Titel: Östgötaposten
Datum: 1897-09-10
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VBOKOWLAH Redakter ooh anRvnrig utgifv»ra Bengt Hägg». ÖSTG Egare och Förläggare: Aktiebolaget Östgfita Correspondentens Boktryckeri. Verkställande direktör: Gunnar Ridderstad. i\:r 37. Prenumerationspris: För helt år kr. l:SO, f6r tre qvartal kr. 1,15, för hälft år 0,85 : och ett qvartal SO äre, postbefordlingsafglften inbcräknad. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 10 September. Annonsprig: Pr patitrad 8 öre; från främmande orter 10 öre. Utländska annonser jre. Förlofnings-, vigsel- ooh födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. LösnummerpriB 5 Öre- Östgöta CorreBpondentens Boktryckeri i Linköping. 1897. Tillkånnagifvanden Advokat-Byrån, Lmkirpmii. Storgatan 50 (Sfver postkontoret), ombesörjer rättegångar, bontrednln- gar, lnka»Benna;ar och kommta- ■ionärsuppctTajt hos K. Befallningahaf- vande m m Billigaste lnkassotaxa: FOr ärskuuder, vid liqvid efter amnainng högst en kr. Innehafvare: v- Häradähöfding Per Åmauder (328,10) e. Länsnotariea E. Arnander, Träffas A Landakausliet kl. 10-2 PosradVeas. Landskansliet. (6717,5; Kreatursmöte vid Horn hålles Torsdagen den 23 Sep ember 1897. (8812,261) Kommunalnämnden. Länet och stiftet Vägstyrelserna Vid sam- manträde inför häradsrätten d. 7 d:s ut- sagos at resp. sockenombud till väg- styrelser m. m. inom nedannämnda häraders väghållningsdistrikt följande personei: Inom Åkerbo bärad tillvägstyrelse: Godseg. "W. Heyman, Idingstad, landt- brukaren Verner Karlsson i Mörtlösa och nämndeman K. F. Karlsson i Ölverby, med Alfr. Karlsson i Tälje- stad, nämndem. C. A. Andersson i Lundby och landtbr. Ludvig Carlsson i Åby säsom suppleanter. Till revi- sorer: hrr C. Brogren på Distorp, riksdagsm. Oskar Larsson i Mörtlösa ocb Hugo Key, Förråd, med hrr Tro- sell å Näsby, Josef Jonsson i Gäll- stad ocb F. Larsson i Skafvestad så- som suppleanter. Inom Hanekinds härad till vägsty- relse: hrr d:r M. Feilitzen, Åkerstad, C. Veman, Haddorp, och f. nämndem. C. J. Jonsson i Skog med godseg. C. Tersmeden å Ryd, B O. Hage:in å Bröttjestad och F. O. Brodin i Måne- stad säsom suppleanter. Till reviso- rer: kyrkovården C. A. Vahlgren i Värö, landtbr. H. Lundgren iGlyttin- ge ocb nämndem. K. A. Knutsson i Slestad med A. P. Svensson i Aska, nämndem. Justus Olsson i Ullevid och inspektören J. Blomberg i Sturefors såsom suppleanter. Inom Bankekinds härad till vågsty- relse: nämndem. O. Andersson i Ör- nunge, grefve Klwgspor å Ekenäs och kammarjunkare Fr. Adlerrreutz å Gråfsten med hrr insp. E Siifver- sparre, Filip Olsson i Linneberga och J. a. Gustafsson i Katrineberg såsom suppleanter. Till revisorer: brr insp. C. Broström i Åtvidaberg, landtbr. Jakob Kindström i Lerbåga och Adolf Olsson i Rödsten med bruksförvalta- ren Axel Nygren i Åtvidaberg, inge- nior Ernst Mörtseli i Bersbo ocb inge- nior Edv. Scbreiber i Sinnerstad så- som suppleanter. Fängelseläkaren dr. Th. Theorell ar tjenstledig under tre vec- kor och dr. E Lindahl är förordnad att under tiden uppehålla tjensten Från grafrensningen? Vid gräfning intill nordöstra hörn et af Vadstena klosterkyrka har i da- garna påträffats en stor hop halfmult- nade hufvudskallar ooh andra men- niskoben liggande i en hög och tyd- ligen ditförda lör icke så länge sedan, Troligen har man vid grafrensningen i kyrkan på 1820-talet samlat dem och nedlagt dem här, och om så är förklaras samtidigt hvarför så få ske- lett funnos under kyrkogolfvet vid nu företagen renovering. — Folkpratet tyder naturligtvis fyndet på helt an- nat sätt Egendomligt åskslag. Till Barometern skriives: Sent på q vallen den 31 Aug. voro handelsresanden T. Östberg från Göteborg och hans skjutskarl på resa mellan Virserums och Målilla gästgifvaregårdar. Set var, som förut berättats, ett starkt åskväder der öfver orten den q vallen. Bäst våra resenärer åkte, kom en blixt och träffade åkdonet samt gick under hästens bukgjord, som afslets, och öfver ena skackeln, dervid åsk- strålen urslet ena selfästet. Hästen segnade ned och stannade. Vid efter- seende befans, att ingen af de åkande (skjutsman var gästgifvaren sjelf) skadats, liksom också hästen var oskadd, oaktadt åskstrålen gått både under hästen och öfver vagnens fram- del. Hr Östberg, som påföljande dag pr jernväg fortsatte sin resa, förkla- rade sig aldrig varit med på en sådan "resetur" under de flere år han, med olika samfärdsmedel, genomrest vårt land. StOlden * jernvägstaget. (N. T). Med den såsom misstänktatt bafva & bantåget mellan Norrköping och Norsholm föröfvat stölden af en plånbok med inneliggande 2,185 kr. från kreaturshandlaren C. P. Samuels- son från Sätra tilltalade gårdlarihand- laren Johan Nyländer från Gissebo hölls d 7 d:s förnyad ransakning iuiör Loäings Bråbo och Memmiogs härads- rätt. På tillfrågan bvarför han emnat så olika uppgifter om hvar han vistats de ifrågavarande dagarue svarade N., att "polismyndigheterna ville tvinga mig att bekänna". Som vittnen hör- des i går detektivkonstapeln Aspling och kronolänsman Santhesson. Den förstnämnde berättade, att han kl. 8—9 på morgonen den 21 Juli talat med N. på polisvaktkontoret, hvarvid N. jikande besvarat af honom framstälda frågor: huruvida N. förlorat sin biljett på tå- get, om han varit i ordvex'ing med konduktören samt om han af konduk- tören afvisats från tåget. Kommissarien Santhesson berättade, att t. f. kronolänsman Ljungblom strax elter N:s häktande för S. om- talat, att man påträffat Nyländer och att denne lemnade högst osannolika uppgifter. Vid ett förhör med N. hade vittnet äfven varit närvarande. Der- under hade N. fritt och otvunget med- gifvit, att han varit med på tåget från Norrköping den 10 Juli. Då N. till- frågats, hvart han sedan tagit vä- gen, skulle han ha svarat, att han rest till Norra Tjust. — Nyländer på- stod, att det var osanning att han sagt detta. — Kronolänsman Santhes- son yrkade ansvar å N. för att han beskylt honom för falskt vittnesbörd inför rätta. Allmänne åklagaren kronolänsman N. Erikson begärde uppskof för vi- dare utredning i målet. Målet upp- sköts till den 2 nästkommande No- vember, då Nyländer ålades infinna sig vid äiventyr af hemtning. Mordbrännaren Carl Leo- nard östling, som natten till den 16 Augusti anlade mordbrand vid egendomen Vesttomta i Drothems socken, hvarvid en log- och en ladu- gårdsbyggnad jemte en mängd hö och inbergad gröda blefvo lågornas rof, har efter inför Hammarkinds hä- radsrätt den 7 ds hållen ransakning, dömts till 8 års straffarbete och efter straff idens utgång till förlust af med- borgerligt förtroende likaledes under 8 år. Medaljutdelning. Sistlidue sonuag omedelbart etter gudstjensten ofverlemuades i Godegårds kyrka till f. kyrkovärden Leander Jansson i Hulu den af k. nit honom gifna medaljen lör medborgerlig iörtjenst lör 33 årigt kyrkovardskap samt af Patriotiska säll- skapet beviljade medaljer till Ulrik Jansson lör 45 årig tjenst som orgel- trampare och till fjerdingsman C. F. Jakobsson för 41 årigt aibete som så- dan. Medaljutdelningen förrättades af församlingens kyrkoherde K. Sund- ström, som till inledningsord för hög tidstalet valt kon. Davids ps. 101 v. 6. Vackra donationer. Den nyligen här i Linköping aflidna enke- fru Jeanna Kjerrström, född Johans- son, har genom testamente förordnat, att af hennes qvarlåtenskap skola tio tusen (10,000) kr. utgå till en pen- sionsfond till förmån for behöfvande enkor och ogifta döttrar efter i tjen- sten eller såsom pensionerade aflidna underofficerare vid de båda lifgrena- dierregementena, dock ej tillhörande musikkårerna. Fonden skall bära namnet "Jeanna Johansons pensions- fond". Pensionerna, hvilkas belopp ej få öfverstiga 100 kr. om året, ut- delas af en styrelse, bestående af fyra i tjenst varande fanjunkare från hvartdera regementet, hvilka utses af resp. regementschefer. Förvalt- ningen granskas af minst tre revi- sorer från hvartdera regementet, ut- sedda af underofficerskårerna. Dessa revisorer skola beredas tillfälle att algifva förslag vid utnämnandet af pensionärerna. Utom denna donation har den af- lidna bestämt att lifräntor med olika belopp (intill 150 kr. om året) skola utgå till sju namngifna fruntimmer, som dels stått i vänskapsförhållande dels varit i tjenst hos den aflidna. Justltiestaten. Häradshöf- dingen i Kinda och Ydre härads dom- saga Hugo Hedenstierna har erhållit tjenstledighet från och med den 5 ds Ull Oktober månads slut. I samman- hang härmed har e. o. hofrättsnota- rien Carl Stålhammar förordnats att hålla första allmänna sammanträdet under årets hösteting med Ydre hä- rad samt handlägga de under sam- manträdets rättegångsdagar förekom- mande till domarens behandling hö- rande konkursärenden, hvaremot v. häradshöfdingen Erik Petersson for- ordnats att under tiden i öfrigt för- valta häradshöfdingeembetet i dom- sagan, jemväl beträffande handlägg- ning af skiftesärenden. Varnad barnmorska, Barn- morskan Charlotta Gustafsson i Kim- stad har af medicinalstyrelsen tillde- lats varning för oförstånd i utöfnin- gen af sitt kall som barnmorska, med anledning af sitt förhållande vid hu- strun Vilhelmina Fors' barnsböld den 24 Maj i år. Återfunnen - död. Lä- genhetsegaren Oskar Axelsson från Stockängen, hvilken i Maj månad för- svann från sitt hem utan att man, trots ifrigt forskande, lyckats få reda på honom, har i början af veckan hittats död i Flädemotorps mosse in- om Vestra Ny socken. Axelsson, som innan han försvann upprepade gånger hade yttrat leda vid lifvet, nar troligen tagit sig af daga genom att afskära pulsådrorna. Han var omkring 40 år. Stöld af krlngstrykare. Såsom misstänkt för att hafva begått inbrottsstöldsförsök i. handelsboden vid Öringe i Ekeby socken den 27 Augusti misstankes en okänd mans- person, omkring 40 år gammal, med undersätsig kroppsbyggnad, framåt- lutande gång, ljust hår och röda mus- tascher, iklädd dåliga kläder. Denne har flera dagar varit synlig på trak- ten i sällskap med en ljuslagd, om- kring 35-årig qvinna, liten till väx- ten med klädning af mörkt, ljuspric- kigt tyg samt ljus schalett. Om personerna anträffas bör un- derrättelse meddelas närmaste polis- tjensteman. Vid Motala läroverk har till lärare antagits fil. kand. K. G. Harlin, östg. Elgjagten. En elgtjur och en större elgko skötos i går, den 2 d:s, på Lotorps bys egor i Risinge socken af f. lifgrenadieren A. G Fnthiof, an- stäld hos fabrikör J. Fröberg. Afliden hundraåring. I den höga åldern af 100 år, ö måna- der och 23 dagar afled den 26 Aug. Norra Solbergas äldste församlingsbo undantagsmannen Jöns Jonsson i Karstorp. Den sekelgamla mannen var f.idd i Björkö församling den 3 Mars 1797 Redan vid 13 ära ålder måste han letnna föräldrahemmet och •jelf fortiena aitt b öi. Han gifteaigvid u »ga år och var först torpare 4 är i B anukalla. ett UTider G ömmii ge numera indraget torp Se- dan var han arrendator i Muntarp och Lida. G nom spai samhet och god hual.ållning b el han Bnan i tillfälle att köpa sig >;', mtl i Kars- to-p. hvarent han sedan bott i omaring 63 år Sedan ett 30 tal år tillbaka har han varit en- keman Vid sin död hade den gamle varit sänglig- gande i Ivenne år. Han led dock ej af någon egentlig sjukdom. Han efterlemnar en 76 årig dotter samt en af komma i fja de led Sjukstugans 1 Tranås tomt är för liten, påstå samtliga lands- tingsmannen från Norra Vedbo i en af dem till Jönköpings läns landsting ingifven gemensam motion. Under påpekande af att den nuvarande tom- ten knappast lemnar utrymme för ekonomibyggnader och icke tillåter anläggandet af en mindre plantering, hemställa derför motionärerna, att landstinget måtte bevilja 1,200 kr. till inköp af den invid sjukstugan belägna tomten n:r 112, som eges af herrar O. Sandberg och J. Holmberg. Till Skeda kyrka bar fru Louise von Feilitzen å Åkerstad, i an ledning af sönerna Reinhold ocb Victors konfirmation i lördags, skänkt ett nytt antependium och en altarduk. Medde- laren u trycker önskvärdheten af att de andra Skedaborna följde exemplet ccb snyggade upp sitt tempel med nya bänkar, iöreköuadt takhvalf m. m. Såsom misstänkt för barnamord bar till lånitäogelset i Jönköping lulöipassats pigan Agda Palm ii ån Björkliden unier Kiaryd i Wireda socken, hvilken den 29 sistl. Juni under resa med ångbåt mellan Hästholmen och Grenua lärer tramfödt ett lullgånget loster, som sedermera försvunnit. Vadstena klosterkyrka. I enlighet mea kyrkoiådeis toislag be- slöto Vadstena och S:t Pers församlin- gar nyligen på kyrkostämma att till konungen ingitva anhållan om propo- sition till bästa riksdag angående ytter- ligare bidrag af statsmedel lör restau- reringen af Vadstena klosterkyrka. Då det befunnits att de tillgängliga medlen äro otillräckliga för arbetets alsfutande i enlighet med den upp- gjorda planen, hade kyrkorådets oid- lörande, kontraktsprosten Fjetterström, i samarbete med kyrkobyggmästaren L E Petersson och kyrkorådets kassa- förvalta rekamrer O. W Suudbergb upp- gjort en tablå över kassas:äilniugeu, bvaral framgår att för verkstä;lande af det bestämda restaurerings arbetet och kyrkans inredning tarfvas ytterligare 16,058 kr. 15 öre. Ur den noggrant utförda tablån må anlöras att bil tills influtna medel utgöra 151,492 kr. 51 öre (deraf 91,500 kr. från staten och 46,516 från församlingarna). Utgifterna till dato gå till 151.181 kr. 36 öre. Återstå således att disponera öfver kr. 3 311. 15. och beräknas ytterligare in- flyta 9.650 kr. Återstående kostnader beräknas till kr. 29,020. Bristen har uppstått derigenom att en del arbeten måst utföras utölver dem aom uppto- fjos i det ursprungliga restaurerings- lörslsget. huivudsakligast ombyggnad af östra gafveln och 12 strätpelare Biait läggandet af skiffertak i stället lör plåttak, för hvilka ölverarbeten kost- naden uppgått till kr. 48,735, hvarifi ån dock afgår en besparing på i förslaget upptagna men ej behöfiiga och derlör ej verkslälda aibeten på 9,100 kr. Församlingarna ha, som bekant, vid beslutet om kyrkans restaurering lör bundit sig att tillskjuta det belopp som efter den godkända arbetsplanen kunde ytterligare erlordtas utofver det af riksdagen btviljade anslaget 100,000 kr., dock under upprepadt förbehåll att församling-jruas tillskott ej sku le ölverstiga 50,000 kr. Kyrkan är, som kändt, statens egendom. Grundstötnlng. (N. T.). Sko- nerten "Hjalmar", lord al kapten Bengts- son, råkade, då den häromdag u afgick Iran Norrköping, att stöta på grund i Bråviken vid Skallarna, i na heten af Gärstad udde. Åogaren "Lbjöru" j'mte en annan ångare hafva försökt taga lär- tyget af grundet, men halva ic',e lyc- kats häri. Vid et af dessa försök rå- kade "Iibjorn" att siita af eni masten på det nöristälda fartyget. Det tioä att detsamma nu blifvit vrak. F„rty- f et var hemmahörande i Vestervik ccb var destineradt från Norrköping till Vittvik, men innehade icke någon last. Fartygets befälhafvare hade i onsdags begifvit sig till Norrköping lör att för- söka få detsamma såld!; nei uåg-it kop blef icke af. Risinge hushållnings- gilles medlemmar till ett antal af 20 gjorde den 1 d:ä sin beramade ut- flykt till Ö. Eneby och Qvillinge sock- nar ocb besökte derunder egendomar- na Ringstad, Loddby, Kiusenhof och Björnsnäs samt Norrvikens trädgår- dar. Å Aby gästgifvaregård intogo gillesledamöterna med flere af ortens godsegare derpå gemensam middag. Hemresan anträddes vid 7-tiden pä aftonen. Stationslnspektorsbe- fattnlngen 1 Linköping sö- kes — sknfves det till oss - at föl- jande jernvägstjenstemän: stationsin- spektörerna P. Lagergréen, Herrfjun- ga, P. B. Söderlund, Tenhult, J. A. Wettel, Moholm, G. Groth, Nässjö, R. Egnell, Örtofta, J. Ljunggren, Elm- hult, P. Nilson, Éngelholm, R. Gran berg, Kattarp, A. B. Walhn, Stug- sund, G. A. Ekholm, Knifsta, G. Hjelm, Östersund, G. Friberg, Örnsköldsvik och E von Post, Sollefteå, samt bok- hållaren M. Bratt, Malmö. Frågan om särskild slagt lag. Med anledning af riksdagens sknfvelse den 24 April 1896, att k. m:t täcktes dels låta utröna om och till hvilken utsträckning stadganden kun- de meddelas i syfte att vid slagt af hemdjur minsta möjliga lidande me- dels förutgående bedöfning eller på annat ändamålsenligt sätt tillfogas djuren, dels ook, dereat utredningen dertill föranledde, låta utarbeta och för riksdagen framlägga förslag till lagstiftning i ämnet har k. m:t nu infordrat länsstyrelsernas utlåtanden huruvida, för vinnande af sagda ända- mål, föreskrifter borde utfärdas rö- rande förfaringssättet vid slagt, der detta yrkesmessigt bedrifves. Godt bryggerikorn kom- mer troligen i är att betinga högt pris. Förhållandet är nämligen att i södra Skåne har detta sädesslag re- dan föl länge sedan till följd at fro- dighet och slagregn legat i hvirflar utmed marken och på många ställen befanns det vid skörden öfvergrodt af rotskott. Man hoppades dock i det längsta att kärnan ändock skulle bhf va iullväxt, men tyvärr är ej så fal- let. Tusentals tunnland å skånska slätten, besådda med korn, komma att lemna i stället för bryggerivara ej ens fullt användbart foderkorn. Askans härjningar. Näm- deuiannea Kane-tOnb i Laruin, Dalhems socken, ladugård anländes sistl. tors- dag al åskeld och nedbrann med in- bergad gröda. Byggnaden var lagt för- säkrad, hvarför egaren gör sior lör- lust. En större trädgårdsut- ställning med anslag at bu bäll- niiigs>ätlskapet kommer att anordnas i Vestervik den 25 och 26 denne*. Skeninge höstmarknad eller den så kallade Stormarknaden hölls den 2 och 3 dennes och var ganska talrikt besökt, icke minst af ungdom och den tjenande klassen under loppet af första marknadsda- gen. Å den rymliga saluplatsen för nöt- boskap och hästar fans god tillgång på i allmänhet rätt goda djur af det förra slaget. Prisen tycktes isynner- het för oxar ställa sig till säljarnes fördel, i det att paret betaltes med 250—550 kronor, kor vexlade mellan 70-160 och tjurar mellan 100-200 kronor stycket. — Från Skeninge jernvägsstation afgingo 47 vagnar, lastade med 493 djur, hvaraf 12 vag- nar med 144 djur till Stockholm, 3 vagnar med 35 djur till Kristiania och 1 vagn med 10 djur till Sunds- vall samt 31 vagnar med 304 djur till andra stationer, såsom Örebro, Hallsberg m. fl. På Trädgårdsrorget var tillförseln af trädgårdsalster ganska riklig så till mängd som slag. På trävarutorget fans ymnig tillgång af trä- och lagg- kärl samt möbler, hvilket allt syntes vinna rask omsättning. I ståndra- derna och vid borden ä Stora torget var de köplystnes antal allt utom fåtaligt. Ändå större var de besö- kandes mängd vid de talrika så kal- lade "marknadsnöjena", af hvilka ej mindre än 3 karuseller, 1 cirkus ("Cir- cus National") och skjutbanor m. m , dem ingen räkna kunde, lockade de många nöjeslystna och gjorde helt visst goda skördar af tjugufem- och tioöringar ur allmänhetens mer eller mindre välförsedda kassor. Vid detta liksom vid andra dylika tillfällen visade sig nykterheten ej just så alldeles allmän. Bland förfriskningsställen hade det i staden nyanlagda konditoriet med sitt kafé att, dess bättre, glädja sig åt en ganska god omsättning. Till kyrkoherde i Furing- stads konsistoriella pastorat valdes i söndags i andra förslagsrummet upp- förde kontraktsprosten S. A. Sundberg i Grebo med 3,401 röster af 24 rö- stande. Första förslagsrummets inne- hafvare kyrkoherden C. J. A. Gustaf- son i Tingstad erhöll 450 röster af 8 röstande; tredje förslagsrummets in- gen röst. Östergötlands veterinär- förening hade sitt ordinarie års- möte i Linköpings trädgårdsförening sistl. torsdag, den 2 d:s, hvarvid di- striktsveterinär Almqvist i Finspong talade om "spätt hos hästar och dess behandling", länsveterinär Bergstrand om "tuberkulinundersökuingar". Bland andra frågor, som diskute- rades, må nämnas slagthusfrågan ur djurskyddsvänlig synpunkt samt frå- gan om ny veterinärstyrelse. Efter förhandlingarnas slut vidtog ett angenämt samqväm, som bröts först dä nattågen kallade mötesdel- tagarne att återresa hvar och en till sitt hem. Äfsked med pension är af k. m:t beviljad jägmästaren i Kinda revir Erik G:son Hjort, hvilken i 42 år varit i skogsstatens tjenst, deraf 39 år såsom ordinarie revirförvaltare. Å Linköping—Fogelsta- banan pågår nu arbetet med all kraft. Icke mindre än ett 50-tal nya arbetare äro i dagarne antagna. Den stora banken vid Fogelsta, som kan- ske kraft det styfvaste arbetet på hela linien, är nu i det närmaste fär- dig och planeringen vid Fogelsta station, der stora utgräfningar måste företagas, närmar sig äfven sin full- bordan. Man tror dock ej att hela linien detta oaktadt skall bli färdig till den kontraherade tiden, 1 Oktober, utan först den 15 i samma månad, hvadan icke någon gemensam tidtabell för de båda banorna kan uppgöras till den 1 i samma månad utan först nå- got senare. Den nya signalapparaten vid Fo gelsta station är uppsatt i ett sär- skildt och för detta ändamål nybygdt hus och lärer tjenstgöra förträffligt. Apparaten kostar på platsen 8,000 kronor. Minnesvård öfver pro- sten Neander. Några at pro- sten Johannes Neanders vänner be- slöto i fjol att sätta i gång en in- samling af medel för resande af en minnesvård på hans graf å Risinge gamla kyrkogård. Resultatet af denna insamling ble , att man hos firman Nelsons stenhuggeri i Linköping kun- de beställa en rätt stor och prydlig grafvård, som för en tid sedan re- stes öfver den afhållne församlings- herdens grift. A minnesstenen lises följande: Kontraktsprosten Johannes Neander, född den I6;M 1846. död den »/a 1895, samt orden: "Si vi gä upp till Jerusalem", hvilka voro hans sista predikotext. "Gubben Alriks" koja. Den som i dessa dagar företager en promenad längs Humlebergsgatan ända ut till "gamla vallen" skall der öfverraskas af att på höger hand finna en fristående liten koja, ett par tre alnar i fyrkant, hvilken förut ej observerats. Men ännu större blir öfverraskningen, då man finner att kojan bebos af en mensklig varelse. Man skulle på sin höjd ha trott, att den kunde herbergera höns eller ka- niner, ty såsom en mensklig bostad ser den sannerligen ej ut. Och dock har här bott under 6 å 7 år och bor ännu en ensam gammal omkring 70- årig gubbe, känd under namnet Alrik, förr mureriarbetare, nu lappskoma- kare. Kojan utgöres af ett gammalt kas- seradt bodstånd af vanliga bräder och med lämmar på ena långsidan. Detta stånd har upprests i lä bakom en logbyggnad — denna är nu ned- ritven, hvarför kojan, som förut stått i skymundan nu blifvit synlig — och blifvit försedd med två små fönster- rutor, en på hvardera af de fristå- ende sidorna. Vidare har på samma fristående sidor uppmurats skydds- väggar af kasseradt tegel. Gubben Alrik har sjelf ombonat sin koja på detta sätt. Utvändigt har han ord- nat med slingerväxter och en liten blomsterrabatt, så att det hela ser mycket "idylliskt" ut, I denna koja har, som nämndt är, "gubben Alrik" bott både vinter och sommar under flera år. Naturligtvis har eld eller lyse icke fått på något sätt användas i kyffet, men Alrik har ändock aldrig klagat öfver kyla. Tvärt- om har han svarat, då man frågat om han ej fröse: "jag har lika varmt som Ni vid Edra spislar". Alrik är gammal och ofärdig — han använ- der ett träben — och man har der- för velat att gubben skulle flytta till fattiginrättningen, der han erhölle både god bostad och vård; men när man drager på den tråden, blir gub- ben arg och förklarar att han trifs bra, der han bor. Och gubben vet, hvad han vill, så att det duger inte att propsa med honom, utan han har fått sköta sig som han velat. Mat har han fått hemta på iattiginrättnin- gen. Dessutom förtjenar han åtskil- ligt på sitt arbete. Sedan nu den ulhusbyggnad rifvits, bakom hvilken kojan stått skyddad för vinterstormarne, liksom ock för nyfiknas åsyn, ter den sig helt fri- stående och erbjuder ett skäligen ömkligt skådespel. Naturligtvis kan kojan ej få qvarstå på sin nuvarande plats. Alrik ämnar också flytta den. Han har fått löfte att placera den i skydd af något annat uthus der i närheten. Flytta till fattighuset vill gubben på inga vilkor. Redan innan Alrik skaffade sig marknadsståndet att bo i skall han ha varit van vid friluftslif, ity att han lär ha bott 10 år på en höskulle. "Bortförd af en hafsörn?" Den under denna rubrik förut omta- lade 2-åriga dottern till lotsen Ols- son på Upplångö i Misterhults skär- gård, som tisdagen den 24 Augusti försvann från hemmet och om hvil- ken man förmodade att hon blifvit bortförd af en större hafsörn, fans i tisdags t v. uppfluten i närheten af ön. Hon hade förmodligen sjunkit ned i äfjan och derför ej kunnat anträffas vid de företagna draggmngarna. Jönköpings läns hushåll- ningssällskap hade i lördags sitt sommarmöte, besökt af ett 30- tal medlemmar, i Jönköping under hofmarskalken F. von Strokirchs ord- förandeskap. Dervid forekommo för- valtningsutskottets och revisorernas berättelser öfver sällskapets verksam- het under 1896, för hvilken bevilja- des ansvarsfrihet Sällskapets till- fångar voro vid nämnda års början okförda till kr. 98,670: 48 och vid dess slut till kr. 98,416: 62. Det anslag af 2,000 kr., som vid senaste Decembersammanträdet be- viljats till inköp af ayrshire- och korthornstjurar, höjdes intill 5,000 kr., hvaraf 2,000 utan återbetalningsskyl- dighet. Konkursärende. Staten i urarfvakonkursen efter afl. fabriksid- karen P. A. Sandstedt i Nässjö visar tiilgångar kr. 342,438: 12, skulder kr. 331,251:51, hvadan ett öfverskott upp- stått utgörande kr. 11,186: 61. Till gode män ha utsetts häradshöfdin- garne J. V. Nordström, Jönköping, och N. Stråhle, Norrköping, samt post- mästaren V. Fagrell, Nässjö. Rättens ombudsman är nofrätts e. o. notarien Fogelström. Minnesmedaljer ät un- derofficerare. Efter hvad Sm. Alleh. låtit sig berättas, har från re- spektive regementen infordrats upp- fift å de underofficerare, som i minst 6 år tjenat vid regementet oförvit- ligen, deraf i minst 6 år som under- officerare. Man sätter denna sak i förbindelse med det bebådade regnet af utmärkelser under jubileumsda- garna och håller före, att meningen är att hugna ett stort antal af arméns erkändt pligttrogna och dugliga un- derofficerare med särskilda minnes- tecken. Judars fattigvård. Läns- styrelsen har tillstyrkt bifall till att utfattiga mosaiska trosbekännare hä- danefter skola underhållas på sätt andra trosbekännares fattige genom den kommun inom hvilken de äro skrifna, och icke såsom nu af de mo- saiska församlingarna. Ett eldsvådetillbud inträf- fade i fredags afton vid half 10-tiden å Malmen. En uppasserska råkade vid påfyllning af en lampa spilla ut fotogen i ett diskrum i officerspavil- jongen och tände på den med en tänd- sticka för att så medels få bort den. Elden flammade emellertid uttillobe- räknadt omfång, men blef snart qvåfd genom att en tillskyndande officer ka- stade sio kappa öfver den. Emeller- tid hade branlsignal gifvits och det vardt allmän uppståndelse och oro bland det yrvakna manskapet, hvars hjelp dock ej bahöfde anlitas. Östergötlands Dagblads försäljning, som en tid varit på tal i pressen, bekräftas nu af tidnin- gen sjelf, som omtalar, att redaktör K. Hammarberg (hittills medarbetare i Dagens Nyheter} samt hans broder redaktionssekreteraren i Göt. Han- dels-Tidn. M. Hammarberg "genom nyss afslutadt köp blifvit egare af fler- talet aktier" i tidningsbolaget, hva- dan de å stämman i lördags invaldes i bolagets styrelse, som jemte dem består af bolagets ekonomichef, di- rektör K. Nisbeth. Den förutvarande styrelsen har afgått. Likaså skall nuvarande redaktören, lektor J. Berg- man, afgå med denna månads utgång. Att han skall efterträdas såsom le- dande redaktör af Y. Svartengren i Upsala har varit pä tal, men är ej ännu afgjordt, efter hvad Ö. D. sjelf upplyser. Ö. D;> nuvarande redaktion bifogar till sin notis om affären följande: "Vi uppskj uta tillsvidare de reflexio- ner, till hvilka tidningsköpet och der- med sammanhängande omständighe- ter kunna föranleda. Blott det vilja vi för dagen tillägga, att vi känna de nya egarne som pålitligt frisin- nade personer." Efter allt att döma är det menin- gen att tidningen skall redigeras i samma s. k. "frisinnade" anda som hittills, hvadan härvidlag ej kan bli tal om något systemskifte — såsom fallet var vid Svenska Dagbladets försäljning — och då lär väl ej hel- ler tredje mans rätt på något sätt genom köpet ha trädts för nära. Störste aktieegaren i tidningsbola- get har förut varit grosshandlaren Pehr Swartz i Norrköping, som inne- haft omkring Vt af alla aktierna. Han har hela tiden varit företagets pålit- liga ekonomiska stöd, och om han äfven såsom tidningsmecenat icke behöft offra sådana summor som De Laval fick offra på sin tidning, så har han dook ådagalagt ett uppoff- rande intresse för pressen, som för- tjenar verkligt erkännande. Kalmar regemente pä fältmanöver. Till Ö. C. skrii- ves: Sistlidna söndag, den 5 Sep t, strax efter middagen, afmarsoherade Kalmar regemente, med stam ooh be- väring, omkring 1,500 man, från Halts- fred ut på en tre dagars fältmanöver, som pågår öfver Hvena socken, öfver Storebro ooh Falla i Vimmerby soc- ken fram till Vimmerby stad, hvar- omkring sjelf va "slaget* står på mån- dagen ocb tisdagen. Regementet, som är deladt på två emot hvarandra ope- rerande kårer, åtföljes af Södra Vedbo sqvadron utaf Smålands husarrege- mente. Första natten gick ena styr- kan i bivack vid Lådingsfall emot Hvenakanten och den andra styrkan vid Skillingarum, vester om Vimmer- by. På ömse sidor om Stångån stodo således trupperna. Den anfallande (större) styrkan var den som kom öster ifrån, för att från höjderna of- vanför Vimmerby intaga staden och öfvergå ån samt sedan få fri passage uppåt Östergötland, medan den an- dra (mindre) styrkan höll stånd of van- för Åbro och försökte jaga undan "fien- den". Omkring Vimmerby, der dessa stridsöfningar pågingo, fick man således under ett par dagar se och höra militärerna, med de smattrande gevärssalvorna och den goda rege- mentsmusiken. Ett större, vackert fac- keltåg hade i lördags afton anord- nats på Kalmar regementes lägerplats Hultsfred, hvarest då hållits general- mönstring. Utom musik och sång, hade at beväringen uttagits ett antal fackelbärare, som efter mörkrets in- brott i ordnade led marscherade öf- ver slätten fram till officerspaviljon- gen, der facklorna nedlades i en hög och gaf en vacker, färgrik tafla öfver hela lägret, skrifves till Ö. C. Till stipendiat inom andra arméfördelningen — der, såsom be- kant, de densamma tillhörande rege- menten turvis inom sig välja en så- dan och der för året andra lifgrena- dierregeinentet har bestämmanderät- ten — har överstelöjtnanten friherre Victor Rehbinder blifvit utsedd med ett anslag 1,000 kronor. Det lär vara Ryssland, som friherre Rehbinder for en tid af tre månader valt till fält för sina militära studier och iaktta- gelser. 560 — Jag skulle kunna visa er edra egna bref. Ni har lånat er till handlingar, som äro ovärdiga en un- dersåte; men, icke nog dermed, ni talar i dessa bref om mig och min regering på ett sätt, som visar, att ni vida lättare kan förglömma er pligt, ert samvete, er ära, ert fädernesland, än edra fantasier, än ert lynnes flyktiga böjelser. Jag har redan emottagit Armfelts revolutionsplan; ab, min fröken, ert öde ligger i min hand, kom i häg, i min. Fröken Rudensköld kände sig helt och hållet tillintetgjord. Hon var nära att sjunka till hertigens fötter. — I denna stund, fortsatte hertigen . . . Fröken Rudensköld spratt till vid detta ord. — I denna stund, upprepade hon. — Äro ordres redan utfärdade att fängsla edra vänner och — er. Hertigen dröjde något på det sista ordet. Ännu stod fröken Rudensköld, men hon var blek som ett lik. Elden både flytt från hennes ögon och styrkan från hennes lemmar. Hon skälfde, men hon stod ändock. Det gifves stunder, då hjertat, likt ett stannadt ur, ej slär mera, och då tanken, lik en orörlig visare, endast pekar på en enda punkt. Fröken Rudensköld befann sig i ett sådant till- stånd. — Ni bar spelat ett djerft spel, min fröken, återtog hertigen, ett lörmätet spel. Under en in- tagande mask har ni dolt den intrigerande upprors- makerskan. Ni antog marionettens roll, i hopp att ingen skulle se trådarne, som ledde edra rörelser. Ni har bedragit er. Hemfallen åt in häftig passion, har ni blindt öfverlåtit er åt dess sväfvande utflyg- ter, färdig nu att falla ett offer derför. Brottet kräf- ver straff. 561 Fröken Rudensköld var i denna stund rjvinna. Förkrostad sjönk hon till hertigens lotter. — Måd, ers höghet, nåd! — Också jag liar legat för era fötter och bedt er om nåd. — Nåd, nåd! Hertigen log. — Hvar är nu eit mod, min fröken? Då straf- fet träder fram i all sin nakna sanning inför er, böjes ert eljest så stolta hufvud i stoltet. Nu beder ni mig, ehuru ni kunnat befalla öfver mig. Brottet liar sitt samvete, straffet sin fasa. Dem fattar ni, men icke min kärlek. Hvarför skall brottet vara mägti- gare än kärleken? Samvetet spökar, min fröken. — Barmhertighet, ers höghet! — Vill ni återtaga pensionsbrefvet? — Min gud! — Ger ni mig rättighet att fördubbla pensions- ?uraman? — Hertig! — Bifaller ni min önskan att inköpa en landt- egendom åt er'.' Fröken Rudensköld gömde sitt ansigte i sina händer. — Tillåter ni mig att fä förvandla en fläck af jorden till ett paradis åt er? — Allsmägtiga lörsyn! — Endast er kärlek kan försona ert brott. Utan att svara lade hon blott handen på sitt bröst. — Ni ville icke, jag sade er att ni skulle. Långsamt reste sig fröken Rudensköld upp. Alla det varma lijertats tjusande illusioner hade pä en gäng vikit ifrån henne. Måhända var det likväl mindre fasan lör det brott, hvartör hertigen beskylde henne, än för det han föreslog, som i detta ögon- blick inverkade på henne. NITTONDE KAPITLET. Forsters bröllop. Ingemarshof är en af Stockholms stads prydli- gaste och största Malmgårdar. Bergsrådet Sandels lät redan under förra århundradet uppföra det en- vänings-stenhus med sina flyglar, som ännu finnes qvar. Kammar-rådet Utist. von Stockenström, som sedan var egare deraf, sålde egendomen 1797 till kammarherren Gr. Nils Gyldenstolpe. Utom åbyg- naden och en vacker trädgärd, lyda derunder tvänne rikt bärande ängar och andra fruktbara egor, allt gränsande intill Roslagstullgata och tullhus. Pä se- nare tider har man genom odlingar mycket förbätt- rat dessa egor. Ingemarshof egdes i äldsta tider af Ingemar Fredbom, som förmodligen också gifvit stället sitt namn. Denne man var gift med en Hising. Det be- lättas, att han skänkt en liten del af egendomen, den de- len deraf, som var belägen i hörnet af Roslagstull- gatan och vägen till Ladugårdslandet, åt sin trotje- nare Claes, hvilken der uppbygde och anlade ett värdshus, som efter honom kallades -'Claes på hör- net", och ännu i dag bibehåller detta namn ). Värdshuset var under den tid, vi här beskrifva, särdeles på modet. Icke allenast la liaute volée harte här ofta sina festliga tillställningar, utan älven medelklassen begagnade stället vid högtidligare till- fällen. Det var nämligen da, hvad Bläporten seder- mera blef, kanske till och med nästan mer än det. •) N. b. detta skrefs. — Ni vänder er om, lätta steg nalkas, och jag ... — Ni . . .? — Och jag faller till edra lotter. Hertigen gjorde dervid en framåtlutande, nästan knäböjande rörelse för fröken Rudensköld, som tog ett steg tillbaka och utsträckte sin hand emot honom. — Nalkas mig icke, ers höghet. Hertigen säg nu i sin ordning förvånad upp. — Ni har gifvit mig ett pensionsbref? — Visserligen . . . — Ni vill fördubbla summan.' — Alldeles det. — MåDgdubbla den? — Ja, jal — Ni vill skaffa mig en landtegendom? — Jag håller mitt löfte. — Förvandla den till ett paradis? — Befall, och er vilja skall i allt efterkommas. — Ah, ers höghet, jag vill icke betalla öfver er. Hertigen närmade sig henne. Hans ansigte klar- nade allt mer och mer. — Jag vill ej hafva någon landtegendom af er. — Verkligen? — Icke heller någon mångdubblad pension. Hertigen biel synbart allt mer ooh mer betagen. Han trodde ett ögonbhei, att hon endast at kärlek ville öfverlemna sig. — Jag vill icke en gång hafva nåyon pension af er. Se här, ers höghet, får jag äterlemna ert pen- sionsbref, jemte de tusen riksdalerna. — Ni vill ej hafva dem? — Icke af er, nådige herre. Hertigen tycktes ej förstå henne. — Jag värderar högt er goda vilja, hertig, att tänka på mitt bästa, men jag vill icke blifva er gäldenär. C. F. Riddtrltad. Drabanten. II. 71