Titel: Östgötaposten
Datum: 1898-09-16
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD OSTGÖTA-POSTEN Redaktör och ansvarig ntgi/vare: Gnat. Gngtnfonoa. Egare och förläggare: Aktiebolaget Östgöta Correspondentens Boktrjekeri. Verkställande direktör: Gunnar Ridderstad. I\:r 31 Prenumerationspris: För helt är kr. 1: SO, far tre qvartal kr. 1,15* för balft är 0,85 ocb ett qvartal SO öre, postbcfordringsafglften inberäknad. Utkommer nvarje Fredag. Fredagen den 16 September. Aanonspris: Pr petitrad H öre; fräs främmande orter 10 öre. Utländska .innotspr Sr-) Ffirlofniogs-, vigsel- och lödelseanuonser 75 öre; dödsannons 1: 50. ■.. Hnamoiörpria 5 öre. Östgöta Correspondentens Boktryckeri i Linköping. Hed N:r 37 af Östgöta-Posten följer oekBåN:F37>!2, innehållande tidnin- gens följetongsaf- delning (24 sidor). Tillkånnagifvanden, Advokat-Byrån, hmkopmy. Storgatan SO (öfver postkontoret), ombesörjer rättejrAnKar, bontredntn- Kar, Inkaasertugar och kommla- alenäraappdrajc bos K. Befallmugshaf- vande m. m. Billigaste lnkassotaxa: För arsknnder, vid liqvid efter aniuaning högst en kr. bnebsfvare: v. Häradahafding Per Arnander. 1211,8) _______________________ e, LansDOt.rieflK.Arnaiitler, Träffas å Landskansliet kl. 10-2. Postadress: Landskansliet. (3160,2) Littiitir sen Sveniiiir stort lager och billiga pris bos Teleton 217. C A. Bssén. ,6790,13) Mordet på kejsarinnan af Österrike är en nyhet, som sistlidne lördags afton af telegrafen förts ut öfver hela verlden och väl allestädes framkallat de djupaste känslor af barm och afeky. Om man förut icke reflekterat öfver de romanska folkens öfverhandta- gande dekadans, har man dertill under senaste tid fått riklig anledning. I Spanien lefver ett siägte, som midt under brinnande krig och de svåraste nationalolyckor, sorglöst samlas till tjurfäktningar och teatrar, som nu alls ingenting händt; hvad tramtid kan ett sådant folk ha att vänta? Från Frankrike ha Panama- och Drey- fusskandalerna nu i åratal spridt »in moraliska stank ötver verlden, och särskildt ha de senaste dagarne ka- stat det mest bjerta ljus öfver en ruttenhet, som synes bottenlös. Att Italien är banditernas och stråtröfvar- nes förlofvade land, har man länge vetat, men nu åter blifvit derom på ett eftertryckligt sätt erinrad; presi denten Carnots mördare var en itali- enare och kejsarinnan Elisabeths mör- dare likaså. Hvad man dernäst frågar sig år, om dä menskligbeten skall stå rent värnlös mot dessa blodtörstiga odjur i menniskobamn, som kalla sig anar- kister m. m. Ätt den som tror sig förorättad söker sin fiendes hjärte- blod, är något hemskt; dock kan det förklaras. Men att menniskor kunna rent at söka sin berömmelse uti att ränna knifven i bjertat pä den för- ste, som mötes, helst pä den mest oskyldige — detta låter sig endast förklaras det med, att vilddjursnaturen fått döda hvarje rest af mensklighet. Mot sådana odjur synes icke vara nå- got annat att göra än det att helt enkelt utrota dem, förgöra dem. Det blir till sist en handling ai barmber- tigbet mot menskligheten att hvar- helst sådana odjur visa sig göra pro- cessen med dem mycket kort. Asyl- rätten, som Schweiz .sä mycket be- römt sig af, men som helt förlorat sin gamla betydelse, skall väl efter de senaste händelserna komma allvar- ligt under debatt, och likaså torde väl de schweiziska kantoner och andra stater, som afskaffat dödsstraffet, fä anledning eftertänka, om de icke der- vid handlat mera välment än välbe- tänkt; i anarkismens vilddjursdagar år den reformen icke mycket "tids- enlig". Öfver hela verlden skall den dju- paste medkänsla samla sig kring den gamla kejsar Frans Josef, förut i lif- vet så hårdt pröfvad och nu — då man rustade sig till en stor nationell glädjefest i anledning af hans 50 åriga regeringsjubileum — drabbad af detta hårda och tunga slag. På jorden bor ingen så högt, att han icke nås at sorgerna och bekymren, det är en gammal sanning, som i kejsar Frans Josefs person äter och åter blifvit bekräftad. Ostgöta Correspondentens BORTRYCKERI I Död af förskräckelse 1 lör- dags afled hastigt i Gustafsberg kom- ministern i Iogarö församling i Upland Johan Oliv i en ålder af omkring 43 år. Anledningen var hjertförlamuing. Han hade för nä gra dagar sedan lakat stöta omkull en barnvagn, hvilken drogs af eu sinnessvag qvinna, som då blifvit ursinnig och gifvit pistorn en örfil, hvilket mycket upprörde honom. I lör- dags e. m. hade qvinnan gått förbi hans fönster. Han hade då bliivit myc- ket uppskrämd, och troende, att hon *kul!e inkomma, hade han ropat: "Se den vansinniga" samt nedfallit död. till rekommenderas utförande af alla si > i Tryckeriarbeten, ► < såsom böcker, revisionsberättelser, reglementen och mot- böcker, kontrakt, blanketter och formulär, bjudningskort m. m., hvilket allt utföres omsorgsfullt, skyndsamt och billigt Särskildt rekommenderas tryckeriet till utförande af allt slags Tabell- och linietrgck till räkenskapsböcker och dylikt, hvartill god och rikhaltig materiel finnes. De mest brukliga papperssorter finnas alltid på lager. Kyrkolagsfrågor infor kyrkomötet. Åtskilliga kyrkolagsfr&gor, hvilka redan förut behandlats ai riksdagen, hafva nu af k. m:t förelagts kyrko- mötet till behandling, sedan riksda- gen för sin del fattat beslut rörande samma ärenden. Den första af k. m:ts propositioner åsyftar de offentliga morgon- och af- tonbönerna, beträffande hvilka k. m:t föreslår en lagbestämmelse, gående ut på, att konsistorierna skola ega att, der så pröivas lämpligt, utbyta sagda bönestunder mot andra offent- liga andaktsstunder. Den andra hithörande propositio- nen gäller en lagbestämmelse, åsyf- tande, att, der prest af sjukdom eller annan orsak varder urståndsatt att å sön- eller helgdag förrätta gudstjen- sten och ingen annan behörig person finnes att för dess förrättande anlita, klockaren skall ega verkställa till sagda dag utsatt äktenskapslysning. Den tredje propositionen gäller in- förande at vissa bestämmelser om styrkande af hinderslöshet till äktenskap. K. m:t föreslär, att svensk man eller qvinna, som vill ingå äktenskap, men icke kan på det i 15 kap. 19 § kyrkolagen föreskrifna sätt styrka sm hinderslöshet, skall ega genom tillkännagivande tre gånger i all- männa tidningarna kungöra siltföre- hafvande; och skall tiden för jäfsan- mälan utgöra, der sökanden icke vi- stats utom Sverige, Norge, Danmark och Finland tre månader, i annat fall minst sex månader efter det tillkän- nagivandet införts sista gången. Har icke inom sagda tid jätsanmälan skett, eller presten på annat sätt fått kän nedom om förefintligt förhinder, må lysning ske. Angående de fall, då detta skall ega tillämpning i fråga om utländsk man och qvinn, förord- nar konungen. Den fjerde hithörande propositio- nen afser en förändring af första styc- ket af § 30 i lagen angående till- sättning af presterliga tjenster den 20 Oktober 1883 derhän, attderröst- egande vid prestvnl är gitt man, hu- strun må kunna rösta i hans ställe, derest hon är välfrejdad samt ej är främmande trosbekännare eller an- mält sig till utträde ur svenska kyr- kan. Derjemte föreslås i samman- hang dermed ett till fölid af denna förändring nödvändigt tillägg till an- dra stycket af samma § i prestvals- lagen. Länet och stiftet "Nunnornas" väntade härjningstag. Som bekant har "nunnans" talrika förekomst här och hvar på eftersommaren ingifvit far- hågor för att den skadliga fjärilsor- ten nästa vår skall på ett förhärjande sätt visitera våra skogar. Domän- styrelsen har redan nu börjat vid- taga anordningar för att i möjligaste mån söka bekämpa dessa skadedjur eller åtminstone betydligt reducera deras antal. Sålunda har domänstyrelsen dels aflåtit en skrifvelse till lotsstyrelsen med begäran om rapporter lrån de olika fyrplatserna angående nunnans möjliga förekomst derstädes eller å platser i halsbandet och dels i skrif- velse till jägmästarne i Stockholms, JöDåkers, Gripsholms, Daga, Fin- spongs, Ombergs och Kinda revir an- modat dem att inom bestämd tid in- komma med de uppgifter beträffande insektens förekomst m. m. som de kunna förskaffa sig. Slutligen har domänstyrelsen för jägmästare C. E. Ramstedt utfärdat följande förordnande: dels att gå i författning derom att gränserna för de områden, hvarå skada eller äggläggning af nunnan under året skett, bestämmas och å marken tydligt utmärkas; dels ock å förefintliga i sådant syfte af honom kopierade kartor ej allenast ange dessa gränser utan äfven be- teckna och särskilja de områden, hvilka äro att anse såsom totalt för- härjade, hälft förhärjade eller endast angripna; skolande dessa kartor med arealbeskrifning öfver de skilda om- rådena så fort ske kan insändas till domänstyrelsen. Då emellertid detta arbete blir gan- ska omfångsrikt, har styrelsen bestu- lit förordna ytterligare en person att dermed taga befattning. östgötarne i Upsala. Med. kand.-examen har afiagts at med. stud. G. Frithiofsson Holmgren. Märklig ny planet. Den 13 Augusti upptäckte astronomen Witt på förevisningsobservatoriet Urania i Berlin en ny planet, kvilken förmodas intaga en ganska säregen plats bland småplaneterna. Sedan den nu varit iakttagen så länge, har man sett sig i stånd att beräkna dess bana, och det visar sig att den nu väl är 16 millioner mil från jorden, men att den under gynsamma om- ständigheter kan komma jorden så nära som 3 mill. mil. Till jemförelse kan nämnas, att Mars, då den är oss närmast, likväl är 7>/2 mill. mil afläg- sen. och att ingen af de förut upp- täckta småplaneterna kommer oss närmare än 11 mill. mil. När den tid kommer, då den nya planeten är oss 3 mill. mil nära, skall man kunna bestämma dess afstånd från oss nog- grant och genom den också solens afstånd med långt större nöjaktighet än hittills. Etter den nya planetens nuvarande ljusstyrka att döma skall den, när den är oss närmast, lysa som en stjerna at 6:te ordningen, alltså vara synlig för blotta ögat, och det är derför en gåta, att den icke blifvit uppdagad i denna ställ- ning utan först nu, då den är så långt borta från oss, att den blott lyser som en stjerna af ll:te storleken. Månadsmötet i Linköping i går var talrikt besökt och visade god tillförsel af kreatur. Prisen voro höga: för 12 a 13 qv. oxar betaltes 350 a 500 kr. paret, för kor 90 å 150 kr. st. Tjurar betaltes med 39 öre pr kilo lefvande vigt. Afsänd boskap från härvarande järn- vägsstation: till Stockholm 69 djur, till Norrköping 57, till Flen 49, till Gistad 40, till Eksund 8, till Man- torp 11, till Skeninge 9, till Rumla 9 och till Okna 8 djur, eller inalles 23 vagnar med 240 djur. En stor massa tjenstefolk från lan- det hade, som sedvanligt, infunnit sig till detta möte, der platsangelägen- heterna för stundande höstflyttning afgjordes. Nathorst eller Andrée? Till "Morgonbladet" meddelas från Hammerfest att en flaska, innehål- lande ett kort från Andrée, med num- mer 37, skulle ha anträffats i Havö- sund mellan Hammerfest och Nord- kap. Tidningen förmodar att det är ett af Nathorstexpeditionen utkastadt kort, adresseradt till kapten Andrée, Göteborg. En straffpredikan. Då vid innevarande års vapenöfningars slut å Malmen chefen vid Första lifgre- nadierregementet öfverste Brändström aftonen före utryckningen aftackade regementet, fingo visserligen bevä- ringstrupperna i allmänhet ganska vackra loford för flit och uppförande, men samtidigt framhöll öfversten med en viss skärpa att ett. kompani, det på hvilket "Norrköpings-beväringen" var placerad visat ett uppförande som varit allt annat än mönstergilt och ej lemnade ett efterföljansvärdt exem- pel. Så hade t. ex. nämnda kompani ådragit sig ej mindre än två tredje- delar af samtlige bestraffningar, som under andra klassens beväringsmöte måst utdelas. Denna höga procent häntydde på en mindre god anda hos staden Norrköpings värnpligtige, hvil- ket ej allenast regementschefen utan hvarje sann och rättänkande foster- landsvän måste beklaga. I sitt tal betonade öfversten bl. a., att det ej dugde att komma till mötesplatsen med den tron, att lydnad och van- vördnad mot förmän ingenting be- tydde; krigslagarne lade i detta fall icke fingrarne emellan, något som också de många "stränga arrester", som under mötet måst ådömas, nog- samt visade. De föreställningar, som öfversten sålunda gjorde, voro mycket allvar- liga, men mottogos af såväl befäl som stam-manskap med gillande, och vi må väl kunna hoppas, skrif ver en meddelare till Ö. C, att de värnplig- tiges uppförande till ett annat år skall bliiva sådant, att befälet icke skall- behöiva anlita den makt och myndighet, som krigslagarne lägga i dess händer till stäfvande af sjeifs- våld och ofog. Kyrkovisitation förrättades under lördagen ocb söndagen i Yestra Husbv församling af kontraktsprosten G. Svensson i Söderköping med e. o. hofrättsnotarien C. M. Wezén som notarie. Förrättningen, började, skrifver en meddelare till Ö. C, på lördagen kl. 10 f. m. med bön af visitator. Der- etter anstaldes med skolbarnen ett förhör, som slöt med att visitator från altaret till lärare och barn stälde ett af lif och värme genomandidt tal. Kyrkans inventarier, kassor och mi- nisterialböcker genomgingos och be- tans allt i bästa ordning. Efter i prostgården intagen middag vidtogs förberedande visitationsstämma, bvar- vid pastors embetsberättelse upp- låstes. Söndagens förrättning började med bögmessogudstjenst, hvarvid botpre- dikanten Juhlin i Ekeby och kyrko- herden Anneli i Ringarnm tjenstgjorde vid altaret ocb församlingens egen kyrkoherde C. M. Wezén höll en väl genomtänkt predikan. Visitator trädde härefter för altaret och höll med led- ning af första versen af dagens epistel- text ett tal till församlingen, hvarpå följde förhör med årets konfirmander af visitator ocb religionssamtal med de äldre af assistenterna kyrkoher- darna Ahlberg i Drothem, Frieberg i östra Ryd ocb Erickson i Gårdeby samt komminister Rydberg i Söder- köping. Sedan gudstjensten i vanlig ordning afslutats, hölls visitations- stämma. Senare voro visitator, assistenter och församlingsmedlemmar till ett an- tal af 50 personer inbjudna till mid- dag i prestgården. Slutligen hade grefve Strömfelt pä Hylinge, som all- tid visat sig som en intresserad för- samlingsmedlem och nu med varmt intresse följt båda dagarnes förrätt- ningar, inbjudit till supé och tillbrag- tes bär pä Hyinge några särdeles angenäma timmar. Sorgliga olyckshändel- ser F. ringkarlen L.J.Svensson från Rogelöaa kyrkoby hade i lördags till- bytt sig en häst af en landtbrukare i Lundby, men var icke nöjd med bytet, utan ämnade på söndagen åka till Lundby för att tå affären att gä tillbaka. Han lät en liten sonson följa med på åkturen. Denna utföll emellertid icke bättre än att hästen föll i sken och slutligen störtade i ett dike. Der fans hästen liggande död och den gamle så illa skadad, att han efter en timma afled; då den från Vadstena tillkallade läkaren an- länae, hade han endast att konsta- tera dödsfallet. Gossen hade också bliivit skadad, men icke värre än att man kan hoppas på hans vederfå- ende, skrifver en meddelare till Ö. C. — Ännu en olyckshändelse med dödlig utgång har i dessa dagar in- träffat i våra bygder. Vid Eksunds säteri i Borgs socken anstälde snic- karen Sven Svensson hade i lördags på eftermiddagen begifvit sig ned till «tt å Eksunds mark befintligt dräne- ringsverk; bestående at ett vattenhjul drifvet at en vindmotor och afsedt att länsa en del kärr som man genom en vall åtskilt från den alldeles bredvid liggande sjön Glan. Då Svensson skulle gå ut på den ställning, som uppbär vattenhjulet råkade han att snafva med den sorgliga påföljden att han med hela sin kroppstyngd kom grensle öfver ett bräde, som der fungerade som dammlucka, och tog af fallet så stor skada att han efter en stund afled. Han hade dock förut styrka nog att begifva sig från plat- sen. Svensson, som sedan 7 å 8 år varit anstäld vid Eksunds säteri, var känd såsom en mycket ordentlig och arbetsam man, skrifves till Ö. C. — Inom en familj i Skeninge till- drog sig häromdagen en händelse, som kunnat få en ännu svårare följd äa hvad fallet blef, dock redan den ganska beklaganvärd. Inne i rum- met der man plägar intaga måltiderna höll den minste sonen på att i sin nästan jemnåriga lilla systers närvaro syssla med en hittad gevärspatron, som han med tillhjelp äten spik ville tömma på dess innehåll, då i ett nu explosion inträffade och bortslet helt och hållet tummen och två fingrar på ena handen samt betänkligt ska- dade dels ena kinden och ögat dels tummen på den andra handen. Till- kallad läkare omlade genast förband, hvarefter den skadade med första tåg af f öräldrarne på läkarens inrådan in- fördes till Linköpings lasarett, skrif- ves till Ö. C. — Ötverkörd och dödad af tåget blef i söndags afton vid half 9-tiden banvakten n:r 924 Olof Olsson vid Ingelstad strax norr om Norrköping. Åkande på en 3-bjulig trilla var O. ute på besigtning af sin bansträcka, då det nedgående tåget upphann ho- nom med den förut omnämnda sorg- liga påföljden. Tåget stoppades ge- nast, men man hade intet annat att göra än att hopsamla den ihjälkör- des illa stympade kropp. Han var född 1844 och efterlemnar hustru och flere barn, alla vuxna, säger Ö. D. — I Lotorps manutaktursmedja in- träffade i tisdags en beklaglig olycks- händelse. Stålräckaren Hjalmar Bag- ge, som arbetade vid en af de större ånghamrarna, höll just på med att smida en större bit i fyrkant, då af någon orsak hammaren träffar den samma på hörn i stället för på sida, till följd hvaraf jernbiten med en väl- dig fart slant ät sidan och tången, hvarmed B. vände den under ham- maren, med samma fart och styrka råkade träffa B. i pannan strax öfver venstra ögat. Af det väldiga slaget på så ömtåligt ställe föll B. medvets- lös till marken. Blodet strömmade från tvänne stora hål, ett i pannan och ett strax nedom ögat, hvilket dessutom blef ganska illa skadadt. Vid Finspongs sjukhus, dit han ge- nast forslades, omhändertogs han af tvänne läkare, hvilka efter verkstäld undersökning fann hans tillstånd be- tänkligt. B. är ogift, — Arrendatorn Viktor Johansson i Höglycke i Torpa socken, var sistlidne fredag sysselsatt med arbete å taket till en lada, men råkaue falla ned derifrån och skadade sjg i fallet syn- nerligen illa. Ena nyckelbenet kros- sades, och bufvudet drabbades af ett våldsamt slag, så att blodflöde upp- stod ur ena örat. D:r Kruse i Ram- fall egnade honom möjlig vård, men ännu i söndags morgse var hans till- stånd högst betänkligt. — En yngling E.Karlsson från Vede- näs, Vinnerstad s:n, råkade i tegelbru- ket få högra handen in mellan ett par valsar, och drogs handen in med sådan hastighet att ynglingen ej hann draga ut den förrän hela handen än- da till armleden hade gått igenom valsarna. Då armen ändtligen kom loss be- tans det, att armen var helt och hål- let flådd och handen i öfrigt så illa åtgången att den i måndags måste amputeras, hvilket skedde å Vad stena lasarett. Alldeles ogrundad miss- tanke, skrifves till oss från Ufcna, har uttaiats i en notis i östg. C. den 8 d:s, der det säges, att ursparningen vid Nelhammar föregående måndags afton "med all säkerhet" skulle hafva förorsakats genom förefintligt nidings- dåd. Tvärtom finnes icke den ringa- ste anledning till att antaga något sådant. Olycksfallet, som i alla hän- delser år ett allvarligt "gif akt" för både befäl och manskap vid järnvä- gen, förklaras allt för väl genom att antaga, att en af dessa utmed spåret oförsigtigt placerade lösa skenorna på ett eller annat sätt genom en ofri- villig stöt förts spåret för nära. Gatubelysningen i Tran- as. Stolparne till de elektriska led- ningarne hålla nu som bäst på att uppsättas i köpingen. Å Storgatan komma lamporna att placeras midt öfver gatan, enär de derigenom lem- na den bäste ljuseffekt. För att icke behöfva förstöra de vackra trädplan- teringarne längs Storgatan skola trå- darne dragas fram å stolpar inpå gårdarne, hvilket visserligen der och hvar kan falla sig olägligt förgårds- egarne, men är det enda sätt att un- der nuvarande förhållande ordna sa- ken utan att högst betydligt vanda- lisera planteringarne. Arbetena verk- ställas af A. Heilboms elektriska bo- lag i Stockholm. Tranås sjukstuga. De af styrelsen verkstälda utiustnings- och kompletteringsarbetena vid Tranås sjukstuga afsynades i lördags af de af Jönköpings läns landsting tillsatta synemännen lördelningsläkaren d:r Stridbeck i Nässjö, domänintendenten Almquist, Jönköping, och häradsdo- maren Åström i Lilla Hultrum. En- ligt, hvad oss meddelats funno syne- männen de verkstälda arbetena ut- förda på tillfredsställande sätt. Jernvägen Grenna Ödes- hög- Komiterade för nämnda jern- vägsförslag hade i går ånyo sam- manträde ä Sjöberga gästgitvaregård för att närmare bestämma linien, som den utsedde förrättningsmannen in- geniör Blomberg har att undersöka. Hr Blomberg ansåg vägen ni rmare sjön såsom den billigaste och för transitotrafiken lämpligaste, hvaremot komiterade enhälligt voro af den me- ningen att linien bör sträcka sig längre öster ut för att fylla de lokala behofven. Komiterade beslöto att ingeniör Blomberg skall gå upp linien från Uppgrenna och ett par tre kilometer från bergen vid sjön och uppgöra kostnadsförslag för denna sträckning. Vår nästa pansarbåt. För tillverkning ocb leverans at vissu delar at den nya pansarbåt, till hvilka kon- struktion»ritningarna bletvo taststälda af k. ru:t den 5 November sistlidet år. hafva kom fata'ictidens utgång den 6 dennes blifvit inlämnade tre anbud: dels från Motala mekaniska verkstads aktiebolag ocb Lindholmens verkstads aktiebolag gemensamt, dels trån Berg- sunds mekaniska verkstads aktiebolag ocb dels frå i Kockums mekaniska verk- stads aktiebolag. Anbuden torde kom- ma att inom kort ö verlemaas af ma- rin förvaltniugen, jemte dess eget ut- låtande, till k. m:ts pröfning. Postexpeditör Sjömana dom- Den häktade poslexpeditö- ren Ivar Adolf Hilding Sjöman från Mjölby, som bekant åtalad för till- grepp af penningar ur bref från Ame- rika, ransakades nyligen inför Lut- köpings rådhusrätt, som å länscell- fängelset f&lde dom i målet. Den anklagade vidgick hvad som vid föregående ransakningar kommit i dagen. Tvenne målsegande hade infunnit sig, af kvilka en ansåg sig hafva gått miste om ett bref med in- neliggande 5 dollars, den andre skulle ha mottagit sitt bref men i öppnadt skick. Svaranden bestred hvarken förbry- telserna eller ersättningsanspråken, men förklarade bestämdt, att han ej tillgripit några rekommenderade bref. Åklagaren vidhöll sitt ansvarsyr- kande för stöld af postverket an- förtrodda medel samt för brott un- der utöfvande af tjenst. Efter omkring 20 minuters öfver- läggning afkunnade rättens ordfö- rande, borgmästaren Stånggren, ut- slaget. Sjöman dömdas för det han tillgripit postverket anförtrodda pen- ningar till ett belopp af 334 kr. och. 80 öre, svenskt mynt samt för miss- brukadt förtroende som tjensteman, till ett års straffarbete samt ett åra vanfrejd utöfver strafftiden, hvar- jemte han förklarades ovärdig att vi- dare nyttjas i rikets tjenst. Lommaryds marknad, torsdagen den g aeunes utmärkte sig för en mindre tilllörsel ärt vanligt af i allmänhet vackra djur. Genomsnitts- prisen tycktes t ii. m. något ötverstiga de i Skeuinge vid sista marknaden. Fina 13 å 134/, q»arters oxar betaides med 500 å 550 ar,'12 qv. 350-460. Sämre djur i proportion uereiter. Kor voro ej till större mängd saluförda och betingade i allmänhet goda pris. Försålda kronodomäner. K. m:t har antagit vid auktion den 13 och 20 sistl. Juni gjorda köpean- buden, med 10,000 kr. å förra ser- geantsbostället V» mtl Vammelby n:r 4 i Högby s:n, Göstrings härad af jur. d:r J. Hjelmérus å Mjerdevid; med 11,500 kr. å förra sergeantsbo- stället Vi mtl Lilla Stubba n:r 2 i Kristbergs s:n, Bobergs härad, af C. A. Andersson i Österskog samt med 7,975 kr. å f. fjerdingsmansbostället Vs mtl Stålarp n:r 1 i Viby s:n, Vi- folka härad at sergeanten A. J. Lind- gren. Alla egendomarna fa tillträ- das den 14 Mars 1900. Auktion å kronodomä- ner. Vid den 5 d:s hållen auktion för försäljning af f. trumslagarebo- stället Stenstorp i Vestra Hargs sai, Vifolka härad, afgafs högsta anbudet å härvarande landskontor med 10,000 kr. af disponenten "Wilh. Edlund i Mjölby. Vid samtidigt i V. Hargs sockenstuga hållen auktion bjöds för domänen 10,600 kr. af godseg. Axel Dankwardt Lillieström å Solberga, Samma dag hölls äfven auktion till försäljning af f. trumslagarebostället lU mtl Fiflefall n:r 1 i Trehörna s:n, Lysings härad, hvarvid högsta anbu- det å såväl härvarande landskontor som i Trehörna sockenstuga afgafs med 7,500 kr. af nuvarande arrenda- torn af domänen A. J. Skönberg. Stångebromonumentets uppsättande tager nu i anspråk en rätt stor arbetsstyrka. Stenen eller rättare stenblocken, af hvilka min- nesmärket skall utgöras, äro i det närmaste fardighuggna, och fabrikör Nelson, som åtagit sig arbetet, hop- pas att det skall, i bvad på honom ankommer, hinna bli färdigt till den 25 dennes. Ännu ser platsen, der monumentet skall stå, mindre plane- rad ut. En stor trumma af trä har nedlagts, emedan ett aflopp från än- garne bortom ån, just midt emot Kungsgatan, här leder ned. Detta torde också var» anledningen till att man n.åst söka en fastare grund nå- got åt sidan och ej fullt i linie med nämnda gata kunnat finna fast mark att bygga på. En massa sten har framkörts för grundeo, och plane- ringsarbetena äro påbörjade men ännu återstår med monumentets uppsät- tande och platsens iordningställande ett godt siycke arbew-. En kort väg leder upråt från åsirapden till vägen, som här gar öfver j"rnvägsspäret och åt Nyqvarn till, men detta blir en ia;i lång omväg för den t. ex.