Titel: Östgötaposten
Datum: 1899-06-23
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD OSTGOTA-POSTEN N:r 26, Fredagen den 23 Juni 1899. Epidemirapport för halfmå-1 nåden 1—15 Juni 1899 enligt förste I provinsialläkarens rapport till medi- cinalstyrelsen: Skarlnkansfeber: 2 fall i Linköping. 4 i Törnevalla. 11 i Ringarum och Valdemars- Difieri: + fall i Norrköping, 4 i Borg. 1 i Skullvik. 1 i Börrum, 1 i Hörn Nervfeber: 1 fall i NylriL 1 i Slaka. Messling: gilngse i länet. Teknisk aftonskola i Lin- köping. För snart ett år sedan gjordes en framställning från dona- tors slägtingar om användning af den större, under domkapitlets förvaltning stående Aieurlingska fonden, hvilken från en ringa summa under årens lopp växt till nära 40,000 kr. Med anledning af denna framställning gaf domkapitlet åt ett par af sina leda- möter i uppdrag att utarbeta ett för- slag till fondens tillgodogörande på lämpligaste sätt. Komiterade gjorde gällande, att syftet med donationen varit att utgöra grundplåten för en skola, som tillgodosåge de kraf på bildning, som näringarne ställa på sina utöfvare, och utarbetade i öfver- ensstämmelse härmed ett förslag till inrättande genom fondens medel af en teknisk aftonskola i Linköping. Då behofvet af en sådan skola i staden de senare åren gjort sig lif- ligt gällande, hvilket bäst framgår at det intresse, hvarmed de på handt- verksföreningens initiativ anordnade kurserna i teckning m m. omfattats, säger det sig sjelft, att komiterades förslag väckte mycken anklang i samhället och helsades med tillfreds- ställelse, helst staden på detta sätt utan några eller åtminstone högst obetydliga utgifter från dess sida skulle få en länge erfaren brist af- hjelpt. Förslaget vann domkapitlets understöd och en sknlvelse aflätstill k. m:t i ärendet Om frågan i högsta instans blifvit i sin helhet åtgjord, ha vi trots våra försök att erhålla upplysning derom ännu icke kunnat inhemta, men vi ha anledning förmoda, att utgången blifvit eller kommer att blifva gyn- sam för det af domkapitlet förordade förslaget till fondens användning för underhållande af en teknisk afton- skola i residensstaden. Justittekans lersembetet, hvars utlåtande af k. m:t inhemtats, har nämligen i skrifvelse af den 30 December 1898 i hufvudsak in- stämt i domkapitlets förslag. Dock vill embetet ha ett mindre antal ledamö- ter i skolans styrelse än § 15 i de föreslagna stadgarne föresknfver. Landstinget t. ex. skulle icke be sväras med utseende af en ledamot, och den i § 18 föreslagna gransknin- gen af räkenskaperna genom kam- marrätten anser embetet näppeligen böra förekomma. Undervisningen i aftonskolan anser embetet böra ske i hufvudsaklig öfverensstämmelse med uppgjord plan och utarbetade stadgar. Dock torde k. befhde böra ega att närmare profva och fastställa reglemente för skolan. Den af riksdagen behandlade delen af ärendet är, som bekant, att ett årligt anslag af 360 kr. beviljats till aflönande af lärare vid läroverket i stället för det bidrag på enahanda be- lopp, som under en längre följd af år i tydlig strid med donationens be- stämmelse utgått ur Meurlingska fonden. Valrörelsen I Östergöt- land. En insändare i öste. Corre- spondenten föreslår till riksdagsman för Finsponga Uns härad t d.Tands- höfdingen i Vexiö län, grefve O. H. Spens, numera bosatt i Grensholmen, Vånga sooken. Till statens undervisare 1 fiskodling har af landtbruks- styrelsen från den 1 Juli antagits fiskeristipendiaten docenten Lönnberg, östg. Dödsfall. I tisdags afled i hufvudsiaden f. d. tyske konsuln i Norrköping Carl David Philipson uti en ålder af 72 ar. Konsul Philipson var född i Norr' köping den 19 Maj 1827 och son ai grosshandlaren derstädes Morits Phi- lipson och hans maka Sara Hirsch. Efter skolstudier i sin födelsestad, blef han 1846 student i Upsala. Ef- ter en tids studier lemnade han'uni- versitetet tor att egna sig åt affärs- verksamhet i sin födelsestad. Under aderton år var Philipson chef för det stora Holmens bruks- och fabriksaktiebolag i Norrköping och tillika till 1872 tysk konsul der- städes. Philipson intog en mycket fram- skjuten ställning inom Norrköpings samhälle ech verkade mycket för dess utveckling under den tid han var bosatt derstädes. Han innehade äf ven flera förtroendeuppdrag. Så var han under många år stadsfullmäktig och ledamot af drätselkammaren samt styrelseledamot i Norrköpings enskil- da bank. I början på 1870-talet flyttade Phi lipson till Stockholm, inom hvars affärsverld han sedan intog en mycket aktad plats. Älven der innehade Philipson många förtoendeuppdrag, hvariblandmånäm- nas att han sedan 1875 var styrelse- ledamot i Stockholms intecknings- garantiaktiebolag. I Stockholms nya spårvägsaktiebolag var han älven se- dan flera år styrelseledamot. Under åren 1877—1893 var han ock en at Stockholms stadsfullmäktige. Sedan 1897 var Philipson riddare af Nord- stjerneorden. Gift 1852 med Amalia Jacobson, sörjes Philipson närmast af enka, barn, barnbarn och broder, ledamoten af riksdagens Första kammare, kon- sul John Philipson, samt många vänner. Sonen Ernst är vice härads- I höfding och generalkonsul i Amster- dam. Prins Eugen ankom till Mjölby måndags med nedgående kontinental- tåget kl. 4 e. m. samt har i sällskap med sin adjutant på velociped passe- rat genom byn på väg till Alvastra, der prinsen som bekant förhyrt en villa. Prinsen väntas åter till Stockholm omkring den 7 Juli. Bibelkommissionen i Qvarsebo. Ledamöterna i bibel- kommissionen komma att under ett par månader i sommar slå sig ned vid det natursköna Qvarsebo på Brå- vikens norra strand, dit de anlända redan denna vecka för att der arbeta tillsammans. De lärde uttolkarne af våra heliga skrifter ha beredt sig en liten undan- gömd plats i skogen på vestra stran- den at en liten bäck, som drifver en mindre såg och derefter lekfullt hop- par utanför de branta stenarne och klipputsprången ner i sjön, meddelar N. T. Qvacksalverskan död. Illa stångad af en ilsken tjur blef i tors- dags afton f. v. 67-årige hustrun Anna Kajsa Jakobsson från Ljunghälla un- der Gullatorp, då hon, enligt hvad som uppgifves skulle läsa bort något fel på en ko å Forshults egor i J>ö- derhult. Den skadade infördes till Oskarshamns lasarett, der hon i sön- dags afled af de svåra skadorna. Q vin nan hade bland annat fått flere ref- ben bräckta samt magen och sidan upprifven, sä att inelivorna runno ut. Vid kreatursmötet i onsdags å kreatursvallen utanför Norr tull vid Norrköping var tillförseln af kor och tjurar ovanligt stor, men å oxar en- dast medelmåttig. En del ungboskap frän Småland hade saluförts. Afsätt- ningen tycktes gå si och så. Prisen voro: för oxar 265—450 kronor pa- ret; kor kostade 65—110 kronor och tjurar betingade från 75 ända till 250 kronor pr styck. Åtskilliga uppköpare från andra or- ter hade infunnit sig. östra Centralbanans sty- relse har i och för grusningsarbe- tet vid banbyggnaden inköpt fyra stycken gamla lokomotiv och 48 st. öppna lastvagnar. Tre af lokomoti- ven jemte lastvagnarna äro köpta från Nässjö-Oskarshamns jernvägsaktie- bolag. För maskinerna ha betalts 26,000 kr. och för grusvagnarna 450 kr. stycket. Det fjerde lokomotivet har erhållits från Trollhättan. Redan den 1 Oktober i år skall första maskinen lefvereras och kom- mer att e pråmar fraktas till Vist för att der börja sitt arbete, der också banbyggnaden först påbörja- des. Grusvagnarna skola levereras hälften den 1 Oktober i år och andra hälften den 15 April nästa år. Från Kockums mekaniska verkstad, Malmö, har bolagsstyrelsen vidare beställt 55 st nya lastvagnar, som skola le- vereras, ena hälften den 1 April och andra hälften den 1 Okt nästa år. Fem stycken nya lokomotiv äro slut- ligen bestälda hos Nydqvist & Holm i Trollhättan till ett pris at 49,500 kr. stycket. Af den räls, som bolagsstyrelsen tillhandlat sig af Oxelösund—Flen— Vestmanlands jernväg, åt redan en sändning upplagd vid Vist, och i lör- dags afgick från Oxelösund en andra sändning, dom väntas till Linköping på tisdag för att sedan omedelbart afgå till bestämmelseorten. En del skall lossas Tid stationer inom Vists socken ooh en annan del afgå till Rimtorsa. Katolsk församling 1 Norrköping. Teol. drr Alber- tus Bitter, Diskon i romersk-katolska församlingen i Stockholm, har till k. mt ingilvit ansökan om rått för i Norrköping bosatte personer, som vilja bekänna sig till den romersk- katolska läran, att bilda egen för- samling med rätt för församlingens Sresterskap att öfver församlingens orgerUga förhållanden föra egna an- teckningar med offentligt vitsord. Presterskapet i Norrköpings försam- lingar ooh domkapitlet i Linköping hafva i ärendet afgifvit yttranden och deruti på det kraftigaste afstyrkt bi- fall till framställningen. Ärendet har nu remitterats till k. befhde för dess utlåtande. Landtingsmannaval. Till landstingsman för Gullbergs härad ef- ter f. nämndemannen Gustaf Bergman i Bonnorp, numera boende i Norrkö- ping, har hemmansegaren Joel An- dersson i Framsätter, Stjernorp, blif- vit vald och till suppleant efter Joel Andersson utsetts landtbrukaren Alfred Hansen i Högsätter, hvarjemte landtbrukaren C. S. Nilsson i Ljungs Säby vals till suppleant på ett år ef- ter aflidne K. A. Karlson i Kulla. Statsanslag till flskerl- lnstruktör. K. m:t har af an- slaget till fiskerinäringens befräm- jande till aflöning åt en fiskeriin- struktör inom länet för innevarande år anvisat 800 kr. Friherrinnans hushåller- ska. Som förut nämnts vägrade friherrinnan v. Mecklenburg att till sin tyska .hushållerska, som i Mars månad antog plats vid Ljung, men efter fem veckor såg sig tvungen att lemna den, utgitva henne tillkom- mande aflöning 50 rm. och tvenne betyg. Polismyndigheten anmodades att utkräfva hushållerskans tillhörig- heter, hvarför hon ålades att gifva tjonannnan hvad henne tillhörde, men dtrpå ville hon ej ingå. Sedermera förständigades friherrinnan att vid vite af 25 kronor inkomma till länsstyrel- sen med förklaring öfver sitt hand- lingssätt. Nu sent om sider har hon funnit det rådligast att godtgöra hus- hållerskan och öfversändt pengar och betyg till tyska konsulatet. Blodapelsiner aro ej far- liga. Handelskemisten d:r Setter- berg har nu förklarat, att den röda färgen å blodapelsiner ej tillkommit på något konstladt eller för helsan vådligt sätt. Ty någon förgiftning medan frukten ännu sitter i trädet eller sedan den kommit hit till Sve- rige är lika otänkbar. Och försöka de svenska importörerna, sedan va- ran kommit dem tillhanda, sticka eller spruta in gift, så blir följden den, att frukten genast ruttnar och sålunda lemligen tydligt talar för sig sjelf. Under hela den långa praktik d:r S. haft såsom handelskemist i Stockholm har han ej funnit någon apelsin, som blifvit färgad med ani- lin och ännu mindre med arsenik- haltig anilin. Det torde efter dessa upplysningar vara utom allt tvifvel, att det å ka- nonbåten "Alfhild" misstänkta sjuk- domsfallet icke har orsakats af blod- apelsiner. Det stora fallissementet 1 Oskarshamn. Förhör har i lördags egt rum i grosshandl. Fr. Jo- hanssons och hans firma G. F. Johans- sons konkurs. Staten upptar i till gångar 173,000 förutom fordran hos sonen godsegare G. Johansson å Ban- keberg, till belopp af 969,228 kr., be- roende på konkurs samt osäkra for- dringar 42,701 kr. Skulderna utgöra 588,816 kr., deraf 30,871 egna förbin- delser och återstoden borgensförbin- delser för sonen. Af karlek blott. TiUSjöge- gestadstinget i fredags inlemnade no- tarien Emil Gullers från Stockholm ett mellan fröken Martha von Meck- lenburg och Roger dAutier de Roche biiant upprättadt äktenskapsförord, hvan han afstod från sin blifvande makas förmögenhet. Hon behöfver ej ens lemna något till förstärkande af hushållspongarna. Allt får hon sjelf disponera. Hastpremleringarne. Att biträda premienngsnämnden vid häst premieringarne inom länet innevarande år bar k. befhde förordnat: i Vadstena den 17 Juli stadsfiskalen G. J. Hansson och distriktsveterinären F. A. Nordeman, i Skeninge den 18 och 19 i s. m. stadsfiskalen Eric Almén och distrikts- veterinären S. N. P. Svensson, i Rimforsa den 20 i s. m. kronolänsmannen Herm. Petersson och veterinären A. £. Hallstedt, i Linköping den 21 och 22 i s. m. polis- kommissarien A. H. Dittmer och distrikts- veterinären Hjalmar Holm, i Åtvidaberg den 24 i s. m. kronolänsmannen Edv Berg- ström och veterinären A. Almgren, i .Rin- garam den 25 i s. m. kronolänsmannen K. Karlholm och veterinären K. J. Kronqvist och i Norrköping den 26 i s. m. v. brand- chefen B. Ahlberg och distriktsveterinären B. Minton Ordningsstadgan i Mjölby. K. befhde har na förordnat att ordnings- stadgan, byggnadsstadgan och brandstad- gan för rikets städer samt helsovårds- stadgan för riket i hvad den afser stad skola i tillämpliga delar lända till efter- rättelse inom ett omkring Mjölby jern- vägsstation beläget område med ett ytin- nehåll af omkring 245 hektar och sådant det finnes utmärkt & en af vice kommis- sionslandtmätaren G. W. Muntzing åren 1897 och 1898 upprättad karta. Detta be- slut skall sedan det vunnit laga kraft un- derställas k. mits pröfning. Ett Intressant "mjölk- mal" har en längre tid varit före- mål för behandling inf ör vederbörlig dom- stol. Iiandtbrukaren C. Ang. Beckman på Kungsbro som jemte sitt jordbrak idkar mejenrörelse, uppköper mjölk i trakten deromkring och låter sjelf af hemta mjöl- ken hos leverantörerna en gäng om dagen eller på morgonen. Således får mjölk- egaren ha qvilsmålet hemma under nat- ten och på morgonen slås det tillsammans med morgonmjölken. Efter tagna prof fann köparen till sist att hemmansegaren A. 0. Anderssons i rtjärlösa mjölk icke var så fet som de andra leverantörernas. Iakttagelser gjordes allt framgent och till sist fann hr Beckman sig nödsakad att i bref göra vederbörande uppmärksam på att mjölken icke var* sådan han önskade och att det såg ut som den undergått nå- gon lindrig skumning, samt förklarade sig ej vidare mottaga mjölken för så vidt än- dring till ett bättre ej inträdde. Ehuru denna anmärkning försiggick i enskildt, försegladt bref till leverantören, ansåg denne emellertid att hans goda namn och rykte härigenom satts på spel och uttog stämning a Beckman med yrkande om an- svar för ärekränkning samt ersättning för den levererade mjölken och 2,000 kronor för att hans namn blifvit ääckadt" och fordrade "att hans oskuld skulle införas i tidningarna". Flere vittnen ha af hörts in- för domstolen bland andra den person, som kört mjölken, och hos käranden tje- nande piga och dräng. Körsvennen vitt- nade att han flere gånger sett hurusom pigan af qvällsmjölken skummat. En gång under det hon höll på med skumningen. kom matmodern ut och knuffade henne i sidan till tecken att hon skulle upphöra. Drängen hade också sett att pigan några gånger sysselsatt sig med detta olofiiga arbete. Pigan vittnade, att hon blifvit be- fald att intaga från mjölksån "att hälla i kaffet". Första tiden skummade hon, sedan mjölken blifvit hopslagen, men der- öfver gjorde husmodern anmärkning med klagan öfver att grädden var för tunn och sade till henne att hon skulle "ta in", in- nan mjölken slogs ihop. Målet är nu öfverlemnadt till rättens pröfning, hvarvid Beckman yrkade ansvar a käranden för otillbörlig beskyllning. Den kärleken! Ett par ungdo- mar i en stad i Amerika Mary Jane Douglass, 102 år gammal, och James Morgan, knappast 70 år gammal, väckte ett par dagar åtskillig upp- märksamhet åt sig genom att gå och gifta sig med hvarandra. Den unga bruden år född 1797 och har varit enka i 40 år. Hufvudstaden. Flytbojbrefvet från Andrée. Papperet, som varit inneslutet i den af Andrée utkastade bojen, har an- kommit till Stockholm ooh blef, så- som redan meddelats, förevisadt vid fiskerikongressens företräde hos ko- nungen. Sjelfva bojen torde senare anlända. Det utgöres af ett pappersstyeke i stor qvart, ena sidan upptagande kon- turerna af en polarkarta, förfärdigad af Andrée redan till första expedi- tionen. Å andra sidan finnas de an- teckningar, som redan meddelats. Pä det graverade kartutkastet ä första sidan finnes ett kort blyertstreok från utgångspunkten å nordvestra Spetsbergen (Virgos hamn) i nordost- lig riktning (ej såsom i några tid- ningar uppgifvits nordvestlig) till 82 breddgraden. Å linien är utsatt or- det "kurs". Slutpunkten ligger unge- får på samma ställe, der ballongen befann sig den 13 Juli 12 t. 30 min. middagen. Antagligen har ballongens kurs under mellantiden bildat en ögla mellan polen och 82 graden nordlig latitud, och möjligt är, att han under tiden nått ganska nära sjelfva polen. Kanske skola vi snart öfverraskas af ett nytt flytboibref, som kommer att lemna oss märkliga uppll sningar. En million rubel erhåller berg ningsbolaget Neptun, om det lyckas upptaga det sjunkna ryska pansar- fartyget "Hangöudd". Man hoppas redan i nästa månad kunna upplyfta fartyget, som ligger på c:a 100 fots djup. Ofri ga landsdelar. Ett prjnschkalai på ett isflak Då ångaren Alfa senast befann sig på uppresa till Luleå råkade den ut lör drifismassorna i Qvarken, hvadan kaptenen fann rådligast att ej ge sig in bland ismassorna utan afvakta till- fälle att komma vidare. I båtens närhet befann sig vid till- fället ett isflak, "stort som halfva Gu- staf Adolfs torg", och kaptenen, som är en lika praktisk som gemytlig man, beslöt att draga nytta at det- samma, då han märkte att det på grund af sin formation var särdeles lämpadt att tjenstgöra som kaj. Snart låg "Alfa" jemnsides med isbryggan och förtöjd vid densamma. Detta var på fredagen På lördagen beslöts att "gå i land" ooh leka Robmson, Ex- f»editionen, bestående af hvarenda efvande kotte på biten, debarkerade, medförande som proviant rykande punsch och ångande kafte. Ett bord stäldes upp på isflaket, ooh snart var man i färd med ett af de säreg- naste kalas, som väl någonsin hållits på BottenhafveU böljor. Till hvarje kalas hör, förutom glas, äfven foster- ländska känslor. Svarken det ena eller det andra var f jerran från denna tillställning. För de senares vidmakt- hållande sörjde en svensk flagga, som svajade från toppen af en åra. Stäm- ningen var hela tiden animerad, som det heter i festreferat Påföljande dag skiljdes "Alfa" frän det märkliga is- stycket och stirrade hän mot norr för att lyokligt och väl framkomma till sin destinationsort. Farlig sängkamrat Har om da- gen skulle an gammal qvinna i syd- västra delen af Gärd» härad sola, lufta ooh damma sin» dynor ooh säng- bolstrar. Som vanligt lade hon ut dem pA gärdsgården vid stugan, der de lågo till bortåt qvällen. SA tog hon in dem, bäddade sin säng ooh lade sig för att efter dagens arbete njuta ro och hvila i den friska bäd- den. Dook hade bon ej legat länge förr än hon märkte en underbar rö- relse i ofvandynan. Hon steg upp och tände lampan för att undersöka förhållandet. Möjligen hade en liten råtta förirrat sig dit in genom ett hål, såsom någon gång förut händt. Gum- man sprätte opp dynan och hälde ut en del ai tjädern. Och hur illa till mods biel hon ej, då hon upptäckte en stor huggorm, som väsande ling- rade sig ut från fjäderhögen. Först när hon något hemtat sig från för- skräckelsen, kunde hon ge reptilen hans "respass" och kasta ut honom. Nöd Aret har redan börjat i Lappmarken, säger Luleposten. I skogarne ligger alltjemt mycket snö, isarne äro pä många håll fullt säkra och körbara, och väderleken är kall. Flottningsarbetet fördröjas alltjemt, och något jordbruksarbete är an ej att tänka på. Få grund af den rå- dande foderbristen allestädes kan man säga, att nödåret i sjelfva verket re- dan börjat. Krältoperation vid nära nittio- tre ars ålder undergick i onsdags f. v. enkefru F. Bonnedahl i Nyköping. Få hennes enträgna önskan blef hon nämligen då för kräfta opererad å Nyköpings lasarett af doktor Bergen- hem. Den gamla, som efter opera- tionen återfördes till sitt hem, be- finner sig efter omständigheterna öfverrasliande väl. Helsingborg-Jönköping. Skå- ne—Smålands jernväg öppnades i fredags för allmän trafik å linien Strömsnäs bruk—Vernamo, och der- med har den nya och efter hvad man kan hoppas och vänta mycket bety- delsefulla förbindelseleden mellan Hel- singborg och Jönköping blifvit full- bordad. Häst och oxe i strid. En häst tillhörig arrendatorn Carl Andersson i Källeryd, Björkö s:n, blef i måndags afton f. v. ihjelstångad af en i sam- ma hage betande oxe. Till en bör- jan hade oxen ett längre stycke blif- vit förföljd af hästen, men slutligen vände oxen sig om och rände med sådant eftertryck hornet i hästens bringa att denne efter några minuter förblödde. Nederlag för sooialtaterna. Från Sundsvalls distrikts arbetare öf- verlemnades i lördags en ny under- handlingsskrifvelse, hvari desse för- klara sig vilja efterkomma sågverks- egarnes fodran på deras utträde ur landsorganisationen. Respittid begärdes till den 15 April nästa år, för att sågverksarbetareför- bundet skall hinna besluta om det vill utträda ur landsorganisationen eller icke. Skulle förbundet vägra, lemna afdelningarna inom orten för- bundet. Vidare medgifves sådan ändring af stadgarna, att underhandlingar skola ske direkt mellan arbetsgilvare och arbetare och att skiljedomsreglemen- tet skall utarbetas af en gemensam komité. Arbetarne begära att "märk- ta" betyg ej skola begagnas eller att andra åtgärder skola vidtagas för att hindra de afskedade från att få ar- bete på annat håll samt att arbets- gifvarne ej skola anskaffa nya arbets- krafter, innan de utestängde vunnit anställning. Den borttappade zigenaregos- sen. Ett zigenaresällskap, som här- omdagen anlände till Hallsberg med norska nattåget hann till följd af sin talrikhet icke öfverräkna, om alla dess medlemmar voro med förrän tåget redan afgått. Det befanns då att en minderårig gosse, som erhållit sof- plats under en bänk i tredje klass kupén saknades. Eftertelegraferad, återkom han från Katrineholm med förmiddagsgodståget. Med respenningarne stod det dock klent till. För resan till Katrineholm och åter hade medel uttagits af höf- dingen, men färden till Motala, dit bandet afreste med morgontåget, an- såg höfdingen honom böra ombestyra sjelf. Några behjertade personer sam mansköto det erforderliga beloppet, men den i tiggeri förfarne gossen fortsatte äfven derefter tigga ihop till biljett tills han hade en rätt försvar- lig reskassa. Svensk-amerikaner på besök i gamla hemlandet. Vid 6-tiden i lördags morgse anlände med Grims- by-båten till Göteborg 340 svensk- amerikaner, som ämna tillbringa några månader i Sverige, inberäknadt de 660 svensk-amerikaner, som i mån- dags anlände med "Romeo", ha un- der veckan således öfver ett tusental svensk-talande medborgare af det stora landet i vester anländt till Sve- rige. De allra flesta at de hemvän- dande emigranterna resa på tredje klass, men det vore, skrifver G. H. T, ett misstag att deriör tro, att dessa svensk amerikanska turister befinna sig i fattiga omständigheter. Alla medföra de några hundratal kronor, de flesta ett eller annat tusental, som de sparat för att kunna göra detta besök hos slägtingar och vänner i famla hemlandet. Det är således en etydande guldström, som flödar ut öfver vårt land genom ett sådant massbesök. De flesta af de hemvän- dande emigranterna äro trnntimmer. På många passar ju icke benämnin- gen emigranter, ty de äro, fast svensk- talande, födda ooh uppfödda i För- enta staterna och ha aldrig sett Sverige. Alla förklara de sig ha goda anställ- ningar i Amerika, ooh de allra flesta skulle återvända till hösten. I allmänhet Sr det nu i Amerika bättre tider för fruntimmer än för män, förklara de hemvändande. Alla de hemvändande medföra en riklig utrustning för besöket, förvarad i stora "trunkar". 10,000 kg. ållonborrar. För ållnnborrars hopsamling ooh dödande under nu afslutade svärmnmgstid har, enligt Ö.-P., Brunnby kommun Skåne utbetalat omkring 1,300 kr., ooh sammanlagda vigten af de dö- dade djuren har i rundt tal varit tio- tusen kg. Oväntadt besök i olgarrbntik. I lördags middag kommo ett par ar tillenster åkande utför Norra Nygränd i Östersund på väg ut till Frösö läger för att der afhemta en kamrat som insjuknat. Härvid bar det sig ej bättre än att hästen skenade. I hör- net ai Storgatan mötte en velociped' ryttare, och nu uppstod en så häftig kollision, att velocipeden krossades och ryttaren sjelf slungades in genom glasdörrarna till cigarrhandlare F. O. Tannlunds filial. Omedelbart efter hjulryttaren störtade den skenande hästen in med hufvud och framfötter i butiken, hvars golf ännu bär mär- ken efter det ovanliga besöket. Dess bättre uppstod ingen allvarli- gare skada af det hotande olyckstill- budet, om man undantar att bicyk- listen fick händerna illa skurna af fönsterglaset, åtskilliga kontusioner på knäna samt sin maskin betydligt ramponerad. Drifis uppfyller hela Bottenhafvet och isynnerhet Qvarken. Ångbåtarna äro instängda än här än der i sund och hamnar och kunna ej komma ut derifrån, meddelar Umeå N. T. Han fick sälja. Den förlägna unga damen (till perukmakaren): — Jag skulle be att få se på löshår. Perukmakaren: — Hvilken färg ön- skar frökens väninna? Kronprinsen» hälsotillstånd. Stockholm den 15 Juni. Nässvalg- katarr, hvaraf kronprinsen sedan länge besvärats, har i dagarne blif- vit föremål för operativ behandling. Denna, som utförts af professor Key- Åberg, inleddes i tisdags med aflägs- nande af en del slemhinneförtjock- ningar i högra näshalfvan med, som det synes, fullt tillfredsställande re- sultat. I dag har fortsatts med ena- handa ingrepp i den venstra näs- halfvan. Sjnkligheten på mötes- platserna. Två nya fall pä Itfungbyhed. Helsingborg den 19 Juni. Ytterli- gare tvenne beväringsmänå Ljungby hed hafva, enligt hvad Helsingborgs Dagblad uppger, nu angripits af hjern- hinneinflammation. Borås den 19 Juni. Fördelnings- läkarens framställning om bevärings- mötets upplösning med anledning af den på Fristads hed utbrutna difteri- epidemien bar afslagits. Laboratorn i bakteriologi vid Karolinska institu- tet dr Levin har hitkommit, åtföljd ai en annan läkare, för att undersöka samtliga på mötesplatsen varande personer. Helsingborg den 20 Juni. Ett nytt dödsfall inträffade i går bland de af hjernhinneinflammation angripna be- väringsmänen på Ljungbyhed. Några nya sjukdomsfall ha deremot ej in- träffat. Helsingborg 20 Juni. Det uppgifves med bestämdhet att beväringsmötet på Ljungby hed af rent sanitära skäl ej kommer att upplösas, enär fara törelåge att smittan då spredes till bevänngsmännens hemorter. öfver- läkaren Dunér väntas till platsen om torsdag. Minnesvård öfver Viktor Rydberg. Göteborg den 19 Juni. Öfver den grafkammare å östra begraraingsplat- sen härstädes, der Viktor Rydbergs stoft hvilar, kommer enligt G. H. T. att resas en värd, till hvilken arki- tekten H. Hedlund utfört ritningarna. Vården blir ej mindre än 6 meter hög och försedd med dekorativt krön med motiv från gammalgrekiska graf- stenar. Framför sjelfva stenen ut- springer en plint, å hvilken prof. Börjesons stora, ursprungligen tör Jönköping utförda bronsbyst af skal- den kommer att placeras. Ett bolag som bår Hg. Helsingborg den 19 Juni. Enligt Öresunds-Posten har Roma socker- bruk på Gotland af sin kampanj haft en vinst på öfver en half million kr. eller mer an hälften af aktiekapitalet, som utgör en million. Med anledning näraf skall vid den kommande bolags- stämman föreslås att utdela 10 •/, åt aktieegarne med 100,000 kr. samt der- utöfver gifva aktieegarne 60 •/, på aktiekapitalet i -form af nya aktiier, hvartill medel finnas, dels årets vinst, dels i förut samlade fonder. Stor Import af råsooker. Ystad den 19 Juni. Helsingborgs- Ångaren "Ella" har hitkommit med 14,000 säckar råsocker frän Frank- rike till Ystads sockerra*finaderi. Denna sockerlast kr den största som pA flera ar ankommit till Sverige ooh drog i tull cirka 330,000 kr. LaadtbmkSBBtet I JSikSplig- Jönköping den 21 Juni. Mötet öpp- nades i dag kl. 10 f. m. med ett kor- tare tal af landshöfdingen frih. Palm- stierna. Till mötet hade som hedersgäster inbjudits ordförandena i de närgrän- sande länens hushållningssällskap och hade af dessa samtliga infunnit sig med undantag af landshöfding Lothi- gius från Elfsborgs län. Landshöf- dingen grefve S. De la Qardit var nestor bland hedergästerna och rönte allmän uppmärksamhet för sitt vin nande väsen. Utställningen ar ett talande bevis på den höga ståndpunkt jordbruket i Jönköpings län nått trots den karga naturen. Hvad kreatursutställningarne angår skola norra Vedbo och Vist» hårad ha att uppvisa i genomsnitt de bästa utställningarne, särskildt i fråga om kor och tjurar. Bland utställarna trän Östergötlands län märkas G. V. Sundström & C» i Norrköping med en vacker utställ- ning af skördemaskiner och Åtvida- bergs hjulfabrik. Vädret var på morgonen hotande men på e. m. vackert Guldmedalj har inom industriutställ- ningen tilldelats Husqyarna vapen- fabriksaktiebolag, Norrahammars bruk, Ebbes bruk, juvelerare J. A. Johans- son i Jönköping, Munksjö aktiebolag, Svenska remfabnksaktiebolagetiGisla ved, gartvaren F. Aschan i Eksjö, Nässjö jäst- och spritfabriksaktie- bolag, Jönköpings lithograflska aktie- bolags arrendator, Nässjö bryggeri- aktiebolag, boffotografen H. Holm i Jönköping, apotekaren A. Perssons enka i Jönköping och Sv. mosskul- turföreningen. I morgon hitväntas landtbrukssty- relsens chef direktör Odelberg. Port Artbnr rysk krtggkann. Malms den 16 Juni. Enligt med delande från Petersburg till tyska i dag hitkomna tidningar skall krigs- hamnen Vladivostok förhandlas till handelshamn och Port Arthur i stal- let ombyggas till att utgöra östra Si- biriens krigshamn. En nyhet, så god »om någon, är att 1 skeddrag, 1 vef, 1 gäddrags- lina ooh 1 blysänke erhålles, om kr. 1: 76 i postanvisning insände» till John Fröberg, Finspång. (124) Oroligheter i Kina. Missionärerna fly. Schanghai den 18 Juni. I distrik- tet Kienug hafva utbrutit oroligheter, ngtade mot utländingarna. Kyrkan och missionshusen hafva nedbränts. Missionärernaa hafva flytt till Ring- hva (Pingnan?), som ligger på vägen till Fu-Tschou. Rättegången i Rennes. Paris den 20 Juni. Massor af re- sande strömma till Rennes i anled- ning af Dreyfus väntade ditkomst. Alla stadens hotell äro öfverfylda. Omfattande åtgärder till förebyggan- de af demonstrationer ha vidtagits. Enligt "Figaro" torde Dreyfus komma att landsättas vid Saint Malot Sennes den 20 Juni. Handlingarne i Dreyfusmålet ha nu anländt hit Enär den sal, der krigsrätten skall sammanträda gränsar intill militär- fängelset, kommer en dörr att an- bringas i skiljoväggen mellan de båda byggnaderna så att Dreyfus kan be- gifva sig till och från sessionssalen utan att behöfva passera gata. England och Tranmal. fc— på rtrlÉ-HusJla; Göteborgsriti. En ung man bodde i en familj der kosthållet var klent. Värdinnan, som märkt han» missbe- låtenhet, yttrade s g en dag suc- kande: — Tiderna äro så dåliga! — Ja, och i synnerhet måltiderna, inföll den unge mannen, också suc- kande. «—■jM^iiagaMi—niiiiim in pråm Skilda länder. En svensk koloni i Amerika haller t d. folkskolläraren Lars Eriks- son pA att ordna i Minnesota. E är född i Dalarne ooh kom som folk- skollärare i Låogbanshyttaa pA sin tid i delo med skolrådet, hvadan han lemnade sia plåta ooh emigrerade. I Minneapolis bar ban hatt ett stort slöjdseminarium. I trakten at de vackra Mille Lacs-sjöarne i Minne- sota skall nn A en areal af 45,000 aores land en svensk koloni anläg- gas, och i dess midt är redan utsedd plats för en blifvande stad, som efter anordnaren at kolonien skall kallas Eriksonville. Mt ohyggligt mord föröfvades för några dagar sedan i närheten af Triest En fru Radivo befann sig med sina tvA barn i en kupé A tåget från Miramar till Triest. Hon och några andra damer satta ooh samtalade; hennes 11-Arige son stod ooh såg nt genom knpefönstret. Bakom hor om stod en elegant herre, somooksA be- traktade utaigtan. Plötsligt small ett skott, ooh gossen sjönk liflbs till golfret Dan främmande herrn hade skjutit honom genom hotrådet med en revolver. Efter mordets begående hoppade han nt nr kupén men blef snart upphunnen ooh biktad. Han befans vara en kemiker, doktor Pach bin Hamburg, som Urat varit sin- nessjuk ooh nn fAtt ett nytt anfall af vansinne. England fruktar stenkoUbrist. Frågan om det jemförelsevis snara uttömmandet af Englands stenkolstill. gängar fortfar att ifrigt diskuteras i tackkretsar. Vid Årsmötet af Insti- tution of Mining Engmeers framhöll ordföranden, mr Longden, att sten- kolsproduktionen år 1926 ej skulle öfverstiga 280 millioner ton. Vid denna tid skulle de bastå stenkols- fälten vara uttömda och man skulle snart stå i förlägenhet Det vore en plikt att redan nu tanka pA fram- tiden. Som en förberedande Åtgärd föreslog talaren en exporttull af 6 pence pr ton. Facktidningarne framhålla frågans vikt. Några vilja dock ej vara med om exporttullar, utan föreslå tillsättande af en regeringskommission för utre- dande ai frågan om Englands sten- kolstillgångar. En ballongfärd, som särskildt för oss skandinaver torde vara af stort intresse, planeras för närvarande i Berlin, skrifves till S. D. S. Som be- kant ' aro vetenskapsmannen ännu ej ense om huru länge Andrées ballong kunde hälla sig flytande. För att göra ' ett slut på denna ovisshet hafva ett par luftseglare i Berlin beslutit före- taga en ballongfärd uteslutande tör att bestämma huru länge en ballong under normala förhållanden kan hålla sig uppe. Som försöksobjekt ämnar man använda den stora, från utställ- ningen i Berlin 1896 bekanta ballon- captif. Som ledare af ballongfärden står en hr Zekéli i Fotsdam. Affär- den hade man ämnat låta ega rum denna manad, men då det visat sig vara nästan omöjligt att uppdrifro en 352 vågat fullständigt upptäcka för konungen sina afsig- ter, hvadan hon ännu saknade hans medgifvande till den planerade statskuppen. Visserligen hade hon tagit i beräkning den möjligheten, att lemna honom helt och hållet i okunnighet om hela saken och låta händelserna föra honom med sig, men en svag ko- nung är aldrig att bygga på. När man minst anar det, kan svagheten förvandlas till en feberaktig styrka, som, enär den aldrig lärt känna andra än ögonblic- kets ingifvelser, kastar sig åt hvilket häll som helst, gemenligen åt det minst lämpliga. En svag karak- tär har vid brydsamma tillfällen behof af att synas stark; men en styrka, som icke är frukten af ett mognadt politiskt omdöme, utan blott ett tillfällig- hetens utbrott, är opålitlig. För planens framgång fordrades, att konungen liksom skulle låta tvinga sig eller bevekas af folkets högt tillkännagifna önsk- ningar; men i hans aktningsvärda beskedlighet och hederliga eDfald kunde en nyck i tankegängen lätt ingifva honom ett alldeles motsatt beslut. För att förvissa sig, att han skulle utföra sin roll rigtigt, var det derföre nödvändigt att få hans bifall. Men huru vinna det? I hufvudstaden erinrade honom allt om de nederlag, som han oupphörligt gång efter an- nan lidit inför ständerna. Nästan hvarje ansigte om- kring honom var en påminnelse om hans obetydlig- het. Der lönade det äfven knappast mödan att tala derom. Han var uppskrämd nästan för sin egen skugga. Man hade ju äfven förebrått honom, att han ej ens kunde undandraga sig sin makas infly- tande. Det kränkte honom, utan att förändra för- hallandet, emedan naturen af hans och hennes olika själsförmöghet icke kunde törändras. Han tycktes likväl hafva löresatt sig att vara mera på sin vakt, och i sjelfva verket var han det äfven, åtminstone så till vida, att så snart han trodde att ett förslag, huru obetydligt det än var, kom ifrän henne, så S6V slår sin rundel antingen omkring den ena eller om- kring den andra. — Hvad har du nu spelat för spratt, din galne pojke? sporde man honom. Det måste vara ett her- kulesgöra att hålla ett dussin sådana der bångstyriga valpar i ordning. — Jag, jag, stammade pojken, nästan kiknade af skratt, jag har aldrig i mitt lif sett en löjligare figur. Och, efterapande, antog han dervid en liten, gam- mal gubbes krokiga ställning - sköt fram hakan — drog upp läpparna - arbetade med armarne. Ock derpå förändrade gossen iiin röst, liksom för att ännu fullständigare härma det föremål, som fram- kallat hans glada lynne. — En amatör af revolutioner, mina. herrar, en stor amatör, aldrig älskat något annat. Ar en gam- mal man, kommer från Skåne, tycker mycket om bohvetegröt, känner ingen menniska, icke en katt en gång, bjuder gerna på ett glas öl, pratar med hela verlden om allting och ingenting, älskar konun- gahuset, konspirerar, revolutionerar . . . Wallenstjerna stannade, dä han hörde gossens prat, och lyssnade uppmärksamt till hans ord. — Det var det lustigaste Jag varit med om, fort- for gossen. Vi kastade boll i parken — några kam- rater och jag — bollen flög långt, långt bort — man ropade på mina vänner — de sprungo sin kos och jag sprang efter bollen — nåväl — jag sökte — och kom in i en af bersäerna, der jag trodde att bollen fallit ned, och fann — bollen tror ni — nej vackert, men gubben, en liten gubbe med en stor hvit peruk — lockar och stångpiska — men — ehuru han var nåra lika tjock som han var lång — liflig som en fisk i sina rörelser — ni skulle ha sett honom — det var omöjligt att icke skratta honom i ansigtet — en stor, röd näsa och ett blekt och magett an- och så drabbar den honom sjelf, honom, den försig- tige, den tyste, den förståndige. Tjänar det då väl till någonting att ega förstånd? Det går mig till hjertat, att jag ej är arresterad med den ene eller icke fick rymma med den andre. Hvad fan är jag väl ensam? En tredjedel af en menniska, en liten bit af någonting stort, som har varit, den mellersta delen af en sönderbruten värja, ty Silfverhjelm var ändå alltid fästet och Hermelin udden; jag är blott ett stycke af klingan, af flätan. I talen om revolu- tion; talen, kamrater, talen och talen ändå mera. Jag har också talat derom — hoppats och trott — men sedan nu Silfverhjelm och Hermelin äro borta, så bvarken talar, hoppas eller tror jag mera. I skolen få se, god vänner, att alltsammans nu, som så mänga gånger förr, kommer att upplösa sig blott i en tom rök, som osande skall stryka förbi våra näsor. Min gud, den som hade någonting att göra, något stort, något djerft, något . . . Efter denna vältaliga utgjutelse vände sig Wallen- stjerna, stolt som en ruinerad hidalgo, ifrån dem och började åter sig vandring. Den tystnad, som följde härpå, skulle icke fort- fara länge. Skrattande med full hals kom nämligen i det- samma en ung page springande ned från slottet. Det allvarliga intryck, som AVallenstjernas ytt- rande gjort, dunstade härigenom lätt sin kos- Unga män lägga sällan någonting särdeles djupt på sinnet. Allvaret är för dem endast en hägring af någonting, som de icke hafva rigtig kännedom om; glädjen är deremot en del af dem sjelfva: hvari de se allt, som lifvet eger för dem angenämt.' När den glade ynglingen trädde inom lifdraban- ternas krets, slöto de sig omkring honom, såsom de nyss törut slutit sig omkring Wallenstjerna. Sorg och glädje äro alltid medelpunkter. Hvardagslifvet §68' motsatte han sig icke blott det, utan förkastade det Drottningen, som lätt märkte denna förändring, tog också snart sitt beslut Sedan hon fattat det, att begifva sig till Drottningholm, låt hon en af sin om- gifning framkomma med förslaget, sjelf uppträdande deremot. Konungen, som med uppmärksamhet tyck- tes lyssna till bådas yttranden, gick genast öfver på förslaget, och beslutet fattades omedelbart derefter i strid med drottningens åsigt I lagom tid eftergifvande, gladde det drottnin- gen att konungen njöt af den seger, som han trodde sig hafva vunnit, på samma gäng hon hoppades att under en fri och skön naturs angenäma inflytande kunna återvinna förtroende för sina meningar. Sedan de utkommit, underlät hon icke heller något tillfälle, för att leda hans tankar på den vig- tiga fråga, som så uteslutande fylde hennes själ; men utan att förstå hennes afsigt böjde han sig, liksom han anade en fara, af instinkt undan. Hvad man likväl ville göra borde icke uppskju- tas längre. Det var måhända under sådana förhållanden, som man föll på den plan, hvarom Horn i det före- gående redogjort, eller att genom hemliga skrifvelser hota sina egna vänner med ett tilltänkt våldsamt anfall från hattarnes och deras vänners sida omot dem, som tillhörde hofvet och mösspartiet. Konungen sjelf hade mottagit ett par sådana bref. Drottningens afsigt att begagna sig af det intryck, som de framkallade, omintetgjordes likväl af konun- gen, derigenom att han icke ens nämde någonting tör henne om dem. H"i visste, att hennes vänners verksamhet skred fram, och såg sin skrida tillbaka. Hon led och plå- gades vid denna tanke samt tillkallade slutligen sina