Titel: Östgötaposten
Datum: 1899-06-23
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Redaktör och ansvarig utgifva Gust Gustafsson. _______ BB STGO TEN Egare och förläggare Aktiebolaget Östgöta Correspondenteng Boktrycket*. Verkställande direktör: Gunnar Ridderstad. N:r 25. Prenumerationspris: Far halt ar kr. t: SO, fSr tre qvartal kr. 1,15, for hälft ar O,SS och ett qvartal SO öre. postbefordringsafglften inkcräknnil. Utkommer hvarje Fredag. Fredagen den 23 Juni. Annonipria: Pr patitrad 8 öre; från främmande orter 10 Sre. Utländska annonaer 15 öre. Forlofnings-. vigsel- och födelseannonser 75 öre; dödsannons 1: 50. LasnnmmerpripS öre. Östgöta Corrn.pondentens Boktryckeri i Linköping. 1899. fKonfiursrealisation. Uti firman W. Stenbäcks butik i N:r -50 Storgatan låter I.onkurslor- valtningen nu under närmaste tiden mot ytterst billiga, men bestäm- da pris realisera firmans kuranta, delvis för säsongen inkomna lager af Svarta ock Kulörta Klädningstyger, Garneringsartiklar, sydda nvita Varor, Filtar, Schalar, Borddukar, Paraplyer, Ga- loseher, Tricotvaror, såsom tröjor, kalsonger och strumpor samt Sybekör, m. m. Linköping den 24 Maj 1S99. __m____________________Godemännen.___ Tillkännagifvander», Advokat-Byrån, Linköping, Storgatan SO (öfver postkonto- ret) ombesörjer ratieg&ngar, bootred- ntngar, tnkasnerlugar och bomulls. slonärsappdrag bos K. Befalliungshaf- vande no, m. Billigaste in kassotax a: För årskunder, vid liqvid efter anmaning, högst en kr. Innehafvare: v. Häradshöfding Per Arnan- der. 13663,31) Alla som. veta sig hafva äldre skulder till oss torde desamma inbetala före den 1 nästk Juli. Efter nämnda dag lemna vi alla våra fordringar, som datera sig före 1 Januari detta ar, till laga indrifning, hvaromYi på förhand velat underrätta. _ (121 OrMerna Ekggjj, Kisa. Littlitir let Svepitniar •tort lager och billiga pris bos Telefon 217. C A. Rosén. ____________________(5487,3) HushåMngssällskapets Kungörelse. För erhållande af biträde af säll- skapets täckdikningsförmän för in- stundande sensommar och höst, skall skriftlig anmälan insändas till Jjandt- TtruknlngeniOren C. A. Bylvan, LinkOping, /öre tvta nästa Juli. Linköping den 1 Jnni 1899. Förvaltningsutskottet. 6008417)_____________________ Länet och stiftet Riksdagsman na valet föi» Klnda och Ydre ar utsatt att hallas den 25 Juli med sammanräk- ning af rösterna den 5 Augusti. Dess- förinnan komma att af landstings- mannen i valkretsen anordnas val- möten i Kisa, Sund och Rimiorsa. Dervid skall nnvarande representan- ten för kretsen hr Johansson i Berga uppträda och redogöra för sin ställ- ning till de stora frågorna, hvarjemte häradshöfding Hedenstierna kommer att hålla föredrag om svenska riks- dagen. Allmän svensk frakt- ppemlerlng jemte pomologiska utställningar kommer att under vissa dagar i Juli, Augusti, September, Oktober och December månader detta år anordnas i Stookholms börslokal. Första utställningen öppnas den 28 Juli och afslutas med utgången af följande dag; andra utställningen öpp- nas den 23 Aug. och pågår till ooh med följande dag; tredje utställnin- gen öppnas den 27 Sept. och stän- ges med följande dags utgång; fjerde utställningen öppnas den 22 och stän- ges den 24 Okt. ooh femte utställ- ningen öppnas den 3 Dec. och stän- gas följande dag. De pomologiska utställningarna anordnas i samband med fruktpremi- öringen. Östergötlands län, som lemnat bi- drag till premieringen, är sålunda be- rättigadt att deltaga i utställningarne. Nobelstiftelsens grand- stadganden hos k. m:t. Det förslag till grundstadgar för "Nobel- stiftelsen", som uppgjorts af delege- rade för Vetenskapsakademien, Karo- linska institutet, Svenska akademien och norska stortinget och senare va- rit föremål för ofvannämnda parters yttranden, har numera af exekutorer- na öiverlemnats till regelingens slut- liga pröfning. Läroböckerna 1 folksko- lan synes hafva till första uppgift att göra resp. förläggare rika ooh oför- synta, menade det i lördags på Om- berg samlade läraremötet. Enhälligt och i skarpa ordalag uttalades en protest mot åtskilliga läroboksförfat- tares och förläggares sed att, sedan en bok fått åsyftad spridning och in- köpts till ett större antal skolor, gif- va ut nya upplagor så olika de före- gående, att de omöjligt kunna an- vändas samtidigt. Och då sålunda skolans bokförråd ioke på lämpliga- ste sättet kan kompletteras i mån af behof, måste man antingen makulera alla förut inköpta exemplar, så snart numerären blir otillräcklig, eller ock- så måste man underkasta sig en för undervisningen mycket ödesdiger vil- lervalla. För lärarepersonalen är detta förhållande mycket bråkigt äfven af det skäl, att ombyte af böcker i sko- lan sker i vanligaste fall uteslutande på lärarens förslag, och det måste kännas mer än förödmjukande att gång på gång se sig ha förorsakat sin skolkassa onödiga utgifter. Läraremötet uttalade sig icke mot tillägg och rättelser i nya upplagor, sådana vore naturligtvis alltid en nödvändighet, men man ansåg att dessa tillägg och rättelser icke be- höfde göras mera våldsamt än att man kände igen boken och kunde använda den i olika upplagor sam- tidigt. Patienter pa lustresa. Ett femtiotal patienter vid Vadstena hospi- tal, åtföljda af vårdare, reste i lördags under ledning af öfverläkaren och hans fru ut till Omberg. Färden an- träddes med morgontåget. Man stan- nade vid Ombergs station och tågade derifrån upp till Hjessatorget, der pa- tienterna på bästa sätt muntrades med dans och lekar. Så åt man mid- dag "i det gröna", och lät de väldiga matsäckskorgarnes goda innehåll sig väl smaka. Derefter tågade skaran upp till ut- siktstornet å Hjessan. Sjukvårdarne bjödo på musik: en spelade handkla- ver, en annan fiol, en blåste flöjt o. s. v. Så tog man sig en hurtig sväng- om under fröjd och gamman. Eftermiddagen tillbragtes i öfrigt med promenader hit och dit på det vackra berget, och när det bör- Iade att qväUas, kommo matsäcks- [orgarne äter fram, och den strykan- de aptiten gjorde sig på nytt gäl- lande. Med aftontåget kommo de lustre- sande åter till staden. Ett omaka par. Hemmans- egaren A. M. Jansson i Fukhult, Stjernorps socken, och hans hustru nxistina Mathilda, hvilka varit i äk- tenskap förenade endast några få år, hafva redan tröttnat på hvarandra. Osämja har under en längre tid varit rådande dem emellan, hvarför de un- dergått förhör ooh erhållit varning af såväl pastor som af kyrkorådet inom Sljernorp. Inför vederbörlig' domstol har saken iemväl förevarit, der de blifvit dömda till skillnad i äktenskapet på ett år till säng och säte. Året har nu tilländagått utan någon förändring till det bättre, hva- dan hustrun, som ännu icke uppnått 30 års ålder, hos konungen anhållit att bli sin 75-årige make g vitt för alltid. Öfver denna underdåniga fram- ställning har mannen blifvit hörd och utan minsta betänkande biträdt den- samma. Bi enbart en svartmål- ning af tillståndet i S:t Jobannis var det som uppvisades vid biskops- visitationen i församlingen förtiden lördag och söndag. Flera ljuspunkter framhöllos nämligen af biskopen i hans sammanfattning af tillståndet. Sålunda betonade han bl. a. så- som glädjande företeelser fattigvår- dens goda handbafvande, särskildt i fattighemmet Bethesta, dryckenska- pens attagande inom församlingen samt obefintligbeten derstades af krog vasen. Döpta blefvo i lördags i skolhu- set vid Kyleberg i Svansbals socken efter examens slut en 13årig, en 11- ärig cch en 10 äng flicka, födda af baptistiska föräldrar. Östgöta bypoteksför- enlng hade den 15 d:3 ordin, sam mantråde å Stora Hotellet i Linkö- ping under landshöfdingen grefve R. De la Gardies ordförandeskap. Stäm- man var fåtaligt besökt Sedan revisionsberättelsen, för hvil- ken vi förut redogjort, föredragits, be- viljades af revisorerna tillstyr fet an- svarsfrihet. Vid bolagsstämma den 8 Mars 1898 beslöt Smålands bypoteksförening att lemna föreningens direktion i uppdrag att sätta sig i förbindelse med allrn hypoteksbanken samt öfriga hypo- teksföreningar samt att i förening med dessa till k. m:t ingifva aDSö- kan i syfte att genom lagbestämmelse stadgandet om förnyelse af pen- ninginteckningar upphäfdt, äfvensom att anhålla om utredning, huruvida inteckningsfornyels -ma skulle kunna antingen he.t och hållet upphöra eller ocfe att tiden mellan hvarje förnyelse utsträcktes till 25 år eller derutöfver. Östgöta hypoteksförenings styrelse yttrade med anledning af motionen bl. a. följande: Kunde genom lagstiftning intecknings- forordBingin sa ändras, att, utan uppof- frande af tryggheten för jordegare, borge nar och gäldenär, inteckning blefve gällande utan förnyelse, skulle, enligt Styrelsens äsigt, härmed vara mycket vunnet för den enskilde Inteckningshandlingar blefvo då mera begärliga och råntorna å desamma skulle då möjligen kunna nedbringas. Men då kostnaden för intecfcningsförnyelser in- går som en icke oväsentlig sportelinkomst vid aflönandet af domarekåren och denna kår, om genomgripande förändring härutin- nan sker, torde böra beredas ersättning på annat sätt och upphäfvandet af stadgandet om förnyelse af inteckning skulle komma att alldeles omgestalta inteckningsförord- ningen och skapa nya författningar och kanske en ny tjenstemannakär, torde en allsidig utredning och pröfning af frågan vara af nöden Hed gillande af förslagets syfte, såvidt det afser upphäfvandet af stadgandet om inteckningsförnyelse under betryggande former för vederbörande, anser sig Styrel- sen böra tillstyrka delegarne, att uppdraga ät Styrelsen att sätta sig i förbindelse med Allmänna Hypoteksbanken och rikets öriga hypoteksföreningar och om de dertill finna sig hugade ingå till k m t med underdå nig framställning, att k. m t efter nödig ut- redning genom sina organer eller sårskild komité och efter vederbörandes hörande täcktes taga hela inteckningsväsendet un- der nådig ompröfning och derefter för riks- dagen framlägga de lagförslag, hvartul ut- redningen kan gifva anledning. Denna af revisorerna tillstyrkta hemställan godkändes. Derpå skreds till företagande af val, hvilka utföllo sålunda: Till ledamöter i föreningens styrelse om- valdes landshöfdingen grefve R De la Gardie (2,200 röster), godsegaren A. Danck wardt Lulieström (2.1001 bruksegaren O. Lundquist (2,200). grefve Ph Klingspor (2.200) och bruksegaren H Tillberg (2.100). Den senare ar vald från Kalmar lan. ' Till styrelsesuppleanter omvaldes från Östergötlands lan dnr H. von Felitzen (2,126) och riksdagsmannen A. Henricson (2 040) samt nyvaldes för 1 år efter baron Th. Adelswärd, som ej längre är delegare i föreningen, landtbrukaren J. G. Bengts- son i Byckorp (2,126). Från Kalmar län omvaldes till suppleant f. d. ryttmastaren A. Tillberg (2,226). Titt revisorer omvaldes från Östergöt- lands lån bruksegarne W. Wettergren och A. Westerberg samt från Kalmar lan ar- kitekten H. Hammarskjöld (samtliga med 1,212 röster). Till revisorssuppleanter omvaldes från Östergötland godsegarne G. Anderson, Kolstad (1,212) och A. E.Petersson,Hamra (780) samt från Kalmar län godsegaren A. Kernell (1,212). Till ombud vid hypoteksbankensdélegares sammanträden omvaldes landshöfdingen grefve B. De la Gardie (3,312), slussin- spektör C. N. Gasslander (2,212) och gods- egaren C. Lybeck (1,818). Till ombudsmippleanter omvaldes frih Th. Hermelin (1,812), grefve Ph. Klingspoi (1,788) och kammarherre A. von Arbin (1,774). Till ombud i vigtiga fall i hypoteksban- kens styrelse omvaldes landshöfdingen Serve R De la Gardie med 1,796 röster r Gasslander erhöll 394 röster) och till hans suppleant godsegaren C. Lybeck med 1,478 röster (hr Gasslander fick 712 röster). Ttll revisor i hypoteksbanken utsågs enhälligt bruksegaren W. Wettergren och till hans suppleant likaledes enhälligt arki- tekten H. Hammarskjöld. Järnvägsarbetare frän många provinser och län. Under nu pågående arbete vid Östra Centralbanan emellan Linköping och Vimmerby hafva arbetare i mängd från skilda orter fått sysselsättning. Flere hundra man (det torde behöf- vas 1,000 man) äro nu sysselsatta så- som rallare". Af dem som arbeta på linien Vimmerby Kisa, äro flertalet från Kronobergs län, dernästtrån Kal- mar län, Jönköpings län, Östergöt- land, Blekinge, en del från Öland, några från Skåne, förutom en och annan vermläading, skaraborgare o. s. v. Några finnar ha ännu ej dit- kommit, mm ifall ai behof torde äf- ven sådana antagas. Hvad arbetar- nes duglighet beträffar, säga inge- mörerne och befälet i öfrigt att kro- nobergarne äro de segaste och mest uthålliga, likasom småiändingar i all- mänhet I allmänhet hafva arbetarne hittill uppfört sig ordentligt, skrifves till Östg. Corresp. Brandskadeersättningar. Styrelsen för Östergötlands läns brand- stodsbolag har den 9 dennes utan- ordnat följande ersättningsbelopp: Till avrendatorn C. M. Sjögren vid Sunds bruk i Sunds socken för brunnen lösegen- dom kr. 50: 76; landtbr. M. Stenhammar å Ringstad i Ö Eneby s:n förd:o kr. 499:46; aflldne bruksegaren O. I. Anderssons från De Gersfors sterbhus for lösegendom som brunnit vid Qvarnhammar kr. 3(i0 0 smaltsmeden K. G- Holm, R. Hellstram Johan Lindborg och Aug. Eriksson vid Qvarnhammar för diverse lösören tillhopa kr. 72: —; enkefru B. Ehrenborg ä Opphem för ett vid Norra Hökhult i Tjärstads s:n nedbrunnet svinhus kr. 20: —; torparen P. A. Nilsson i V. Hökhult för ett svinm.m. kr. 55: —: arrendatom J M. Jonsson i Råas, Svinhults s:n för 9,89 hektoliter hafre kr. 39: 66. Summa 5,507: 27. Belöningar för raskbet Vid eldsläckning. Styrelsen för länets gamla brandstodsbolag har funnit skäligt att till brandchefen i Norrköping, konsul John Engström dels afteta en tacksamhetssknfvelse för den kraftiga hjelp som lemnades vid begränsandet af eldsvådan i Ring- stad, och dels till hans förfogande ställa ett belopp af 60 kr. till betäc- kande af möjligen hafda omkostna- der för utryckningen och till upp muntran åt manskapet. Samma styrelse har tilldelat tjän- steflickan Amanda Berg i^Halleby, Skärkinds socken, en belöning af 25 kronor för det hon med stor raskhet och rådighet dämpat ett derstades uppkommet svårt eldsvådetillbud. Blljettprlsnedsättnlng för medellösadöf stumma- Halmstad— Nässjö, Hvetlanda—Säi- sjö, Nässjö—Oskarshamns m. fl. en- skilda jernvägar hafva medgitvit, att medellösa lärjungar vid andra döf- stumskoledistriktets skola samt lär- jungarna åtföljande lärare eller vår- dare få, i likhet med hvad som eger rum å statens jernvägar, vid resor å berörda jernvägar mellan skolan och hemmet vid feriers början och slut, erlägga allenast halfva beloppet af hvad gällande taxa bestämmer. Kontraktskonvent hölls af prästerskapet i Äska, Dals, Göstnngs och Lysings kontrakt torsdagen den 15 dennes kl. 10 förmiddagen med fullständig högmessogudstjen.st, hvar- vid altartjenst med messning förrät- tades af kyrkoherden Landström i Åsbo och pastor Andra? i Motala samt predikan af kapellpredikanten Brodén i Blåvik med utgångspunkt från Joh. Ev. kap. 6 v. 68. Efter gudstjenstens slut vidtog å rådhussalen diskussion öfver tvenne af de uppställda frågorna, sedan först val anställts af ny sekreterare efter den afgående komminister Karlsson i Hällestad, och hvartill utsågs kommi nister J. Holmberg i Appuna. Likaledes utsågs till predikant vid nästa konvent kyrkoherden Witten krona i Trehörna med regementspa- stor Söderström 1 totala till supple- ant, samt till tesftrfcttare kyrkoher- den Tranér i kat med komminister Vernborg i Odeamg som suppleant Första frågan: Om prostens ställ- ning till vår tids nykterhets verksam het föranledde en synnerligen liflig diskussion med inlägg af icke mindre än 18 talare. Inledaren kyrkoherden Flygare i Svans- hals fäste uppmärksamheten dervid, att denna fråga blifvit stor och inträngande, hvarför det åligger att satta oss in i den- samma; dryckenskapen år en fiende, som nedlagt flere ån krig, pest och hunger till- sammans; nutida nykterhetsverksamhet har visat en energi och uthållighet, större ån andra tiders; den räknar flera hundra tusen aktiva medlemmar, drinkareasyler upprättas, riksdagen anslår medel till nyk- terhetens fromma, många af vår tids lårde och framsynte man tala gillande ord om densamma; spritdryckerna åro faktiskt så förföriska och lika faktiskt obehöfliga så- som njutningsmedel. Då många medborgare visa sig mottag- liga för sådan föreningsverksamhet, som medför nytta åtminstone för detta lifvet, år det var pligt att allvarligt öfverväga, huruvida vi icke böra ställa oss pä helnyk- terhetens sida. Mänga och vårdefulla inlägg gjordes af flere talare, delvis af olika mening. Diskussionen fick utgöra svar på frågan Den andra frågan, som behandlade lekmannadopet, och som på ett tör- tjenstfullt sätt inleddes af kyrkoher- den Sundell i Vestra Stenby, kunde för tidens skull icke vidlyftigare dryf tas, utan fick inledarens goda referat anses nog utredande och upplysande. Till ordföranden, kontraktsprosten Svensson i Motala, hvilken uttalat sin önskan att atgä från ordförandesyss- lan, hemställdes, om han icke fort- farande ville vid befattningen q varstå, hvilket af honom bifölls. Efter konventets slut intogs af de talrikt församlade kontraktsbröderna en enkel middag ä Stadshotellet. Sveriges allmäna hypo- teksbank. Vid fredagens sam- mankomst i Stockholm med delegarne i Sveriges allmänna hypoteksbank afgjordes följande ärenden: Med afseende å inbetalning i för- tid af hypotekslån bifölls styrelsens förslag i hufvudsak, gående ut derpå, att ouppsägbara lån skola inbetalas med ouppsägbara obligationer. Det beslöts vidare en komité för revision af arbetsordningen. Den af kammarherre Kuylenstjerna väckta motionen om inställande tills- vidare af alla åtgäider för konverte- ringsrätts förvärfvande afslogs. Decharge beviljades lör föregående, års förvaltning. Sveriges allmänna hypoteksbank har vid fortsatta stämman i lördags beslutit: bankstyrelsens af revisorna biträdda förslag angående vilkoren för utlemnande af lån har bifallit; en un- derdånig framställning till k. m:t om ändringar i inteckningslagen skall in- gifvas. Till styrelseledamöter utsagos brukspatron H. P. W. Gahm, bankdi- rektören T. Frölander, majoren A. Uggla. Delegerad blef bankdirektörn Frölander. Styrelsesuppleanter blevo grefve R G. Hamilton, brukspatron P. G. Tamm och brukspatron N. Fosser. Tillträde till förbandlingarne har vägrats pressens referenter, hvarför meddelandena från det riksvigtiga års- sammanträdet inskränkt sig till ett par synnerligen knapphändiga notiser. Man har svårt att förstå detta hem- lighetsmakeri. Två nya extra lärare 1 Linköping. Enligt privatmedde- lande till Ö. C. har k. m:t bifallit en framställning från rektorn vid Lin- köpings högre allm. läroverk om an- ställande nästa termin af ytterligare två extra lärare vid läroverket. Detta medgifvande möjliggör delning af förslå klassen, hvilket som bekant länge varit ett lifligt kändt behof. Ett fall tlU döds inträffade i fredags e. m. här i Linköping. Gårds- karlen vid rådhuset, 65-årige snicka- ren A. J. Andersson, hvilken var sys- selsatt med att iordningställa en ve- randa å andra våningen i d:r Cron- valis gård vid Drottninggatan, råkade under arbetet störta till marken med den olyckliga påföljd att hutvudet träffade stentrappan, så att bufvud- skålen å hjessan afslets. Tillskyn- dande personer funno den skadade sanslös och dr Bjerke, som sä fort sig göra lät tillkallades, fann väl att hjertverksamheten ännu pågick, men att intet bopp om sans och lit stod att vänta. Snart slocknade också den svaga lifslågan. Den så sorgligt omkomne harilifs- tiden utmärkt sig för ett stilla och pligttroget lif. Han etterlemnar maka och flere barn, som naturligtvis försänkts i den djupaste sorg genom det oväntade dödsbudet. Ett fall af bjernblnne- Inflammatlon på Malmen. Kopparslagaregesällen Emil Vallentin Didon från Skönberga socken, insknf- ven under n:r ,8/M 99 ooh vapenöfvad vid Andra lifgrenadierregementet, af- led i fredags morse kl. 31 hjernhinne- inflammation. Sjukdomen har som bekant uppträdt epidemiskt på Ljung- byhed, der den kraft flere offer samt föranledt barackernas utrymmande ooh manskapets förläggande i tält. Lyokligtris är efter hvad vi från ve- derbörligt håll erfarit fallet på Malm- slätt icke att hänföra till epidemisk hjärnhinneinflammation. Under sin sjukdom har den aflidne varit isole- rad på sjukhuset och något liknande sjukdomsfall har icke yppat sig bland det öfriga manskapet Vid i lördags förrättad obduktion å den i bjernhinneinffammation aflidne beväringsmannen bekräftades den af vederbörande läkare gjorda diagno- sen på tuberkulos inflammation ihjern hinnan. Grundstenen till N. Sol- berga nya kyrka lades den 16 d:s kl. 7 e. m. Den högtidliga hand- lingen inleddes med psalmsång och bön. 1 ett i korgrunden särskildt be- red t rum inmurades en förtennad kop parask af 5,5, X 4,6 X 0,75 tums di- mensioner. 1 denna ask inlades föl- jande å pergament skrifna meddelande till kommande slägten: "Grunden till denna Norra Solberga kyrka lades hösten 1888 i Konung Oscar Ils 26te regeringsår, då Friherren m. m. Hj Palmstierna var Landshöfding, Teol. och Fil. Doktorn m. m. C. W. Charleville biskop och Fil. Doktorn m. m. Kyrkoherden P. G. E. Stark i Eksjö Kontraktsprost. I för- samlingen år Carl Johan Lagergren Kyrko- herde, Gustaf Adolf Lundin Komminister, Anders Johan Svensson i Hult och August Jonsson i Kulla kyrkovärdar. Kyrkobyggnadskomiténs ledamöter äro kommunalstyrelsens ordf. landtbr. Axel Ferlin i Gullarp, ordförande, komministern Gustaf Lundin, vice ordf., samt landtbru- karne Carl Anders Wigelius i Holma. Sven Erikson i Påskarp, Teodor Kall i Gräns- berg och August Jonsson i Kulla. .Ritningen till kyrkan, af k. m t gillad den 5 Nov. 1897, ar utarbetad af arkitekten i öfverintendentsembetet Gustaf Petters- son. Byggmästare: Marous Pettersson från denna församling, för stenarbetet O. N. Bergström från Eksjö. Byggnadskon- trollant : ingeniör Ivar Nyqvist från Stock- holm. Murningen började våren 1899. Den 16 Juni samma år i närvaro af Prästerskapet m. 11. församlingens medlemmar nedlade Kyrkobyggnadskomitéraåe under koret uti en kopparask denna handling jemte i riket gångbart silfver- och kopparmynt samt ett exemplar af ortens tidning. Norra Solberga församling, annex till Flisby i Linköpings sift, hade vid senaste årsskiftet en folkmängd af 2,368 personer, hela pastoratet 4,113. Kyrkobyggnaäskomitérade." Samtliga arbetare vid kyrkobygget bjödos af församlingen på förfrisk- ningar. Tillbud till svår jern- Vågsolyeka. I tredags morgse in- träffade ett tillbud till svårare jern- vägsolycka vid Nässjö station. Ett extra godståg, som afgår från Nässjö kl. 8,30 t. m., hade ankommit till Stex- hultbankame, när det befans vara för tungt, hvarför föraren tillsade att en del af de 39 vagnarne måste kopplas af. De trånkopplade vagnarne bör- jade, emedan lutningen af banan var stark, att komma i drift, hvilket icke observerades, utan trodde konduktö- ren å tåget att vagnarne backade för att få bättre fart. Dessa vagnar, till antalet 22, fortsatte till Nässjö, der de i sista stund varseblefvos af en stationskarlsförman Hellstén, som ro- pade åt den närmast till hands varande att kasta om vexeln, hvilket denne dock ej hann med törrän två af vag- narne gått fram. Endast de första vagnarne urspå- rade, men hade vagnarne fått fort- sätta, skulle de halva sammanstött med det på stationen stående tåget då en svår olycka säkerligen inträf- fat, meddelas till Ö. C. Vlkbolandsbanans jern- vägsaktlebolag hade i fredags ordinarie stämma i Norrköping under borgmästare Lothigius ordförande- skap. Ansvarsfrihet beviljades. Med 3,222 röster mot 2,107 bifölls revisorernas förslag, att det i styrel- seberättelsen såsom jernvägsanlägg- nmgens värde utöfver skulderna upp- förda beloppet, 87,860 kr. 83 öre, skulle afskrifvas. Efter ett meningsutbyte beslöts med 2,972 röster mot 2,936 att årsvinsten, 20,191 kr., skall fördelas på följande sätt: kr. 2,068: 12 afskrifvas åhotell- och restanrationsbygicnaderna vid Arkösund, kr. 2,019: 62 afsättas till reservfonden och återstoden kr. 16,114: 28 öfverföras till disposionsfonden. Mot detta beslut anmälde hrSwart- ling sin reservation, emedan han an- såg det fattade beslutet vara stridan- de mot bolagsordningens 34 §. Arvodena till styrelse ooh reviso- rer (300 kr. åt hvar och en af de förra ooh 76 kr. åt de senare) bestämdes till summa belopp som förut Styrelsen beslöts skola bestå af 6 Sersoner. Till styrelseledamöter valdes: orgmästaren C. A. R. Lothigius med 6,870 röster, grossh. Anton Oden (6.870), häradssknfvåren O. J. Möller (4,698), disp. Adolf Berglund (nyvald, 3,798) och grossh. Philip Valentin (3,489 röster). Efter förhöret, som omfattade kri- stendomskunskap och innanläsning, uttryckte biskopen sin tillfredsstäl- lelse med det sätt, hvarpå undervis- ningen bedrifvits och de dervid upp- nådda goda resultaten. Derefter föreslogs revidering af kyr- kans arkiv, kassor och räkenskaper, hvilka samtliga berunno sig i mön- stergill skick. På e. m hölls i prestgården sam- manträde med kyrko- och skolråd samt lärarekår. Pastors embetsberät- telse upplästes och aniöres ur den- samma nedanstående: Sedan i densamma redogjorts för guds- tjenstordningen inom församlingen, kyrko- besöken ha tyvärr visat sig allt jemt af- taga i mängd, för kristendomskunskapen, som hos de yngre åtminstone i allmänhet är god eller godkänd, för nådemedlens användande — gäller om kyrkobesöken att de äro fåtaliga, gäller detta ännu mera om nattvardsbesöken — skildrades, hurusom den i 1882 års berättelse om- nämnda börjande separationen alltjemt gripit omkring sig och rotat sig, synner- Egast i en viss tätt bebygd dal af försam- lingen. Man har der så godt som alldeles lösslitit sig från kyrkan. Man håller en- skilda andaktsöfmngar jemte s. k. dröd- brytelse under ledning af än den »ne, än den andre talaren —livarvid man alls ej är nogräknad med nvQken läroriktning denna tillhör, blott han träder i opposi- tion mot statskyrkan och dess prester- skap. Inom samma krets af församlingen har äfven frälsningsarmen lokal hvarest dock ds flesta besökarna åro sådana, som trakta efter att ft ställa till bråk och drifva gyckel. För öfrigt räknar det ka- tolsk-apostoliska samfundet i Norrköping, meU>diamen,baptismen,språngbatalionenoch den e k. ■Waldenströmska riktningen an- hängare inom församungen. I afseende på sedligt uppförande och aktning fSr gudomliga och menekhga la- gar lemnar, i allmänhet djupare satt, S-t Johannis församling tyvärr mycket öf- rigt au önska. Så är bland annat vörd- naden för sabbaten så godt som ingen — "lustrese-smittan" från staden har trängt sig ut på landsbyggden och fattar så väl ung som gammal "Hvad skall man ha för roligt ont söndag?" är under veckans arbetsdagar visserligen sn af de mest framträngande frågorna. Att föraldravår- den under sådana förhållanden ej är, hvad den bords vara, säger sig sjelf t. Med anledning alembetsberåttelsen uttalade biskopen några förmanings- och varningsord. Vid söndagen gudstjenst offioierade vid altaret kyrkcherdarne Sandberg ooh Anneli Kyrkoherde Appelqvist höll sedan predikan öfver dagens text. Efter predikans slut höll biskop Char- leville ett gripande tal öfver ämnet: "Af nåden aren I frälsta genom tron". Därefter vidtog förhör med årets natt- vardsbarn, som förrättades af kyrko- herde Appelqvist samt biskopen. Kyrkoherdarne Sandberg samt Anneli samtalade med de äldre. Efter för- hörets slut gjorde biskopen an sam- manfattning ai gårdagens ooh sön- dagens verksamhet. Till visitationsprotokollet ville bi- skopen särskildt ha anteoknadt att han för sin del instämde i den tacksägelse I församlingen egnat disponenten F. Styrelsesuppleanter blefvo: råd- I Åberg ooh bryggaren C. V. Bergman man T. Zetterstrand, kamrer Sjöling, | för dessas frikostiga bidrag till ett gratkors uppförande. Vid derefter framställda frigör om församlingen hade något attanmtrka mot pastor, lärarekår och kyrkobe- tjening, svarade» nej. Efter visitationens slut voro visita- tor, assistenter samt ett 70-tal för- samlingsbor inbjudna till kyrkoherde- tjänst hvarest i ett |ä gården upprest prydligt dekoreradt tält en splendid middag serverades. Ännu en ny komité. K. m:t bar uppdragit åt en komité att veikst&Ua den af innevarande års riksdag begärda utredning, huruvida och • på hvad sätt harens aflönings- system i dess helhet må förenklas, samt att derefter till k. m:t inkomma med förslag i ämnet. Ordf. ar gene- rallöjtnanten O. F. Taube, ledamöter: öfverstarne S. Q. A. Qeijer och E. T. Grönvald, kanslirådet C. H. Weiden- hielm samt regementeintendenten C. A. F. Wallgren. För mldsommarresorna. Giltighetstiden för tur- och returbil- jett, köpt under tiden 19—24 dennes, utsträckas t o. m. den 2 Juli, der icke längre giltighetstid i vanliga fall ärföreskrifven. Medgifvandet om- fattar såväl statsbanan som enskilda jernvägarne. Mausergevår till skytte- föreningarna. Arméförvaltnin- gen har bemyndigats att, utöfver förut kontrakterade gevärsleverans från firman Mauset af 40,000 gevär, hos samma firma beställa ytterligare 5,000 gevär för att till inköp tillhan- dahållas skytteföreningarna och deras medlemmar genom centralstyrelsens försorg. Långvåga resande anlände i förra veckan till Östra Eneby, då missionären E. Rydberg ined fru och tvenne barn efter en 12 årig borto- varo, i Amerika de 5 första och i Eina de 7 senare åren, återvände till fädernesland och fosterbygd. Hr Ryd- berg, som är son till smidesmästaren A. Rydberg i Ö. Eneby, ämnar fram- deles återvända till sin riskabla post i Eina. Söderköping, och godseg. O. Hagberg, Brestad. Till revisorer utsagos de förutva- rande: kronofogden A. G. Hallin, stadsksmrer J. E. Lundgren ooh spar- bankskamrer Erh. Fries med läro- verkskollegan fil. kand. E. K. Kastens- son, Söderköping, ooh kronolänsman- nen O. E. Brickson, Bossgård, som suppleanter. Valen 1 östergotland. Vid Askatingets slut i tredags förenade sig hela nämnden och en del soo- kenombud om att uppsätta landstings- mannen J. O. Bengtsson i Byckorp till kandidat för valkretsen i stället för nuvarande representanten hr Jacob- son i Karlshult samt att utlysa möte för valkretsen till måndagen den 24 Juli kl. 3 e. m. å Gästis i Motala. Under "Ordet fritt" i dagens num- mer finnes infördt ett upprop i kandi- daturfrågan. En insändare i N. T. förordar till riksdagsman i Andra kammaren för Vikbolandskretsen efter hr Rydberg godsegaren Muths Stenhammar på Ringstad. Fattigvårdsbidrag af statsmedel. E. m:t har tilldelat nedannämna iattigvårdssamhällens er- sättning af statsmedel för fattigvårds- kostnader hufvudsakhgen under år 1898 nämligen: Linköpings stad 1,000 kr., Norrköpings stad 974: 76, Ske- ninge stad 257, Bjälbo socken 71; 10, Gistads s:n 276: 76, Ringarums 232: 50, Eonungsunds s:n 146, östra Ene- by s:n 24, Motala s:n 273: 75, Gam malkils 800 och Asby 28: 40. Deremot har k. m:t ej funnit skäl bifalla de af fattigvårdsstyrelserna i Askeby och Häradsbammars socknar gjorda ansökningar. Blskopsvlsltatlon förrätta- des i lördags och i söndags i S:t Johan- nis, hvarvid biskop Charleville biträd- des af kyrkoherde Anneli i Ringarum sås m protoko lsförare. Förrättningen tog sin början kl. 9 pä lördags f. m. i S:t Johannis kyrka, hvarest, efter af kantor A. Andersson förrättad bön, förhör egde rum med skolbarnen. 361 vänner för att gå till råds med dem. Således hade hon inbjudit Brahe, Hård, Horn och Puke, af hvilka likväl Hård och Horn hade tjeustgöring hos henne. Vid den stora strandbryggan framför slottet finna vi en grupp af militärer, af hvilka flertalet utgöres af lifdrabanter, ehuruväl arven ett par ar- tillerister och lifgardister synas der. Wallenstjerna år likväl den ende bland dem alla, som vi känna; men han ser icke mera så glad och sjelfbelåten ut som förr — han deltager ej heller i samtalet — utan vandrar tyst fram och tillbaka med armarne korslagda öfver bröstet. — Ernst är en rapp karl, yttrade någon; får han gå på som han börjat så skall han sätta lif i hufvud- stadens hela befolkning. — Det må vara, menade en annan; men han är beklagligtvis en ordentlig fyllhund, och hvad förtro- ende kan man väl gifva en sådan. I fyllan vet han ej hvad han säger. — Deri kan du hafva rätt, jag medger det; men i denna sak är ban icke dess mindre den verksam- maste af alla. Härom dagen var jag inne på Berg- mans kafé, och jag måste rigtigt beundra hans klok- het och skicklighet. — Han var kanske nykter då? — Det var han verkligen. Han var då omglfven af icke mindre än 9 underofficerare af gardet — en Christiernin —• en Escholin — en Hall — en Heikorn — en Elfvenkrona och hvad de vidare hette — han talade bra, både ganska mycket pengar — och spa- rade ej på dem. Den ene lofvade han en fanjunkare- beställning — den andre en officersfullmagt — den tredje ett postkontor — den fjerde medalj och ord- nar — karlen var sannerligen förträfflig. Han stod bOD nom ett högre väsen framför dem och utnämde och dekorerade dem med de mest lysande framtidslöften. — Det år långt ifrån mig, att jag vill nedsätta honom. Jag nämner blott hans kardinalfel och tror för öfrigt, att det väl finnes flere än han, som göra sig förtjenta af att nämnas och beundras. Kapten Puke till exempel. — Jag medger äfven det. — Och kapten Stålsvärd vid artilleriet och kap- ten Göös. Visserligen arbeta ingen af dessa på kro- garne och kaféerna med folket, utan tillvägagå på ett annat sätt; men deras verksamhet är derföre icke mindre. Jag besökte kapten Stålsvärd härom aftonen, och han lemnade mig bevis på sina verk- ligt redbara tänkesält och afsigter i flera hundrade skarpa patroner, hvarenda en förfärdigad af hans egna händer. Det är reela valutor, det, vill jag tro. Wallenstjerna hade härunder stannat framför de samtalande. Med armarne i kors öfver bröstet, huf- vudet stolt tillbakalutadt, ögonen fulla af ett "sorg- lustigt" mod, och nästan vårdslöst klädd, såg man i honom ett slags skeppsbruten man, som icke mera brydde sig om någonting, utan som syntes vara böjd att likgiltigt rusa fram genom en rasande verld. — När jag hör er prisa en Ernst, en Puke, en Stålsvärd och en Göös, erinrar jag mig ovilkorligen mina vänner, Hermelin och Silfverhjelm. Om vi hade dem ännu qvar ibland oss, hvad hade vi då behöft en Ernst, en Puke, en Stålsvärd, en Göös? Men Silf- verhjelm — den glada själen — den gode kamraten — den oförvägne sällen — sitter nu åter inspärrad i gamla kungshuset, och hin onde sjelf s>kulle icke kunna bryta ut honom. Och Hermelin — den red- lige vapenbrodern — lörrymd, försvunnen — förrymd som en brottsling, försvunnen som en gårdag. Her- melin varnade mig alltid att icke, som han tyckte, prata för mycket och förespådde mig min undergång, sigte, tjocka och buskiga ögonbryn och derunder två små lifliga ögon — det var för mycket tokigt — och rösten sedan — rösten . . . Och åter härmade han originalet. — Alltid satt högt värde på militärer, alltid äl- skat hofvet, alltid beundrat pager. Förträffliga gos- sar, rara gossar, konspirera ständigt mot ålderdomen, skratta den i synen, lif i sinnet hos dem, framtid i blicken, behagar ni prata bort en stund på värds- huset, tycker om att höra litet sqvaller, hofvet all- tid fullt af sqvaller. Ju längre pågen kom i sin berättelse, desto mer tilldrog han sig Wallenstjerna uppmärksamhet. — Var god och upplys, bad Wallenstjerna nu, hvar ni sammanträffade med den der mannen. __I början af den engelska lustparken, till hö- ger om stora gången; der står en liten byst på sin piedestal. Bersån är tätt bredvid.! Öfverlaggande med sig sjelf, gjorde Wallenstjerna ett par hvarf läng bryggan; derefter vände han sig åter till kamraterna. — Den der gubben har jag en gammal gås oplockad med. Jag kan ej misstaga mig, det är ej gerna möjligt. Jag ville bra gerna önska att dema- skera den skälmen. Viljen I vara med derom, kam- rater ? Wallenstjerna syntes på en gång återfå sitt van- liga mod. — Vi äro med, skreko kamraterna. Låtom oss skynda dit, innan han tager till benen. Men Wallenstjerna kände den kloke gubben allt för väl, att ej inse nödvändigheten att tillvägagå på ett försigtigare sätt. — Dröjen ett ögonblick, invände han äfven. Komma vi allesammans, så drager ban sig lättare ur spelet. Han är hal som en ål. Jag går ensam 351 han med ett segrande småleende pä sina läppar; men jag vill dröja dermed, för att endera dagen i stallet bereda dig en större örverraskning. Vet emeller- tid, att stora saker äro i görningen. Fersen skall få minnas, att han ryckte landtmarskalksstafVen ur min hand. Grefvinnan förstod honom allt för väl; men hon saknade mod att inlåta sig på ett ämne, hvilket i hennes föreställning målade sig i så svarta färger. — Brahe, yttrade hon likväl, hvilken öfverrask- ning du än må ämna mig, så ber jag att du icke måtte kasta dig in i några sä farliga företag, att du derigenom kan ge mig anledning till den tro, att du glömmer bort den öfverraskning, som jag ämnar dig. — Hvilken öfverraskning? — Den öfverraskning, min vän, som jag bär un- der mitt hjerta. Brahe slöt henne i sin famn. En stund senare vore de på vägen till Drott- ningholm. Den kungliga familjen hade endast för några få dagar flyttat ut till detta Sveriges Versailles. Drott- ningen visste att afgöranddts timme närmade sig. Med växande oro såg hon den äfven nalkas. Men för att icke alldeles bortföras af sina lifliga tankars aldrig sinande, utan snarare nu ståndigt mera bru- sande ström, vaknade ett innerligt behof hos henne att få andas ut sin själs Cfvermått i en vacker och skön natur. Hon längtade till Drottningholm, ehuru- väl sjelfva denna längtan icke ens fullkomligt kunde frigöra sig ifrån de politiska frågorna, utan liksom i släptåg ändock alltid förde en liten barlast med sig dit. Det förhöll sig nämligen så, att hon icke ännu C. F. IMitnlei. lovin Vlrikmt ås/. //, *'