande i sammanhang dermed af förslag till särskild kommunal- skattelag. P& Vadstenabanan har från och med i söndags den nya bogievag- nen insatts i det tåg som står i direkt förbindelse med ångbåten "Trafik" vid Hästholmen. Dödligt olycksfall. Under arbete med tränbeskäi ning i stora alléen i Vestervik inträffade den 31 Augusti den olyckan, att dä f. sjöman- nen J. F. Eriksson i Vestralund vid nedstigandet från en lönn stannade någon minut på en cirka 4 centimeter grof gren sittande 3 V» meter högt från marken, grenen brast ocb E. störtade till marken. I medvetslöst tillstånd infördes ban skyndsamt till lasarettet, omtalar V. V. Enligt senare till oss ingånget meddelande, afled E. i lördags f. m. att utan dessförinnan ha återkom- mit till medvetande. Eriksson var en äldre man; han efterlemnar hustru och vuxna barn. Kyrklig högtidlighet. I söndags egde i Skeninge kyrka rum en särskild högtidlighet. Omedelbart efter högmessopredikan och en derpå från orgelläktaren afsj ungen kon. Davids psalm höll dagens predikant kommi- nister Strömberg från predikstolen ett tal för att dermed inviga den nya al- tarprydnaden, en Kristusbild efter Thorvaldsens. Den mycket väl utförda bilden mä- ter en höjd af 11 fot och är utförd i hr J. A. Larssons atelier i Stockholm. Redan länge har det utgjort ett ön- skemål att få en sådan altarprydnad för Skeninge kyrka till stånd, hvilket nu skett tack vare förnämligast några härför intresserade personers initiativ och offervillighet, näml. brukspatron T. Petre, kontraktsprosten F. W. Met- zén ooh deras fruar, hvarjemte af Ske- ninge och Allhelgona församlingar lemnats anslag for ändamålet. Andra llfgrena dlerrege mentet. Den årliga täflingsskjut- ningen om statens pris egde rum den 28 Aug. hvarvid nedannämnde gjor- de sig berättigade till pris: 20 kr. n:r 15 Vedell a Bergslags komp. för 50 points; n:r 59 Grip at Bergslags komp. för 45 do; nr 46 Steru af Vifolka komp. för 45 do: o:r 48 Seger af Vifolka komp. för 43 di; 10 hr. nr 54 Vallin af Vadstena komp. tör 41 d.o; nr 58 Forsen af Vifolka komp. för41 do: n:r 34 Bard af Tjnst komp. tör 41 do; or 109 Qvist af Linköpings komp. lör S9do; nr 115 Uran af Bergslags komp. för 89 do; rer 106 Udden af Lifkomp. för 39 d:o; or 73 Bsgert af Linköpings komp. lör 88 do: nw 74 Nestor af Tjusts komp. för 38 d.o: 6 kr. o:r 128 Brage af Vestan.t komp. lör 37 o:u; or 78 Helberg af Skeninge komp. tör 37 do; n:r 23 Nord af Vadstena komp. för 37 do; or 15 ssa-, Johansson (beväring) för 37 do; o:r i63 SsTjjjj Jonsson (beväring) för 37 d:o; n:r 18 Hluur af Bergalags komp för36do; nr 24 Larm af Viloika komp för 38 d.o; nu 77 Sydell af Lifkomp. för 36 d: j; n:r 53 Nor- ling af Lifkomp. lör 35 d:o: n:r 71 Hilding af Tjnst komp. tör 35 d:o;n:r 72 Cader af Bergs- lags komp. för 34 d:o; nr 105 Dahl at Lin- köpinga komp. för 38 do; i :r 86 Svanberg af Vifolka komp. för 83 d.o; n:r 75 Håll af Bergslaga komp. för 31 do, n:r 8 Suld af Veatanat. komp. för 31 d.o; n;r 28 Henning af Bergslags komp. tör 32 do; n:r 45 Jarl af Birgslags komp. för 32 do; n:r 42 Gun- nar af Linköpings komp. för 32 do; nr 46 Virf af Birgslags komp. för dl do; nr 87 Ekenstam af Vitolka komp. för 31 do; n.r 63 Stark af Vadstena komp. tör 31 do; nr 77 Strid af Vestanstings komp. för 31 do: n;r 50 Skog af Linköpings komp. för 30 poiots. Till kamrerare vid Norsholm —Vestervik—Hultsfreds järnvägars byrå i Vestervik efter hr O. Åkesson, som afflyttaV till Göteborg, har från den 1 September t. v. förordnats kon- torsskrifvaren John Nilsson. Smålands ev. luthersks kretsförening hade den il Aug. qvartalamöte i Kisa. Mötet öppnades at pred. Sjöberg Oskarshamn, och öfriga predikanter voro: pastor Gust. Lundin, bolberga. pastor Jakobsson, Oppeby, samt kyrkoherde Edrén, Horn. Mellan predikningarna höllos bibliska samtal. Pastor Lnndin afslntade sin predikan med några minnesord öfver den der i orten athållne och gerna borde predi- kanten Johanson i Sångeanä», hvilken på resa till mötet aflidit i Åsbo. Ta- laren erinrade om, hora Johansson sista gången ban besökte Kisa — förtiden vår — afslutade då pågående möte med orden: "Och de gingo kvar och en UU sitt'. Kollekt till lörmån för an. Jo- hanssons enka upptogs och belöpte sig till 10 kr. Mötet var, ehuru jordbruksarbetet na brådskar, mycket talrikt besökt Det böljade kl. 10 f. m och fortsatte — med blott en timmes middagsrast — till kl. 7 e. nr Strejken vid Gamlabro aktiebolag i Norrköping har nu afslutats, sedan prinoipalen under- skrifvit fackföreningens prislista. Lö- neförhöjningen var visserligen förut beviljad, men arbetarne höilo på att fackföreningen skulle godkännas som underhandlande part. Arbetet i fabnken började åter i måndags kl. 5 på morgonen. Omkommen genom olyckshändelse. Tjenstledige kronolänsmannen i Aspelanda vestra distrikt S. Palmqvist afled genom olycKshändelse den 25 Aug. 1897 på e. m. på väg från Mål illa järnvägs- station till sitt hem i Wirserum i när- heten af Wrånganäs by i Gårdveda socken. P. var en fridsam personlighet och skioklig expeditionskarl. Enligt Oskarsb.-tidn. tros olyckan hafva tillgått på sådant sått, att Palmqvist, som vid tillfallet befann pä resa med skjuts från Målnla till Virserum, invid sjön Garpeu störtat ur åkdonet, i fallet slagit kufvudet mot en stenpelare i vägräcket och ögonblickligen aflidit. Vägen utefter Garpen utgör en långsluttande, krokig utförslid, och pä sidan af vägen löper ett täcke hvilande på stenpelare. Det kan antagas, att vagnen under färden utför backen sluntit emot något, hvar- vid den åkande fallit ur. Bakvagnen beräims nämligen vara något rampo- nerad. Till olyckan bidrog kanske den påstådda omständigheten, att draga- ren, som vid tillfället synes ha varit något bråkig, blifvit vårdslöst för- spänd. En stund efter olyckan, som anses ha inträffat vid i tiden på e. m, passerades platsen af landtbruksinge- niören Krook från Jönköpings län. Palmqvist befanns då ligga på vägen, och hästen stod förspänd det upprätt- stående åkdonet. Stöten hade träffat på högra sidan af hufvudet såväl un- der som öfver ögat. Den tå sorgligt bortgångne var född född i Kristvalla 1836. Till kronoläns- man i Aspelands vestra distrikt med bostad i Virserum utnämndes Palm- qvist 1887. Under de senare åren var han tjenstledig. Vid hans bår stå sör- jande maka och två små barn. Häktade för stöld. (0,P> 1 tisdags förra veckan ingick till kro- nolänsman Svensson i MOrlunda an- mälan från Virserum att en stöld der- städes begåtts, och att de härför miss- tänkte personerna troligen tagit vägen ät Mörlunda, Här hade man också iakttagit tvänne ynglingar, hvilka frå- gat efter vågen till stationen. Följ- aktligen begai sig kronolänsmannen ned till järnvägsstationen, der just strax före qvallstågets ankomst de eftersökta inkommit i väntsalen. Et- ter anstäldt förbör och visitation er- kände de sig skyldiga och häktades. De innehade då något öfver 150 kr. och uppgåfvo sig vara från Hamburg samt att de hade gått till fots från Malmö och hit. Den ene ar af omkr 19 års ålde , den andre 16, och deras namn äro Johannes Barneman och Hugo- Markus. Llnköplng-Fogelsta-ba- nan. Taxi lör transporter 4 Mel- lersta Östergötlands jernväg har nu ut- kommit. Biljettpriset beräknas efter 5 25 öre pr kilometer 2:dra klass och 3,5 öre pr kilometer för 3:dje klass. Minsta afgitten är 40 öre för 2:dn och 20 öre för 3:dje klass. Biljettprisen, med ntgångspnnkt från Lin- köping, stilla sig sålunda: nu. inu. Till Bränninge ... 0: 40 U 25 . Vreta kloster ft 65 O. 35 , Gullberg ... 0:70 0-50 „ Maspslösa . . . Oc 80 0: 66 , Klockrlke ... 1:10 ft 75 „ Eifvestsd ... 1: 80 0: 85 , Fornåsa ... 1:46 O: 95 , Hvarf .... 1: 76 1: 20 „ Fogelsta ... 2: 05 1: 40 Banans hela längd år 89 kilometer. Stör- sta afståndet mellan stationeras är mellan Linköping och Bränninge. 7 kilometer, ock minsta sfstindet mellan Osllberg oeh Masne- lösa endast 2 kilometer I afrigt iroafatån- den 3 till 6 kilomster Hvad angår taxan for transporter af diur oeh styckegods m. m., aå Ofverenaatåmmer denna i det närmaste med enskilda järnvä- gars i allmänhet. 81 t. ex. kostar en häst t frakt mellan Linköping ock Fogelsta 8 kr, 2 sådana 9: SO oeh 4 stycken 11 80 Nöt- kreatur kosta samma våglängd: för ett djur 6 kr. ooh för 4 styckes 10 kr. o. s. v. Betalningsinstallelse. Handl. Alb. Carlsson, Gästis, .Motala, har instält sina betalningar, medde- lar M P. Huru fastigheterna van- dra. Ett stort antal egendomar i Östergötland byta årligen egare och öfvergå i andra händer. Sålunda be- viljades i Östergötland under 1886 lag- fart & 630 egendomisöfverUltelser ge- nom köp, S genom byte, 810 genom arf eller giftorätt, 48 genom gåfva eller testamente oeh 19 genom annat fång. Saluvärdet utgjorde kr. 6,023,774:61, deraf 163,410 inkommit genom tvångs- försäljning efter utmätning eller kon- kurs. Allmänna inrättningar, menig- beter, bolag eller andra samfund köpte fasta egendomar af enskilde säljare till ett belopp af 589,999 kr. 67 öre. Enskilde köpte fast egendom af all- männa inrättningar och bolag tör kr. 237,937 kr. ocb af enskilde för 5,195,837 kr. 93 öre. I Kmda och Ydre härad förekommo 82 köp och 95 arf af fastigheter med ett saluvärde af 523,330kr.; i Björkekinds och östkinds härad 65 köp och 101 arf med ett saluvärde at 588,424 kr. o. s. v. I Linköpings stad förekommo 36 köp och 12 arf samt ett saluvärde af 456,897 kr. I Norrköping, der salu- värdet var 1,434,504 kr., förekommo 62 köp, 52 art och 7 testamenten af fast egendom. I de öfriga lansstäderna, der köpens antal vexlade mellan 2 och 9 med arf ven mellan 2 och 4, uppgick salusumman till 8,600 kr. för Vadstena, till 53,404 för Motala, 44,540 för Söderköping och 11,250 för Ske- ninge. Bortförd af enhafsörn? Från Långö i Misterhults norra skär- gård försvann förra veckans tisdag en ten 2-årig dotter till lotsen Olsson derstädes utan att hon sedan dess varit synlig. Icke mindre än 30 per- soner hafva varit sysselsatta att söka efter den lilla dels vid öns stränder medels draggning ooh dels i brunnar ooh andra vattensamlingar genom dessas länsning, men ännu i fredags afton hade hon ej kunnat anträffas. Man tror nu på on att flickan möj- ligen bortförts af en större hafsörn, som vid tiden för hennes försvinnande varit synlig i trakten. Något dylikt lär förr ha inträffat i skärgården, sknfves till Ö. C. ett enda ord sammantattade alla sin själs innersta tankar, förmådde han ej längre blifva qvar pä sin plats. — Syster! ropade han och utbredde sina armar. Kom i min famn! Fröken Rudensköld sjönk till hans hjerta. — Jag har varit missnöjd med dig, syster, men jag förlåter dig allt för denna enda stund. Jag har hört allt. Tack, min syster! Jag ålskar och aktar dig åter. Med mer beundran än gillande, med mer för- tviflan än förtrytelse, aflågsnade sig Ehrenström, Aminoff och Franc. Forster dröjde ännu qvar. — Fröken, började han. — Ni är ännu qvar, Forster. — Om någon fara hotar er, så blir jag alltid den siste vid er sida. — Tack, min gode Forster, tack! — Ni kan ej bli ond på mig, fröken, om jag säger er, att jag värderar er mycket, öfver allt an- nat. Jag har fått min brud här af er; skulle jag ej värdera er då? Men jag ärar också baron Armtelt, och jag har gjort det allt ifrån första ögonblicket han tilltalade mig. Jag glömmer det aldrig. — Ni har godt minne. Berätta mig händelsen, käre Forster. Ni vet, att jag intresserar mig för allt, som rör baron Armfelt. — Det var den 21 April förlidet år, samma dag, som Ankarström för tredje gången led schavottstraf- fet på Hötorget. Baron var närvarande som öfver- ståthållare, och jag kom att stå helt nära intill ho- nom. Det var kallt om dagen, så att Ankarström, hvilken lidit mycket, frös sä han ordentligt darrade. — "Forster!" tillropade mig buion, "vill du sälja din pels?" — Jag hade en sjubbpels på mig. 537 — Hvarför icke, menade jag; den kostar 50 riksdaler banko. — Och utan att jag ens tänkte på till hvad än- damål baron skulle begagna pelsen, var köpet upp- gjordt, och jag tog den af mig. — Men huru rördes jag icke, då han tog pelsen och gal den åt Ankarström. Hur hårdbjertad Ankar- ström än var, såg jag en tär i hans öga, ooh jag kan heligt försäkra er, fröken, att han, ehuru smidd i bojor, likväl tacksamt lutadesig ned och kysste baron Arm- felts hand. — Ingen af Ankarströms vänner visade honom den ringaste välvilja; men baron Armfelt gjorde det, oaktadt det hat. som han naturligtvis måste hysa till sin konungs mördare. — Det var ett vackert drag, fröken, ett drag, som jag aldrig kunnat glömma. Gud förlåte mig, men jag tänker ännu med rörelse derpå*). — Ni är en hederlig och bra karl, Forster, ytt- rade fröken Rudensköld; jag tackar er pä Armfelts vägnar. När jag nästa gäng skrifver till honom, skall jag ej glömma bort att nämna ett ord om er. — Ack, ja! gör det, goda fröken; men det är ännu en annan sak. — Ah, jag förstår. Ni vill tala vid mig om Måne. Ert bröllop är ju i afton. Brudkransen har jag flätat. Mä den fora lycka med sig i ert hus! — Vissel ligen vill jag äfven tala derom; men det är ändock något annat, som jag först vill säga. — Tala oförskräckt, Forstei; jag hör er med nöje. — baken är sa, fröken, att jag är vän med en, som heter Alm. - Nå-å? Denne Alm är skrifvare hos baron Reuter- holm. na tilldragelse å: bokstafligeu 540 inträdde hon till sin bror. Hon stannade vid hans sida och kastade en blick på anteckningarna. Fröken Rudensköld hade af kärlek till Armfelt åtagit sig att i sin hand förena alla hans många korrespondenser i hufvudstaden, och framför allt att till den unge konungen öfverlemna hans skrifvelser och mottaga dennes svar. 1 samma stund som Reu- terholm började misstänka henne, vidtog han likväl mått och steg, som allt mer och mer försvårade hennes ställning. Mer än en gång ångrade hon också sitt löfte till Armfelt utan att derför vilja bryta det. Hennes belägenhet blef ännu svårare, då Gustaf Adolf slutligen äfven sade henne, att han nödgats gifva hertigen sitt heliga löfte att aldrig öppna nå- got bref, utan att öfverlemna det till honom, hvar- tör hon således hädanefter blott skulle säga honom brefvens innehåll. Den egentliga korrespondensen med Armfelt skrefs med chiffer, hvartill blott fröken Rudensköld och han egde klafven. Genom Franc mottog hon brefven från Italien och kringsände dem sedan här till deras respektive egare. Be flesta af dessa svarade sällan skriftligen, utan muntligen, och fröken Rudensköld satte det i chiffer. En dag var hon betald till hertigen och skulle gä upp till slottet, dä general Lagerbring infann sig och meddelade henne en vigtig underrättelse, hvilken genast borde nedskrifvas. Vagnen stod redan för hennes port, och hon var ännu icke klädd, då brefvet skulle för- seglas för att kunna åtfölja den väntande posten. I brådskan fann hon ej reda pä sitt för den Arm- feltska korrespondensen vanliga sigill, blott ett huf- vud, utan begagnade sitt vapen. Denna obetänksam- hot blef ett af skälen, hvartör man sedermera trodde sig lagligen kunna beröfva henne friheten. Under det hon lutade sig ned, granskade hon siffrorna på papporet. — Det räcker ännu icke rigtigt till, fruktar jag. 533 mig ljuft att ännu en gång hafva fått i edra ögon läsa till och med min fördömelse; denna lindring i min smärta innebar något, som smickrade min egen- kärlek; men allt har blifvit mig vägrad t. De mätt och steg ni vidtagit, för att förliden afton undvika min närvaro, och ej mindre det afslag, jag denna morgon fått emottaga från er, bevisa tillräckligt, huru litet värde ni sätter pä mig. Jag har beslutat att skrifva till er, ty åtminstone skall ej någon mer ån ni sjelf veta om, huru det står till i mitt hjerta. Mottag då den sista gärden af min hyllning — var lycklig, äfven på bekostnad af minegen lycka! Ack, att jag kunde, äfven med uppoffring af mitt lif, bi- draga till er sällhet! Min sista suck helgar jag er. Sådant är mitt hjerta och de känslor, som jag hy- ser, och hvilka den städse skall hysa, som hela sitt lif igenom förblifver, min fröken, den trognaste af edra tjenare. CoW." Läsaren torde böra erinras derom, att detta bref var skrifvet och afskickadt till fröken Rudensköld före det samtal, som nyss egde rum emellan herti- gen ocb Reuterholm. Med utrop af förvåning afbröt man Franc mera än en gång under läsningen deraf. Fröken Ruden- sköld visade fullkomlig likgiltighet under åhörandet. Dä man kom till slutet, blickade Aminoff, Ehi en- ström och Franc förundrade på hvarandra. Forster, som äfven var närvarande, men under det föregående iakttagit en orubblig tystnad, syntes icke mindre öfverraskad än de andra. — Hvad fordrar ni mera af hertigen? anmärkte slutligen Aminoff. Han kan icke vältaligare uttrycka sina tankar, icke mera rörande ådagalägga sina käns- lor. Fröken Rudensköld — ni är god, älskvärd ejch C. F. Jiiddsrttad. Drabanten. II. 68